Ujednolicony plan działania systemu Państwowe Ratownictwo

Komentarze

Transkrypt

Ujednolicony plan działania systemu Państwowe Ratownictwo
TEKST JEDNOLITY
PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE
RATOWNICTWO MEDYCZNE
DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, 2013 rok
Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
dla Województwa Łódzkiego opracowany na podstawie:
- Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa
Łódzkiego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 r.,
- Aneksu Nr 1 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 lipca 2011 r.,
- Aneksu Nr 2 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 grudnia 2011 r.,
- Aneksu Nr 3 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 22 maja 2012 r.,
- Aneksu Nr 4 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 czerwca 2012 r.,
- Aneksu Nr 5 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 10 października 2012
r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM-075-3934-735/DS/12,
- Aneksu Nr 6 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 14 stycznia 2013 r.,
- Aneksu Nr 7 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 3 czerwca 2013 r.
z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM-075-3934-836/DS/13.
- Aneksu Nr 9 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 4 listopada 2013 r.
Spis treści
ROZDZIAŁ I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA
I ZDROWIA........................................................................................................................................4
1. SIEĆ KOMUNIKACYJNA - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, MAPY.
4
2. STRUKTURA URBANISTYKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO I DUŻEGO RYZYKA
22
a) krótka charakterystyka ogólna................................................................................................22
b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego
ryzyka)........................................................................................................................................24
3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
36
a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność
według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludności , itp.).............................36
b) opis szczególnych zagrożeń...................................................................................................39
4. LICZBA WYJAZDÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 44
a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia.......................................................................44
b) tabele 1 i 2 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie
tabelarycznej...............................................................................................................................46
TABELA 1 - WYJAZDY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2012 R.........47
TABELA 2 – WYJAZDY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ROKU 201252
5. LICZBA WYLOTÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA OBSZARZE
56
a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia.......................................................................56
b) tabele 3 i 4 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie
tabelarycznej...............................................................................................................................64
WOJEWÓDZTWA
TABELA 3 - WYLOTY LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W
ROKU 2012.......................................................................................................................................64
TABELA 4 - WYLOTY LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W
ROKU 2012.......................................................................................................................................65
6. HOSPITALIZACJA OSÓB W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO
66
a) krótka charakterystyka ogólna................................................................................................66
B) TABELE 5 I 6 SPORZĄDZONE W APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ DOKONYWANIE OBLICZEŃ
W FORMIE TABELARYCZNEJ
68
TABELA 5 - LICZBA PRZYJĘĆ PACJENTÓW W SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM W 2012 ROKU..................................................................................................68
TABELA 6 - LICZBA PRZYJĘĆ PACJENTÓW W IZBIE PRZYJĘĆ W 2012 ROKU..........75
7. INNE ZAGROŻENIA
95
II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO I INNE (STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.)........................................99
1. ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - LICZBA, RODZAJE, REJONY OPERACYJNE, OBSZARY
DZIAŁANIA, DYSPONENCI - TABELE 7, 8 I 9 SPORZĄDZONE W APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ
DOKONYWANIE OBLICZEŃ W FORMIE TABELARYCZNEJ.
99
1
TABELA 8 – ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WŁĄCZONE DO SYSTEMU
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE – STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 R.
..........................................................................................................................................................114
TABELA 9 – DODATKOWE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – STAN NA
DZIEŃ 31.12.2012 R.......................................................................................................................139
2. SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE - LICZBA, ROZMIESZCZENIE, STRUKTURA ORGANIZACYJNA TABELA 10 SPORZĄDZONA W APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ DOKONYWANIE OBLICZEŃ W FORMIE
TABELARYCZNEJ.
141
TABELA 10 - SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE – STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.
..........................................................................................................................................................141
3. CENTRUM URAZOWE – ROZMIESZCZENIE, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, LICZBA PACJENTÓW
URAZOWYCH – TABELA 11 SPORZĄDZONA W APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ DOKONYWANIE
OBLICZEŃ W FORMIE TABELARYCZNEJ
150
TABELA 11 – CENTRA URAZOWE – STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.................................150
4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALI WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – LICZBA,
ROZMIESZCZENIE, ZE WSKAZANIEM LICZBY ŁÓŻEK – TABELA 12 SPORZĄDZONA W APLIKACJI
UMOŻLIWIAJĄCEJ DOKONYWANIE OBLICZEŃ W FORMIE TABELARYCZNEJ
151
TABELA 12 – JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W
ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO............................................................................................152
5. LICZBA I ROZMIESZCZENIE SZPITALI W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WRAZ Z PROFILEM
ODDZIAŁÓW ORAZ LICZBĄ ŁÓŻEK STAŁYCH I GOTOWYCH DO ROZWINIĘCIA
170
6. ORGANIZACJA SYSTEMU POWIADAMIANIA O STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO,
W SZCZEGÓLNOŚCI:
200
a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania
ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum...........................................................200
b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane centrum powiadamiania ratunkowego oraz
teren obsługiwany przez to centrum.........................................................................................200
c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby
systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności
funkcjonowania numerów alarmowych 999 i 112....................................................................204
d) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu.........................................226
e) stanowiska dyspozytorów medycznych - lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych i ich
stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem
łącznego ich obszaru działania.................................................................................................230
7. SPOSÓB WSPÓŁPRACY WOJEWODY I DYSPONENTÓW JEDNOSTEK SYSTEMU, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 32 UST. 1 USTAWY, Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I JEDNOSTKAMI SYSTEMU
Z INNYCH WOJEWÓDZTW, W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O:
234
a) procedury współpracy..........................................................................................................234
b) kompetencje i tryb podejmowanych działań........................................................................235
c) obieg i wymiana informacji..................................................................................................238
d) liczba i rozmieszczenie jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych
ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy
koordynatorów ratownictwa medycznego................................................................................238
8. WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SYSTEMU Z JEDNOSTKAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z SYSTEMEM,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 USTAWY, W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE:
245
a) procedury współpracy..........................................................................................................245
2
b) organizacja wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur
powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń
pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego znacznej liczby osób...........................................................................................246
c) kompetencje i tryb podejmowanych działań........................................................................247
d) obieg i wymiana informacji.................................................................................................248
9. JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15, W POSZCZEGÓLNYCH
POWIATACH
250
a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika............................................250
b) maksymalny czas osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu,
o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumiany jako czas liczony od momentu przyjęcia
zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej
do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem PRM z miejsca stacjonowania279
c) wyposażenie niezbędne do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środki
łączności i środki transportu.....................................................................................................279
10. INFORMACJE NA TEMAT ZATWIERDZONYCH PRZEZ WOJEWODĘ KURSÓW W ZAKRESIE
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, W SZCZEGÓLNOŚCI WSKAZANIE DANYCH
IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOT PROWADZĄCY KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (NAZWA,
ADRES I TELEFON KONTAKTOWY)
280
11. INFORMACJA NA TEMAT PERSONELU PRACUJĄCEGO W JEDNOSTKACH SYSTEMU BEZ WZGLĘDU
NA FORMĘ PRAWNĄ ZATRUDNIENIA (UMOWA O PRACĘ, UMOWY CYWILNOPRAWNE) - TABELA 13
SPORZĄDZONA W APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ DOKONYWANIE OBLICZEŃ W FORMIE
TABELARYCZNEJ
282
TABELA 13 – PERSONEL PRACUJĄCY W JEDNOSTKACH SYSTEMU (SOR SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE, ZRM - ZESPOŁY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO, LZRM – LOTNICZE ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO) –
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R......................................................................................282
III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO.............................................................................................................................291
..........................................................................................................................................................291
IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE
RATOWNICTWO MEDYCZNE.................................................................................................346
V. UWAGI I WNIOSKI..................................................................................................................347
..........................................................................................................................................................347
3
Rozdział I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA
ŻYCIA I ZDROWIA
1. Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy.
Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych
i magistral kolejowych - głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa
na północ Europy.
Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A-1 i A-2 (Węzeł
Stryków II) wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki
realizacji tych planów Łódź, a co za tym idzie woj. łódzkie, stanie się centrum komunikacyjnym
(największym w skali kraju) łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu
i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga).
4
Przez teren województwa łódzkiego przebiegać będą dwa najważniejsze korytarze transportowe
sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej
tj. korytarz II (Berlin-Warszawa -Moskwa) i VI (Skandynawia-Bałkany). Skrzyżowanie to stanowić
będzie największy węzeł drogowy w Polsce, a niewykluczone, że jeden z największych w Europie.
Łączna długość autostrad na terenie woj. łódzkiego po ich wybudowaniu wynosić będzie 278 km.
Tak więc skrzyżowanie autostrad A-1 z autostradą A-2 stworzy największy węzeł komunikacyjny
w skali kraju. Układ komunikacyjny, jaki stworzą przedmiotowe autostrady przedstawia
zamieszczony plan sytuacyjny.
W 2006 r. oddano do użytku odcinek autostrady Dąbie – Stryków, a w I półroczu 2012 r.
odcinek autostrady A-2 Stryków – Warszawa o długości w woj. łódzkim 115 km. Ponadto,
w drugiej połowie 2012 roku oddano do użytku: odcinek trasy szybkiego ruchu S-14 od Dobronia
(droga krajowa E 14) do ul. Pabianickiej w Łodzi (zjazd obok Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ),
odcinek autostrady A-1 Kowal – Stryków (85 km).
W najbliższym czasie planowane jest oddanie nw. Odcinków dróg:
1. Stryków- Głuchów Autostrady A-1 Gdańsk- Łódź- Katowice (169 km) ze skrzyżowaniem
Autostrad A-1 i A-2 pod Strykowem k. Łodzi, z odpowiednimi zjazdami i wjazdami
na te arterie oraz odpowiednim powiązaniem dróg głównych i wiodących ulic w Łodzi
z tymi autostradami. W planach jest rozpoczęcie budowy odcinka między miejscowościami
Rokoszyce k. Piotrkowa Trybunalskiego i Pyrzowice k. Katowic,
5
2. Wieruszów- Rzgów drogi szybkiego ruchu S-8 Wrocław- Piotrków Trybunalski- Warszawa
(111 km ) z węzłami biegnącymi obok miast: Złoczew, Sieradz, Zduńska Wola, Łask
i Pabianice oraz z połączeniem z Autostradą A-1,
3. Dobroń- Róża- część trasy szybkiego ruchu S-14 zaplanowanej jako zachodnia obwodnica
Łodzi łączącej Autostradę A-2 i trasę szybkiego ruchu S 8
4. Łódź – Trasa Łódź- Górna- od skrzyżowania Pabianicka/ Al. Włókniarzy do skrzyżowania
Rzgowska, która umożliwi dogodny ruch pojazdów tranzytowych.
Ponadto, w najbliższym czasie podjęte będą prace przy budowie zachodniej
obwodnicy miasta Łodzi – trasy S-14 (łącznie 27 km), która połączy trasę S-8 i autostradę A-2
od węzła Lotnisko im. Władysława Reymonta (Lublinek) do węzła Emilia k/ Zgierza. Zakończenie
prac przewidywane jest na koniec 2015 r.
Przez teren województwa łódzkiego przebiegają: dwa odcinki autostrad A-1 i A-2, 12
dróg o znaczeniu krajowym, 24 drogi wojewódzkie oraz drogi lokalne, po których przewozi
się materiały niebezpieczne. Łącznie w skali roku przewozi się ponad 4,5 mln ton substancji
niebezpiecznych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznaje się:
•
Autostrada A-1 północ- południe, biegnie przez Gdańsk-Toruń (odcinek Toruń-WłocławekKowal w budowie) Kowal-Stryków. Przewożone są: Chlor, Argon, Etanol, Paliwa pędne
(ON i Pb), Paliwa opałowe, Gaz propan-butan, Amoniak, Kwas azotowy, Kwas siarkowy,
•
Autostrada A-2 wschód-zachód, biegnie przez Poznań - Dąbie n. Nerem- StrykówSkierniewice- Warszawa. Przewożone są: produkty ropopochodne, propan-butan, amoniak,
chlor, gazy techniczne, inne. Średnio autostradą przejeżdża 52 000 pojazdów na dobę,
•
droga krajowa nr K 91 północ – południe. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez
obwodnicę Krośniewic, Łęczyca, Zgierz, Łódź z łącznym rocznym przewozem 445 840 t
materiałów niebezpiecznych w tym ługi, kwasy, gazy, oleje, paliwa itp.
•
droga krajowa nr K 92 wschód – zachód. Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez:
obwodnicę Krośniewic, Kutno, Łowicz, z łącznym rocznym przewozem 2100 t materiałów
niebezpiecznych w tym kwasy, gazy, oleje, paliwa itp.
•
trasa szybkiego ruchu S 8 i droga krajowa nr 8 z trasą przebiegu zachód – wschód, przez
teren województwa łódzkiego, przez aglomeracje miejskie jak: Wieruszów, Wieluń,
Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka z łącznym rocznym przewozem
30 200 t materiałów niebezpiecznych w tym gazy, paliwa, materiały promieniotwórcze,
tlenki, itp.
6
•
droga krajowa nr 14 przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska
Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, po której przewozi się rocznie ok. 225 000 t materiałów
niebezpiecznych jak: gaz propan-butan, oraz paliwa silnikowe,
•
droga krajowa nr 71 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź z rocznym przewozem
materiałów ropopochodnych w ilości 400 000 t rocznie,
•
droga wojewódzka nr 716 przebiegająca przez Brzeziny, Koluszki, Piotrków Trybunalski
po której przewozi się ok. 20 000 t paliw, oraz ok. 60 t gazów technicznych w tym chlor
(jednorazowo),
•
droga wojewódzka nr 710 przebiegająca przez Łódź, Szadek, Rossoszyca, Błaszki
z rocznym przewozem gazu propan-butan w ilości 650 t i ciecze niebezpieczne – toluen w
ilości 12 t rocznie,
•
droga wojewódzka nr 581 między miejscowościami Krośniewice – Łanięta, po której
przewozi się gazy techniczne, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, w ilości 1800 t rocznie,
•
droga wojewódzka nr 702 przebiegająca przez Kutno, Piątek, Zgierz z rocznym przewozem
gazów
technicznych,
paliw,
płynnych
nadtlenków,
kwasów,
rozpuszczalników,
czterochlorku etylenu, cyjanków, chlorków ok. 12 000 t,
•
droga regionalna (lokalna – powiatowa) przebiegająca przez miejscowości: Baby –
Lubiatów – Wolbórz, Studzianki – Golesze – Kruszów po której przewozi się gaz
techniczny - chlor w ilości 150 t rocznie (pow. piotrkowski),
•
droga regionalna (lokalna – powiatowa) przebiegająca przez Grocholice, Rogowiec
z rocznym przewozem materiału wybuchowego – TNT w ilości 3 t (pow. bełchatowski).
Na terenie woj. łódzkiego parkingi dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne są rozmieszczone wzdłuż odcinków oddanych do użytku autostrad tj.:
•
parkingi z możliwością postoju pojazdów uszkodzonych:
◦ w pobliżu węzła Piątek (pow. zgierski) przy punkcie poboru opłat - dwa miejsca
postojowe,
◦ MOP Strzelce południe (pow. kutnowski) – jedno miejsce postojowe,
◦ w pobliżu węzła Stryków (pow. zgierski) przy Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA)
– dwa miejsca postojowe,
◦ przy OUA Nieborów (pow. łowicki) przy węźle Skierniewice - dwa miejsca postojowe,
•
parkingi z możliwością postoju pojazdów nieuszkodzonych:
◦ Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) – Głowno Zachód (pow. zgierski),
◦ MOP Głowno Wschód (pow. zgierski),
◦ MOP Bolimów (pow. skierniewicki),
7
◦ MOP Mogiły (pow. skierniewicki).
Poza ww. parkingami na terenie województwa łódzkiego nie występują parkingi
dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stwarza to duże zagrożenie skażeniami
terenu w wyniku pozostawiania pojazdów w przypadkowych miejscach.
Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne
na terenie województwa łódzkiego
8
W tabeli podano ilości określone na podstawie danych z lat ubiegłych.
Lp.
Trasa
1.
Droga krajowa nr 1
Katowice – Częstochowa –
Piotrków Trybunalski - Łódź
– Łęczyca – Krośniewice
2.
Droga krajowa nr 2
Poznań - Krośniewice –
Kutno –
Łowicz - Warszawa
Rodzaj
materiałów
lont detonacyjny
amonit
argon
furfural
etanol
etylina
olej napędowy
propan-butan
chlor
amoniak
kwas azotowy
soda kaustyczna
rozcieńczalniki, lakiery nitro
kwas siarkowy
kwas solny
ług sodowy
NAOH
czterochloroetylen
amoniak
kwaśny preparat
mat. wybuchowe
amoniak
cykloheksanon
kwas solny
etylina
styren
wodorotlenek sodowy
propan - butan
ksylen
krypton, ksenon
aceton
ciekły tlen
toluen
ciekły azot
kwas siarkowy
alkohol etylowy
kwas azotowy
podchloryn sodu
formalina
gazy techniczne
benzyna rozpuszczalnikowa
olej transformatorowy
czterochloroetylen
NH3
dwutlenek węgla
olej napędowy, etylina i oleje
opałowe
dwutlenek siarki
farby, lakiery, rozcieńczalniki
acetylen
nadtlenek wodoru
nafta
proch
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
20
70
180
120
179
400 000
350 000
70 000
200
4
40
200
500-2000 litrów
jednorazowo
15
36
76000 l
40
8
19,824
55
8
6,48
63,69
75
600
50
130
3000
2
5,243
0,2
500
380
50
150
200
15
100
20
16
600
50
91
300
100
500
Uwagi
granulat
20
400 000
40
500
20
200
14,5
9
Lp.
Trasa
3.
Droga krajowa nr 8
Wrocław – Warszawa
4.
Droga krajowa nr 12
Łask – Piotrków Trybunalski
–
Sulejów – Opoczno
5.
Droga krajowa nr 12
Sieradz – Błaszki
6.
Droga krajowa nr 14
Wrocław – Łódź
6.
Droga krajowa nr 14
Łowicz – Łódź
Rodzaj
materiałów
amoniak
argon
propan – butan
chlor
kwas solny
tlenek ołowiany
amoniak
lont detonacyjny
benzyna ekstrakcyjna
toluenodwuizocjanian
etylina
olej napędowy
mat. promieniotwórcze
amunicja
etylina
olej napędowy
amonit
olej opałowy
octan etylu
chlor
gazy techniczne
amoniak
propan – butan
chlor
kwas azotowy
materiały wybuchowe
olej napędowy
propan – butan
amoniak
chlor
amoniak
chlor
gaz propan – butan
olej napędowy
etylina
materiały wybuchowe
olej opałowy
benzyny
amoniak
propan – butan
ciekły tlen
ciekły azot
alkohol etylowy
farby, lakiery i
rozcieńczalniki
acetylen
podchloryn sodu
nadtlenek wodoru
nafta
ON, benzyny i oleje opałowe
wodorotlenek sodowy
dwutlenek węgla
kwas solny
kwas siarkowy
kwas szczawiowy
kwas azotowy
styren
toluen
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
19,824
80
320 000
20
3
24
2,5
30
70
23
20 000
84
Co-60,
5,33
25 000
24 000
50
2800
21,730
60
500
65
26 900
50
200
28,28
600
1441,5
23
6,9
23
6,9
72 000
135 000
66 560
38
3400
ok. 12 000
30
3000
500
50
500
2000
Uwagi
50
40
50
100
400000
50
50
20
30
5
20
20
40
10
Lp.
Trasa
Rodzaj
materiałów
7.
Droga krajowa nr 45
Złoczew – Opole
gaz propan –butan
subst. ropopochodne
8.
Droga krajowa nr 60
Gostynin – Kutno
etylen
paliwa płynne
propan – butan
denaturat
rozpuszczalnik
gazy techniczne
etanol
podchloryn sodu
1,1,1 trójchloroetylen
oleje, smary
nadtlenki
kwas siarkowy
styren
kwas octowy
kwaśny preparat
6300
4700
506
2
87
87
1140
10
24
1667
150
16
12
24
15
9.
Droga krajowa nr 60
Kutno – Łęczyca
propan - butan
330
10
Droga krajowa nr 70
Łowicz – Skierniewice
– Huta Zawadzka
amoniak
propan – butan
ciekły tlen
ciekły azot
acetylen
podchloryn sodu
nafta
ON, benzyny i oleje opałowe
100
3000
1500
150
2000
20
100
70 000
11.
Droga krajowa Nr 71
Stryków – Zgierz –
Aleksandrów - Łódź –
Konstantynów
gaz płynny propan – butan
ok. 2000 - 4000
12.
Droga krajowa nr 72
Łódź – Rawa Mazowiecka
ropopochodne
gaz propan – butan
acetylen
alkohol niektyfikowany
600 000
550 000
200
200
13.
Droga krajowa nr 72
Aleksandrów Łódzki –
Poddębice
etylina, olej napędowy,
gaz płynny propan-butan
200
14.
Droga krajowa nr 74
Piotrków Trybunalski –
Paradyż – Żarnów – Kielce
ropopochodne
gazy techniczne
amoniak
chlor
25 000
500
80
20
Droga krajowa nr 91
Piotrków – Radomsko
propan – butan
mat wybuchowe
2000
4,68
15.
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
Uwagi
6,500 - 7000
25 000 – 30 000
lokalnie dla
potrzeb
11
Lp.
Trasa
Rodzaj
materiałów
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
istniejących
stacji paliw
i zbiorników do
celów
ogrzewczych
amunicja
16.
Droga wojewódzka 473
Łask - Szadek
17.
Droga wojewódzka 480
Widawa - Szczerców
18.
Droga wojewódzka 480
Widawa - Burzenin
19.
Droga wojewódzka nr 481
Wieluń – Łask
Uwagi
etylina
olej napędowy
olej opałowy
gaz propan – butan
etylina
olej napędowy
olej opałowy
gaz propan – butan
etylina
olej napędowy i opałowy
gaz propan – butan
200
300
40
267
500
600
60
30
50
60
20
gaz propan-butan
etylina
olej napędowy
olej opałowy
gaz propan – butan
propan – butan
etyliny
olej napędowy
olej opałowy
TNT
lont detonacyjny
zapalniki
etyliny
olej napędowy
olej opałowy
gaz propan - butan
6,500 - 7000
300
300
100
200
248
250
Ok. 200
200
1,92
2000 mb
8000 szt.
250
150
150
60
20.
Droga wojewódzka 483
Łask – Częstochowa
21.
Droga wojewódzka nr 484
Bełchatów – Grocholice –
Kalisko – Kamieńsk
22.
Droga wojewódzka nr 485
Rogowiec – Bełchatów
– Pabianice
TNT
3
23.
Droga wojewódzka nr 486
Wieluń - Działoszyn
gaz propan-butan
subst. ropopochodne
6,500 - 7000
25 000 – 30 000
24.
Droga wojewódzka nr 581
Gostynin – Łanięta –
Krośniewice
toluen
gazy techniczne
benzyna rozpuszczalnikowa
farby, rozpuszczalniki
kwas fluorowodorowy
770
9
600
64
91
25.
Drogi wojewódzkie nr 583 i
573
Gąbin – Żychlin
propan – butan
gazy techniczne
paliwa płynne
NH3
692
12
4200
0,3
26.
Droga wojewódzka nr 573
Gostynin – Żychlin
kwas solny
paliwa płynne
11
500
12
Lp.
27.
28.
29.
Trasa
Droga wojewódzka nr 584
Łowicz – Sanniki
Droga wojewódzka nr 702
Kutno – Piątek – Łódź
Droga wojewódzka nr 703
Łowicz - Piątek
Rodzaj
materiałów
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
ON, benzyny i oleje opałowe
acetylen
wodorotlenek sodowy
dwutlenek węgla
kwas solny
kwas siarkowy
ciekły tlen
ciekły azot
propan – butan
5000
20
20
10
20
20
80
20
5000
etylen
gazy techniczne
farbasol
paliwa płynne
propan - butan
1,1,1 trójchloroetan
oleje, smary
nadtlenki
podchloryn sodu
kwaśny preparat
kwas octowy
denaturat
rozpuszczalnik
kwas siarkowy
formalina
kwas solny
żywica akrylowa
czterochloroetylen
benzyna ekstrakcyjna
chlorek metylenu
ftalan dwubutylu
trójchloroetylen
cyjanki K, Na, Zn, Cu
NAOH
czterochloroetylen
chloroform
metanol
octan etylu
ksylen
NH3
HNO3
aceton
styren
ON, etylina i oleje
opałowe
acetylen
wodorotlenek sodowy
dwutlenek węgla
kwas solny
kwas siarkowy
ciekły tlen
ciekły azot
propan – butan
octan n – butylu
6300
82
320
30 000
4000
24
1667
150
24
15
24
2
10
13
20
20
400
5
5
9
5
1
20
14
20
6
160
10
8
6
0,4
0,2
3
27 000
Uwagi
10
10
5
10
10
20
10
10 000
20
13
Lp.
30.
31.
Trasa
Rodzaj
materiałów
Droga wojewódzka nr 704
Jamno – Łyszkowice Brzeziny
ON, benzyny i oleje opałowe
acetylen
wodorotlenek sodowy
dwutlenek węgla
kwas solny
kwas siarkowy
ciekły tlen
ciekły azot
propan - butan
etylina
propan – butan
acetylen
etylina
propan – butan
acetylen
toluen
benzyny
olej napędowy
olej opałowy
chlor
ropopochodne
propan - butan
kwas azotowy
amoniak
kwas solny
olej opałowy
kwas fosforowy
gazy techniczne
kwas siarkowy
5
10
10
50
50
10
10
5000
7 000
5 000
1500
14 000
9200
1000
12
1550
387
280
60
500 000
200 000
1,2
70
19,2
100
1,2
10
2,4
Drogi wojewódzkie nr 714 i
713
Rzgów - Kurowice
Tomaszów – Łódź
chlor
etylina
20
4200
Droga wojewódzka nr 715
Brzeziny – Koluszki - Ujazd
olej napędowy
kwas azotowy
kwas solny
kwas fosforowy
kwas siarkowy
100
1,2
19,2
1,2
2,4
Droga wojewódzka nr 705
Skierniewice – Sochaczew
32.
Droga wojewódzka nr 707
Nowe Miasto - Rawa
Mazowiecka – Skierniewice
33.
Droga wojewódzka nr 710
Łódź – Szadek – Rossoszyca
– Warta – Błaszki
34.
35.
36.
37.
38.
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
20000
Droga wojewódzka nr 713
Łódź – Tomaszów
Mazowiecki - Opoczno
Droga wojewódzka nr 716
Koluszki – Piotrków
Droga wojewódzka nr 726
Inowłódz – Opoczno
chlor
ropopochodne
gaz propan – butan
250
200000
50000
olej napędowy
olej opałowy
etylina 94
etylina 98
etylina Pb
gaz propan –butan
gazy techniczne
5000
600
150
2100
900
5500
50
Uwagi
Przeznaczenie:
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
w Łodzi
Wydział
Produkcji Wody
w Tomaszowie
Mazowieckim
14
Lp.
Trasa
Rodzaj
materiałów
Ilość roczna przewozów
[ T ] lub [m3]
Uwagi
lokalnie dla
potrzeb
istniejących
stacji paliw
i zbiorników do
celów
ogrzewczych
39.
Droga wojewódzka nr 742
Przygłów – Ręczno –
Przedbórz
ropopochodne
propan - butan
2000
300
40.
Przez miasto Sulejów
TNT
18
41.
Drogi powiatowe i gminne
Baby – Lubiatów – Wolbórz
–
Studzianki – Golesze
– Bronisławów
chlor
150
58
22,5
40
64
4,4
236
750
15
Droga lokalna
Bełchatów – Grocholice –
Rogowiec
farby i lakiery
acetylen
dwutlenek węgla
tlen
propan – butan
paliwo benzynowe
olej napędowy
olej silnikowy
olej przekładniowy i
maszynowy
smary łożyskowe
olej turbinowy
olej transformatorowy
denaturat
nafta
rozpuszczalniki
wapno hydratyzowane
ług sodowy
wodorotlenek potasowy
woda amoniakalna
kwas siarkowy
podchloryn sodu
TNT
kauczuki syntetyczne
sadza techniczna
czterochloroetylen
farby ftalowe
lakiery
rozcieńczalnik ftal
karbid
acetylen
tlen
benzyna ekstrakcyjna
toluen
emulsja silnikowa
siarka
kauczuki
etylina 86
etylina 94
42.
267
41,5
756
171
2
23
30
8000
728
1
44
17
29
3
54
21
2000 l
16
1,5
1,4
30
4000 butli
9000 butli
10 200 l
8100
54,8
10
30
12,5
12,5
Materiał i dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
15
Poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego był
w 2012 roku niższy niż w roku poprzedzającym. W porównaniu do 2011 roku zmniejszyła się:
- liczba wypadków o 8,6%,
- ilość śmiertelnych ofiar wypadków o 9 %,
- liczba kolizji o 7,6%,
- liczba osób rannych o 7,4%.
Ostatnie trzy lata przedstawia tabela poniżej
Dane opracowane przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi
Powyższa pozytywna tendencja, w przypadku wypadków drogowych, spowodowana
jest spadkiem ich liczby w 16 powiatach. Wzrost liczby wypadków odnotowano w powiatach:
brzezińskim,
łęczyckim,
łódzkim
wschodnim,
pajęczańskim,
poddębickim,
sieradzkim.
W przypadku ofiar śmiertelnych większą ich liczbę odnotowano w 9 powiatach: sieradzkim,
brzezińskim, tomaszowskim, łaskim, łódzkim wschodnim, wieluńskim, poddębicki, zgierskim,
zduńskowolskim. Zaznaczyć należy, iż najbardziej zagrożonym obszarem w województwie łódzkim
pod względem liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w minionym roku było miasto
Łódź. Na jego terenie odnotowano 43% wszystkich wypadków drogowych oraz 11% zabitych
spośród całego województwa.
Porównanie liczb dotyczących liczby wypadków drogowych plasuje województwo łódzkie
na trzecim miejscu w kraju (większą liczbę wypadków odnotowano jedynie w województwach:
śląskim i małopolskim). Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan ma centralne położenie naszego
województwa, owocujące krzyżowaniem się głównych ciągów komunikacyjnych z większym
natężeniem ruchu tranzytowego. Pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków, województwo
łódzkie plasuje się na czwartym miejscu w Polsce.
W 2012 roku najwięcej wypadków (48,3 %) miało miejsce na drogach powiatowych,
częściej niż co trzeci wypadek (27 %) odnotowany został na drogach krajowych. Zaznaczyć należy,
iż na autostradach, drogach powiatowych i gminnych, w minionym roku odnotowano spadek
wypadków drogowych w porównaniu do 2011 roku. Jednak tego pozytywnego trendu nie można
16
przytoczyć do liczby śmiertelnych ofiar na drogach wojewódzkich i autostradach, gdzie nastąpił ich
wzrost. Spadek liczby wypadków i zabitych nastąpił na drogach krajowych i gminnych. Największą
liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na drogach krajowych (ponad 34,2 %), następnie na drogach
powiatowych (33,9 %), drogach wojewódzkich (20 %) i gminnych (9,2 %). Zagrożenie
na poszczególnych rodzajach dróg przedstawia poniższa tabela.
Dane opracowane przez Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi
Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w roku 2012 na terenie naszego
województwa, podobnie jak w 2011 roku, okazały się drogi krajowe nr 1 i 14. Dłuższym odcinkiem
na terenie województwa jest K – 1, który wynosi 167 km, odcinek K - 14 to 129 km. Droga K-1
przebiega bezpośrednio przez, jak i w pobliżu największych miast naszego województwa oraz przez
jedne z największych miejsc handlowych w kraju. Na tej arterii komunikacyjnej w roku 2012
odnotowano 247 wypadków drogowych, w których zostało rannych 311 osób oraz 14 poniosło
śmierć. Wszystkie wymienione kategorie zagrożeń na tej drodze w porównaniu do roku 2011
zmniejszyły się. Także znacznie zagrożonym pod względem liczby wypadków jest odcinek drogi K
– 14 przechodzący przez dziewięć powiatów naszego województwa. W całości jest drogą
jednojezdniową z dużą liczbą niebezpiecznych skrzyżowań. Na tej drodze w minionym roku na
terenie naszego województwa odnotowano 192 wypadki drogowe, w których 252 osoby zostały
ranne, a śmierć poniosło 15. Najwięcej ofiar śmiertelnych zostało odnotowanych na drodze
krajowej nr 8, która mniej więcej po połowie jest drogą dwujezdniową i jednojezdniową. Przebiega
ona przez teren 7 powiatów a jej dwujezdniowa cześć łączy Warszawę z regionem śląskim.
Korzystnym na tej drodze jest fakt spadku prawie o połowę ofiar śmiertelnych. W dalszej kolejności
są drogi krajowe nr 72 i 8.
Z dwudziestu trzech pięciokilometrowych najbardziej zagrożonych odcinków dróg, aż sześć
znajduje się na drogach wojewódzkich. W przypadku odcinków dróg krajowych, największa ich
liczba występuje na drodze K 14 (cztery miejsca niebezpieczne). W dalszej kolejności z trzema
miejscami niebezpiecznymi znajdują się drogi K- 8, K-12 i z dwoma K-1 oraz K- 71. Podkreślenia
17
wymaga pojawienie się w wykazach, aż dwunastu najbardziej zagrożonych odcinków, na których w
ubiegłym roku nie odnotowano żadnych wypadków drogowych.
Niezmiennie od dłuższego czasu główni sprawcy wypadków drogowych to kierujący.
W latach poprzednich ich udział w grupie sprawców wynosił ok. 75% podczas, gdy w 2012 roku
wyniósł 83%. Wiodącymi przyczynami wśród tej grupy uczestników są od dłuższego czasu:
nieustąpienie
pierwszeństwa
przejazdu,
niedostosowanie
prędkości
do warunków
ruchu
i nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Tylko z tych wymienionych trzech przyczyn
łącznie poniosło śmierć na drogach 45% spośród wszystkich ofiar śmiertelnych.
Od dłuższego czasu nie zmienia się również główna przyczyna powstawania wypadków
powodowanych przez pieszych. Nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd stanowi
48% wypadków i 46% zabitych spośród wypadków drogowych zawinionych przez pieszych.
Należy jednak podkreślić, że liczba wypadków przez nich powodowana zmniejszyła się w 2012
roku z każdej przyczyny.
W grupie sprawców wypadków drogowych dominują młodzi użytkownicy dróg w wieku
18–24 lat (687 wypadków), w dalszej kolejności osoby w wieku 25–31 lat oraz 32 -39 lat(powodują
o ponad sto wypadków mniej od pierwszej grupy). Zaznaczyć należy, iż wskazane grupy wiekowe,
zdecydowanie najczęściej powodują wypadki poruszając się pojazdem. Należy także zwrócić
uwagę, że ofiary śmiertelne zdecydowanie częściej występują przy grupie wiekowej sprawców
powyżej 18 lat (a w podgrupie sprawców poruszających się pieszo powyżej 40 lat).
W skali całego roku 2012 najbardziej niebezpiecznym okresem na drogach była jesień
i wybrane miesiące wiosenno-letnie a analizując dni tygodnia, analogicznie jak w latach
poprzednich, najwięcej wypadków drogowych odnotowano w piątki, najmniej w niedziele i soboty.
Najbardziej zagrożonym czasookresem podczas doby, jest czas pomiędzy godz. 14.00 a 22.00,
co druga ofiara śmiertelna i prawie co drugi wypadek drogowy notowany był w tym właśnie
przedziale czasowym.
Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi, w miesiącach od stycznia do marca 2013
roku w województwie łódzkim odnotowano 5959 kolizji, 610 wypadków drogowych, w których
ucierpiało 796 osób z czego 47 poniosło śmierć. Najwięcej wypadków w ww. okresie wydarzyło się
w powiatach zgierskim, radomszczańskim, piotrkowskim, kutnowskim, bełchatowskim oraz
w mieście Łódź.
Opracowano na podstawie „Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa na lata 2010- 2012”,
opracowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i opublikowanej na stronie:www.wrd.lodzka.policja.gov.pl oraz dane
zaczerpniętych ze strony: www.stat.gov.pl - Urzędu Statystycznego w Łodzi
18
Komunikacja kolejowa
Ogólna długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2012
roku wyniosła 19 191 km linii kolejowych, w 2011 roku wyniosła 19 276 km., w roku 2009 – 19
336 km., a w 2008 – 19 201 km. W roku 2012 nastąpiła niewielka zmiana długości
eksploatowanych linii kolejowych, która była następstwem dostosowania infrastruktury
do zmieniających się potrzeb przewozowych. Jak wynika z danych PKP PLK S.A. w wyniku
przeprowadzenia w 2012 roku robót utrzymaniowo - naprawczych oraz inwestycyjnych długość
torów linii kolejowych z dobrą oceną stanu technicznego (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)
stanowiła 43% całkowitej długości torów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu ze stanem z 31
grudnia 2011 r. – z oceną dobrą było wówczas 40% torów. Przy ocenie stanu technicznego torów
przyjęto następujące kryteria ocen:
•
dobra - linie kolejowe eksploatowane z założonymi parametrami, wymagane tylko roboty
konserwacyjne,
•
dostateczna - linie kolejowe o obniżonych parametrach eksploatacyjnych (obniżona
maksymalna prędkość rozkładowa, lokalne ograniczenia prędkości), dla utrzymania
parametrów eksploatacyjnych – oprócz robót konserwacyjnych – wymagane jest wykonanie
napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów torów,
•
niezadowalająca - linie kolejowe o znacznie obniżonych parametrach eksploatacyjnych
(małe prędkości rozkładowe, duża ilość lokalnych ograniczeń prędkości, obniżone
dopuszczalne naciski), kwalifikujące tory linii do kompleksowej wymiany nawierzchni.
Obecnie, zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie internetowej PKP PLK S.A.,
spółka przy współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje zadania inwestycyjne, które
przyczynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury. Celem działalności inwestycyjnej jest
osiągnięcie zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej
w aspekcie wymaganych standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych.
Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła
1062,739 km., co stanowiło 5,51% ogółu linii kolejowych eksploatowanych w Polsce. Zgodnie
z danymi udostępnionymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi: liczba wypadków
na wszystkich przyjazdach kolejowych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła
8, a w 2011 roku 4, liczba zabitych i rannych oraz liczba kolizji zmniejszyły swoje wartości
(ta ostatnia z 67 w 2010 r. do 51 w 2011 r.).
Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których
przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są:
19
•
Centralna Magistrala Kolejowa (na terenie woj. łódzkiego biegnie przez miejscowości
Opoczno, Idzikowice, Biała Rawska), po której przewozi się rocznie: tlenek etylenu w ilości
10 800 ton, chlor- 32 000 t, dwutlenek siarki- 312 t, amoniak- 2200 t, etyliny- 100 000 t, olej
napędowy- 120 000 t, czteroetylek ołowiu- 116 000 t, chlorek winylu 4 000 t, akrylonitryl1 800 t,
•
Świnice Warckie – Poddębice – Zduńska Wola – Karsznice – Częstochowa, po której
przewozi się ok. 1 500 000 ton materiałów niebezpiecznych m.in. chlor, amoniak, siarka,
propan – butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe,
•
Skierniewice – Radomsko – Piotrków Trybunalski - Koluszki, którą przewozi się paliwa,
chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan – butan w ilości 21 000 ton rocznie,
•
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki – Koluszki, po której przewozi się akrylonitryl, chlorek
winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan
-butan, olej opałowy w ilości 23 500 ton rocznie,
•
Łowicz - Kutno - Skierniewice, po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek
etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum w ilości 56 000 ton rocznie,
•
Łęczyca - Ozorków - Zgierz - Łódź. Trasą tą przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu,
chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum w ilości 23 500 ton rocznie,
•
Koluszki - Tomaszów Mazowiecki -Drzewica- Radom, po której przewozi się chlorek
winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl w ilości 3300 ton rocznie,
•
Wieluń - Wieruszów, po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan – butan
w ilości 320 ton rocznie.
Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się NSCH są węzły
kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie
łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli / Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie
Mazowieckim oraz w Łodzi stacje: Kaliska / Karolew, Widzew oraz Górka Rozrządowa Łódź
Olechów.
(Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, danych
PKP PLK S.A. zamieszczonych na stronie www.plk-sa.pl oraz danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi)
20
21
2. Struktura urbanistyki, z uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka
a) krótka charakterystyka ogólna
Województwo łódzkie utworzone z dniem 1 stycznia 1999 roku i według stanu z 31 grudnia
2011 roku obejmuje 21 powiaty, 3 powiaty grodzkie: m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski
i 20 ziemskich), 42 miasta, 5181 miejscowości wiejskich;177 gmin (w tym 3 gminy posiadające
również status powiatu), 18 gmin miejskich, 24 gminy wiejsko – miejskie, 135 gminy wiejskie.
(wg danych Urzędu Statystycznego w Łodzi na 31 grudzień 2011r.)
22
Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski, na obszarze Niżu Środkowo Polskiego, na Wzniesieniach Łódzkich. Zajmuje powierzchnię 18 219 km² i graniczy
z województwami:
•
mazowieckim (długość granicy 325 km)
•
świętokrzyskim (długość granicy 162 km),
•
śląskim ( długość granicy 146 km),
•
opolskim (długość granicy 63 km),
•
wielkopolskim (długość granicy 294 km),
•
kujawsko-pomorskim-(długość granicy 30 km)
(dane pozyskane ze strony Urzędu Statystycznego w Łodzi: www.stat.gov.pl)
W
środkowej
i
południowej
części
województwa
występuje
pas
wyżynny.
Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są żwirowe i piaskowe wzgórza oraz pagórki
ciągnące się od Kamieńska (w tym sztuczna góra - zwałowisko kopalni węgla brunatnego
„Bełchatów” o wysokości 180 m n.p.m.), poprzez Borową Górę (276 m n.p.m.), Tuszyn (288 m
n.p.m.), Łódź (283 m n.p.m.), w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Obszar najniżej położony
w województwie występuje w dolinie Bzury koło Łowicza (76 m n.p.m.).
Zupełnie odmienny typ krajobrazu występuje w południowej części regionu łódzkiego.
Urozmaiconą rzeźbę ma Wyżyna Wieluńska (264 m n.p.m.) i Wzgórza Radomszczańskie, gdzie
najwyższymi punktami są: Góra Chełmo (323 m n.p.m.) oraz najwyższa w województwie jurajska
kopuła Góry Bukowej (346 m n.p.m.) w paśmie Przedborsko – Małogoskim. W odległości 30 km.
na północ od Łodzi w miejscowość Piątek w powiecie łęczyckim znajduje się geometryczny środek
Polski.
Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością złóż kopalin, z których część
odgrywa znaczącą rolę nie tylko w skali regionu, lecz także kraju. Są to głównie zasoby węgla
brunatnego, których geologiczne zasoby bilansowe stanowią 17,4% zasobów krajowych, zaś zasoby
przemysłowe ok. 61% zasobów złóż zagospodarowanych w Polsce. Ich wydobycie skupia
się w okolicach Bełchatowa – złoże „Bełchatów – Pole Bełchatów” oraz „Pole Szczerców” (55%
wydobycia krajowego). Węgiel brunatny występuje również w złożach Kamieńsk, Złoczew,
Rogóźno i Uniejów.
23
Duże znaczenie mają złoża piasków szklarskich serii białogórskiej (największej bazy
surowców szklarskich w Polsce), piasków formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej,
glin ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Na bazie tych surowców rozwija się m.in.
przemysł materiałów budowlanych z czołową firmą tej branży Grupą Atlas oraz przemysł produkcji
płytek ceramicznych, a także cementowy. Na terenie województwa występują również znaczne
ilości złóż kruszyw naturalnych (piasków i żwirów) wykorzystywanych m.in. do budowy oraz
modernizacji dróg i autostrad. Na uwagę zasługują również zasoby wód geotermalnych, które mogą
być wykorzystane do celów leczniczych i ciepłowniczych. Duże bogactwo wód geotermalnych
występuje w pasie Zduńska Wola – Łęczyca – Uniejów – Turek oraz pasie Kalisz – Sieradz –
Piotrków Trybunalski.
(dane pozyskane z materiałów Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Planu Zarządzania
Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi)
b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego ryzyka)
Do niedawna jedynym zagrożeniem wymagającym zorganizowanego działania dużych
zespołów sił ratowniczych na terenie naszego kraju był pożar. W chwili obecnej w następstwie
postępu technicznego i cywilizacyjnego mamy do czynienia z pojawieniem się nowych zagrożeń
dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia, jak i środowiska. Wzrost zagrożenia wynika również z realiów
gospodarki, z których wymienić należy: brak środków na prawidłowe zabezpieczenie procesów
technologicznych, nastawienie na osiągnięcie maksymalnego zysku i lekceważenie zasad
bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu toksycznych środków przemysłowych.
Ze względu na charakter występujących na terenie województwa łódzkiego zagrożeń
wyróżnić należy:
•
zagrożenia związane z istniejącym przemysłem,
•
zagrożenia związane z transportem produktów naftowych i gazu rurociągami,
•
zagrożenia związane z transportem materiałów niebezpiecznych,
•
zagrożenia powodowane niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi – powodzie
i huragany,
•
zagrożenia związane z występowaniem dużych obszarowo terenów leśnych,
•
zagrożenia związane z istniejącą infrastrukturą techniczną.
24
Na terenie województwa zlokalizowane są następujące obiekty charakterystyczne:
•
budynki wysokie ZL – 848 obiektów (w tym 695 w mieście Łodzi),
•
budynki wysokościowe ZL – 15 obiektów (wszystkie na terenie miasta Łodzi),
•
budynki wysokie i wysokościowe PM – 14 obiektów
•
obiekty zagrożone atakami terrorystycznymi -ze względu na dużą ilość osób mogących
przebywać w budynku, obiekcie, terenie - 356
•
obiekty zagrożone katastrofami - 210. Są to obiekty, których zniszczenie w wyniku
katastrofy może spowodować duże straty w ludziach i materialne lub mogące spowodować
naruszenie równowagi biologicznej na znacznym obszarze, w tym:
•
wiadukty (48) – zlokalizowane nad głównymi szlakami kolejowymi i drogowymi,
•
mosty (o nośności powyżej 30 t - 55) – kolejowe i drogowe nad rzekami biegnącymi przez
teren województwa łódzkiego,
•
kominy (o wysokości powyżej 30 m. - 53)– elektrociepłowni, elektrowni i innych zakładów
(m.in. 2 kominy Elektrowni Bełchatów o wysokości 300 m każdy o konstrukcji żelbetowej –
pow. bełchatowski, 3 kominy o wys. 80 m każdy HSO „Kara” w Piotrkowie Trybunalskimpow. piotrkowski, komin o wysokości 70 m Bełchatowskich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego – pow. bełchatowski, kominy EC-2, EC-4 w Łodzi i EC Ozorków - pow.
zgierski),
•
wieże – teletransmisyjne, radiowe i kościelne (m.in. wieża TVP S.A. w Szydłowie - pow.
piotrkowski, wieża stacji radiowej Radia „Victoria Plus” w Łowiczu - pow. łowicki, wieża
radiowa i telewizyjna w Zygrach – pow. poddębicki,
W ostatnim czasie w większości miast powiatowych wybudowano bardzo duże
kompleksy lub zespoły kompleksów handlowych np.:
•
Centra i Galerie Handlowe: „Manufaktura”, „Galeria Łódzka”, Port Łódź w Łodzi, C.T.
PTAK w Rzgowie oraz handlu hurtowego w Tuszynie i Głuchowie, Focus Mall
w Piotrkowie Trybunalskim i inne
•
obiekty hipermarketów: Carrefour, Leclerc, Makro Cash and Cary, “Pasaż Łódzki”, Selgros,
Tulipan, Leroy Merlin, Praktiker, Tesco, Kaufland, IKEA i inne.
Ponadto, w powiatach: łódzkim, piotrkowskim i zgierskim (Stryków) powstały duże
centra logistyczno – magazynowe firm jak np.: Panattoni Park, Diamond Biznes Park, Tulipan Park,
Prologis Park, Poland Central, Logistic City, Real Polska, Graveleau Polska, Raben, Grontnij, AIG
Lincoln Polska, IKEA, Biedronka i inne.
25
Rzeki regionu łódzkiego stanowią fragment systemów wodnych Warty, Pilicy i Bzury.
Systemy te rozdziela dział wodny między Odrą i Wisłą. Na rzekach Warta i Pilica istnieje
potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości wystąpienia uszkodzenia zapór czołowych
zbiorników retencyjnych: Jeziorska na rzece Warcie w m. Siedlątków i zbiornika Sulejów na rzece
Pilicy w m. Smardzewice. W takim przypadku zagrożone niespodziewaną falą powodziową są:
•
na rzece Warta - miejscowości w gminach: Pęczniew, Poddębice i Uniejów oraz w gminach
Pęczniew i Zadzim ze względu na istniejące na wymienionym zbiorniku zapory boczne,
•
na rzece Pilica - miasto Tomaszów Mazowiecki oraz miejscowości w gminach: Tomaszów
Mazowiecki, Lubochnia i Inowłódz.
W województwie łódzkim działa ponad 173 tysiące podmiotów gospodarczych,
w tym ponad 500 przedsiębiorstw zagranicznych. Do wiodących gałęzi przemysłu należą:
•
przemysł lekki,
•
przemysł elektromaszynowy,
•
przemysł spożywczy,
•
przemysł chemiczny,
•
przemysł paliwowo – energetyczny.
Przemysł na terenie województwa łódzkiego, i związane z nim zagrożenia, skupiony
jest w 16 największych aglomeracjach miejskich tj.:
1. Łódzkiej (Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ozorków, Brzeziny, Koluszki,
Głowno):
•
przemysł lekki, bawełniany, wełniany, dziewiarski, art. dekoracyjnych, odzieżowy,
tkanin technicznych itp.,
•
przemysł spożywczy, napojów chłodzących, mięsny, piwowarski, spirytusowy,
mleczarski,
•
przemysł elektromaszynowy (pracujący w znacznym stopniu na potrzeby przemysłu
lekkiego), w tym maszyn włókienniczych, maszyn elektrycznych, elektronicznych,
motoryzacyjny, produkcja artykułów gospodarstwa domowego,
•
przemysł chemiczny, farmaceutyczny, środków czystości kosmetyczny, barwników,
papierniczy,
•
inne gałęzie - w tym drzewny, mat. budowlanych, ściennych, meblarski, obuwniczy,
opakowaniowy, poligraficzny, gumowy.
2. W Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (Rogowiec, Bełchatów) – wydobywczy (węgiel
brunatny),
elektroenergetyczny,
gumowy,
materiałów
budowlanych,
włókienniczy
i odzieżowych,
26
3. W Piotrkowie Trybunalskim - dziewiarski, odzieżowy, okuć budowlanych, meblarski,
drzewny,
maszyn
szklarskich,
szklarski
(szkło
opakowaniowe,
gospodarcze,
dla budownictwa), części do maszyn, spożywczy,
4. W Tomaszowie Mazowieckim – odzieżowy, art. dekoracyjnych, drobiarski, mleczarski,
szklarski (szkło budowlane), włókien chemicznych,
5. W
Kutnie
–
farmaceutyczny,
maszyn
rolniczych,
pojazdów
mechanicznych,
elektromaszynowy, elektroniczny, mięsny, drobiarski, mleczarski, spirytusowy, drożdżowy,
napojów, cukrowy, młynarski, mieszanek paszowych i koncentratów, opakowań sztucznych,
opakowań z tektury, odzieżowy,
6. W Skierniewicach – elektromaszynowy (urządzeń wentylacyjnych), elektroniczny,
szklarski, spożywczy,
7. W Zduńskiej Woli – bawełniany, dziewiarski, materiałów izolacyjnych, młynarski, okuć
budowlanych, maszyn włókienniczych,
8. W Wieluniu – elektromaszynowy, konstrukcji budowlanych, mleczarski i cukierniczy.
9. W Sieradzu – odzieżowy, przetwórstwa owocowo – warzywnego, mleczarski, chemiczny,
młynarski, farmaceutyczny,
10. W Łęczycy – wełniarski, przetwórstwa owocowo – warzywnego, metalowy,
11. W Opocznie – ceramiczny, włókienniczy,
12. W Wieruszowie – drzewny (płyty wiórowe), meblarski, odzieżowy.
13. W Rawie Mazowieckiej – mięsny, odzieżowy, metalowy, przetwórstwa owoców i warzyw,
14. W Łowiczu – przetwórstwa owoców i warzyw, mleczarski, dziewiarski,
15. W Łasku – odzieżowy, przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów (pieczarka, boczniak)
produkcja materiałów ściennych,
16. W Radomsku – przetwórstwo rolno- spożywcze, opakowań, drzewny, metalowy,
Na terenie województwa znajduje się 110 zakładów, w których występują substancje
niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi i środowiska
poza swoim terenem, w tym:
•
5 zakładów zakwalifikowanych do Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR),
•
16 zakładów zakwalifikowanych do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR).
27
Wykaz zakładów ZDR i ZZR w województwie łódzkim na dzień 10 października 2013 r.
Lp Nazwa zakładu i jego lokalizacja
ZAKŁADY DUŻEGO RYZYKA
Fabryka kosmetyków i chemii gospodarczej firmy COLEP CCL
1
Polska Sp z o.o. Kleszczów, ul. Przemysłowa 10
Powiat
bełchatowski
2
Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Sp. z o.o.
Baza Paliw Nr 1 w Koluszkach, ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki
łódzki- wschodni
3
Rozlewnia Gazu Płynnego ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Nowej Brzeźnicy
ul. Dworcowa 15, 98-331 Nowa Brzeźnica
pajęczański
4
EUROFOAM Polska Sp. z o.o. Zgierz, ul. Szczawińska 42, 95-100
zgierski
Zgierz
5
AmeriGas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi,
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź
ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA
1
PHU „EKO-GAZ” JATCZAK Sp. j. ul. Waryńskiego 2, 95-060 Brzeziny
Rozlewnia gazu propan- butan SAGA-GAZ S.J
2
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 4a, 99-300 Kutno
3
Dystrybutor Gazu Propan-Butan, Wierzbie 2, 99-300 Kutno
Grupa Lotos S.A. Gdańsk, ul. Elbląska 135
4
Zakład w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemysłowa 43
Rozlewnia Gazu Płynnego SPEED GAZ w Ignacowie, gm. Rozprza
5
Łukasz Łaski adres: 92-102 Łódź, ul. Janosika 86
„BIALCHEM GROUP” Sp. z o.o. Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 5,
6
Rozlewnia Gazu Płynnego Propan-Butan w Kociołkach nr 27, 98-235
Błaszki
Rozlewnia gazu SKIERGAZ Henryk Sałkowski Płyćwia, 96-126
7
Godzianów
8
EUROGLAS POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd
„BAŁTYKGAZ” Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, woj.
pomorskie Magazyn i rozlewnia gazu „BAŁTYKGAZ” ul. Długosza 37,
9
10
11
12
13
14
15
16
98-300 Wieluń
„DORGAZ”, ul. Piłsudskiego 12/26, 95-050 Konstantynów Baza
przeładunkowa Gazu Płynnego „DORGAZ” w Konopnicy, ul. Szkolna
20
Rozlewnia Gazu Płynnego „GAL-GAZ Sp. J. Zmyślona 11, 98-405
Galewice
Pfleiderer Prospan, ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów
PEGAZ Grupa Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 2, 98-220 Zduńska Wola
Magazyn Specjalistyczny BRENNTAG Sp. z o.o. ul. Kwasowa 5, 95100 Zgierz
Linde Gaz Sp. z o.o. oddział w Łodzi, ul. Traktorowa 145,91-204 Łódź
Chłodnia Łódź S.A. ul. Traktorowa 170,91-203 Łódź
miejski łódzki
brzeziński
kutnowski
kutnowski
piotrkowski
piotrkowski
sieradzki
Skierniewicki
tomaszowski
wieluński
wieluński
wieruszowski
wieruszowski
Zduńskowolski
zgierski
Miasto Łódź
Miasto Łódź
28
Zmiany w ewidencji zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) odnotowane w drugim półroczu
2012 r. i pierwszym półroczu 2013 r. dotyczą:
•
w II półroczu 2012 r. działalność rozpoczęła Rozlewnia Gazu Płynnego firmy „Speed-Gaz”
Łukasz Łaski w Ignacowie, gmina Rozprza, powiat piotrkowski- uwzględniona w ww. tabeli
pod pozycją 5. Adres do korespondencji: ul. Janosika 86, 92-102 Łódź
•
od dnia 1 października 2012 r. zaprzestała działalności firma Lampogas Kargas Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli. Zakład został sprzedany firmie PEGAZ Grupa Sp. z o.o. (adres:
ul. Górna 1, 26-803 Promna, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie). Nowy właściciel
wznawiając działalność w styczniu 2013 r. wykonał zalecenia wcześniejszych decyzji
wydanych przez Komendę Powiatową PSP w Zduńskiej Woli dla Lampogas Kargas
Sp. z o.o.
Ponadto, na terenie wszystkich powiatów zlokalizowane jest 89 zakładów
posiadających lub przetwarzających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować
zagrożenie poza swoim terenem (w tym 66 zakładów, na terenie których występuje zagrożenie
wybuchem).
W województwie łódzkim transport gazu oraz paliw rurociągami i gazociągami odbywa
się na obszarze 19 powiatów. Łączna długość rurociągów paliwowych wynosi 157 km. Transport
paliw odbywa się poprzez:
•
rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Koluszki – Boronów z rocznym przesyłem
ok. 1 800 000 m3,
•
rurociąg ropopochodnych produktów finalnych Płock – Koluszki z rocznym przesyłem
około 600 000 t produktów finalnych,
•
rurociąg paliwowy Płock – Ostrów Wlkp. biegnący przez Dalków – Czarnocin
– Gościmowice – Rękoraj – Brzoza – Polesie – Szydłówka – Kargał Las – Gąski
– Siomki – Laski – Parzniewice – Poraj (pow. łęczycki i Kutnowski) z rocznym przesyłem
1 401 600 m3.
Długość rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wynosi 3490 km,
a sieci wysokiego ciśnienia 500 km. Sieć gazociągów wysokiego ciśnienia w centralnej
i wschodniej części województwa jest stosunkowo gęsta. Węzły spinające tę sieć znajdują się
w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Tryb połączony jest siecią biegnącą z kierunków:
•
Warszawy i Górnego Śląska - wzdłuż drogi szybkiego ruchu Warszawa – Katowice,
•
z Okręgu Staropolskiego z Końskich, skąd prowadzi odgałęzienie do Opoczna
i Tomaszowa Mazowieckiego i Koluszek.
29
Z Piotrkowa Trybunalskiego dwie nitki gazociągu biegną do Łodzi i Bełchatowskiego
Okręgu Przemysłowego. Z sieci obwodowej miasta Łodzi biegną nitki gazociągu w kierunku
Poddębic, Łęczycy i Kutna oraz Zduńskiej Woli i Sieradza.
(materiał opracowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi)
Zagrożenia powodowane niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi
Powodzie i huragany
W ciągu ostatnich lat na terenie kraju, a także na terenie województwa łódzkiego widoczna
jest nasilająca się tendencja do występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych
o katastrofalnych skutkach. Nastąpił wzrost liczby klęsk żywiołowych związanych z działaniem
sił natury, w szczególności: silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych połączonych
z silnymi wyładowaniami, długotrwałego występowania ekstremalnych temperatur, powodzi itp.
na terenie województwa.
Województwo łódzkie położone jest na wododziale I rzędu, między dorzeczem Wisły
i Odry. Głównymi rzekami regionu są: Warta, Pilica oraz Bzura. Na terenie województwa łódzkiego
przyczynami powodzi mogą być roztopy wiosenne (powodzie roztopowe), intensywne opady
atmosferyczne (powodzie opadowe), zatory lodowe, jak również awarie zbiorników wodnych.
Budowle hydrotechniczne mogące stworzyć zagrożenie:
1. pow. poddębicki - zapora czołowa zbiornika retencyjnego Jeziorsko - teren zalewowy –
42,3 km²)
2. pow. tomaszowski - tama na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach - teren zalewowy –
26,3 km²)
3. pow. piotrkowski - przelew jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim - teren zalewowy –
100 ha
4. pow. piotrkowski - tama na zbiorniku Cieszanowice gm. Gorzkowice i Rozprza - teren
zalewowy – 200 ha
5. pow. opoczyński - tama na zbiorniku Miedza - teren zalewowy 175 ha
6. pow. opoczyński - śluza i 2 jazy piętrzące na zbiorniku wodnym w Drzewicy - teren
zalewowy – 150 ha
Największymi zbiornikami wodnymi w województwie są: Zbiornik Jeziorsko
(na rzece Warcie) oraz Zalew Sulejowski (na rzece Pilicy).
Na obszarze województwa zagrożenie powodziowe występuję w następujących
regionach:
a) wzdłuż rzeki Warty: gminy: Gidle, Ładzice, Radomsko, Siemkowice, Działoszyn, Pajęczno,
Nowa Brzeźnica, Pątnów, Wierzchlas, Osjaków, Konopnica, miasto Sieradz, gminy:
Burzenin, Sieradz, Warta, Widawa i Zapolice.
30
b) wzdłuż rzeki Pilicy: gminy: Żytno, Wielgomłyny i Przedbórz, Ręczno, Aleksandrów
i Sulejów, miasto Tomaszów Mazowiecki, gminy: Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia,
Inowłódz, Rzeczyca, Poświętne.
c) wzdłuż rzeki Ner: gminy: Zadzim, Poddębice, Wartkowice, Świnice Warckie, Łęczyca,
Grabów i Lutomiersk.
d) wzdłuż rzeki Bzury: miasto Łęczyca oraz gminy: Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty, Witonia,
Ozorków, Zduny, Łowicz i Nieborów.
e) wzdłuż rzek Prosna i Oleśnica: gminy Łubnice, Wieruszów, Galewice i Lututów,
Okresowo występują także zalania i podtopienia:
a) wzdłuż rzeki Widawka gminy: Kluki, Szczerców, Widawa i Zduńska Wola - obszar
do 15 km²
b) wzdłuż rzeki Grabia na terenie powiatu łaskiego - gminy: Łask i Sędziejowice - obszar
do 10 km²,
c) wzdłuż rzeki Czarna Konecka gminy Żarnów i Aleksandrów - obszar do 8 km².
d) wzdłuż rzek Malina, Moszczenica i Struga – gmina Piątek
31
Mapa zagrożenia powodziowego województwa łódzkiego
32
W województwie łódzkim zagrożonych jest łącznie ok. 28 000 osób, a ogólna powierzchnia
terenów zalewowych wynosi 3569,24 km²
Dane pozyskane z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego ŁUW w Łodzi
W ostatnich latach wzrosła również liczba zdarzeń związanych z wystąpieniem silnych
wiatrów połączonych z wyładowaniami atmosferycznymi i obfitymi opadami deszczu.
Mapa sum rocznych opadów, obliczonych na podstawie okresu 39 – letniego wyraźnie
ukazuje uprzywilejowanie południowej i południowo – wschodniej części województwa łódzkiego,
gdzie roczna suma opadów kształtuje się w okolicach 600 mm. Północna i północno - zachodnia
część województwa łódzkiego cechuje się rocznymi sumami opadów w granicach 500-550 mm.
Ujemny klimatyczny bilans wodny rozumiany jako różnica między sumą opadów a różnicą wody
parującej z powierzchni ziemi jest w tym rejonie zjawiskiem trwałym i występującym od dawna.
Pogłębiający się niedobór jest prawdopodobnie skutkiem niewłaściwego gospodarowania
(wylesienie, zła melioracja). Naturalna zmienność opadów rocznych jest największa w dorzeczu
Bzury, najmniejsza natomiast w południowej części województwa. Najbardziej narażone na suszę
są tereny położone na północ od Łodzi, w tym w szczególności na terenie powiatu łowickiego,
w którym występują również okresowe ograniczenia w dostawie wody. W województwie łódzkim
odnotowuje się przeciętnie 156 dni z opadem, ale tylko w ciągu 100 dni suma dobowa jest wyższa
od 1 mm. Dni z dobowym opadem wyższym niż 10 mm jest w roku zwykle około 12 i zdarzają się
one zazwyczaj w lecie. Opad w postaci stałej (śnieg) pada przeciętnie w ciągu 40 – 45 dni. Średnio
w roku ma miejsce 20 dni z burzą, grad pada 2 - 3 razy w roku, szadź obserwuje się 2 - 4 razy
w ciągu zimy, a gołoledź 1 - 2 dni w ciągu roku.
Na przestrzeni ostatnich lat nasila się zjawisko bardzo ulewnych opadów deszczu
najczęściej połączonych z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, które powodują lokalne
podtopienia i zalania obiektów. Występowanie tego rodzaju zjawisk stwarzają zagrożenie,
gdy spływająca woda gromadzi się w nieckach terenu, w których zlokalizowane są tereny
zamieszkane przez ludzi.
Istotną cechą warunków anemometrycznych na całym obszarze województwa jest niezbyt
częste występowanie bardzo silnych wiatrów. Prędkości wiatrów powyżej 20 m/s zdarzają
się sporadycznie (prędkość średnia w ciągu 10 min.). Znacznie częściej występują duże prędkości
wiatru w porywach, a wyjątkowo zdarzać się mogą nawet lokalne trąby powietrzne, związane
z chmurami burzowymi i obejmujące bardzo ograniczone obszary.
W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby zdarzeń obejmujących teren kilku powiatów
o skutkach katastroficznych wywołanych przez silne wichury połączone z silnymi opadami
deszczu. Zjawiska te wywołały bardzo duże straty materialne (uszkodzone budynki, infrastruktura
33
techniczna, powalone i połamane drzewa itp.), a usuwanie szkód trwało przez kilka miesięcy.
Terenami najbardziej dotkniętymi są gminy znajdujące się na pograniczu między powiatami:
radomszczańskim (gm. Kamieńsk, Gomunice, Kodrąb, Masłowice i Przedbórz) i piotrkowskim
(gm. Rozprza, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie i Ręczno).
(dane przekazane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi)
Pożary
W miastach: Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków, Głowno, Kutno, Łowicz, Skierniewice,
Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Radomsko, Zduńska
Wola, Sieradz, Zelów (pow. Bełchatów), na terenie pow. Kutnowskiego: Krośniewice, Żychlin,
na terenie pow. Wieluńskiego: Biała, Czarnożyły, Wieluń występują kompleksy starej, zwartej
zabudowy mieszkalnej (zagęszczenie powyżej 40%) zawierającej palne elementy konstrukcyjne.
Z tego powodu w okresie zimowym wzrasta liczba pożarów mieszkań, które są ogrzewane poprzez
opalanie paliwem stałym i za pomocą różnego rodzaju urządzeń grzewczych.
Zagrożenie pożarami w województwie łódzkim związane jest również z występowaniem
dużych obszarowo terenów leśnych 305 386 ha powierzchni województwa zajmują lasy, z czego
234 912 ha to lasy państwowe, a pozostałe 70 474 to lasy prywatne.
W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna, która wraz z modrzewiem zajmuje 85,5%
powierzchni.
Dąb,
klon,
wiąz
i
jesion
zajmują
4,9%
powierzchni,
brzoza
– 4,4%, olsza – 3,9%, a pozostałe gatunki – 1,5%.
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 58 lat, przy średniej krajowej 56 lat. Ponad 50%
lasów RDLP Łódź zaliczono do kategorii lasów chronionych z uwagi na szkodliwe oddziaływanie
przemysłu, położenie wokół dużych aglomeracji miejskich, duże znaczenie dla masowego
wypoczynku ludności, walory krajobrazowe, wodo i glebo ochronne. Podwyższa to rygory
dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej.
Na terenie województwa utworzono 87 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 7562 ha.
Ponadto 103 651 ha lasów wchodzi w skład dziesięciu Parków Krajobrazowych i ich otuliny.
Do I kategorii, a więc najwyższej zagrożenia pożarowego zaliczono nadleśnictwa: Grotniki,
Kolumna, Opoczno, Poddębice, Przedbórz i Skierniewice. Pozostałe nadleśnictwa zaliczone zostały
do II kategorii zagrożenia pożarowego. Obszary leśne RDLP w Łodzi zostały zaliczone
do II kategorii zagrożenia pożarowego.
(dane przekazane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi)
Zagrożenia radiacyjne
Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami,
związane
z
materiałem
jądrowym,
źródłem
promieniowania
jonizującego,
odpadem
34
promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące
powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych
dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc
wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności.
Zagrożenie skażenia promieniowaniem jonizującym stanowią materiały promieniotwórcze
stosowane w pracowniach izotopowych, w procesach technologicznych, w różnego rodzaju
urządzeniach – np. wagi izotopowe, kalibratory cezowe, badawcze i medyczne źródła radiacji,
czujki jonizujące. Niebezpieczeństwo występuje jedynie w przypadku rozszczelnienia źródła
promieniotwórczego (np. na skutek pożaru). Obiekty, w których znajdują się ww. materiały
stwarzają głównie zagrożenie o charakterze lokalnym możliwym do opanowania przez służby
zakładowe.
Potencjalnym zagrożeniem są obiekty atomowe (z wyłączeniem elektrowni jądrowych).
Na obszarze kraju istnieją aktualnie trzy obiekty atomowe, które mogą być miejscem wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego. Są to położone w Świerku (województwo mazowieckie): reaktor MARIA
(jedyny obecnie w Polsce działający), reaktor EWA (będący w stadium likwidacji) oraz obiekty 19
i 19A będące przechowalnikami wypalonego paliwa jądrowego.
Największe zagrożenie na obszarze województwa łódzkiego stwarza Międzyresortowy
Instytut Techniki Radiacyjnej – Pracownia Zamkniętych Źródeł Promieniowania Politechniki
Łódzkiej w Łodzi. Strefa ewentualnego skażenia w przypadku awarii może wynieść około 1,6 km i
może się w niej znaleźć około 200 tys. osób.
Skażenie promieniotwórcze obszaru województwa może powstać także w wyniku awarii lub
zniszczenia reaktorów jądrowych w elektrowniach zlokalizowanych w państwach ościennych.
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie wokół Polski w promieniu 250 km dziewięciu elektrowni
jądrowych posiadających 20 bloków o łącznej mocy 14,6 tys. MW należy stwierdzić, że możliwe
jest skażenie promieniotwórcze z dowolnego kierunku zależnie od miejsca awarii i warunków
meteorologicznych, a zasięg skażeń promieniotwórczych może obejmować obszar całego kraju.
(dane
zaczerpnięte z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego ŁUW w Łodzi)
Zagrożenia biologiczne
Epizootie
Epizootia to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym
terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Występuje
zarówno u zwierząt i ptaków dzikich jak i hodowlanych. Może wystąpić w każdym rejonie
na terenie województwa.
35
Spowodowane są najczęściej:
•
przemieszczaniem zakażanych zwierząt lub chorych, bądź pochodzących od nich
produktów,
•
błędami hodowlanymi jako efekt uzjadliwienia się saprofitów lub komensali obecnych
w organizmach zwierząt,
•
metodami chowu (korzystanie z pastwisk),
•
obrotem zwierząt lub przeciążeniem pracą w pewnych porach roku.
W Polsce główną placówką zajmująca się epizootiologią jest Państwowy Instytut Weterynarii
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Epifitozy
Epifitoza to szybkie i masowe rozprzestrzenianie się zachorowań roślin na określonym
obszarze. Czynnikiem sprawczym jest najczęściej pasożytniczy grzyb lub bakteria. Może
ona przybrać rozmiary i charakter prawdziwej klęski żywiołowej, np. masowe rozmnażanie
szkodników: szarańczy, stonki ziemniaczanej, chrząszczy majowych, termitów itp. Choroby roślin
lub ich obumieranie mogą być wynikiem nieprawidłowego stosowania środków chemicznych,
takich jak herbicydy, defolianty i inne. Może wystąpić w każdym rejonie województwa,
ale najbardziej zagrożone są rejony, na których uprawia się warzywa, owoce.
(dane zaczerpnięte z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego ŁUW w Łodzi)
3. Struktura demograficzna
a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność
według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludności , itp.)
W województwie łódzkim utrzymuje się spadek liczby ludności, spowodowany głównie
ujemnym przyrostem naturalnym. W 2010 roku, po kilkuletnim wzroście, obserwowano spadek
liczby urodzeń żywych. W okresie styczeń – grudzień 2011 r. zarejestrowano 23 952 urodzeń
żywych, tj. o 1574 mniej niż przed rokiem, a w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku – 23 851
urodzeń żywych tj. o 101 mniej niż w 2011 roku. W województwie łódzkim współczynnik
przyrostu naturalnego na 1000 osób wyniósł: - 2,97 w 2012 roku a - 2,70 w 2011. Dodatnie
wartości, w I półroczu 2012 r. przyjmował jedynie w trzech powiatach: bełchatowskim, mieście
na prawach powiatu Skierniewice oraz w powiecie brzezińskim. W pozostałych powiatach
notowano wartości ujemne. Najniższe w mieście na prawach powiatu Łódź – 6,24 oraz powiatach
łęczyckim – 5,36 i kutnowskim – 5,02.
36
Według stanu z 31 grudnia 2012 roku populacja ludności województwa łódzkiego wynosiła
2 524 651 osób z czego 1 203 320 stanowili mężczyźni a 1 321 331 stanowiły kobiety, co plasuje
województwo łódzkie na 6 miejscu wśród województw Polski, pod względem liczy ludności.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż w województwie łódzkim
współczynnik feminizacji w 2012 r. wynosił 110 i nie uległ zmianie na przestrzeni ostatnich lat.
Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet. Wskaźnik ten był najwyższy w Polsce,
przy średniej w skali kraju wynoszącej 107. Na dalszych miejscach znalazły się województwa:
mazowieckie (109) dolnośląskie (108) oraz śląskie i opolskie ze wskaźnikiem feminizacji równym
107.
Współczynnik feminizacji wśród ludności miejskiej województwa, przy przeciętnej w skali
kraju 111, wyniósł 115 i podobnie jak przed rokiem, była to najwyższa wartość współczynnika
w zestawieniu z pozostałymi województwami. W województwie mazowieckim na 100 mężczyzn
przypadało 114 kobiet, a w lubelskim współczynnik feminizacji osiągnął wartość 112.
Współczynnik feminizacji na terenach wiejskich był w roku 2012 znacząco niższy niż w miastach.
W łódzkim, podobnie jak w skali kraju, na 100 mężczyzn mieszających na terenach wiejskich
przypadało w tym okresie 101 kobiet.
W województwie łódzkim w 2012 roku w porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek liczby
ludności o ok. 9 tys osób tj. o ok 0,4%. Najgłębszy spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym
nastąpił w Łodzi (o 6,1 tys., tj. 0,8%) oraz powiecie łęczyckim (o 0,3 tys., tj. 0,7%), a także
w powiecie kutnowskim (o 0,6 tys., tj. 0,6%), powiecie tomaszowskim (o 0,5 tys., tj. 0,4%),
powiecie łowickim (o 0,3 tys., tj. 0,4%) i powiecie opoczyńskim (o 0,3 tys., tj. 0,4%) Największy
wzrost liczby mieszkańców w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano w powiatach:
łódzkim wschodnim (o 0,6 tys., tj. 0,9%) oraz skierniewickim (o 0,1 tys., tj. 0,6% ).
Liczba osób przypadająca na 1 km² w 2012 r. (tak jak przed rokiem) wyniosła
w województwie łódzkim 139. Wskaźnik ten wykazywał znaczne zróżnicowanie przestrzenne
na terenie województwa łódzkiego. Najwyższą wartość zanotowano w mieście na prawach powiatu
Łódź 2452 os./km², natomiast najniższą w powiatach: poddębickim 48 os./km² i skierniewickim
51 os./km² .
Gęstość zaludnienia jest jednym z podstawowych parametrów pozwalających ocenić
wielkość występującego zagrożenia, ponieważ szkodliwe oddziaływanie tych samych czynników
zagrożeń wywoła inne skutki na terenie o niewielkiej, a inne na terenie o dużej gęstości.
37
Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie łódzkim
ludność w 2012 r. stan w dniu 30 XII
Ludność
WYSZCZEGÓLNIEN
Ogółem
IE
Mężczyźn
i
Kobiety
Kobiety na 100
mężczyzn
W miastach
w % ogółu
Na 1 km ²
ludności
WOJEWÓDZTWO
powiaty
brzeziński
łódzki wschodni
pabianicki
zgierski
Miasto Łódź
bełchatowski
opoczyński
piotrkowski
radomszczański
tomaszowski
miasto na prawach
2524651
1203320
1321331
63,6
139
110
30956
69300
119757
164597
718960
113173
78234
91520
116881
120383
14987
33310
56196
78511
326918
55675
38777
45245
57318
57853
15969
35990
63561
86086
392042
57498
39457
46275
59563
62530
40,7
35,0
71,9
71,6
100,0
60,0
33,6
9,6
46,7
54,4
86
139
243
192
2452
117
75
64
81
117
107
108
113
110
120
103
102
102
104
108
powiatu Piotrków
76404
35894
40510
100,0
1136
113
Trybunalski
łaski
pajęczański
poddębicki
sieradzki
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
kutnowski
łęczycki
łowicki
rawski
skierniewicki
50651
52700
41881
120410
77984
42281
68123
107177
51980
80679
49612
38313
24758
26205
20694
58931
38099
20910
32968
48726
25406
39150
24541
18971
25893
26495
21187
61479
39885
21371
35155
52451
26574
41529
25071
19342
35,9
24,8
25,9
43,8
30,6
20,7
67,5
58,6
28,7
36,7
42,5
-
82
66
48
81
84
73
185
114
67
82
77
51
105
101
102
104
105
102
107
108
105
106
102
102
48695
23277
25418
100,0
1415
109
miasto na prawach
powiatu Skierniewice
Dane uzyskane z Urzędu Statystycznego w Łodzi opublikowanych na stronie internetowej :www.stat.gov.pl/gus
38
W miastach województwa łódzkiego w końcu grudnia 2012 r. mieszkało 1606,1 tys. osób,
co oznacza spadek liczby ludności miejskiej o 9,3 tys. (tj. o 0,6%) w porównaniu z 2011 r.
Mieszkańcy miast stanowili 63,6% wszystkich mieszkańców województwa, co ulokowało łódzkie
na 6 miejscu, za województwami: śląskim (77,6%), dolnośląskim (69,6%), zachodniopomorskim
(63,8%), pomorskim (65,4%) oraz mazowieckim (64,2%). Udział ludności miejskiej w populacji
województwa w skali roku spadł o 0,2 p. proc. Wzrostem odsetka ludności miejskiej
charakteryzowało się tylko województwo podlaskie (wzrost o 0,1 p. proc.).
Liczba mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego wynosiła w tym okresie 918,6 tys.
i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,3 tys., tj. o 0,03%.
b) opis szczególnych zagrożeń
W
województwie
łódzkim
obserwujemy
stały
spadek
liczby
osób
w
wieku
przedprodukcyjnym. Ponadto, od 2005 roku notuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym
oraz wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych.
W końcu 2012 r. województwo łódzkie zamieszkiwało 431,9 tys. osób w wieku
przedprodukcyjnym (tj. w przedziale wieku 0-17 lat). Osoby z tej grupy wieku stanowiły 17,1%
ludności województwa i była to jedna z niższych wartości wśród innych województw. Przeciętnie
w skali kraju odsetek ten kształtował się na poziomie 18,3%.
W odniesieniu do roku poprzedniego liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
w województwie łódzkim spadła o 1,3%. Spadł również jej udział w populacji społeczeństwa o 0,2
p. proc. W grupie wieku przedprodukcyjnego w województwie łódzkim przeważali mężczyźni
stanowiąc 51,4%.
Ludność w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat)
w 2012 r. w województwie łódzkim stanowiła 62,9% populacji województwa. Pod względem
udziału w populacji osób w wieku produkcyjnym województwo łódzkie, wraz z województwem
mazowieckim, uplasowało się, na ostatnim miejscu pośród innych województw.
Liczba ludności w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim spadła w odniesieniu
do roku poprzedniego o 16,5 tys. osób (tj. 1,0%). Największy odsetek ludności w wieku
produkcyjnym w 2012 r. w województwie łódzkim, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano
w powiecie bełchatowskim – 67,5% (2011 r. – 67,9%), Skierniewicach – 64,4% (65,2%), powiecie
łódzkim wschodnim – 63,8% (64,3%) oraz kutnowskim – 63,8% (64,1%), natomiast najniższym
odsetkiem osób z tej grupy wieku charakteryzowały się powiaty: skierniewicki – 61,1% (61,0%)
oraz łęczycki – 61,8% (61,8%)
39
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat
i więcej) w końcu 2012 r. wyniosła 504,6 tys. osób, a jej udział stanowił 20,0% populacji
województwa łódzkiego. Województwo łódzkie charakteryzowało się największym odsetkiem osób
w wieku poprodukcyjnym. Najniższe wartości zaobserwowano w województwach: warmińskomazurskim (15,7%), pomorskim (16,4%) oraz lubuskim (16,4%). W skali kraju wartość ta wyniosła
17,8%. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w województwie łódzkim wzrosła w porównaniu
z rokiem poprzednim o 13,1 tys., tj. o 2,7%, co wpłynęło na wzrost udziału tej grupy wieku o 0,6
p.proc.
Wśród powiatów województwa łódzkiego (wraz z miastami na prawach powiatu) najwyższy
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym odnotowano w Łodzi (168,5 tys., tj. 23,4%). Na drugim
miejscu znalazł się powiat pabianicki z wartością – 20,8%, a następnie powiaty: łęczycki (20,4%)
i kutnowski (19,9%). Najmniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym występował w powiecie
bełchatowskim (14,0%) oraz wieruszowskim (17,0%).
W województwie łódzkim w 2012 r., na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało aż 59
osób w wieku nieprodukcyjnym. Wartość ta uplasowała łódzkie, razem z województwem
mazowieckim, na 1 miejscu wśród innych województw. Natomiast najniższy współczynnik
obciążenia demograficznego występował w województwach opolskim, zachodniopomorskim,
warmińsko-mazurskim, lubuskim i dolnośląskim (54 osoby). W skali kraju na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypadało 57 osób w wieku nieprodukcyjnym (w 2011 r. – 58 osób). Wśród
powiatów województwa łódzkiego najwyższy współczynnik obciążenia demograficznego
zaobserwowano powiecie skierniewickim, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym, podobnie
jak przed rokiem, przypadały 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym W Łodzi w 2012 r. na 100 osób
w wieku produkcyjnym przypadało 60 osób w wieku nieprodukcyjnym (w 2011 r. – 58). Najniższy
poziom
współczynnika
obciążenia
demograficznego
odnotowano
natomiast
w powiecie
bełchatowskim (48 osób) oraz Skierniewicach (55).
W końcu 2011 r., w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby bezrobotnych
aż w dwudziestu powiatach województwa łódzkiego, przy czym najwyższy –w bełchatowskim
(o 13,3%) oraz w pabianickim (o 12,8%), a najmniejszy - w rawskim (o 0,1%). W powiatach:
wieluńskim, tomaszowskim, pajęczańskim i łowickim zanotowano spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych (odpowiednio o 0,1%, 1,6%, 6,4%, 7,5%).
W końcu grudnia 2011 r. w województwie łódzkim, podobnie jak w całym kraju, wśród
bezrobotnych przeważały kobiety. Stanowiły one 51,3% ogółu zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy, a ich liczba była o 7,3% wyższa niż rok wcześniej. Mniejszy wzrost dotyczył
populacji bezrobotnych mężczyzn (o 3,3%), a ich odsetek zmniejszył się w ciągu roku o 1,0 pkt
proc. do poziomu 48,7%. Bezrobocie nadal dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych. W końcu
40
grudnia 2011 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (38,0
tys.), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się w porównaniu z poprzednim
rokiem o 0,1 pkt. proc. do 27,4%. Udział bezrobotnych osób w wieku 45-54 lata zmniejszył się
o 0,9 pkt. proc. do 21,1%.
Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi, według stanu na 31 grudnia 2012 roku,
najwięcej bezrobotnych zarejestrowano: w wieku 25-34 lat, w wieku 35-44 lat i w wieku 45-54 lat.
Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w grudniu 2012 roku wyniosła 151
tys. osób i była wyższa o 12,3 tys. osób w porównaniu z rokiem 2011. Stopa bezrobocia
rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 14,0% i była o 1,1 p. proc. wyższa niż w 2011 roku.
Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w grudniu 2012 roku należały: zgierski 18,6%,
tomaszowski 18,3,% oraz łaski 18,2%, a o najniższej — skierniewicki 9,1%, i rawski 9,2%.
W lipcu 2012 roku, w porównaniu z lipcem 2011 roku, w 3 powiatach stopa bezrobocia
wzrosła o 2 lub więcej p. proc. Były to powiaty: brzeziński – o 2,7 p. proc. (do 14,7%), wieluński –
o 2,1 p. proc. (do 11,9%) oraz opoczyński – o 2,0 p. proc. (do 15,7%). Tylko w jednym powiecie –
wieruszowskim, odnotowano obniżenie stopy bezrobocia w porównaniu z lipcem 2011 roku – o 0,4
p. proc. Największy wzrost udziału w liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
zanotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych (w skali roku o 0,8 p. proc. do 50,0%).
Zwiększył się również udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,6 p. proc. do 26,6%)
oraz osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 0,4 p.
proc. do 8,2%).
Województwo łódzkie w 2012 roku uplasowało się na 5 pozycji spośród wszystkich
województw pod względem liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych za województwami:
mazowieckim - 271, 9 tys. osób, śląskim – 205,5 tys. osób, małopolskim 161,2 tys. osób,
dolnośląskim 157,4 tys. osób.
Zgodnie ze stanem na 31 marca 2013 roku, na 164004 zarejestrowanych bezrobotnych,
najwięcej osób posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, następnie zasadnicze zawodowe,
średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące i wyższe.
(dane opublikowane na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi www.stat.gov.pl w Komunikacie sytuacji społeczno–
gospodarczej województwa łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku Nr 7/2012 i Biuletynach statystycznych województwa łódzkiego
za I i II kwartał 2012 roku)
Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne
Sytuację epidemiologiczną w zakresie występowania większości chorób zakaźnych
w województwie łódzkim na przestrzeni ostatnich lat należy uznać za dość dobrą. Występujące,
okresowe wzrosty zachorowań na niektóre choroby zakaźne miały charakter sezonowy lub były
kontynuacją wcześniejszych trendów wieloletnich.
41
Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem epidemicznym jest grypa. Corocznie obserwowany
jest wzrost zachorowań, występujący głównie między styczniem a marcem. W okresie tym notuje
się zwiększoną liczbę zachorowań na terenie województwa łódzkiego. Zagrożenia związane z grypą
potęguje systematyczna mutacja wirusa grypy, co powoduje konieczność przygotowania nowej
szczepionki na każdy sezon grypowy. Niebezpieczeństwo stanowi także pojawienie się nowych
wirusów (np. A/H1N1 – będącego wynikiem mutacji wirusa ludzkiego, świńskiego i ptasiego).
Oceniając ryzyko występowania chorób zakaźnych u ludzi należy również uwagę na możliwość
okresowego wzrostu zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego takiej jak: krztusiec,
różyczka, ospa wietrzna oraz nagminne zapalenie przyusznic (świnka). Okresowego zwiększenia
zachorowań możemy się także spodziewać w odniesieniu do chorób przenoszonych przez krew
(HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C).
W województwie łódzkim potencjalne zagrożenie związane z możliwością zawleczenia
niebezpiecznej choroby zakaźnej związane jest z rozwijającym się dynamicznie ruchem lotniczym
w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi. Oceniając zagrożenia epidemiologiczne
należy także uwzględnić możliwość ataku bioterrorystycznego. Należy podkreślić, iż sytuacja
epidemiologiczna gruźlicy w województwie łódzkim wykazuje tendencje spadkowe – gruźlica jest
w odwrocie. Potencjalne zagrożenie stanowią szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne choroby,
które mogą być wynikiem zawleczenia lub ataku bioterrorystycznego tj. gorączki krwotoczne,
dżuma, płucna postać wąglika, ospa prawdziwa, żółta gorączka.
Niewątpliwie największe zagrożenie epidemiologiczne dotyczy dużych aglomeracji
miejskich województwa łódzkiego, do których zaliczyć należy Łódź, Skierniewice, Piotrków
Trybunalski i Sieradz.
(dane pozyskane z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego ŁUW w Łodzi)
Czasowe skupiska ludności związane są głównie z ruchem turystycznym i powstają
w rejonach o dużych walorach turystycznych i wypoczynkowych. Są to głównie miasta
wyróżniające się dużą liczbą zabytków przyciągających turystów oraz miejscowości położone nad
rzekami i zbiornikami wodnymi. Najczęściej odwiedzanymi powiatami, według danych GUS
za 2009 r. były:
•
miasto Łódź,
•
powiat tomaszowski (miejscowości nad Zalewem Sulejowskim, Spała, Inowłódz),
•
powiat bełchatowski (Słok, ośrodek “Wawrzkowizna”, Kluki),
•
powiat piotrkowski (miejscowości nad Zalewem Sulejowskim, Sulejów),
42
•
powiat zgierski (Grotniki, Leźnica Wielka),
•
powiat poddębicki (miejscowości nad Zbiornikiem Jeziorsko, Uniejów, Księże Młyny).
Publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Łodzi
informacje dotyczące liczby osób nocujących oraz liczby noclegów udzielonych w obiektach
zakwaterowania zbiorowego pozwalają stwierdzić, że w całym regionie w ostatniej dekadzie
następuje stały, dość dynamiczny wzrost obu wartości.
Najwięcej turystów w 2012 roku odwiedziło województwo łódzkie: we wrześniu
(111,7 tys.), październiku (109,5 tys.), czerwcu (108,2 tys.) i maju (103,5 tys.). Najmniejszą liczbę
odwiedzających odnotowano w lutym (72,3 tys.), grudniu (74,2 tys.) i styczniu (74,4 tys.). W 2012
r. w województwie łódzkim udzielono 2,14 mln noclegów. W obiektach zbiorowego
zakwaterowania liczba udzielonych noclegów była o 4,9% większa niż w roku poprzednim.
W ciągu roku najwięcej noclegów udzielono w Łodzi – 733,4 tys., stanowiły one 34,3%
wszystkich noclegów w województwie łódzkim. W stosunku do 2011 r. liczba noclegów w mieście
wzrosła o 14,1%. Wysoki odsetek udzielonych noclegów zaobserwowano również w powiecie
tomaszowskim – 13,2%. W podziale ze względu na rodzaj turystycznych obiektów noclegowych
najwyższej liczby noclegów udzieliły turystom hotele – 1085,5 tys., tj. 50,8% ogółu noclegów
udzielonych w regionie. W 2012 r. wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych obniżył
się i wyniósł 29,2% (spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do 2011 r.).
Analizując rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie łódzkim w układzie
powiatowym stwierdzić należy, że powiaty o największej liczbie turystów nocujących
w rejestrowanej bazie noclegowej i największej liczbie udzielonych noclegów koncentrują
się wzdłuż dwóch największych rzek Polski Środkowej – Pilicy (powiaty: radomszczański,
piotrkowski, tomaszowski) i Warty (powiat wieluński, sieradzki i od niedawna poddębicki), przy
czym zdecydowanie większe wartości są udziałem powiatów nadpilicznych. Sytuacja taka
utrzymuje się już od wielu lat i związana jest głównie z ponadprzeciętnymi walorami
przyrodniczymi tych terenów (m. in. największymi zbiornikami wodnymi, lasami) oraz bardziej
intensywne w porównaniu z pozostałymi rejonami województwa zagospodarowanie turystyczne.
Inne obszary koncentracji ruchu turystycznego to powiat zgierski (strefa krawędziowa Wyżyny
Łódzkiej) oraz powiat bełchatowski z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Słaba
reprezentacja w tym gronie powiatu łowickiego, który powszechnie uważany jest za obszar
koncentracji ruchu turystycznego w regionie łódzkim, wynika przede wszystkim z charakteru
odwiedzin tego obszaru, gdzie dominują krótkie wycieczki krajoznawcze, których uczestnicy
nie nocują na odwiedzanym terenie. W najbliższym czasie należy spodziewać się wyraźnej poprawy
pod tym względem wskaźników dla powiatu poddębickiego, na terenie którego dynamicznie
43
rozwijają się obiekty noclegowe związane z uzyskanym przez Uniejów statusem uzdrowiska.
Na uwagę zasługuje także dość dynamicznie rosnąca liczba nocujących i udzielonych noclegów
w powiecie poddębickim.
(dane z opracowania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytetu Łódzkiego pt.: „Ruch turystyczny Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku” Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana
Włodarczyka) oraz dane uzyskane z Urzędu Statystycznego w Łodzi opublikowanych na stronie internetowej: www.stat.gov.pl/gus
4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa
a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia
W 2012 r. województwo łódzkie podzielone było na 20 rejonów operacyjnych. W ramach
rejonów operacyjnych funkcjonowało 97,75 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 33 zespoły
ratownictwa medycznego specjalistyczne, 64,5 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe
i 2 zespoły podstawowe wodne sezonowe. W 2012 r. zadania ratownictwa medycznego
wykonywało 11 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto w okresie 1 lipca –
31 grudnia 2012 r. uruchomiono 7 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego typu
podstawowego w ramach posiadanych środków na ratownictwo medyczne dla województwa
łódzkiego w następujących miejscach wyczekiwania: Łódź - Śródmieście, Zgierz, Rawa
Mazowiecka, Skierniewice, Łęczyca, Poddębice i Opoczno.
Liczba wyjazdów w poszczególnych powiatach w 2012 r. kształtowała się następująco:
powiat
liczba wyjazdów do stanów nagłego
zagrożenia zdrowotnego
liczba wyjazdów pozostałych
Miasto Łódź
87.165
1540
powiat bełchatowski
6225
1186
powiat brzeziński
1636
414
powiat kutnowski
4497
3037
powiat łaski
1689
1179
powiat łęczycki
2797
823
powiat łowicki
3555
977
powiat łódzki-wschodni
2061
1987
powiat opoczyński
2104
1478
powiat pabianicki
6747
1879
powiat pajęczański
2089
589
powiat piotrkowski i Miasto
Piotrków Trybunalski
8293
742
powiat poddębicki
2053
552
powiat radomszczański
3653
2596
powiat rawski
3507
1363
powiat sieradzki
4687
2441
44
powiat
liczba wyjazdów do stanów nagłego
zagrożenia zdrowotnego
liczba wyjazdów pozostałych
powiat skierniewicki i Miasto
Skierniewice
5357
128
powiat tomaszowski
2451
6168
powiat wieluński
3748
86
powiat wieruszowski
1826
100
powiat zduńskowolski
2287
2050
powiat zgierski
15.591
503
RAZEM
174.018
31.818
W 2012 r. zespoły ratownictwa medycznego wyjechały w województwie łódzkim
do 174.018 zdarzeń o charakterze nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wyjazdy do stanów nagłego
zagrożenia zdrowotnego stanowiły około 85% wyjazdów zespołów ogółem. Pozostałe
15% stanowiły wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do zdarzeń innych, niż stany nagłego
zagrożenia zdrowotnego i wyjazdy do przypadków zgonów przed podjęciem lub w trakcie
wykonywania czynności ratunkowych.
Łączna liczba wyjazdów do zdarzeń w 2012 r. wyniosła 205.836.
Informacja dotycząca czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego w 2012 roku
Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w województwie
łódzkim w 2012 roku:
•
7 min. 48 sek. w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców wynosiła (najniższa mediana jest
w rejonie operacyjnym nr 10/17 – 2 min. 45 sek., a najwyższa - w rejonie operacyjnym
nr 10/20 – 14 min. 24 sek.);
•
13 min. 46 sek. poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców (najniższa mediana
jestw rejonie operacyjnym nr 10/18 – 8 min., a najwyższa w rejonie operacyjnym nr 10/20 –
17 min. 38 sek.).
Maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w 2012 roku
na terenie województwa łódzkiego wyniósł:
•
127 minut w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców (rejon operacyjny nr 10/01),
•
122 minuty poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców (rejon operacyjny nr 10/01).
Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim od przyjęcia
zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala w 2012 roku wyniósł:
•
19 min. 34 sek. w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców (najkrótszy czas dotarcia
odnotowano w rejonie operacyjnym nr 10/19 – 6 min. 48 sek., a najdłuższy – w rejonie
operacyjnym nr 10/01 – 47 minut),
45
•
32 min. 18 sek. poza miastami powyżej 10 tys. mieszkańców (najkrótszy czas dotarcia
odnotowano w rejonie operacyjnym nr 10/19 – 15 min. 48 sek., najdłuższy – w rejonie
operacyjnym nr 10/07 – 92 minuty).
Maksymalny czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia
o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala w województwie łódzkim w 2012 roku wyniósł:
•
143 minuty w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców (w rejonie operacyjnym nr 10/06),
•
231 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców (w rejonie operacyjnym nr 10/06).
b) tabele 1 i 2 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie
tabelarycznej
46
TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2012 r.
1
2
3
Lp.
Powiat
Liczba, rodzaj oraz
miejsce
stacjonowania
zespołów
ratownictwa
medycznego
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego
5
4
Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego
Obywatele
RP
4a
0-18
lat
4c
7
6
w tym:
Wyjazdy nie związane ze Zgony przed podjęciem
stanem nagłego zagrożenia
lub w trakcie
zdrowotnego
wykonywania
medycznych czynności
ratunkowych
Liczba
Pacjenci
Obywatele
Obywatele
4f
5c
6c
pacjentów
urazowi –
RP
RP
przywiezionyc
obywatele RP
h przez zespół
Wyjazdy nie
ratownictwa
związane ze
medycznego
stanem
Pacjenci
do szpitala
Cudzoziem
nagłego
4b
4d
4e
5a
5b
6a
6b Cudzoziemc
urazowi cy (kraj
zagrożenia
cudzoziemcy
y (kraj
pochodzeni
zdrowotnego
(kraj
pochodzenia)
a)
> 18
0-18 > 18 pochodzenia) 0-18 > 18 cudzoziemcy 0-18 > 18
lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
(kraj
pochodzenia)
1
bełchatowski
Bełchatów S i P
Szczerców P
Kleszczów P
475
5749
1
212
1236
0
225
780
0
4
177
0
5157
2
brzeziński
Brzeziny S
82
1554
0
21
389
0
19
342
0
0
53
0
1685
3
kutnowski
Kutno S i P
Krośniewice P
Żychlin P
1351
3022
124
314
1173
79
0
2834
0
0
203
0
2815
47
4
łaski
Łask S i P
Widawa P
515
1123
51
114
427
33
0
1084
0
0
95
0
980
5
łęczycki
Łęczyca S
Piątek P
654
2067
76
143
536
48
0
651
0
0
172
0
1285
6
łowicki
Łowicz S i P
Zduny P
814
2656
85
185
667
55
0
815
0
0
162
0
1610
7
łódzki wschodni
Koluszki S
Kurowice P
Tuszyn S
536
1435
90
134
551
59
29
1694
0
0
264
0
2445
8
opoczyński
Opoczno S i P
643
1395
66
146
529
41
0
1356
0
0
122
0
1254
9
pabianicki
Pabianice S i 2P
Konstantynów
Łódzki P
1551
5068
128
338
1367
83
0
1687
0
0
192
0
2988
10
pajęczański
Pajęczno S i P
478
1556
55
119
384
35
0
482
0
0
107
0
1037
Sulejów P
Gorzkowice P
Wolbórz P
604
7683
6
69
1235
5
7
359
0
0
376
0
14263
Poddębice S i P
466
1540
47
104
383
31
0
466
0
0
86
0
900
Radomsko S i P
Żytno P
Przedbórz P
1122
2415
116
255
923
74
0
2372
0
0
224
0
2204
Piotrków Tryb. 2S i P
piotrkowski
11 i Miasto Piotrków
Trybunalski
12
poddębicki
13 radomszczański
48
14
rawski
15
sieradzki
16
17
skierniewicki
i Miasto
Skierniewice
tomaszowski
200
3290
17
Białoruś 1
Bułgaria 1
Estonia 2
Izrael 1
Litwa 2
Niemcy 2
Rosja 2
Rumunia 2
USA 2
Wietnam 2
Sieradz S i P Warta P
Złoczew P
241
Błaszki P
4446
0
151
1187
0
131
2126
0
2
182
0
4688
5073
10
Bułgaria 1
Czechy 1
Niemcy 3
Rumunia 1
Ukraina 4
111
850
2
Niemcy 2
0
0
0
0
128
0
2968
2099
8
Anglia 1
Białoruś 1
Czechy 2
Hiszpania 1
Litwa 2
Rosja 1
1576
12
Argentyna 1
Białoruś 1
Czechy 1
Rosja 1
Szwecja 1
Ukraina 5
Wietnam 1
Włochy 1
5910
5
Białoruś 1
Estonia 1
Łotwa 1
Ukraina 1
Włochy 1
2
241
1
Ukraina 1
6294
Rawa Mazowiecka S
Biała Rawska P
Skierniewice
SiP
Lipce
Reymontowskie P
Głuchów P
Tomaszów
Mazowiecki S i P
Ujazd P
Rzeczyca P
274
344
32
680
9
245
1010
0
0
107
1
Estonia 1
2974
84
9
49
Wieluń S i P Osjaków
179
P
18
wieluński
19
wieruszowski
Wieruszów S
Sokolniki P
78
1746
20
zduńskowolski
Zduńska Wola
SiP
164
2122
921
64
Białoruś 7
Brazylia 1
Czechy 1
Hiszpania 1
Kanada 1
14606
382
Litwa 13
Łotwa 2
Niemcy 11
Rosja 4
Szwajcaria 1
Ukraina 22
21
zgierski
22
Miasto Łódź
Zgierz S i 2P
Ozorków 2P
Aleksandrów Łódzki
P Stryków P Głowno
P
Łódź
10S i 18P
3562
7
Białoruś 2
Bułgaria 2
Niemcy 3
2
Niemcy 1
Ukraina 1
3767 83270
1
Francja 1
47
572
41
481
96
614
2892
4
Białoruś 1
Bułgaria 2
Niemcy 1
4
Niemcy 2
Ukraina 2
0
0
0
3
83
0
2982
0
0
0
0
100
0
1295
1
Francja 1
166
1756
0
5
123
0
2233
41
Białoruś 6
Brazylia 1
Hiszpania 1
Kanada 1
Litwa 12
Niemcy 3
Rosja 1
Szwajcaria 1
Ukraina 15
0
0
0
5
487
11
Białoruś 3
Ukraina 8
10806
0
0
0
13
1525
128
1278 15529
41
Angola 1
Armenia 1
Armenia 4
Białoruś 3
Australia 1
Dania 2
Belgia 1
Finlandia 2
Białoruś 8
Francja 8
Bułgaria 1
Irlandia 1
Chiny 2
Niemcy 2
Czechy 3
Norwegia 2
Dania 2
Rosja 1
Finlandia 3
Rumunia 1
Francja 12
Słowacja 4
Grecja 2
Szwajcaria 1
Hiszpania 1
Tunezja 1
Holandia 2
Ukraina 2
2
Australia 1
Niemcy 1
50291
50
Indie 2
Indonezja 1
Irlandia 2
Izrael 1
Japonia 1
Kanada 1
Kolumbia 1
Korea Płd. 1
Litwa 3
Łotwa 1
Maroko 2
Mołdawia 1
Niemcy 9
Norwegia 2
Rosja 3
Rumunia 4
Słowacja 4
Szwajcaria 1
Szwecja 4
Tajlandia 1
Tunezja 1
Turcja 2
Ukraina 8
USA 5
Uzbekistan
2
Węgry 1
Wietnam 6
Wlk.
Brytania 8
Włochy 6
Zjedn.
Emiraty
Arabskie 1
USA 3
Węgry 1
Wietnam 2
Wlk. Brytania
2
Włochy 2
51
TABELA 2 – Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2012
Lp.
Kryterium gęstości
zaludnienia
1
2
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego licząc od
chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora
medycznego do przybycia zespołu ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia
3
4
Mediana czasu dotarcia
zespołów na miejsce
zdarzenia
Maksymalny czas dotarcia
zespołów na miejsce
zdarzenia
Średni czas interwencji zespołu
ratownictwa medycznego od
przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu
do przekazania pacjenta do
szpitala
Maksymalny czas interwencji
zespołu ratownictwa medycznego od
przyjęcia zgłoszenia o zadzerniu do
przekazania pacjenta do szpitala
5
6
Rejon operacyjny nr 10/01
1
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
7,9 min.
127 min.
47 min.
136 min.
2
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
12,5 min.
122 min.
56 min.
157 min.
Rejon operacyjny nr 10/02
3
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
11,23 min.
21 min.
14,06 min.
75 min.
4
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
17,5 min.
27 min.
21,03 min.
108 min.
Rejon operacyjny nr 10/03
5
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
8 min.
17 min.
12,17 min.
62 min.
6
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
16,27 min.
25 min.
21,58 min.
94 min.
Rejon operacyjny nr 10/04
7
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
7 min.
25 min.
25,5 min.
78 min.
8
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
14 min.
30 min.
31 min.
105 min.
52
Rejon operacyjny nr 10/05
9
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
8,53 min.
16 min.
11,38 min.
60 min.
10
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
15,41 min.
29 min.
18,32 min.
70 min.
Rejon operacyjny nr 10/06
11
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
7,7 min.
104 min.
32 min.
143 min.
12
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
13,1 min.
100 min.
53 min.
231 min.
Rejon operacyjny nr 10/07
13
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
5,1 min.
12 min.
38 min.
75 min.
14
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
9,5 min.
47 min.
92 min.
135 min.
Rejon operacyjny nr 10/08
15
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
3,3 min.
8 min.
28 min.
52 min.
16
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
8,5 min.
25 min.
52,5 min.
67 min.
Rejon operacyjny nr 10/09
17
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
7 min.
14 min.
26,2 min.
56 min.
18
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
10,1 min.
22 min.
36,4 min.
64 min.
Rejon operacyjny nr 10/10
19
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
10,29 min.
17 min.
12,06 min.
45 min.
20
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
15,45 min.
25 min.
18,31 min.
63 min.
53
Rejon operacyjny nr 10/11
21
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
8,59 min.
19 min.
12,25 min.
61 min.
22
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
16,19 min.
23 min.
20,02 min.
98 min.
Rejon operacyjny nr 10/12
23
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
6,44 min.
20 min.
9,33 min.
86 min.
24
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
14,57 min.
27 min.
19,49 min.
105 min.
Rejon operacyjny nr 10/13
25
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
12,6 min.
29 min.
25 min.
75 min.
26
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
27 min.
38 min.
37 min.
59 min.
Rejon operacyjny nr 10/14
27
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
12,22 min.
17 min.
14,44 min.
89 min.
28
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
14,55 min.
21 min.
18,31 min.
105 min.
Rejon operacyjny nr 10/15
29
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
9 min.
16 min.
11,02 min.
63 min.
30
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
14 min.
23 min.
17,25 min.
105 min.
Rejon operacyjny nr 10/16
31
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
4,1 min.
24 min.
25 min.
40 min.
32
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
8,2 min.
26 min.
60 min.
80 min.
54
Rejon operacyjny nr 10/17
33
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
2,75 min.
6 min.
17 min.
39 min.
34
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
11,1 min.
12,4 min.
18 min.
29 min.
Rejon operacyjny nr 10/18
35
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
4 min.
12 min.
10 min.
18 min.
36
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
8 min.
25 min.
20 min.
30 min.
Rejon operacyjny nr 10/19
37
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
6 min.
12 min.
6,8 min.
29 min.
38
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
12 min.
24 min.
15,8 min.
52 min.
Rejon operacyjny nr 10/20
39
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
14,24 min.
23 min.
14,3 min.
97 min.
40
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
17,38 min.
31 min.
20,06 min.
118 min.
Miasta powyżej 10 tys.
Mieszkańców
7 min. 48 sek.
127 min.
19 min. 34 sek.
143 min.
Poza miastem powyżej 10
tys. Mieszkańców
13 min. 46 sek.
122 min.
32 min. 18 sek.
231 min.
Województwo łódzkie
55
5. Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze
województwa
a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe Filia w Łodzi posiada bazę w Łodzi na Lotnisku im. Władysława Reymonta:
•
liczba zespołów na terenie województwa łódzkiego, na których medyczne czynności
ratunkowe zawarto umowę z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa
medycznego wynosi 1,
•
miejscem stacjonowania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego jest Baza
HEMS w Łodzi przy ul. Gen. Maczka 35.
Do wezwania zespołu HEMS (śmigłowca) uprawnieni są:
•
Dyspozytor Krajowy SP ZOZ LPR,
•
lekarze
koordynatorzy
ratownictwa
medycznego
i
dyspozytorzy
pogotowia
ratunkowego oraz oddziałów pomocy doraźnej,
•
dyspozytorzy medyczni Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
•
dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, GOPR,
TOPR, WOPR, PRO, MSR) poprzez dyspozytora medycznego pogotowia
ratunkowego lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień.
Zadysponowanie zespołu HEMS (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych
sytuacjach:
•
czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie
nagłym, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy
od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym
procesie leczenia,
•
występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez
inne podmioty ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym
(np. topografia terenu),
•
zdarzenie masowe,
•
stany nagłe wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego (inne
niż wymienione poniżej),
56
•
chory nieprzytomny,
•
nagłe zatrzymanie krążenia,
•
ostre stany kardiologiczne,
•
przełom nadciśnieniowy,
•
udar mózgu,
•
wypadki komunikacyjne,
•
upadek z wysokości,
•
przysypanie, lawina,
•
uraz wielonarządowy,
•
uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej,
•
uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami lateralizacji,
•
uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha,
•
złamanie dwóch lub więcej kości długich,
•
ciężki uraz miednicy,
•
amputacja urazowa kończyny,
•
oparzenie II° i III° przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg
oddechowych, oparzenie elektryczne, eksplozje i pożary,
•
hipotermia,
•
tonięcie.
Istnieje możliwość niewykonania transportu z miejsca zdarzenia/wezwania ze względu
na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lotu, ograniczenia operacyjne lub prawne.
Zasady postępowania w przypadku potrzeby uruchomienia zespołu HEMS (śmigłowca)
do lotów w ramach medycznych czynności ratunkowych:
•
należy dążyć do wzywania zespołów HEMS bezpośrednio na miejsce zdarzenia,
•
wezwanie zespołu odbywa się telefonicznie lub drogą radiową,
•
w przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS dyspozytor
uprawnionych służb ratowniczych kontaktuje się telefonicznie z Dyspozytorem
Krajowym SP ZOZ LPR,
•
medyczne czynności ratunkowe (ratownictwo medyczne - loty do wypadków
i nagłych zachorowań) wykonywane są bezpłatnie,
57
•
działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu
państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez lotniczy zespół ratownictwa
medycznego:
w dzień:
•
w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 3 minut
(z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia, została
wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),
•
w promieniu powyżej 60 km do 130 km dla śmigłowca EC 1358 z gotowością
do startu do 6 minut (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne
ograniczenia, została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),
•
w promieniu powyżej 130 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu
do 20 minut.
w nocy:
•
w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 15 minut,
•
w promieniu powyżej 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu
do 30 minut.
W lotach HEMS do zdarzeń w górach lub we współpracy z górskimi służbami
ratowniczymi lub z wykorzystaniem technik wysokościowych, podane czasy gotowości
do startu mogą zostać wydłużone o czas niezbędny na specjalne przygotowanie śmigłowca
do misji, jednak nie więcej niż o 15 minut.
Załoga Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Łodzi pełni dyżur od wschodu
słońca do 30 minut przed zachodem słońca, jednak nie wcześniej niż od godziny
7 i nie później niż do godziny 20, w zależności od pory roku.
Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
www.lpr.com.pl
W dniu 23 września 2009 r. Wojewoda Łódzki zaakceptowała "Szczegółowe zasady
współpracy jednostek KSRG i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa
łódzkiego", które zatwierdził Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
oraz Dyrektor Regionalny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego "Wschód". Powyższy
dokument określa szczegółowe zasady współpracy, w tym procedury ratownicze, które
58
stanowią integralną część wojewódzkiego i powiatowych planów ratowniczych na terenie
województwa łódzkiego - zgodnie z pkt 4 Aneksu nr 1 zawartego w dniu 20 maja 2009 r.
w Warszawie do Porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Komendantem
Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
59
WYKAZ LĄDOWISK I INNYCH MIEJSC DO LĄDOWANIA DLA ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Lp.
Nazwa i adres zakładu opieki
zdrowotnej posiadającego w
strukturze szpitalny oddział
ratunkowy
Kategoria
Lądowisko*
Inne miejsce do
lądowania
Lądowisko*,
z którego
podmiot
korzysta, ale jest
ono zarządzane
przez inny szpital
Lokalizacja /adres/
Odległość od
szpitala
Czas trwania
transportu do SOR
1.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
w Łodzi
Łódź, ul. Pabianicka 62
x
-
-
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
na terenie szpitala
<5 minut
2.
III Szpital Miejski
im. dr K. Jonschera
w Łodzi
Łódź, ul. Milionowa 14
-
-
x
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M.
Kopernika
w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
4 km
11 minut
3.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Nr 4 im. M. Konopnickiej
w Łodzi
Łódź, ul. Sporna 36/50
-
-
x
Instytut Centrum Zdrowia
Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
12 km
około 20 minut
4.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Powiatowy Szpital
w Brzezinach
Brzeziny,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 6
-
x
-
Brzeziny,
ul. Kilińskiego 2
działka nr 2312/4
400 m
3 minuty
60
5.
Samodzielny Szpital Wojewódzki im.
M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski,
ul. Rakowska 15
x
-
-
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków Trybunalski
450 m
2 minuty
6.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki,
ul. Jana Pawła II 35
-
x
-
ul. Strzelecka 24/26
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
2 km
2 minuty
JW 4296 Nowy Glinnik
9 km
8 minut
7.
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II
w Bełchatowie
Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
x
-
-
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
75 m
2 - 3 minuty przy
użyciu noszy
1,5 - 2 minut
transport
ambulansem
8.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Kutnowski Szpital
Samorządowy"
Kutno, ul. Kościuszki 52
-
x
-
ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
250 m
5 minut
9.
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy
Łęczyca, ul. Zachodnia 6
-
x
-
ul. Zachodnia 6
Łęczyca
100 m
5 minut
10.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu
Wieluń, ul. Szpitalna 16
-
x
-
Spółdzielnia Dostawców
Mleka w Wieluniu
ul. Kolejowa 63
98-300 Wieluń
4 km
5 minut
11.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Kard. St. Wyszyńskiego
w Sieradzu
Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
x
-
-
ul. 3 Maja
98-200 Sieradz
100 m
2 - 5 minut
61
12.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy im. E.
Biernackiego
w Opocznie
Opoczno, ul. Partyzantów 30
-
x
-
Al. Sportowa 1
Opoczno
/treningowe boisko piłkarskie
Ludowego Klubu
Sportowego "Ceramika"
Opoczno/
2,20 km
4 minuty
13.
Szpital Powiatowy w Radomsku
Radomsko, ul. Jagiellońska 36
x
-
-
ul. Jagiellońska 36
Radomsko
na terenie szpitala
3 - 5 minut
14.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Poddębickie Centrum
Zdrowia"
Poddębice, ul. Mickiewicza 16
-
x
-
Łąki Wspólnoty
Pastwiskowej
w Poddębicach
pierwsza kwatera położona
wzdłuż drogi krajowej nr 72
500 m
3 minuty
15.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Pabianickie Centrum
Medyczne"
Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
-
x
-
Teren stacji uzdatniania wody
"zagajnikowa"
ul. 15 Pułku Piechoty
"Wilków" 12
95-200 Pabianice
500 m
5 minut
16.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Zgierzu
Zgierz, ul. Parzęczewska 35
x
-
-
ul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
300 m
1 - 2 minuty
17.
Wojewódzki Szpital Zespolony w
Skierniewicach
Skierniewice, ul. Rybickiego 1
-
x
-
Skierniewice,
ul. Pomologiczna
Boisko Ośrodka
Sportu i Rekreacji
400 m
4 minuty
* Lądowisko - w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm./, tj. obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni,
który może być w całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych.
stan na dzień 28 stycznia 2013 r.
62
WYKAZ LĄDOWISK CYWILNYCH
WPISANYCH DO EWIDENCJI URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Z PRZEZNACZENIEM SANITARNYM
Lp.
Nazwa
Zarządzający
Numer karty ewidencyjnej
Rok wpisu
1.
Łódź
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
16
1991
2.
Łódź im. Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
44
2008
3.
Piotrków Trybunalski
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
im. M. Kopernika
46
2008
4.
Sieradz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Kard. St. Wyszyńskiego
w Sieradzu
80
2011
5.
Radomsko
Szpital Powiatowy w Radomsku
87
2011
6.
Bełchatów
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w
Bełchatowie
88
2011
7.
Zgierz - Szpital Wojewódzki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
128
2012
Tabela opracowana na podstawie danych z wykazu lądowisk cywilnych wpisanych do ewidencji
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl
stan na dzień 14 stycznia 2013 r.
63
b) tabele 3 i 4 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej
TABELA 3 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2012
Liczba
wylotów
ogółem
6
Wyloty do stanu nagłego zagrożenia
zdrowotnego
Stan
nagłego
zagrożeni
a
zdrowotn
ego obywatel
e RP
Łódzkie
SP ZOZ LPR Filia w Łodzi
ul. Gen. Maczka 35
94-328 Łódź
1
343
> 18 lat
1
6b
0-18 lat
6a
49
261
6c
Stan
nagłego
zagrożenia
zdrowotne
go cudzoziem
cy (kraj
pochodzen
ia)
-
7
Wyloty
niezwiązane ze
stanem nagłego
zagrożenia
zdrowotnego
w tym:
Liczba
pacjentó
w
urazowy
ch –
obywatel
e RP
6d 6e
36 118
8
Zgony przed
podjęciem lub w
trakcie wykonywania
medycznych
czynności
ratunkowych
6f
Obywat
ele RP
Liczba
7a
pacjentó
w
urazowyc
hcudzozie
mcy
(kraj
pochodze
nia)
-
7b
-
-
7c
-
Obywatel
e RP
8a
8b
4
38
8c
-
Liczba pacjentów dostarczonych przez lotniczy zespół ratownictwa
medycznego do szpitala
Liczba
lotniczych
zespołów
ratownictwa
medycznego
Zgony przed podjęciem lub w trakcie
wykonywania medycznych czynności
ratunkowych – cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
Nazwa, adres, miejsca
stacjonowania lotniczego
zespołu ratownictwa
medycznego
> 18 lat
Województwo
9
0-18 lat
.
Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
Wyloty niezwiązane ze stanem nagłego
zagrożenia zdrowotnego - cudzoziemcy (kraj
pochodzenia)
5
> 18 lat
4
0-18 lat
3
> 18 lat
2
0-18 lat
1
251
64
Uwagi:
1. Liczba wylotów ogółem zawiera również wyloty odwołane, niewykonane oraz w których zespół nie udzielał pomocy medycznej
2. Zestawienie nie zawiera rozdziału na obywateli RP oraz obcokrajowców – łączne ilości wpisano w kolumny dla obywateli RP
TABELA 4 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2012
Lp.
Powiat
Liczba wylotów lotniczych
zespołów ratownictwa
medycznego
1
1.
2.
2
promień działania <=80 km
promień działania >80 km
3
235
16
Średni czas interwencji lotniczego zespołu
ratownictwa medycznego od przyjęcia
zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania
pacjenta do szpitala
Maksymalny czas interwencji lotniczego zespołu
ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia
o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala
4
01:07
01:28
5
03:10
01:58
Uwagi:
Promień działania <=80 km – czas gotowości do startu 4 min.
Promień działania >80 km – czas gotowości do startu 15 min.
65
6. Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
a) krótka charakterystyka ogólna
Na terenie województwa łódzkiego na początku roku 2012 funkcjonowało 11 szpitalnych
oddziałów ratunkowych. Na przestrzeni roku ich liczba sukcesywnie wzrastała i na koniec roku
wynosiła 17. Powstał 1 nowy szpitalny oddział ratunkowy przy Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Poddębickie Centrum Zdrowia w Poddębicach. W Łodzi są zlokalizowane
3 szpitalne oddziały ratunkowe, zaś pozostałych 14 udziela świadczeń medycznych
mieszkańcom z 21 powiatów.
1. W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w szpitalnych oddziałach ratunkowych
województwa łódzkiego przyjęto:
•
ogółem obywateli RP – 136 906 (w tym 115 519 pacjentów powyżej 18 roku życia –
co stanowi 84 % ogólnej liczby przyjęć pacjentów);
•
ogółem cudzoziemców – 391;
Najwięcej pacjentów ( obywateli RP oraz cudzoziemców) w:
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie: 39 721 osób – obywateli RP oraz
242 cudzoziemców;
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi: 22 089 osób – obywateli
RP oraz 7 cudzoziemców;
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku: 18 326 obywateli RP , a także 5 cudzoziemców;
Najwięcej cudzoziemców – 242 osoby – przyjęto w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie.
2. W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w izbach przyjęć szpitali na terenie
województwa przyjęto:
•
ogółem obywateli RP – 264 521 ( w tym 224 966 pacjentów powyżej 18 roku życia –
co stanowi 85 % ogółu przyjęć w województwie);
•
ogółem cudzoziemców – 619;
Najwięcej pacjentów (obywateli RP oraz cudzoziemców) w:
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (21 337 obywateli
RP oraz 23 cudzoziemców);
•
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
(20 551 osób – obywateli RP oraz 99 – cudzoziemców);
66
•
III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera w Łodzi (19 540 osób – obywateli RP oraz 36
cudzoziemców);
Najwięcej cudzoziemców - 123 osoby- w SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi.
67
b) tabele 5 i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej
TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2012 roku.
Inne
Liczba zgonów w
szpitalnym oddziale
ratunkowym
6b
Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
6a
> 18 lat
5b
Zgony przed
6c
podjęciem lub w
trakcie
udzielania
świadczeń
opieki
zdrowotnej obywatele RP
0-18 lat
5a
5c
Cudzoziemcy (kraj, pochodzenie)
Obywatele RP
> 18 lat
> 18 lat
6
0-18 lat
4e
5
4f
Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
4d
0-18 lat
4b
Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
4a
> 18 lat
3
Nazwa i adres szpitala
0-18 lat
1
2
Lp. Powiat
Szpitalny oddział ratunkowy
4
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
Obywatele RP 4c
w tym:
Liczba
pacjentów
urazowych –
obywatele RP
68
1
Miasto Łódź
2
Miasto Łódź
3
4
5
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 4
im. M. Konopnickiej w
Łodzi
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika w
Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Miasto Łódź
III Szpital Miejski
im. dr K. Jonschera w
Łodzi ul. Milionowa14
93-113 Łódź
bełchatowski
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
brzeziński
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Powiatowe Centrum
Zdrowia w Brzezinach
ul. M. Skłodowskiej Curie 6
96-060 Brzeziny
3 460
35
0
2 306
20
0
20 547
0
53 *
0
0
0
299
21 790
7*
178
7 668
3*
0
0
0
0
0
0
0
766
1*
0
191
0
0
0
0
0
22
0
6 714
33 007
242*
2 774
10 811
160*
0
0
0
0
0
14
79
2 498
5*
73
1 629
4*
0
0
0
0
5
0
69
6
kutnowski
7
łęczycki
8
opoczyński
9
pabianicki
10
piotrkowski
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Kutnowski Szpital
Samorządowy im.
Antoniego Troczewskiego
w Kutnie
ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy ul. Zachodnia
6
99-100 Łęczyca
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
im. E. Biernackiego
w Opocznie
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Pabianickie Centrum
Medyczne
w Pabianicach
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
Samodzielny Szpital
Wojewódzki
im M. Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
14
1 388
4*
13
167
0
2 689
10 184
20*
0
18
0
1 293
9 101
7*
1 081
3 484
2*
0
0
0
0
16
0
31
1 635
0
962
3 526
2*
167
2 050
1*
0
7
0
60
387
2*
325
6 128
7*
973
10 062
2*
0
3
0
2 285
11 474
13*
1 172
6 038
10*
1 026
4 868
6*
2
47
0
70
11
poddębicki
12
radomszczański
13
sieradzki
14
skierniewicki
15
tomaszowski
16
wieluński
Poddębickie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
Szpital Powiatowy
w Radomsku,
ul. Jagielońska 36,
97-500 Radomsko
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Wojewódzki Szpital
Zespolony w
Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Tomaszowskie Centrum
Zdrowia
w Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu ul. Szpitalna
16
98-300 Wieluń
204
1 524
4*
184
738
2*
28
778
2*
0
5
0
3 910
14 416
4*
1 780
5 295
3*
2 130
9 121
1*
0
28
0
288
4 162
1*
2 716
6 947
2*
0
0
4*
0
22
0
0
167
0
13
207
0
0
0
0
0
3
0
2 750
12 841
10*
2 246
6 520
13*
0
0
0
0
43
0
0
250
1*
0
142
0
0
404
1*
0
1
0
71
17
zgierski
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. SkłodowskiejCurie
w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
RAZEM
0
78
0
0
47
0
0
0
0
0
3
0
21 387
115
519
301
15 823
59 558
208
27 560
37 467
90
2
223
14
Ozn.: * - kraj pochodzenia cudzoziemców. Zestawienie zawiera poniższa tabela
Lp.
Nazwa i adres szpitala
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej
W Łodzi,
ul. Sporna 36/50,
91-738 Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
III Szpital Miejski
im. dr K. Jonschera
w Łodzi
ul. Milionowa14
93-113 Łódź
2
3
Kraj pochodzenia cudzoziemców
5c:
Cypr; Czechy; Dania; Francja; Holandia; Irlandia; Litwa; Niemcy; Norwegia; Rumunia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy
4c.:
Włochy, Indie, Węgry, Czechy, Ukraina, Portugalia
4f:
Portugalia, Węgry, Ukraina
4c:
1 – Syria
72
4
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowe Centrum Zdrowia
w Brzezinach
ul. M. Skłodowskiej - Curie 6
96-060 Brzeziny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kutnowski Szpital Samorządowy
im. dr Antoniego Troczewskiego
w Kutnie
ul. Kościuszki 52
09-300 Kutno
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
6
7
8
9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy
im. E. Biernackiego
w Opocznie
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pabianickie Centrum Medyczne
w Pabianicach
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
4c:
Albania-2; Argentyna-2; Armenia-1; Bułgaria-3; Chorwacja-145; Czechy-2; Francja-2; Hiszpania-1; Holandia-3; Irlandia-1;
Kazachstan-1; Korea-1; Litwa-4; Niemcy-14; Nigeria-1; Rosja-2; Słowacja-46; Słowenia-1;Ukraina-3; Włochy-5; Austria-1;
Chiny-1
4f:
Albania-1; Argentyna-1; Armenia-1; Chorwacja-101; Czechy-1; Francja-1; Holandia-3; Irlandia-1; Litwa-1; Niemcy-9;
Nigeria-1; Słowacja-35; Słowenia-1;Ukraina-2; Włochy-1;
4c, 4f :
Ukraina, Wietnam
4c.:
Ukraina-2; Wielka Brytania-2.
5c:
Belgia-1; Białoruś-3; Czechy-1; Grecja-1; Irlandia-1; Kuwejt-2; Litwa-3; Niemcy-2; Wielka brytania-5; Włochy-1.
4c.:
Hiszpania; Słowacja; Syria; Niemcy; Francja.
4f:
Szwecja; Niemcy
5c:
Bułgaria
4c: Hiszpania Ukraina Niemcy Turcja Turcja- 1; Ukraina-1;
4f:
Wietnam-1; Armenia-1
5c:
Wietnam-2; Niemcy-1
73
10
11
Samodzielny Szpital Wojewódzki
im M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków Trybunalski
Poddębickie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
12
Szpital Powiatowy
w Radomsku,
ul. Jagielońska 36,
97-500 Radomsko
13
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
15
4c:
Dania-1;; Holandia-1; Niemcy-4; Włochy-1; Francja—1; Wielka Brytania-2; Norwegia-2; Węgry-1.
4f:
Dania-1; Holandia-1; Niemcy-2; Włochy-1; Francja-1; Wielka Brytania-2; Norwegia-1; Węgry-1.
5c:
Włochy-2; Czechy-1; Niemcy-1; Węgry-1; Wielka Brytania-1.
4c:
Niemcy-1; Francja-1; Szwajcaria-1; Węgry-1
4f:
Niemcy-1; Francja-1
5c:
Szwajcaria-1; Węgry-1.
4c:
Niemcy-2; Włochy-1; Anglia-1
4f:
Niemcy-2; Włochy-1
5c:
Anglia-1.
4c:
Szwecja-1
4f::
Niemcy-1; Portugalia-1
5c:
Portugalia-2; Niemcy-1; Austria-1.
4c:
Rosja-2; Niemcy-1; Bułgaria-1; Irlandia-1; Anglia-1; Rumunia-2; Białoruś-1; Tunezja-1.
4.f:
Bułgaria-2; Irlandia-2; Włochy-3; Rosja-5; Rumunia-2.
4c:
Francja-1
5c:
Francja-1.
74
TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2012 roku.
3
Lp. Powiat
Izba przyjęć szpitala
4
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
4c
w tym:
5
6
Inne
Liczba zgonów w izbie przyjęć
5b
> 18 lat
> 18 lat
5a
Zgony przed
podjęciem lub w
trakcie udzielania
świadczeń opieki
zdrowotnej –
obywatele RP
6a
6b
0-18 lat
4e
6c
Zgony przed podjęciem lub w trakcie
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
5c
Cudzoziemcy (kraj, pochodzenie)
4d
0-18 lat
4b
> 18 lat
4a
Liczba pacjentów
urazowych –
obywatele RP
Obywatele RP
0-18 lat
Nazwa i adres szpitala
Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)
Obywatele RP
Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy
(kraj pochodzenia)
4f
> 18 lat
2
0-18 lat
1
75
1
m. Łódź
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 4
im. M. Konopnickiej
w Łodzi,
ul. Sporna 36/50,
91-738 Łódź
3 826
0
0
2 386
0
0
16 283
0
8*
0
0
0
m. Łódź
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 1
im. N. Barlickiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
33
16 309
123*
7
4 036
33*
0
0
0
0
10
0
m. Łódź
SP ZOZ Szpital
Kliniczny
im. Wojskowej
Akademii Medycznej
Uniwersytetu
Medycznego
W Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów,
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
9
8 883
21*
4
6 240
12*
0
11 220
0
0
11
0
2
3
76
4
m. Łódź
SP ZOZ Szpital
Kliniczny
im. Wojskowej
Akademii Medycznej
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów,
Szpital Kardiologiczny
im. Sterlinga
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
0
45
0
0
0
0
0
1 870
1*
0
0
0
m. Łódź
SP ZOZ Szpital
Kliniczny
im. Wojskowej
Akademii Medycznej
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów,
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
2
1 479
3*
1
282
1*
2
4 541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 274
0
0
0
0
5
6
m. Łódź
SP ZOZ Szpital
Kliniczny
im. Wojskowej
Akademii Medycznej
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi - Centralny
Szpital Weteranów,
ul. Krzemieniecka 5
94-017 Łódź
77
7
m. Łódź
IV Szpital Miejski
im. dr H. Jordana
w Łodzi,
ul. Przyrodnicza 7/9
91-480 Łódź
0
2 351
1*
0
1 645
0
0
0
0
0
0
0
m. Łódź
III Szpital Miejski
im. dr Karola Jonschera
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
0
19 540
36*
0
7 330
0
0
4 097
0
0
5
0
m. Łódź
II Szpital Miejski
im. dr L. Rydygiera
w Łodzi
ul. Sterlinga 13,
90-217 Łódź
14
1 287
4*
0
0
0
1 632
2 614
2*
0
0
0
m. Łódź
I Szpital Miejski
im. dr E. Sonnenberga
ul. Pieniny 30,
92-003 Łódź
10
8 321
0
10
4 700
0
0
4 730
0
0
0
0
m. Łódź
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im.drWł.Biegańskiego
w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
2 972
18 365
23*
0
0
0
508
3 556
0
0
0
0
m. Łódź
Centralny Szpital
Kliniczny
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi,
ul. Czechosłowacka 8/10
92-216 Łódź
52
74
0
0
0
0
302
1 448
0
0
0
0
8
9
10
11
12
78
13
m. Łódź
Wojewódzkie Centrum
Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu
im. dr Z.Radlińskiego
ul. Drewnowska 75
91-002 Łódź
141
2 496
7*
141
2 496
7*
0
0
0
0
0
0
m. Łódź
Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
Szpital
im. J. Babińskiego
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź
0
0
0
0
0
0
212
5 694
0
0
0
0
m. Łódź
Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
ul.Rzgowska 181/289
93-338 Łódź
6 902
5 155
5*
1 764
4
6*
15 470
16 698
67*
0
0
0
m. Łódź
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa
w Łodzi,
ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź
126
8 914
1*
15
469
0
0
0
0
0
3
0
m. Łódź
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa
w Łodzi
ul. Wileńska 37
94-029 Łódź
84
3 519
1*
1
17
0
0
0
0
0
5
0
14
15
16
17
79
18
m. Łódź
BONI FRATRES
LODZIENSIS Szpital
Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego
w Łodzi
ul. Kosynierów
Gdyńskich 61,
93-357 Łódź
0
1 030
0
0
0
0
1
7 769
5*
0
3
0
m. Łódź
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
w Łodzi,
ul. Północna 42,
91-425 Łódź
3
1 969
9*
0
231
1*
21
11 854
16*
12
0
0
m. Łódź
Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi
ul. Św. Teresy 8
90-950 Łódź
Oddział Toksykologii
231
2 003
6*
0
0
0
43
105
0
0
0
0
m. Łódź
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika
w Łodzi
ul. Pabianicka 62
92-513 Łódź
224
9 555
12 *
0
0
3*
11
2 116
0
0
1
0
19
20
21
80
22
m. Łódź
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika
W Łodzi Szpital
im. J. Korczaka,
ul Marszałka
Piłsudskiego 71
90-329 Łódź
m. Łódź
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji
w Łodzi
Szpital Chorób Płuc
im. Błogosławionego
Ojca Rafała
Chylińskiego
w Łodzi
ul. Okólna 181
91-520 Łódź
23
24
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji
łódzki wschodni w Łodzi
Szpital Gruźlicy Chorób
Płuc i Rehabilitacji
w Tuszynie
ul. Szpitalna 5,
95-080 Tuszyn
12 323
25
33*
8 028
0
9*
1 701
0
0
0
0
0
7
2 153
0
0
0
0
4
2 706
0
0
0
0
0
402
0
0
0
0
0
768
0
0
0
0
81
25
m. Łódź
26
bełchatowski
27
brzeziński
28
kutnowski
29
łaski
Centrum Medyczne
„Med-GASTR”
w Łodzi
ul. Mokra 4
91-034 Łódź
Szpital Wojewódzki im.
Jana Pawła II
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123 97400 Bełchatów
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
w Brzezinach
ul. M.SkłodowskiejCurie 6
96-060 Brzeziny
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„Kutnowski Szpital
Samorządowy im.
Antoniego
Troczewskiego”
ul. Kościuszki 52 99-300
Kutno
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
W Łasku
ul Warszawska 62, 98100 Łask
Dane z I półrocze 2012 r.
1
195
1*
0
68
0
1
127
1*
0
0
0
66
948
0
0
0
0
1 759
6 136
0
0
0
0
389
6 327
5*
300
739
4*
20
1 599
0
0
1
0
844
10 157
39*
68
1 469
14*
241
3 439
0
0
20
0
640
1 703
0
489
997
0
7
13
0
0
0
0
82
30
łaski
31
Centrum Dializa –
Szpital Łaski ul.
Warszawska 62A 98-100
Łask
Dane za II półrocze 2012
r.
łęczycki
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Łęczycy
ul. Zachodnia 6,
99-100 Łęczyca
łęczycki
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Łęczyckie Centrum
Kardiologii Inwazyjnej
i Angiologii
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
32
33
łowicki
34
opoczyński
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Łowiczu
ul. Ułańska 28,
99-400 Łowicz
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
im.E.Biernackiego
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
275
307
0
153
31
0
13
9
1*
0
1
0
1 077
4 632
0
52
304
0
1 243
4 378
0
0
0
0
0
923
0
0
0
0
0
201
0
0
11
0
1 318
6 899
8*
1 254
3 737
7*
384
1 653
1*
0
14
0
849
2 614
0
79
1 153
1*
78
4 655
3*
0
0
0
83
35
pabianicki
36
pajęczański
37
piotrkowski
38
piotrkowski
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Pabianickie Centrum
Zdrowia
w Pabianicach,
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
Szpital Rejonowy
w Pajęcznie,
ul.1 Maja 13/15
98-330 Pajęczno
Samodzielny Szpital
Wojewódzki
im. M. Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
Powiatowy Zespół
Opieki Zdrowotnej
W Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Roosevelta 3
97-300 Piotrków
Trybunalski
4
37
0
581
2 598
0
17
710
0
0
2
0
0
2 536
0
0
0
0
0
1 139
0
0
1
0
0
2
0
Szpital nie posiada kontraktu na Izbę Przyjęć
1 788
5 146
7*
773
2 454
1*
1 015
2 692
6*
84
39
poddębicki
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poddębickie Centrum
Zdrowia
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16,
99-200 Poddębice
58
227
0
47
111
0
11
116
0
0
0
0
Dane za okres:
1.01.2012- 30.04.2012
40
radomszczański
41
rawski
42
Szpital Powiatowy
w Radomsku,
ul. Jagielońska 36,
97-500 Radomsko
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 14,
96-200 Rawa
Mazowiecka
sieradzki
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny
w Warcie,
ul. Sieradzka 3
98-290 Warta
sieradzki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7,
98-200 Sieradz
43
Szpital nie posiada kontraktu na Izbę Przyjęć
701
5 044
12 *
303
1 536
8*
164
1 428
4*
0
8
0
0
0
0
0
0
0
607
4 853
0
0
0
0
Szpital nie posiada kontraktu na Izbę Przyjęć
85
44
sieradzki
45
skierniewicki
46
tomaszowski
47
wieluński
48
wieruszowski
Samodzielny Publiczny
RehabilitacyjnoLeczniczy Zakład Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci
w Rafałówce
Rafałówka 2
98-290 Warta
Wojewódzki Szpital
Zespolony
w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1,
96-100 Skierniewice
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Tomaszowskie Centrum
Zdrowia,
ul. Jana Pawła II 35, 97200 Tomaszów
Mazowiecki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
Powiatowe Centrum
Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital
Powiatowy
w Wieruszowie
ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów
0
0
0
0
0
0
608
0
0
0
0
0
755
14 002
16*
39
286
0
0
5 949
0
0
16
0
1055
10477
0
211
1847
5*
601
7896
0
0
0
0
348
10 840
11 *
204
8 120
1*
1 007
9 937
15*
0
16
0
46
192
3*
6
10
0
152
0
0
0
0
0
86
49
zduńskowolski
Zduńskowolski Szpital
Powiatowy
Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli,
ul. Królewska 29,
98-220 Zduńska Wola
1 217
3 100
0
1 035
2 344
0
0
0
0
0
7
0
zgierski
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne
WSInf" w Głownie
ul. Wojska Polskiego
32/34
95-015 Głowno
36
504
0
343
1 648
6*
3
189
0
0
0
0
zgierski
Specjalistyczny
Rehabilitacyjny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Sokolnikach
ul.E.Sczanieckiej 2/12
95-039 Sokolniki
0
0
0
0
0
0
314
720
0
0
0
0
zgierski
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. Marii SkłodowskiejCurie
w Zgierzu,
ul Parzęczewska 35 95100 Zgierz
1 129
19 422
99*
7
5 041
0
0
0
0
0
23
0
zgierski
Centrum Medyczne
Boruta Sp. z o.o.
w Zgierzu
ul. A. Struga 2-4,
95-100 Zgierz
0
1 290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
51
52
53
87
54
tomaszowski
Centrum Kardiologii
Allenort
W Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Jana Pawła II 35 97200 Tomaszów
Mazowiecki
0
749
0
0
0
0
0
301
0
0
0
0
sieradzki
NAFIS S.A.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Centrum Kardiologii
Inwazyjnej i Angiologii
w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
0
1 026
0
0
0
0
0
427
0
0
19
0
łęczycki
NAFIS S.A.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Łęczyckie Centrum
Kardiologii Inwazyjnej i
Angiologii
w Łęczycy
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
0
923
0
0
0
0
0
201
0
0
11
0
zgierski
Zgierskie Centrum
Kardiologii
MED-PRO
w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
0
871
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
39 555
224 966
489
18 301
61 943
119
44 435
141 916
130
12
190
0
55
56
57
RAZEM
88
Ozn.: * - kraj pochodzenia cudzoziemców. Zestawienie kraju pochodzenia cudzoziemców zawiera załącznik do powyższej tabeli
.
Nazwa i adres szpitala
Kraj pochodzenia cudzoziemców
1
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Nr 4 im. M.
Konopnickiej
w Łodzi, ul. Sporna 36/50,
91-738 Łódź
5c:
Holandia; Hiszpania; Niemcy; Wlk. Brytania; Szwajcaria
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Nr 1 im. N.
Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
4c:
Albania-1; Angola-7; Arabia Saudyjska-1; Armenia-2; Australia-1; Bangladesz-2; Białoruś-4; Bułgaria-1; Chiny-3; Czechy-1;
Dominikana-1; Egipt-2; Ekwador-1; Finlandia-1; Francja-3; Ghana-1; Hiszpania-4; Indie-1; Irak-1; Iran-1; Irlandia-1; Kamerun-1,
Kanada-1; Kenia-; Korea-1; Liban-1; Maroko-2; Mongolia-1; Nigeria-1; Niemcy-7; Norwegia-4; Portugalia-2; Rosja-4; Rumunia-1;
Szwecja-2; Syria-1; Tanzania-2; Tadżykistan-1-; Turcja-3; Turkmenistan-1; Ukraina-1; USA-1' Wlk. Brytania-1; Wietnam-3; Włochy-2;
4f:
Algieria-1; Arabia-1; Angola-1; Białoruś-3; Bułgaria-1; Czarnogóra-1; Egipt-2; Finlandia-1; Francja-3; Grecja-1; Hiszpania-1; Japonia1; Kenia-1; Kolumbia-1; Meksyk-1; Niemcy-2; Norwegia-2; Portugalia-1; Słowacja-2; Syria-1; USA-1; Ukraina-2; Wenezuela-1.
SP ZOZ Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu
Medycznego
W Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź
4c:
Wlk. Brytania-2; Wietnam-4; Republika Południowej Afryki-1; Liban-1; Norwegia-1; Ukraina-1; Nigeria-1; Armenia-1; Brazylia-1;
Grecja-1; Hiszpania-1; Włochy-3; Francja-1; Rosja-1;USA-1; Niemcy-1
4f:
USA-1; RPA-1; Liban-1; Norwegia-1; Ukraina-1; Nigeria-1; Armenia-1; Brazylia-1; Grecja-1; Hiszpania-1; Wietnam-2
SP ZOZ Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
Szpital Kardiologiczny
im. Sterlinga ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
5c: Indie – 1
2
3
4
89
5
6
7
8
9
10
SP ZOZ Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki
w Łodzi
ul. Rzgowska 181/289
93-338 Łódź
Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi
ul. Św. Teresy 8
90-950 Łódź
Oddział Toksykologii
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M.Kopernika
w Łodzi
ul. Pabianicka 62
92-513 Łódź
Szpital
im. J. Korczaka,
ul Marszałka Piłsudskiego 71
90-329 Łódź
4c:
Tunezja-1; Kamerun-1; USA-1
4f:
Tajwan-1
4c; 4f i 5c:
Wietnam; Indie; Irak
4c:
Irlandia-1; Niemcy-1; Anglia-2; Włochy-2
4c:
Wielka Brytania-5; Włochy-2; Szwajcaria-1; Niemcy-1; Czechy-2; Tajlandia-1; Gruzja-1; Norwegia-2; Arabia Saudyjska-1; Holandia1; Francja-1; Nigeria-1; Izrael-1; Indie-1; Białoruś-1; Turcja-1
4c:
Czechy; Wielka Brytania; Słowacja; Szwecja; Norwegia
4f:
Czechy
4c:
Niemcy, Luksemburg; Francja; Wietnam; Austria; Syria; Ukraina; Wielka Brytania; Uzbekistan; USA; Mongolia; Szwecja; Chiny;
Hiszpania; Włochy; Norwegia; Dania
4f:
Francja; Luksemburg; Wietnam; USA; Niemcy
90
11
12
13
14
15
16
17
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa
w Łodzi,
ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa
w Łodzi
ul. Wileńska 37
94-029 Łódź
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i
Rehabilitacji Narządu Ruchu
im. dr Z. Radlińskiego
ul. Drewnowska 75
91-002 Łódź
II Szpital Miejski
im. dr L. Rydygiera
w Łodzi
ul. Sterlinga 13,
90-217 Łódź
III Szpital Miejski
im. dr Karola Jonschera
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
IV Szpital Miejski
im. dr H. Jordana
w Łodzi,
ul. Przyrodnicza 7/9
91-480 Łódź
BONI FRATRES LODZIENSIS
Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego
w Łodzi
ul. Kosynierów Gdyńskich 61,
93-357 Łódź
4 c:
Holandia
4c:
Austria
4c, 4f:
Szwecja; Białoruś; Czarnogóra; Wielka Brytania; Włochy, Cypr; Gruzja
4c:
Wlk. Brytania-4
5c:
Wlk. Brytania-1; Irlandia-1
4c:
Włochy-5; Turcja-2; Hiszpania-6; Niemcy-4; Węgry-1; Portugalia-2; Indie-4; Norwegia-2; Japonia-1; Słowenia-1; USA-1; Rumunia-1;
Syria-1; Wielka Brytania-2; Ukraina-1; Uzbekistan-1; Irlandia-1.
4c:
Ukraina
5c:
Syria; Wietnam; Bułgaria; Rosja; Turcja
91
18
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
w Łodzi,
ul . Północna 42,
91-425 Łódź
19
Centrum Medyczne „Med-GASTR”
w Łodzi
4c i 5c:
ul. Mokra 4
Wielka Brytania
91-034 Łódź
20
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w Brzezinach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
96-060 Brzeziny
4c; 4f:
Wietnam, Ukraina
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Centrum Medyczne
WSInf" w Głownie
ul. Wojska Polskiego 32/34
95-015 Głowno
4f:
Rumunia-1; Słowacja-1; Czechy-1; Niemcy-1; Ukraina-1; Włochy-1
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Kutnowski Szpital
Samorządowy
im. Antoniego Troczewskiego”
ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
4c.:
Czechy-1; Dania-1; Grecja-1; Holandia-1; Irlandia-3; Niemcy-5; Słowacja-2; Ukraina-14; Wielka Brytania-10; Włochy-1
4f:
Dania-1; Słowacja-2; Ukraina-10; Wielka Brytania-1;
Centrum Dializa – Szpital Łaski ul.
Warszawska 62A 98-100 Łask
Dane za II półrocze 2012 r.
5c:
Wielka Brytania
21
22
4c:
Albania-1; Dania-1; Niemcy-6; Grecja-1;
4f:
Dania-1;
5c:
Litwa-1; Albania-4; Dania-5; Grecja-1; Ukraina-1; Włochy-1; Armenia-1; Rosja-1; Białoruś-1
23
92
24
25
26
27
28
29
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
ul. Ułańska 28,
99-400 Łowicz
4c:
Anglia-2; Litwa-2; Niemcy-1; Rosja-3
4f:
Anglia-2; Litwa-2; Niemcy-1; Rosja -2
5c:
Rosja-1
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy
im. E. Biernackiego ul. Partyzantów
30
26-300 Opoczno
4f;
Bułgaria-1
5c:
Bułgaria-3
Powiatowy Zespół Opieki
Zdrowotnej
W Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3
97-300 Piotrków Trybunalski
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
ul. Warszawska 14,
96-200 Rawa Mazowiecka
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1,
96-100 Skierniewice
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum
Zdrowia,
ul. Jana Pawła II 35, 97-200
Tomaszów Mazowiecki
4c:
Ukraina-3; Niemcy-2; Węgry—1; Bułgaria-1
4f:
Ukraina-1
5c:
Węgry-1; Ukraina-2; Niemcy-2; Bułgaria-1
4c:
Ukraina-4; Białoruś-1; Rosja-2; Chiny-2; Izrael-1; Niemcy-1; Bułgaria-1
4f:
Ukraina-4; Białoruś-1; Rosja-2; Chiny-1;
5c:
Chiny-1; Izrael-1; Niemcy-1; Bułgaria-1
4c:
Ukraina-4; Włochy-1; Niemcy-1; Egipt-2; Anglia-2; Armenia-3; Irlandia-2; Rumunia-1
4f:
Ukraina-4; Rosja-1
93
30
Powiatowe Centrum Medyczne
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
4c;
w Wieruszowie
Niemcy-2; Ukraina-1.
ul. Warszawska 104,
98-400 Wieruszów
31
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu,
ul Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
32
4c:
Irlandia-1; Francja-2; Bułgaria-1; Białoruś-1; Litwa-1; Holandia-2; Niemcy-3
5c:
Rosja-1; Irlandia-1; Francja-2; Bułgaria-3; Białoruś-1; Litwa-1; Holandia-2; Niemcy-4
4c:
Gruzja; Rosja; Czeczenia; Armenia; Kazachstan; Pakistan; Ukraina.
94
7. Inne zagrożenia
Wykaz centrów logistycznych i podmiotów wykorzystujących duże powierzchnie
magazynowe
L.p.
Nazwa i siedziba centrum logistycznego
Profil
Powierzchnia
magazynowa
Zatrudnienie
1
PROLOGIS Park, Rawa Mazowiecka, ul. Biała
Obecnie magazyny
są nieużytkowane
20000 m2
50 osób
2
Logis S.A. – Rawa Mazowiecka,
ul. Mszczonowska (dawne zakłady mięsne)
Budynek wysoki (36 m)
Magazyn art.
spożywczych
32000 m2
50
3
MK Meble, Rawa Mazowiecka, ul. Miodowa
Magazyn i produkcja
mebli
19800 m2
50
4
Hurtownia art. BHP
Julianów, gm. Rawa Mazowiecka
Magazyn art. BHP
9100 m2
30
5
Tulipan Park Łódź,
Łódź Widzew, ul. Rokicińska
Magazyny
logistyczne firm
kurierskich
33000 m2
6
Diamond Busines Park II Łódź
ul. Manewrowa 6/10
Firmy spedycyjne
magazyny farb i
tworzyw
60000 m2
200
7
Centrum Logistyczne Panattoni South
ul. Graniczna 60
Produkcja materacy,
sortownia odzieży,
odzież
27600 m2
150
8
Centrum Logistyczne Panattoni Park Łódź East
ul. Zakładowa
Hurtownia
farmaceutyczna,
elektronika
151000 m2
150
9
Panattoni Biznes Center, Łódź
(ul. Dostawcza 17/ Puszkina)
Produkcja i magazyn
leków
17800 m2
70
10
Parkridge Business Centre Łódź
(ul. Dąbrowskiego 3/ Dostawcza)
Armatura gazowa,
ogólno przemysłowe
19800 m2
70
11
Sistema Indesit
Art. AGD
15000 m2
50
12
Rossman
Kosmetyki, chemia
gospodarcza
40000 m2
500
13
Centrum Logistyczne „AUCHAN”
97-320 Wolbórz
Artykuły spożywcze
34 800 m2
350
14
Centrum dystrybucyjne „IKEA”
Jarosty k/Piotrkowa Tryb
Meble, wyposażenie
wnętrz
93 574 m2
300
15
„Carrefour” Rokszyce II
gm. Wola Krzysztoporska
Artykuły spożywcze
mrożone, agregaty
2,5t
28 600 m2
430
16
Centrum Dystrybucyjne „Unilever” 97-300
Artykuły spożywcze
50 000 m2
490
100
95
Piotrków Trybunalski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
suche
17
Centrum Logistyczne „KAUFLAND”,
Rokszyce 2
Artykuły spożywcze
100 000 m2
700
Centrum Dystrybucyjne „LOGISTIC CITY”
Hala Magazynowa Nr 2 przy ul. Logistycznej
18 w Piotrkowie Tryb
Logistyka
42 036 m2
200
18
Partner Logistic
Sp. z o.o., 97-320 Wolbórz
Alkohole 25%, ok
75% dzierżawa
Auchan
25 000 m2
100
19
Centrum Dystrybucyjne „LOGISTIC CITY”
Sp. z o.o., S.k. Hala Magazynowa Nr 10
ul. Logistyczna 19, Piotrków Tryb
ColepCCL kosmetyki
11 165 m2
300
20
21
Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne
„POLAND CENTRAL” Budynek
magazynowy A2
w Woli Bykowskiej gm. Grabica
Centrum Dystrybucyjne „LOGISTIC CITY”
Sp. z o.o., S.k. Hala Magazynowa Nr 3 przy ul.
Logistycznej 20 w Piotrkowie Tryb.
Logistyka
40 715 m2
60
22
Centrum Dystrybucyjne „LOGISTIC CITY”
Sp. z o.o., S.k. Hala Magazynowa Nr 4, ul.
Logistyczna 22 w Piotrkowie Tryb.
Logistyka
40 715 m2
Do wynajęcia
23
24
Magazyn Centralny „NOMI”
Piotrków Tryb., Al. Gen. Sikorskiego 79
Art. do domu
50 000 m2
150
25
Budynek Produkcyjno – Magazynowy
Emerson Polska Sp. z o.o.
ul. Belzacka 176/178, Piotrków Tryb.
Art. Papierowe
2 050 m2
450
26
BRENNTAG POLSKA Sp. z o. o. Zgierz, ul.
Kwasowa 5
Chemia spożywcza
i substancje
chemiczne
10000 m2
70
27
Panattoni Park Stryków
Zaopatrzenie
Hipermarketów
107000 m2
100
28
Diamond Park Stryków
Zaopatrzenie
Hipermarketów
20000 m2
50
29
LIDL Stryków
Zaopatrzenie
Hipermarketów
22000
70
30
PROWELL
Produkcja i skład
tektury falistej
270000 m2
50
31
Tulipan Park Stryków
Zaopatrzenie
Hipermarketów
400000 m2
50
32
Magazyny "SPEDIMEX" w Sosnowcu, gm.
Stryków
Odzież, AGD
25000 m2
50
Logistyka
42 000 m2
32 200 m2
170
96
33
Magazyny "TESCO" w Sosnowcu, gm.
Stryków
Spożywczy
25000 m2
50
34
RABEN Stryków
Zaopatrzenie
Hipermarketów
44000 m2
20000 m2
40
35
Firma spedycyjna GLS Stryków
Sortownia
i pakowanie
Zaopatrzenie
marketów
1500 m2
20
36
TONI Spedition
Zaopatrzenie
Hipermarketów
10000 m2
20
37
Tubądzin Ozorków
Produkcja i magazyn
płytek ceramicznych
22000 m2
250
38
Tubądzin Cedrowice
Produkcja i magazyn
płytek ceramicznych
11000 m2
150
39
Interprint Ozorków
Okleina do mebli
12000 m2
130
40
Scanaqua Koło Ozorków
Ceramika użytkowa
10000 m2
120
41
Overlack Ozorków
Dodatki chemiczne
6500 m2
60
42
Skład celny w Ozorkowie
Papierosy
12000 m2
20
43
Procter and Gambvle Aleksandrów
Chemia gospodarcza,
kosmetyki
12000 m2
220
44
ABB Aleksandrów
Silniki i falowniki
30000 m2
150
45
LEGS Aleksandrów
Przędza – produkcja
i magazyn
30000 m2
70
46
Sandoz / Lek S.A. Stryków ul. Podlipie
Prod. Leków i
magazyny
15000 m2
300
47
Firma logistyczna DPD Zgierz
Przesyłki
15000 m2
40
48
Art. Log Zgierz
Magazyn zabawek
8000 m2
10
49
Okno Rąbień,
Produkcja i magazyn
okien
10000 m2
150
50
Eurofoam, ul. Szczawińska 42
Produkcja i
konfekcja pianki
poliuretanowej
40000 m2
400
51
MITMAR Głowno
Chłodnia spożywcza
10000 m2
50
52
JYSK Radomsko
Artykuły
wyposażenia wnętrz
100000 m2
53
Centrum Handlowe: C.T. PTAK w Rzgowie
Odzież, obuwie,
galanteria skórzana
12 hal – łącznie
110000 m2
Ponad 1000
osób
97
54
Centrum Handlowe w Tuszynie
Odzież, obuwie,
galanteria skórzana
72000 m2
Ponad 1000
osób
55
Centrum Handlowe w Głuchowie
Odzież, obuwie,
galanteria skórzana
Ponad 3000
stanowisk
handlowych
Ponad 1000
osób
Magazynowanie: art
spożywcze, alkohole,
tekstylia, chemia
gospodarcza, RTV i
AGD w niewielkiej
ilości
Magazyny:
B1 - 10163 m2
B2 - 8880 m2
B3 - 7257 m2
B5 - 2985 m2
B8 - 5984 m2
Bud. biurowe
B2 - 1015 m2
B8 - 583 m2
Bud. techn. pow.
995 m2
542 osoby
1. Produkcja szkła
płaskiego.
2. Magazynowanie
szkła płaskiego
Budynek pieca
2963 m2.
Hala wanny 1578
m2.
Hala wanny
flotacyjnej
2690 m2
Biurowiec 1262 m2
hala odprężania
4614 m2.
Magazyn szkła
58408 m2.
Magnetron
(uszlachetnianie
szkła) 13181m2.
305 osób
56
57
„FM POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Ługowa 30, 96-320 Mszczonów
PLATFORMA LOGISTYCZNA
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Warszawska 153, 97-200 Tomaszów Maz.
EUROGLAS POLSKA Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd
98
II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU
ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE (stan
na dzień 31 grudnia 2012 r.)
1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci - tabele 7, 8 i 9 sporządzone
w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej.
TABELA 7 – Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
10/01
Łódź
1061011;
3a
S
1
3b
P
3
Obszar
działania
zespołów
ratownictwa
medycznego
(3)
1061059
Kod zespołu
ratownictwa
medycznego
(4)
1061059401
1061059201
TERYT
miejsca
stacjonowania
(5)
1061059
1061059
Miejsce
wyczekiwania
zespołów
ratownictwa
medycznego (6)
Łódź-Śródmieście 365
Łódź-Śródmieście 365
10
24
24
pn - n
pn - n
11
Okres w roku pozostawania w
gotowości zespołu ratownictwa
medycznego
Liczba
zespołów
ratownictwa
medycznego
w danym
rejonie
operacyjnym
9
Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu
ratownictwa medycznego (7)
Nazwa i opis
rejonu
operacyjnego (2)
3
Liczba godzin na dobę pozostawania w
gotowości zespołu ratownictwa medycznego
2
Liczba dni w roku pozostawania w gotowości
zespołu ratownictwa medycznego*
Nr rejonu operacyjnego (1)
1
Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
4
5
6
7
8
12a
od
01 sty
01 sty
12b
do
31 gru
31 gru
99
Ozorków
1061059202
1061059
Łódź-Śródmieście 365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1020021;
Ozorków
1020062;
Parzęczew
1020072;
Zgierz
1020031;
Zgierz
1020092;
Aleksandrów
Łódzki
1020044;
Aleksandrów
Łódzki
1020045;
Głowno
1020011;
Głowno
1020052;
Stryków
1020084;
Stryków
1020085
1061059203
1061029401
1061029402
1061029403
1061029201
1061029202
1061029203
1061029204
1061069401
1061059
1061029
1061029
1061029
1061029
1061029
1061029
1061029
1061069
Łódź-Śródmieście 365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Bałuty
365
Łódź-Widzew
365
24
24
24
24
24
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
1061069402
1061069
Łódź-Widzew
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1061069201
1061069
Łódź-Widzew
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1061069202
1061069
Łódź-Widzew
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1061069203
1061039401
1061039402
1061039201
1061039202
1061039203
1061039204
1061039205
1061049401
1061049402
1061049201
1061049202
1061049203
1020031401
1020031201
1020031202
1020021201
1020021202
1061069
1061039
1061039
1061039
1061039
1061039
1061039
1061039
1061049
1061049
1061049
1061049
1061049
1020031
1020031
1020031
1020021
1020021
Łódź-Widzew
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Górna
Łódź-Polesie
Łódź-Polesie
Łódź-Polesie
Łódź-Polesie
Łódź-Polesie
Zgierz
Zgierz
Zgierz
Ozorków
Ozorków
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
181
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
30 VI
3
4
2
1061029
3
1061069
2
5
1061039
2
3
1061049
1
7
1020021;
1020062;
1020072;
1020031;
1020092;
100
10/02
10/03
Grabów
1004042;
Świnice Warckie
1004072;
Daszyna
1004022;
Łęczyca
1004011;
Łęczyca
1004052;
Witonia
1004082;
Góra Św.
Małgorzaty
1004032;
Piątek
1004062;
Bielawy
1005022
Łanięta
1002072;
Nowe Ostrowy
1002082;
Dąbrowice
1002032;
Krośniewice
1002044;
Krośniewice
1
1
1
3
1020044;
1020045;
1020011;
1020052;
1020084;
1020085
1004042;
1004072;
1004022;
1004011;
1004052;
1004082;
1004032;
1004062;
1005022
1020044201
1020011201
1020084201
1020031203
1020044
1020011
1020084
1020031
Aleksandrów Ł.
Głowno
Stryków
Zgierz
365
365
365
184
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 VII
31 gru
31 gru
31 gru
31 XII
1004011401
1004062201
1004011
1004062
Łęczyca
Piątek
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1002072;
1002082;
1002032;
1002044;
1002045;
1002102;
1002011;
1002062;
1002092;
1002011401
1002011201
1002044201
1002114201
1002011
1002011
1002044
1002114
Kutno
Kutno
Krośniewice
Żychlin
365
365
365
365
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
101
10/04
1002045;
Strzelce
1002102;
Kutno
1002011;
Kutno
1002062;
Oporów
1002092;
Krzyżanów
1002052;
Bedlno
1002022;
Żychlin
1002114;
Żychlin
1002115
Brzeziny
1021011;
Brzeziny
1021022;
Dmosin
1021032;
Jeżów
1021042;
Rogów
1021052;
Andrespol
1006022;
Brójce
1006032;
Koluszki
1006074;
Koluszki
1002052;
1002022;
1002114;
1002115
3
1
1021011;
1021022;
1021032;
1021042;
1021052;
1006022;
1006032;
1006074;
1006075;
1006082;
1006104;
1006105;
1006114;
1006115
1021011401
1006074401
1006032201
1006114401
1021011
1006074
1006032
1006114
Brzeziny
Koluszki
Kurowice
Tuszyn
365
365
365
365
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
102
10/05
10/06
1006075;
Nowosolna
1006082;
Rzgów
1006104;
Rzgów
1006105;
Tuszyn
1006114;
Tuszyn
1006115
Łowicz
1005011;
Chąśno
1005032;
Domaniewice
1005042;
Kiernozia
1005052;
Kocierzew
Południowy
1005062;
Łowicz
1005072;
Łyszkowice
1005082;
Nieborów
1005092;
Zduny
1005102
Bolimów
1015012;
Godzianów
1
2
1005011;
1005032;
1005042;
1005052;
1005062;
1005072;
1005082;
1005092;
1005011401
1005011201
1005102201
1005011
1005011
1005102
Łowicz
Łowicz
Zduny
365
365
365
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
1015012;
1015032;
1063011401
1063011201
1063011
1063011
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1015042;
1015052201
1015052
Skierniewice
Skierniewice
Lipce
Reymontowskie
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1005102
1
2
103
1015032;
Kowiesy
1015042;
Lipce
Reymontowskie
1015052;
Maków
1015062;
Nowy Kawęczyn
1015072;
Skierniewice
1015082;
Słupia
1015092;
Skierniewice
1063011
10/07
Głuchów
1015022;
Rawa Mazowiecka
1013011;
Biała Rawska
1013024;
Biała Rawska
1013025;
Cielądz
1013032;
Rawa Mazowiecka
1013042;
Regnów
1013052;
Sadkowice
1015052;
1015062;
1015072;
1015082;
1015092;
1063011
1
2
1015022;
1013011401
1013011
1013011;
1013024;
1013025;
1013032;
1013042;
1013052;
1013062
1013024201
1015022201
1013024
1015022
Rawa
Mazowiecka
Biała Rawska
Głuchów
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1013062
104
10/08
10/09
Poświętne
1007062;
Tomaszów
Mazowiecki
1016011;
Będków
1016022;
Budziszewice
1016032;
Czerniewice
1016042;
Inowłódz
1016052;
Lubochnia
1016062;
Rokiciny
1016072;
Rzeczyca
1016082;
Tomaszów
Mazowiecki
1016092;
Ujazd
1016102;
Żelechlinek
1016112
Mniszków
1007032;
Kamieńsk
1012054;
Kamieńsk
1012055;
Masłowice
1012102;
1
2
3
5,125
1007062;
1016011;
1016011401
1016011201
1016011
1016011
Tomaszów Maz.
Tomaszów Maz.
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1016022;
1016102201
1016102
Ujazd
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1016032;
1016042;
1016052;
1016062;
1016072;
1016082;
1016092;
1016102;
1016112
1016082201
1016082
Rzeczyca
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1007032;
1012054;
1012055;
1012102;
1012114;
1012115;
1010012;
1010032;
1062011401
1062011402
1062011201
1010094201
1010032201
1012114201
1010114201
1010115301
1062011
1062011
1062011
1010094
1010032
1012114
1010114
1010115
Piotrków Tryb.
Piotrków Tryb.
Piotrków Tryb.
Sulejów
Gorzkowice
Przedbórz
Wolbórz
Bronisławów
365
365
365
365
365
365
365
93
24
24
24
24
24
24
24
12
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
9 – 21
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
15 VI
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
15 IX
105
Przedbórz
1012114;
Przedbórz
1012115;
Aleksandrów
1010012;
Gorzkowice
1010032;
Grabica
1010042;
Łęki Szlacheckie
1010052;
Moszczenica
1010062;
Ręczno
1010072;
Rozprza
1010082;
Sulejów
1010094;
Sulejów
1010095;
Wola
Krzysztoporska
1010102;
Wolbórz
1010114;
Wolbórz
1010115;
Piotrków
Trybunalski
1062011;
Czarnocin
1010022
1010042;
1010052;
1010062;
1010072;
1010082;
1010094;
1010095;
1010102;
1010114;
1010115;
1062011;
1010022
106
10/10
10/11
Białaczów
1007012;
Drzewica
1007024;
Drzewica
1007025;
Opoczno
1007044;
Opoczno
1007045;
Paradyż
1007052;
Sławno
1007072;
Żarnów
1007082
Radomsko;
1012011
Dobryszyce
1012022;
Gidle
1012032;
Gomunice
1012042;
Kobiele Wielkie
1012062;
Kodrąb
1012072;
Lgota Wielka
1012082;
Ładzice
1012092;
Radomsko
1012122;
1
1
1007012;
1007024;
1007025;
1007044;
1007045;
1007052;
1007072;
1007082
1007044401
1007044201
1007044
1007044
Opoczno
Opoczno
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1
2
1012011;
1012022;
1012032;
1012042;
1012062;
1012072;
1012082;
1012092;
1012122;
1012132;
1012142
1012011401
1012011201
1012142201
1012011
1012011
1012142
Radomsko
Radomsko
Żytno
365
365
365
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
107
10/12
10/13
Wielgomłyny
1012132;
Żytno
1012142
Konstantynów
Łódzki
1008011;
Pabianice
1
1008011;
1008021401
1008021
Pabianice
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
1008021;
1008032;
1008021201
1008021202
1008021
1008021
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1008021;
1008042;
1008011201
1008011
Pabianice
Pabianice
Konstantynów
Łódzki
365
24
pn - n
01 sty
31 gru
Dłutów
1008032;
Dobroń
1008042;
Ksawerów
1008052;
Lutomiersk
1008062;
Pabianice
1008072
Bełchatów
1001011;
Bełchatów
1001022;
Drużbice
1001032;
Kleszczów
1001042;
Kluki
1001052;
Rusiec
1001062;
Szczerców
1001072;
1008052;
1008062;
1008072
1001011401
1001011201
1001072201
1001042201
1001011
1001011
1001072
1001042
Bełchatów
Bełchatów
Szczerców
Kleszczów
365
365
365
365
24
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
1
3
3
1001011;
1001022;
1001032;
1001042;
1001052;
1001062;
1001072;
1001084;
1001085
108
10/14
10/15
Zelów
1001084;
Zelów
1001085
Działoszyn
1009014;
Działoszyn
1009015;
Kiełczygłów
1009022;
Nowa Brzeźnica
1009032;
Pajęczno
1009044;
Pajęczno
1009045;
Rząśnia
1009052;
Siemkowice
1009062;
Strzelce Wielkie
1009072;
Sulmierzyce
1009082
Buczek
1003012;
Łask
1003024;
Łask
1003025;
Sędziejowice
1003032;
Widawa
1003042;
1
1
1009014;
1009015;
1009022;
1009032;
1009044;
1009045;
1009052;
1009062;
1009072;
1009082
1009044401
1009044201
1009044
1009044
Pajęczno
Pajęczno
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1
2
1003012;
1003024;
1003025;
1003032;
1003042;
1003052
1003024401
1003024201
1003042201
1003024
1003024
1003042
Łask
Łask
Widawa
365
365
365
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
109
10/16
10/17
Wodzierady
1003052
Biała
1017012;
Czarnożyły
1017022;
Konopnica
1017032;
Mokrsko
1017042;
Osjaków
1017052;
Ostrówek
1017062;
Pątnów
1017072;
Skomlin
1017082;
Wieluń
1017094;
Wieluń
1017095;
Wierzchlas
1017102
Bolesławiec
1018012;
Czastary
1018022;
Galewice
1018032;
Lututów
1018042;
Łubnice
1018052;
1
2
1017012;
1017022;
1017032;
1017042;
1017052;
1017062;
1017072;
1017082;
1017094;
1017095;
1017102
1017094401
1017094201
1017052201
1017094
1017094
1017052
Wieluń
Wieluń
Osjaków
365
365
365
24
24
24
pn - n
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
1
1
1018012;
1018022;
1018032;
1018042;
1018052;
1018062;
1018074;
1018075
1018074401
1018062201
1018074
1018062
Wieruszów
Sokolniki
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
110
10/18
10/19
Sokolniki
1018062;
Wieruszów
1018074;
Wieruszów
1018075
Zduńska Wola
1019011;
Szadek
1019024;
Szadek
1019025;
Zapolice
1019032;
Zduńska Wola
1019042
Sieradz
1014011;
Błaszki
1014024;
Błaszki
1014025;
Brąszewice
1014032;
Brzeźnio
1014042;
Burzenin
1014052;
Goszczanów
1014062;
Klonowa
1014072;
Sieradz
1014082;
1
1
1019011;
1019024;
1019025;
1019032;
1019042
1019011401
1019011201
1019011
1019011
Zduńska Wola
Zduńska Wola
365
365
24
24
pn - n
pn - n
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
1
3,5
1014011;
1014024;
1014025;
1014032;
1014042;
1014052;
1014062;
1014072;
1014082;
1014094;
1014095;
1014102;
1014114;
1014115
1014011401
1014011201
1014094201
1014114201
1014024201
1014011
1014011
1014094
1014114
1014024
Sieradz
Sieradz
Warta
Złoczew
Błaszki
365
365
365
365
365
24
24
24
24
12
pn - n
pn - n
pn - n
pn - n
8 – 20
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
01 sty
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
31 gru
111
10/20
Warta
1014094;
Warta
1014095;
Wróblew
1014102;
Złoczew
1014114;
Złoczew
1014115
Dalików
1011012;
Pęczniew
1011022;
Poddębice
1011034;
Poddębice
1011035;
Uniejów
1011044;
Uniejów
1011045;
Wartkowice
1011052;
Zadzim
1011062
1
1,125
1011012;
1011022;
1011034;
1011035;
1011044;
1011045;
1011052;
1011062
1011034401
1011034201
1011022301
1011034
1011034
1011022
Poddębice
Poddębice
Wylazłów
365
365
93
24
24
12
pn - n
pn - n
9 – 21
01 sty
01 sty
15 VI
31 gru
31 gru
15 IX
* w przypadku roku przestępnego liczba dni w roku pozostawania w gotowości wynosi 366
(1) Jest identyfikowany przez numer województwa – 2 cyfry kodu TERYT/numer kolejny rejonu na obszarze województwa – 2 cyfry.
(2) W opisie rejonu operacyjnego stosuje się 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie używa się kodów
zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddziela się średnikiem i spacją.
(3) Stosuje się 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje
obszaru działania oddziela się średnikiem i spacją.
(4) Jest identyfikowany dziesięcioznakowym numerem zespołu ratownictwa medycznego, składającym się z 7-znakowego numeru TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw
112
jednostek podziału administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaju zespołu (kody: 2 – podstawowy, 3 – wodny podstawowy, 4 – specjalistyczny, 5 – wodny specjalistyczny) i dwóch
cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”.
(5) Stosuje się 7-znakowy numer TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, w której stacjonuje zespół
ratownictwa medycznego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania.
(6) Wskazuje się nazwę miejscowości lub dzielnicy, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania.
(7) Wymienia się dni tygodnia, a w przypadku, gdy zespół ratownictwa medycznego nie pozostaje w całodobowej gotowości, wskazuje się godziny pozostawania w gotowości.
113
TABELA 8 – Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – stan na dzień
1 stycznia 2013 r.
1
2
Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
4
5
6
7
8
3
Liczba
zespołów
ratownictwa
Nazwa Kod zespołu
TERYT
medycznego
Nr rejonu
Nazwa i opis
zespoł ratownictwa
miejsca
w danym
operacyjneg
rejonu
u PRM medycznego stacjonowania
rejonie
o (1)
operacyjnego (2)
(4)
(3)
(5)
operacyjnym
10/01
Łódź
1061011;
3a
3b
S
P
11
25
1061059401
1061059
Ozorków
1061059201
1061059
1020021;
1061059202
1061059
Ozorków
1061059203
1061059
1020062;
1061029401
1061029
Adres miejsca
stacjonowania
zespołu
ratownictwa
medycznego
ul. Sienkiewicza
137/141
90-302 Łódź
ul. Sienkiewicza
137/141
90-302 Łódź
ul. Sienkiewicza
137/141
90-302 Łódź
ul. Sienkiewicza
137/141
90-302 Łódź
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
Nazwa dysponenta
jednostki
Wojewódzka Stacja
Ratownictwa
Medycznego w Łodzi
9
10
11
Nr księgi
rejestrowej VII część kodu
Adres dysponenta
zoz
resortowego
jednostki
dysponent
jednostki
a jednostki systemu (7)
(6)
ul. Warecka 2 91-202
Łódź
5303
008
007
031
030
021
114
Parzęczew
1061029402
1061029
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
169
1020072;
1061029403
1061029
ul. Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
022
Zgierz
1061029201
1061029
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
032
1020031;
1061029202
1061029
ul. Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
034
Zgierz
1061029203
1061029
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
136
1020092;
1061029204
1061029
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
096
Aleksandrów
Łódzki
1061069401
1061069
1020044;
1061069402
1061069
Aleksandrów
Łódzki
1061069201
1061069
1020045;
1061069202
1061069
Głowno
1061069203
1061069
ul.
Przybyszewskiego
255/267
92-313 Łódź
ul.
Przybyszewskiego
255/267
92-313 Łódź
ul.
Przybyszewskiego
255/267
92-313 Łódź
ul.
Przybyszewskiego
255/267
92-313 Łódź
ul.
Przybyszewskiego
023
026
040
041
174
115
255/267
92-313 Łódź
1020011;
1061039401
1061039
ul. Braterska 25 93563 Łódź
171
Głowno
1061039402
1061039
ul. Braterska 25 93563 Łódź
172
1020052;
1061039201
1061039
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
173
Stryków
1061039202
1061039
ul. Strażacka 1/3
93-318 Łódź
035
1020084;
1061039203
1061039
ul. Podgórna 9/11
93-278 Łódź
159
Stryków
1061039204
1061039
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
175
1020085
1061039205
1061039
ul. Braterska 25 93563 Łódź
176
1061049401
1061049
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
170
1061049402
1061049
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
025
1061049201
1061049
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
038
1061049202
1061049
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
039
1061049203
1061049
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
095
116
10/02
Grabów
1004042;
1
1
ul. Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
ul. Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
ul. Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
1020031401
1020031
120
1020031201
1020031
1020031202
1020031
1020021201
1020021
ul. Kościuszki 3
95-035 Ozorków
127
1020021202
1020021
ul. Spokojna 10
95-035 Ozorków
128
1020044201
1020044
Rąbień AB nr 59
95-070
Aleksandrów
Łódzki
122
1020011201
1020011
ul. Kopernika 19
95-015 Głowno
191
1020084201
1020084
ul. Targowa 19
95-010 Stryków
121
1004011401
1004011
ul. Ozorkowska 9
99-100 Łęczyca
1004062201
1004062
ul. Łowicka 4
99-120 Piątek
123
124
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
264
265
Świnice Warckie
1004072;
Daszyna
117
1004022;
Łęczyca
1004011;
Łęczyca
1004052;
Witonia
1004082;
Góra Św.
Małgorzaty
1004032;
Piątek
1004062;
Bielawy
1005022
10/03
Łanięta
1002072;
1
3
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
1002011401
1002011
ul. Słowackiego 7
99-300 Kutno
1002011201
1002011
ul. Słowackiego 7
99-300 Kutno
283
284
Nowe Ostrowy
1002044201
1002044
ul. Poznańska
18/20
99-340
Krośniewice
1002082;
1002114201
1002114
ul. 1 Maja 7
99-320 Żychlin
281
282
Dąbrowice
118
1002032;
Krośniewice
1002044;
Krośniewice
1002045;
Strzelce
1002102;
Kutno
1002011;
Kutno
1002062;
Oporów
1002092;
Krzyżanów
1002052;
Bedlno
1002022;
Żychlin
1002114;
Żychlin
1002115
119
10/04
Brzeziny
3
1
1021011401
1021011
ul. M.
Skłodowskiej –
Curie 6
95-060 Brzeziny
Niepubliczny Zakład ul. M. Skłodowskiej –
Opieki Zdrowotnej
Curie 6
Szpital Powiatowy w
95-060 Brzeziny
Brzezinach
24615
268
/wyróżnik
podwykonawca
- 7431/
014
1021011;
1006074401
1006074
ul. Partyzantów 45
95-040 Koluszki
Brzeziny
1006032201
1006032
ul. Pabianicka 4 95004 Kurowice
016
1006114
ul. Źródlana 29
95-080 Tuszyn
722
/wyróżnik
podwykonawca
– 7431/
1021022;
1006114401
Dmosin
1021032;
Jeżów
1021042;
Rogów
1021052;
Andrespol
1006022;
Brójce
1006032;
Koluszki
1006074;
120
Koluszki
1006075;
Nowosolna
1006082;
Rzgów
1006104;
Rzgów
1006105;
Tuszyn
1006114;
Tuszyn
1006115
10/05
1005011401
1005011
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
1005011;
1005011201
1005011
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
Chąśno
1005102201
1005102
Zduny 123
99-440 Zduny
Łowicz
1
2
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
290
291
292
1005032;
Domaniewice
1005042;
Kiernozia
1005052;
121
Kocierzew
Południowy
1005062;
Łowicz
1005072;
Łyszkowice
1005082;
Nieborów
1005092;
Zduny
1005102
10/06
Bolimów
1
2
1063011401
1063011
1015012;
1063011201
1063011
Godzianów
1015052201
1015052
ul. Kozietulskiego
30
96-100
Skierniewice
ul. Kozietulskiego
30
96-100
Skierniewice
ul. Nowickiej 39
96-127 Lipce
Reymontowskie
Wojewódzka Stacja
Ratownictwa
Medycznego w Łodzi
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
5303
182
183
187
1015032;
Kowiesy
1015042;
Lipce
Reymontowskie
1015052;
122
Maków
1015062;
Nowy Kawęczyn
1015072;
Skierniewice
1015082;
Słupia
1015092;
Skierniewice
1063011
10/07
Głuchów
1
2
1013011401
1013011
1015022;
1013024201
1013024
Rawa Mazowiecka
1015022201
1015022
ul. Warszawska 14 Samodzielny Publiczny
96-200 Rawa
Zakład Opieki
Mazowiecka
Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej
ul. Mickiewicza 25
96-230 Biała
Rawska
Aleja Klonowa 16
96-130 Głuchów
ul. Warszawska 14
96-200 Rawa
Mazowiecka
19966
059
069
070
1013011;
Biała Rawska
1013024;
Biała Rawska
1013025;
Cielądz
123
1013032;
Rawa Mazowiecka
1013042;
Regnów
1013052;
Sadkowice
1013062
10/08
Poświętne
1
3
ul. Jana Pawła II 35 Niepubliczny Zakład ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów
Opieki Zdrowotnej
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
Tomaszowskie Centrum
Mazowiecki
Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
23114
1016011401
1016011
024
1007062;
1016011201
1016011
Tomaszów
Mazowiecki
1016102201
1016102
ul. Parkowa 4
97-225 Ujazd
027
1016011;
1016082201
1016082
ul. Kitowicza 12
97-220 Rzeczyca
026
025
Będków
1016022;
Budziszewice
1016032;
Czerniewice
1016042;
Inowłódz
124
1016052;
Lubochnia
1016062;
Rokiciny
1016072;
Rzeczyca
1016082;
Tomaszów
Mazowiecki
1016092;
Ujazd
1016102;
Żelechlinek
1016112
10/09
Mniszków
2
5,125
1062011401
1062011
1007032;
1062011402
1062011
Kamieńsk
1062011201
1062011
1012054;
1010094201
1010094
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Targowa 20
97-330 Sulejów
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika w
Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
5179
045
127
178
128
125
Kamieńsk
1010032201
1010032
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice
046
1012055;
1012114201
1012114
ul. Mostowa 37b
97-570 Przedbórz
184
Masłowice
1010114201
1010114
ul. Modrzewskiego
15
97-320 Wolbórz
190
1012102;
1010115301
1010115
Bronisławów 10
97-320 Wolbórz
195
Przedbórz
1012114;
Przedbórz
1012115;
Aleksandrów
1010012;
Gorzkowice
1010032;
Grabica
1010042;
Łęki Szlacheckie
1010052;
Moszczenica
1010062;
126
Ręczno
1010072;
Rozprza
1010082;
Sulejów
1010094;
Sulejów
1010095;
Wola
Krzysztoporska
1010102;
Wolbórz
1010114;
Wolbórz
1010115;
Piotrków
Trybunalski
1062011;
Czarnocin
1010022
10/10
Białaczów
1
1
1007044401
1007044
ul. Dworcowa 5
26-300 Opoczno
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
278
127
1007044201
1007044
ul. Dworcowa 5
26-300 Opoczno
Falck Medycyna
Region Łódzki
1012011401
1012011
ul. Krakowska 55
99-300 Radomsko
1012011
1012011201
1012011
ul. Krakowska 55
99-300 Radomsko
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
Dobryszyce
1012142201
1012142
1007012;
279
Drzewica
1007024;
Drzewica
1007025;
Opoczno
1007044;
Opoczno
1007045;
Paradyż
1007052;
Sławno
1007072;
Żarnów
1007082
10/11
Radomsko;
1
2
ul. Traktorowa 2
97-532 Żytno
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
234
235
245
128
1012022;
Gidle
1012032;
Gomunice
1012042;
Kobiele Wielkie
1012062;
Kodrąb
1012072;
Lgota Wielka
1012082;
Ładzice
1012092;
Radomsko
1012122;
Wielgomłyny
1012132;
Żytno
1012142
10/12
Konstantynów
Łódzki
1
3
1008021401
1008021
ul. Konopnickiej
39a
95-200 Pabianice
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
257
129
1008011;
1008021201
1008021
Pabianice
1008021202
1008021
1008021;
1008011201
1008011
1001011401
1001011
1001011;
1001011201
1001011
Bełchatów
1001072201
1001072
ul. Konopnickiej
39a
95-200 Pabianice
ul. Konopnickiej
39a
95-200 Pabianice
ul. 1 Maja 54
95-050
Konstantynów
Łódzki
Region Łódzki
ul. Przemysłowa
12a
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa
12A
97-400 Bełchatów
ul. Kazimierza
Wielkiego 31
97-420 Szczerców
Centrum Medyczne
Riemer Pogotowie
Ratunkowe Riemer
258
259
246
Dłutów
1008032;
Dobroń
1008042;
Ksawerów
1008052;
Lutomiersk
1008062;
Pabianice
1008072
10/13
Bełchatów
1
3
ul. Sowińskiego 28
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
8246
028
029
031
130
1001022;
1001042201
1001042
ul. Główna 44
97-410 Kleszczów
1009044401
1009044
ul. 1 Maja 58 98330 Pajęczno
1009044201
1009044
ul. 1 Maja 58
98-330 Pajęczno
030
Drużbice
1001032;
Kleszczów
1001042;
Kluki
1001052;
Rusiec
1001062;
Szczerców
1001072;
Zelów
1001084;
Zelów
1001085
10/14
Działoszyn
1009014;
1
1
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
261
262
Działoszyn
1009015;
131
Kiełczygłów
1009022;
Nowa Brzeźnica
1009032;
Pajęczno
1009044;
Pajęczno
1009045;
Rząśnia
1009052;
Siemkowice
1009062;
Strzelce Wielkie
1009072;
Sulmierzyce
1009082
10/15
Buczek
1
2
1003024401
1003024
1003012;
1003024201
1003024
Łask
1003042201
1003042
ul. Mickiewicza 4A Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
98-100 Łask
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Mickiewicza 4A
98-100 Łask
ul. Rynek
Kościuszki 11
98-170 Widawa
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
237
238
239
132
1003024;
Łask
1003025;
Sędziejowice
1003032;
Widawa
1003042;
Wodzierady
1003052
10/16
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
5247
1017094401
1017094
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
1017012;
1017094201
1017094
ul. Szpitalna 16 98300 Wieluń
108
Czarnożyły
1017052201
1017052
ul. Wieluńska 11
98-320 Osjaków
112
Biała
1
2
109
1017022;
Konopnica
1017032;
Mokrsko
1017042;
Osjaków
1017052;
Ostrówek
133
1017062;
Pątnów
1017072;
Skomlin
1017082;
Wieluń
1017094;
Wieluń
1017095;
Wierzchlas
1017102
10/17
Bolesławiec
1018012;
1
1
1018074401
1018074
1018062201
1018062
ul. Warszawska 104 Powiatowe Centrum
98-400 Wieruszów Medyczne Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 1
Szpital Powiatowy
98-420 Sokolniki
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
22350
036
045
Czastary
1018022;
Galewice
1018032;
Lututów
1018042;
Łubnice
134
1018052;
Sokolniki
1018062;
Wieruszów
1018074;
Wieruszów
1018075
10/18
Zduńska Wola
1
1
1019011;
1019011401
1019011
1019011201
1019011
1014011401
1014011
ul. Królewska 29 Samodzielny Publiczny ul. Królewska 29
98-220 Zduńska
Zespół Opieki
98-220 Zduńska Wola
Wola
Zdrowotnej w Zduńskiej
Woli
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska
Wola
5252
ul. Armii Krajowej Samodzielny Publiczny ul. Armii Krajowej 7
7,
Zakład Opieki
98-200 Sieradz
98-200 Sieradz
Zdrowotnej im. Kard.
5249
037
038
Szadek
1019024;
Szadek
1019025;
Zapolice
1019032;
Zduńska Wola
1019042
10/19
Sieradz
1
3,5
119
135
ul. Armii Krajowej Stefana Wyszyńskiego
7,
w Sieradzu
98-200 Sieradz
1014011;
1014011201
1014011
120
Błaszki
1014094201
1014094
ul. Sieradzka 3
98-290 Warta
125
1014024;
1014114201
1014114
ul. Parkowa 14c
98-270 Złoczew
275
Błaszki
1014024201
1014024
ul. Krótka 2
98-235 Błaszki
276 /wyróżnik
podwykonawcy
– 015748/
1014025;
Brąszewice
1014032;
Brzeźnio
1014042;
Burzenin
1014052;
Goszczanów
1014062;
Klonowa
1014072;
Sieradz
1014082;
Warta
136
1014094;
Warta
1014095;
Wróblew
1014102;
Złoczew
1014114;
Złoczew
1014115
10/20
1011034401
1011034
ul. Zielona 2a
99-200 Poddębice
1011012;
1011034201
1011034
ul. Zielona 2a
99-200 Poddębice
Pęczniew
1011022301
1011022
ul. Spacerowa 50
99-235 Pęczniew
(Wylazłów)
Dalików
1
1,125
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna
Region Łódzki
ul. Konopnickiej 39a
95-200 Pabianice
7431
242
241
243
1011022;
Poddębice
1011034;
Poddębice
1011035;
Uniejów
1011044;
137
Uniejów
1011045;
Wartkowice
1011052;
Zadzim
1011062
(1) Jest identyfikowany przez numer województwa – 2 cyfry kodu TERYT/numer kolejny rejonu na obszarze województwa – 2 cyfry.
(2) W opisie rejonu operacyjnego stosuje się 7-znakowy numer TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”,
kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddziela się średnikiem i spacją.
(3) Jest identyfikowany dziesięcioznakowym numerem zespołu ratownictwa medycznego, składającym się z 7-znakowego numeru TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału
administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaju zespołu (kody: 2 – podstawowy, 3 – wodny podstawowy, 4 – specjalistyczny, 5 – wodny specjalistyczny) i dwóch cyfr numeru kolejnego dla danego
rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”.
(4) Służy do identyfikacji zespołu ratownictwa medycznego za pomocą środków zapewniających łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, w tym
lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
(5) Stosuje się 7-znakowy numer TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego;
nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania.
(6) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 ze zm.)
(7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
(Dz. U. Nr 170,poz 1797 ze zm.)
138
TABELA 9 – Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – stan na dzień 31.12.2012 r.
1
2
3
4
5
Lp.
Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów
możliwych do uruchomienia w wypadkach
zdarzeń powodujących stan nagełgo
zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby
osób
Miejsce stacjonowania zespołu
Dysponent jednostki (nazwa i adres)
Maksymalny czas
uruchomienia
2a
2b
Specjalistyczne
Podstawowe
1
1
91-202 Łódź
ul. Warecka 2
2
2
91-202 Łódź
ul. Warecka 2
5
95-200 Pabianice
ul. Konopnickiej 39a
Falck Medycyna Sp. z o.o.
01-161 Warszawa ul. Obozowa 20
Region Łódzki
95-200 Pabianice ul. Konopnickiej 39a
3 godziny
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 12A
Centrum Medyczne Riemer Sp.j.
05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sowińskiego 28
Jednostka Bełchatów
97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 12A
1 godzina
-
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. Z
o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach
95-060 Brzeziny ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
-
1
2
3
4
3
1
-
1
-
Wojewódzka Stacja Ratowictwa Medycznego w
Łodzi
91-202 Łódź ul. Warecka 2
1 godzina
3 godziny
139
5
-
2
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Rakowska 15
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Rakowska 15
0 – 60 minut
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Warszawska 14
2 godziny
6
-
1
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Warszawska 14
7
1
1
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Prym. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 7
od zaraz
-
1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.
NZOZ Tomaszowskie Centrum Medyczne
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
1 godzina – 1,5
godziny
1
-
-
2
98-300 Wieluń
ul. Szpitalna 16
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu
98-300 Wieluń ul. Szpitalna 16
10
-
-
-
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
-
11
-
-
-
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. Z o.o.
98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
-
12
-
-
-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
01-934 Warszawa ul. Księżycowa 5
-
9
16
8
9
15 minut – 30 minut
30 minut
Łącznie w województwie łódzkim
140
2. Szpitalne oddziały ratunkowe - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna - tabela 10 sporządzona w aplikacji umożliwiającej
dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej.
3d
4a
4b
6
7
Liczba stanowisk obserwacyjnych
4c
Lądowisko nieprzystosowane do
startów i lądowań w nocy
3c
Lądowisko całodobowe
3b
Kod TERYT z opisem²
3a
Adres jednostki organizacyjnej
2c
Nazwa jednostki organizacyjnej
2b
Adres
Numer księgi rejestrowej zoz¹
2a
5
Liczba stanowisk intensywnej terapii
Lądowisko
Jednostka organizacyjna zakładu opieki
zlokalizowane
zdrowotnej, w strukturach którego
bezpośrednio przy
funkcjonuje szpitalny oddział
SOR (podać
ratunkowy
odległość w
metrach od SOR)
Dysponent jednostki
Nazwa
4
Lądowisko w odległości wymagającej użycia
specjalistycznych środków transportu sanitarnego
(podać odległość w metrach od SOR)
3
2
V część kodu resortowego²
1
Lp.
Liczba stanowisk resuscytacyjnych
TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe – stan na dzień 31.12.2012 r.
141
Tak
ok.
300
x
12 000 Inne miejsce do
lądowania
x
2
2
6
ok.300 Transport własny
1061029 Łódź- Bałuty
x
1061039 Łódź- Górna
ul. Sporna 36/50
01
ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź
93-513 Łódź
Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Pabianicka 62
07
Szpitalny Oddział Ratunkowy
91-738 Łódź
000000018577
2
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika
w Łodzi
ul. Sporna 36/50
000000004373
1
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 4
im. M. Konopnickiej
w Łodzi
91-738 Łódź
POWIAT: miasto Łódź
2
2
6
142
tak
75
x
Inne miejsce do
lądowania
x
6
2
4
2
2
4
5 000
1061069 Łódź-Widzew
x
1001011 Bełchatów
93-113 Łódź
25
ul. Milionowa14
01
Szpitalny Oddział Ratunkowy
93-113 Łódź
Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Milionowa14
000000004685
III Szpital Miejski
im. dr K. Jonschera
w Łodzi
000000005222
3
4
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka
123
97-400 Bełchatów
ul. Czapliniecka 123 97-400 Bełchatów
Powiat bełchatowski
75
Powiat brzeziński
143
99-300 Kutno
x
x
tak
250
500 Inne miejsce do lądowania
1021011 Brzeziny
ul. Kościuszki 52
x
1002011 Kutno
6
Kutnowski Szpital
Samorządowy Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
96-060 Brzeziny ul. M. Skłodowskiej - Curie 6
Szpital
01
Powiat kutnowski
99-300 Kutnoul. Kościuszki 52
01
Kutnowski Szpital Samorządowy
96-060 Brzeziny
000000024615
ul. M.
Skłodowskiej Curie 6
000000025063
5
Powiatowe Centrum
Zdrowia w Brzezinach
– Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
2
1
4
250
2
2
4
Powiat łęczycki
144
tak
80
x
2
2
4
x
x
2 000 Inne miejsce do lądowania
26-300 Opocznoul. Partyzantów 30
1004011 Łęczyca
99-100 Łęczyca ul. Zachodnia 6
01
x
1007044 Opoczno
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
99-100 Łęczyca
01
Szpital Powiatowy
ul. Zachodnia 6
000000005232
Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Łęczycy
000000005183
7
2
2
4
Powiat opoczyński
8
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital
Powiatowy
w Opocznie
ul. Partyzantów
30
26-300 Opoczno
Powiat pabianicki
145
x
tak
420
x
500 Inne miejsce do lądowania
1008021 Pabianice
x
1062011 Piotrków Trybunalski
Szpital
01
95-200 Pabianiceul. Jana Pawła II 68
01
Szpital
95-200 Pabianice
000000023602
ul. Jana Pawła II
68
000000005179
9
Pabianickie Centrum
Medyczne Spółka z o.o.
2
1
4
420
2
2
4
10
Samodzielny Szpital
Wojewódzki
im M. Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
Powiat poddębicki
ul Rakowska 15
97-300 Piotrków
Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15
Powiat piotrkowski
146
99-200 Poddębiceul. Mickiewicza 16
97-500 Radomskoul. Jagielońska 36
1011034 Poddębice
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą
Przyjęć
23
tak
500
x
500
2
1
4
1012011 Radomsko
01
Szpital
99-200 Poddębice
000000025789
ul. Mickiewicza
16
000000005180
11
Poddębickie Centrum
Zdrowia
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Poddębicach
tak
300
x
300
2
2
4
Powiat radomszczański
12
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul. Jagielońska 36
97-500 Radomsko
Powiat sieradzki
147
98-200 Sieradzul. Armii Krajowej 7
96-100 Skierniewiceul. Sobieskiego 4
1014011 Sieradz
Szpital
03
tak
100
x
100
2
2
4+1
izolatka
1063011 Skierniewice
01
Ośrodek Ratownictwa Medycznego
98-200 Sieradz
000000005249
ul. Armii
Krajowej 7
000000005118
13
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Sieradzu
x
x
x
2
1
4
Powiat skierniewicki
14
Wojewódzki Szpital
Zespolony
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100
Skierniewice
Powiat tomaszowski
148
15
16
Tomaszowskie Centrum
Zdrowia Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu
x
x
2 000 Inne miejsce do lądowania
x
2
3
4
3 000 Inne miejsce do lądowania
1016011 Tomaszów Mazowiecki
x
1017094 Wieluń
97-200 Tomaszów Mazowieckiul. Jana Pawła II 35
01
ul. Szpitalna 1698-300 Wieluń
98-300 Wieluń
Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Szpitalna 16
01
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu
Powiat wieluński
000000023114
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
000000005247
ul. Jana Pawła II
35
2
2
4
Powiat zgierski
149
1020031 Zgierz
95-100 Zgierzul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
09
Zakład Medycyny Ratunkowej
ul. Parzęczewska
35
000000004416
17
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M.
Skłodowskiej -Curie
w Zgierzu
tak
300
x
300
2
1
4
3. Centrum urazowe – rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych – tabela 11 sporządzona w aplikacji
umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej
Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje jedno centrum urazowe, które zlokalizowane jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w Łodzi. Liczbę pacjentów przyjętych w ww. centrum urazowym w 2012 roku przedstawia poniższa tabela nr 11.
TABELA 11 – Centra urazowe – stan na dzień 31.12.2012 r.
1
2
Lp. Podmiot leczniczy, w strukturach
którego działa centrum urazowe
1
3
Liczba pacjentów urazowych
przyjętych do centrum
2
Nazwa, adres
3a
Obywatele RP
3b
Cudzoziemcy
(kraj
pochodzenia)
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika
w Łodzi
204
0
4
Średni czas
pobytu pacjenta
urazowego w
centrum
5
Maksymalny
czas pobytu w
centrum
6
Liczba zgodnów pacjentów
urazowych
6a
Obywatele RP
6b
Cudzoziemcy
(kraj
pochodzenia)
4
50
12
0
150
4. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego – liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek – tabela 12 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie
obliczeń w formie tabelarycznej
Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa łódzkiego współpracują jednostki organizacyjne szpitali
wyspecjalizowane
w zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
niezbędnych
dla
ratownictwa
medycznego.
Udzielają
one
świadczeń
wyspecjalizowanych, niedostępnych w większości innych szpitali, a ważnych dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Szczegółowe informacje
dotyczące ww. 80 jednostek, funkcjonujących w 34 przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych z terenu województwa łódzkiego, przedstawia tabela nr 12.
151
TABELA 12 – Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego
Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku
1
2
Miasto Łódź
Miasto Łódź
Nazwa szpitala
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
Nr 1 im. N.
Barlickiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
Nr 1 im. N.
Barlickiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi
4
Adres szpitala
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
5
Numer księgi rejestrowej
podmiotu leczniczego
Powiat
3
000000018576
Lp
.
2
000000018576
1
6
7
8
Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego
8a
Adres
lokalizacji
oddziału
szpitalnego
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
TERYT²
lokalizacji
oddziału
szpitalnego
1061059
1061059
Nazwa własna oddziału
szpitalnego
Oddział Kliniczny
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Oddział
Neurochirurgiczny
8b
VII część
kodu
resortowego
052
029
8c
8d
8e
Specjalność
zgodnie z VIII
częścią kodu
resortowego
Liczba
łóżek
według
stanu
w dniu
31 XII
Dziedzina
medyczna
zgodnie z X
częścią kodu
resortowego
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
11
4570 – Oddział
40
neurochirurgiczny
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
21 –
Neurochirurgia
24 – Onkologia
kliniczna
33 –
Rehabilitacja
medyczna
152
Miasto Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
000000018576
5
Miasto Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
1061059
Oddział Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej
046
4630 – Oddział
chirurgii
szczękowotwarzowej
000000018538
4
Miasto Łódź
ul.
Kopcińskiego
22
90-153 Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Ortopedii
002
4580 – Oddział
chirurgii urazowo- 15
ortopedycznej
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
000000018538
3
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
Nr 1 im. N.
Barlickiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi – Centralny
Szpital Weteranów
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi – Centralny
Szpital Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Neurochirurgii
i Chirurgii Nerwów
Obwodowych
005
4570 – Oddział
28
neurochirurgiczny
21 –
Neurochirurgia
28
06 – Chirurgia
szczękowotwarzowa
24 – Onkologia
kliniczna
153
8
Miasto Łódź
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi –
Centralny Szpital
Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
000000018538
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Anestezjologii i
012
Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
6
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
000000018538
7
Miasto Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Kardiologii
Interwencyjnej i
Kardiodiabetologicznej
013
4100 – Oddział
kardiologiczny
31
53 –
Kardiologia, 43
–
Diabetologia,
33 –
Rehabilitacja
medyczna
000000018538
6
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi – Centralny
Szpital Weteranów
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi –
Centralny Szpital
Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Chirurgii Ręki
014
4552 – Oddział
chirurgii ręki
9
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
154
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi –
Centralny Szpital
Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
Miasto Łódź
11
000000018538
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi –
Centralny Szpital
Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Chirurgii Klatki
Piersiowej, Chirurgii
001
Ogólnej i
Onkologicznej
4500 – Oddział
chirurgiczny
ogólny
42
000000018538
10
Miasto Łódź
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
05 – Chirurgia
ogólna,
04 – Chirurgia
klatki
piersiowej,
40 – Chirurgia
onkologiczna,
39 – Chirurgia
naczyniowa
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej
006
4630 – Oddział
chirurgii
szczękowotwarzowej
4
06 – Chirurgia
szczękowotwarzowa
000000018538
9
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
im. WAM
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi –
Centralny Szpital
Weteranów
ul.
Żeromskiego
113
90-549 Łódź
1061049
Oddział Udarowy i
Neurorehabilitacji
145
4222 – Oddział
udarowy
16
22 – Neurologia
155
ul. Sporna
36/50
91-738 Łódź
14
Miasto Łódź
I Szpital Miejski
im. dr. E.
Sonnenberga w
Łodzi
ul. Pieniny 30
92-003 Łódź
15
Miasto Łódź
III Szpital Miejski ul. Milionowa
im. dr. K. Jonschera
14
w Łodzi
93-113 Łódź
13
000000018577
1061029
Oddział Leczenia
Oparzeń z
Pododdziałem Chirurgii 001
Noworodkowej i
Niemowlęcej
4555 – Oddział
leczenia oparzeń
dla dzieci
12
03 – Chirurgia
dziecięca
28 – Pediatria
41 – Chirurgia
plastyczna
13
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
20 –
Neonatologia
000000018577
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
Nr 4 im. M.
Konopnickiej
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi
ul. Sporna
36/50
91-738 Łódź
ul. Sporna
36/50
91-738 Łódź
1061029
Oddział Intensywnej
Terapii i Anestezjologii
dla Dzieci
002
4261 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii dla dzieci
000000004431
Miasto Łódź
ul. Sporna
36/50
91-738 Łódź
ul. Pieniny 30
92-003 Łódź
1061069
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
003
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
41
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
000000004685
12
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
Nr 4 im. M.
Konopnickiej
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi
ul. Milionowa
14
93-113 Łódź
1061069
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
008
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
40
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
156
18
19
000000004685
Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
000000004373
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
000000004373
17
Miasto Łódź
ul. Milionowa
14
93-113 Łódź
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
000000004373
16
III Szpital Miejski ul. Milionowa
im. dr. K. Jonschera
14
w Łodzi
93-113 Łódź
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
1061069
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
1061039
Oddział Intensywnej
Terapii i Anestezjologii
009
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
006
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
6
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
15
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1061039
Oddział Neurochirurgii
i Nowotworów Układu
Nerwowego
010
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
30
1061039
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej i
Nowotworów Narządu
Ruchu
008
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
50
40 – Chirurgia
onkologiczna,
05 – Chirurgia
ogólna,
24 – Onkologia
kliniczna,
21 –
Neurochirurgia,
33 –
Rehabilitacja
medyczna
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu,
05 – Chirurgia
ogólna,
33 –
Rehabilitacja
medyczna,
40 – Chirurgia
onkologiczna,
24 – Onkologia
kliniczna,
157
23
24
000000004373
000000004373
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
000000004373
22
Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
Miasto Łódź
Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital im. dr. Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
ul. gen.
Karola
Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
000000004501
21
Miasto Łódź
ul. Pabianicka
62
93-513 Łódź
ul. gen. Karola
Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
Miasto Łódź
Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital im. dr. Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
ul. gen.
Karola
Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
000000004501
20
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
ul. gen. Karola
Kniaziewicza
1/5
91-347 Łódź
Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital
ul. Pabianicka
Specjalistyczny im.
62
M. Kopernika w
93-513 Łódź
Łodzi
1061039
Oddział Neurologiczny
– Oddział Kliniczny
Propedeutyki
Neurologicznej z
Pododdziałem
Udarowym
015
4220 – Oddział
neurologiczny
18
22 –
Neurologia,
33 –
Rehabilitacja
medyczna
1061039
Oddział Kardiologiczny
II Katedra i Klinika
Kardiologii
Uniwersytetu
Medycznego
142
4100 – Oddział
kardiologiczny
20
53 –
Kardiologia
1061039
Oddział Chirurgii
Klatki Piersiowej,
Nowotworów i
Rehabilitacji
Oddechowej – Oddział
Kliniczny Chirurgii
Klatki Piersiowej i
Rehabilitacji
Oddechowej
20
04 – Chirurgia
klatki
piersiowej,
24 – Onkologia
kliniczna,
05 – Chirurgia
ogólna,
40 – Chirurgia
onkologiczna
1061029
Oddział Kardiologiczny
II Katedra i Klinika
Kardiologii
Uniwersytetu
Medycznego
50
78 – Zdrowie
publiczne
53 –
Kardiologia
10
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
78 – Zdrowie
publiczne
1061029
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
007
4520 – Oddział
chirurgii klatki
piersiowej
011
4100 – Oddział
kardiologiczny
023
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
158
Łódzki
Wschodni
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
Centrum
Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi
ul. Okólna
181
91-520 Łódź
ul. Okólna
181
91-520 Łódź
000000004530
28
Łódzki
Wschodni
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
Centrum
Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi
ul. Okólna
181
91-520 Łódź
1061049
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005485
27
Miasto Łódź
Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
Centrum
Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi
ul. Wólczańska
191/195
90-531 Łódź
Szpital Chorób
Płuc im. Bł.
Ojca Rafała
Chylińskiego
ul. Okólna 181
91-520 Łódź
1061029
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005485
26
Miasto Łódź
ul.
Wólczańska
191/195
90-531 Łódź
Specjalistyczn
y Szpital
Gruźlicy,
Chorób Płuc i
Rehabilitacji
ul. Szpitalna 5
95-080 Tuszyn
000000005485
25
Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital im. M.
Pirogowa w łodzi
Specjalistyczn
y Szpital
Gruźlicy,
Chorób Płuc i
Rehabilitacji
ul. Szpitalna 5
95-080 Tuszyn
007
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
4
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
011
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1006114
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
019
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1006114
Oddział Chirurgii
Klatki Piersiowej
016
4520 – Oddział
chirurgii klatki
piersiowej
21
04 – Chirurgia
klatki
piersiowej
159
Miasto Łódź
Instytut Centrum
Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
Miasto Łódź
Instytut Centrum
Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MSW w Łodzi
ul. Północna
42
91-425 Łódź
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MSW w Łodzi
ul. Północna
42
91-425 Łódź
Miasto Łódź
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MSW w Łodzi
ul. Północna
42
91-425 Łódź
31
32
33
34
000000018624
30
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
1061011
Klinika Neurochirurgii
400
4571 – Oddział
neurochirurgiczny
dla dzieci
10
21 –
Neurochirurgia
000000018624
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
1061011
Klinika Chirurgii i
Urologii Dziecięcej
390
4501 – Oddział
chirurgiczny
ogólny dla dzieci
47
03 – Chirurgia
dziecięca
000000018624
Instytut Centrum
Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
ul. Rzgowska
281/289
93-338 Łódź
1061011
Pododdział
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Pediatrycznej
604
4261 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii dla dzieci
12
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
ul. Północna
42
91-425 Łódź
1061029
Oddział Intensywnej
Terapii
131
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
13
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
ul. Północna
42
91-425 Łódź
1061029
Pododdział Kardiologii
130
4100 – Oddział
kardiologiczny
18
53 –
Kardiologia
ul. Północna
42
91-425 Łódź
1061029
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
007
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
24
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
000000019647 000000019647
Miasto Łódź
000000019647
29
160
ul.
Czapliniecka
123
97-400
Bełchatów
bełchatowski
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w
Bełchatowie
ul.
Czapliniecka
123
97-400
Bełchatów
bełchatowski
PolskoAmerykańskie
Kliniki Serca
American Hearth of
97-400
Poland Spółka
Bełchatów, ul.
Akcyjna w Ustroniu Czapliniecka
XII Oddział
123
Kardiologiczny
PAKS w
Bełchatowie
000000018607
39
bełchatowski
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pwała II w
Bełchatowie
4150 – Oddział
toksykologiczny
000000005222
38
ul.
Czapliniecka
123
97-400
Bełchatów
017
ul.
Czapliniecka
123 97-400
Bełchatów
1001011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005222
37
bełchatowski
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pwała II w
Bełchatowie
ul. Św. Teresy
od Dzieciątka
Jezus 8 91-348
Łódź
ul.
Czapliniecka
123 97-400
Bełchatów
1001011
000000005222
36
Miasto Łódź
ul. Św. Teresy
od Dzieciątka
Jezus 8 91348 Łódź
ul.
Czapliniecka
123 97-400
Bełchatów
000000012184
35
Instytut Medycyny
Pracy im. prof. dr.
med. J. Nofera w
Łodzi
97-400
Bełchatów, ul.
Czapliniecka
123
37
69 –
Toksykologia
kliniczna
001
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
12
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
Oddział
Neurochirurgiczny
014
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
15
21 –
Neurochirurgia
1001011
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
004
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
40
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1001011
Oddział Kardiologiczny
wraz z Oddziałem
Intensywnej Opieki
Kardiologicznej
070
4100 – Oddział
kardiologiczny
22
53 –
Kardiologia
1061029
Oddział Toksykologii
161
44
000000024615
000000024615
43
1021011
Oddział UrazowoOrtopedyczny
000000025063
42
ul. M.
SkłodowskiejCurie 6
95-060
Brzeziny
ul. Kościuszki
52
99-300 Kutno
000000025063
41
1021011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
ul. Kościuszki
52
99-300 Kutno
brzeziński
brzeziński
Powiatowe
ul. M.
Centrum Zdrowia w SkłodowskiejBrzezinach Spółka
Curie 6
z ograniczoną
95-060
odpowiedzialnością
Brzeziny
kutnowski
Kutnowski Szpital
Samorządowy
ul. Kościuszki
Spółka z
52
ograniczoną
99-300 Kutno
odpowiedzialnością
kutnowski
Kutnowski Szpital
Samorządowy
ul. Kościuszki
Spółka z
52
ograniczoną
99-300 Kutno
odpowiedzialnością
kutnowski
99-300 Kutno,
Centrum
Kardiologii Allenort
ul. Kościuszki
w Kutnie
52
000000026608
40
ul. M.
SkłodowskiejCurie 6
95-060
Brzeziny
Powiatowe
ul. M.
Centrum Zdrowia w SkłodowskiejBrzezinach Spółka
Curie 6
z ograniczoną
95-060
odpowiedzialnością
Brzeziny
007
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
006
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
15
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1002011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
008
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
8d
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1002011
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
015
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
35
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1002011
Oddział Kardiologiczny
001
4100 – Oddział
kardiologiczny
19
53 –
Kardiologia
99-300 Kutno,
ul. Kościuszki
52
162
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
łęczycki
NAFIS S.A. NZOZ
Łęczyckie Centrum
Kardiologii
Inwazyjnej i
Angiologii
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
łęczycki
NAFIS S.A. NZOZ
Łęczyckie Centrum
Kardiologii
Inwazyjnej i
Angiologii
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
000000013536
49
łęczycki
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Łęczycy
000000013536
48
ul.
Warszawska
62A
98-100 Łask
1003024
Oddział Chirurgii
Szczękowej i
Laryngologii
ul.
Warszawska
62A
98-100 Łask
1003024
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005232
47
łaski
Centrum Dializa
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
– Szpital w Łasku
ul.
Warszawska
62A
98-100 Łask
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
000000021325
46
łaski
ul.
Warszawska
62A
98-100 Łask
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
000000021325
45
Centrum Dializa
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
– Szpital w Łasku
ul. Zachodnia
6
99-100
Łęczyca
138
4630 – Oddział
chirurgii
szczękowotwarzowej
139
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
1004011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
1004011
Oddział Kardiologiczny
1004011
Pododdział Intensywnej
Opieki Kardiologicznej
30
06 – Chirurgia
szczękowotwarzowa
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
009
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
050
4100 – Oddział
kardiologiczny
12
53 –
Kardiologia
035
4106 – Oddział
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
4
53 –
Kardiologia
163
ul.
Partyzantów
30
26-300
Opoczno
pabianicki
Pabianickie
ul. Jana Pawła
Centrum Medyczne
II 68
Spółka z
95-200
ograniczoną
Pabianice
odpowiedzialnością
pabianicki
Pabianickie
ul. Jana Pawła
Centrum Medyczne
II 68
Spółka z
95-200
ograniczoną
Pabianice
odpowiedzialnością
000000005119
54
opoczyński
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
im. E. Biernackiego
w Opocznie
000000005183
53
ul.
Partyzantów
30
26-300
Opoczno
035
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
ul.
Partyzantów
30
26-300
Opoczno
1007044
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005183
52
opoczyński
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
im. E. Biernackiego
w Opocznie
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz
ul.
Partyzantów
30
26-300
Opoczno
1007044
000000023602
51
łowicki
ul. Ułańska 28
99-400
Łowicz
ul. Jana Pawła
II 68
95-200
Pabianice
000000023602
50
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Łowiczu
ul. Jana Pawła
II 68
95-200
Pabianice
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
002
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
4
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
090
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
15
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1008021
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
004
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
36
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1008021
Oddział Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej
003
4500 – Oddział
chirurgiczny
ogólny
42
05 – Chirurgia
ogólna
1005011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
164
ul.
Mickiewicza
16
99-200
Poddębice
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
59 radomszczański
000000023602
poddębicki
Poddębickie
Centrum Zdrowia
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
000000005179
58
piotrkowski
Samodzielny
ul. Rakowska
Szpital Wojewódzki
15
im. M. Kopernika w
97-300
Piotrkowie
Piotrków
Trybunalskim
Trybunalski
ul. Rakowska
15
97-300
Piotrków
Trybunalski
1062011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005179
57
piotrkowski
Samodzielny
ul. Rakowska
Szpital Wojewódzki
15
im. M. Kopernika w
97-300
Piotrkowie
Piotrków
Trybunalskim
Trybunalski
007
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
ul. Rakowska
15
97-300
Piotrków
Trybunalski
1062011
Oddział UrazowoOrtopedyczny
000000025789
56
pabianicki
ul. Jana Pawła
II 68
95-200
Pabianice
ul.
Mickiewicza
16
99-200
Poddębice
000000005180
55
Pabianickie
ul. Jana Pawła
Centrum Medyczne
II 68
Spółka z
95-200
ograniczoną
Pabianice
odpowiedzialnością
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
12
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
162
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
10
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
009
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
27
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1011034
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
005
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
4
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1012011
Oddział Kardiologiczny
z Salą Intensywnej
Opieki Kardiologicznej
252
4100 – Oddział
kardiologiczny
36
53 –
Kardiologia
1008021
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
165
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
sieradzki
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Prym. Kard. St.
Wyszyńskiego w
Sieradzu
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
63
64
000000005180
sieradzki
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Prym. Kard. St.
Wyszyńskiego w
Sieradzu
000000005180
sieradzki
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
1012011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
000000005249
62
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Prym. Kard. St.
Wyszyńskiego w
Sieradzu
256
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
1014011
000000005249
61 radomszczański
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
60 radomszczański
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
000000005249
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul.
Jagiellońska
36
97-500
Radomsko
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
1012011
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
40
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
268
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
6
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
Oddział
Neurochirurgiczny
010
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
25
21 –
Neurochirurgia
1014011
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
008
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
54
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1014011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
013
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
10
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
166
skierniewicki
Wojewódzki Szpital
Zespolony w
Skierniewicach
ul. Rybickiego
1
96-100
Skierniewice
tomaszowski
Tomaszowskie
ul. Jana Pawła
Centrum Zdrowia
II 35
Spółka z
97-200
ograniczoną
Tomaszów
odpowiedzialnością Mazowiecki
000000005249
70
ul. Rybickiego
1
96-100
Skierniewice
Oddział Udarowy
144
4222 – Oddział
udarowy
16
22 – Neurologia
000000021323
69
skierniewicki
Wojewódzki Szpital
Zespolony w
Skierniewicach
sieradzki
1014011
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
1014011
Oddział Kardiologiczny
031
4100 – Oddział
kardiologiczny
6
53 –
Kardiologia
000000021323
68
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
sieradzki
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
ul. Armii
Krajowej 7
98-200 Sieradz
1014011
Pododdział Intensywnej
Opieki Kardiologicznej
019
4106 – Oddział
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
5
53 –
Kardiologia
000000005118
67
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
sieradzki
ul.
Sobieskiego 4
96-100
Skierniewice
1063011
Oddział Intensywnej
Terapii i Anestezjologii
006
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
10
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
000000005118
66
ul. Armii
Krajowej 7
98-200
Sieradz
ul.
Sobieskiego 4
96-100
Skierniewice
1063011
Oddział OrtopedycznoUrazowy
012
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
21
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
000000023114
65
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Prym. Kard. St.
Wyszyńskiego w
Sieradzu
NAFIS S.A. NZOZ
Centrum
Kardiologii
Inwazyjnej i
Angiologii w
Sieradzu
NAFIS S.A. NZOZ
Centrum
Kardiologii
Inwazyjnej i
Angiologii w
Sieradzu
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
1016011
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
006
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
32
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
167
76
000000023114
000000026058
75
Oddział Kardiologiczny
000000026058
74
1016011
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
000000005247
73
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
ul. Szpitalna
16
98-300 Wieluń
000000005247
72
1016011
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
ul. Szpitalna
16
98-300 Wieluń
tomaszowski
tomaszowski
Centrum
Kardiologii Allenort
w Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
tomaszowski
Centrum
Kardiologii Allenort
w Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
wieluński
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu
ul. Szpitalna
16
98-300
Wieluń
wieluński
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu
ul. Szpitalna
16
98-300
Wieluń
000000004416
71
ul. Jana Pawła
II 35
97-200
Tomaszów
Mazowiecki
Tomaszowskie
ul. Jana Pawła
Centrum Zdrowia
II 35
Spółka z
97-200
ograniczoną
Tomaszów
odpowiedzialnością Mazowiecki
ul.
Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
zgierski
Wojewódzki Szpital
ul.
Specjalistyczny im. Parzęczewska
M. Skłodowskiej35
Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz
013
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
6
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
001
4100 – Oddział
kardiologiczny
12
53 –
Kardiologia
1016011
Pododdział
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
002
4106 – Oddział
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
4
53 –
Kardiologia
1017094
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
009
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
20
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
1017094
Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
023
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
5
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia
1020031
Oddział
Neurochirurgiczny
006
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
26
21 –
Neurochirurgia,
59 –
Neuropatologia
168
zgierski
Zgierskie Centrum
ul.
Kardiologii MEDParzęczewska
PRO Spółka z
35
ograniczoną
95-100 Zgierz
odpowiedzialnością
000000004416
80
zgierski
Zgierskie Centrum
ul.
Kardiologii MEDParzęczewska
PRO Spółka z
35
ograniczoną
95-100 Zgierz
odpowiedzialnością
000000004416
79
zgierski
Wojewódzki Szpital
ul.
Specjalistyczny im. Parzęczewska
M. Skłodowskiej35
Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul.
Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
1020031
Odział Intensywnej
Terapii i Anestezjologii
013
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej
terapii
000000025395
78
zgierski
ul.
Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
ul.
Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
1020031
Oddział Kardiologii
Interwencyjnej
001
4100 – Oddział
kardiologiczny
16
53 –
Kardiologia
000000025395
77
Wojewódzki Szpital
ul.
Specjalistyczny im. Parzęczewska
M. Skłodowskiej35
Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul.
Parzęczewska
35
95-100 Zgierz
1020031
Pododdział
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
002
4106 – Oddział
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
6
53 –
Kardiologia
1020031
Oddział Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
014
4580 – Oddział
chirurgii urazowoortopedycznej
26
25 – Ortopedia i
traumatologia
narządu ruchu
78 – Zdrowie
publiczne
10
01 –
Anestezjologia i
intensywna
terapia,
78 – Zdrowie
publiczne
169
5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem
oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia
Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2012 roku, funkcjonuje
49 szpitale, spośród których 19 znajduje się na terenie Miasta Łodzi, 5 na terenie powiatu
zgierskiego, 4 na terenie powiatu sieradzkiego oraz 2 na terenie powiatu: łęczyckiego,
piotrkowskiego i tomaszowskiego. Natomiast 15 szpitali zlokalizowanych jest po jednym
w każdym z pozostałych powiatów województwa łódzkiego.
Szczegółowe informacje o rozmieszczeniu szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem
oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia przedstawia poniższa tabela.
Profil oddziałów podmiotów leczniczych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do
rozwinięcia – stan na dzień 31.12.2012 rok
Lp. Powiat
Nazwa i adres szpitala wraz z oddziałami
1.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr
1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Miasto Łódź
Profil poszczególnych
Liczba
oddziałów, zgodnie z VIII łóżek
częścią kodu
stałych
resortowego¹
Liczba
łóżek
gotowych
do
rozwinięci
a
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
12
-
Oddział Kliniczny Nefrologii, Hipertensjologii i 4130 – Oddział
Transplantologii Nerek
nefrologiczny
25
-
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej
4650 – Oddział
transplantologiczny
25
-
Oddział Kliniczny Chirurgii
Gastroenterologicznej, Onkologicznej
i Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
34
-
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
4272 – Oddział chorób
płuc
21
-
Pododdział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
8
-
Oddział Kliniczny Diabetologii
4020 – Oddział
diabetologiczny
24
-
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i
Onkologicznej
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
21
-
Oddział Kliniczny Neurologii
4220 – Oddział
neurologiczny
32
-
Pododdział Leczenia Udarów Mózgu
4222 – Oddział udarowy
4
-
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Astmy i Alergii z Odcinkiem dla dzieci
170
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
11
-
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci
4550 – Oddział chirurgii
plastycznej
29
-
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii
Centralnego Układu Nerwowego
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
40
-
Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla
Dzieci
4600 – Oddział
okulistyczny
38
-
Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i
Onkologii Laryngologicznej
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
35
-
Oddział Kliniczny Chirurgii CzaszkowoSzczękowo-Twarzowej
i Onkologicznej
4630 – Oddział chirurgii
szczękowo-twarzowej
28
-
Pododdział Dializ
4132 – Stacja dializ
1
-
Stacja Dializ
4132 – Stacja dializ
33
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
2.
Miasto Łódź
387 + 34 stanowis
ka
dializacy
jne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
Klinika Ortopedii
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
15
-
Klinika Chirurgii Ręki
4552 – Oddział chirurgii
ręki
9
-
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii
Ogólnej
i Onkologicznej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
42
-
I Klinika Urologii
4640 – Oddział
urologiczny
24
-
Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów
Obwodowych
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
28
-
Klinika Chorób Wewnętrznych i
Nefrodiabetologii
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
26
-
Klinika Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
15
-
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
4600 – Oddział
okulistyczny
26
-
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i
Kardiodiabetologii
4100 – Oddział
kardiologiczny
31
-
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Medycyny Rodzinnej
4130 – Oddział
nefrologiczny
28
-
Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
4630 – Oddział chirurgii
szczękowo-twarzowej
4
-
171
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
6
-
Oddział Kliniczny Rehabilitacji Pourazowej
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
16
-
Oddział Kliniczny Artroskopii, Chirurgii
Małoinwazyjnej
i Traumatologii Sportowej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
4
-
Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem
Udarowym
4220 – Oddział
neurologiczny
22
-
Oddział Geriatrii
4060 – Oddział
geriatryczny
11
-
Oddział Przewlekle Choruch i Opieki
Paliatywnej
4180 – Oddział medycyny 12
paliatywnej
-
Oddział Udarowy i Neurorehabilitacji
4222 – Oddział udarowy
16
-
335
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu na ul.
Żeromskiego:
Szpital Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
Klinika Gastroenterologii
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
26
-
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji
Kardiologicznej
4100 – Oddział
kardiologiczny
19
-
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
56
-
Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i
Dermatochirurgii
4200 – Oddział
dermatologiczny
12
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
-
Klinika Rehabilitacji z Oddziałem Dziennego
Pobytu
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
10
-
Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
4308 – Oddział
rehabilitacji
Kardiologicznej
3
-
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
20
rehabilitacji neurologicznej
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu na Pl. Hallera:
-
150
-
Szpital Kardiologiczny ul. Sterlinga 1/3, 91-425
Łódź
Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
4100 – Oddział
kardiologiczny
38
-
Klinika Kardiochirurgii z Oddziałem
Intensywnej Terapii
4560 – Oddział
kardiochirurgiczny
54
-
Klinika Elektrokardiologii
4100 – Oddział
kardiologiczny
26
-
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
kardiologicznego
13
-
Klinika Endokrynologii
4030 – Oddział
endokrynologiczny
35
-
172
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu
Kardiologicznym:
166
-
31
-
682
-
Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii 4401 – Oddział
i Żywienia Dzieci dla Dzieci Starszych
pediatryczny
21
0
Oddział Leczenia Oparzeń z Pododdziałem
Chirurgii Noworodkowej i Niemowlęcej
4555 – Oddział oparzeń
dla dzieci
12
0
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla 4261 – Oddział
Dzieci
anestezjologii
i intensywnej terapii dla
dzieci
13
0
Oddział Pediatrii, Diabetologii i Nefrologii
4021 - Oddział
diabetologiczny dla dzieci
23
0
Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii
4243 – Oddział onkologii
klinicznej/chemioterapii
dla dzieci
21
0
Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
4403 – Oddział
niemowlęcy
20
0
Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii 4403 – Oddział
i Żywienia Dzieci dla Dzieci Młodszych
niemowlęcy
24
0
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii
Dziecięcej
4611 – Oddział
otolaryngologiczny dla
dzieci
22
0
Oddział Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
4501 – Oddział
chirurgiczny dla dzieci
30
0
Oddział Kardiologii i Reumatologii dla Dzieci
4101 – Oddział
kardiologiczny dla dzieci
18
0
Oddział Okulistyki Dziecięcej
4601 – Oddział
okulistyczny dla dzieci
8
0
Oddział Pulmonologiczny dla Dzieci
4273 – Oddział
pulmonologii dla dzieci
2
0
Oddział Neurologiczny dla Dzieci
4221 – Oddział
neurologiczny dla dzieci
3
0
Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
4301 – Oddział
rehabilitacyjny dla dzieci
2
0
Oddział Patologii Noworodka
4405 – Oddział patologii
noworodka
3
0
Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii
Dziecięcej
4641 – Oddział
urologiczny
dla dzieci
10
0
Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego
3301 – Szpitalny oddział
ratunkowy dla dzieci
8
0
Oddział Propedeutyki Pediatrii i Chorób
4401 – Oddział
10
0
Szpital ul. Krzemieniecka 5, 94-017 Łódź
Oddział Dermatologii i Wenerologii
4200 – Oddział
dermatologiczny
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu im. WAM:
3.
Miasto Łódź
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr
4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
173
Metabolicznych Kości
pediatryczny
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
4.
Miasto Łódź
Miasto Łódź
-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
Oddział Zaburzeń Psychotycznych
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
48
-
Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego
4712 – Oddział
psychogeriatryczny
28
-
Oddział Zaburzeń Afektywnych
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
40
-
Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
4701 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
dla dzieci
34
-
Oddział Diagnostyczno - Obserwacyjny
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
36
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
5.
250
186
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
Klinika Położnictwa i Ginekologii
4450 – Oddział
65
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Medycyny Matczyno – Płodowej i
Ginekologii
4450 – Oddział
65
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Perinatologii i Ginekologii
4450 – Oddział
38
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii
Płodu
4450 – Oddział
12
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi 4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
13
-
Klinika Ginekologii
4450 – Oddział
37
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Ginekologii Operacyjnej
4450 – Oddział
39
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Ginekologii Operacyjnej i
Endoskopowej
4450 – Oddział
32
ginekologiczno-położniczy
-
Klinika Endokrynologii i Chorób
Metabolicznych
4030 – Oddział
endokrynologii
28
-
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gruczołów
Dokrewnych
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
27
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu
Ginekologiczno-Położniczym:
356
Klinika Gastroenterologii i Pediatrii
4501 – Oddział
gastroenterologiczny dla
dzieci
40
-
II Klinika Pediatrii i Alergologii
4401 – Oddział
pediatryczny
35
-
III Klinika Pediatrii
4401 – Oddział
pediatryczny
30
-
Klinika Kardiologii
4401 – Oddział
46
-
174
pediatryczny
Pododdział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
kardiologicznego
4
-
Klinika Kardiochirurgii
4561 – Oddział
kardiochirurgiczny dla
dzieci
15
-
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
4501 – Oddział
chirurgiczny dla dzieci
47
-
Pododdział Leczenia Oparzeń
4555 – Oddział oparzeń
dla dzieci
5
-
Klinika Neurochirurgii
4571 – Oddział
neurochirurgiczny dla
dzieci
10
-
Oddział Kliniczny Chirurgii Kręgosłupa
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
6
-
Pododdział Neurochirurgii dla Dorosłych
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
10
-
Klinika Ortopedii i Traumatologii
4581 – Oddział chirurgii
22
urazowo-ortopedycznej dla
dzieci
-
Pododdział Chirurgii Ręki dla Dzieci
4581 – Oddział chirurgii
4
urazowo-ortopedycznej dla
dzieci
-
Klinika Otolaryngologii
4611 – Oddział
otolaryngologiczny dla
dzieci
15
-
Klinika Neurologii
4221 – Oddział
neurologiczny dla dzieci
35
-
Klinika Okulistyki
4601 – Oddział
okulistyczny dla dzieci
12
-
Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem 4401 – Oddział
Nefrologii
pediatryczny
23
-
Pododdział Niemowlęcy
4401 – Oddział
pediatryczny
13
-
Oddział Pediatrii – Pododdział Nefrologii dla
Dzieci
4130 – Oddział
nefrologiczny
3
-
Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4261 – Oddział
Pediatrycznej
anestezjologii
i intensywnej terapii
12
-
Pododdział Leczenia Urazów
Wielonarządowych
4
-
4261 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii dla
dzieci
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu Pediatrycznym:
391
Pododdział Noworodków I
4421 – Oddział
neonatologiczny
20
-
Pododdział Noworodków II
4421 – Oddział
neonatologiczny
25
-
Pododdział Noworodków III
4421 – Oddział
neonatologiczny
14
-
175
6.
Miasto Łódź
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka „A”
4261 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
21
-
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka „B”
4261 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
22
-
Łącznie liczba łóżek noworodkowych:
102
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
849
-
I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga w
Łodzi
92-003 Łódź, ul. Pieniny 30
Oddział Chorób Wewnętrznych „A”
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
45
-
Oddział Chorób Wewnętrznych „B”
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
44
-
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
41
-
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
42
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
7.
Miasto Łódź
172
II Szpital Miejski im. dr. L. Rydygiera w Łodzi
90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
50
położniczo-ginekologiczny
-
50
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
8.
Miasto Łódź
III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi
93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
Oddział Chorób Wewnętrznych "A"
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
39
-
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
60
-
Oddział Kliniczny Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
25
-
Oddział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
19
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
30
-
Oddział Chirurgiczny Ogólny
4500 - Oddział
chirurgiczny ogólny
58
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
40
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
6
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
12
-
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
27
rehabilitacji neurologicznej
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
-
6
176
Oddział Ginekologii Operacyjnej i
Zachowawczej
4452 – Oddział
ginekologiczny
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
9.
Miasto Łódź
-
342
-
43
-
43
-
IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi
91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
10. Miasto Łódź
20
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Łodzi
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
Oddział Psychiatryczny A
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
45
-
Oddział Psychiatryczny B
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
45
-
Oddział Psychiatryczny D
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
68
-
Oddział psychiatryczny F – Klinika Psychiatrii
Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
25
-
Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
4704 – Oddział leczenia
zaburzeń nerwicowych
25
-
Oddział Psychiatryczny E
4700 - Oddział
psychiatryczny (ogólny)
50
-
Oddział Psychogeriatryczny
4712 – Oddział
psychogeriatryczny
55
-
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
4701 – Oddział
psychiatryczny dla dzieci
30
-
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
4744 – Oddział/Ośrodek
terapii uzależnienia od
alkoholu
27
-
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych
4748 – Oddział/Ośrodek
leczenia zespołów
abstynencyjnych po
substancjach
psychoaktywnych
(detoksykacji)
20
-
Oddział Psychiatrii Sądowej
4730 – Oddział psychiatrii 22
sądowej
-
Oddział Detoksykacyjny od Narkotyków i
Innych Środków Psychoaktywnych
4748 – Oddział/Ośrodek
leczenia zespołów
abstynencyjnych po
substancjach
psychoaktywnych
(detoksykacji)
20
-
Oddział Terapii Uzależnionych od Substancji
4754 – Oddział/Ośrodek
Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Innymi terapii dla uzależnionych
Zaburzeniami Psychicznymi
od substancji
psychoaktywnych ze
współistniejącymi
zaburzeniami
psychotycznymi
20
-
177
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
11. Miasto Łódź
452
-
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł.
Biegańskiego
w Łodzi
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
Oddział Kardiologiczny, II Katedra i Klinika
Kardiologii UM
4100 – Oddział
kardiologiczny
50
10
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
4308 – Oddział
rehabilitacji
kardiologicznej
15
-
Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób 4000 – Oddział chorób
Wewnętrznych
wewnętrznych
i Farmakologii Klinicznej UM
20
7
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
54
10
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób
Wątroby
4340 – Oddział chorób
zakaźnych
35
2
Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu
Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i
Chorób Wątroby UM
4340 – Oddział chorób
zakaźnych
35
2
Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i
Pasożytniczych dla Dzieci – Klinika Chorób
Zakaźnych i Hepatologii UM
4341 – Oddział chorób
zakaźnych dla dzieci
32
6
Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i
4340 – Oddział chorób
Pasożytniczych dla Dorosłych – Klinika Chorób zakaźnych
Zakaźnych i Hepatologii UM
18
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
10
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
28
-
Pododdział Dermatologii dla Dorosłych
4200 – Oddział
dermatologiczny
22
2
Pododdział Dermatologii dla Dzieci
4201 – Oddział
15
dermatologiczny dla dzieci
1
Pododdział Gastroenterologii Dziennej
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
7
-
341
40
Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej
i Onkologicznej, Klinika Dermatologii,
Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
12. Miasto Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.
Kopernika w Łodzi
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
Oddział Ginekologii Onkologicznej
4246 – Oddział ginekologii 21
onkologicznej
-
Oddział Reumatologii
4280 – Oddział
reumatologiczny
45
-
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
20
-
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
20
-
178
kardiologiczny
Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją
Neurologiczną
4222 – Oddział udarowy
20
Oddział Neurologiczny – Oddział Kliniczny
Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem
Udarowym
4220 – Oddział
neurologiczny
18
-
Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i
Czynnościowej – II Klinika Urologii
4640 – Oddział
urologiczny
40
-
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej,
Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej
4520 – Oddział chirurgii
klatki piersiowej
20
-
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i
Onkologicznej
4530 – Oddział chirurgii
ogólnej
33
-
Oddział Chirurgii Endokrynologicznej,
Onkologicznej i Ogólnej - Klinika Chirurgii
Endokrynologicznej
4508 – Oddział chirurgii
endokrynologicznej
52
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i
Nowotworów Narządu Ruchu
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
50
-
Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu
Nerwowego
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
30
-
Oddział Nefrologiczny
4130 – Oddział
nefrologiczny
20
-
Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i
Alergologii
4011 – Oddział
alergologiczny dla dzieci
28
-
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
15
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
3300 – Szpitalny oddział
ratunkowy
8
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu przy ul.
Pabianickiej 62:
440
Regionalny Ośrodek Onkologiczny, ul.
Paderewskiego 4,
93-509 Łódź
Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
4244 – Oddział
radioterapii
40
-
II Oddział Chirurgii Onkologicznej - Klinika
Chirurgii Onkologicznej
4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
30
-
Oddział Chirurgii Onkologicznej
4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
23
-
Oddział Laryngologii Onkologicznej
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
14
-
Klinika Chemioterapii Nowotworów z
Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia –
Klinika Chemioterapii Nowotworów
4242 – Oddział onkologii
klinicznej/chemioterapii
38
-
Oddział Chemioterapii
4242 – Oddział onkologii
klinicznej/chemioterapii
60
-
Oddział Chorób Rozrostowych
4242 – Oddział onkologii
klinicznej/chemioterapii
30
-
Oddział Brachyterapii
4244 – Oddział
radioterapii
35
-
179
Oddział Hematologii – Klinika Hematologii
4070 – Oddział
hematologiczny
43
-
Oddział Medycyny Paliatywnej
4180 – Oddział medycyny 16
paliatywnej
-
Łącznie liczba łóżek w Regionalnym Ośrodku
Onkologicznym:
Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji
Kardiologicznej,
ul. Popioły 40,
93-438 Łódź
329
4308 – Oddział
rehabilitacji
kardiologicznej
52
-
Oddział Chirurgii Dziecięcej
4501 – Oddział
chirurgiczny dla dzieci
12
-
Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
4611 – Oddział
otolaryngologiczny dla
dzieci
15
-
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i
Anestezjologii
4265 – Oddział
intensywnej terapii dla
dzieci
1
-
Łącznie liczba łóżek w Ośrodku Pediatrycznym:
28
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu im. Kopernika:
849
-
Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka, al.
Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
13. Miasto Łódź
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi
91-520 Łódź, ul. Okólna 181
Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała
Chylińskiego w Łodzi
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
1
I Oddział Chorób Płuc i Alergii Okładu
Oddechowego
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
60
-
II Oddział Chorób Płuc i Alergii Układu
Oddechowego
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
60
-
Oddział Chorób Układu Oddechowego dla
Dzieci
4271 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc dla dzieci
70
-
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
38
-
Oddział Chorób Wewnętrznych A
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
39
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
47
-
319
1
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu w
Łagiewnikach:
Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i
Rehabilitacji
ul. Szpitalna 5 95-080 Tuszyn
Oddział Leczenia Gruźlicy
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
90
-
II Oddział Chorób Płuc
4270 – Oddział gruźlicy i
45
-
180
chorób płuc
14. Miasto Łódź
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
50
-
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
4308 – Oddział
rehabilitacji
kardiologicznej
27
-
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
70
-
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
4520 – Oddział chirurgii
klatki piersiowej
21
-
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
4640 – Oddział
urologiczny
30
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu w Tuszynku:
338
1
Łącznie liczba łóżek w WZZOZ CLChPłiR:
657
2
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 4000 – Oddział chorób
Diabetologicznym
wewnętrznych
39
-
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 4000 – Oddział chorób
Leczenia Udarów Mózgu
wewnętrznych
40
-
Oddział Laryngologiczny
4610 – Oddział
laryngologiczny
43
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
-
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 4100 – Oddział
Kardiologicznym
kardiologiczny
18
-
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
4500 – Oddział chirurgii
ogólnej
57
-
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
4640 – Oddział
urologiczny
55
-
256
-
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M.
Pirogowa w Łodzi
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu przy ul.
Wólczańskiej 191/195:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M.
Pirogowa w Łodzi
94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
Oddział Gastrologiczno-Internistyczny
4052 – Oddział
gastroenterologiczny
40
-
Oddział Hematologiczno-Internistyczny
4070 – Oddział
hematologiczny
40
-
Oddział Kardiologiczno-Internistyczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
40
-
Oddział Ginekologii Operacyjnej i
Onkologicznej
4246 – Oddział ginekologii 47
onkologicznej
-
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
4452 – Oddział
ginekologiczny
-
29
181
15. Miasto Łódź
Klinika Patologii Ciąży
4454 – Oddział patologii
ciąży
31
-
Klinika Perinatologii
4456 – Oddział położniczy 46
-
Oddział Patologii Noworodka
4405 – Oddział patologii
noworodka
20
-
Oddział Anestezjologii Klinicznej
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
-
Oddział Neonatologii
4421 – Oddział
neonatologiczny
23
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu przy ul.
Wileńskiej 37:
297 + 23 łóżka
neonatol
ogiczne
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu im. M.
Pirogowa:
553 + 23 łóżka
neonatol
ogiczne
Wojewódzkie Centrum ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. dr. Z. Radlińskiego w Łodzi
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 75
Oddział Ortopedii i Traumatologii dla
Dorosłych
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
47
-
Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i
Artroskopowej Stawu Kolanowego
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
6
-
Oddział Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci
4581 – Oddział chirurgii
26
urazowo-ortopedycznej dla
dzieci
-
Oddział Rehabilitacji Dorosłych
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
35
-
Oddział Rehabilitacji Dzieci
4301 – Oddział
rehabilitacyjny dla dzieci
22
-
136
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
16. Miasto Łódź
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MSW
w Łodzi
91-425 Łódź, ul. Północna 42
Oddział Intensywnej Terapii i Dział
Anestezjologii
4260 – Oddział
13
anestezjologii
i intensywnej terapii,
4950 – Dział anestezjologii
-
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
15
-
Oddział Chirurgii Naczyniowej
4530 – Oddział chirurgii
naczyniowej
20
-
Oddział Chirurgii Onkologicznej i
Rekonstrukcyjnej
4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
8
-
Pododdział Chemioterapii
4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
10
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
24
-
182
Oddział Ginekologiczny
4452 – Oddział
ginekologiczny
20
-
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
12
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
8
-
Pododdział Kardiologii
4100 – Oddział
kardiologiczny
18
-
Pododdział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
6
-
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
10
-
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
31
-
Pododdział Reumatologii
4280 – Oddział
reumatologiczny
2
-
Pododdział Gastroenterologii
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
2
-
Pododdział Chemioterapii
4240 – Oddział
onkologiczny
9+7
foteli
dziennyc
h
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
17. Miasto Łódź
208 + 7 foteli
dziennyc
h
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J.
Nofera w Łodzi
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8
Oddział Toksykologii
4150 – Oddział
toksykologiczny
35
-
Oddział Chorób Zawodowych
4350 – Oddział chorób
zawodowych
27
-
62
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
18. Miasto Łódź
BONI FRATRES LODZIENSIS Sp. z o.o.
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w
Łodzi
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
46
5
Oddział Chirurgiczny Ogólny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
36
2
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
30
2
Oddział Medycyny Paliatywnej
4180 – Oddział medycyny 20
paliatywnej
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
14
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 - Oddział
anestezjologii
4
-
183
i intensywnej terapii
Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
4510 – Oddział
4
wieloprofilowy zabiegowy
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
19. Miasto Łódź
154
9
10
-
10
-
Centrum Medyczne Med-Gastr Hospital
91-034 Łódź ul. Mokra 4
Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i
Plastycznej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
20. bełchatowski
-
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w
Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
12
-
Oddział Chirurgiczny Ogólny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
36
15
Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
4501 – Oddział
chirurgiczny dla dzieci
16
4
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
40
10
Oddział Chorób Wewnętrznych I
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
34
10
Oddział Chorób Wewnętrznych II
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
34
10
Oddział Dermatologiczny
4200 – Oddział
dermatologiczny
22
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
45
ginekologiczno-położniczy
10 –
położnicze
8ginekologi
czne
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
36
9
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych
4742 – Oddział/Ośrodek
26
leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
(detoksykacji)
-
Oddział Nefrologiczny i Stacji Dializ
4130 – Oddział
nefrologiczny
21
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
24
10
Oddział Neurochirurgiczny
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
15
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
25
-
Pododdział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
12
-
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
4348 – Oddział
obserwacyjno-zakaźny
16
11
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
20
-
184
okulistyczny
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
5182 – Oddział medycyny 21
paliatywnej
-
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
20
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
20
12
Oddział Psychiatryczny IB
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
57
-
Oddział Psychiatryczny IA
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
58
-
Oddział Psychiatryczny II
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
50
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
26
-
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
15
rehabilitacji neurologicznej
-
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
25
5
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
4744 – Oddział/Ośrodek
terapii uzależnienia od
alkoholu
36
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
8
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
25
-
795
114
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
21. brzeziński
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy
w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
54
-
Pododdział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
15
-
Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny
4401 – Oddział
pediatryczny
23
-
Oddział Neurologii
4220 – Oddział
neurologiczny
15
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą
Przyjęć
3300 – Szpitalny oddział
ratunkowy
6
-
Oddział Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
18
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
15
-
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
30
ginekologiczno-położniczy
-
185
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
22. kutnowski
-
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. A.
Troczewskiego”
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
I Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
37
-
II Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
27
-
III Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
40
-
Oddział Endokrynologiczny
4030 – Oddział
endokrynologiczny
14
-
Oddział Nefrologiczny
4130 – Oddział
nefrologiczny
8
-
Oddział Dermatologiczny
4200 – Oddział
dermatologiczny
20
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
14
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
8
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
25
-
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
7
rehabilitacji neurologicznej
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
30
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
25
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
60
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii
Onkologicznej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
30
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
35
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
4
-
Pododdział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
16
-
400
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
23. łaski
181
Centrum Dializa – Szpital Łask
98-100 Łask, ul. Warszawska 62
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
62
-
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
29
3
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
30
-
Oddział Chirurgii dla Dzieci
4501 – Oddział
15
-
186
chirurgiczny dla dzieci
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
14
-
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
30
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
20
-
Oddział Chirurgii Szczękowej i Laryngologii
4630 – Oddział chirurgii
szczękowo-twarzowej
30
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
Oddział Rehabilitacji
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
20
-
Oddział Neonatologii
4421 – Oddział
neonatologiczny
15
-
Oddział Patologii Noworodka
4421 – Oddział
neonatologiczny
5
-
Oddział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
16
-
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
6
rehabilitacji neurologicznej
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
24. łęczycki
297
-
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
7
3
Oddział Wewnętrzny
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
69
10
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
51
15
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
37
ginekologiczno-położniczy
2
Oddział Noworodków
4421 – Oddział
neonatologiczny
10
-
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział
pediatryczny
20
2
Oddział Laryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
21
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
220
34
12
-
4
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
25. łęczycki
-
NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii
Inwazyjnej i Angiologii
99-100 Łęczyca ul. Zachodnia 6
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
187
kardiologicznego
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
26. łowicki
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
54
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
40
4
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
32
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
21
3
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
17
-
Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
50
219
9
Oddział Wewnętrzny z Salą Intensywnej Opieki 4000 – Oddział chorób
Kardiologicznej
wewnętrznych
56
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
-
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
27
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
29
-
Oddział Noworodkowy
4421 – Oddział
neonatologiczny
20
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
38
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
30
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
15
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
6
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
30
-
255
-
40
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E.
Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
28. pabianicki
-
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
27. opoczyński
16
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Oddział Wewnętrzny I
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
188
29. pajęczański
Oddział Wewnętrzny II
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
40
3
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
42
-
Oddział Ortopedyczno-Urazowy
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
36
3
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
21
4
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział
pediatryczny
30
5
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
12
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
36
-
Oddział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
16
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
32
2
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej
4306 – Oddział
25
rehabilitacji neurologicznej
-
Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
80
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
40
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Neonatologiczny z Patologią
Noworodka
4421 – Oddział
neonatologiczny
16
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
6
-
Ośrodek Leczenia Abstynencyjnych Zespołów
Alkoholowych
4742 – Oddział/Ośrodek
leczenia alkoholowych
zespołów
5
-
Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych 4716 – Oddział
Psychiatryczny dla
Przewlekle Chorych
5
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
482
20
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Pajęcznie
98-300 Pajęczno, ul. 1-go Maja 13/15
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
28
2
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
35
-
63
2
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
30. piotrkowski
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M.
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
10
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
4
-
189
ratunkowy
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział
pediatryczny
23
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
32
-
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
28
-
Oddział Laryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
20
-
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
36
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Ortopedyczno-Urazowy
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
20
-
Oddział Noworodków
4421 – Oddział
neonatologiczny
20
-
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
36
-
Oddział Wewnętrzny
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
30
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
20
-
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
4348 – Oddział
obserwacyjno-zakaźny
15
-
Oddział Gastroenterologiczny
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
16
-
Oddział Reumatologiczny
4280 – Oddział
reumatologiczny
20
-
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
4380 – Oddział
rehabilitacji
kardiologicznej
15
-
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
15
rehabilitacji neurologicznej
-
Oddział Dzienny Psychiatryczny
2700 – Oddział dzienny
psychiatryczny (ogólny)
24 łóżka
dzienne
-
Ośrodek Dzienny Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
2300 – Ośrodek
rehabilitacji dziennej
12 miejsc dziennyc
h
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
31. piotrkowski
360 + 36 łóżek
dziennyc
h
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w
Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3
Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z
Ośrodkiem Stymulacji Serca
4100 – Oddział
kardiologiczny
50
6
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
34
4
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
30
ginekologiczno-położniczy
7
190
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
22
4
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
-
Oddział Noworodków
4421 – Oddział
neonatologiczny
16
-
156
21
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 4000 – Oddział chorób
Onkologii Klinicznej
wewnętrznych
49
14
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z
Pododdziałem Urologii
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
28
8
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
4
2
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
20
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
20
ginekologiczno-położniczy
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
16
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
13
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
27
-
Oddział Ortopedyczny
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
20
14
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
5
-
Oddział Rehabilitacji Prewencji ZUS
9000 – Inna nieokreślona
komóra działalności
medycznej
50
-
252
38
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
32. poddębicki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poddębickie Centrum Zdrowia
99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
33. radomszczański
Szpital Powiatowy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
Oddział Internistyczny
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
50
10
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
36
5
Oddział Reumatologiczny
4280 – Oddział
reumatologiczny
44
-
Oddział Chirurgiczny Ogólny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
34
5
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
40
5
Pododdział Chirurgii Onkologicznej
4540 – Chirurgia
onkologiczna
6
-
191
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
57
ginekologiczno-położniczy
5
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
6
-
Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć
4401 – Oddział
pediatryczny
25
5
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
15
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
35
-
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
4348 – Oddział
obserwacyjno-zakaźny
20
5
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
39
5
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
21
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
3300 – Szpitalny oddział
ratunkowy
6
2
434
47
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
34. rawski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
35
-
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
30
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
22
-
Oddział Położniczo-GinekologicznoNoworodkowy
4450 – Oddział
40
ginekologiczno-położniczy
14 łóżek noworod
kowych
4
inkubator
y
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
35. sieradzki
4272 – Oddział
pulmonologii
35
-
162 + 14 łóżek
noworod
kowych
+
4
inkubator
y
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego w
Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
192
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej
4100 – Oddział
kardiologiczny
42
-
Oddział Chirurgiczny
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
54
-
Oddział Neurochirurgiczny
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
25
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
54
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
67
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Diabetologiczny i Chorób
Wewnętrznych
4020 – Oddział
diabetologiczny
42
-
Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych 4130 – Oddział
nefrologiczny
42
-
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
23
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
26
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
35
-
Oddział Rehabilitacyjny przy ul. Nenckiego
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
52
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
10
-
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
25
-
Oddział Reumatologiczny
4280 – Oddział
reumatologiczny
24
-
Oddział Udarowy
4222 – Oddział udarowy
16
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
20
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
5
-
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul.
Nenckiego
4270 – Oddział gruźlicy i
chorób płuc
31
-
Hospicjum Stacjonarne
5180 – Hospicja
stacjonarne
9
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
30
-
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
83
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
36. sieradzki
10
inkubator
ów
-
716+ 10 inkubator
ów
NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjej i
Angiologii
98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 7
193
Oddział Kardiologiczny
37. sieradzki
4100 – Oddział
kardiologiczny
6
-
Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
kardiologicznego
5
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
11
-
50
-
Samodzielny Publiczny RehabilitacyjnoLeczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
w Rafałówce
98-290 Warta, Rafałówka 2
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
4301 – Oddział
rehabilitacyjny dla dzieci
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
38. sieradzki
50
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
98-290 Warta, ul. Sieradzka 3
3 Oddziały Psychiatryczne ObserwacyjnoDiagnostyczne
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
3 x 49
33
3 Oddziały Psychiatryczne ObserwacyjnoDiagnostyczne
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
3 x 30
15
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
4705 – Oddział
34
psychiatryczny dla dzieci i
młodzieży
6
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
4702 – Oddział
rehabilitacji
psychiatrycznej
38
7
Oddział Leczenia Uzależnień
4740 – Oddział/Ośrodek
leczenia uzależnień
50
-
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych
4742 – Oddział/Ośrodek
45
leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
(detoksykacji)
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
5172 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
psychiatryczny
35
-
439
61
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
39. skierniewicki
Wojewódzki Szpital Zespolony w
Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1
Oddział Chorób Wewnętrznych I
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
34
-
Oddział Chorób Wewnętrznych II
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
33
2
Oddział Gastroenterologiczny
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
14
1
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologicznej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
48
-
Oddział Chirurgii Onkologicznej
4540 – Oddział chirurgii
onkologicznej
10
-
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział
pediatryczny
25
8
194
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
44
położniczo-ginekologiczny
2
Oddział Ortopedyczno-Urazowy
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
21
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
22
-
Oddział Laryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
12
-
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
4348 – Oddział
obserwacyjno-zakaźny
20
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
20
-
Oddział Kardiologii
4100 – Oddział
kardiologiczny
30
-
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
10
-
Oddział Nefrologii
4130 – Oddział
nefrologiczny
20
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
4
-
Oddział Noworodkowy
4421 – Oddział
neonatologiczny
26
-
393
15
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
40. tomaszowski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła
II 35
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
87
10
Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i
Urologii
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
41
10
Pododdział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
15
10
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
4340 – Oddział chorób
zakaźnych
25
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
25
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
46
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
20
10
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
32
10
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
20
-
Oddział Neurologiczny
4220 – Oddział
neurologiczny
40
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
6
-
195
i intensywnej terapii
Szpitalny Oddział Ratunkowy
3300 – Szpitalny oddział
ratunkowy
7
-
Oddział Neonatologiczny
4421 – Oddział
neonatologiczny
18
-
Oddział Psychiatryczny
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
40
-
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
5160 – Zakład/Oddział
48
pielęgnacyjno-opiekuńczy
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
41. tomaszowski
470 + 4 50
inkubator
y
Centrum Kardiologii Allenort
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła
II 35
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
12
-
Oddział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
kardiologicznego
4
-
16
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
42. wieluński
4
inkubator
y
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
Oddział Internistyczny o Profilu Ogólnym
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
40
5
Oddział Internistyczny o Profilu
Kardiologicznym
4100 – Oddział
kardiologiczny
40
5
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
23
5
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
42
położniczo-ginekologiczny
-
Oddział Chirurgii Dziecięcej
4501 – Oddział
chirurgiczny dla dzieci
20
-
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział dziecięcy
22
-
Oddział Pulmonologii
4272 – Oddział
pulmonologii
39
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
20
5
Oddział Rehabilitacji
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
20
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
5
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
6
-
Oddział Patologii Noworodka z Intensywnym
Nadzorem
4421 – Oddział
neonatologiczny
7
-
196
Oddział Noworodkowy
4421 – Oddział
neonatologiczny
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
43. wieruszowski
299
20
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
30
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
12
-
Oddział Chirurgii Jednego Dnia
4670 – Oddział leczenia
jednego dnia
5
-
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
5170 – Zakład/Oddział
opiekuńczo-leczniczy
32
-
79
-
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
Oddział Wewnętrzny z Salą Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
60
-
Oddział Chirurgii Ogólnej z salą intensywnego
nadzoru medycznego
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
38
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
43
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Dziecięcy
4401 – Oddział
pediatryczny
21
-
Oddział Noworodkowy
4421 – Oddział
neonatologiczny
18
-
Oddział Opieki Paliatywnej
4180 – Oddział opieki
paliatywnej
7
-
Oddział Rehabilitacji Medycznej
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
12
-
199
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
45. zgierski
-
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
44. zduńskowolski
15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4260 – Oddział
anestezjologii
i intensywnej terapii
10
-
Szpitalny Oddział Ratunkowy
4902 – Szpitalny oddział
ratunkowy
7
-
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
37
-
Oddział Kardiologiczny
4100 – Oddział
kardiologiczny
26
-
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem
Udarowym
4220 – Oddział
neurologiczny
38
-
Oddział Gastroenterologiczny
4050 – Oddział
gastroenterologiczny
28
-
197
Oddział Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
30
-
Oddział Nefrologiczny
4130 – Oddział
nefrologiczny
8
-
Oddział Pediatryczny
4401 – Oddział
pediatryczny
22
-
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
43
-
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4580 – Oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej
26
-
Oddział Urologiczny
4640 – Oddział
urologiczny
20
-
Oddział Neurochirurgiczny
4570 – Oddział
neurochirurgiczny
26
-
Oddział Otolaryngologiczny
4610 – Oddział
otolaryngologiczny
13
-
Oddział Okulistyczny
4600 – Oddział
okulistyczny
16
-
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4450 – Oddział
38
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka
4421 – Oddział
neonatologiczny
12
-
Oddział Rehabilitacyjny
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
8
-
Oddział Psychiatryczny Męski
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
48
-
Oddział Psychiatryczny Żeński
4700 – Oddział
psychiatryczny (ogólny)
55
-
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych
4742 – Oddział/Ośrodek
17
leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
(detoksykacji)
-
Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii 4030 – Oddział
Onkologicznej
endokrynologiczny
25
-
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
4744 – Oddział/Ośrodek
terapii uzależnienia od
alkoholu
38
-
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
4306 – Oddział
22
rehabilitacji neurologicznej
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
46. zgierski
613
-
Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO
95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35
Oddział Kardiologii Interwencyjnej
4100 – Oddział
kardiologiczny
16
-
Pododdział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
4106 – Oddział
intensywnego nadzoru
kardiologicznego
6
-
Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej dla
Potzreb Kardiologii
4260 – Oddział
anestezjologii i
intensywnej terapii
2
-
198
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
47. zgierski
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
30
7
Oddział Geriatrii
4060 – Oddział
geriatryczny
10
-
40
7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne WSInf" w Głownie
95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34
Oddział Chorób Wewnętrznych
4000 – Oddział chorób
wewnętrznych
45
-
Oddział Chirurgii Ogólnej
4500 – Oddział
chirurgiczny ogólny
30
-
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
4450 – Oddział
20
ginekologiczno-położniczy
-
Oddział Noworodkowy
4421 – Oddział
neonatologiczny
14
-
109
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
49. zgierski
-
Szpital Centrum Medyczne Boruta
95-100 Zgierz, ul. Struga 2-4
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
48. zgierski
24
Specjalistycznyrehabilitacyjny Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Sokolnikach
95-039 Sokolniki, ul. E. Sczanieckiej 2/12
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu i Chorób
Dróg Oddechowych
4301 – Oddział
rehabilitacyjny dla dzieci
60
-
Pododdział Rehabilitacji Ogólnej
4300 – Oddział
rehabilitacyjny
20
-
Łącznie liczba łóżek w Szpitalu:
80
¹
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 roku, poz. 594)
199
6. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
w szczególności:
a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania
ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) zlokalizowane będzie
w Łodzi w lokalizacji tworzonego obecnie CPR. WCPR obejmować będzie swoim zasięgiem
działania teren całego województwa łódzkiego.
b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane centrum powiadamiania ratunkowego oraz
teren obsługiwany przez to centrum
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw tworzony jest w województwie System Powiadamiania Ratunkowego,
integrujący system Państwowe Ratownictwo Medyczne i Krajowy System RatowniczoGaśniczy. W I etapie utworzone zostanie centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) dla miasta
Łodzi, którego budową i organizacją zajmuje się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi. Następnie planowane jest utworzenie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (WCPR), którego budową i organizacją zajmuje się Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Stopniowe uruchamianie CPR/WCPR w Łodzi
przewidywane jest do końca 2013 r.
STAN OBECNY
Obecnie zadania obsługi numeru alarmowego 112 (część zadania Systemu Powiadamiania
Ratunkowego) realizują jednostki PSP i Policji na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą
Łódzkim w dniu 31 grudnia 2011 r.
Porozumienie z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Policji:
W dniu 31 grudnia 2011 r. Wojewoda Łódzki powierzyła w drodze porozumienia Łódzkiemu
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, realizację zadań centrów powiadamiania ratunkowego,
których
głównym
zadaniem
było
przyjmowanie
zgłoszeń
z
numeru
alarmowego
112 i przekierowywania tych zgłoszeń do właściwej jednostki Policji, Straży Pożarnej
i pogotowia ratunkowego.
Powierzone zadania obejmują w szczególności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe 112 oraz obsługa
numeru alarmowego 112 / częściowo z ruchomej publicznej sieci telefonicznej/.
2. Rozdzielanie zgłoszeń do odpowiednich służb.
200
Obszar działania jednostek Policji realizujących zadania w zakresie przyjmowania zgłoszeń
alarmowych kierowanych na numery alarmowe 112 oraz obsługi numeru alarmowego
112 ruchomej publicznej sieci telefonicznej/, oraz rozdzielania zgłoszeń do odpowiednich służb
stanowi poniższa tabela:
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Obszar działania
1
Komenda Miejska Policji w Łodzi
miasto Łódź
2
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
miasto Skierniewice i powiat skierniewicki
3
Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód
powiat łódzki wschodni
4
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
powiat kutnowski
5
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
powiat łaski
6
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
powiat łęczycki
7
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
powiat łowicki
8
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
powiat opoczyński
9
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
powiat pabianicki
10
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
powiat radomszczański
11
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
powiat sieradzki
12
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie
Mazowieckim
powiat tomaszowski
13
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
powiat wieluński
14
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
powiat wieruszowski
15
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
powiat zduńskowolski
16
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
powiat zgierski
201
Porozumienie z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz
Miejskim/Powiatowym Komendantem PSP:
W dniu 31 grudnia 2011 r. Wojewoda Łódzki powierzyła w drodze porozumienia
Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantom
Miejskim /Powiatowym PSP, realizację zadań centrów powiadamiania ratunkowego, których
głównym zadaniem było przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 i przekierowywania
tych zgłoszeń do właściwej jednostki Policji, Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego.
Powierzone zadania obejmują w szczególności:
•
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe 112 oraz obsługa
numeru alarmowego 112 /stacjonarnej i częściowo z ruchomej publicznej sieci
telefonicznej/,
•
kwalifikacja zgłoszeń.
Obszar działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej realizujących zadania
w zakresie przyjmowania zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe 112 oraz
obsługi numeru alarmowego 112 /stacjonarnej i częściowo z ruchomej publicznej sieci
telefonicznej/ oraz kwalifikacji zgłoszeń do odpowiednich służb stanowi poniższa tabela:
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Obszar działania oraz przyjmowanie
zgłoszeń alarmowych kierowanych na
numery alarmowe 112
1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Piotrkowie Trybunalskim
Miasto Piotrków Trybunalski i powiat
piotrkowski
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Skierniewicach
miasto Skierniewice i powiat skierniewicki
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
3
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Bełchatowie
powiat bełchatowski
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
4
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Brzezinach
powiat brzeziński
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
5
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Kutnie
powiat kutnowski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
6
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Łasku
powiat łaski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
7
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Łęczycy
powiat łęczycki
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
8
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Łowiczu
powiat łowicki
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
9
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Łódź
Wschód
powiat Łódzki Wschodni
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
202
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Obszar działania oraz przyjmowanie
zgłoszeń alarmowych kierowanych na
numery alarmowe 112
10
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
miasto Łódź
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Opocznie
powiat opoczyński
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
12
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Pabianicach
powiat pabianicki
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
13
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Pajęcznie
powiat pajęczański
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
14
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Poddębicach
powiat poddębicki
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
15
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Radomsku
powiat radomszczański
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
16
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Rawie Mazowieckiej
powiat rawski
stacjonarna i ruchoma publiczna sieć
telefoniczna
17
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Sieradzu
powiat sieradzki
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
18
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Tomaszowie Mazowieckim
powiat tomaszowski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
19
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Wieluniu
powiat wieluński
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
20
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Wieruszowie
powiat wieruszowski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Zduńskiej Woli
powiat zduńskowolski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
22
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Zgierzu
powiat zgierski
stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
ORGANIZACJA DOCELOWA
Zgodnie z wytycznymi MSWiA wdrażana jest koncepcja Systemu Powiadamiania
Ratunkowego dla województwa łódzkiego.
WCPR i CPR w Łodzi utworzone zostaną w tej samej lokalizacji.
Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Po wejściu
w życie znowelizowanego rozporządzenia, w szczególności w zakresie kryteriów tworzenia
CPR, podjęte zostaną prace dostosowujące Koncepcję do zapisów znowelizowanego
rozporządzenia.
203
c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby
systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności
funkcjonowania numerów alarmowych 999 i 112
Obecnie w województwie łódzkim w systemie powiadamiania o stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego funkcjonują:
•
Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, którymi są zakłady opieki zdrowotnej,
realizujące zadania ratownictwa medycznego, na podstawie zawartych porozumień
z Wojewodą Łódzkim, w imieniu którego działa Dyrektor Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
204
Dysponenci odbierają zgłoszenia na numer alarmowy 999
Nazwa dysponenta zespołów
ratownictwa medycznego
1
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
Lokalizacja dyspozytorni /miejsce,
siedziba, adres/
Organizacja i struktura systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez dysponentów
zespołów ratownictwa medycznego w szczególności:
2
3
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
4
Łączność radiotelefoniczna
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Dwa radiotelefony bazowe –stacjonarne Motorola
typ GM 360 (255/25W)
Dwa radiotelefony przewoźne Motorola typ GM 360
Dwa radiotelefony noszone Motorola GP 340
513 346 591
513 346 524
798 550 334- transmisja EKG
513 346 531
513 346 540
798 550 034-transmisja EKG
Łączność telefonii stacjonarnej, Telefon alarmowy -Łącze bezpośrednie w oparciu o sieć ISDN
struktura, łącze bezpośrednie, numer podkładowy 43 823 98 80
opis
Bezpośredni numer miejski – 43 823 43 00 (równocześnie
stanowi awaryjny numer podkładowy)
Numer miejski (poprzez centralę telefoniczna szpitala) 43 824 41
55 (łączność automatyczna bez potrzeby przełączania)
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
TYP DCT 200 firmy DIGITEX
TYLKO DLA NUMERU 43 824 41 55
Siec logiczna kablowa oraz system sieci bezprzewodowej w
oparciu o siec telefonii komórkowej (w ambulansach
sanitarnych) komputer stacjonarny, drukarka + dwa laptopy
przenośne wraz z przenośnymi drukarkami stanowiące
wyposażenie ambulansów. System archiwizacji rozmów typ
KSRC 308.
System pozycjonowania karetek Samset GPS
205
System wspomagania
dowodzenia
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
SPZOZ w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
Łączność radiotelefoniczna,
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
SAMSET + Aplikacja własna oparta o system bazodanowy Acess
+ laptopy+ drukarki.
1) 3 kpl. radiotelefonów typu:
MOTOROLA XTR 446 – stacje noszone
2) CM 160 MOTOROLA
2 szt – stacja bazowa
3) CM 140 MOTOROLA
4 szt – stacje przewoźne
sieć radiokomunikacji nadawczo odbiorczej ruchomej lądowej
typu dyspozytorskiego o mocy wyjściowej nadajników 10W
Sieć telefonii komórkowej GSM PLUS:
603 160 836
603 160 846
603 160 169
Łączność telefonii stacjonarnej, 2 telefony bezpośrednie stacjonarne ISDN
struktura, łącze bezpośrednie, 43 843 19 99
opis
43 843 84 44
1 telefon wew. z centrali stacjonarnej
43 843 83 11 wew. 212
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
SLICAN CCA 2720
200 numerów
Sieć LAN 100MBit/s
z dostępem do Internetu
System pozycjonowania karetek System pozycjonowania karetek firmy:
AKSEL Sp. z o.o., 44-207 Rybnik
System wspomagania
dowodzenia
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
96 – 200 Rawa Mazowiecka
ul. Warszawska 14
Dział Pomocy Doraźnej
Łączność radiotelefoniczna
System wspomagania dowodzenia firmy:
AKSEL Sp. z o.o., 44-207 Rybnik
Cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych „COMPREC” v
2,65.0.0
radiotelefon bazowy typ „MOTOROLA”
CM 160/16 K
206
radiotelefony przewoźne „MOTOROLA” typ:
CM 140/8K szt. 1
CM 340/4K szt. 1
CM 340/10 K szt. 1
GM 340 /4K szt. 3
GM 360 szt. 3
radiotelefony przenośne „MOTOROLA”
GP 340/16K szt. 5
Łączność telefonii
komórkowej (numery)
Łączność telefonii
stacjonarnej, struktura, łącze
bezpośrednie ,opis
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
509 520 604
509 520 605
509 520 606
509 520 607
509 520 608
Łącze bezpośrednie ISDN typ tel. 999 „OLIMPIA Berlin 3000”
nr podkładowy 46 814 31 99
tel analogowy 46 814 43 00 bezpośredni
„PANASONIC”
typ EMSS 336
Lokalna z dostępem do internetu DSL
System pozycjonowania karetek System CPR-AKSEL
System wspomagania
dowodzenia
Samodzielny Szpital Wojewódzki
im. Mikołaja Kopernika w
Piotrkowie Trybunalski
Dyspozytornia
ul. Jagiellońska 11
97-300 Piotrków Trybunalski
Łączność radiotelefoniczna
System CPR-AKSEL
Kanał częstotliwości 168 MHZ - 169 MHZ
- radiotelefony bazowe cm 160 Motorola
radiotelefony bazowe wyposażone są w
rezerwowe zasilanie.
Dyspozytornia posiada 7 sztuk radiotelefonów przewoźnych GM
360 Motorola zainstalowanych
w karetkach oraz 7 sztuk radiotelefonów przenośnych CP040
Motorola.
W radiotelefonach zaprogramowane są kanały: powiatowy i
ogólnokrajowy oraz wszystkie kanały regionów ościennych a
207
także LPR.
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Dyspozytornia: 517 412 609, 517 412 035
S1 44 648 04 74
S2 44 648 04 71
P3 44 648 04- 2
Radiotelefony na podstacjach:
Gorzkowice P1 517 413 224
Sulejów P2 517 412 204
Przedbórz P4 517 412 320
Wolbórz P5 517 413 406
Bronisławów – wodny podstawowy zespół ratownictwa
medycznego 517 411 681
Łączność telefonii stacjonarnej, 44 648 04 75
struktura, łącze bezpośrednie, 44 648 04 76
opis
Nr podkładowe pod 999: 44 649 59 25, 44 649 99 09
Dodatkowo zestawione są dwa łącza bezpośrednie z
dyspozytornią do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
oraz łącze sztywne do policji, pogotowie gazowe,
energetyczne.
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej Pan Jarosław Przybył tel.
695 220 134
Oddziałowa Działu Pomocy Doraźnej Pani Ewa Niedbała tel. 512
451 357
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
Centrala telefoniczna SLICAN CCA 2720
Brak sieci informatycznej. Stały dostęp do Internetu do
monitorowania ruch karetek GPS.
System pozycjonowania karetek GPS we wszystkich karetkach.
System wspomagania
dowodzenia
Wojewódzka Stacja Ratownictwa
Medycznego
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
Łączność radiotelefoniczna
Brak systemu wspomagania dowodzenia.
Radiotelefony MOTOROLA GM, CM, YEASU, VERTEX,
Systemy Zdalnego Sterowania radiotelefonami DZS, Systemy
208
w Łodzi
Zdalnego Sterowania radiotelefonami IPCOM, System
komunikacyjny DTS-2001
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
721 820 266, 721 820 297, 721 820 298, 721 820 299, 782 987
803, 501 351 999 – bramki stanowiska dyspozytorskie,
501 350 133 – bramka sms,
782 987 780 – SO, 721 820 224 – SO1,
721 820 276 – sms głuchoniemi,
721 820 226 – SN1, 782 987 809 – SN2,
721 820 268 – S1, 512 755 509 – S1, 512 755 510 – S1, 721 820
269 – S2, 512 755 506 – S2, 512 755 508 – S2, 721 820 270 –
S3, 512 755 493 – S3, 512 755 497 – S3, 721 820 286 – S4, 512
755 490 – S4, 512 755 492 – S4, 721 820 287 – S5, 512 755 483
– S5, 512 755 484 – S5, 721 820 277 – S6, 512 755 473 – S6,
512 755 481 – S6, 721 820 278 – S7, 512 755 472 – S7, 512 824
809 – S7, 721 820 292 – S8, 512 814 056 – S8, 512 814 060 –
S8, 721 820 283 – S9, 512 814 085 – S9, 512 814 097 – S9,
782 987 776–S10, 512 814 098–S10, 512 814 105–S10,
512 814 108 – S11,
721 820 282– S12, 512 814 118–S12, 512 755 529– S12,
782 987 806 – S20, 512 825 301 – S20,
501 351 736–S21, 501 350 365–S21, 501 350 451– S21,
501 351 054 – S21,
721 820 225 – P1, 512 814 130 – P1,
721 820 272 – P2, 512 814 141 – P2,
721 820 274 – P3, 512 814 142 – P3,
721 820 275 – P4, 512 814 144 – P4,
721 820 296 – P5, 512 814 145 – P5,
721 820 289 – P6, 512 814 152 – P6,
721 820 290 – P7, 512 814 154 – P7,
721 820 279 – P8, 512 814 155 – P8,
721 820 280 – P9, 512 814 163 – P9,
721 820 281 – P10, 512 814 164 – P10,
721 820 293 – P11, 512 817 039 – P11,
721 820 294 – P12, 512 817 046 – P12,
721 820 284 – P14, 512 814 167 – P14,
721 820 285 – P15, 512 814 170 – P15,
782 987 784 – P16, 512 817 053 – P16,
209
782 987 771 – P19, 512 817 063 – P19,
721 820 295 – P20, 512 817 076 – P20,
782 987 774 – P21, 512 817 077 – P21,
721 820 291 – P22, 512 824 807 – P22,
782 987 785 – P23, 512 817 091 – P23,
721 820 300 – P24, 512 817 100 – P24,
782 987 775 – P26, 512 817 121 – P26,
782 987 772 – P28, 512 825 271 – P28,
782 987 773 – P29, 512 825 284 – P29,
721 820 271 – P30, 512 825 286 – P30,
721 820 288 – P31, 512 814 173 – P31,
782 987 781 – P35, 512 825 318 – P35,
782 987 783 – P36, 512 817 131 – P36,
782 987 804 – P39, 512 825 288 – P39,
512 825 296 – P40,
501 350 243 – P41, 501 350 362 – P41,
501 350 806 – P41, 501 350 692 – P41,
501 350 306 – P42, 501 352 085 – P42,
782 987 782 – P43, 512 817 060 – P43,
512 814 119 – PO.
Łączność telefonii stacjonarnej, Wiązka alarmowa - 4xBRA, 6xBRA - Stanowiska
struktura, łącze bezpośrednie, dyspozytorskie, 6xBRAKEM GSM, Numery podkładowe linii
opis
alarmowej 999: 42 650 48 68,42 652 16 88,42 652 49 89,42 652
14 15
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
ALCATEL OMINI-PCX OFFICE
sieć LAN dyspozytorni medycznej połączona jest z wszystkim
stacjami wyniesionymi (Przemienniki radiowe), każda karetka
połączona własnym APN - 64 karty SIM (przesył on-line
wspólrzędnych GPS)
System pozycjonowania karetek System monitorowania pojazdów - "ESOM", EKOTRADE Sp. z
o.o., 00-712 Warszawa
ul. Melomanów 4
210
System wspomagania
dowodzenia
Falck Medycyna Sp. z o. o., ul.
Obozowa 20,
01-161 WARSZAWA,
NZOZ Falck Medycyna Region
Łódzki,
ul. M. Konopnickiej 39A, 95-200
PABIANICE
DYSPOZYTORNIA PABIANICE,
ul. Marii Konopnickiej 39A,
95-200 PABIANICE
Obsługiwane rejony operacyjne:
Kutno, Łęczyca, Łowicz, Brzeziny,
Opoczno, Radomsko, Pajęczno, Łask,
Poddębice, Pabianice
Łączność radiotelefoniczna
SWD (System wspomagania dyspozytora) Atut Sp. z o o. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Tartaczna 8a
Rejony operacyjne: Łęczyca, Poddębice, Kutno, Łowicz,
Opoczno, Brzeziny, Pajęczno, Widawa (rejon operacyjny Łask) –
radiołączność cyfrowa. Sygnał z dyspozytorni przekazywany
łączem internetowym do lokalnych nadajników umieszczonych
w każdej lokalizacji stacji ratownictwa.
Rejony operacyjne: Łask i Radomsko – radiołączność
analogowa. Sygnał z dyspozytorni przekazywany linią ISDN do
lokalnych nadajników za pomocą urządzeń TRX.
Rejon operacyjny Pabianice – radiołączność analogowa. Sygnał
przekazywany bezpośrednio z nadajnika lokalnego
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Rejony operacyjne:
Pabianice, Kutno, Łęczyca Poddębice, Brzeziny: 510 202 204
Łask, Pajęczno, Opoczno: 510 202 247
Radomsko, Łowicz: 510 202 242
Łączność telefonii stacjonarnej, Dyspozytor Pabianice: 42 225 57 80
struktura, łącze bezpośrednie, Dyspozytor Brzeziny: 42 225 57 83
opis
Dyspozytor Łęczyca, Poddębice: 42 225 57 96
Dyspozytor Kutno: 42 225 57 95
Dyspozytor Opoczno: 42 225 57 97
Dyspozytor Pajęczno, Łask: 42 225 57 82
Dyspozytor Łowicz: 42 225 57 98
Dyspozytor Radomsko: 42 225 57 81
Numery podkładowe NKA (999):
Rejony Operacyjne:
Pabianice, Kutno, Łęczyca: 42 226 23 32 (główny), 42 215 24 30
i 42 215 22 91 (dodatkowe)
Łask, Pajęczno, Opoczno: 42 215 22 95 (główny), 42 214 26 24
(dodatkowy)
Radomsko, Łowicz, Zduny: 42 215 90 65 (główny), 42 215 10 80
(dodatkowy)
Brzeziny: 42 215 54 37
211
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
Centrala telefoniczna FLEXICOM IPX 500, Producent:
TADIRAN Telecom
Sieć informatyczna działa w oparciu o centralną serwerownię
zlokalizowaną w głównej siedzibie firmy w Warszawie, lokalną
serwerownię w siedzibie Regionu Łódzkiego w Pabianicach oraz
łącza internetowe doprowadzone do każdej stacji ratownictwa w
województwie łódzkim (łącza stałe DSL, Internet radiowy,
Internet GSM – w zależności od możliwości technicznych oraz
dostępu do usług internetowych na danym obszarze)
System pozycjonowania karetek System Monitoringu Obiektów SMOK dostarczony przez firmę
ELTE GPS z Krakowa
System wspomagania
dowodzenia
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
spółka z. o o. Tomaszów
Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
Tomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
System informatyczny KS SOMED
Łączność radiotelefoniczna
Kanał ogólnopolski 10, kanał lokalny 6, dwie radiostacje
stacjonarne w dyspozytorni, cztery radiotelefony stacjonarne w
ambulansach systemu, cztery radiotelefony przenośne w
ambulansach.
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Ambulans S-517 855 983, 501 955 916, 501 955 925, 501 955
893 Ambulans P1-516 181 163, 501 955 898 Ambulans P2-501
955 929, 502 479 089 Ambulans P3-517 855 982, 501 955
911,telefonię komórkową obsługuje firma Orange.
Łączność telefonii stacjonarnej, Dyspozytornia- 44 724 49 99, 44 724 46 52, (pierwsze dwa
struktura, łącze bezpośrednie, numery to numery podkładowe dla 999 )
opis
44 725 71 90, posiadane łącze bezpośrednie z KPP-22 97, PSP22 98, firma Orange.
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna, opis
Firma Slican Model 6400
Sieć informatyczna oparta na zarządzanych przełącznikach
sieciowych, sieć światłowodowa pomiędzy budynkami. Prędkość
połączeń to 100 lub 1000 MB/s.
Obsługa ruchu chorych-oprogramowanie firmy ASSECO,
serwery systemu Windows oraz Linux, dostęp do Internetu. Sieć
zabezpieczona oprogramowaniem antywirusowym.
212
System pozycjonowania karetek ELTE GPS sterowniki wraz z terminalami statusów.
System wspomagania
dowodzenia
Powiatowe Centrum Medyczne
spółka z o o.
NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104
Łączność radiotelefoniczna
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
ELTE Monitoring.
Łączność radiotelefoniczna - MOTOROLA GM-350 oraz GM360.
Łączność radiowa :
- 2 stacje radiowe bazowe,
- 3 stacje radiowe ruchome.
693 960 026 - zespół typu S
693 930 025 - zespół typu P
Łączność telefonii stacjonarnej, W siedzibie Centrum Medycznego znajduje się dyspozytornia
struktura, łącze bezpośrednie, zespołów ratownictwa medycznego oraz punkt stacjonowania
opis
dwóch zespołów S i P; funkcjonują następujące numery
połączeń:
- 627 845 527, który wchodzi w skład ISDN,
- 999, gdzie numerem wiodącym (podkładowym) jest numer 62
784 29 99.
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna
SIMENS HI PATH 3550
Sieć oparta na zarządzanych przełącznikach sieciowych
System pozycjonowania karetek GPS sterowniki wraz z terminalami statusów
System wspomagania
dowodzenia
SP ZOZ im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
SP ZOZ Sieradz Dyspozytornia
Wyjazdowa Ratownictwa
Medycznego 98-200 Sieradz ul.
Armii Krajowej 7
Łączność radiotelefoniczna
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Radiostacja stacjonarna Motorola GM 350, rejestrator rozmów
telefonicznych FONTEL L2
Stacja DZS 360M – 3 szt.
Radiostacja przewoźna Motorola GM 360 – 6 szt.
Radiostacja przewoźna Motorola GM 300 – 3 szt.
Radiostacja przewoźna Motorola GM 340 – 7 szt.
505 049 535
505 049 549
505 049 563
213
Łączność telefonii stacjonarnej, nr 1 łączne ISDN nr podkładowy 43 822 39 44 – 112
struktura, łącze bezpośrednie, (cyfrowy)
opis
nr 2 łącze PSTN nr podkładowy 43 822 28 29 – 999 (analogowy)
nr 3 łącze PSTN nr podkładowy 43 822 28 30 – 999 (analogowy)
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna
System CENTREX TP S.A.
Brak
System pozycjonowania karetek Brak
System wspomagania
dowodzenia
Centrum Medyczne Rimer
Pogotowie Ratunkowe Rimer
Centrum Medyczne Rimer Pogotowie
Ratunkowe Rimer, Bełchatów ul.
Przeysłowa 12A
Łączność radiotelefoniczna
Łączność telefonii
komórkowej /numery/
Brak
168.850 MHZ
Dyspozytor 512 852 572, PB 512 852 664, SB 512 852 505, PS
512 852 620, PK 512 852 623
Łączność telefonii stacjonarnej, 2 linie telefoniczne ogólnodostępna 44 633 27 09 oraz 999
struktura, łącze bezpośrednie,
opis
Centrala telefoniczna
(producent i typ)
Sieć informatyczna
brak
Własna sieć w oparciu o serwer matkę zlokalizowaną na terenie
bazy RTM w Bełchatowie, połączone do niej komputery
klienckie pracujące w oparciu o sieć GMS
System pozycjonowania karetek CMA Monitoring
System wspomagania
dowodzenia
SWD na zamówienie indywidualne. Producent Easy Soft
214
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej odbierające zgłoszenia na numery alarmowe 998
Organizację i strukturę systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej przedstawia poniższa tabela:
Struktura organizacji systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych przez dysponentów jednostek ze
wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń i
oprogramowania
Informacje dotyczące jednostek
organizacyjnych
Nazwa
oprogramowania
(SWD ST, inne)
Opis wykorzystywanych funkcji
programu
Nazwa Komendy
Nr ewidencyjny
1
2
3
4
SWD-ST
Zarządzanie zintegrowaną bazą sił i
środków (wprowadzenie informacji,
uaktualnienie danych).
Przyjmowanie zgłoszeń.
Dysponowanie sił i środków do
zdarzeń.
KP PSP Bełchatów
503000
Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowania
numeru alarmowego wraz z danymi dotyczącymi numerów
podkładowych
Numery podkładowe Numery podkładowe
998 (główny czy
112 (główny czy
MSN)
MSN)
5
44 633 00 08
(główny)
Dysponowanie związków
taktycznych na polecenie
KW PSP.
Alarmowanie i powiadamianie sił i
środków oraz służb.
Nadzór nad prowadzonymi
działaniami. Opracowanie
dokumentacji operacyjnej.
Przekazywanie, na bieżąco do KW
PSP informacji o
zaewidencnowanych zmianach w
KP PSP Brzeziny
524000
KP PSP Kutno
504000
KP PSP Łask
505000
46 874 05 10
(główny)
6
44 631 32 98
(główny)
44 631 32 99
(główny)
Inny (jeżeli jest
obsługiwany)
7
693 888 998 → tel. kom.,
odczyt
i wysyłanie sms - obsługa
osób głuchoniemych;
44 633 73 00 → linia
awaryjno-rezerwowa
998-112
44 633 71 40 → linia
awaryjno-rezerwowa
998-112
609 105 571- tel. kom.
odczyt i wysyłanie sms 46 874 05 12 (główny)
obsługa osób
głuchoniemych.
693 727 373- tel. kom.
odczyt
24 254 19 28 (główny) 24 254 68 48 (główny)
i wysyłanie sms - obsługa
osób głuchoniemych,
43 675 99 80 (główny) 43 675 59 88 (główny)
43 675 95 57 (MSN)
brak
215
systemach informacyjnych.
Przekazywanie na bieżąco informacji
do JRG i punktów wyjazdowych
ratowniczych.
Okresowe przekazywanie całego
stanu informacyjnego do KW PSP.
43 675 95 17 (MSN)
KP PSP Łęczyca
506000
KP PSP Łowicz
507000
46 837 19 98 (główny)
46 830 00 23 (główny)
brak
46 837 19 88 (MSN)
Automatyczne uaktualnienie
informacji w bazach danych systemu
SIS, TELEADRESY, EWID.
Zarządzanie oraz współdziałanie z
zasobami informacyjnymi Pogotowia
Ratunkowego. Integracja z
urządzeniami technicznymi
wspierającymi działania stanowisk
kierowania.
697 009 947 tel. kom.
odczyt
24 721 01 30 (główny) 24 721 02 03 (główny)
i wysyłanie sms - obsługa
osób głuchoniemych.
501000
609 294 989 tel. kom.
odczyt
i wysyłanie sms - obsługa
42 617 14 35 (główny)
osób głuchoniemych
42 632 71 60 (główny) 42 657 47 77 (MSN) 42 630 36 75 (główny) na
42 657 62 03 (MSN)
ten numer jest
przełączany cały ruch 998
w przypadku awarii
centrali w głównej
KP PSP Koluszki
502000
515 26 91 92→ tel. kom.,
odczyt i wysy-łanie sms obsługa osób
głuchoniemych; 998 →
44 174 69 91 (główny) 44 710 17 72 (główny)
linia awaryjno-rezerwowa
44 44 714 69 92 linia
awaryjno-rezerwowa 44
716 69 90
KP PSP Opoczno
508000
KM PSP Łódź
44 755 00 18 (główny) 44 757 82 98 (główny)
44 755 00 19
(główny)
44 754 33 50
(nr rezerwowy)
44 754 25 57
(nr rezerwowy)
605 098 951 - tel. kom.
odczyt
i wysyłanie smsmobsługa głuchoniemych
216
KP PSP Pabianice
509000
42 227 48 45 (główny) 42 226 23 27 (główny)
42 225 43 23 - numer fax.
- obsługa głuchoniemych
KP PSP Pajęczno
510000
34 311 34 71 (główny) 34 311 42 98 (główny)
brak
KM PSP Piotrków
Trybunalski
511001
510 088 539- tel. kom.
44 649 58 88 (główny)
odczyt
44 649 58 89 (główny) 44 645 23 20 (główny)
i wysyłanie sms - obsługa
44 732 51 05 (główny)
osób głuchoniemych,
KP PSP Poddębice
513000
43 678 26 83 (główny)
43 678 49 98 (główny)
43 678 26 52 (główny)
43 678 27 00 (MSN)
43 678 26 48 (główny)
514000
512382506→ tel. kom.,
odczyt
44 682 72 98 (główny)
44 683 90 18 (główny)
i wysyłanie sms - obsługa
44 683 41 36 (MSN)
osób głuchoniemych,
numer rezerwowy
KP PSP Rawa
Mazowiecka
515000
694 062 080→ tel. kom.,
odczyt i wysyłanie sms 46 814 31 98 (główny) 46 814 23 43 (główny)
obsługa osób
głuchoniemych
KP PSP Sieradz
516000
KP PSP Radomsko
43 822 28 31
(główny)
43 834 91 72 (główny)
brak
884 649 840 -wiadomości
sms obsługa
głuchoniemych
517000
793 411 450→ tel. kom.,
46 834 91 72 (główny)
odczyt i wysyłanie sms 46 833 19 98 (główny) 46 832 63 68 (MSN)
obsługa osób
46 833 64 72 (MSN)
głuchoniemych
KP PSP Tomaszów
Mazowiecki
519000
726 150 209→ tel. kom.,
odczyt
44 724 49 98 (główny) 44 725 82 98 (główny)
i wysyłanie sms - obsługa
osób głuchoniemych
KP PSP Wieluń
520000
43 843 19 98 (główny) 43 843 13 75 (główny)
KM PSP Skierniewice
43 843 96 90;
43 843 97 30 → linia
217
awaryjno-rezerwowa (nie
aktywna) -112
KP PSP Wieruszów
521001
62 784 29 98
(główny)
KP PSP Zduńska Wola
522000
43 823 98 79 (główny)
42 715 08 70 (główny)
KP PSP Zgierz
523000
42 715 08 71 (MSN)
Lokalizacja
Lokalizacja zgłaszającego zdarzenie
numerów
na numer alarmowy 112
dzwoniących na 112
KW, KM/P PSP
województwa łódzkiego
wszystkie
Przy pomocy systemu
tymczasowej
lokalizacji
zakończenia sieci, z
którego wykonano
połączenie do numeru
alarmowego 998 przy
użyciu kart
kryptograficznych
62 783 15 57
(główny)
606 268 891→ tel. kom.,
odczyt iwysyłanie sms obsługa osób
głuchoniemych
43 823 90 17
(główny)
503 034 735 tel. kom.,
odczyt sms - obsługa
osób głuchoniemych
42 715 43 40
(główny)
512 323 421
tel. kom., odczyt sms obsługa zgłoszeń
realizowanych przez os.
doświadczające trwałych
bądź okresowych
trudności w
komunikowaniu się
Przy pomocy systemu
tymczasowej
lokalizacji
zakończenia sieci, z
którego wykonano
połączenie do numeru
alarmowego 112 przy
użyciu kart
kryptograficznych
brak
218
Jednostki Policji odbierające zgłoszenia na numery alarmowe 997
Organizację i strukturę systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez jednostki Policji przedstawia poniższa tabela:
Organizacja i struktura systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez jednostki Policji w szczególności
Nazwa jednostki
odbierającej
wywołanie 112
Lokalizacja
operatora
odbierającego
wywołanie
alarmowe 112
Łódź,
Sienkiewicza
28/30
KMP w Łodzi
podkładowy:
112->
42 665 29 49
997->
42 665 28 43
Piotrków
Trybunalski,
Szkolna
KMP
w Piotrkowie
Trybunalskim
KMP w
Skierniewicach
podkładowy:
112->
44 649 60 12
997->
44 649 99 07
Skierniewice,
Sobieskiego69
podkładowy:
112->
Łączność
radiotelefoniczna
Łączność
telefonii
komórkowej
sieć radiowa systemu
Tetra z 3 stacjami
bazowymi na terenie
1 telefon
miasta, oraz sieć
komórkowy na
radiowa analogowa
stanowisku
typu dyspozytorskiego,
kierowania
w paśmie 172174MHz
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
Łączność telefonii
stacjonarnej
Centrala
telefoniczna
Sieć
informatyczna
System
pozycjonowania
System
wspomagania
dowodzenia
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
426651000-3999
DGT 3450
Millenium
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6550
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
tak
tak
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
446479000-999
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
M6550
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
219
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
468341000-499
46 834 91 73
997->
46 833 19 97
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
242532100-399
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
436756900-99
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
Kutno,
Toruńska 14
KPP w Kutnie
podkładowy:
112->
24 254 41 56
997->
24 253 87 00
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Łask,
9 Maja 32
KPP w Łasku
KPP
w Łęczycy
podkładowy:
112->
43 675 81 11
997->
43 675 99 70
Łęczyca,
Ozorkowskie
Przedmieście 4
podkładowy:
112->
24 721 02 20
997->
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
DGT 3450
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
220
numeracja publiczna
w zakresie
247211100-99
24 721 82 02
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
468309500-99
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
447146977
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
sieć radiowa
Łowicz,
Bonifraterska 12
KPP
w Łowiczu
podkładowy:
112->
46 837 49 97
997->
46 837 19 97
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
DGT 3450
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
447546100-99
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
1 telefon
wewnętrzna sieć
M6540
Jednostka posiada
tak
tak
Koluszki,
11 Listopada 62F
KPP Łódź Wschód
podkładowy:
112->
44 714 68 63
997->
44 714 69 75
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Opoczno,
Mickiewicza 2
KPP
w Opocznie
podkładowy:
112->
44 754 32 06
997->
44 755 00 50
KPP
Pabianice,
221
komórkowy na
stanowisku
kierowania
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
422253300-99
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
446852800-99
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
438277000-499
M6550
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V jedynie w
części budynku
(okablowane
jedno piętro, brak
sieci w pozostałej
części budynku)
tak
tak
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
tak
tak
Żeromskiego 18
w Pabianicach
podkładowy:
112->
42 227 10 88
997->
42 227 10 07
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Radomsko,
Piłsudskiego 56
KPP w Radomsku
podkładowy:
112->
44 683 90 17
997->
44 683 90 17
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Sieradz,
Sikorskiego 2
KPP
w Sieradzu
podkładowy:
112->
43 822 64 74
997->
43 822 28 28
KPP
w Tomaszowie
Mazowieckim
Tomaszów
Mazowiecki,
Oskara Lange 44
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
222
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
447261000-99
podkładowy:
112->
44 725 82 97
997->
44 724 49 97
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
438437200-399
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
627832400-99
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
Wieluń,
Warszawska 22A
KPP w Wieluniu
podkładowy:
112->
43 843 36 37
997->
43 843 19 97
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Wieruszów,
Kuźnicka 28A
KPP w
Wieruszowie
podkładowy:
112->
62 783 15 98
997->
62 784 29 97
KPP w Zduńskiej
Woli
Zduńska Wola,
Spacerowa 27
podkładowy:
112->
43 823 76 88
997->
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
tak
tak
wewnętrzna sieć
AASTRA 5000 Jednostka posiada
telefoniczna z
AXD
sieć strukturalną
podłączeniem do
kat. V na terenie
sieci publicznej i do
całego budynku.
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
223
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
438244300-99
43 823 98 78
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
427142200-99
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
446355200-299
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
Zgierz,
Długa 58
KPP w Zgierzu
podkładowy:
112->
42 715 09 59
997->
42 719 08 20
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Bełchatów,
1-go Maja 7
KPP
w Bełchatowie
podkładowy:
112->
44 633 27 97
997->
44 633 00 16
KPP
w Brzezinach
Brzeziny,
Konstytucji 3-go
Maja 5
podkładowy:
112->
46 874 25 81
997->
46 875 26 97
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
224
468740300-399
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
343114100-99
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
4367829400-99
1 telefon
komórkowy na
stanowisku
kierowania
wewnętrzna sieć
telefoniczna z
podłączeniem do
sieci publicznej i do
sieci resortowej
międzymiastowej
(łącza cyfrowe
dzierżawione),
numeracja publiczna
w zakresie
468148100-99
Pajęczno,
1-go Maja 52
KPP
w Pajęcznie
podkładowy:
112->
34 311 42 98
997->
34 311 16 19
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
Poddębice,
Narutowicza 2/4
KPP
w Poddębicach
podkładowy:
112->
43 678 36 05
997->
43 678 49 97
Rawa
Mazowiecka,
Kościuszki 23
KPP w Rawie
Mazowieckiej
podkładowy:
112->
46 814 23 46
997->
46 814 23 46
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
sieć radiowa
analogowa typu
dyspozytorskiego, w
paśmie 172-174MHz
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
M6540
Jednostka posiada
sieć strukturalną
kat. V na terenie
całego budynku.
tak
tak
225
d) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu
Organizowanie działań jednostek systemu w województwie, zgodnie z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410 ze zm.), należy do kompetencji Wojewody. W ramach tych kompetencji
Wojewoda:
•
określa w Planie działania systemu: liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego,
granice rejonów operacyjnych, miejsca stacjonowania ze wskazaniem rodzaju zespołów
ratownictwa medycznego;
•
powierza, w drodze porozumienia, Dyrektorowi Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów
z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów
ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów.
O dnia 1 stycznia 2012 roku województwo łódzkie podzielone jest na 20 rejonów
operacyjnych, w których zadania ratownictwa medycznego realizuje 100 zespołów ratownictwa
medycznego, w tym:
•
33 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego,
•
64 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
•
1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego 12 - godzinny,
•
2 wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego 12 - godzinne, działające
w okresie od 15 czerwca do 15 września na Zalewie Sulejowskim i Zbiorniku Jeziorsko.
Na podstawie Porozumienia z dnia 7 października 2012 roku Dyrektor ŁOW
NFZ, po przeprowadzeniu postępowań konkursowych wyłonił 11 podmiotów leczniczych,
z którymi podpisał umowy na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
w województwie łódzkim.
W województwie łódzkim funkcjonuje 17 szpitalnych oddziałów ratunkowych,
udzielających niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
Koordynację
działań
jednostek
systemu
zapewnia,
działające
w
systemie
dyżurów
całodobowych, stanowisko Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego (LKRM),
funkcjonujące w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzowego Łódzkiego Urzędu
226
Wojewódzkiego w Łodzi. Kompetencje LKRM określa w art. 29 ustawa o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 322). Kompetencje oraz procedury pracy dyspozytorów
medycznych, nad którymi nadzór merytoryczny prowadzi LKRM, określają przepisy art.
27 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez
dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90,
poz. 605).
W celu koordynacji działań jednostek systemu Wojewoda Łódzki wydała kolejne
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedur i wytycznych dla lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi” - Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 16 marca 2012 roku,
zmienione Zarządzeniem Nr 147/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku oraz Zarządzeniem
Nr 171/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku. Na przedmiotowy dokument składają się:
•
Procedura Nr I – Procedura pozyskiwania informacji od dysponentów jednostek
systemu,
podmiotów
obrazujących
stan
leczniczych
gotowości
i
jednostek
jednostek
współpracujących
systemu,
jednostek
z
systemem,
współpracujących
z systemem, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, innych
jednostek organizacyjnych szpitali oraz centrum urazowego – zgodnie z treścią
przepisów: art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego, stanowiąca Załącznik Nr I do niniejszego
Zarządzenia;
•
Procedura Nr II – Nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych oraz
udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy –
zgodnie z treścią art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stanowiąca Załącznik Nr II do niniejszego
Zarządzenia;
•
Procedura Nr III – Procedura użycia jednostek systemu spoza rejonu operacyjnego
działania dysponenta jednostki, na którym wystąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego
zagrożenia zdrowotnego – zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
227
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stanowiąca Załącznik
Nr III do niniejszego Zarządzenia;
•
Procedura Nr IV – Procedura określająca tryb postępowania wydawania decyzji
administracyjnych o postawieniu w stan podwyższonej gotowości podmiotów
leczniczych oraz o możliwości zwolnienia ich z pozostawania w stanie podwyższonej
gotowości – zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, stanowiąca Załącznik Nr IV do niniejszego Zarządzenia;
•
Wytyczne Nr I – Koordynacja transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego poza rejon operacyjny dysponenta – zgodnie z treścią art. 44 i 45 ustawy
z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stanowiące
Załącznik Nr V do niniejszego Zarządzenia;
•
Wytyczne Nr II – zasady współpracy Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego z innych województw – zgodnie
z treścią art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, stanowiące Załącznik Nr VI do niniejszego zarządzenia;
•
Wytyczne Nr III – Sporządzanie raportu z całodobowego dyżuru – zgodnie z treścią
§ 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie
szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego, stanowiące Załącznik Nr VII do niniejszego Zarządzenia.
Poniżej określone zostały procedury uzupełniające dla Procedur i wytycznych LKRM.
d-1) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor medyczny
w swoim rejonie operacyjnym.
Rodzaj
zdarzenia
Podmiot
Stanowisko/
Rodzaj działań
odbierający osoba kierująca
zgłoszenie
działaniami
Podmiot – wykonawca
działań
Stan nagłego
zagrożenia
zdrowotnego
Dysponent
ZRM
ZRM
Dyspozytor
medyczny
1.1. Wyznaczenie ZRM do akcji
ratowniczej
1.2. Wyznaczenie szpitalnego oddziału Dysponent SOR
ratowniczego (SOR) do przyjęcia
pacjentów
1.3. Wyznaczenie jednostki
wyspecjalizowanej szpitala
do przyjęcia pacjentów
Szpital posiadający
w strukturze jednostkę
organizacyjną
1.4. Wyznaczenie centrum urazowego
do przyjęcia pacjentów
Szpital posiadający
w strukturze centrum
urazowe
228
d-2) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor innej służby
ratunkowej.
Rodzaj
zdarzenia
Podmiot
odbierający
zgłoszenie
Stanowisko Rodzaj
/osoba
działania
kierująca
działaniam
i
Podmiot
otrzymujący
powiadomieni
e
Stanowisko/
osoba
realizująca
powiadomieni
e
Rodzaj
działań
dyspozytora
medycznego
Podmiot
–
wykonaw
ca
działań
dyspozyt
ora
medyczn
ego
1
2
3
4
5
6
7
8
Zdarzenie
kryzysowe
(kumulacja
kilku
zagrożeń
w jednym
zdarzeniu)
Służba, która
ze względu
na charakter
zdarzenia jest
w pierwszej
kolejności
odpowiedzialn
a za
prowadzenie
akcji
ratowniczej
Dyspozytor
służby
określonej
w kol. 3
1.1.
Dysponent
Powiadomieni ZRM
e dyspozytora
medycznego
o stanie
nagłego
zagrożenia
zdrowotnego
Dyspozytor
medyczny
1.1.1.
ZRM
Wyznaczenie
ZRM do akcji
ratowniczej
1.1.2.
Dysponen
Wyznaczenie t SOR
szpitalnego
oddziału
ratowniczego
(SOR) do
przyjęcia
pacjentów
1.1.3.
Wyznaczenie
jednostki
wyspecjalizo
wanej szpitala
do przyjęcia
pacjentów
Szpital
posiadają
cy
w
strukturze
jednostkę
organizac
yjną
1.1.4.
Wyznaczenie
centrum
urazowego do
przyjęcia
pacjentów
Szpital
posiadają
cy
w
strukturze
centrum
urazowe
d-3) Procedura w zdarzeniach o charakterze katastrof naturalnych i awarii technicznych,
powodujących wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób.
Działania jednostek Systemu, w tym z udziałem Lekarza Koordynatora Ratownictwa
Medycznego, prowadzone są w oparciu o:
1. Procedurę d-2,
229
2. Procedurę Nr III i Procedurę Nr IV „Procedur i wytycznych dla lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi”.
e) stanowiska dyspozytorów medycznych - lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych
i ich stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem
łącznego ich obszaru działania
Stan obecny
Zadania ratownictwa medycznego realizuje 11 dysponentów obsługujących 20 rejonów
operacyjnych, w których rozmieszczonych jest 98 zespołów ratownictwa medycznego
(dodatkowo w okresie od 15 czerwca do 15 września w godzinach 9-21 na Zalewie Sulejowskim
i na Zbiorniku Jeziorsko funkcjonuje jeden zespół podstawowy wodny). Przyjmowanie zgłoszeń
oraz dysponowanie zespołami zapewnia 21 stanowisk dyspozytorów medycznych. Aktualny stan
organizacyjny dysponowania zespołami przedstawiony jest w poniższej tabeli:
Licz.
ZR
M
Liczba
ludności
5
Liczba
stanowisk
dyspozytors
kich
6
7
8
Łódź
8
36
893.119
3
80.941
3
55.717
Obecnie
Docelowe
Nr rejonu
operacyjn
ego
Opis rejonu
operacyjnego
(powiaty, gminy)
1
2
3
Liczba
stanowisk
dyspozytors
kich
4
10/01
Miasto Łódź
Powiat Zgierski
(Miasto i Gmina
Ozorków
Gmina Parzęczew
Miasto i Gmina Zgierz
Miasto i Gmina
Aleksandrów Łódzki
Miasto i Gmina Głowno
Miasto i Gmina Stryków)
Łódź
5*
10/06
Powiat Skierniewicki
(Miasto i Gmina
Skierniewice
Gminy: Bolinów,
Godzianów, Kowiesy,
Lipce Reymontowskie,
Maków, Nowy
Kawęczyn, Słupia)
Gmina Głuchów z
Powiatu
Skierniewickiego,
Powiat Rawski
(Miasto i Gmina Rawa
10/07
Lokalizacja
dyspozytorni
medycznej
Rawa
Mazowiecka
1
Docelo
we
230
10/12
10/02
10/03
10/04
10/05
Mazowiecka,
Miasto i Gmina
Białarawska,
Gminy: Cielądz,
Regnów, Sadkowice)
Powiat Pabianicki
(Miasto Konstantynów
Łódzki,
Miasto i Gmina
Pabianice
Gminy: Dłutów, Dobroń,
Ksawerów, Lutomiersk)
Powiat Łęczycki
(Miasto i Gmina Łęczyca
Gminy: Grabów, Świnice
Warckie, Daszyna,
Witonia, Góra Św.
Małgorzaty, Piątek),
Gmina Bielawy z
Powiatu Łowickiego
Powiat Kutnowski
(Gminy: Łanięta, Nowe
Ostrowy,
Dąbrowice, Strzelce,
Oporów, Krzyżanów,
Bedlno
Miasto i Gmina
Krośniewice
Miasto i Gmina Żychlin
Miasto i Gmina Kutno)
Powiat Brzeziński
(Miasto i Gmina
Brzeziny,
Gminy: Dmosin, Jeżów,
Rogów)
Powiat Łódzki Wschodni
(Miasto i Gmina Tuszyn
Miasto i Gmina Koluszki
Gminy: Andrespol,
Brójce, Nowosolna,
Rzgów)
Powiat Łowicki
(Miasto i Gmina Łowicz
Gminy: Chąśno,
Domanowice, Kiernozia,
Kocierzew Południowy,
Łyszkowice, Nieborów,
Zduny)
Pabianice
Razem
10/10
10/11
Powiat Opoczyński
(Miasto i Gmina
Drzewica
Miasto i Gmina Opoczno
Gminy: Białaczów,
Paradyż, Sławno,
Żarnów)
Powiat Radomszczański
(Miasto i Gmina
4
119.930
2
58.217
4
102.234
4
99.020
3
75.360
8
59
1.484.53
8
5
2
70.586
3
99.609
7
Sieradz
231
10/14
10/15
10/20
10/08
10/09
Radomsko,
Gminy: Dobryszyce,
Gidle, Gomunice,
Kobiele Wielkie,
Kodrąb, Lgota Wielka,
Ładzice, Wielgomłyny,
Żytno)
Powiat Pajęczański
(Miasto i Gmina
Działoszyn
Miasto i Gmina Pajęczno
Gminy: Kiełczygłów,
Nowa Brzeźnica,
Rząśnia, Siemkowice,
Strzelce Wielkie,
Sulmierzyce)
Powiat Łaski
(Miasto i Gmina Łask,
Gminy: Buczek,
Sędziejowice, Widawa,
Wodzierady)
Powiat Poddębicki
(Miasto i Gmina
Poddębice
Miasto i Gmina Uniejów
Gmina Dalików,
Pęczniew, Wartkowice,
Zadzim)
Gmina Poświętne z
Powiatu Opoczyńskiego,
Powiat Tomaszowski
(Miasto i Gmina
Tomaszów Mazowiecki,
Gminy: Będków,
Budziszewice,
Czerniewice, Inowłódź,
Lubochnia, Rokiciny,
Rzeczyca, Ujazd,
Żelechlinek)
Gmina Mniszków z
Powiatu Opoczyński,
Gmina Masłowice z
Powiatu
Radomszczańskiego
Powiat Piotrkowski
(Miasto Piotrków
Trybunalski,
Miasto i Gmina
Kamieńsk,
Miasto i Gmina
Przedbórz,
Miasto i Gmina Sulejów,
Miasto i Gmina Wolbórz,
Gminy: Aleksandrów,
Gorzkowice, Grabica,
Łęki Szlacheckie,
Moszczenica, Ręczno,
Rozprza, Wola
Krzysztoporska,
Czarnocin)
2
52.933
3
50.859
2
42.154
Tomaszów
Mazowiecki
1
4
124.526
Piotrków
Trybunalski
2
7
190.862
232
10/13
10/16
10/17
10/18
10/19
Powiat Bełchatowski
(Miasto i Gmina
Bełchatów,
Miasto i Gmina Zelów
Gminy: Dróżbice,
Kleszczów, Kulki,
Rusiec, Szczerców)
Powiat Wieluński
(Miasto i Gmina Wieluń,
Gminy: Biała,
Czarnożyły, Konopnicka,
Mokrsko, Osjaków,
Ostrówek, Pątnów,
Skomlin, Wierzchlas)
Powiat Wieruszowski
(Miasto i Gmina
Wieruszów.
Gminy: Bolesławiec,
Czastary, Galewice,
Lututów, Łubnice,
Sokolniki)
Powiat Zduńskowolski
(Miasto i Gmina
Zduńska Wola,
Miasto i Gmina Szadek,
Gmina Zapolice)
Powiat Sieradzki
(Miasto i Gmina Sieradz,
Miasto i Gmina Błaszki,
Miasto i Gmina Warta,,
Miasto i Gmina Złoczew,
Gminy: Brąszewice,
Brzeźnio, Burzenin,
Goszczanów, Klonowa,
Wróblew)
Razem
Bełchatów
1
4
112.983
Wieluń
1
3
78.197
Wieruszów
1
2
42.434
Zduńska Wola
1
2
68.161
Sieradz
1
5
120.835
5
39
13
98
1.054.13
9
2.538.67
7
Łącznie dla województwa łódzkiego
21
* Dysponent rozdzielił funkcje przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, wydzielając:
5 stanowisk operatorów linii alarmowych,
5 stanowisk radiodyspozytorów;
pracą każdej zmiany dyspozytorów kieruje koordynator medyczny, co razem daje 11 stanowisk dyspozytorskich.
Stan planowany
W docelowej organizacji planowane jest utworzenie w województwie łódzkim systemu
powiadamiania
ratunkowego
w
oparciu
o
następujące
rozwiązania
organizacyjne
w województwie utworzone zostaną dwa centra powiadamiania ratunkowego:
1. w Łodzi, obsługujące zgłoszenia kierowane na numery alarmowe z terenu powiatów:
miasta Łodzi, brzezińskiego, kutnowskiego, łódzkiego wschodniego, łęczyckiego,
łowickiego,
pabianickiego,
rawskiego,
miasta
Skierniewic,
skierniewickiego,
233
zgierskiego. CPR w Łodzi zostanie uruchomiony do końca 2013 r. i na początku obejmie
zasięgiem działania miasto Łódź;
2. w Sieradzu, obsługujące zgłoszenia kierowane na numery alarmowe z terenu powiatów:
bełchatowskiego,
łaskiego,
opoczyńskiego,
pajęczańskiego,
miasta
Piotrkowa
Trybunalskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, sieradzkiego,
tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;
Do czasu objęcia zasięgiem działania właściwego centrum powiadamiania ratunkowego
dopuszcza się funkcjonowanie dyspozytorni medycznych (maksymalnie jednej dla każdego
z dysponentów), obsługujących zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 999, zlokalizowanych
w miejscowościach: Łódź, Brzeziny, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice,
Zgierz, Bełchatów, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Łask,
Pabianice, Pajęczno, Poddębice, Sieradz, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola.
W CPR i dyspozytorniach medycznych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, zatrudnieni będą przez dysponentów, właściwych dla lokalizacji
CPR i dyspozytorni, dyspozytorzy medyczni. Liczba stanowisk dyspozytorskich w CPR
określona zostanie po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów
powiadamiania
ratunkowego
i
wojewódzkiego
centrum
powiadamiania
ratunkowego.
Do ustalenia liczby stanowisk dyspozytorów medycznych przyjęte zostanie kryterium
1 stanowisko na 200 tys. mieszkańców.
Uwzględniając ww. kryterium w województwie łódzkim zorganizowanych zostanie łącznie
13 stanowisk dyspozytorów medycznych.
7. Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu
z innych województw, w szczególności informacje o:
a) procedury współpracy
Wojewodowie współpracują w zakresie realizacji zadań ratownictwa medycznego
na zasadzie wymienności zadań, polegającej na przyjmowaniu zgłoszeń o stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego z województwa ościennego i kierowaniu na miejsce zdarzenia
234
„własnych” zespołów ratownictwa medycznego oraz przyjmowaniu pacjentów z zaistniałych
tam zdarzeń do najbliższych szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Podmiotami właściwymi w zakresie zgłaszania o zdarzeniach, przyjmowania zgłoszeń i użycia
jednostek systemu są dyspozytorzy medyczni i koordynujący ich działaniami lekarze
koordynatorzy ratownictwa medycznego.
Działania wojewodów z województw ościennych w ramach wymienności zadań realizowane
są również w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zdarzeń
masowych.
b) kompetencje i tryb podejmowanych działań
Szczegółowe zasady i tryb współpracy pomiędzy wojewodami z województw ościennych
określają zapisy porozumień, dające gwarancję wzajemnego udzielania pomocy w stanach
i sytuacjach, kiedy jednostki systemu jednego województwa nie będą mogły zrealizować zadań
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Wzór porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a wojewodami województw
ościennych: kujawsko - pomorskim, mazowieckim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim
i wielkopolskim:
WZÓR
Porozumienie
o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego
zawarte w dniu ............................................ 2011 r.
pomiędzy:
Wojewodą Łódzkim – Jolantą Chełmińską,
a
Wojewodą .................... - ...........................
§1
1. Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz § 2 pkt
5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu
działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów
działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6) strony
oświadczają, iż w przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia pomocy osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego, znajdującym się na obszarach sąsiadujących bezpośrednio
235
ze sobą powiatów obydwu województw, zobowiązują się do współpracy zapewniającej sprawne
i skuteczne ratowanie ich życia i zdrowia.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na:
1. wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa
medycznego ujęte w wojewódzkich planach działania systemu;
2. udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalne oddziały ratunkowe ujęte
w wojewódzkich planach działania systemu.
3. Strony oświadczają, że świadczenia, o których mowa w ust. 2, będą udzielane osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach środków finansowych przekazywanych
dysponentom jednostek systemu na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§2
1. Strony zgodnie oświadczają, że określony w § 1 zakres współpracy realizowany będzie
na zasadzie wymienności zadań.
2. Wymienność zadań w zakresie zespołów ratownictwa medycznego polega na tym, że jeżeli
zespoły ratownictwa medycznego jednej ze stron porozumienia realizować będą zgłoszenia i nie
będą mogły wykonać zgłoszenia nowego, a dyspozytor zespołów ratownictwa medycznego
wyczerpie wszelkie możliwości organizacyjne w zakresie zadysponowania jednostek systemu
z obszaru własnego województwa właściwych miejscowo ze względu na wymagany ustawowo
czas dojazdu na miejsce zdarzenia, zgłoszenie to, o ile będzie miało charakter stanu nagłego
zagrożenia zdrowotnego, zostanie przekazane drugiej stronie umowy, która zobowiązuje się
je wykonać bez zbędnej zwłoki, jeżeli posiadać będzie w tym czasie odpowiednie możliwości
w postaci dysponowania wolnymi zespołami ratownictwa medycznego.
3. Wymienność zadań w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalne
oddziały ratunkowe polega na tym, że jeżeli szpitalne oddziały ratunkowe jednej ze stron
porozumienia wyczerpią możliwości organizacyjne przyjęcia osoby lub osób w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, to druga strona zobowiązuje się udostępnić dla pacjentów w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego szpitalne oddziały ratunkowe z obszaru własnego
województwa.
236
4. Działania stron w ramach wymienności zadań realizowane będą również w przypadkach
wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) oraz gdy skutki zdarzenia
mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób (zdarzenia
masowe), jeżeli zachodzi konieczność użycia dodatkowych jednostek systemu spoza obszaru
województwa jednej ze stron, na terenie którego to zdarzenie wystąpiło.
§3
1. Strony ustalają następujący tryb współpracy:
1. w sytuacji opisanej w § 2 ust. 2 dyspozytor medyczny powiadamia właściwego
dla miejsca zdarzenia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego o potrzebie użycia
zespołów ratownictwa medycznego drugiej strony porozumienia;
2. lekarz koordynator ratownictwa medycznego właściwy dla miejsca zdarzenia zwraca
się do lekarza koordynatora ratownictwa medycznego drugiej strony porozumienia
o zadysponowanie wolnych zespołów ratownictwa medycznego celem podjęcia przez
nie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
3. koordynację dysponowania wolnymi zespołami ratownictwa medycznego drugiej strony
przejmuje lekarz koordynator ratownictwa medycznego właściwy dla miejsca zdarzenia;
4. zasady i tryb współpracy ustalone w pkt 1-3 stosuje się odpowiednio w sytuacji opisanej
w § 2 ust. 3 z tym, że koordynację przyjęć pacjentów przejmuje lekarz koordynator
ratownictwa medycznego właściwy dla miejsca lokalizacji szpitalnych oddziałów
ratunkowych.
§4
1. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez strony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, za miesięcznym, pisemnym
wypowiedzeniem.
§5
Wszelkie zmiany w treści Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
Traci moc Porozumienie zawarte w dniu .................................
§7
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Wojewoda Łódzki: Wojewoda..................:
237
c) obieg i wymiana informacji
Jednym z elementów współpracy jest bieżąca wymiana informacji o jednostkach systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonujących na terenie sąsiadujących powiatów.
W tym celu Wojewoda Łódzki przekazuje wojewodom z ościennych województw liczbę
i rozmieszczenie
jednostek
systemu
wzdłuż
wojewódzkich
granic
administracyjnych
ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy
koordynatorów ratownictwa medycznego. Informacje te przekazywane są każdorazowo
po wprowadzeniu zmian w systemie PRM dla województwa łódzkiego w zakresie dotyczącym
powyższych danych. Jednocześnie na każde żądanie stron porozumienia sporządzana
jest właściwa informacja z danymi.
d)
liczba
i
rozmieszczenie
jednostek
systemu
wzdłuż
wojewódzkich
granic
administracyjnych ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów
medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa kujawsko - pomorskiego sąsiadujących
z województwem łódzkim
Powiat
włocławski
Dysponent
/nazwa i adres/
Miejsce
stacjonowania
zespołu
Rodzaj zespołu
S
P
Samodzielny
Publiczny ZOZ
Stacja Pogotowia
Ratunkowego
ul. Lunewil 15
87-800 Włocławek
ul. Lunewil 15
87-800 Włocławek
1
-
ul. Kaliska 4
87-800 Włocławek
1
-
ul. Papieżka 89
87-800 Włocławek
1
-
ul. Hanki Sawickiej 5
87-880 Brześć
Kujawski
1
-
ul. Lunewil 15
87-800 Włocławek
-
1
ul. Piwna 4
87-820 Kowal
-
1
Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
-
1
ul. Narutowicza 16
87-865 Izbica
Kujawska
-
1
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
telefon całodobowy
54 232 44 00
238
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa kujawsko - pomorskiego sąsiadujących z
województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
włocławski
Szpital Wojewódzki
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek
telefon całodobowy
54 412 91 57
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
telefon: 52 34 97 121, 34 97 777
fax: 52 34 97 397, 34 97 656
e-mail: [email protected]
stan na dzień 8 marca 2013 r.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa mazowieckiego sąsiadujących z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Miejsce
stacjonowania
zespołu
Rodzaj zespołu
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
S
P
gostyniński Wojewódzka Stacja Gostynin
Pogotowia
Ratunkowego i
Transportu
Sanitarnego w
Płocku
ul. Gwardii Ludowej
5
09-400 Płock
1
1
numery telefonów do
dyspozytora medycznego:
24 366 44 03
24 366 44 04
24 366 44 02
24 366 44 01
609 839 005
numer telefonu do Lekarza
Koordynatora Centrum
Dyspozytorskiego:
508 403 615
sochaczews Niepubliczny Zakład Iłów
ki
Opieki Zdrowotnej
Sochaczew
Falck Medycyna
żyrardowski ul. Obozowa 20
Żyrardów
01-161 Warszawa
Mszczonów
0
1
1
1
1
1
0
1
Paprotnia
0
0,5
numer telefonu do dyspozytora
medycznego:
22 734 02 02
22 734 02 03
22 734 02 44
503 498 726
numery telefonów do Lekarza
Koordynatora Dyspozytorni
Medycznej:
503 498 725
503 498 912
22 735 71 45
Grójec
1
1
Warka
1
0
Mogielnica
0
1
Nowe Miasto n/Pilicą 1
0
grójecki
Radomska Stacja
Pogotowia
Ratunkowego w
Radomiu
ul. Tochtermana 1
numery telefonów do
dyspozytora medycznego:
48 362 22 88
48 362 22 80
48 361 51 69
239
przysuski
26-600 Radom
Przysucha
1
0,5
784 073 224
numer telefonu do Lekarza
Koordynatora Centrum
Dyspozytorskiego:
784 073 224
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa mazowieckiego sąsiadujących z
województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
sochaczewski
Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala
Powiatowego" w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew
tel. 46 864 96 00
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
telefon: 22 595 13 04
fax: 22 595 13 54
e-mail: [email protected]
stan na dzień 27 lutego 2013 r.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa opolskiego sąsiadujących z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Miejsce
stacjonowania
zespołu
kluczborski Niepubliczny Zakład
ul. Ligonia 14a
Opieki Zdrowotnej
46-200 Kluczbork
Falck Medycyna
ul. Sienkiewicza 4a
Region Opolski
46-250 Wołczyn
ul. Mostowa 30B
oleski
47-200 Kędzierzyn - ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno
Koźle
Rodzaj zespołu
S
P
1
1
0,5
1
ul. Kopernika 6
46-320 Praszka
1
Plac Wolności 19
46-380 Dobrodzień
1
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
Opolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego
ul. Mickiewicza 2-4
45-369 Opole
tel. 77 441 36 54
wew. 401, 402, 403, 404
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa opolskiego sąsiadujących
z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
oleski
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oleśnie
tel. 34 350 96 34
fax 34 350 96 34
240
ul. Klonowa 1
46-300 Olesno
e-mail: [email protected]
/kontakt do obszaru segregacji
medycznej, rejestracji i przyjęć/
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: ul. Oleska 123 , 45-233 Opole
telefon: 77 435 10 96, kom. 602 694 493, 663 021 638, 782 990 008, 782 990 010, 693 302 681
fax: 77 439 00 24
e-mail: [email protected]
stan na dzień 26 lutego 2013 r.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa śląskiego sąsiadujących z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
powiat
SP ZOZ Stacja
częstochow
Pogotowia
ski i
Ratunkowego
Częstochow ul. Kilińskiego 10
a
42-200 Częstochowa
powiat
kłobucki
Zespół Opieki
Zdrowotnej
ul. 11-go Listopada
5c
42-100 Kłobuck
Miejsce
stacjonowania
zespołu
Rodzaj zespołu
S
P
SP ZOZ Stacja
Pogotowia
Ratunkowego
Częstochowa ul.
Kilińskiego 10
2
3
Filia w Częstochowie
ul. Sikorskiego 82/94
-
3
Filia w Częstochowie
ul. Rejtana 25/35
1
1
Filia w Koniecpolu ul.
Armii Krajowej 6a
1
-
Filia w Poczesnej ul.
Wolności 2
1
-
Filia w Kłomnicach
ul. Częstochowska 3
1
-
Filia w Dąbrowie
Zielonej Pl.
Kościuszki 47
-
1
Filia w Janowie ul.
Przyrowska 2
-
1
Filia w Blachowni ul.
Sosnowa 16
-
1
Zespół Opieki
Zdrowotnej
Oddział Pomocy
Doraźnej Kłobuck
ul. Staszica 28
1
1
Punkt wyczekiwania
Krzepice
ul. Częstochowska 1
-
1
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
34 37-85-120, 121, 125, 126
34 317-22-46
34 310-02-30
241
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa śląskiego sąsiadujących
z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
Częstochowa
Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
34 370-22-22 wew. 170
Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. NMP
ul. Bielska 104/118
42-200 Częstochowa
34 367-34-80
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: Śląski Urząd Wojewódzki, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 25, 40-024
Katowice
telefon: 32 20 77 100
fax: 32 256 22 13
e-mail: [email protected]
stan na dzień 12 marca 2013 r.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego sąsiadujących z województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Świętokrzyskie
Centrum
Ratownictwa
Medycznego
i Transportu
Sanitarnego
ul. Św. Leonarda 10
włoszczows
25-311 Kielce
ki
Miejsce
stacjonowania
zespołu
Rodzaj zespołu
konecki
S
P
1
1
ul. 1-go Maja 44
26-200 Końskie
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
dla powiatu koneckiego:
tel. 41 368 09 09
1
1
ul. Młynarska 3
29-100 Włoszczowa
dla powiatu włoszczowskiego:
tel. 41 343 32 44
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego sąsiadujących z
województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
konecki
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny
św. Łukasza
ul. Gimnazjalna 41B
26-200 Końskie
tel. 41 390 23 10
41 390 21 91
fax 41 390 23 89
41 390 21 89
włoszczowski
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im.
Jana Pawła II
tel. 41 388 38 11
41 388 38 12
242
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa
fax 41 388 37 07
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-526 Kielce
telefon: 41 342 11 77, 41 342 11 97
fax: 41 342 10 33
e-mail: [email protected]
stan na dzień 28 lutego 2013 r.
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Zespoły Ratownictwa Medycznego
na terenie powiatów województwa wielkopolskiego sąsiadujących z województwem łódzkim
Powiat
kępiński
kolski
kaliski
Dysponent
/nazwa i adres/
Miejsce stacjonowania
zespołu
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Kole
ul. Ks. J.
Poniatowskiego 25
62-600 Koło
Wojewódzki Szpital
Zespolony im.
Ludwika Perzyny w
Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
ostrzeszows NZOZ Ratownictwo
ki
Medyczne
"Wawrzyniak"
Al. Wolności 1A
62-500 Ostrzeszów
turecki
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Turku
ul. Poduchowne 1
62-700 Turek
Rodzaj zespołu
S
P
ul. Wawrzyniaka 36
63-600 Kępno
1
1
ul. Ks. J.
Poniatowskiego 25
62-600 Koło
1
tel. 62 782 74 20
tel. 63 262 62 05
ul. T. Kościuszki 12
62-650 Kłodawa
1
ul. Toruńska 74
62-600 Koło
1
ul. Nowy Świat 35
62-800 Kalisz
3
1
tel. 62 767 50 05
ul. Kaliska 14
62-820 Stawiszyn
1
ul. Blizińskiego 56
62-850 Lisków
1
ul. 1000-lecia 10/1
62-874 Brzeziny
1
Al. Wolności 1A
63-500 Ostrzeszów
1
tel. 62 732 02 91
Grabów Wójtostwo 1D
63-520 Grabów nad
Prosną
ul. Poduchowne 1
62-700 Turek
ul. Wiatraki 13
62-730 Dobra
Dane kontaktowe stanowiska
dyspozytorów medycznych
1
1
1
1
tel. 63 280 55 65
kom. 501 629 400
243
Szpitalne Oddziały Ratunkowe na terenie powiatów województwa wielkopolskiego sąsiadujących z
województwem łódzkim
Powiat
Dysponent
/nazwa i adres/
Kontakt 24h do SOR
kaliski
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Perzyny
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
tel. 62 765 12 60
fax 62 765 12 79
kępiński
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno
tel. 62 782 73 37
fax 62 782 74 03
Dane teleadresowe stanowiska Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
telefon: 61 854 99 99, 722 323 026
fax: 61 854 99 20, 852 73 27
e-mail: [email protected]
stan na dzień 1 marca 2013 r.
244
8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem,
o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące:
a) procedury współpracy
•
z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
Na terenie województwa łódzkiego współpraca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z Państwowym Ratownictwem Medycznym odbywa się w oparciu o porozumienia zawarte
pomiędzy
właściwymi
Komendantami
Powiatowymi/Miejskimi
PSP
a
właściwymi
dla obsługiwanego rejonu operacyjnego Dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego.
•
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi:
W chwili obecnej nie zostały określone dodatkowe procedury współpracy pomiędzy Komendą
Wojewódzką Policji a jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Współpraca
odbywa się na zasadach ogólnych określonych w procedurach reagowania kryzysowego.
Podejmowanie wspólnych działań wynika z charakteru i rodzaju zdarzenia, przy których
wymagane jest współdziałanie. Najczęściej jest to realizowane w działaniach związanych
z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi.
•
z Placówką Straży Granicznej w Łodzi:
Ze względu na specyfikę działania Placówki Straży Granicznej w Łodzi i zakres jej obowiązków
oraz z uwagi na brak funkcjonariuszy posiadających tytuł ratownika nie przewiduje się obecnie
bezpośredniej współpracy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z Placówką Straży
Granicznej w Łodzi.
Zasadniczym
kierunkiem
współpracy
funkcjonariuszy
Placówki
Straży
Granicznej
z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne to udział w działaniach
zabezpieczająco - blokujących na miejscu określonego zdarzenia:
- mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym do czasu przybycia ratowników
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- udzielenia wsparcia innym służbom w zakresie ewakuacji ludności z rejonów zagrożonych oraz
ewentualnego zabezpieczenia tych rejonów (poprzez wykorzystanie środków transportu, patroli
mobilnych).
245
b) organizacja wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur
powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku
zdarzeń pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego
zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób
•
z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
Państwowe
Ratownictwo
Medyczne
dość
często
czynnie
uczestniczy
wćwiczeniach na poziomie powiatu i województwa organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną. Podczas wspólnych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych doskonalone są umiejętności
współdziałania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Lekarz z zespołów ratownictwa medycznego koordynuje działaniami w zakresu
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników z krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
Członkowie
ZRM
realizują
działania
z zakresu ratownictwa
medycznego. Wspólne ćwiczenia i manewry służą przede wszystkim podnoszeniu poziomu
wyszkolenia, doskonalenia obowiązujących procedur ratowniczych, jak również wymianie
doświadczeń.
Realizacja powiadamiania zgodnie z porozumieniem odbywa się pomiędzy służbą
dyżurną Powiatowych/Miejskich Stanowisk Kierowania Komendy Powiatowej Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej a dyspozytorem zatrudnianym przez dysponenta zespołów
ratownictwa medycznego na bazie łączy telefonicznych lub radiowych.
W zakresie dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń
w okresie ostatnich kilku lat nie powstało zdarzenie o charakterze masowym, natomiast
zdarzenia o charakterze mnogim występowały sporadycznie. Najczęstsze zdarzenia to zdarzenia
pojedyncze.
W związku z powyższym można stwierdzić, że procedury dysponowania
i koordynacji działań pomiędzy siłami i środkami KSRG a PRM na terenie województwa
łódzkiego realizowane są zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniach.
•
-z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi:
Organizacja wspólnych działań jest realizowana w oparciu o system dowodzenia
i kierowania obydwu instytucji. W przypadku podejmowania wspólnych działań ratowniczych
o sposobie działania i działaniach wspierających decyduje podmiot, który w danym zdarzeniu
jest podmiotem wiodącym. Wynika to z konieczności zachowania warunków bezpieczeństwa
podczas działań.
246
Wspólne powiadamiania oparte są o funkcjonowanie Stanowisk Kierowania w Policji
oraz systemu dyspozytorskiego u dysponentów. Jeżeli chodzi o dysponowanie środkami
to Policja oraz jednostki systemu, będąc niezależnymi, decydują o ilości sił kierowanych
w zależności od skali zagrożenia. W przypadku działań na szerszą skalę zwiększenie sił
i środków ustalane jest na roboczo w zależności od rozwoju sytuacji. W zakresie
koordynacji wspólnych działań, z uwagi na fakt niezależności tych jednostek, powinna się ona
odbywać z poziomu wyższego tzn. Wojewódzkiego, a kompetencje podmiotów przy
podejmowaniu działań określone powinny zostać jednoznacznie w siatce bezpieczeństwa.
•
z Placówką Straży Granicznej w Łodzi:
Do realizacji działań Placówka posiada ma wyposażeniu:
•
sprzęt medyczny w postaci torby R 0,
•
pojazdy służbowe do przewożenia osób,
•
wewnętrzne środki łączności będące w dyspozycji służby dyżurnej,
•
środki łączności będące w dyspozycji służby dyżurnej w ramach współdziałania
na wypadek sytuacji kryzysowej w lotniczym przejściu granicznym Łódź –
Lublinek.
Na wypadek wystąpienia sytuacji wymagającej interwencji ratownika medycznego, Placówka
korzysta z pomocy funkcjonariuszy Lotniskowej Straży Pożarnej posiadających uprawnienia
ratownika.
c) kompetencje i tryb podejmowanych działań
•
z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
Kompetencje i tryb podejmowanych działań przez współpracujące służby Państwowego
Ratownictwa Medycznego i Państwowej Straży Pożarnej na terenie naszego województwa
są akceptowane przez każdą ze stron i nie budzą zastrzeżeń
•
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi:
Tryb podejmowania działań przez Policję wynika z wewnętrznych regulacji prawnych
związanych z procedurami reagowania kryzysowego oraz przepisów o charakterze ogólnym.
•
z Placówką Straży Granicznej w Łodzi:
Placówka Straży Granicznej w Łodzi obejmuje obszarem działania – województwo
łódzkie. Posiada 24 funkcjonariuszy przeszkolonych przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Łodzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Placówka nie
247
posiada funkcjonariuszy z tytułem ratownika, przeszkolonych zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Wydział Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej jest
obecnie na etapie ustalania i szacowania potrzeb związanych ze szkoleniami w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomoc
d) obieg i wymiana informacji
•
z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
Obieg i wymiana informacji w zakresie wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych,
a w szczególności informowanie o zdarzeniach odbywa się poprawnie i bez zastrzeżeń.
Wymiana informacji, poza realizacją wspólnych działań ratowniczych, jest na bieżąco
realizowana i dotyczy przede wszystkim aktualizacji Powiatowych/Miejskich Planów
Ratowniczych, wykazu osób do współpracy z Kierownikiem Działań Ratowniczych,
ich telefonów kontaktowych; wyposażenia sprzętowego oraz możliwości działań z zakresu
ratownictwa medycznego współdziałających podmiotów PRM z podmiotami krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
•
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi:
Obieg informacji na miejscu zdarzenia odbywa się przez organizację sztabów na miejscu
lub w oparciu o współpracę stanowisk kierowania oraz pomiędzy kierującymi siłami na miejscu
zdarzenia. Z uwagi na brak istnienia wspólnej sieci łączności dla służb przepływ informacji
odbywa się w taki sposób, iż przedstawiciele poszczególnych służb zostają skoncentrowani
w punkcie dowodzenia i przekazują wypracowane decyzje do podległych służb.
•
z Placówką Straży Granicznej w Łodzi:
W razie konieczności udziału funkcjonariuszy w działaniach, wymianę informacji w tym
zakresie prowadzi kierownik zmiany Placówki Straży Granicznej w Łodzi, pełniący służbę
całodobowo w pomieszczeniu znajdującym się w Porcie Lotniczym w Łodzi, ze służbami
dyspozytorskimi poszczególnych dysponentów.
Dysponowanie środkami - Placówka Straży Granicznej w Łodzi oraz jednostki systemu, będąc
niezależnymi, decydują o ilości sił kierowanych, w zależności od skali zagrożenia i możliwości
operacyjnych danej jednostki systemu. W przypadku działań na szerszą skalę zwiększenie sił
i środków w odniesieniu do Placówki Straży Granicznej ustalane jest na roboczo z Komendą
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie w zależności od rozwoju sytuacji.
248
Obieg informacji na miejscu zdarzenia odbywa się przez organizację sztabów na miejscu
lub w oparciu o współpracę stanowisk kierowania oraz pomiędzy kierującymi siłami na miejscu
zdarzenia. Z uwagi na brak istnienia wspólnej sieci łączności dla służb, przepływ informacji
odbywa się w taki sposób, iż przedstawiciele poszczególnych służb zostają skoncentrowani
w punkcie dowodzenia i przekazują wypracowane decyzje do podległych służb.
249
9. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15, w poszczególnych powiatach
a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika
REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE EWIDENCJA
NUMER I
NAZWA: SIŁY I ŚRODKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYZNACZONE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
NA OBSZARACH CHRONIONYCH PRZEZ JRG KP/M PSP Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
stan na dzień 1 stycznia 2013 r.
Lp.
Nr
Nazwa jednostki
ewide organizacyjnej PSP
ncyjny współpracującej
z systemem PRM
Siedziba, adres
Gotowość operacyjna
Podstawowy sprzęt
Dodatkowy sprzęt****
Liczba ratowników
Środki
- posiadających
łączności
ważne
niezbędne do
zaświadczenia o
zachowania
ukończeniu kursu i
gotowości
uzyskaniu tytułu
operacyjnej
ratownika lub
(nr tel.
ważne
kontaktowyc
zaświadczenie o
h)
ukończeniu kursu
pierwszej pomocy
medycznej w
KSRG w liczbie
niezbędnej do
zapewnienia
gotowości
operacyjnej –
min. 2 ratowników
Uwagi
Wszystki Dostępny
250
Namiot ewakuacyjny z
osprzętem
Zestaw do tlenoterapii
Nosze typu deska
Aspirator jadu
Aspivenin
Inny (wymienić jaki w
kolumnie: Uwagi)
ch 24 h
na dobę
Defibrylator
zautomatyzowany
ch w
JRG
KP/M
PSP
Zestaw ratownictwa
medycznego R2
rat. med. (szt.)
Zestaw ratownictwa
medycznego R1***
rat. med. (szt.)
1.
I.1
JRG KP PSP
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów
ul. Wspólna 7
5
0
1
1
0
0
8
9
69
12
44
633 82 01
633 82 02
Kamizelka
KED, w
jednym
zestawie
R1 brak
zestawu
szyn
2.
I.2
JRG KP PSP
w Brzezinach
95-060 Brzeziny
ul. Reformacka 9
2
0
1
1
0
1
5
1
43
6
46
874 26 24
609105571
kamizelka
KED
3.
I.3
JRG KP PSP
w Kutnie
99-300 Kutno
ul. 1-go Maja 7
4
0
1
1
0
0
5
2
69
12
24
251 00 69
251 00 68
2 butle
tlenowe
4.
I.4
JRG KP PSP
w Łasku
98-100 Łask
ul. Strażacka 2
3
0
1
0
0
1
5
0
39
7
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
5.
I.5
JRG KP PSP
w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21E
3
0
1
1
0
1
4
1
48
6
24
721 01 15
6.
I.6
JRG KP PSP
99-400 Łowicz
2
1
1
1
3
3
5
0
48
9
46
kamizelka
KED
251
w Łowiczu
ul. Seminaryjna 4
830 25 70
7.
I.7
JRG Nr 1
KM PSP w Łodzi
91-446 Łódź
ul. Zgierska 47
3
2
1
0
0
7
0
0
80
13
42
616 38 01
8.
I.8
JRG Nr 2
KM PSP w Łodzi
90-401 Łódź
ul. Legionów 4
3
1
0
1
0
2
0
0
69
12
42
630 36 75
9.
I.9
JRG Nr 3
KM PSP w Łodzi
90-521 Łódź
ul. Wólczańska
111/113
3
0
0
0
1
3
0
0
64
11
42
631 52 03
10.
I.10
JRG Nr 4
KM PSP w Łodzi
93-228 Łódź
ul. Wedmanowej 1/3
3
3
1
0
1
1
0
0
69
12
42
649 15 60
11.
I.11
JRG Nr 5
KM PSP w Łodzi
93-126 Łódź
ul. Przybyszewskiego
60a
7
0
0
0
0
6
0
0
64
8
42
684 53 51
12.
I.12
JRG Nr 6
KM PSP w Łodzi
93-423 Łódź
ul. Rudzka 58/60
6
0
0
0
0
2
4
0
41
7
42
684 76 19
1 zestaw
R1 - bez
szyn
13.
I.13
JRG Nr 7
KM PSP w Łodzi
93-318 Łódź
ul. Strażacka 1/3
2
0
0
0
0
2
3
0
47
8
42
645 99 25
1 zestaw
R1 - bez
szyn
14.
I.14
JRG Nr 8
KM PSP w Łodzi
91-403 Łódź
ul. Tamka 10
3
0
0
0
0
3
4
0
47
8
42
678 44 57
15.
I.15
JRG Nr 9
KM PSP w Łodzi
94-225 Łódź
ul. Czołgistów 66
2
0
1
0
0
2
1
0
41
7
42
611 17 01
16.
I.16
JRG Nr 10
KM PSP w Łodzi
91-342 Łódź
ul. Pojezierska 92
5
2
2
0
1
6
0
0
64
11
42
611 66 10
17.
I.17
JRG Nr 11
KM PSP w Łodzi
94-004 Łódź
ul. Retkińska 129
5
1
0
0
1
4
2
0
47
8
42
689 89 07
18.
I.18
JRG KP PSP
w Koluszkach
95-040 Koluszki
ul. Słowackiego 28
3
0
1
1
0
1
4
2
49
8
44
714 04 78
uszkodzon
y respirator
w zestawie
R2
1
kamizelka
252
714 08 90
typu KED,
1 nosze
podbierako
we
1
kamizelka
typu KED
19.
I.19
JRG KP PSP
w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Rolna 1
3
0
0
1
0
1
5
1
48
9
44
755 22 81
605 098 951
20.
I.20
JRG KP PSP
w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Kilińskiego 4
3
0
1
1
0
0
5
0
72
13
42
225 43 11
225 43 21
225 43 03
21.
I.21
JRG KP PSP
w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Cmentarna 1
3
1
1
1
4
4
5
4
36
6
34
311 42 00
311 42 01
603 043 801
zestawy
szyn
22.
I.22
JRG KM PSP
w Piotrkowie Tryb.
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Jagiellońska 11
3
1
1
1
0
0
5
1
95
17
44
647 44 90
nosze
podbierako
we
23.
I.23
JRG KP PSP
w Poddębicach
99-200 Poddębice
ul. Narutowicza 3
2
0
0
1
0
1
7
0
44
6
43
678 75 10
678 75 11
24.
I.24
JRG KP PSP
w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Żeromskiego 19
3
0
1
1
0
0
7
2
69
13
44
685 94 20
25.
I.25
JRG KP PSP
w Rawie
Mazowieckiej
96-200 Rawa
Mazowiecka
ul. Przemysłowa 2a
2
0
0
1
0
2
0
0
40
6
46
814 26 11
814 40 27
26.
I.26
JRG KP PSP
w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. T. Grzesika,
R. Piwnika 1
2
1
1
1
0
2
1
1
86
13
43
828 10 80
kamizelka
KED
27.
I.27
JRG KM PSP
96-100 Skierniewice
4
0
0
1
0
0
5
4
56
10
46
3-
nosze
podbierakowe
253
w Skierniewicach
Al. Rataja 4
833 32 00
833 36 11
kamizelka
KED,
nosze
podbierako
we
1 nosze
podbierako
we, 1
pneumatyc
zny zestaw
do
unierucha
miania
kończyn
28.
I.28
JRG KP PSP
w Tomaszowie
Mazowieckim
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. Warszawska 105
2
1
1
1
3
2
7
2
77
14
44
725 91 06
29.
I.29
JRG KP PSP
w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Wodna 1
2
1
1
1
0
0
4
0
47
9
43
843 44 23
843 44 24
30.
I.30
JRG KP PSP
w Wieruszowie
98-400 Wieruszów
ul. Bolesławiecka 10
2
0
1
1
0
0
5
0
44
6
62
784 16 88
31.
I.31
JRG KP PSP
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola
ul. Długa 4
3
0
1
1
0
1
5
1
69
10
43
823 41 81
32.
I.32
JRG w Zgierzu
KP PSP w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Łąkowa 6/8
2
1
1
1
0
0
5
0
59
10
42
714 55 70
kamizelka
KED
254
33.
I.33
JRG w Ozorkowie
KP PSP w Zgierzu
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 3
2
0
0
1
0
0
5
0
34
6
42
277 18 42
namiot
ewakuacyj
ny z
możliwości
ą
przeprowa
dzenia
dekontami
nacji
34.
I.34
JRG w Strykowie
KP PSP w Zgierzu
95-010 Stryków
ul. Targowa 9
2
0
0
1
0
1
5
0
35
7
42
719 82 95
namiot
ewakuacyj
ny z
możliwości
ą
przeprowa
dzenia
dekontami
nacji
104
16
22
23
14
59
126
27
1909
320
RAZEM
*** - pod pojęciem zestawu ratownictwa medycznego R1 należy rozumieć kpl.: torba medyczna + nosze typu deska + szyny do stabilizacji kończyn, w przypadku braku noszy typu deska lub szyn
stabilizujących kończyny, wpisujemy liczbę posiadanych zestawów R1 z dopiskiem np.: bez noszy
**** - pod pojęciem dodatkowego sprzętu ratownictwa medycznego należy rozumieć sprzęt, który nie wchodzi w standardowe wyposażenie zestawów ratownictwa medycznego R1 i R2
255
REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
EWIDENCJA NUMER II
NAZWA: SIŁY I ŚRODKI OSP W KSRG
WYTYPOWANE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
stan na dzień 1 stycznia 2013 r.
Lp.
Nr
Nazwa jednostki OSP
ewiden w KSRG
cyjny współpracującej
z systemem
PRM**
Siedziba, adres
Gotowość operacyjna
Podstawowy sprzęt
rat. med. (szt.)
Liczba ratowników
- posiadających ważne
zaświadczenia o
ukończeniu kursu i
uzyskaniu tytułu
ratownika lub ważne
zaświadczenie o
ukończeniu kursu
pierwszej pomocy
medycznej w KSRG w
liczbie niezbędnej do
zapewnienia
gotowości operacyjnej
–
min. 2 ratowników
Dodatkowy sprzęt****
rat. med. (szt.)
W godz.
7-17
w dni
robocze
Środki
Uwagi
łączności
niezbędne do
zachowania
gotowości
operacyjnej*
(nr tel.
kontaktowych)
W godz.
17-7
w dni
robocze
oraz w dni
wolne od
pracy
256
Zestaw ratownictwa medycznego R1***
Zestaw ratownictwa medycznego R2
Defibrylator zautomatyzowany
Namiot ewakuacyjny z osprzętem
Zestaw do tlenoterapii
Nosze typu deska
Aspirator jadu Aspivenin
Inny (wymie-nić jaki w kolumnie: Uwagi)
1.
II.1
OSP w
Bełchatowie
powiat bełchatowski
97-400 Bełchatów
ul. Fabryczna 18
2
0
0
0
0
0
9
0
12
12
605618107
781040000
2.
II.2
OSP w Dobrzelowie
powiat bełchatowski
97-400 Bełchatów
Dobrzelów 40
1
0
0
0
0
0
4
0
2
4
44
635 91 60
600384869
3.
II.3
OSP w Drużbicach
powiat bełchatowski
97-403 Drużbice
Drużbice 27
1
0
0
0
0
0
2
0
2
2
44
631 10 18
603076123
4.
II.4
OSP w Wadlewie
powiat
bełchatowski
97-403 Drużbice
Wadlew 82
1
0
0
0
0
0
3
0
4
5
44
631 31 39
793399793
5.
II.5
OSP w Kleszczowie
powiat
bełchatowski
97-410 Kleszczów
ul. Główna 74
1
0
0
0
0
0
4
0
2
4
606938765
607718965
6.
II.6
OSP w Klukach
powiat
97-415 Kluki
Kluki 93
1
0
0
0
0
0
2
0
2
2
44
631 51 33
Powiat bełchatowski
257
bełchatowski
505188350
7.
II.7
OSP w Ruścu
powiat
bełchatowski
97-438 Rusiec
ul.
Koniecpolskiego 5
1
0
0
0
0
0
6
0
4
6
608429251
506992235
8.
II.8
OSP w
Woli Wiązowej
powiat
bełchatowski
97-438 Rusiec
Wola Wiązowa 30
1
0
0
0
0
0
2
0
2
2
43
676 69 52
691861914
9.
II.9
OSP w
Chabielicach
powiat
bełchatowski
97-420 Szczerców
Chabielice 28
1
0
0
0
0
0
2
0
2
4
505064540
664089657
10.
II.10
OSP w
Szczercowie
powiat
bełchatowski
97-420 Szczerców
ul. Piotrkowska 14
1
0
0
0
0
0
4
0
5
7
604053724
606973699
11.
II.11
OSP w
Łobudzicach
powiat
bełchatowski
97-425 Zelów
Kolonia
Łobudzice 17
1
0
0
0
0
0
2
0
2
2
44
634 20 00
510987781
12.
II.12
OSP w Zelowie
powiat
bełchatowski
97-425 Zelów
ul. Dzielna 6
1
0
0
0
0
0
3
0
3
3
44
634 29 98
13.
II.13
OSP w Hucie
powiat
bełchatowski
97-400 Bełchatów
Huta 14
1
0
0
0
0
0
4
0
2
4
604972533
661067081
14.
II.14
OSP w Łękińsku
powiat
bełchatowski
97-410 Kleszczów
Łękińsko
ul. Szkolna 2
1
0
0
0
0
0
4
0
2
4
515960222
604509157
258
15.
II.15
OSP w
Kociszewie
powiat
bełchatowski
97-425 Zelów
Kociszew 36
1
0
0
0
0
0
2
0
2
4
602898693
693831094
Powiat brzeziński
16.
II.16
OSP w Dmosinie
powiat brzeziński
95-061 Dmosin
Dmosin 3a
2
0
0
0
0
0
2
0
3
5
696049950
17.
II.17
OSP w Helenowie
powiat brzeziński
95-060 Brzeziny
Helenów 8
1
0
0
0
0
0
2
0
4
7
695511047
18.
II.18
OSP w Jeżowie
powiat brzeziński
95-047 Jeżów
ul. Wojska
Polskiego 6a
2
0
1
0
0
0
2
0
5
15
609101924
19.
II.19
OSP w Rogowie
powiat brzeziński
95-063 Rogów
ul. Strażacka 4
2
0
0
0
0
0
2
0
4
9
607 114 706
20.
II.20
OSP w
Brzezinach
powiat brzeziński
95-060 Brzeziny
ul. Reformacka 9
2
0
0
0
0
0
2
0
6
12
506179299
21.
II.21
OSP w
Przybyszycach
powiat brzeziński
95-047
Przybyszyce
gm. Jeżów
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
607269784
zestaw R1
bez noszy
typu deska i
bez szyn
Powiat kutnowski
22.
II.22
OSP w
Krośniewicach
powiat kutnowski
99-340
Krośniewice
ul. Targowa 15
2
0
0
0
0
0
0
0
4
7
697998008
697998091
23.
II.23
OSP w Żychlinie
powiat kutnowski
99-320 Żychlin
ul. Plac Wolności 4
2
0
1
0
0
0
2
0
3
4
668132782
607074143
OSP w Buczku
98-113 Buczek
1
0
0
0
0
0
0
0
3
7
43
Powiat łaski
24.
II.24
259
powiat łaski
ul. Szkolna 1
675 34 39
676 34 39
676 13 99
25.
II.25
OSP w Malenie
powiat łaski
98-113 Buczek
Malenia 16
1
0
0
0
0
0
2
0
2
6
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
26.
II.26
OSP w Bałuczu
powiat łaski
98-100 Łask
Bałucz
1
0
0
0
0
0
0
0
2
6
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
27.
II.27
OSP w Kolumnie
powiat łaski
98-100 Łask
1
Kolumna,
ul. Armii Ludowej 63
0
0
0
0
0
0
0
2
5
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
28.
II.28
OSP w Łasku
powiat łaski
98-100 Łask
ul. Strażacka 4
1
0
0
0
0
0
0
0
3
7
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
29.
II.29
OSP w
Marzeninie
powiat łaski
98-160
Sędziejowice
Marzenin
ul. Łaska 5
1
0
0
0
0
0
0
0
3
6
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
30.
II.30
OSP w
Pruszkowie
powiat łaski
98-160
Sędziejowice
Pruszków
ul. Główna 16
1
0
0
0
0
0
0
0
4
7
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
31.
II.31
OSP w
Sędziejowicach
powiat łaski
98-160
Sędziejowice
ul. Łódzka 2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
10
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
32.
II.32
OSP w Siedlcach
powiat łaski
98-160
Sędziejowice
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
43
675 34 39
260
Siedlce 29
676 34 39
676 13 99
33.
II.33
OSP w Brzykowie
powiat łaski
98-170 Widawa
ul. Mickiewicza 24
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
34.
II.34
OSP w Chociwiu
powiat łaski
98-170 Widawa
Chociw 101
1
0
0
0
0
0
0
0
3
5
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
35.
II.35
OSP w Widawie
powiat łaski
98-170 Widawa
ul. Mickiewicza 24
1
0
0
0
0
0
0
0
6
10
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
36.
II.36
OSP w
Chorzeszowie
powiat łaski
98-105
Wodzierady
Chorzeszów 17
1
0
0
0
0
0
0
0
3
6
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
37.
II.37
OSP w
Kwiatkowicach
powiat łaski
98-105
Wodzierady
Kwiatkowice
ul. Łaska 39
1
0
0
0
0
0
0
0
4
8
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
38.
II.38
OSP w
Wodzieradach
powiat łaski
98-105
Wodzierady
Wodzierady 57
1
0
0
0
0
0
0
0
3
5
43
675 34 39
676 34 39
676 13 99
99-100 Łęczyca
Leźnica Mała 80
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
24
721 01 15
zestaw R1
bez noszy
typu deska i
bez szyn
Powiat łęczycki
39.
II.39
OSP
w Leźnicy Małej
powiat łęczycki
261
40.
II.40
OSP w Piątku
powiat łęczycki
99-120 Piątek
ul. Strażacka 1
1
0
0
0
1
1
0
1
2
2
24
721 01 15
41.
II.41
OSP w Witoni
powiat łęczycki
99-335 Witonia
ul. Starzyńskiego 8
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
24
721 01 15
1 kamizelka
typu KED
Powiat łowicki
42.
II.42
OSP w Wicie
powiat łowicki
99-414 Kocierzew
1
0
0
0
1
1
0
0
6
6
660514457
509837568
43.
II.43
OSP w
Łyszkowicach
powiat łowicki
99-420
Łyszkowice
ul. Gminna
1
0
0
0
1
1
2
0
6
6
785539536
515131333
44.
II.44
OSP w Bąkowie
Górnym
powiat łowicki
99-440 Zduny
1
0
0
0
1
1
0
0
6
6
606358333
694520616
45.
II.45
OSP w Zdunach
powiat łowicki
99-440 Zduny
1
0
0
0
1
1
0
0
9
9
500071874
601664998
46.
II.46
OSP w Kiernozi
powiat łowicki
99-412 Kiernozia
1
0
0
0
1
1
0
0
3
3
695774235
698339360
47.
II.47
OSP w Bielawach
powiat łowicki
99-423 Bielawy
ul. Warszawska
1
0
0
0
1
1
0
0
8
8
668341262
606936858
48.
II.48
OSP w Łowiczu
powiat łowicki
99-400 Łowicz
ul. Floriana 1
1
0
0
0
1
1
0
0
11
11
604197379
505098565
Powiat łódzki
49.
II.49
OSP w
Łodzi Andrzejowie
powiat łódzki
92-620 Łódź
ul. Rokicińska 335
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
504255428
50.
II.50
OSP
w Łodzi Łagiewnikach
powiat łódzki
91-511 Łódź
ul. Pszczelna 84
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
605885880
262
51.
II.51
OSP w Łodzi Starym Złotnie
powiat łódzki
94-314 Łódź
ul. Stare Złotno 73
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
664771083
52.
II.52
OSP ORW
w Łodzi
powiat łódzki
91-342 Łódź
ul. Pojezierska 92
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
lekarzy
696044985
Powiat łódzki-wschodni
53.
II.53
OSP w
Andrespolu
powiat łódzki wschodni
95-020 Andrespol
ul. Ceramiczna 1
3
0
0
0
0
0
2
0
2
8
609692020
54.
II.54
OSP w Wiśniowej
Górze
powiat łódzki wschodni
95-020 Andrespol
Wiśniowa Góra
ul. Tuszyńska 99
1
0
0
0
0
0
1
0
2
4
604849042
55.
II.55
OSP w
Justynowie
powiat łódzki wschodni
95-020 Andrespol
Justynów
ul. Głowna 74
1
0
0
0
0
2
4
0
4
8
609900340
56.
II.56
OSP w Bedoniu
powiat łódzki wschodni
95-020 Andrespol
Bedoń
ul. Słowiańska 9B
1
0
0
0
0
0
2
0
2
3
44
714 04 78
57.
II.57
OSP w
Koluszkach
powiat łódzki wschodni
95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 39
4
0
1
0
0
0
2
1
6
12
509 115 585
58.
II.58
OSP w Długie
powiat łódzki wschodni
95-040 Koluszki
ul. 11 Długie 58
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
501817842
59.
II.59
OSP w Bronisinie
powiat łódzki wschodni
95-030 Rzgów
Bronisin 3
2
0
0
0
0
0
0
0
2
4
602 355 211
Kamizelka
KED
263
60.
II.60
OSP w Grodzisku
powiat łódzki wschodni
95-030 Rzgów
Grodzisko 47a
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
660092023
61.
II.61
OSP w Kalinie
powiat łódzki wschodni
95-030 Rzgów
Kalino 38
2
0
0
0
0
0
0
0
2
3
604420069
62.
II.62
OSP w Rzgowie
powiat łódzki wschodni
95-030 Rzgów
ul. Nadrzeczna 2
2
0
1
0
0
0
0
0
2
3
504908663
63.
II.63
OSP w Tuszynie
powiat łódzki wschodni
95-080 Tuszyn
ul. Źródlana 29
1
0
0
0
0
1
1
0
4
8
500228208
64.
II.64
OSP w Tuszyn Lesie
powiat łódzki wschodni
95-080 Tuszyn
ul. B. Prusa 9
1
0
0
0
0
0
2
0
2
5
602256534
65.
II.65
OSP w
Kurowicach
powiat łódzki wschodni
95-006 Brójce
Kurowice
ul. Rządowa 94
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
509045570
66.
II.66
OSP w Brójcach
powiat łódzki wschodni
95-006 Brójce
Brójce 39B
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
510048145
67.
II.67
OSP w Lipinach
powiat łódzki wschodni
92-048
Nowosolna
Lipiny 50
2
0
0
0
0
0
1
0
2
4
662912654
Powiat opoczyński
68.
II.68
OSP w Drzewicy
powiat
opoczyński
26-340 Drzewica
Pl. Narutowicza 1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
6
48
375 60 08
602679315
69.
II.69
OSP w Kamieniu
powiat
opoczyński
26-332 Sławno
Kamień 56
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
44
757 33 69
602378935
264
70.
II.70
OSP w Paradyżu
powiat
opoczyński
26-333 Paradyż
ul. Piotrkowska 1
1
0
0
0
0
0
3
1
4
6
44
758 40 08
695171715
71.
II.71
OSP w Żarnowie
powiat
opoczyński
26-330 Żarnów
ul. Szkolna 8
1
0
0
0
0
0
0
0
3
4
44
757 71 57
601695504
72.
II.72
OSP w
Wygnanowie
powiat
opoczyński
26-300 Opoczno
Wygnanów 25A
3
0
0
1
0
0
4
0
4
13
44
754 15 70
603745855
73.
II.73
OSP w Petrykozie
powiat
opoczyński
26-307 Białaczów
Petrykozy 77A
1
0
0
0
0
0
0
0
4
9
44
578 27 11
603964186
torba OSP
bez butli z
tlenem
Powiat pabianicki
74.
II.74
OSP w Chechle
powiat pabianicki
95-082 Dobroń
Chechło
ul. Lipowa 18
1
0
0
0
0
0
0
0
8
3
43
677 22 38
75.
II.75
OSP w Dłutowie
powiat pabianicki
95-081 Dłutów
ul. Polna 5
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
608558116
76.
II.76
OSP w Dobroniu
powiat pabianicki
95-082 Dobroń
ul. Pabianicka 1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
4
607920555
77.
II.77
OSP w
Kazimierzu
powiat pabianicki
95-083
Lutomiersk
Kazimierz
ul. Paderewskiego 4
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
668446597
78.
II.78
OSP w
Konstantynowie
powiat pabianicki
95-050
4
Konstantynów Łódzki
Plac Wolności 35/37
0
0
0
0
0
0
0
11
4
42
211 10 08
79.
II.79
OSP w
Kudrowicach
powiat pabianicki
95-200 Pabianice
Kudrowice 45
0
0
0
0
0
0
0
7
6
42
215 70 49
1
265
80.
II.80
OSP w
Lutomiersku
powiat pabianicki
95-083
Lutomiersk
ul. Kościuszki 11
1
0
0
0
0
0
0
0
3
9
43
677 50 08
81.
II.81
OSP w
Pabianicach
powiat pabianicki
95-200 Pabianice
ul. Jutrzkowicka
85/87
1
0
0
0
0
0
0
0
2
12
42
215 94 57
82.
II.82
OSP w
Piątkowisku
powiat pabianicki
95-200 Pabianice
Piątkowisko 70
1
0
0
0
0
0
0
0
5
5
42
215 56 46
83.
II.83
OSP w Szydłowie
powiat pabianicki
95-083
Lutomiersk
Szydłów 60
2
0
0
0
0
0
0
0
5
5
696475055
84.
II.84
OSP w
Woli
Zaradzyńskiej
powiat pabianicki
95-054 Ksawerów
Wola Zaradzyńska
ul. mjr. Hubala 51
1
0
0
0
0
0
0
0
4
4
503678556
Powiat pajęczański
85.
II.85
OSP w
Działoszynie
powiat
pajęczański
98-355
Działoszyn
ul. Piłsudskiego 28B
1
0
1
0
0
0
0
0
3
5
34
311 42 00
311 42 01
86.
II.86
OSP w Rząśni
powiat
pajęczański
98-332 Rząśnia
ul. 1 Maja 12
2
0
0
0
0
0
2
0
2
4
34
311 42 00
311 42 01
87.
II.87
OSP w
Sulmierzycach
powiat
pajęczański
98-338
Sulmierzyce
ul. Strażacka 10
1
0
0
0
0
0
0
0
2
5
34
311 42 00
311 42 01
97-310
Moszczenica
ul. Piotrkowska 4
2
0
0
0
0
0
0
0
2
12
723300720
Powiat piotrkowski
88.
II.88
OSP w
Moszczenicy
powiat
266
piotrkowski
89.
II.89
OSP w Rozprzy
powiat
piotrkowski
97-340 Rozprza
ul. Rynek
Piastowski 28
3
0
1
0
0
0
0
0
2
14
604195998
90.
II.90
OSP w Sulejowie
powiat
piotrkowski
97-330 Sulejów
ul. Plac Straży 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
601396377
91.
II.91
OSP Przygłowie
powiat
piotrkowski
97-330 Sulejów
ul. Sulejowska 33
1
0
0
0
0
0
0
0
2
8
503627997
92.
II.92
OSP w
Gorzkowicach
powiat
piotrkowski
97-350
Gorzkowice
ul. Cmentarna 4
1
0
0
0
0
2
0
0
2
6
506079921
93.
II.93
OSP w Wolborzu
powiat
piotrkowski
97-320 Wolbórz
ul.
Modrzewskiego 15
1
0
0
0
0
1
0
0
2
6
606151884
94.
II.94
OSP w
Lubanowie
powiat
piotrkowski
97-306 Grabica
Lubanów 28
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
886553994
95.
II.95
OSP w
Czarnocinie
powiat
piotrkowski
97-118 Czarnocin
ul. Główna 140
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
607223881
96.
II.96
OSP w Ręcznie
powiat
piotrkowski
97-510 Ręczno
ul. Piotrkowska 5
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
781686860
97.
II.97
OSP w Woli
Krzysztoporskiej
powiat
piotrkowski
97-371 Wola
Krzysztoporska
ul. Wesoła 8
2
0
0
0
0
0
0
0
2
11
503141695
267
98.
II.98
OSP w Dąbrowie
n/Czarną
powiat
piotrkowski
26-337
Aleksandrów
Dąbrowa
n/Czarną 56
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
500685024
OSP w Dalikowie
powiat poddębicki
99-205 Dalików
ul. Łódzka 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
665740503
609471358
661852968
100 II.
.
100
OSP w
Krzemieniewie
powiat poddębicki
99-205 Dalików
Krzemieniew 23
1
0
0
0
0
0
0
0
2
5
885118851
607607314
101 II.
.
101
OSP w Kałowie
powiat poddębicki
99-200 Poddębice
Kałów 13
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
605235197
607600655
600219814
102 II.
.
102
OSP w
Bałdrzychowie
powiat poddębicki
99-200 Poddębice
Bałdrzychów 27
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
781934840
785407177
103 II.
.
103
OSP w
Niemysłowie
99-200 Poddębice
Niemysłów 38
1
0
0
0
0
0
0
0
2
5
609112343
609080432
604305473
104 II.
.
104
OSP w Uniejowie
powiat poddębicki
99-210 Uniejów
ul. Kilińskiego 14
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
663558429
601932332
105 II.
.
105
OSP w
Spycimierzu
powiat poddębicki
99-210 Uniejów
Spicimierz 48A
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
722134131
691712746
106 II.
.
106
OSP w Zadzimiu
powiat poddębicki
99-232 Zadzim
Zadzim 35
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
691088733
785640969
107 II.
.
107
OSP w Zygrach
powiat poddębicki
99-232 Zadzim
Zygry 70
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
693531822
601456911
607935780
108 II.
OSP w
99-232 Zadzim
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
692052180
Powiat poddębicki
99.
II.99
268
.
108
Charchowie
Pańskim
powiat poddębicki
Charchów Pański 20
663751099
109 II.
.
109
OSP w
Wartkowicach
powiat poddębicki
99-220
Wartkowice
ul. Targowa 9
1
0
0
0
0
0
0
0
3
5
609118740
665239311
110 II.
.
110
OSP w
Pęczniewie
powiat poddębicki
99-235 Pęczniew
ul. Główna 14
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
695627756
695425935
Powiat radomszczański
111. II.
111
OSP w
Kamieńsku
powiat
radomszczański
97-360 Kamieńsk
ul. Głowackiego 5
1
0
0
0
0
0
0
0
1
9
44
685 94 20
112 II.
.
112
OSP w Lgocie
Wielkiej
powiat
radomszczański
97-565 Lgota Wielka
ul.
Radomszczańska
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
44
685 94 20
113 II.
.
113
OSP w
Radziechowicach II
powiat
radomszczański
97-561
1
Radziechowice II 143
0
0
0
0
0
0
0
1
9
44
685 94 20
114 II.
.
114
OSP w
Przedborzu
powiat
radomszczański
97-570 Przedbórz
ul. Mostowa 22
1
0
0
0
0
0
0
0
1
8
44
685 94 20
115 II.
.
115
OSP w
Strzałkowie
powiat
radomszczański
97-500 Strzałków
ul. Kopernika
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
44
685 94 20
96-230 Biała Rawska 1
0
0
0
0
0
0
0
3
8
44
Powiat rawski
116 II.
OSP w Białej
269
.
116
Rawskiej
powiat rawski
ul. Pl. Wolności 44
685 94 20
117 II.
.
117
OSP w
Kurzeszynie
powiat rawski
96-204 Kurzeszyn
1
0
0
0
0
0
0
0
3
6
44
685 94 20
Powiat sieradzki
118 II.
.
118
OSP w Błaszkach
powiat sieradzki
98-235 Błaszki
ul. Przemysłowa 1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
4
43
828 10 85
828 10 86
119 II.
.
119
OSP w
Brąszewicach
powiat sieradzki
98-270
Brąszewice
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
120 II.
.
120
OSP w Brzeźnio
powiat sieradzki
98-275 Brzeźnio
ul. Wspólna 44
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
121 II.
.
121
OSP w Burzeninie
powiat sieradzki
98-260 Burzenin
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
122 II.
.
122
OSP w
Goszczanowie
powiat sieradzki
98-215
Goszczanów
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
123 II.
.
123
OSP w
Proboszczowicach
powiat sieradzki
98-290 Warta
1
0
0
0
0
0
0
1
2
4
43
828 10 85
828 10 86
124 II.
.
124
OSP w Sieradzu
powiat sieradzki
98-200 Sieradz
ul. Krakowskie
Przedmieście 1
3
0
0
0
0
0
1
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
125 II.
.
125
OSP w Warcie
powiat sieradzki
98-290 Warta
ul. Tarnowskiego 10
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
43
828 10 85
828 10 86
126 II.
OSP w Złoczewie
98-270 Złoczew
3
0
0
0
0
0
3
1
2
4
/43/
zestaw
do triage
zestaw
do triage
zestaw
270
.
126
powiat sieradzki
ul. Szeroka 17
828 10 85
828 10 86
do triage
Powiat skierniewicki
127 II.
.
127
OSP w Głuchowie
powiat
skierniewicki
96-126 Głuchów
ul. Piaski 2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
7
505072814
128 II.
.
128
OSP w Słupi
powiat
skierniewicki
96-128
Słupia 112A
1
0
0
0
0
0
0
0
3
6
46
831 52 77
831 55 52
129 II.
.
129
OSP w Bolimowie
powiat
skierniewicki
99-417 Bolimów
ul. Dworska 8
1
0
0
0
0
0
1
0
4
8
46
838 03 28
838 04 44
130 II.
.
130
OSP w Mokrej Lewej 96-100
powiat
Skierniewice
skierniewicki
Mokra Lewa 75A
2
0
0
0
0
0
0
0
3
6
602358129
131 II.
.
131
OSP w
Drzewcach
powiat
skierniewicki
96-127 Lipce
Reymontowskie
Drzewce 165
1
0
0
0
0
0
0
0
2
8
602358129
132 II.
.
132
OSP w Woli
Pękoszewskiej
powiat
skierniewicki
96-111 Kowiesy
Wola
Pękoszewska 72
2
0
0
0
0
0
0
0
2
6
46
831 73 18
831 75 06
Powiat tomaszowski
133 II.
.
133
OSP w
Białobrzegach
powiat
tomaszowski
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. Opoczyńska 3
1
0
0
0
0
0
1
0
2
4
44
723 17 61
668354762
134 II.
.
134
OSP w
Czerniewicach
powiat
97-216
Czerniewice
ul. Mazowiecka 39
1
0
0
0
0
0
1
0
3
9
44
710 40 41
513376021
271
tomaszowski
135 II.
.
135
OSP w Królowej Woli 97-215 Inowłódz
powiat
Królowa Wola 92
tomaszowski
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
44
710 15 23
667150203
136 II.
.
136
OSP w Lubochni
powiat
tomaszowski
97-217 Lubochnia
ul. Tomaszowska 6
2
0
0
0
0
0
0
0
4
11
503079464
609339246
137 II.
.
137
OSP w
Ludwikowie
powiat
tomaszowski
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. Łukasza 9/11
1
0
0
0
0
0
0
0
2
5
603966207
44
723 03 96
138 II.
.
138
OSP w Łaznowie
powiat
tomaszowski
97-221 Rokiciny
Łaznów 72
2
0
0
0
0
0
0
0
6
14
44
719 55 72
601809739
139 II.
.
139
OSP w
Smardzewicach
powiat
tomaszowski
97-213
Smardzewice
ul. Główna 16/18
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
/44/
726 04 39
601850200
140 II.
.
140
OSP w Będkowie
powiat
tomaszowski
97-319 Będków
ul. Rynek
Kościuszki 27
1
0
0
0
0
0
0
0
2
7
513802905
44
719 70 33
141 II.
.
141
OSP w Przesiadłowie 97-225 Ujazd
powiat
Przesiadłów 31
tomaszowski
1
0
0
0
0
0
0
0
4
12
505472992
603376619
142 II.
.
142
OSP w Rzeczycy
powiat
tomaszowski
97-220 Rzeczyca
ul. Ks. Kitowicza 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
6
44
710 61 70
609472448
143 II.
.
143
OSP w
Żelechlinku
powiat
tomaszowski
97-226
Żelechlinek
ul. Rawska 4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
8
507133858
144 II.
OSP w Ujeździe
97-225 Ujazd
1
0
0
0
0
0
0
0
3
8
504298237
272
.
144
powiat
tomaszowski
ul. Pl. Kościuszki 14
Powiat wieluński
145 II.
.
145
OSP w Białej
powiat wieluński
98-350 Biała
Biała Rządowa 97a
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
783564345
uprawnieni
a kpp
posiadają
strażacy
PSP
członkowie
jednostki
146 II.
.
146
OSP w Osjakowie
powiat wieluński
98-320 Osjaków
ul. Targowa 23
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
663030355
zestaw
triage,
uprawnieni
a kpp
posiadają
strażacy
PSP
członkowie
jednostki
147 II.
.
147
OSP w
Rychłocicach
powiat wieluński
98-313 Konopnica
Rychłocice 81
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
43
842 47 98
697137719
zestaw
triage,
uprawnieni
a kpp
posiadają
strażacy
PSP
członkowie
jednostki
148 II.
.
148
OSP w
Czarnożyłach
powiat wieluński
98-310
Czarnożyły
Czarnożyły 47b 23
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
607561130
zestaw
triage
98-405 Galewice
1
0
0
0
0
0
0
0
4
11
62
Powiat wieruszowski
149 II.
OSP w
273
.
149
Galewicach
powiat
wieruszowski
ul. Wieruszowska 8
783 81 92
150 II.
.
150
OSP w Łubnicach
powiat
wieruszowski
98-432 Łubnice
ul. Gen. Sikorskiego
96
2
0
0
0
0
0
0
0
4
9
62
784 71 30
151 II.
.
151
OSP w
Wieruszowie
powiat
wieruszowski
98-400
Wieruszów
ul. Mickiewicza 13
2
0
0
0
0
0
0
0
5
12
62
784 24 46
Powiat zduńskowolski
152 II.
.
152
OSP w
Choszczewie
powiat
zduńskowolski
98-240 Szadek
Choszczewo 24
1
0
0
0
0
0
0
0
7
7
602 116 497
43
821 76 76
153 II.
.
153
OSP w Korczewie
powiat
zduńskowolski
98-220 Zduńska Wola 1
Korczew 13
0
0
0
0
0
0
0
5
5
697040295
43
825 14 16
154 II.
.
154
OSP w Szadku
powiat
zduńskowolski
98-240 Szadek
Szadek, ul. Nowe
Miasto 9
1
0
0
0
0
0
0
0
5
5
43
821 50 08
155 II.
.
155
OSP w
Wilamowie
powiat
zduńskowolski
98-240 Szadek
Wilamów 16
1
0
0
0
0
0
0
0
5
5
697661128
156 II.
.
156
OSP w Zapolicach
powiat
zduńskowolski
98-161 Zapolice
Plac Strażacki 4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
723538494
157 II.
.
157
OSP w Pstrokonie
powiat
zduńskowolski
98-161 Zapolice
Pstrokonie 40
1
0
0
0
0
0
0
0
5
5
692739221
158 II.
OSP w
98-161 Zapolice
1
0
0
0
0
0
0
0
5
5
43
Zestaw R1
bez noszy
typu deska i
bez szyn
274
.
158
Rembieszowie
powiat
zduńskowolski
Rembieszów 23
823 13 82
159 II.
.
159
OSP w
Zborowskich
powiat
zduńskowolski
98-220 Zduńska Wola 1
Zborowskie
0
0
0
0
0
0
0
11
11
509824594
160 II.
.
160
OSP w
Janiszewicach
powiat
zduńskowolski
98-220 Zduńska Wola 1
Janiszewice 3
0
0
0
0
0
0
0
7
7
691805706
43
824 84 99
Powiat zgierski
161 II.
.
161
OSP w
Aleksandrowie
Łódzkim
powiat zgierski
95-075
Aleksandrów Łódzki
ul. 11 Listopada 9
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
712 10 08
162 II.
.
162
OSP w Głownie
powiat zgierski
95-015 Głowno
ul. Złota 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
719 10 08
163 II.
.
163
OSP w Strykowie
powiat zgierski
95-010 Stryków
ul. Targowa 19
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
719 82 95
164 II.
.
164
OSP w
Parzęczewie
powiat zgierski
95-045 Parzęczew
ul. Południowa 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
718 63 45
165 II.
.
165
OSP w Ozorkowie
powiat zgierski
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
277 14 91
166 II.
.
166
OSP w Białej
powiat zgierski
95-001 Biała
ul. Kościelna 2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
42
717 84 88
208
1
6
1
8
18
103
9
500
913
RAZEM
* w przypadku braku łączności pod wykazanym numerem telefonu, połączenie należy kierować na numer PSK/MSK KP/M PSP z właściwego powiatu
275
** - umieszczamy tylko te jednostki OSP w KSRG, które posiadają co najmniej 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 i min. 2 ratowników oraz zapewniają odpowiedni poziom gotowości operacyjnej
(wyjazdowej) poparty wynikami z inspekcji gotowości operacyjnych przeprowadzanych przez zespoły inspekcyjne KP/M PSP i udziałem w działaniach ratowniczo - gaśniczych na obszarze
powiatu/miasta
*** - pod pojęciem zestawu ratownictwa medycznego R1 należy rozumieć kpl.: torba medyczna + nosze typu deska + szyny do stabilizacji kończyn, w przypadku braku noszy typu deska lub szyn
stabilizujących kończyny, wpisujemy liczbę posiadanych zestawów R1 z dopiskiem np.: bez noszy
**** - pod pojęciem dodatkowego sprzętu ratownictwa medycznego należy rozumieć sprzęt, który nie wchodzi w standardowe wyposażenie zestawów ratownictwa medycznego R1 i R2
276
REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE EWIDENCJA
NUMER III
NAZWA:
POZOSTAŁE JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
stan na dzień 1 stycznia 2013 r.
Lp.
Nr
ewid
encyj
ny
Nazwa Jednostki
Współpracującej z
Systemem
Siedziba
i adres jednostki
Teren działania
jednostki
Wykaz
wyposażenia
jednostki systemu
Maksymalny czas
dotarcia na
miejsce zdarzenia
Numery
telefonów
kontaktowych
powiat bełchatowski
Liczba
ratowników
medycznych
z tytułem
ratownika
35
1.
III.1.
Powiatowe Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe w
Bełchatowie
ul. Wschodnia 15A
97-400 Bełchatów
- skuter ratowniczy
dwuosobowy,
- łódź wiosłowa
"Mazurek",
- podręczny sprzęt
ratunkowy (rzutki,
koła, pasy
ratunkowe,
zasobniki z liną,
boje SP),
- deska ratownicza
pływająca,
- zestaw
ratownictwa
medycznego
WOPR R1,
- sprzęt do
nurkowania (butle,
skafandry, automaty,
itd.).
uzależniony
od odległości
miejsca zdarzenia
od siedziby
603381002
2.
III.2.
Powiatowe Wodne
Ochotnicze
ul. Leszka Czarnego
22
powiat
radomszczański
43 ratowników
WOPR
- apteczka PSP 1,
- apteczka R-0,
w okresie
funkcjonowania
606816257
277
Pogotowie
Ratunkowe w
Radomsku
97-500 Radomsko
powiat pajęczański
posiadających tytuł
ratownika zgodnie
z ustawą o
Państwowym
Ratownictwie
Medycznym
/ukończony kurs
kwalifikowanej
pierwszej pomocy/
- deski ortopedyczne
2 szt.,
- szyny Kramera kpl.,
- defibrylator AED,
- łódź motorowa
z silnikiem
zaburtowym
30 KM,
- łodzie wiosłowo motorowe
z okuciami do
ratownictwa
lodowego - 2 szt.,
- podręczny sprzęt
ratunkowy
przystosowany
do udzielania
pomocy tonącym
kąpielisk (lipiec,
sierpień): obszar
wodny w
Zakrzówku
Szlacheckim 3 min. (gmina
Ładzice)
278
b) maksymalny czas osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu,
o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumiany jako czas liczony od momentu przyjęcia
zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży
Pożarnej do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem PRM z miejsca
stacjonowania
Czas osiągnięcia pełnej gotowości jednostek PSP do współpracy z jednostkami systemu
PRM rozumiany, jest jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez
właściwego dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania PSP do momentu wyjazdu jednostki
wynosi max. 1 min. przy założeniu, że w tym samym czasie siły i środki tej jednostki nie biorą
udziału w innych działaniach ratowniczych.
Czas osiągnięcia pełnej gotowości jednostek OSP z KSRG wytypowanych do współpracy
z jednostkami systemu PRM rozumiany, jest jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia
o zdarzeniu przez właściwego dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania PSP do momentu
wyjazdu jednostki wynosi max. 5 min. Podana wartość dotyczy jednak sytuacji, gdy ratownicy
z OSP (łącznie z kierowcą - ratownikiem) są obecni w miejscowości, w której ma swoją siedzibę
jednostka OSP, w przeciwnym razie ww. czas może zostać znacznie wydłużony lub istnieje
niewielkie prawdopodobieństwo braku możliwości wyjazdu do zdarzenia tej jednostki OSP.
c) wyposażenie niezbędne do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środki
łączności i środki transportu
Wyposażenie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środki łączności
określone są w rejestrze jednostek współpracujących z systemem. Jednostki Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
na terenie województwa łódzkiego nie posiadają na swoim wyposażeniu środków transportu
typu karetki lub ambulanse służących do transportu poszkodowanych z miejsca zdarzenia
do zakładów opieki zdrowotnej.
Ww. jednostki wyjeżdżają do zdarzeń samochodami gaśniczymi lub specjalnymi
(np. ratownictwa drogowego wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt służący do prowadzenia
skutecznych działań ratowniczo - gaśniczych).
W
przypadku
braku
możliwości
transportu
poszkodowanego
przez
ZRM,
przemieszczanie poszkodowanego do szpitala lub na spotkanie ZRM może być realizowane
przez jednostki KSRG tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy decyzję taką podejmie lekarz lub
dysponent
ZRM.
Wynika
to
z
Porozumień
zawartych
pomiędzy
Komendantami
279
Powiatowymi/Miejskimi PSP a dysponentami ZRM. W takich przypadkach transport jest
realizowany przez samochody gaśnicze lub specjalne z KSRG będące na miejscu zdarzenia,
w warunkach odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne, w związku
z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia poszkodowanego.
Maksymalny czas dotarcia ratowników jednostki współpracującej na miejsce
zdarzenia:
Maksymalny czas dotarcia ratowników, ujętych w wykazie jednostek, na miejsce zdarzenia /bez
brania pod uwagę warunków meteorologicznych, naturalnych przeszkód terenowych oraz sieci
lokalnych dróg dojazdowych wynosi 1 minutę alarmowania plus 1 minuta na 1 km dojazdu
do miejsca zdarzenia z siedziby właściwej JRG KP/M PSP oraz 5 minut alarmowania plus
1 minuta na 1 km dojazdu do miejsca zdarzenia z siedziby właściwej OSP w KSRG.
W porozumieniach podpisanych pomiędzy właściwymi Komendantami Powiatowymi/Miejskimi
PSP a dysponentami zespołów ratownictwa medycznego województwa łódzkiego są zawarte
w formie graficznej /mapy/ maksymalne czasy dotarcia ratowników danej jednostki ochrony
przeciwpożarowej współpracującej z systemem PRM. Właściwe porozumienia obowiązujące
na danym terenie, jak i załączniki do niego są w posiadaniu właściwych dysponentów ZRM,
którzy w każdej chwili (biorąc pod uwagę panujące warunki meteorologiczne mogą sprawdzić,
która jednostka ochrony przeciwpożarowej, wyznaczona do współpracy z systemem PRM,
będzie szybciej od ratowników ZRM na miejscu zdarzenia) mogą poprosić właściwego
Dyżurnego Operacyjnego PSK/MSK KP/M PSP o zadysponowanie tej jednostki na miejsce
zdarzenia.
10. Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie
kwalifikowanej
pierwszej
pomocy,
w
szczególności
wskazanie
danych
identyfikujących podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
(nazwa, adres i telefon kontaktowy)
Po ocenie złożonych dokumentów i przeprowadzeniu oględzin (lub kontroli) podmiotu
ubiegającego się o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
i w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podejmowane zostaje rozstrzygnięcie określone
w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 757) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz.
280
408).
Wykaz
podmiotów
posiadających
zatwierdzenie
programu
kursu
w
zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres do
Miejsce
korespondencji
prowadzenia kursu
(siedziba podmiotu) (sale ćwiczeniowe)
Telefon
Fax
Data
zatwierdzenia
1
„Rat-Med.” P. Czyrka, ul. Osada Dolna 10, ul. Reymonta 14, 96R. Kazimierczak,
96-200 Rawa
200 Rawa
spółka jawna
Mazowiecka
Mazowiecka
Tel. 46 813 12 17
Fax 46 813 12 17
18.03.2008
2
Szkoła Ratownictwa
Medycznego przy
Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa
Medycznego
w Łodzi
Tel. 42 665 30 36
Fax 42 656 87 88
09.07.2008
ul. Sienkiewicza
137/141, 90-302
Łódź
ul. Sienkiewicza
137/141, 90-302
Łódź
3
„VIMED” Rafał
Kaczmarek
ul. Kostromska 66
lok. 29
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Ks. Kard. St.
Wyszyńskiego 23,
Włodzimierzów, 97330 Sulejów
Tel. 502 703 636
Fax 44 737 87 66
14.12.2009
4
Ośrodek Szkolenia
Komendy
Wojewódzkiej
Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi
z miejscem
prowadzenia kursu w
Sieradzu
ul. T. Grzesika i R.
Piwnika 1
98-200 Sieradz
ul. T. Grzesika i R.
Piwnika 1
98-200 Sieradz
Tel. 43 828 10 90
Fax 43 828 10 91
15.02.2010
5
Ratownictwo Wodne
Szkoła Pływania
i Sportów Wodnych
ul. Rojnej 69A 91134 Łódź
HALA MOSIR Łódź
ul. Ks. Skorupki 21
90-532 Łódź
Tel. 603 877 120
42 656 05 56
Fax42 656 05 55
12.05.2010
ul. Łąkowa 7a lok.
111
90-562 Łódź
Tel. 42 657 04 34
Fax 42 657 04 34
18.06.2010
Tel. 42 750 42 05
Fax 42 750 40 16
10.08.2012
ul. Giewont 28, 92116 Łódź
Tel. 728 941 290
Fax brak
22.05.2013
ul. Wielkopolska
70/72,
91-029 Łódź
Tel. 42 651 69 93 42
654 30 20
Fax 42 651 69 93
27.05.2013
6
7
Centrum Szkoleń
ul. Łąkowa 7a lok.
Medycznych
111
Warężak-Kuciel spółka
90-562 Łódź
jawna
Wojskowe Centrum
Kształcenia
Medycznego
w Łodzi
ul. 6 Sierpnia 92, 90- ul. 6 Sierpnia 92, 90646 Łódź
646 Łódź
8
Centrum Szkoleniowe
ul. Józefa 15/11, 92„SACHMET”
207 Łódź
Radosław Michalski
9
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
Samorządu
Województwa
Łódzkiego w Łodzi
ul. Wielkopolska
70/72,
91-029 Łódź
281
11. Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa
o pracę, umowy cywilnoprawne) - tabela 13 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej
TABELA 13 – Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły
ratownictwa medycznego, LZRM – lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) – stan na dzień 31 grudnia 2012 r.
1
2
Lp.
3
Dysponent jednostki
2a
Rodzaj
jednostki
systemu
2b
2c
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
2d
2
Wojewódzka
Stacja
Ratownictwa
Medycznego w
Łodzi
Nazwa
Łódź, ul. Warecka 2
5303
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
5
6
W tym:
W tym:
Liczba
Liczba
liczba
liczba
Liczba
wszystkich
wszystkich
pracujących
pracujących pracujących
pracujących
pracujących
lekarzy
pielęgniarek ratowników
lekarzy
pielęgniarek
systemu
systemu
medycznych
4a
4b
5a
5b
SOR
0
0
0
0
0
ZRM
76
76
34
34
310
LZRM
0
0
0
0
0
1061029
Łódź –
Bałuty
Razem:
76
76
34
34
310
Kod TERYT
z opisem²
SOR
10
2
24
3
5
ZRM
6
5
2
2
40
LZRM
0
0
0
0
0
1
Nazwa
4
Kod TERYT
z opisem²
282
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej im.
Prymasa
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w
Sieradzu
Sieradz,
ul. Armii Krajowej 7
5249
1014011
Sieradz
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
5179
1062011
Miasto
Piotrków
Trybunalski
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Pabianice,
ul. Konopnickiej 39a
7431
1008021
Pabianice
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
3
Nazwa
Samodzielny
Szpital
Wojewódzki
im. M.
Kopernika w
Piotrkowie
Trybunalskim
Piotrków Trybunalski,
ul. Rakowska 15
4
Nazwa
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
FALCK
Medycyna
Region Łódzki
Adres
5
Nazwa
Razem:
16
7
26
5
45
SOR
15
12
7
7
16
ZRM
12
12
1
1
75
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
27
24
8
8
91
SOR
ZRM
83
83
17
17
308
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
83
83
17
17
308
SOR
ZRM
8
8
8
8
15
0
15
0
7
24
LZRM
0
0
0
0
0
283
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Szpital
Powiatowy w
Brzezinach
Brzeziny,
ul. M. Skłodowskiej Curie 6
24615
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Wieluń, ul. Szpitalna
16
5247
1017094
Wieluń
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Wieruszów,
ul. Warszawska 104
22350
1018074
Wieruszów
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
6
Nazwa
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Wieluniu
1021011
Brzeziny
7
Nazwa
Powiatowe
Centrum
Medyczne
Sp. z o.o. NZOZ
Szpital
Powiatowy w
Wieruszowie
8
Nazwa
Kod TERYT
z opisem²
Razem:
16
16
15
15
31
SOR
ZRM
7
9
4
7
20
7
16
7
16
28
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
16
11
27
23
44
SOR
ZRM
0
6
0
5
0
0
0
0
0
12
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
6
5
0
0
12
SOR
10
10
21
15
6
ZRM
9
9
10
6
47
LZRM
0
0
0
0
0
284
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Tomaszowskie
Centrum
Zdrowia w
Tomaszowie
Mazowieckim
Tomaszów
Mazowiecki, ul. Jana
Pawła II 35
23114
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Rawa Mazowiecka,
ul. Warszawska 14
19966
1013011
Rawa
Mazowiecka
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
5252
Numer
księgi
9
Nazwa
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Rawie
Mazowieckiej
10
Nazwa
11
Zduńskowolski
Szpital
Powiatowy
Zduńska Wola,
ul. Królewska 28
Nazwa
Adres
1016011
Tomaszów
Mazowiecki
Razem:
19
19
31
21
53
SOR
0
0
0
0
0
ZRM
6
6
10
9
31
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
6
6
10
9
31
SOR
ZRM
0
13
0
12
0
0
0
0
0
26
LZRM
0
0
0
0
0
1019011
Zduńska
Wola
Razem:
13
12
0
0
26
Kod TERYT
z opisem²
SOR
ZRM
0
9
0
9
0
0
0
0
0
49
285
rejestrowej¹
Centrum
Medyczne
Riemer
Pogotowie
Ratunkowe
Riemer
Bełchatów,
ul. Przemysłowa 12A
8246
1001011
Bełchatów
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Łódź, ul. Pabianicka
62
4373
1061039
Łódź – Górna
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
4685
1061069
Łódź Widzew
12
Nazwa
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. M.
Kopernika
W Łodzi
13
Nazwa
14
III Szpital
Miejski im. dr.
K. Jonschera w
Łodzi
Łódź, ul. Milionowa
14
Nazwa
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
9
9
0
0
49
SOR
ZRM
16
0
11
0
30
0
14
0
2
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
16
11
30
14
2
SOR
ZRM
13
0
14
0
22
0
13
0
2
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
13
14
22
13
2
SOR
ZRM
LZRM
7
0
0
7
0
0
17
0
0
12
0
0
6
0
0
286
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Łódź, ul. Sporna 36/50
18577
1061029
Łódź –
Bałuty
Razem:
7
7
17
12
6
SOR
ZRM
19
0
3
0
14
0
13
0
2
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
19
3
14
13
2
SOR
ZRM
23
0
16
0
21
0
5
0
3
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
23
16
21
5
3
Nr 4
im. M.
Konopnickiej w
Łodzi
15
Nazwa
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Pabianickie
Centrum
Medyczne
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Pabianice,
ul. Jana Pawła II 68
23602
1008021
Pabianice
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
4416
1020031
Zgierz
Adres
16
Nazwa
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. Marii
Skłodowskiej –
Curie w Zgierzu
Zgierz,
ul. Parzęczewska 35
287
17
Nazwa
Szpital
Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Adres
Bełchatów,
ul. Czapliniecka 123
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
5222
1001011
Bełchatów
18
Nazwa
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
„Kutnowski
Szpital
Samorządowy”
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Kutno, ul. Kościuszki
52
25063
1002011
Kutno
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
5232
1004011
Łęczyca
Adres
19
Nazwa
20
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Łęczycy
Nazwa
Łęczyca, ul.
Zachodnia 6
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
SOR
ZRM
5
0
5
0
36
0
30
0
8
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
5
5
36
30
8
SOR
ZRM
18
0
9
0
21
0
18
0
0
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
18
9
21
18
0
SOR
ZRM
14
0
14
0
24
0
6
0
0
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
14
14
24
6
0
SOR
ZRM
LZRM
5
0
0
4
0
0
22
0
0
17
0
0
11
0
0
288
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Szpital
Powiatowy im.
E. Biernackiego
w Opocznie
Opoczno,
ul. Partyzantów 30
5183
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Radomsko,
ul. Jagiellońska 36
5180
1012011
Radomsko
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
Kod TERYT
z opisem²
Poddębice,
ul. Mickiewicza 16
25789
1011034
Poddębice
Adres
Numer
księgi
rejestrowej¹
21
Nazwa
Szpital
Powiatowy w
Radomsku
22
Nazwa
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
„Poddębickie
Centrum
Zdrowia”
23
Nazwa
1007044
Opoczno
Kod TERYT
z opisem²
Razem:
5
4
22
17
11
SOR
ZRM
18
0
17
0
16
0
8
0
17
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
18
17
16
8
17
SOR
ZRM
8
0
6
0
13
0
3
0
5
0
LZRM
0
0
0
0
0
Razem:
8
6
13
3
5
SOR
ZRM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LZRM
10
10
0
0
4
289
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Łódź, ul. Gen. Maczka
Lotnicze
35
Pogotowie
Ratunkowe
Filia w Łodzi
18716
1061011
Miasto Łódź
Razem:
10
10
0
0
4
¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru /Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zmianami/
² Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania /Dz. U. z 2012
r., poz. 594/
290
III.
KALKULACJA
KOSZTÓW
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁÓW
1) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2012 r.
Kalkulację sporządzono przy wykorzystaniu danych dotyczących kosztów bezpośrednich
i pośrednich na 2012 r., przekazanych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego
w województwie łódzkim.
Koszty bezpośrednie obejmują koszty:
•
osobowe (uwzględniające wynagrodzenia członków zespołów ratownictwa medycznego
z pochodnymi oraz wynagrodzenia dyspozytorów medycznych z pochodnymi),
•
eksploatacyjne (uwzględniające koszty związane z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego oraz koszty związane z funkcjonowaniem stanowisk dyspozytorów
medycznych).
Koszty pośrednie obejmują koszty związane z:
•
działalnością
zespołów
ratownictwa
medycznego
(z
podziałem
na
koszty
administracyjno-gospodarcze i pozostałe),
•
funkcjonowaniem stanowisk dyspozytorów medycznych (z podziałem na koszty
administracyjno-gospodarcze i pozostałe).
W 2012 roku w województwie łódzkim w 20 rejonach operacyjnych funkcjonowały:
•
33 zespoły specjalistyczne „S”,
•
65 zespoły podstawowe „P”, w tym jeden 12-godzinny zespół „P”,
•
dwa 12-godzinne zespoły podstawowe wodne „P”, działające na Zalewie Sulejowskim
i Zbiorniku Jeziorsko w okresie 15 czerwca – 15 września 2012 roku,
•
7 dodatkowych zespołów podstawowych „P”, działających w okresie 1.07.2012 r. 31.12.2012 r.
Strukturę
kosztów
dla poszczególnych
działalności
rejonów
zespołów
operacyjnych,
ratownictwa
z
podziałem
medycznego
na
zespoły
w
2012
roku
specjalistyczne
i podstawowe, przedstawiają tabele:
•
Składniki
kosztów
funkcjonowania
zespołów
ratownictwa
medycznego
typu
podstawowego za 2012 r.,
291
•
Składniki
kosztów
funkcjonowania
zespołów
ratownictwa
medycznego
typu
specjalistycznego za 2012 r.
Koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2012 roku przedstawiają
się następująco:
•
koszty funkcjonowania 33 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego:
47 615 543,85 zł;
•
koszty funkcjonowania 65 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (łącznie
z 12-godzinnym
zespołem
„P”
oraz
7
dodatkowymi
zespołami
czasowymi):
68 654 523,35 zł,
•
koszty funkcjonowania 2 wodnych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:
205 655,20 zł.
292
SKŁADNIKI KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU PODSTAWOWEGO
ZA 2012 r.
Nr
rejonu
operac.
Koszty działalności
10/01
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
17 477 431,77
63,22407597
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
1 801 120,81
6,515499556
19 278 552,58
69,73957553
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
2 501 530,63
9,049210701
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
100 352,30
0,363021382
Suma kosztów eksploatacyjnych
2 601 882,93
9,412232083
Suma kosztów bezpośrednich
21 880 435,51
79,15180761
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Koszty pośrednie
Kwota (w zł)*
Procentowy
udział w
kosztach
ogółem
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
3 774 970,71
13,65584132
pozostałe
1 087 140,55
3,932697757
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
Administracyjno-gospodarcze
640 984,74
2,318742733
Liczba
dobokaretek**
9 518
Średnia stawka
dobowa zespołu
typu "P" (w
zł)***
2 904,35
293
dyspozytorów medycznych
pozostałe
260 101,87
0,940910576
5 763 197,87
20,84819239
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
24 841 073,66
89,86182575
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
2 802 559,72
10,13817425
Suma kosztów ogółem
27 643 633,38
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
825 325,90
63,07411945
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
7,25521892
920 260,56
70,32933837
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
252 714,00
19,31323496
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
17 761,46
1,357389184
Suma kosztów eksploatacyjnych
270 475,46
20,67062414
Suma kosztów bezpośrednich
1 190 736,02
90,99996251
Administracyjno-gospodarcze
48 071,50
3,673782118
pozostałe
57 354,92
4,383251604
Suma kosztów pośrednich
10/02
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
550
2 379,09
294
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,348430586
pozostałe
7 780,00
0,594573185
117 765,64
9,000037493
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
1 183 466,32
90,44438813
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
125 035,34
9,555611874
Suma kosztów ogółem
1 308 501,66
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 776 452,26
62,32272467
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
142 401,99
4,995844929
1 918 854,25
67,31856959
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
577 571,42
20,26275932
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
26 642,19
0,934679704
Suma kosztów eksploatacyjnych
604 213,61
21,19743902
Suma kosztów bezpośrednich
2 523 067,86
88,51600862
Administracyjno-gospodarcze
125 079,00
4,388107834
pozostałe
186 032,45
6,52651885
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
10/03
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
1 098
2 596,00
295
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,159949704
pozostałe
11 670,00
0,409414997
327 340,67
11,48399138
2 665 135,13
93,50011067
185 273,40
6,499889333
2 850 408,53
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
503 000,81
68,60187798
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
17 333,44
2,364025091
520 334,25
70,96590307
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
136 401,82
18,60319273
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
14 997,63
2,045455122
Suma kosztów eksploatacyjnych
151 399,45
20,64864785
Suma kosztów bezpośrednich
671 733,70
91,61455092
Administracyjno-gospodarcze
56 150,09
7,658042583
pozostałe
2 089,27
0,284945556
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/04
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
366
2 003,33
296
Administracyjno-gospodarcze
3 244,20
0,442460943
pozostałe
0,00
0
61 483,56
8,385449082
697 641,99
95,14805884
35 575,27
4,851941156
733 217,26
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 045 612,98
53,17824026
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
4,828228279
1 140 547,64
58,00646854
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
542 768,92
27,60437809
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
17 761,46
0,903320067
Suma kosztów eksploatacyjnych
560 530,38
28,50769816
Suma kosztów bezpośrednich
1 701 078,02
86,5141667
95 470,00
4,855454834
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/05
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Administracyjno-gospodarcze
732
2 686,12
297
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
pozostałe
137 354,92
6,985656334
Administracyjno-gospodarcze
24 559,22
1,249043505
pozostałe
7 780,00
0,395678628
265 164,14
13,4858333
1 821 206,82
92,62372952
145 035,34
7,376270479
1 966 242,16
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 942 025,67
74,23241364
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
146 748,09
5,609331064
2 088 773,76
79,8417447
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
245 920,51
9,40011932
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
240,19
0,009181075
Suma kosztów eksploatacyjnych
246 160,70
9,409300395
Suma kosztów bezpośrednich
2 334 934,46
89,2510451
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/06
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
916
2 856,05
298
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
193 394,62
7,392358221
pozostałe
54 914,14
2,099050089
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
17 722,06
0,677411895
pozostałe
15 177,15
0,580134699
281 207,97
10,7489549
2 436 254,94
93,12394127
179 887,49
6,876058732
2 616 142,43
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 311 726,57
57,10125527
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
171 309,60
7,457341662
1 483 036,17
64,55859693
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
495 454,05
21,5677938
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
35 065,38
1,526444047
530 519,43
23,09423785
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/07
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Suma kosztów eksploatacyjnych
916
2 507,85
299
Suma kosztów bezpośrednich
87,65283478
Administracyjno-gospodarcze
226 910,67
9,877732439
pozostałe
0,00
0
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
56 727,66
2,469432783
pozostałe
0,00
0
283 638,33
12,34716522
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
2 034 091,29
88,54678151
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
263 102,64
11,45321849
Suma kosztów ogółem
2 297 193,93
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 601 992,00
57,83091125
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
215 390,00
7,775444555
1 817 382,00
65,6063558
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
772 665,00
27,89272421
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
2 361,00
0,085230626
775 026,00
27,97795483
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów pośrednich
10/08
2 013 555,60
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Suma kosztów eksploatacyjnych
1 098
2 522,89
300
Suma kosztów bezpośrednich
93,58431063
Administracyjno-gospodarcze
148 668,00
5,366822002
pozostałe
22 401,00
0,808662117
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
5 863,00
0,21165064
pozostałe
791,00
0,028554606
177 723,00
6,415689366
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
2 545 726,00
91,89911957
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
224 405,00
8,100880428
Suma kosztów ogółem
2 770 131,00
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
3 214 844,00
54,94853986
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
402 842,00
6,885428872
3 617 686,00
61,83396873
1 095 228,00
18,71978218
69 188,00
1,182570469
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów pośrednich
10/09
2 592 408,00
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
1 830
3 197,07
301
Koszty pośrednie
Suma kosztów eksploatacyjnych
1 164 416,00
19,90235265
Suma kosztów bezpośrednich
4 782 102,00
81,73632138
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
724 437,00
12,38217325
pozostałe
286 563,00
4,897972788
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
41 395,00
0,707528828
pozostałe
16 148,00
0,276003757
1 068 543,00
18,26367862
5 321 072,00
90,94846807
529 573,00
9,051531925
5 850 645,00
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
35 517,00
38,73342349
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
450,00
0,49075205
35 967,00
39,22417554
54 352,00
59,27412319
76,00
0,082882568
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/09 W
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
93
985,98
302
Suma kosztów eksploatacyjnych
54 428,00
59,35700576
Suma kosztów bezpośrednich
90 395,00
98,58118129
Administracyjno-gospodarcze
774,00
0,844093526
pozostałe
285,00
0,310809632
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
147,00
0,160312336
pozostałe
95,00
0,103603211
1 301,00
1,418818705
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
90 928,00
99,16244983
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
768,00
0,837550166
Suma kosztów ogółem
91 696,00
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
884 942,08
59,24729942
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
6,355921313
979 876,74
65,60322074
326 258,36
21,84315469
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
10/10
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów pośrednich
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
550
2 715,71
303
Koszty pośrednie
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
13 321,09
0,891853406
Suma kosztów eksploatacyjnych
339 579,45
22,73500809
Suma kosztów bezpośrednich
1 319 456,19
88,33822883
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
68 829,60
4,608174945
pozostałe
93 016,20
6,22747949
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,30524198
pozostałe
7 780,00
0,520874755
174 185,02
11,66177117
1 373 046,24
91,92610855
120 594,97
8,073891453
1 493 641,21
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
945 231,28
53,90129904
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
5,413597292
1 040 165,94
59,31489633
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/11
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
732
2 395,67
304
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
528 356,94
30,1292668
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
17 761,46
1,012837585
Suma kosztów eksploatacyjnych
546 118,40
31,14210438
Suma kosztów bezpośrednich
1 586 284,34
90,45700072
Koszty pośrednie
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
57 656,00
3,287802005
pozostałe
97 354,02
5,551559979
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,259987038
pozostałe
7 780,00
0,443650264
167 349,24
9,542999285
1 628 598,24
92,86992782
125 035,34
7,130072178
1 753 633,58
100,00%
1 622 752,48
57,82521507
142 401,99
5,07435718
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/12
Koszty
bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
1 098
2 555,83
305
Suma kosztów osobowych
1 765 154,47
62,89957225
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
724 709,56
25,82432422
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
26 642,19
0,949368672
Suma kosztów eksploatacyjnych
751 351,75
26,77369289
Suma kosztów bezpośrednich
2 516 506,22
89,67326514
Koszty pośrednie
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
117 447,00
4,185110248
pozostałe
156 123,56
5,563312055
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,162463395
pozostałe
11 670,00
0,415849163
289 799,78
10,32673486
2 621 032,60
93,39796159
185 273,40
6,602038409
2 806 306,00
100,00%
1 550 520,00
57,30244664
137 970,00
5,098946523
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/13
Koszty
bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
1 098
2 464,35
306
Suma kosztów osobowych
1 688 490,00
62,40139316
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
548 744,00
20,27988918
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
94 800,00
3,503516202
Suma kosztów eksploatacyjnych
643 544,00
23,78340538
Suma kosztów bezpośrednich
2 332 034,00
86,18479854
Koszty eksploatacyjne
Administracyjno-gospodarcze
171 947,70
6,35465773
pozostałe
121 745,70
4,499346334
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
42 445,65
1,568660575
pozostałe
37 680,00
1,392536819
373 819,05
13,81520146
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
2 392 957,40
88,43633988
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
312 895,65
11,56366012
Suma kosztów ogółem
2 705 853,05
100,00%
524 370,52
53,89597508
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Suma kosztów pośrednich
10/14
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
366
2 658,28
307
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
4,878798364
571 837,85
58,77477345
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
330 447,00
33,96408188
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,912781296
Suma kosztów eksploatacyjnych
339 327,73
34,87686318
Suma kosztów bezpośrednich
911 165,58
93,65163663
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
24 638,50
2,532400147
pozostałe
28 677,46
2,947533491
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,468606831
pozostałe
3 890,00
0,399822902
61 765,18
6,348363372
908 133,48
93,33999061
64 797,28
6,660009393
972 930,76
100,00%
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
308
10/15
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
964 840,23
54,53821808
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
5,366243062
1 059 774,89
59,90446114
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
505 820,00
28,59180268
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
17 761,46
1,003978015
Suma kosztów eksploatacyjnych
523 581,46
29,59578069
Suma kosztów bezpośrednich
1 583 356,35
89,50024183
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
66 058,66
3,734008485
pozostałe
107 354,23
6,06826729
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,25771286
pozostałe
7 780,00
0,439769532
185 752,11
10,49975817
1 644 073,12
92,93229653
125 035,34
7,067703469
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
732
2 416,81
309
Suma kosztów ogółem
1 769 108,46
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
879 405,81
61,60023924
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
139 700,00
9,785645402
1 019 105,81
71,38588464
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
254 368,14
17,81786986
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
21 818,48
1,528331485
Suma kosztów eksploatacyjnych
276 186,62
19,34620135
Suma kosztów bezpośrednich
1 295 292,43
90,73208599
10/16
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
99 518,40
6,971022
pozostałe
21 029,00
1,47303033
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
9 731,46
0,681665117
pozostałe
2 030,00
0,142196565
132 308,86
9,267914013
1 254 321,35
87,86216143
173 279,94
12,13783857
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
732
1 950,27
310
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
1 427 601,29
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
544 319,00
48,70347082
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
146 687,22
13,12498138
691 006,22
61,8284522
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
148 638,14
13,29954184
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
49 725,89
4,44927227
Suma kosztów eksploatacyjnych
198 364,03
17,74881411
Suma kosztów bezpośrednich
889 370,25
79,5772663
10/17
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
121 847,56
10,90242869
pozostałe
15 698,64
1,40465105
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
79 492,33
7,112653379
pozostałe
11 209,72
1,003000577
228 248,25
20,4227337
830 503,34
74,3100924
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
366
3 053,60
311
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
287 115,16
25,6899076
Suma kosztów ogółem
1 117 618,50
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
501 899,05
60,19177334
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
111 405,09
13,36059498
613 304,14
73,55236832
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
90 875,92
10,89857169
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
51 173,78
6,137171543
Suma kosztów eksploatacyjnych
142 049,70
17,03574324
Suma kosztów bezpośrednich
755 353,84
90,58811156
10/18
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
31 490,36
3,776577405
pozostałe
8 128,82
0,974873515
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
30 871,83
3,702398309
pozostałe
7 988,45
0,958039215
78 479,46
9,411888443
Suma kosztów pośrednich
366
2 278,23
312
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
632 394,15
75,84179596
201 439,15
24,15820404
833 833,30
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 950 860,74
46,63134873
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
186 942,35
4,468475754
2 137 803,09
51,09982449
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
1 543 178,33
36,88653187
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
163 548,03
3,909282229
Suma kosztów eksploatacyjnych
1 706 726,36
40,7958141
Suma kosztów bezpośrednich
3 844 529,45
91,89563859
Suma kosztów ogółem
10/19
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
280 483,55
6,704387436
pozostałe
26 079,15
0,623368913
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
Administracyjno-gospodarcze
29 726,01
0,710539666
1 464
2 857,64
313
dyspozytorów medycznych
pozostałe
2 763,90
0,066065395
339 052,61
8,104361409
3 800 601,77
90,84563696
382 980,29
9,154363044
4 183 582,06
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
809 390,00
60,01507039
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
94 934,66
7,039264511
904 324,66
67,0543349
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
316 663,33
23,48011717
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
17 761,46
1,316985967
Suma kosztów eksploatacyjnych
334 424,79
24,79710314
Suma kosztów bezpośrednich
1 238 749,45
91,85143804
Administracyjno-gospodarcze
40 201,00
2,980844642
pozostałe
57 354,92
4,252782418
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/20
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
550
2 452,08
314
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,338059414
pozostałe
7 780,00
0,576875484
109 895,14
8,148561957
1 223 609,25
90,72881462
125 035,34
9,271185376
1 348 644,59
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
60 032,00
52,67850248
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
6 000,00
5,265042226
66 032,00
57,94354471
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
18 620,00
16,33918104
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
1 600,00
1,40401126
Suma kosztów eksploatacyjnych
20 220,00
17,7431923
Suma kosztów bezpośrednich
86 252,00
75,68673701
Administracyjno-gospodarcze
14 205,00
12,46498747
pozostałe
2 920,00
2,56232055
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/20 W
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
93
1 225,37
315
Administracyjno-gospodarcze
9 201,00
8,073942253
pozostałe
1 381,20
1,21201272
27 707,20
24,31326299
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
95 777,00
84,04499154
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
18 182,20
15,95500846
Suma kosztów ogółem
113 959,20
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
40 972 492,15
59,67923183
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
4 385 777,87
6,388184865
45 358 270,02
66,06741669
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
12 011 286,07
17,49525812
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
769 240,18
1,120450835
Suma kosztów eksploatacyjnych
12 780 526,25
18,61570895
Suma kosztów bezpośrednich
58 138 796,27
84,68312565
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Koszty bezpośrednie
Województwo łódzkie
Suma kosztów pośrednich
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
25 264
2 717,48
316
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
6 488 248,92
9,450577476
pozostałe
2 569 616,95
3,742822504
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
1 028 584,92
1,498204153
pozostałe
429 276,29
0,625270221
10 515 727,08
15,31687435
62 041 644,09
90,36788993
6 612 879,26
9,632110074
68 654 523,35
100,00%
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
* dotyczy wszystkich zakontraktowanych zespołów ratownictwa medycznego typu „P” w danym rejonie
** iloczyn dób i liczby zakontraktowanych zespołów typu „P”
*** iloraz kosztów ogółem i liczby dobokaretek
W - koszty działalności zespołu wodnego
317
SKŁADNIKI KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU SPECJALISTYCZNEGO
ZA 2012 r.
Nr
rejonu
operac.
Kwota (w zł)*
Procentowy
udział w
kosztach
ogółem
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
12 556 884,00
74,3384804
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
762 012,65
4,511219698
13 318 896,65
78,8497001
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
1 088 996,21
6,447007348
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
42 456,74
0,25134974
Suma kosztów eksploatacyjnych
1 131 452,95
6,698357088
Suma kosztów bezpośrednich
14 450 349,60
85,54805718
Koszty działalności
10/01
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
1 597 050,40
9,454758032
pozostałe
462 870,48
2,740256906
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
Administracyjno-gospodarcze
271 185,85
1,605457532
Liczba
dobokaretek**
Średnia stawka dobowa
zespołu typu "S" (w
zł)***
4 026
4 195,60
318
dyspozytorów medycznych
pozostałe
110 043,11
0,651470347
2 441 149,84
14,45194282
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
15 705 801,09
92,98050268
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
1 185 698,35
7,019497317
Suma kosztów ogółem
16 891 499,44
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 064 744,10
77,44920849
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,45276122
1 112 211,43
80,90196972
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
168 474,00
12,25475488
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,645981987
Suma kosztów eksploatacyjnych
177 354,73
12,90073686
Suma kosztów bezpośrednich
1 289 566,16
93,80270658
48 071,50
3,496708389
Suma kosztów pośrednich
10/02
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Administracyjno-gospodarcze
366
3 756,19
319
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
28 677,46
2,085990971
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,331636475
pozostałe
3 890,00
0,282957587
85 198,18
6,197293421
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
1 309 967,06
95,28666273
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
64 797,28
4,713337269
Suma kosztów ogółem
1 374 764,34
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 081 126,00
79,95093877
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,510282423
1 128 593,33
83,46122119
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
102 557,04
7,584251628
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,65674371
Suma kosztów eksploatacyjnych
111 437,77
8,240995338
Suma kosztów bezpośrednich
1 240 031,10
91,70221653
Koszty pośrednie
pozostałe
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
10/03
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
366
3 694,64
320
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
75 079,00
5,552208098
pozostałe
28 677,46
2,120742493
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,337161366
pozostałe
3 890,00
0,287671513
112 205,68
8,29778347
1 287 439,50
95,20814099
64 797,28
4,791859012
1 352 236,78
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
804 225,76
20,9246338
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
52 000,32
1,352962946
856 226,08
22,27759675
2 794 582,72
72,71045389
44 992,90
1,170641383
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/04
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
1 098
3 500,40
321
Koszty pośrednie
Suma kosztów eksploatacyjnych
2 839 575,62
73,88109528
Suma kosztów bezpośrednich
3 695 801,70
96,15869202
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
132 413,51
3,445182118
pozostałe
5 492,27
0,142899848
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
9 732,59
0,253226012
pozostałe
0,00
0
147 638,37
3,841307977
3 736 714,26
97,22316966
106 725,81
2,776830341
3 843 440,07
100,00%
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/05
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
366
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 096 234,25
80,09027826
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,467937321
1 143 701,58
83,55821558
3 739,75
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
322
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
143 569,22
10,48908915
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,648821305
Suma kosztów eksploatacyjnych
152 449,95
11,13791046
Suma kosztów bezpośrednich
1 296 151,53
94,69612603
Administracyjno-gospodarcze
35 470,00
2,591418914
pozostałe
28 677,46
2,095159635
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,333094134
pozostałe
3 890,00
0,284201285
72 596,68
5,303873968
1 303 950,93
95,26594596
64 797,28
4,734054045
1 368 748,21
100,00%
936 018,96
75,87975197
Koszty pośrednie
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/06
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
366
3 370,37
323
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
58 699,24
4,758540117
994 718,20
80,63829208
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
126 252,01
10,23480465
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
96,08
0,007788866
Suma kosztów eksploatacyjnych
126 348,09
10,24259352
Suma kosztów bezpośrednich
1 121 066,29
90,8808856
Administracyjno-gospodarcze
77 318,45
6,267933727
pozostałe
22 011,22
1,784371883
Administracyjno-gospodarcze
7 088,82
0,574665606
pozostałe
6 070,86
0,492143184
112 489,35
9,1191144
1 161 600,64
94,16686223
71 955,00
5,833137774
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
324
Suma kosztów ogółem
10/07
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
1 233 555,64
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 047 125,14
69,03360657
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
55 025,66
3,627665518
1 102 150,80
72,66127209
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
148 380,03
9,782220122
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
171 756,95
11,32338558
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
366
Suma kosztów eksploatacyjnych
320 136,98
21,1056057
Suma kosztów bezpośrednich
1 422 287,78
93,7668778
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
75 636,89
4,986497895
pozostałe
0,00
0
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
18 909,22
1,246624309
pozostałe
0,00
0
94 546,11
6,233122204
1 271 142,06
83,80232459
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
4 144,35
325
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
245 691,83
16,19767541
Suma kosztów ogółem
1 516 833,89
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 090 171,00
78,29399019
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
71 796,00
5,15625101
1 161 967,00
83,4502412
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
115 282,00
8,279332121
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
788,00
0,056592649
Suma kosztów eksploatacyjnych
116 070,00
8,335924769
Suma kosztów bezpośrednich
1 278 037,00
91,78616597
Administracyjno-gospodarcze
100 820,00
7,24069902
pozostałe
11 332,00
0,813842504
Administracyjno-gospodarcze
1 954,00
0,140332532
pozostałe
264,00
0,018959974
10/08
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
366
3 804,39
326
Suma kosztów pośrednich
114 370,00
8,21383403
1 317 605,00
94,62786384
74 802,00
5,372136164
1 392 407,00
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
2 263 261,00
70,40081846
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
100 823,00
3,136192299
2 364 084,00
73,53701076
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
445 253,00
13,85000476
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
23 533,00
0,732015645
Suma kosztów eksploatacyjnych
468 786,00
14,5820204
Suma kosztów bezpośrednich
2 832 870,00
88,11903116
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/09
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
275 945,00
8,583523442
pozostałe
83 218,00
2,588572555
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
Administracyjno-gospodarcze
16 377,00
0,509421672
732
4 391,83
327
dyspozytorów medycznych
pozostałe
6 412,00
0,199451167
381 952,00
11,88096884
3 067 677,00
95,42291922
147 145,00
4,577080784
3 214 822,00
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 071 126,00
78,73944437
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,489366508
1 118 593,33
82,22881087
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
143 188,40
10,52590924
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,652830522
Suma kosztów eksploatacyjnych
152 069,13
11,17873976
Suma kosztów bezpośrednich
1 270 662,46
93,40755063
Administracyjno-gospodarcze
52 553,20
3,863233427
pozostałe
28 677,46
2,108106111
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/10
Koszty
pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
366
3 716,78
328
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,3351524
pozostałe
3 890,00
0,28595743
89 679,88
6,592449368
1 295 545,06
95,23669314
64 797,28
4,76330686
1 360 342,34
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 097 329,52
79,70863265
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,447966997
1 144 796,85
83,15659965
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
148 215,62
10,76619574
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,645085029
Suma kosztów eksploatacyjnych
157 096,35
11,41128077
Suma kosztów bezpośrednich
1 301 893,20
94,56788042
37 656,00
2,735284358
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/11
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Administracyjno-gospodarcze
366
3 761,41
329
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
pozostałe
28 677,46
2,083094533
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,331175992
pozostałe
3 890,00
0,282564695
74 782,68
5,432119578
1 311 878,60
95,29320729
64 797,28
4,706792713
1 376 675,88
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 089 425,94
77,01757306
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,355729309
1 136 893,27
80,37330237
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
159 647,38
11,28636037
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,627828149
168 528,11
11,91418852
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/12
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Suma kosztów eksploatacyjnych
366
3 864,80
330
Koszty pośrednie
Suma kosztów bezpośrednich
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
1 305 421,38
92,28749089
Administracyjno-gospodarcze
71 968,00
5,087817808
pozostałe
28 677,46
2,027368993
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,322316595
pozostałe
3 890,00
0,275005715
109 094,68
7,712509111
1 349 718,78
95,41912023
64 797,28
4,580879767
1 414 516,06
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 068 720,00
74,08833949
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
45 990,00
3,188227724
1 114 710,00
77,27656721
175 251,00
12,14916497
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/13
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
366
3 941,24
331
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
2,190650056
Suma kosztów eksploatacyjnych
206 851,00
14,33981502
Suma kosztów bezpośrednich
1 321 561,00
91,61638224
Administracyjno-gospodarcze
77 324,65
5,360482559
pozostałe
16 900,00
1,171581834
Administracyjno-gospodarcze
14 148,55
0,980839299
pozostałe
12 560,00
0,870714073
120 933,20
8,383617764
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
1 338 195,65
92,76956885
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
104 298,55
7,230431152
Suma kosztów ogółem
1 442 494,20
100,00%
1 061 238,42
78,04379069
Koszty pośrednie
31 600,00
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
10/14
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
366
3 715,30
332
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,49076164
1 108 705,75
81,53455233
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
180 447,00
13,27012633
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,653091539
Suma kosztów eksploatacyjnych
189 327,73
13,92321787
Suma kosztów bezpośrednich
1 298 033,48
95,4577702
Administracyjno-gospodarcze
24 638,50
1,811922656
pozostałe
28 677,46
2,108948982
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,335286402
pozostałe
3 890,00
0,286071763
61 765,18
4,542229803
1 295 001,38
95,23478866
64 797,28
4,765211344
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
333
Suma kosztów ogółem
1 359 798,66
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 100 706,32
80,33646737
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,46446417
1 148 173,65
83,80093154
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
152 910,00
11,16033314
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,648171508
Suma kosztów eksploatacyjnych
161 790,73
11,80850465
Suma kosztów bezpośrednich
1 309 964,38
95,60943619
Administracyjno-gospodarcze
23 029,33
1,680825289
pozostałe
28 677,46
2,093061326
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,332760539
pozostałe
3 890,00
0,283916656
60 156,01
4,39056381
10/15
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
366
3 743,50
334
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
1 305 323,11
95,27068713
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
64 797,28
4,729312874
Suma kosztów ogółem
1 370 120,39
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
1 078 715,15
80,377392
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
70 000,00
5,21585095
1 148 715,15
85,59324295
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
117 684,07
8,768893833
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
10 909,24
0,812870997
Suma kosztów eksploatacyjnych
128 593,31
9,581764831
Suma kosztów bezpośrednich
1 277 308,46
95,17500778
10/16
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
49 759,20
3,707665294
pozostałe
9 114,50
0,67914105
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
Administracyjno-gospodarcze
4 865,73
0,362556035
366
3 666,84
335
dyspozytorów medycznych
pozostałe
1 015,00
0,075629839
64 754,43
4,824992218
1 255 272,92
93,53309218
86 789,97
6,466907821
1 342 062,89
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
931 862,00
62,5115084
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
133 286,15
8,941150391
1 065 148,15
71,45265879
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
213 741,24
14,33826824
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
52 423,16
3,516669643
Suma kosztów eksploatacyjnych
266 164,40
17,85493788
Suma kosztów bezpośrednich
1 331 312,55
89,30759667
98 769,22
6,625673035
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
10/17
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Administracyjno-gospodarcze
366
4 072,96
336
Koszty pośrednie
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
pozostałe
14 754,39
0,9897594
Administracyjno-gospodarcze
41 863,38
2,808294609
pozostałe
4 005,17
0,268676283
159 392,16
10,69240333
1 259 126,85
84,46520908
231 577,86
15,53479092
1 490 704,71
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
899 477,63
75,04396418
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
111 405,10
9,294595057
1 010 882,73
84,33855923
83 637,58
6,977934023
44 087,57
3,678252703
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/18
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
366
3 274,87
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
337
Koszty pośrednie
Suma kosztów eksploatacyjnych
127 725,15
10,65618673
Suma kosztów bezpośrednich
1 138 607,88
94,99474596
Administracyjno-gospodarcze
25 202,13
2,10262899
pozostałe
5 064,40
0,422525963
Administracyjno-gospodarcze
24 712,98
2,061818909
pozostałe
5 013,51
0,41828018
59 993,02
5,005254042
1 013 381,74
84,54705315
185 219,16
15,45294685
1 198 600,90
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
796 830,45
46,63134883
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
76 356,73
4,46847546
873 187,18
51,09982429
630 312,27
36,8865313
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/19
Koszty bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
366
4 668,82
338
Koszty pośrednie
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
66 801,31
3,909282318
Suma kosztów eksploatacyjnych
697 113,58
40,79581362
Suma kosztów bezpośrednich
1 570 300,76
91,8956379
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
114 563,71
6,70438777
pozostałe
10 652,05
0,623369073
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
12 141,61
0,710539678
pozostałe
1 128,92
0,066065576
138 486,29
8,104362097
1 552 358,48
90,84563697
156 428,57
9,154363032
1 708 787,05
100,00%
1 071 126,00
78,57822279
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
10/20
Koszty
bezpośrednie
Suma kosztów ogółem
Koszty osobowe
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
366
3 724,41
339
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
47 467,33
3,482221916
1 118 593,33
82,06044471
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
158 331,66
11,61527258
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
8 880,73
0,65149383
Suma kosztów eksploatacyjnych
167 212,39
12,26676641
Suma kosztów bezpośrednich
1 285 805,72
94,32721112
Suma kosztów osobowych
Koszty pośrednie
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Administracyjno-gospodarcze
40 201,00
2,949161102
pozostałe
28 677,46
2,103789695
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Administracyjno-gospodarcze
4 559,22
0,334466165
pozostałe
3 890,00
0,285371923
77 327,68
5,672788885
1 298 336,12
95,24644617
64 797,28
4,753553834
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
340
Województwo łódzkie
Suma kosztów ogółem
1 363 133,40
100,00%
wynagrodzenia członków
zespołów z pochodnymi
33 206 347,64
69,73846134
wynagrodzenia dyspozytorów
medycznych z pochodnymi
1 964 600,82
4,125965307
35 170 948,46
73,86442665
związane z działalnością
zespołów ratownictwa
medycznego
7 296 712,45
15,32422369
związane z funkcjonowaniem
stanowisk dyspozytorów
medycznych
569 371,52
1,195768176
Suma kosztów eksploatacyjnych
7 866 083,97
16,51999186
Suma kosztów bezpośrednich
43 037 032,43
90,38441851
Administracyjno-gospodarcze
3 033 469,69
6,370755104
pozostałe
899 506,45
1,889102544
Administracyjno-gospodarcze
464 012,71
0,974498394
pozostałe
181 522,57
0,381225447
Koszty pośrednie
Koszty bezpośrednie
Koszty osobowe
Suma kosztów osobowych
Koszty eksploatacyjne
Koszty związane z
działalnością zespołów
ratownictwa medycznego
Koszty związane z
funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
12 078
3 942,34
341
Suma kosztów pośrednich
Suma kosztów związanych z działalnością zespołów ratownictwa
medycznego
Suma kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowisk
dyspozytorów medycznych
Suma kosztów ogółem
4 578 511,42
9,615581488
44 436 036,23
93,32254268
3 179 507,62
6,677457324
47 615 543,85
100,00%
* dotyczy wszystkich zakontraktowanych zespołów ratownictwa medycznego typu „S” w danym rejonie
** iloczyn dób i liczby zakontraktowanych zespołów typu „S”
*** iloraz kosztów ogółem i liczby dobokaretek
342
2) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r.
Przewidywane koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2013 roku
przedstawiają się następująco:
•
koszty funkcjonowania 33 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego:
48 042 044,60 zł,
•
koszty funkcjonowania 67 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:
70 565 461,12 zł,
w tym:
•
koszty funkcjonowania dwóch 12-godzinnych wodnych podstawowych zespołu
ratownictwa medycznego przez okres 93 dni każdy, (w terminie od 15 czerwca
do 15 września): 270 647,67 zł.
•
koszt rocznego funkcjonowania jednego 12-godzinnego podstawowego zespołu
ratownictwa medycznego w Błaszkach (w rejonie operacyjnym 10/19): 574 228,95 zł.
Łączne przewidywane koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2013 roku
wynoszą: 118 607 505,72 zł.
Szczegółową kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2013
roku z podziałem na rodzaje zespołów dla poszczególnych rejonów oraz dla województwa
łódzkiego przedstawia tabela: Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa
medycznego w 2013 roku.
W województwie łódzkim w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo
medyczne zawarto ze świadczeniodawcami umowy w tym zakresie na okres od 1 stycznia 2012r.
do 31 grudnia 2016 r.
Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na podstawie
umów zawartych z ŁOW NFZ na rok 2013
Rejon operacyjny - obszar
10/01 – Łódź i Zgierz
Liczba
Liczba
Stawka
Koszty
Koszty
Typ
zespołów zespołów ryczałtu działalności działalności
zespołu
P
S
dobowego zespołów P zespołów S
10/01 – Łódź i Zgierz
10/02 – Łęczyca
1
P
3
28 711
447,50
4 198,04
2 509,52
1
S
P
3 146,46
11
S
10/02 – Łęczyca
10/03 – Kutno
25
P
16 855
130,60
45 566
578,10
1 379
057,60
2 295
032,40
915 974,80
3 778,24
2 508,48
Roczne
koszty
dla
rejonu
2 746
785,60
343
10/03 – Kutno
10/04 – Brzeziny
2
P
1
S
3
P
1
10/08 – Tomaszów Mazowiecki
10/09 – Piotrków Trybunalski
(z Zalewem Sulejowskim)
P
2
10/09 – Piotrków Trybunalski
(z Zalewem Sulejowskim)
P
10/10 – Opoczno
P
10/10 – Opoczno
10/11 – Radomsko
10/12 –
Pabianice
2 806,28
1 024
292,20
1
3
P
1
S
1
P
1
S
P
2
1 532
284,60
4 977
658,30
8 953
169,09
1 379
057,60
2 403
349,80
1 379
057,60
3 210
248,00
1 379
057,60
4 367
016,95
1 470
767,50
4 839
151,75
1 379
057,60
2 405
988,75
1 026
931,15
3 778,24
2 755,61
3 829
200,40
3 368
384,25
4 029,50
2 813,51
1 532
284,60
2 987
959,35
3 778,24
3 076,15
3 446
286,20
1 831
190,40
3 778,24
2 728,73
1
S
3 778,24
2 508,48
3
P
10/14 – Pajęczno
10/15 – Łask
1
S
10/13 – Bełchatów
10/14 – Pajęczno
146 310,39
2
P
10/12 – Pabianice
10/13 – Bełchatów
1 573,23
S
1 379
057,60
3 064
569,20
4 198,04
1
1
3 432
168,00
5 742
289,50
S
10/9 -WODNY
10/11 – Radomsko
4 198,04
3 146,46
1 379
057,60
3 445
373,70
S
5
5 159
194,70
2 296
915,80
4 198,04
3 146,46
4 126
978,35
2 067
228,60
3 778,24
3 146,46
4 125
843,20
2 053
110,40
3 778,24
2 831,82
1
S
10/07 – Rawa Mazowiecka
10/08 – Tomaszów Mazowiecki
2
P
1 379
057,60
1 032
216,35
3 768,93
2 812,48
1
S
10/06 – Skierniewice
10/07 – Rawa Mazowiecka
2
P
3 778,24
2 827,99
3
S
10/05 – Łowicz
10/06 – Skierniewice
1
P
10/04 – Brzeziny
10/05 – Łowicz
1
S
2 011
595,30
344
10/15 – Łask
10/16 – Wieluń
P
P
1
P
1
3
S
10/19 – Sieradz
1
1
1 573,23
574 228,95
10/20 –
Poddębice
(ze Zbiornikiem Jeziorsko)
P
1
2 509,52
915 974,80
10/20 WODNY
Województwo łódzkie
P
1
1
70 294
813,45
2 wodne
270 647,67
33
1 225
826,95
2 144
444,35
5 551
887,25
2 419
369,68
124 337,28
65
65 + 2
ZRM
wodne
2 680
742,50
1 379
057,60
3 778,24
1 336,96
1 532
284,60
1 532
284,60
4 198,04
P
S
3 409
523,40
3 445
373,70
10/19 – Sieradz Błaszki
10/20 –
Poddębice
(ze Zbiornikiem Jeziorsko)
1 379
057,60
918 617,40
3 358,43
3 146,46
3 390
652,90
1 148
457,90
4 198,04
2 516,76
1 379
057,60
2 030
465,80
3 778,24
3 146,46
1
S
10/18 – Zduńska Wola
10/19 – Sieradz
1
S
3 778,24
2 781,46
1
S
10/17 – Wieruszów
10/18 – Zduńska Wola
2
P
10/16 – Wieluń
10/17 – Wieruszów
1
S
70 565
461,12
48 042
044,60
118 607
505,72
345
IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO
MEDYCZNE
Z uwagi na prowadzone analizy czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia planowane jest w latach
następnych w ramach funkcjonującej liczby zespołów:
•
wprowadzenie rozkładu dobowego dla niektórych zespołów ratownictwa medycznego,
•
ewentualne dokonanie zmiany miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,
•
możliwe uruchomienie zespołów ratownictwa medycznego sezonowych.
WYKAZ PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH
Lp.
Lokalizacja szpitalnego oddziału ratunkowego
1.
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
2.
Nowy pawilon szpitalny przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
3.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
4.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N.
Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres
Wnioskodawca
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Dyrektor
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
-
Starosta Rawski
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz
Starosta Łowicki
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
Rektor Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi
346
V. UWAGI I WNIOSKI
Rejony operacyjne, obszary działania i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
Od 1 lipca 2013 r.
nr rejonu
operacyjnego (nr
województwa - 2
cyfry
/nr rejonu - 2
cyfry)
opis rejonu operacyjnego
(dzielnice/miasta
/gminy/powiaty)
10/01
Miasto na prawach powiatu
Łódź
Miasto i Gmina Zgierz,
Miasto i Gmina Ozorków,
Miasto i Gmina Głowno,
Miasto i Gmina Stryków,
Miasto i Gmina Aleksandrów
Łódzki,
Gmina Parzęczew
liczba zespołów
obszar działania zespołów ratownictwa medycznego
ratownictwa medycznego
(dzielnice/miasta/gminy)
w danym rejonie
operacyjnym
S
P
S
P
S
P
1
3
Łódź - Śródmieście
Łódź - Śródmieście
Łódź Śródmieście
Łódź - Śródmieście
3
4
Łódź - Bałuty
Łódź - Bałuty
Łódź - Bałuty
Łódź - Bałuty
2
3
Łódź - Widzew
Łódź - Widzew
Łódź - Widzew
Łódź - Widzew
2
5
Łódź - Górna
Łódź - Górna
Łódź - Górna
Łódź - Górna
2
3
Łódź - Polesie
Łódź - Polesie
Łódź - Polesie
Łódź - Polesie
1
3
Miasto i Gmina Zgierz,
Miasto i Gmina Ozorków,
Miasto i Gmina Głowno,
Miasto i Gmina Stryków,
Miasto i Gmina
Aleksandrów Łódzki,
Gmina Parzęczew
Miasto i Gmina Zgierz,
Miasto i Gmina Ozorków,
Miasto i Gmina Głowno,
Miasto i Gmina Stryków,
Miasto i Gmina
Aleksandrów Łódzki,
Gmina Parzęczew
Zgierz
Zgierz
1
1
1
1
10/02
Miasto i Gmina Łęczyca,
Gminy: Piątek, Góra Św.
Małgorzaty, Świnice Warckie,
Witonia, Daszyna, Grabów,
Gmina Bielawy/powiat łowicki
miejsce wyczekiwania zespołów
ratownictwa medycznego (dzielnice
/miejscowości
/gminy)
1
1
Miasto i Gmina Łęczyca, Miasto i Gmina Łęczyca,
Gminy: Piątek, Góra Św.
Gminy: Piątek, Góra Św.
Małgorzaty, Świnice
Małgorzaty, Świnice
Warckie, Witonia, Daszyna,
Warckie, Witonia,
Grabów,
Daszyna, Grabów,
Gmina Bielawy
Gmina Bielawy
Ozorków
Głowno
Stryków
Aleksandrów
Łódzki
Łęczyca
Piątek
347
10/03
10/04
10/05
10/06
Miasto i Gmina Kutno,
Miasto i Gmina Żychlin,
Miasto i Gmina Krośniewice,
Gminy: Łanięta, Nowe
Ostrowy, Dąbrowice, Strzelce,
Oporów, Krzyżanów, Bedlno
1
Miasto i Gmina
Koluszki/powiat łódzkiwschodni, Miasto i Gmina
Brzeziny/powiat brzeziński,
Miasto i Gmina Tuszyn/powiat
łódzki-wschodni,
Miasto i Gmina Rzgów/powiat
łódzki-wschodni,
Gminy: Dmosin, Rogów,
Jeżów/powiat brzeziński,
Gminy: Andrespol, Brójce,
Nowosolna/powiat łódzkiwschodni
1
Miasto i Gmina Łowicz,
Gminy: Kiernozia, Kocierzew
Południowy, Chąśno, Zduny,
Nieborów, Łyszkowice,
Domaniewice
1
Miasto na prawach powiatu
Skierniewice,
Gminy: Bolimów, Maków,
Lipce Reymontowskie,
Godzianów, Słupia, Nowy
Kawęczyn, Kowiesy,
Skierniewice
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Miasto i Gmina Kutno,
Miasto i Gmina Żychlin,
Miasto i Gmina
Krośniewice, Gminy:
Łanięta, Nowe Ostrowy,
Dąbrowice, Strzelce,
Oporów, Krzyżanów,
Bedlno
Miasto i Gmina Kutno,
Miasto i Gmina Żychlin,
Miasto i Gmina
Krośniewice, Gminy:
Łanięta, Nowe Ostrowy,
Dąbrowice, Strzelce,
Oporów, Krzyżanów,
Bedlno
Kutno
Kutno
Krośniewice
Żychlin
Miasto i Gmina Koluszki, Miasto i Gmina Koluszki,
Miasto i Gmina Brzeziny, Miasto i Gmina Brzeziny,
Miasto i Gmina Tuszyn,
Miasto i Gmina Tuszyn,
Miasto i Gmina Rzgów,
Miasto i Gmina Rzgów,
Gminy: Dmosin, Rogów, Gminy: Dmosin, Rogów,
Jeżów,
Jeżów,
Gminy: Andrespol, Brójce,
Gminy: Andrespol,
Nowosolna
Brójce, Nowosolna
Brzeziny
Miasto i Gmina Łowicz,
Miasto i Gmina Łowicz,
Gminy: Kiernozia,
Gminy: Kiernozia,
Kocierzew Południowy,
Kocierzew Południowy,
Chąśno, Zduny, Nieborów, Chąśno, Zduny, Nieborów,
Łyszkowice, Domaniewice
Łyszkowice,
Domaniewice
Łowicz
Miasto na prawach powiatu
Miasto na prawach
Skierniewice, Gminy:
powiatu Skierniewice,
Bolimów, Maków, Lipce Gminy: Bolimów, Maków,
Reymontowskie,
Lipce Reymontowskie,
Godzianów, Słupia, Nowy Godzianów, Słupia, Nowy
Kawęczyn, Kowiesy,
Kawęczyn, Kowiesy,
Skierniewice
Skierniewice
Skierniewice
Koluszki
Kurowice/
Gmina Brójce
Tuszyn
Łowicz
Zduny
Skierniewice
Lipce
Reymontowskie
348
10/07
10/08
10/09
Miasto i Gmina Rawa
Mazowiecka,
Miasto i Gmina Biała Rawska,
Gminy: Cielądz, Sadkowice,
Regnów, Gmina
Głuchów/powiat skierniewicki
1
Miasto i Gmina Tomaszów
Mazowiecki,
Gminy: Rokiciny, Będków,
Ujazd, Lubochnia,
Budziszewice, Czerniewice,
Rzeczyca, Inowłódz,
Żelechlinek,
Gmina Poświętne/powiat
opoczyński
1
Miasto na prawach powiatu
Piotrków Trybunalski,
Miasto i Gmina Sulejów,
Gminy: Moszczenica,
Wolbórz, Grabica, Wola
Krzysztoporska, Rozprza,
Aleksandrów, Gorzkowice,
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Miasto i Gmina Rawa
Mazowiecka, Miasto i
Gmina Biała Rawska,
Gmina Głuchów, Gminy:
Cielądz, Sadkowice,
Regnów
Miasto i Gmina Rawa
Rawa Mazowiecka
Mazowiecka, Miasto i
Gmina Biała Rawska,
Gmina Głuchów, Gminy:
Cielądz, Sadkowice,
Regnów
Miasto i Gmina Tomaszów
Miasto i Gmina
Mazowiecki, Gminy:
Tomaszów Mazowiecki,
Rokiciny, Będków, Ujazd,
Gminy: Rokiciny,
Lubochnia, Budziszewice,
Będków, Ujazd,
Czerniewice, Rzeczyca, Lubochnia, Budziszewice,
Inowłódz, Żelechlinek,
Czerniewice, Rzeczyca,
Gmina Poświętne
Inowłódz, Żelechlinek,
Gmina Poświętne
Tomaszów
Mazowiecki
Miasto na prawach powiatu
Miasto na prawach
Piotrków Trybunalski,
powiatu Piotrków
Miasto i Gmina Sulejów,
Trybunalski,
Miasto i Gmina Przedbórz, Miasto i Gmina Sulejów,
Miasto i Gmina Kamieńsk,
Miasto i Gmina
Gminy: Moszczenica,
Przedbórz,
Wolbórz, Grabica, Wola
Miasto i Gmina
Piotrków
Trybunalski
1
1
Tomaszów
Mazowiecki
Rzeczyca
Piotrków
Trybunalski
Sulejów
Gorzkowice
Przedbórz
Wolbórz
1 /wodny/
Miasto i Gmina Opoczno,
Głuchów
Ujazd
1
10/10
Biała Rawska
Zalew Sulejowski
Miasto i Gmina Opoczno,
Miasto i Gmina Opoczno,
Bronisławów/
Gmina Wolbór
Opoczno
Opoczno
349
Miasto i Gmina Drzewica,
Gminy: Sławno, Paradyż,
Białaczów, Żarnów
10/11
Miasto i Gmina Drzewica, Miasto i Gmina Drzewica,
Gminy: Sławno, Paradyż, Gminy: Sławno, Paradyż,
Białaczów, Żarnów
Białaczów, Żarnów
Miasto i Gmina Radomsko,
Gminy: Żytno, Gidle,
Wielgomłyny, Kobiele
Wielkie, Kodrąb, Gomunice,
Dobryszyce, Lgota Wielka,
Ładzice
1
Miasto i Gmina Pabianice,
Miasto Konstantynów Łódzki,
Gminy: Lutomiersk, Dobroń,
Dłutów, Ksawerów
1
Miasto i Gmina Bełchatów,
Miasto i Gmina Zelów,
Gminy: Drużbice, Kleszczów,
Kluki, Szczerców, Rusiec
1
10/14
Miasto i Gmina Pajęczno,
Miasto i Gmina Działoszyn,
Gminy: Kiełczygłów,
Siemkowice, Rząśnia,
Sulmierzyce, Strzelce Wielkie,
Nowa Brzeźnica
1
1
10/15
Miasto i Gmina Łask, Gminy:
Wodzierady, Buczek,
Sędziejowice, Widawa
1
1
Miasto i Gmina Wieluń,
1
10/12
10/13
10/16
1
1
2
1
1
1
1
Miasto i Gmina Radomsko,
Gminy: Żytno, Gidle,
Wielgomłyny, Kobiele
Wielkie, Kodrąb,
Gomunice, Dobryszyce,
Lgota Wielka, Ładzice
Miasto i Gmina
Radomsko,
Gminy: Żytno, Gidle,
Wielgomłyny, Kobiele
Wielkie, Kodrąb,
Gomunice, Dobryszyce,
Lgota Wielka, Ładzice
Radomsko
Żytno
Miasto i Gmina Pabianice, Miasto i Gmina Pabianice,
Miasto Konstantynów
Miasto Konstantynów
Łódzki,
Łódzki,
Gminy: Lutomiersk,
Gminy: Lutomiersk,
Dobroń, Dłutów,
Dobroń, Dłutów,
Ksawerów
Ksawerów
Pabianice
Miasto i Gmina Bełchatów,
Miasto i Gmina Zelów,
Gminy: Drużbice,
Kleszczów, Kluki,
Szczerców, Rusiec
Bełchatów
Miasto i Gmina
Bełchatów,
Miasto i Gmina Zelów,
Gminy: Drużbice,
Kleszczów, Kluki,
Szczerców, Rusiec
Miasto i Gmina Pajęczno, Miasto i Gmina Pajęczno,
Miasto i Gmina
Miasto i Gmina
Działoszyn,
Działoszyn, Gminy:
Gminy: Kiełczygłów,
Kiełczygłów, Siemkowice,
Siemkowice, Rząśnia,
Rząśnia, Sulmierzyce,
Sulmierzyce, Strzelce
Strzelce Wielkie, Nowa
Wielkie, Nowa Brzeźnica
Brzeźnica
Radomsko
Pabianice
Konstantynów
Łódzki
Bełchatów
Szczerców
Kleszczów
Pajęczno
Pajęczno
Łask
Miasto i Gmina Łask,
Gminy: Wodzierady,
Buczek, Sędziejowice,
Widawa
Łask
1
Miasto i Gmina Łask,
Gminy: Wodzierady,
Buczek, Sędziejowice,
Widawa
1
Miasto i Gmina Wieluń,
Miasto i Gmina Wieluń,
Wieluń
Widawa
Wieluń
350
Gminy: Ostrówek, Czarnożyły,
Biała, Skomlin, Mokrsko,
Pątnów, Wierzchlas, Osjaków,
Konopnica
10/17
1
Gminy: Ostrówek,
Czarnożyły, Biała,
Skomlin, Mokrsko, Pątnów,
Wierzchlas, Osjaków,
Konopnica
Gminy: Ostrówek,
Czarnożyły, Biała,
Skomlin, Mokrsko,
Pątnów, Wierzchlas,
Osjaków, Konopnica
Osjaków
Miasto i Gmina
Wieruszów,
Gminy: Łubnice,
Bolesławiec, Czastary,
Sokolniki, Lututów,
Galewice
Miasto i Gmina
Wieruszów, Gminy:
Łubnice, Bolesławiec,
Czastary, Sokolniki,
Lututów, Galewice
Wieruszów
Miasto i Gmina Wieruszów,
Gminy: Łubnice, Bolesławiec,
Czastary, Sokolniki, Lututów,
Galewice
1
10/18
Miasto i Gmina Zduńska Wola,
Miasto i Gmina Szadek,
Gmina Zapolice
1
1
Miasto i Gmina Zduńska
Wola, Miasto i Gmina
Szadek,
Gmina Zapolice
Miasto i Gmina Zduńska
Wola, Miasto i Gmina
Szadek,
Gmina Zapolice
Zduńska Wola
Zduńska
Wola
10/19
Miasto i Gmina Sieradz,
Miasto i Gmina Warta,
Miasto i Gmina Złoczew,
Miasto i Gmina Błaszki,
Gminy: Goszczanów,
Wróblew, Brąszewice,
Brzeźnio, Klonowa, Burzenin
1
1
Miasto i Gmina Sieradz,
Miasto i Gmina Warta,
Miasto i Gmina Złoczew,
Miasto i Gmina Błaszki,
Gminy: Goszczanów,
Wróblew, Brąszewice,
Brzeźnio, Klonowa,
Burzenin
Miasto i Gmina Sieradz,
Miasto i Gmina Warta,
Miasto i Gmina Złoczew,
Miasto i Gmina Błaszki,
Gminy: Goszczanów,
Wróblew, Brąszewice,
Brzeźnio, Klonowa,
Burzenin
Sieradz
Sieradz
Miasto i Gmina Poddębice,
Miasto i Gmina Uniejów,
Gminy: Wartkowice, Dalików,
Zadzim, Pęczniew, Zbiornik
Jeziorsko
1
10/20
1
1
1
1
1
1 /wodny/
Miasto i Gmina Poddębice,
Miasto i Gmina
Miasto i Gmina Uniejów,
Poddębice,
Gminy: Wartkowice,
Miasto i Gmina Uniejów,
Dalików, Zadzim,
Gminy: Wartkowice,
Pęczniew
Dalików, Zadzim,
Pęczniew
Zbiornik Jeziorsko
Sokolniki
Warta
Złoczew
Błaszki
Poddębice
Poddębice
Wylazłów/Gmina
Pęczniew
351
WYKAZ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2013 ROKU
Lp.
1.
Nazwa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
2.
III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi
3.
4.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach
5.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
6.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
7.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital w Brzezinach
8.
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
9.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim
10.
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
11.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy"
12.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
13.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
14.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu
15.
16.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
im. E.Biernackiego w Opocznie
Szpital Powiatowy w Radomsku
17.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poddębickie Centrum Zdrowia"
Telefon, Fax
042 689 50 10
042 689 50 11
042 676 17 90
042 676 17 85
042 617 77 95
042 617 79 65
042 225 35 03
042 214 92 99
042 714 42 61
6 42 14
046 834 07 50
046 834 08 23
046 874 28 00
046 874 26 06
044 648 03 00
044 648 03 02
044 725 71 34
044 725 72 51
044 635 82 00
044 632 16 28
024 388 02 00
024 388 02 01
024 388 28 00
024 388 22 64
043 843 83 11
043 843 83 11 wew. 213
043 827 54 26
043 827 54 52
044 754 48 04
044 754 48 06
44 685 47 16
44 685 47 01
43 828 82 50
43 828 82 55
Adres
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
ul. Parzęczewska 35 95-100
Zgierz
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice
ul. M. Skłodowskiej – Curie 6
96-060 Brzeziny
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
ul. Szpitalna 16
98-300 Wieluń
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
ul. Jagiellońska 36
97-500 Radomsko
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
stan na dzień 25 lutego 2013 r.
352

Podobne dokumenty