pobierz pdf - Powiat Starogardzki

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf - Powiat Starogardzki
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Numer 2(98) / 2013 21 marca 2013r.
Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-5386
Wydanie specjalne
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych 21 marca 2013r.
WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK - POWIAT STAROGARDZKI
Lp.
Szkoła / placówka
Adres
Telefon
E-mail
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Gen. Hallera 34
83-200 Starogard Gd.
58-56-22-903
[email protected]
2.
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Sobieskiego 6
83-200 Starogard Gd.
58-56-22-249
[email protected]
3.
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 131
83-200 Starogard Gd.
58-56-23-091
[email protected]
4.
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Bolesławowo
83-250 Skarszewy
58-58-82-236
[email protected]
5.
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gd.
58-56-25-081
6.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Przemysłowa 2
83-262 Czarna Woda
58-58-78-400
7.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Kociewska 7
83-220 Skórcz
58-58-24-250
8.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Owidz ul. Szkolna 6
83-211 Jabłowo
58-56-24-825
[email protected]
9.
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
ul. Gdańska 21
83-230 Smętowo Gr.
58-56-19-041
[email protected]
10.
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
ul. Chojnicka 70
83-200 Starogard Gd.
58-56-22-269
[email protected]
11.
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
ul. Grunwaldzka 28
83-200 Starogard Gd.
58-56-22-982
[email protected]
12. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Gen. Hallera 36
83-200 Starogard Gd.
58-56-24-722
13. Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Sikorskiego 26
83-200 Starogard Gd.
58-56-13-326
[email protected]
ul. Sikorskiego 26
83-200 Starogard Gd.
58-56-23-543
[email protected]
14.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Powiatowych Placówek Oświatowych
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Egzemplarz bezpłatny, nakład 1000 egz., ISSN 1898-5386
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański
Redaktor naczelny: Tomasz Wiczyński. Redakcja: Wiesław Warchoł, Krzysztof Powierza, Jacek Toczek, Stefan Galiński.
Kontakt z Redakcją: [email protected], tel. 58-767-36-00
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Druk: Drukarnia TOP DRUK - Łomża
Na okładce: Wybrane szkoły pondgimnazjalne z terenu Powiatu Starogardzkiego.
2
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
WSTĘP
Drogi Gimnazjalisto – Kandydacie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, który otrzymujesz, jest dla Ciebie.
Informacje szczegółowe o warunkach i kryteriach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny
2013/2014 w Powiecie Starogardzkim będą dostępne na stronie www.powiatstarogard.pl, są również w posiadaniu Waszych
gimnazjów.
W tym roku rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych będzie się odbywała poprzez nabór elektroniczny.
W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące Ciebie będą umieszczane na stronie Twojego osobistego konta
internetowego.
Czytaj je uważnie!
Informacje te pomogą Ci prawidłowo załatwiać formalności związane z przyjęciem do szkoły ponadgimnazjalnej.
Zanim zdecydujesz, do których szkół i jakich oddziałów będziesz kandydował, spróbuj:
• przeanalizować ofertę szkół korzystając z informacji o szkole zamieszczonych w otrzymanym informatorze, ulotkach,
materiałach promocyjnych lub na stronie internetowej,
• odwiedzić szkoły podczas organizowanych 21 marca 2013 r. „targów edukacyjnych”,
• zapoznać się z obowiązującymi w tych szkołach regulaminami rekrutacji,
• przeanalizować swoje szanse dostania się do wymarzonej szkoły
W powiecie starogardzkim masz duży wybór oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych:
12 oddziałów
19 oddziałów
10 oddziałów
w liceach ogólnokształcących
w technikach
w zasadniczych szkołach zawodowych
Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować łącznie najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać
dowolną liczbę oddziałów w określonej przez Ciebie kolejności.
UWAGA
Aby zwiększyć swoje szanse w trakcie rekrutacji wybierz większą liczbę oddziałów w danej szkole. Kolejność wytypowanych
przez Ciebie oddziałów wskazuje Twoje preferencje – oddział wybrany jako pierwszy, to oddział do którego najbardziej
chcesz się dostać, a ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.
Jeśli wybierzesz wyłącznie szkoły (oddziały) o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnej z nich.
Warto rozważyć wybór chociaż jednego oddziału mniej popularnego.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Naczelnik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim
3
Instrukcja obsługi Elektronicznego Systemu
21 marca 2013r.
Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego
System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady:
•
kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego oddziału, znajdującego się najwyżej na liście preferencji, do którego
uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandydaci.
Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach, usytuowanych niżej na jego liście preferencji niż oddział, do
którego został zakwalifikowany.
Etapy działania
1. Pierwszą
Twoją
czynnością
jest rejestracja w Systemie
Elektronicznej Rekrutacji na
stronie internetowej http://
starogard.edu.com.pl,
(http://
www.powiatstarogard.pl)
lub
na stronach internetowych
szkół naszego powiatu poprzez
założenie osobistego konta. W
tym celu powinieneś wprowadzić
do Systemu swoje dane osobowe
oraz ustanowić hasło dostępu do
konta.
UWAGA
Użyj hasła łatwego do zapamiętania.
Hasło powinno składać się z minimum
5 znaków.
Nie udostępniaj nikomu swojego
hasła.
Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie.
Koniecznie należy go zapisać i zachować.
Powyższe operacje będziesz mógł wykonać w terminie
od 16 maja 2013 roku od godz. 8:00 do 24 czerwca 2013r do godz. 12:00.
Na stronie rekrutacji można zapoznać się z ofertami wszystkich szkół w powiecie starogardzkim.
4
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
2. W drugim etapie wybierz preferowane przez Ciebie języki obce. Możesz uszeregować języki obce i poziom ich
nauczania zaczynając od tego, którego chciałbyś uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chciałbyś uczyć
się najmniej.
UWAGA
Lista ma jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniesz przyjęty i ma pomóc w przydzieleniu Cię do
odpowiedniej grupy językowej w nowym roku szkolnym. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji.
Wybór języków
3. Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły można wybrać z rozwijalnej listy w
dowolnej kolejności.
4. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
5
21 marca 2013r.
UWAGA
Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność wybranych oddziałów.
Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni, to ten, na którym najmniej Ci
zależy. Przemyśl dobrze wybór kolejności oddziałów. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów z trzech wybranych przez
siebie szkół.
Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie
wyeksponowana na stronie głównej Twojego konta.
Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty (tj. do zasadniczej szkoły zawodowej),
postaraj się o nie odpowiednio wcześnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych
szkół.
5.
Po wybraniu szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je rodzice lub
prawni opiekunowie. Zanieś je do „szkoły pierwszego wyboru”. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych
zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także kopie dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków uprawniających do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły w przypadku uzyskania przez kandydatów do
tego samego oddziału takiej samej liczby punktów.
UWAGA
Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia
o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).
Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija dnia 24 czerwca 2013
o godzinie 15:00. Nie czekaj do ostatniej chwili !
UWAGA
Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już (na swoim koncie w Systemie) kolejności wybranych oddziałów. Jeżeli
informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.
6
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła
się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru.
Tak będzie wyglądała informacja o zaakceptowaniu przez szkołę Twojego podania.
Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie
zostanie zablokowana.
6.
Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego zaloguj się do Systemu i wypełnij formularz osiągnięć. Czynność tę powinieneś wykonać do dnia
2 lipca 2013 roku do godziny 12:00. Do tego też czasu musisz dostarczyć kopie dokumentów do szkoły pierwszego
wyboru.
W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach na świadectwie, wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz innych osiągnięciach, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co
jest wpisane na świadectwie.
Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do „szkoły pierwszego wyboru” kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oznaczoną „Nr 1” oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną „Nr 1”.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
7
21 marca 2013r.
UWAGA
Nie należy jeszcze składać oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od dnia 28 czerwca 2013 od godziny 8:00 do dnia 2
lipca do godziny 12:00.
7.
„Szkoła pierwszego wyboru” dokonuje ponownego sprawdzenia zgodności danych w Systemie z informacjami
zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat o akceptacji lub odrzuceniu
podania.
W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego wyboru” w celu wyjaśnienia niezgodności.
8. Dnia 4 lipca 2013 o godzinie 12.00 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej „szkole
pierwszego wyboru”, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany.
9. Powinieneś niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany.
UWAGA
Niedostarczenie w terminie do dnia 8 lipca 2013 do godziny 12.00 wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację
z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
Dnia 9 lipca 2013 o godzinie 12.00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych (kandydatów, którzy złożyli
oryginały dokumentów).
10.
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną
w Systemie. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Weź udział w
rekrutacji uzupełniającej!
Wybierz odpowiedni oddział z wolnymi miejscami i złóż dokumenty w szkole, która ten oddział prowadzi. Masz na to czas od
dnia: 9 lipca 2013 od godziny 12:00 do 11 lipca 2013 do godziny 15:00.
Ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych do klas I szkół ponadgimnazjalnych nastąpi dnia 12 lipca 2013 o godzinie
12.00.
Kopie poniżej wymienionych dokumentów, poświadczone przez szkołę, w której są wymagane, powinieneś złożyć wraz z
podaniem w szkole pierwszego wyboru:
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego
zawodu, przy wyborze Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
- zaświadczenia o zgodzie na przyjęcie na praktykę lub umowę z pracodawcą - wymagane przy ubieganiu się do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
- zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia kandydata w przypadku równej liczby
punktów.
Dokumenty, które powinieneś złożyć do szkoły, do której się dostałeś:
-
-
-
-
-
8
oryginał świadectwa,
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału ,
2 fotografie,
kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
I LO - NOWOCZESNA SZKOŁA SUKCESU
„Jesteśmy dumni z tego,
kim jesteśmy i skąd jesteśmy!!!”
I Liceum Ogólnokształcące
w Starogardzie Gdańskim
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Hallera 34
83-200 Starogard Gdański
tel (58) 562 29 03
e-mail [email protected]
dyrektor Wiesława Górska
wicedyrektor Adam Brunke
Jesteśmy szkołą o ponad 130- letniej tradycji, bardzo cenioną w środowisku, dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów
swoich wychowanków.
W roku 2013/ 2014 szkoła prowadzi nabór do klas:
Przedmioty realizowane na poziomie
rozszerzonym
• matematyka
Matematyczno-fizyczna
• fizyka
• j. obcy
• matematyka
Ekonomiczna
• geografia
• j. obcy
• matematyka
Matematyczno - chemiczna
• chemia
• j. obcy
• historia
Społeczno-prawna
• wiedza o społeczeństwie
• j. obcy
• biologia
Psychologiczno-pedagogiczna
• język polski
• j. obcy
• biologia
Biologiczno-chemiczna
• chemia
• j. obcy
Zapewniamy skuteczność nauczania wysokie wyniki na egzaminie maturalnym oraz bardzo dobre przygotowanie do dalszej
edukacji na renomowanych uczelniach.
Naukę języka obcego realizujemy w zależności od poziomu zaawansowania w grupach międzyklasowych.
Uczestniczymy w lekcjach odbywających się na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, w Sądzie
Rejonowym itp.
 Zapraszamy znanych i cenionych pracowników
naukowych, naszych absolwentów.
 Wielu z pośród osób piastujących wysokie stanowiska
zarówno w mieście jak i w kraju to nasi absolwenci np.
Sławomr Neumann- vice minister zdrowia, Edward Pałlasz
– kompozytor, Marian Mokwa – malarz, Dorota Landowska
– aktorka, prof. Zbigniew Grzonka- chemik, rektor UG itp.
Klasa
100% naszych absolwentów zdaje
egzamin maturalny!
Nasze liceum należy do ścisłej czołówki liceów w woj.
pomorskim !
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
9
21 marca 2013r.
konkursów literackich, licznych olimpiad i zawodów sportowych.
W szkole odbywają się także zajęcia pozalekcyj-ne. Uczniowie biorą
udział w projekcie unijnym: „Daj sobie szansę –bądź kompetentny”.,
a także „Zdolni z Pomorza” dzięki, któremu mogą rozwijać swoje
uzdolnienia z matematyki, fizyki i informatyki.
W naszej szkole już od 2 lat działa Lokalne Centrum Nauczania
Kreatywnego, w którym odbywają się zajęcia dla uczniów z projektu
„ZDOLNI Z POMORZA”.
Matura 2012:
wos poziom rozszerzony
– III miejsce w woj. pomorskim
 matematyka poziom rozszerzony
– V miejsce w woj. pomorskim
 j. polski poziom rozszerzony
– VII miejsce w woj. pomorskim
 biologia poziom rozszerzony
– VIII miejsce w woj. pomorskim
Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły tworzą
zgodną społeczność. To tu co roku naukę
rozpoczynają ludzie z wysokimi ambicjami,
których celem są studia na najlepszych polskich
uczelniach. Szkoła oferuje wysoki poziom
nauczania, dzięki czemu większość naszych
absolwentów może spełniać swoje plany i
marzenia.
Nasze osiągnięcia:
Współpracujemy z Politechniką Gdańską;
każdego roku uczniowie I LO w Starogardzie
wygrywają Indeksy na Politechnikę Gdańską,
zostają
Laureatami
Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego „Kangur”, olimpiad
językowych, konkursu fizycznego „Lwiątko”,
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
Aż 150 uczniów uczestniczyło w Internetowej Grze Giełdowej
zdobywając 2, 3 i 4 miejsca w województwie, a także 3 miejsce
w województwie Z klasy do kasy, 3 finalistki centralnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Bankowego.
I LO szkołą sukcesu. Nasza szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki EWD.
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć
wkład szkoły w wyniki nauczania. I LO zajmuje w tych statystykach
czołowe miejsca w województwie pomorskim. Wkład szkoły w wyniki
nauczania jest porównywalny z najlepszymi szkołami w trójmieście, a w
powiecie starogardzkim jesteśmy najlepsi.
Uwieńczeniem wszystkich działań I LO tych działań jest uzyskanie w roku
szkolnym 2011/2012 tytułu MEN SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.
W tradycję naszej szkoły wpisane są:
Dzień Patrona, Festiwal Piosenki Miłosnej, Dzień Talentów, Przegląd
Szkolnej Twórczości Artystycznej, Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Liczne wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku
planowany jest wyjazd do Barcelony i Londynu.
Wymiana z młodzieżą z Diepholz
Zaangażowanie w sport
Wolontariat, Mikołajki w SOSW w Starogardzie Gd., działalność
charytatywna, krwiodawstwo, WOŚP, spektakle grupy PaT.
Posiadamy doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie
multimedialne, pracownie językowe, siłownię, czytelnię multimedialna,
świetnie zaopatrzoną bibliotekę, gabinet lekarski oraz nowoczesne
boisko wielofunkcyjne.
Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do doskonałości – I LO !!!!!
10
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
Wybierz naszą szkołę!
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.
Twojej nauce będzie towarzyszyć dobra atmosfera i klimat.
Adres: 83-200 Starogard Gdański,
ul. Kościuszki 131, tel. 58 56 230 91, 58 56 230 92 (fax),
e-mail: [email protected]
www.2lo.stg.pl
OFERTA EDUKACYJNA
Zapewniamy:
• skuteczność nauczania (zdawalność matury w granicach 100 %),
• bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji, także na renomowanych uczelniach,
• bardzo dobrą bazę szkolną (nauka w 16 dużych salach lekcyjnych i w 10
mniejszych do zajęć w grupach),
• salę sportową i „siłownię” do ćwiczeń sportowych i rekreacji ruchowej,
• dwie pracownie komputerowe, aulę szkolną,
• bibliotekę z centrum multimedialnym,
• ciekawe wykorzystanie radiowęzła szkolnego,
• wyposażenie wszystkich sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do internetu (strefa Wi–Fi dla uczniów),
• rozwój zainteresowań i talentów uczniów m.in. poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła naukowe, artystyczne,
sportowo-rekreacyjne, projekty realizowane w ramach środków EFS),
• klimat i atmosferę motywującą do nauki i wpływającą na realizację swoich planów (szkoła odnosi liczne sukcesy w wielu
dziedzinach - przeglądaj stronę internetową),
• organizację ciekawych projektów edukacyjnych, udział w wielu różnorodnych przedsięwzięciach (m.in. liczne konkursy,
festiwale, wycieczki, spotkania - przeglądaj stronę internetową - wydarzenia).
Założenia oferty edukacyjnej
II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
na rok szkolny 2013/14.
1. Szkoła oferuje dla jednego ucznia nauczanie 3
przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Jednym z tych przedmiotów jest język angielski lub
język niemiecki. Uczniowie ponadto mogą wybrać
jako drugi język obcy nowożytny: język niemiecki,
angielski, rosyjski, francuski lub hiszpański. Nauczanie w/w przedmiotów trwa 3 lata.
2. Nauczanie języka angielskiego lub języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym oraz II języka
obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania.
3. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru
co jest równoznaczne z wyborem 2 przedmiotów w
zakresie rozszerzonym. Trzeci przedmiot uczeń wybiera przed rozpoczęciem II klasy (różny w zależności od typu klasy).
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
11
21 marca 2013r.
4. Szkoła proponuje nauczanie w czterech typach klas:
Klasy humanistyczne ( hum.) - 3 oddziały klasowe
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: j. angielski/j. niemiecki,
j. polski oraz 1 spośród: historia, geografia, biologia; przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo oraz jeden spośród podstawy
psychologii i pedagogiki, zajęcia artystyczne, zajęcia z kreatywności.
Realizacja tych zajęć odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą
dalsze kształcenie na studiach uniwersyteckich obejmujących m.in. kierunki pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, prawnicze, politologiczne, dziennikarskie, filologiczne, zarządzania, marketingu a ponadto
szkoły artystyczne, akademie wychowania fizycznego, szkoły usług turystycznych i hotelarskich, nauk o zdrowiu itp.
Klasa społeczno – prawna ( społ. ) - 1 oddział klasowy
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia,
wiedza o społeczeństwie; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja prawna.
Realizacja tych zajęć odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą dalsze kształcenie na uczelniach kształcących z zakresu: prawo, administracja, politologia, obsługa turystyczna, hotelarstwo, zarządzanie, stosunki
międzynarodowe, logistyka itp.
Klasa matematyczno-fizyczna ( mat.-fiz. ) - 1 oddział klasowy
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: j. angielski/j. niemiecki,
matematyka oraz 1 spośród: fizyka, geografia; przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo i ekonomia w praktyce.
Realizacja tych zajęć odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą dalsze kształcenie głównie na studiach politechnicznych, ekonomicznych,
informatycznych itp.
Klasa biologiczno-chemiczna ( biol-chem) – 1 oddział klasowy
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: j. angielski/j. niemiecki,
biologia oraz chemia (istnieje opcja zastąpienia chemii jedym z przedmiotów: fizyka, geografia, informatyka); przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, edukacja ekologiczna lub ekonomia w praktyce.
12
Realizacja tych zajęć odbywa się z myślą o
uczniach, którzy podejmą dalsze kształcenie
na kierunkach medycznych, farmaceutycznych,
biologicznych, ochrony środowiska, inżynieria
środowiska, akademiach wychowania fizycznego (gł. pod kątem rehabilitacji, odnowy biologicznej) itp.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Sobieskiego 6 83-200 Starogard Gdański
tel/fax: 58 56 222 49
Internet: www.zse.com.pl
e-mail: [email protected]
UCZYMY Z PASJĄ
Zespół Szkół Ekonomicznych – to szkoły dla młodzieży i dorosłych o ponad 50 letniej tradycji, z nowoczesną bazą
i profesjonalną kadrą pedagogiczną. Szkoła daje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji w ramach wielu programów
i projektów. Współpracujemy z pracodawcami i bankami z rejonu Kociewia jak również ze szkołami i zakładami przemysłowymi
w kraju i za granicą.
ATUTY SZKOŁY
• lokalizacja w centrum miasta,
• wysoka jakość nauczania i zdawalność matury
oraz egzaminu zawodowego,
• możliwość zdobycia szkolnego stypendium za
dobre wyniki w nauce,
• nauka w specjalistycznych pracowniach
i nowoczesnych salach komputerowych,
• współpraca międzynarodowa ze szkołami
z Chorwacji, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec,
Portugalii, Francji, Rumunii, Bułgarii, Włoch oraz
Turcji,
• możliwość odbywania praktyk zawodowych
za granicą,
• dziennik elektroniczny – system kontroli
frekwencji i postępów w nauce,
• możliwość zdobycia międzynarodowych
certyfikatów,
• bezprzewodowy Internet dla uczniów na
terenie całej szkoły,
• wielofunkcyjna hala sportowa wraz z siłownią
i salą fitness,
• możliwość kontynuowania nauki w szkole dla
dorosłych.
W roku szkolnym 2013/2014
oferujemy kształcenie w 7 zawodach:
1. TECHNIK
EKONOMISTA
Po ukończeniu szkoły
możesz pracować w instytucjach związanych z
bankowością, ubezpieczeniami, podatkami i
innych z zakresu finansów i rachunkowości.
Absolwent szkoły jest
przygotowany do:
• obliczania podatków,
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
• prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań.
W trakcie nauki uczniowie uzyskują świadectwa potwierdzające kwalifikacje:
1. A35 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
2. A36 - prowadzenie rachunkowości.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
13
21 marca 2013r.
2. TECHNIK INFORMATYK
Pracę znajdziesz w firmach informatycznych
i urzędach oraz wszystkich zakładach w których
znajdują zastosowanie komputery - serwisanci,
administratorzy, konserwatorzy sprzętu.
W trakcie nauki uczniowie uzyskują świadectwa
potwierdzające kwalifikacje:
1. E12 - montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
2. E13 - projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami,
3. E14 - tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami.
3. TECHNIK HANDLOWIEC
Uczniowie szkoły kształcącej w zawodzie
technik handlowiec uzyskują świadectwa
potwierdzające kwalifikacje:
1. A18 - prowadzenie sprzedaży
2. A22 - prowadzenie działalności handlowej
Zatrudnienie możesz znaleźć w sieciach
handlowych, salonach sprzedaży oraz
instytucjach kontroli handlowej.
4. TECHNIK LOGISTYK
W trakcie nauki uczniowie uzyskują świadectwa
potwierdzające kwalifikacje:
1. A30 - organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania,
14
2. A31 - zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych,
3. A32 - organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych.
Pracę znajdziesz w hurtowniach, przed-siębiorstwach logistycznych,
przewozowych, spedycyjnych.
5. TECHNIK SPEDYTOR
Absolwent szkoły kształcącej w
zawodzie technik spedytor jest
przygotowany do:
• planowania i organizowania prac
związanych z przewozem ładunków,
• prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją zadań spedycyjnych, rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
• kalkulacji cen usług spedycyjno-transportowych i prowadzenia korespondencji i negocjacji.
Zatrudnienie uzyskasz w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach. W trakcie nauki uczniowie uzyskują
świadectwa potwierdzające kwalifikacje:
1. A28 - organizacja i nadzorowanie transportu,
2. A29 - obsługa klientów i kontrahentów
6. TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach
informacji turystycznej, ośrodkach wczasowych jako animator czasu wolnego.
W trakcie nauki uczniowie uzyskują świadectwa
potwierdzające kwalifikacje:
1. T13 - planowanie i realizacja imprez i usług
turystycznych,
2. T14 - prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych
7. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie organizacji reklamy umie:
• opracować oferty produktów i usług reklamowych, pozyskiwać klientów
do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
• organizować oraz prowadzić sprzedaż produktów i usług
reklamowanych,
• projektować oraz wykonywać materiały promocyjne i marketingowe,
tworzyć plany medialne.
Możesz pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu
różnych instytucji, biurach ogłoszeń, działach promocji. W trakcie nauki
uczniowie uzyskują świadectwa potwierdzające kwalifikacje:
1. A26 - sprzedaż produktów i usług reklamowych,
2. A27 - organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
Zespół Szkół Zawodowych
im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
„Kształcimy profesjonalistów”
83-200 Starogard Gdański ul. Paderewskiego 11
Adres strony internetowej - www.zszstarogard.pl
Adres poczty internetowej - [email protected] .pl
Dyrektor - mgr inż. Andrzej Bona
OFERTA EDUKACYJNA
Typy szkół
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
-Technikum nr 2
Zawody
- Technikum nr 2 :
Technik Mechanik, Technik Budownictwa ,Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Technologii Drewna,
Technik Elektryk (nowość - pod patronatem Energa Operator).
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1:
-mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, elektryk , elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca,
kucharz, fryzjer;
-klasy wielozawodowe np. operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie (malarz, tapeciarz, glazurnik, monter płyt gipsowych), kominiarz, kowal, zegarmistrz, złotnik – jubiler, monter
instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik), piekarz, cukiernik , tapicer, cieśla , murarz , zdun, krawiec, kaletnik, kamieniarz ,
lakiernik , monter – elektronik i inne zawody ujęte w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.
Ilość nauczycieli
dyplomowani-
mianowani -
kontraktowi -
- 54
20
20
14
Ilość uczniów w szkole – 817
Charakterystyka szkoły
Szkoła powstała w 1958 r. Od 01.września 1978 r.- Zespół Szkół Zawodowych.
Jesteśmy największą szkołą zawodową w powiecie starogardzkim oraz w województwie pomorskim, kształcącą w takim
systemie nauki. Nauczyciele naszej szkoły to kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających najwyższe stopnie awansu zawodowego. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
Nasi absolwenci są w czołówce zdawalności egzaminów zawodowych w Polsce
(w roku szkolnym 2011/2012 powyżej średniej krajowej)
ZAWÓD
Technik mechanik
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik budownictwa
Technik technologii drewna
Ślusarz
Piekarz
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Malarz
Sprzedawca
Kucharz małej gastronomii
WYNIK SZKOŁA
68,8%
81,8%
60,0%
75%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91,4%
83,3%
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
WYNIK KRAJ
41,0%
75,6%
58,8%
54,2%
83,0%
77,4%
86,6%
83,6%
73,5%
86,8%
71,5%
15
21 marca 2013r.
Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia . Otaczamy go opieką
i zrozumieniem.
Baza szkoły
Posiadamy przestronne , nowocześnie wyposażone sale
i gabinety do nauki przedmiotów specjalistycznych .
Ponadto posiadamy :
- 4 sale komputerowe + 4 centra multimedialne z dostępem
do Internetu
- świetlicę szkolną
- bibliotekę z czytelnią
- znakomicie wyposażoną siłownię
- sklepik szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia świetlicowe
-wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy
-wycieczki turystyczne
-konkursy przedmiotowe
-kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
w systemie ”ZERO”
Nauczane języki
-język angielski
-język niemiecki
-język rosyjski
16
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
Technikum im gen. Józefa Hallera w Owidzu
ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo
tel. 58 56-248-25, fax 58 56-248-25
www.zspowidz.pl, e-mail: [email protected]
OFERTA EDUKACYJNA
Technik Informatyk
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
Na stanowiskach administratora sieci komputerowych i baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i administratora systemów
operacyjnych.
Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza informatyczna w zakresie instalowania i uruchamiania programów,
W przedsiębiorstwach zajmujących się użytkowaniem, dystrybucją
sprzętu komputerowego,
W punktach serwisowych sprzętu komputerowego.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
• Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie
bazami.
Technik Geodeta
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
W przedsiębiorstwach geodezyjno – kartograficznych,
W ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
W jednostkach organizacji administracji geodezyjno - kartograficznej.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
• Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
• Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami.
Technik Ochrony Środowiska
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
W ośrodkach badań i kontroli środowiska,
W terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska,
W stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
W działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
W miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
W stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
W pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
W instytutach naukowo-badawczych,
W ośrodkach badawczo - rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
17
21 marca 2013r.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
Ocena stanu środowiska
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Technik Hotelarstwa
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
Wszystkie obiekty hotelarskie: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe,
promy pasażerskie, pływające hotele w Polsce i w Europie.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
Planowanie i realizacja usług w recepcji
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik Obsługi Turystycznej
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
W biurach i organizacjach turystycznych w regionie, w kraju i w Europie.
Prowadzenie własnego biura turystycznego jako organizator i/lub pośrednik w sprzedaży usług turystycznych.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Technik Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
Wszystkie obiekty hotelarsko - gastronomiczne: hotele, pensjonaty,
ośrodki wczasowe, promy pasażerskie, pływające hotele, restauracje,
bary, kawiarnie w regionie, w Polsce i w Europie.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
Sporządzanie potraw i napojów
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
NOWOŚĆ ! ! ! Technik Elektronik
Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej
satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej
kadry specjalistów.
Elektronik zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem
i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach,
gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
NOWOŚĆ! ! ! Technik Teleinformatyk
Teleinformatyk przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych
oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności,
nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi.
Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach:
monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds.
utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
18
Partner biznesowy szkoły:
FLEXTRONICS
W związku z utworzeniem nowych kierunków
kształcenia w naszej szkole: technik elektronik i technik teleinformatyk szkoła nawiązała współpracę z firmą FLEXTRONICS, dzięki
której uczniowie będą: uczyć się w profesjonalnych pracowniach, odbywać praktyki w
jednej z największych fabryk produkujących
urządzenia elektroniczne. Najlepsi uczniowie
otrzymają stypendia techniczne oraz zapewnienie zatrudnienia w firmie FLEXTRONICS
Pomorski Klaster
ICT I N T E R I Z O N
Szkoła jest partnerem rozpoznawalnego w
skali światowej pomorskiego klastra ICT INTERIZON, który integruje partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach
przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia
biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.
Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne
warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży
ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy,
wspieranie innowacyjności, stymulowanie
współpracy firm i instytucji oraz realizowanie
wspólnych celów uczestników klastra.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
83-262 Czarna Woda, ul. Przemysłowa 2
tel.: 58-587-8400; fax: 58-587-8444
http://zsp-czarna-woda.w.interia.pl
e-mail: [email protected]
Dyrektor szkoły: Stanisław Sobala
Rekrutacja na rok szkolny 2013 / 2014
Szkoły dla młodzieży:
a) Technikum (4-letnie)
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
Szkoły dla dorosłych (zajęcia w systemie zaocznym):
a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (cykl
3-letni, na podbudowie gimnazjum i ZSZ);
b) Szkoła Policealna (cykl 2-letni na podbudowie szkoły średniej)
Zawody:
a) w technikum dla młodzieży: technik mechanik, technik handlowiec,
technik elektryk, technik technologii drewna;
b) w zasadniczej szkole zawodowej (oddziały
wielozawodowe);
w wybranym przez ucznia zawodzie, np.:
sprzedawca, kucharz, stolarz, tapicer, ślusarz,
blacharz, mechanik i elektromechanik pojazdów sam., fryzjer, murarz - tynkarz, elektryk,
elektromechanik, blacharz, cukiernik, piekarz,
wędliniarz i inne.
c) w szkole policealnej: technik technologii
drewna, technik mechanik, technik elektryk,
technik handlowiec
ZAKRES I POZIOM KSZTAŁCENIA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej
Wodzie jest nowoczesną placówką oświatową z długoletnią tradycją, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego. Jesteśmy już
na rynku edukacyjnym od 50 lat. Szkoła nasza
daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie do rzetelnego wykonywania zawodu oraz
kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, a
także oferuje kontakty z licznymi pracodawcami (praktyki zawodowe). Szkoła wypracowała program dydaktyczno-wychowawczy dla
młodzieży, a zadania i cele z niego wynikające
mają pomóc w osiągnięciu przez ucznia postępów nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale też w
rozwijaniu osobowości oraz kształtowaniu odpowiednich cech charakteru. W myśl zasady,
iż nowoczesna szkoła nie może być dla ucznia
szkołą łatwą, która kończy się bez jakiegokolwiek wysiłku - stawiamy podopiecznym wysoką poprzeczkę czyniąc starania, by sprostali
wymaganiom ku osobistej satysfakcji oraz zadowoleniu rodziców i pedagogów.
Szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny, co jest naszą mocną stroną. W każdej
klasie jest zainstalowany na stałe rzutnik multimedialny. Dodatkowo
posiadamy tablicę interaktywną, cyfrowy wizualizer i inne pomoce ułatwiające nauczanie. Posiadamy bardzo dobre wyposażenie sportowe z
dostępem do sali gimnastycznej, nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni.
Nasza szkoła uczestniczy w różnych projektach ze środków unijnych,
dzięki którym młodzież uczestniczy w darmowych kursach kwalifikacyjnych, językowych oraz międzynarodowych wymianach młodzieżowych.
W naszej szkole oprócz czasu na naukę jest także czas na zabawę. Na
przerwach można posłuchać muzyki. Na terenie szkoły działa Samorząd
Szkolny, który angażuje się w działalność społeczną dla lokalnego środowiska oraz organizuje wiele imprez szkolnych. Corocznie odbywają się
wycieczki do kin, teatrów, również wyjazdy autokarowe, rowerowe, zloty motocyklowe, spływy kajakowe, kuligi i inne atrakcje turystyczne, np.
narciarskie. Znakomita atmosfera w ZSP Czarna Woda!
OCZEKUJEMY I WYMAGAMY
Od uczniów:
Pozytywnego stosunku do nauki, otwartości umysłu i samodzielności.
Ciekawości wobec świata i „chęci jego zdobycia”, umiejętności współdziałania.
Szerokich zainteresowań (również pozaszkolnych).
Rozumienia potrzeb innych ludzi i środowiska, tolerancji.
Od rodziców:
Rzetelnej współpracy ze szkołą w zakresie podejmowanych działań wychowawczych.
Współtworzenia wokół szkoły „dobrego klimatu”.
Dbałości o jej dobre imię.
ZAPRASZAMY!
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, czynny od 8.00 do
15.00 pod numerem telefonu: 58 587 8400 lub strona szkoły http://
zsp-czarna-woda.w.interia.pl.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
19
21 marca 2013r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie
Bolesławowo 15
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 22 36,
e-mail: [email protected],
www.boleslawowo.pl
technik hodowca koni
technik architektury krajobrazu
technik rolnik
technik agrobiznesu
Oferta edukacyjna:
W roku szkolnym 2013/2014 oferujemy naukę
w zawodach:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ
technik pszczelarz NOWOŚĆ
technik rybactwa śródlądowego NOWOŚĆ
technik hodowca koni
technik weterynarii
technik architektury krajobrazu
technik rolnik
technik agrobiznesu
technik turystyki wiejskiej
Kształcenie dorosłych (zaocznie)
w zawodach:
W związku z wprowadzoną w roku szkolnym
2012/2013 reformą dorosłych kształcimy w
szkołach policealnych w zawodach:
technik turystyki wiejskiej
technik weterynarii
technik rachunkowości
w pozostałych zawodach nie jest wymagane
wykształcenie średnie. Kwalifikacje zdobywa
się na kursach, ale aby otrzymać dyplom technika należy zdać wszystkie kwalifikacje przewidziane dla danego zawodu i w międzyczasie
uzupełnić wykształcenie ogólne do wykształcenia średniego.
Informacje dodatkowe
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego to szkoła
inna niż wszystkie. Położona jest w kompleksie pałacowo-parkowo-folwarcznym. Do obiektu szkolnego należy również park, jezioro i ziemia
uprawna.
Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe powołanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Gdańsku, więc nasi uczniowie i słuchacze mają moż-
Kursy prowadzimy w zawodach:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik pszczelarz
technik rybactwa śródlądowego
20
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
liwość zdawania na miejscu egzaminów zawodowych.
Wszystkie nasze zawody, w których kształcimy
dają uprawnienia rolnicze. Nasi Absolwenci po
zdaniu egzaminów, otrzymują dyplom z suplementem w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe, honorowany we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Nasza kadra pedagogiczna liczy ponad 50 doskonale przygotowanych nauczycieli posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu
młodzieży.
Ponadto, w szkole młodzież może liczyć na pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki.
INTERNAT
Posiadamy internat przeznaczony dla uczniów,
którzy mieszkają zbyt daleko lub mają utrudniony dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania.
Znajduje się w nim 110 miejsc na dwóch kondygnacjach. Pierwsze piętro jest przeznaczone
dla chłopców, drugie jest piętrem dziewcząt.
Pokoje są dostosowane do potrzeb młodzieży,
umożliwiając im zarówno wypoczynek, jak i naukę.
w ramach „Małego Trójkąta Weimarskiego”. Praktyki zagraniczne uczniowie odbywają również na mocy porozumienia z Towarzystwem Niemiecko – Polskim Hrabstwa Bentheim w Niemczech i Deulą w Nienburgu.
Szkoły technikalne Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie zajmują wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”.
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Zespół Szkół Rolniczych posiada Centrum
Kształcenia Praktycznego z 15 pracowniami
praktycznej nauki zawodu, w których m.in. prowadzi się chów i hodowlę koni, krów mięsnych
rasy Limousine, krów mlecznych, trzody chlewnej i drobnego inwentarza. W skład Centrum
wchodzi także jezioro Duży Mergiel, na terenie
którego prowadzimy gospodarkę rybacką w ramach specjalizacji rybactwo śródlądowe.
Praktyki zawodowe organizuje szkoła na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i u pracodawców.
Młodzież Zespołu Szkół odbywa praktyki zagraniczne w Niemczech i Francji. Szkoła utrzymuje
stałą współpracę ze Szkołą Rolniczą LEGTA de
Limoges w Regionie Limousine i Szkołą Rolniczą w Triestorf w Regionie Środkowej Frankonii
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu
21 marca 2013r.
im. Włodzimierza Mykietyna
83-220 Skórcz, ul. Kociewska 7
tel./fax 58-582-42-50 tel. 58-582-42-48
e-mail: [email protected]p.pl, www.mykietyn.org
SZKOŁA O WIELOLETNIEJ TRADYCJI
zapewniająca rozwój każdemu uczniowi zaprasza wszystkich chętnych absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w jednej
z następujących szkół:
TECHNIKUM oddziały w Skórczu:
TECHNIK HANDLOWIEC - organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości
wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki
zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i
odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i
efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.
TECHNIK LOGISTYK - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar
zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i
analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
TECHNIK EKONOMISTA - organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki
niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje
rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i
gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów
i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.
22
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
21 marca 2013r.
TECHNIKUM oddziały w Smętowie
83-230 Smętowo Gr.,
ul. Gdańska 21 tel./fax: (58) 56 19 041
e-mail: [email protected]
www.smetowo.webd.pl
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – jest to zawód szerokoprofilowy,
umożliwiający podjęcie pracy w wielu instytucjach, takich jak: zakłady zbiorowego żywienia,
instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
służba zdrowia, instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, organizacje
ochrony konsumenta, indywidualne i zbiorowe
gospodarstwa domowe (domy dziecka, domy
opieki społecznej);
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków,
starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana
jest poprzez stosowanie technologii produkcji
drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin
jednorocznych i dwuletnich.
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – absolwenci potrafią profesjonalnie zaplanować
i zorganizować wypoczynek turystom polskim i zagranicznym, wychodząc naprzeciw
ich oczekiwaniom i wymaganiom. Technicy w
tym zawodzie znajdą pracę w biurach podróży,
agencjach turystycznych, ośrodkach informacji
turystycznej, domach wczasowych, urzędach
administracji państwowej i samorządowej, fun-
dacjach i stowarzyszeniach.
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ – jest zawodem poszukiwanym tak na
krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci posiadają umiejętność planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach
wiejskich, są również przygotowani do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.
Zdobycie tytułu technika turystyki wiejskiej daje również pełne uprawnienia rolnicze.
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (WIELOZAWODOWEJ)
oddział w Skórczu
Edukację zapewnia młoda i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna!
ABSOLWENCI UZYSKUJĄ BARDZO WYSOKIE WSKAŹNIKI ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE ZAWODOWE!
DODAKTOWO OFERUJEMY MŁODZIEŻY:
kółka przedmiotowe
koło teatralno – recytatorskie
udział w treningach sportowych
udział w zajęciach grupy teatralnej „Radiski” (tradycje kociewskie)
wyjazdy na wycieczki
udział w konkursach i olimpiadach
pogłębianie wiedzy na przedmiotowych zajęciach dodatkowych
w szkole są realizowane projekty z funduszy unijnych m.in..: „Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, w ramach których
uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach oraz kursach np.: prawa
jazdy, wizażu, barmana itp.
UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:
pomoc i poradnictwo pedagoga szkolnego
dobrze wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do internetu
nowoczesną pracownię logistyczną
Wirtualne Laboratorium Logistyczne
współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
nowoczesną pracownię ekonomiczną
nowoczesną pracownię gastronomiczną
bibliotekę z bogatym księgozbiorem
halę sportową i ściankę wspinaczkową
internat: pokoje 2-osobowe (aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł) oraz stołówkę szkolną z domowymi obiadami
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
23
21 marca 2013r.
Zespół Szkół Publicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Skarszewach
83-250 Skarszewy, ul. Kopernika 3
Tel./Fax: (58) 588 25 41
www.zsp-skarszewy.prv.pl
E-mail: [email protected]
OFERTA EDUKACYJNA
Jesteśmy szkołą, w której zajęcia z przedmiotów ogólnych odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godzinach popołudniowych. Praktyczną naukę zawodu uczeń odbywa poza szkołą w wybranym przez siebie zawodzie i zakładzie pracy.
Umożliwiamy kształcenie uczniów w niżej
wymienionych zawodach:
- cykl 3-letni: blacharz; blacharz samochodowy; cieśla; cukiernik; dekarz; elektromechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych; elektryk; fryzjer; kamieniarz;
krawiec; kucharz; lakiernik; mechanik-monter maszyn i urządzeń; mechanik pojazdów samochodowych; monter-elektronik;
monter izolacji budowlanych; monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych; monter
zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie; murarz-tynkarz; operator
obrabiarek skrawających; piekarz; rolnik;
sprzedawca; stolarz; ślusarz; tapicer; wędliniarz.
Uczeń w trakcie nauki zdobywa konkretne
kwalifikacje wymagane w zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie
będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W
przypadku egzaminu przeprowadzanego w
zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji
wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Nasi absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.
BAZA SZKOŁY
Szkoła posiada dwie nowoczesne sale komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, siłownię i
salę gimnastyczną.
SUKCESY
W roku 2013 szkoła wygrała konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 - 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, tytuł projektu: Mój zawód - moja przyszłość.
24
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego

Podobne dokumenty