Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „DOMKI GĄSKI”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „DOMKI GĄSKI”
Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego
„DOMKI GĄSKI”
Szanowni paostwo, serdecznie witamy w domkach letniskowych "DOMKI GĄSKI”. Mamy nadzieję, że za
pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnid Paostwu pełne zadowolenie z pobytu na terenie
naszego Ośrodka i jednocześnie jego sprawną organizację.
1. Dokonując zapłaty zadatku najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje
wszystkie jego postanowienia.
2. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeostwu innych
osób, do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Wstępną rezerwację potwierdzamy przez dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
W razie rezygnacji z pobytu- zadatku nie zwracamy! W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym
terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.
4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w naszym Ośrodku – tylko pod opieką dorosłych!
5. Podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku należy okazad właścicielowi ważny
dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację studencką).
6. Oddanie domku następuje po dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kooczy się o 10:00.
8. W domkach panuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu!
9. Osoby rozpalające ognisko i grilla są zobowiązane do jego ugaszenia.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. Osoby zakłócające spokój i porządek
w Ośrodku mogą byd usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
11. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania domku w czystości i uprzątnięcia go przed oddaniem kluczy
na koniec pobytu.
12. Jakiekolwiek usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie zgłaszad właścicielowi
Ośrodka. Szkody wynikłe z winy wynajmującego rozliczamy na miejscu.
13. Za zagubione lub uszkodzone przedmioty oddane do użytkowania przez Ośrodek, wczasowicze ponoszą
pełną odpowiedzialnośd materialną.
14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe
i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi
w momencie opuszczania domku.
15. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy i pozostawione w nich rzeczy.
16. Osoby nie będące wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do
jego opuszczenia.
17. W naszym Ośrodku akceptujemy pobyt zwierząt domowych -po ustaleniu z właścicielem Ośrodka.
Właściciele czworonogów są zobowiązani do posiadania ich aktualnej książeczki szczepieo oraz
sprzątania nieczystości . Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialnośd.
18. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Na plac zabaw nie wolno wprowadzad
zwierząt.
19. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
20. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszad
właścicielowi Ośrodka.
21. Właściciele Ośrodka nie odpowiadają za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nich
niezależne, np. przerwy w dostawie wody czy prądu.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują właściciele Ośrodka.

Podobne dokumenty