Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu

Komentarze

Transkrypt

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu
Działalność naukowo-dydaktyczna
Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
w 2015 roku
INSTYTUT GEOGRAFII
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Działalność naukowo-dydaktyczna
Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
w 2015 roku
pod redakcją
Sławomira Kurka
Kraków 2016
Redakcja merytoryczna: Sławomir Kurek
Przygotowanie materiałów do druku,
redakcja techniczna i korekta: Małgorzata Szelińska-Kukulak
ISBN 978-83-7271-991-1
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. (+48) 126 62 62 45
tel./faks (+48) 126 62 62 43
e-mail: [email protected]
www.up.krakow.pl/geo/
WPROWADZENIE
W zakresie rozwoju naukowego rok 2015 był pomyślny dla naszego Instytutu. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskała Kamila Ziółkowska-Weiss.
W zakresie dorobku naukowego zwiększyła się liczba publikacji w czasopismach wysokopunktowanych (z listy „A” MNiSW), zwiększyła się też liczba
zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych. Rozwijała się współpraca międzynarodowa, m.in. z St. Lawrence College (Nepal), a także w ramach
projektów unijnych „Reaching Lost Generation”, „SUSEN” i „ReCall” oraz
zwiększyła się liczba wyjazdów zagranicznych pracowników i liczba studentów
z zagranicy w ramach programu Erasmus+. Na stanowisku profesora wizytującego został zatrudniony prof. Stan Brunn z Uniwersytetu w Kentucky (USA).
Jak co roku, Instytut Geografii był organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości oraz geografii przemysłu
i usług (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej), a także dotyczącej Szlaku Św. Jakuba (Zakład Turystyki i Badań Regionalnych). Ponadto Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej współuczestniczył w organizacji konferencji nt. regionów zjednoczonej Europy oraz seminarium naukowego
dotyczącego uczonych przedwojennego Lwowa. W wyniku oceny parametrycznej trzy nasze czasopisma zwiększyły swoją punktację na liście „B” MNiSW
(Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego z 7
do 12 pkt., Przedsiębiorczość – Edukacja z 7 do 8 pkt. oraz Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica z 5 do 7 pkt.). Rozpoczęto
przygotowania do obchodów 70-lecia geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym oraz do LXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Prace badawcze w Zakładzie Geografii Fizycznej koncentrowały się
głównie wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem rzek karpackich,
trwałością ich koryt i wystąpieniami lokalnych wezbrań. Szeroki zakres badań
prowadzono również nad genezą osadów gliniastych Kotliny Orawskiej, budową
i stratygrafią teras rzek Bieszczadów oraz wykorzystaniem specjalistycznych
map dla potrzeb modelowania hydrologicznego i oceny walorów geoturystycznych wybranych rejonów Karpat.
Problematyka funkcjonowania koryt rzecznych dotyczy kilku ich
aspektów: czynników kontrolujących transport i formy depozycji materiału
drzewnego w określonych warunkach morfometrii koryta i wodostanów rzeki,
zmian morfologii koryt naturalnych i sztucznie zmodyfikowanych podczas przepływów powodziowych oraz wpływu dużych powodzi na ekosystem strefy korytowej i antropogenicznego zaburzenia w formowaniu się naturalnego ustroju
rzeki wielonurtowej. Wymienione zagadnienia są przedmiotem badań prowadzonych przez dr J. Zawiejską wraz z zespołem badaczy z innych ośrodków naukowych. Wyniki tych badań zostały opublikowane w kilku artykułach zagranicznych wysoko punktowanych (JCR).
5
Inny aspekt badań hydrologicznych – typowanie małych zlewni karpackich potencjalnie podatnych na wystąpienie gwałtownych wezbrań i wyznaczanie stref zalewowych – był opracowywany przez dra T. Bryndala. Dodatkowym
uzupełnieniem parametryzacji cech morfologicznych zlewni sprzyjających wezbraniom (dr T. Bryndal), była ocena udziału dróg polnych w powierzchniowym
spływie wód opadowych do rzek i tym samym potęgowaniu wezbrań, którą to
oceną zajmował się dr R. Kroczak. Obaj wymieni autorzy wykorzystywali dla
potrzeb modelowania hydrologicznego dane z lotniczego skaningu laserowego
(ASL) i cyfrowy model terenu (DTM). Konkretny przykład przebiegu i skutków
powodzi w małej zlewni z przedpola Himalajów (Płaskowyż Meghalaya),
w oparciu o materiały zebrane przez Prof. R. Soję, przedstawili wspólnie
(T. Bryndal, R. Kroczak, R. Soja) w czasopiśmie Episodes.
Zagadnienie trwałości brzegów rzek zachodniego Podhala i Beskidu Niskiego było rozpatrywane w zakresie udziału procesów mrozowych w erozji różnofrakcyjnych aluwiów budujących te brzegi oraz aktywności osuwisk w ich obrębie (dr K. Augustowski, dr hab. J. Kukulak). Stosując w badaniach stabilności
brzegów metody prętów pomiarowych i rejestrując czasowe zmiany morfologii
brzegów określono wielkość cyklicznych zmian (głównie ubytków) powierzchni
brzegów bez udziału czynnika fluwialnego.
Badania osadów gliniastych zalegających na fluwioglacjalnych żwirach
Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej prowadziły do ustalenia genezy tych
osadów. Zastosowanie kilku metod badawczych (wiercenia, analiza profili odsłonięć, laboratoryjna analiza uziarnienia próbek osadów, składu minerałów
ciężkich i cech powierzchni ziaren kwarcu) pozwoliło określić udział poszczególnych czynników i procesów geomorfologicznych w wykształceniu się tych
osadów. Badania te prowadziła mgr D. Chmielowska w ramach realizacji tematu
pracy doktorskiej.
W badaniach naukowych Zakładu Geografii Fizycznej znaczący udział
mają także badania prowadzone przez doktorantów tego Zakładu (W. Jucha,
D. Hełdak, P. Potoniec, M. Juszczyk, K. Pazio, A. Pyrda, W. Smołkowicz,
A. Krzystanek, T. Gawlik). Ich problematyka jest zróżnicowana, dotyczy zagadnień hydrogeologicznych, antropogenicznych, morfotektoniki i glacjologii.
W dorobku doktorantów są publikacje indywidualne i zespołowe.
W zakresie działalności organizacyjnej pracownicy Zakładu zaznaczyli
swój udział w kilku płaszczyznach. Byli członkami komitetów organizacyjnych
3 konferencji zagranicznych (dr J. Zawiejska) i 3 krajowych (dr J. Zawiejska,
R. Kroczak), a także Rady Programowej jednej z nich (dr J. Zawiejska -Third
International Conference Wood in World Rivers, Padwa, Włochy). Każdy z pracowników Zakładu uczestniczył z referatami (lub prezentowano jego współudział) w konferencjach zagranicznych (Lwów, Pilzno, Barnaul, Montgenèvre
/Briançon, Lyon, Suczawa, Wageningen, Kioto, Londyn) i krajowych (Lublin,
Olsztyn, Łódź, Stara Kiszewa, Białowieża, Poznań, Zwierzyniec, Nowy Targ,
6
Rzeszów, Warszawa, Wieliczka, Kraków). Prof. R. Soja występował z referatami w sesjach plenarnych na dwóch konferencjach i dwukrotnie przewodniczył
sesjom referatowym. W sesji plenarnej miał referat także dr R. Kroczak. Aktywność organizacyjna dr R. Kroczaka (opiekuna Studenckiego Koła Geografów
w ubiegłym roku akademickim) zaznaczyła się również w przygotowaniu konferencji GIS-DZIŚ dla studentów i młodych naukowców oraz w zredagowaniu
(także T. Bryndal, W. Jucha) czasopisma Prace Studenckiego Koła Geografów
naszej Uczelni.
Prof. R. Soja ożywił naukową działalność młodych naukowców w Instytucie organizując i prowadząc ogólnodostępne seminaria z geografii fizycznej
dla naszych doktorantów oraz pomagając w przygotowaniu prac studenckich do
ich opublikowania w wydawnictwie Springer (już wydanych). W monografii
Environmental Geography of South Asia (Springer) ukazały się 4 obszerne prace
odnoszące się do obszaru Indii. Podstawą trzech rozdziałów były prace magisterskie czterech studentów naszego Instytutu, jeden rozdział jest autorstwa dra
T. Bryndala i prof. R. Soji.
Dr J. Zawiejska pełni opiekę nad zagranicznymi pracownikami naukowymi i studentami przyjeżdżającymi do Instytutu w ramach programu Erasmus,
organizując tok studiów dla tych drugich. Został również opracowany przez dra
T. Bryndala (członka Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia) plan i program
kształcenia studentów w ramach specjalności Geomonitoring na studiach I i II
stopnia na kierunku Geografia. W ramach podnoszenia specjalistycznej wiedzy
kilku pracowników Zakładu (T. Bryndal, R. Kroczak, D. Chmielowska) odbyło
staże naukowe w innych jednostkach badawczych (Pracownia Sedymentologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, Stacja Naukowa IGiPZ PAN w Szymbarku, Zakład Badań Geośrodowiska PAN w Krakowie, Ojcowski PN, Wydział
Geografii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego).
Osiągnięciami pracowników Zakładu są ich liczne publikacje zamieszczone w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
Prawie wszyscy pracownicy Zakładu są autorami takich publikacji. Szczególnie
imponujący w tym zakresie jest dorobek dr J. Zawiejskiej (7 zespołowych publikacji) i dra T. Bryndala (3 publikacje). Współautorami jednej z takich publikacji
dra T. Bryndala są dr R. Kroczak i prof. R. Soja, a już zatwierdzona do druku
jest publikacja dra hab. J. Kukulaka i dra K. Augustowskiego, natomiast osiągnięciem mgr D. Chmielowskiej jest ukończenie opracowania własnego tematu
na stopień naukowy (praca doktorska).
Pracownicy Zakładu redagowali dwie monografie, są współwykonawcami dwóch projektów grantowych (J. Zawiejska, J. Kukulak) i złożyli do
MNiSW dwa kolejne projekty (T. Bryndal, R. Kroczak). Byli recenzentami wydawniczymi artykułów do kilku czasopism naukowych (Geographica Polonica,
Prace Geograficzne UJ, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Przegląd Geogra7
ficzny). Współpracują gównie z krajowymi instytucjami naukowymi i regionalnymi jako ich członkowie. Prof. R. Soja pełnił (pełni) funkcje przewodniczącego
Komitetu Narodowego UNESCO-MaB przy Prezydium PAN, przewodniczącego Rady Naukowej Parków Narodowych (Ojcowskiego i Pienińskiego), jest
członkiem Komitetu i Komisji Nauk Geograficznych, Komitetu Redakcyjnego
Przeglądu Geograficznego, napisał opinię kandydata na stanowisko profesora do
CK i był wielokrotnie zapraszany do radia i telewizji jako ekspert w wyjaśnieniu
zjawisk hydrologicznych. Członkiem Komisji Nauk Geograficznych PAN, Oddział w Krakowie jest także dr hab. J. Kukulak. Dr J. Zawiejska jest członkiem
Redakcyjnych Rad międzynarodowych (Georeview, S4S - Science for the Carpathians) i krajowych (Studia Geomorhologica Carpatho-Balcanica), współpracuje także z organizacją naukową European Centre for River Restoration.
Dr T. Bryndal złożył wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk o Ziemi
w dyscyplinie geografia.
W podsumowaniu roku 2015 na ogólny dorobek naukowy wszystkich
pracowników Zakładu Geografii Fizycznej składa się 11 artykułów z Listy „A”
(JCR), 6 artykułów z Listy „B”, 5 rozdziałów w monografiach anglojęzycznych
i 4 w monografiach krajowych oraz 13 innych publikacji, będących w większości
streszczeniami referatów w Materiałach Konferencyjnych. Występowano z referatami i posterami 14-krotnie na 9 konferencjach zagranicznych i 18-krotnie na
16 krajowych.
W roku 2015 zmienił się skład osobowy Zakładu Geologii. Z dniem
30.09.2015 zakończył swoją pracę dr hab. inż. Radosław Tarkowski. Na stanowisko profesora ndzw. została przyjęta dr hab. Anna Wolska (mineralog, petrograf, geochemik), która wcześniej pracowała w Instytucie Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Badania naukowe w roku 2015 były prowadzone w kilku nurtach.
Krzysztof Bąk prowadził prace związane z realizacją grantu NCN (OPUS1, nr.
2011/01/B/ST10/07405) dotyczącego badań najmłodszych osadów Tatr, który
zakończył się sprawozdaniem końcowym i przygotowaniem 4 publikacji do
druku.
Cztery nurty badań dominowały w realizacji zadania badawczego 6n
w ramach działalności statutowej. Pierwszy z nich dotyczył rekonstrukcji warunków środowiskowych na szelfach północnego obrzeżenia Zachodniej Tetydy
w czasie środkowej kredy w oparciu o redeponowane składniki biogeniczne
z osadów turbidytowych w Zachodnich Karpatach (seria rogowców mikuszowickich). Szelfy te, pokryte częściowo węglanowym mułem były miejscem wzrostu
bogatych taksonomicznie zespołów gąbek krzemionkowych z rządów Litistida,
Hadromerida i Astrophorida, którym towarzyszyły liczne jeżowce i otwornice
bentosowe. Rozwój takich asocjacji gąbkowych, był wywołany eustatycznym
wzrostem poziomu morza w tym czasie, co spowodowało dopływ nutrientów do
8
wód szelfowych z lądu. Krzemionka w wodzie pochodziła z dwóch źródeł: z zalanych równin nadmorskich, który były wcześniej przedmiotem wietrzenia chemicznego skał podłoża w warunkach lądowych oraz z rozpuszczonych organizmów o opalowych szkielecie (promienic), których zakwity następowały w czasie okresowych prądów wznoszących na krawędziach szelfu i stoku kontynentalnego (wyniki opublikowane w Bulletin of Geosciences, 2015, vol. 90 (3),
s. 651–666).
Drugi nurt badań był ukierunkowany na rozpoznanie pochodzenia
współwystępujących tlenków i wodorotlenków żelaza i manganu w różnych skałach morskich dolnej i górnej kredy w Karpatach, które obrastają i wypełniają
węglanowe szczątki organiczne i ziarna mineralne, a miejscami tworzą mikrolaminy o grubości kilkudziesięciu mikrometrów. Obserwacje mikroskopowe
(SEM) tych Fe-Mn naskorupień wykazały obecność wśród nich licznych okrągłych kapsuł o wielkościach 3-5 μm, które mogą być pozostałościami po bakteriach żelazistych. Ich cechy morfologiczne wskazują, że mogły one należeć do
znanych współcześnie bakterii z rodzaju Sphaerotilus i Leptothrix. Wydaje się,
że bakterie żelaziste mogły odgrywać znaczącą rolę w akumulacji Fe i Mn na
dnie morza w tamtym czasie. Wskaźniki geochemiczne skał, w których występują Fe-bakterie sugerują, że samo Fe i Mn mogły pochodzić z nisko-temperaturowych kominów hydrotermalnych na dnie ówczesnego zbiornika morskiego
(wyniki opublikowane w Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2015, vol.
85 (2), s. 371-385).
Trzeci nurt badań dotyczył rozpoznania przeobrażeń diagenetycznych
jakie mogą zachodzić w skałach, których składniki mają różne pochodzenie
i różny skład. Przykład taki dostarczają czerty i rogowce, morskie skały krzemionkowe, które powstawały w głębokowodnym (2-4 km) środowisku morskim
(basen śląski Karpat Zewnętrznych). Mają one w swoim składzie liczne składniki
biogeniczne pochodzące ze szelfu, przetransportowane w nisko-gęstościowych
prądach zawiesinowych spływających po stoku kontynentalnym na dno o głębokości poniżej granicy kompensacji węglanu wapnia. Analizy mikrofacji wykonane z płytek cienkich skał wskazują na wieloetapowy proces przemian ziaren
biogenicznych, który rozpoczął się od ich kalcyfikacji na szelfie, a potem
w związku ze zmianami pH na dnie głębokiego zbiornika, ziarna te ulegały wielokrotnemu rozpuszczaniu i procesom na przemian kalcytyzacji i skrzemionkowania. Rozpuszczanie składników węglanowych były stymulowane przez bakterie, co dokumentują struktury korozyjne na powierzchniach klastów węglanowych. Wydaje się, że zmiany diagenetyczne były indukowane przez cykliczne
spływy wód o innych parametrach fizyko-chemicznych. W obserwacjach mikroskopowych możliwe było odtworzenie poszczególnych mikrofaz zastępowania
węglanu wapnia krzemionką, od fazy krzemionki bezpostaciowej, poprzez włóknisty chalcedon, aż po mikrokrystaliczny kwarc. Tak liczne zmiany diagenetyczne mogły zachodzić w warunkach bardzo wolnego tempa akumulacji tych
9
osadów (wyniki opublikowane w Annales Societatis Geologorum Poloniae,
2015, vol. 85 (1), s. 187-203).
Czwarty nurt badawczy, w którym uczestniczyła Anna Wolska, dotyczył rozpoznania pochodzenia piaskowców oligoceńskich w Karpatach Wschodnich zawierających liczne fragmenty lądowej materii organicznej, w tym węgli.
Ziarna mineralne piaskowców pochodzą z wietrzenia lądowego skał metamorficznych i magmowych (granitów), natomiast węgle, zawierające macerały
z grupy witrynitu, powstawały na bagnach równi nadmorskich, w warunkach
beztlenowych. Przynajmniej częściowo były one efektem przeobrażeń roślin zawierających woski i żywice. Materiał mineralno-organiczny pochodził z wyspy
na Morzu Paratetydzkim i został przetransportowany przez rzekę na krawędź
wąskiego szelfu, skąd w podmorskim osuwisku osunął się na dno głębszego
zbiornika morskiego (wyniki opublikowane w Geological Quarterly, 2015, vol.
59 (2), s. 300-315).
Szymon Okoński w roku 2015 prowadził badania, które są podstawą
przygotowywanej przez Niego rozprawy doktorskiej, na temat zespołów promienic z osadów górnokredowych (turonu) Karpat i Apeninów. Były to głównie
prace laboratoryjne, które zostały ostatecznie zakończone oraz pierwsze analizy
zespołów promienic.
Anna Chrobak, doktorantka w Zakładzie Geologii, w roku 2015 prowadziła badania, które również są związane z przygotowywaną przez Nią rozprawą
doktorską, która dotyczy określenia potencjału geoturystycznego i możliwości
rozwoju geoturystyki na obszarze wokół Tatr. Były to prace terenowe na Podhalu, Orawie, Liptowie i Spiszu mające na celu ostateczną inwentaryzację i opis
geostanowisk, które w czasie badań kameralnych, zostały następnie zwaloryzowane. Doktorantka przedstawiła wstępne wyniki badań na 5 konferencjach zagranicznych w Czechach i na Słowacji oraz jednej konferencji międzynarodowej
w Polsce. Wyniki te zostały również opublikowane w postaci trzech artykułów.
W 2015 roku doktorantka odbyła dwa staże naukowe, jeden w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie (15.03-30.04.2015), gdzie doktorantka zajmowała się redakcją cyfrową Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr w skali
1:10 000 (arkusze: Brzegi, Czerwone Wierchy, Łysa Polana, Kasprowy Wierch)
oraz Geologiczno-Turystycznej Mapy Parku Krajobrazowego – Podlaski Przełom Bugu (pod red. Joanny Rychel). Dzięki tym pracom doktorantka udoskonaliła swój warsztat pracy w programie ArcMap. Drugi staż naukowy doktorantka
odbyła w Bratysławie (Słowacja) w Słowackiej Akademii Nauk. Staż odbywał
się w ramach programu Erasmus+ i trwał 3 miesiące (1.11.2015–31.01.2016).
W czasie pobytu na Słowackiej Akademii Vied doktorantka wykorzystała swoje
umiejętności obsługi programów GIS-owych (ArcMap, GlobalMapper) do stworzenia warstw tematycznych, tj. szlaków turystycznych, infrastruktury drogowej
i turystycznej pogranicza polsko-słowackiego, dokonała analiz związanych z zagospodarowaniem turystycznym, ilością obiektów i miejsc noclegowych oraz
10
ilością turystów na terenie Orawy, Liptowa i Spisza oraz stworzyła bazę potencjalnych geostanowisk na obszarze Podtatrza. Prace to zostaną wykorzystane
w pracy doktorskiej doktorantki oraz w projekcie „Development trajectories of
localities and regions – product of sector and spatial policies, territorial capital
and decisions” realizowanym wspólnie w Słowackiej Akademii Nauk. Dodatkowo Anna Chrobak przygotowywała (jako członek komitetu organizacyjnego)
V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”, organizowaną przez Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz redagowała materiały pokonferencyjne do monografii tematycznej, związanej z tą konferencją.
Paweł Dulemba, doktorant w Zakładzie Geologii opracował zespoły palinofacji z morskich osadów albu i cenomanu basenu tatrzańskiego. W osadach
albu jest to liczna materia organiczna pochodzenia lądowego, głównie jako nieprzeświecające czarne fragmenty drewna oraz jasno brązowa substancja amorficzna. Ponadto występują tam sinice z rodzaju Pleurocapsa i Radaisia, zielenice
z rodzaju Hyphomorpha i zygospory słodkowodnych zielenic rodzaju Cucurbitariaceites. W osadach tych nie znaleziono dinocyst, sporomorf i zoomorf. Pochodzenie lądowe szczątków organicznych zostało potwierdzone przez wartości
wskaźników geochemicznych materii organicznej, analizowanej metodą pirolizy. Dominacja lądowego pochodzenia materii organicznej jest również charakterystyczna dla młodszych (późno-cenomańskich) osadów obszaru Tatr. Obok
fragmentów drewna o różnym stopniu przeobrażeń i sinic z rodzaju Plaurocapsa
znaleziono pojedyncze morskie palinomorfy, należące do dwóch rodzajów dinocyst, tj. Pteridinium i Spiniferites. Taki zespół palinofacji, przy bardzo ubogim
zespole planktonu otwornicowego został zinterpretowany jako efekt stresowych
warunków w wodzie powierzchniowej w tym czasie, prawdopodobnie będącej
efektem wlewu wód słodkich z lądu, w wyniku jednoczesnych zmian klimatycznych i stopniowego podnoszenia poziomu wód oceanicznych.
W Zakładzie Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych w 2015 r.
kontynuowano profil badawczy rozpoczęty po utworzeniu jednostki w dn.
01.10.2014 r. W Zakładzie pracują: prof. dr hab. Adam Łajczak (kierownik Zakładu), dr hab. Jacek Szmańda prof. UP, dr Łukasz Pawlik, dr Paweł Struś i mgr
inż. Szymon Biały. Pracownicy zakładu równolegle z kontynuowanym własnym
profilem badawczym rozpoczętym we wcześniejszych latach, zainicjowali badania na innym polu z zakresu geomorfologii, geoekologii, krajobrazu i in.
Prof. dr hab. A. Łajczak prowadzi badania z zakresu geomorfologii, hydrologii i geoekologii Karpat (głównie Zachodnie Beskidy). Latem 2015 r. we
współpracy z pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki rozpoczął
badania w Gorganach nad górną granicą lasu, skutkami lawin śnieżnych, rzeźbą
piętra subalpejskiego, skutkami dawnego pasterstwa. Koordynuje rozpoczętą
współpracę w ww. zakresie między Babiogórskim Parkiem Narodowym i Zapo-
11
wiednikiem Gorgany. Kontynuuje badania nad uwarunkowaniami rozwoju i antropogeniczną degradacją torfowisk górskich w Karpatach, a także szeroko pojętymi antropogenicznymi przekształceniami rzeźby, głównie w obszarach górskich. Wyniki badań udokumentował w publikacjach, pracach złożonych do
druku oraz zaprezentował na konferencjach naukowych.
Dr hab. J. Szmańda, prof. UP kontynuuje badania nad zmianami układu
koryta Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku (współpraca z IGiPZ PAN
w Toruniu) i sedymentacją powodziową Dunaju i Nitry na Słowacji i na Węgrzech (współpraca z pracownikami IG WAN w Budapeszcie). Prowadzi badania aluwiów Skawy. Rozpoczął badania z zakresu geografii turyzmu i typologii
krajobrazu. Wyniki badań udokumentował publikacjami oraz pracami złożonymi do druku.
Dr Ł. Pawlik kontynuuje badania nad geomorfologicznymi skutkami
saltacji wykrotowej w Karkonoszach, Górach Stołowych, badania takie rozpoczął w Gorcach. Uwagę koncentruje nad różnymi przejawami interakcji między
korzeniami drzew i regolitem (wietrzenie biomechaniczne i biochemiczne). Nowym kierunkiem badawczym dra Ł. Pawlika jest rozpoczęta próba analizy poligenezy rzeźby Bramy Krakowskiej. Wyniki badań udokumentował publikacjami
oraz pracami złożonymi do druku.
Dr Paweł Struś prowadził prace dotyczące zastosowania skaningu laserowego w badaniach rzeźby terenu (rezerwaty Skorocice i Chotel Czerwony). Na
podstawie uzyskanych pakietów danych z lotniczego skaningu laserowego (projekt ISOK, dane z Babiogórskiego PN, dane z Ojcowskiego PN) prowadzi analizy wskaźników morfometrycznych (TPI, TRI, Profile Curvature) na obszarach
o rzeźbie strukturalnej w masywie Babiej Góry, Górach Świętokrzyskich i na
Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Kontynuował prace kartograficzne z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej (rozmieszczenie i ewaluacja gospodarstw
agroturystycznych we Francji) oraz ochrony środowiska (tereny bezdrożne jako
czynnik ochrony dużych ssaków).
W 2015 r. pracownicy Zakładu opublikowali łącznie 13 prac w indeksowanych czasopismach, są autorami lub współautorami 2 monografii, 19 innych
publikacji, zredagowali samodzielnie lub jako współredaktorzy 2 opracowania
monograficzne i profilowane tomy czasopism w jęz. angielskim. Suma punktów
za publikacje pracowników Zakładu wynosi 192. Prof. dr hab. A. Łajczak opublikował 24 prace i uzyskał 144 punkty, dr hab. J. Szmańda, prof. UP opublikował 3 prace uzyskując 17 punktów, dr Ł. Pawlik opublikował 2 prace i uzyskał
16 punktów, a dr P. Struś opublikował 3 prace i uzyskał 15 punktów.
W 2015 r. w Zakładzie realizowane były 3 projekty badawcze MNiSW,
złożono 5 wniosków o granty (dr P. Struś, dr Ł. Pawlik, prof. dr hab. A. Łajczak).
Dr P. Struś uczestniczył w organizacji konferencji naukowej. Pracownicy Zakładu mieli łącznie 21 wystąpień (z referatami i posterami) na konferencjach naukowych, w tym 11 na zagranicznych (A. Łajczak – 14; P. Struś - 6; J. Szmańda
12
- 1). Wykonali 19 recenzji artykułów do czasopism krajowych i zagranicznych,
monografii, rozdziałów w monografiach, raportów końcowych z realizacji projektów badawczych, prac aplikacyjnych (prof. dr hab. A. Łajczak – 14; dr hab.
J. Szmańda, prof. UP - 5). Prof. dr hab. A. Łajczak jest promotorem jednej pracy
doktorskiej (otwarcie przewodu na WNoZ UŚ). W Zakładzie realizowane są
4 prace doktorskie, których opiekunami naukowymi są prof. dr hab. A. Łajczak
(2) i dr hab. J. Szmańda, prof. UP (2). W 2015 r. pracownicy Zakładu skierowali
do druku łącznie 20 prac, w tym 8 autorstwa lub współautorstwa prof. dra hab.
A. Łajczaka i dra Ł. Pawlika do czasopism z Listy „A”: Earth Surface Processes
and Landforms, Catena, Earth-Science Review, Journal of Hydrology, Journal
of Biogeography, Journal of Maps, Episodes. Prof. dr hab. A. Łajczak został
członkiem International Advisory Board w czasopiśmie Geographia Polonica.
Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu Ekorozwoju
i Kształtowania Środowiska Geograficznego w roku 2015 koncentrowały się
wokół tematyki dotyczącej naturalnych i antropogenicznych przekształceń środowiska geograficznego w Polsce południowej i południowo-wschodniej. W ramach działalności statutowej kontynuowano realizację następujących tematów:
1. Skład i źródła pyłów atmosferycznych w Polsce południowej i południowowschodniej (dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP, mgr B. Pietras),
2. Możliwości gospodarczego wykorzystania popiołów lotnych pochodzących
ze spalania węgla i biomasy (dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP),
3. Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin Tatrzańskiego
Parku Narodowego (dr inż. J. Korzeniowska),
4. Wybrane związki chemiczne występujące ponad masowymi grobami z I i II
wojny światowej w południowo-wschodniej Polsce (dr hab. J. Żychowski,
prof. UP),
Rozpoczęto także badania w zakresie wstępnego rozpoznania wpływu
cyrkulacji atmosferycznej oraz ukształtowania terenu na rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w Krakowie (dr J. Jędruszkiewicz, mgr B. Pietras) oraz genezy
i rozwoju torfowisk w dorzeczu górnej Wisły (dr D. Okupny).
Prace badawcze dr hab. inż. W. Wilczyńskiej Michalik, prof. UP,
dr J. Jędruszkiewicz i mgra B. Pietrasa obejmowały między innymi badania aerozoli atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków napływu
mas powietrza i potencjalnych odległych źródeł emisji wpływających na podwyższenie koncentracji pyłu zawieszonego w Krakowie. Badania aerozoli wykonywano metodą analizy pojedynczych cząstek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w system mikroanalizy. W ramach tych
prac nawiązano współpracę z dr Lucyną Samek (Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH) i dr. hab. Markiem Michalikiem, prof. UJ (Instytut Nauk Geologicznych UJ). Materiał analityczny stanowiły pyły zebrane na powierzchni filtrów poliwęglanowych przy użyciu aspiratora osobistego GilAir Plus STP oraz
13
aspiratora zainstalowanego w AGH w Krakowie. Wyniki opublikowano w trzech
pracach wydanych w roku 2015 (lista ”B” MNiSW). Analizy kierunku adwekcji
mas powietrza, poprzedzające pobranie próbek aerozoli dokonywano w oparciu
o model trajektorii wstecznych mas powietrza HYSPLIT.
Badania dotyczące popiołów ze spalania lub współspalania biomasy
koncentrowały się na określeniu zmian koncentracji potencjalnie szkodliwych
pierwiastków w trakcie spalania i ługowania. Z tematem tym wiąże się zgłoszone
wystąpienie na konferencji Goldschmidt 2016.
Prace badawcze dra Daniela Okupnego dotyczą rekonstrukcji zmian
środowiska w późnym vistulianie i holocenie w oparciu o skład chemiczny osadów jeziornych i torfowych z regionu łódzkiego, Kujaw, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, doliny Biebrzy, Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej. Dr Daniel
Okupny przeprowadził kartowanie geologiczne i geomorfologiczne złóż osadów
biogenicznych w okolicach Olkusza, Buska-Zdroju i Kielc. Przeanalizował także
zapis geochemiczny działalności człowieka w utworach biogenicznych udokumentowanych na stanowiskach archeologicznych lub w ich pobliżu z terenu
środkowej Polski.
W październiku 2015 roku do zespołu pracowników Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego dołączył dr Mariusz Zieliński. Jego badania naukowe dotyczą głównie klimatu miasta. W tym nurcie badawczym największą uwagę poświęca on bilansowi energetycznemu powierzchni czynnej, ze szczególnym naciskiem na turbulencyjny strumień ciepła
jawnego. Prowadzi również badania nad wykorzystaniem metody scyntylacyjnej
do pomiarów strumienia ciepła w obszarach zurbanizowanych oraz nad przestrzennym zróżnicowaniem pola opadów atmosferycznych w mieście, w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną.
Efektem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego było między innymi: określanie pochodzenia cząstek węglistych w aerozolach w oparciu o rozpoznanie
potencjalnych źródeł; wstępne rozpoznanie wpływu działalności człowieka,
w tym zanieczyszczeń komunikacyjnych na tatrzańskie ekosystemy ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji metali śladowych w glebach i roślinach; poznanie mechanizmów koncentracji i przemian charakterystycznych związków
chemicznych występujących w glebach nad masowymi pochówkami oraz
wstępne opracowanie wytycznych służących ocenie uwarunkowań środowiskowych lokalizacji cmentarzy.
Wyniki uzyskane w ramach badań były publikowane w czasopismach
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takich jak: Boreas, Quaternary Research, Journal of Water and Health.
14
W roku 2015 swoje dotychczasowe wyniki pracownicy Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego przedstawiali na konferencjach międzynarodowych: Goldschmidt 2015 w Pradze, “Pathways to the Future, Education for Sustainable Development” w Tallinnie, Teacher's SAIL conference: BUP SAIL Teachers Training on board tall ship „Fryderyk Chopin”,
Stavanger – Belfast, a także na licznych spotkaniach krajowych.
Pracownicy Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego wykonali liczne recenzje wydawnicze oraz recenzje projektów badawczych. Dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP pełniła funkcję przewodniczącej komisji ds. postępowania habilitacyjnego. Dr hab. J. Żychowski, prof.
UP pełni funkcję Prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz współprzewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdu PTG.
Utrzymuje również kontakty z jednostkami oświatowymi i pełni funkcję jurora
Olimpiady Geograficznej. Pracownicy Zakładu byli wykonawcami dwóch projektów badawczych NCN.
W roku 2015 pod kierunkiem pracowników Zakładu Ekorozwoju
i Kształtowania Środowiska Geograficznego na kierunku Ochrona Środowiska
9 dyplomatów zrealizowało prace licencjackie i inżynierskie, a na studiach podyplomowych 8 słuchaczy. Tematyka prac obejmowała między innymi zagadnienia takie jak: uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne wdrażania odnawialnych źródeł energii na wybranym terenie, nowe technologie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków, badania aerozoli atmosferycznych zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w Krakowie.
Pracownicy Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej uczestniczyli w kilku tematach badawczych dotyczących szeroko pojętej problematyki
społeczno – ekonomicznej. Badania odnosiły się do zagadnień demograficznych
m.in. z zakresu przemian i prognoz, zachowań prokreacyjnych, procesów suburbanizacyjnych, przemian ludnościowych nawiązujących do teorii drugiego
przejścia demograficznego. Opracowania prowadzone były na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w skali kraju, Europy i innych kontynentów jak i całego świata w różnych strukturach przestrzennych.
W zakładzie prowadzone są również badania miejskiej sieci osadniczej
i jej przekształceń w skali kraju jak i w Ameryce Łacińskiej. Istotne były studia
nad przemianami funkcjonalno-przestrzennymi w małych miastach zarówno
Polski jaki i w wybranych ośrodkach Europejskich. W ramach badań nad małymi
miastami prowadzone były również badania struktury własnościowej i użytkowania ziemi oraz poziomu życia ich mieszkańców zarówno w kraju jak i na świecie w powiązaniu ze strukturą etniczną.
Nowym kierunkiem badań stały się zagadnienia z zakresu geografii politycznej, w tym granic reliktowych na terenie Polski, jak również percepcji przestrzeni w różnych skalach przestrzennych. Ponadto, kontynuowano badania
(wspólnie z Zakładem Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej) dotyczące
15
zagadnień edukacji w zakresie przedsiębiorczości, a w szczególności rozwijania
kompetencji społecznych i personalnych w sektorze szkolnictwa zawodowego.
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej prowadzi badania naukowe głównie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości oraz gospodarki przestrzennej.
W zakresie przedsiębiorczości prace Zakładu skupiają się głównie na
określaniu:
- miejsca przedsiębiorczości w gospodarce przestrzennej,
- roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych rożnej skali,
w warunkach nasilających się procesów globalizacji i budowy gospodarki
opartej na wiedzy,
- budowy marki regionalnej i marketingu terytorialnym układów przestrzennych różnej skali,
- znaczenia potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów w innowacyjności
przedsiębiorstw,
- czynników lokalizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych, reprezentujących różne
sektory gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw budowlanych i turystycznych,
- uwarunkowań działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych
(na przykładzie Krakowa - Nowej Huty).
Ważne miejsce w badaniach zajmują problemy edukacji w zakresie
przedsiębiorczości, wśród których dominuje problematyka:
- celów, treści, efektów i metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na
wszystkich etapach edukacji, dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- projektowania i oceny efektów zastosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, np. gier edukacyjnych,
- roli przedsiębiorczości w kształceniu na studiach wyższych, ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków nieekonomicznych,
- doskonalenia procesu dydaktycznego z zakresu przedsiębiorczości w edukacji szkolnej na różnych poziomach,
- roli edukacji przedsiębiorczości w pobudzaniu i rozwoju sektora małych
i średnich przedsiębiorstw,
- kształtowania kompetencji osobistych i społecznych oraz biznesowych
uczniów w toku edukacji szkolnej i formach kształcenia pozaszkolnego,
- zainteresowania studentów kierunków nieekonomicznych prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej.
Istotne miejsce w pracach zajmuje także problematyka gospodarki przestrzennej i przemian struktur przemysłowych, które dotyczą głównie:
16
procesów przemian potencjału ekonomicznego i koncentracji ponadnarodowych korporacji w przestrzeni światowej, ze szczególnym uwzględnieniem
korporacji informatycznych, farmaceutycznych i motoryzacyjnych,
- społeczno-gospodarczych uwarunkowań zróżnicowania poziomu i kierunków rozwoju układów regionalnych i lokalnych Europy, ze szczególnym
uwzględnieniem regionów Polski i Francji;
- problemów geopolitycznych przemian struktur europejskich,
- przestrzennego zróżnicowana i rozwoju centrów biotechnologicznych na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy,
- przemian struktury własnościowej, działowej i przestrzennej przemysłu Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej,
- polityki przestrzennej miast i warunków mieszkaniowych ludności, ze
szczególnym uwzględnieniem Krakowa,
- transformacji układów lokalnych - miast i obszarów wiejskich, w tym uzdrowisk, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski,
- roli infrastruktury turystycznej w rozwoju lokalnym i regionalnym,
- roli kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym i innowacyjności struktur
przestrzennych,
- roli innowacji sektora przemysłu i usług w rozwoju układów regionalnych
i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy.
Nadto podejmowane są prace dotyczące rozwijania idei i tożsamości
oraz historii kształtowania myśli geograficznej, a także metodologii geografii.
Główną uwagę zwrócono na budowanie modelów i rozwijanie koncepcji teoretycznych dotyczących przestrzeni geograficznej jako miejsca realizacji działalności gospodarczej, zmian jej atrakcyjności w warunkach postępującego procesu
rozwoju cywilizacyjnego. Stanowią one często podbudowę badań empirycznych
i wdrożeniowych.
Wyniki prac badawczych prezentowane są na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, w tym organizowanych przez Zakład
wspólnie z innymi instytucjami oraz opublikowane w postaci rozdziałów monografii lub artykułów w czasopismach naukowych z tzw. Listy A i B, m.in. w wydawanych przez zakład Pracach Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Przedsiębiorczość - Edukacja. Warty odnotowania
jest tutaj fakt wzrostu aktywności publikacyjnej pracowników Zakładu i rozszerzania zainteresowań badawczych. Wydawane staraniem Zakładu czasopisma
mają wysoką pozycję na liście czasopism punktowanych MNiSW - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego – 12 pkt wg listy MNiSW z 2015 r. (jest to obecnie najwyżej punktowane czasopismo wydawane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), a Przedsiębiorczość – Edukacja - 8 pkt. i cieszą się dużym zainteresowaniem autorów oraz czytelników,
-
17
o czym świadczą m.in. stosunkowo wysokie wskaźniki cytacji prac z tych czasopism w bazach GoogleScholar i BazEkon.
Pracownicy Zakładu są członkami zespołów wielu międzynarodowych
projektów. We współpracy z przedstawicielami innych Zakładów zakończono
realizację międzynarodowy projektu Common Goals – Common Ways i wspólnie
z tymi samymi partnerami z Niemiec, Szkocji i Węgier rozpoczęto realizację nowego projektu Reaching Lost Generation (RLG), który dotyczy problematyki
kształtowania postaw przedsiębiorczych, społecznych i osobistych młodzieży.
We współpracy z przedstawicielami innych Zakładów i partnerów zagranicznych z Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch realizowano
także projekty międzynarodowe: Sustainable Entrepreneurship - A Game-Based
Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN), w wyniku którego opracowywana jest gra dydaktyczna PowePlayer oraz projekt Retail Sector Competencies for all Teachers (ReCall). Przygotowano już pierwsze artykuły bazujące na
efektach realizacji tych projektów. Zakończono także udział w pracy nad narzędziem do rozpoznawania predyspozycji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży w ramach krarjowego projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe. T. Rachwał, wraz z pracownikami innych zakładów i instytutów UP,
brał także udział w projekcie Kompetentny student – dobry pracownik, realizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Rozszerzana jest także
współpraca badawcza z innymi ośrodkami krajowymi, m.in. z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie (T.Rachwał brał udział w realizacji jednego z tematów badań statutowych tam realizowanych), Uniwersytetem Adama Mickiewicza i in. Przygotowano i złożono kolejne wnioski projektowe.
Pracownicy Zakładu byli ponadto recenzentami licznych artykułów złożonych do zagranicznych i krajowych czasopism naukowych, a także projektów
badawczych m.in. dla Agencji Grantowej Republiki Czeskiej (Grantová agentura
České republiky). Zostali także członkami rad redakcyjnych kolejnych czasopism.
Zakład, jak co roku, zorganizował dwie międzynarodowe konferencje
naukowe poświęcone przedsiębiorczości oraz problematyce przemian struktur
przestrzennych przemysłu i usług (była to już 31. konferencja z tego zakresu) był
także współorganizatorem szeregu innych konferencji, seminariów i odczytów 1,
w tym przygotowań do pierwszego ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości. Ponadto pracownicy Zakładu włączali się czynnie w działania różnych instytucji i organizacji naukowych, edukacyjnych oraz gospodarczych
w kraju. T. Rachwał uczestniczył w pracach Krajowej Rady Przedsiębiorczości
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna. Pracownicy Zakładu aktywnie włączają się w prace Polskiego Towa-
1
Szczegółowe sprawozdania z konferencji znajdują się w dalszej części publikacji.
18
rzystwa Geograficznego i jego poszczególnych Komisji oraz Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej. Rozwija się także współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie problemów związanych z gospodarką przestrzenną,
w tym planowanie przestrzennym oraz organizacjami pracodawców bądź przedsiębiorców.
W Zakładzie prowadzono też intensywne prace związane z podniesieniem jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna (głównie w ramach kierunkowego zespołu) oraz specjalnościach, za które Zakład jest merytorycznie odpowiedzialny. Doskonalono też programy poszczególnych kursów, co
było przedmiotem dyskusji na zebraniach roboczych. W oparciu o te doświadczenia przygotowano również publikacje i referaty na konferencje z zakresu
kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, które będą prezentowane
w 2016 r.
W zakresie współpracy z oświatą T.Rachwał przygotował nowe, zmienione wydania podręczników do geografii społeczno-ekonomicznej i podstaw
przedsiębiorczości do szkół ponadgimnazjalnych. Jako Pełnomocnik Rektora UP
ds. Przedsiębiorczości był odpowiedzialny za program uczelnianych obchodów
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wygłaszając także specjalną prelekcję
dla młodzieży. Pracownicy Zakładu prowadzili różnego typu warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, studentów i uczniów.
W 2015 roku w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych nastąpiły
zamiany kadrowe. Na emeryturę przeszli Profesorowie Wacław Cabaj oraz Roman Malarz, który kontynuował pracę w wymierzę ½ etatu. Kierownictwo zakładu z dniem 1 października 2015 r. objął dr hab., prof. UP Mariusz Szubert.
Z początkiem roku akademickiego do zespołu dołączyli: dr hab. prof. UP Michał
Żemła oraz asystenci: mgr Patrycja Litwicka oraz mgr Michał Apollo. 8 lipca
2015 r. Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP nadała Kamili Ziółkowskiej-Weiss stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Kadra naukowodydaktyczna Zakładu liczy 18 osób: 4 pracowników samodzielnych, 10 adiunktów, 3 asystentów oraz 1 pracownik inżynieryjno-techniczny.
Działalność naukowa.
W 2015 roku kontynuowano badania w ramach zadania statutowego pt.
„Potencjał turystyczny wybranych regionów Polski i świata”. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące: potencjału turystycznego Małopolski,
regionalnego zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w różnych układach przestrzennych Polski i świata, przestrzennego zróżnicowania ruchu turystycznego na świecie, uwarunkowań i konsekwencji przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych rozwoju turystyki, kierunków rozwoju regionów turystycznych zarówno w ich przestrzennym jak i funkcjonalnym wymiarze, turystyki pielgrzymkowej w Polsce i na świecie, nowych trendów rozwojowych w turystyce – nowych form ruchu turystycznego - rafting, gry miejskie (dr Anna De19
lekta, dr Piotr Dolnicki, dr Joanna Fidelus, dr Paweł Kroh, dr Małgorzata Kozłowska, dr Franciszek Mróz, dr Renata Rettinger, dr Kamila Ziółkowska – Weiss).
Ponadto realizowano następujące tematy indywidualne:
aktywność turystyczna studentów dużych ośrodków akademickich Polski (dr
A. Delekta),
przemiany w pielgrzymkach i turystyce religijnej w Polsce po 1945 r. (dr
F. Mróz),
badania w zakresie zagospodarowania turystycznego, zarządzania i marketingu
w turystyce na Słowacji (dr hab. P. Čuka),
badania metodyczne nad zastosowaniem skaningu laserowego do analiz rzeźby
w specyficznych warunkach wysokogórskich (dr P. Kroh),
badania nad mechanizmem wtórnych ruchów osuwiskowych w Karpatach (dr
P. Kroh),
innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych (dr
J. Fidelus),
kategoryzacja obiektów noclegowych w Polsce i na świecie (dr M. Kozłowska),
ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny
i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (dr
J. Fidelus),
rozwój somatyczny i motoryczny dzieci i młodzieży polskiej (dr M. Kozłowska),
zastosowanie analizy geostatystycznej w badaniach paleogeomorfologicznych
(dr hab. M. Szubert),
zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w identyfikacji osuwisk, gmina
Łososina Dolna (dr P. Kroh),
zróżnicowanie przestrzenne wartswy czynnej zamrzliny na Spitsbergenie (dr
P. Dolnicki).
Wyniki prac badawczych przedstawiono w 45 publikacjach oraz podczas 34
wystąpień konferencyjnych.
Zakład był współorganizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej nt: „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość.
W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”,
która obyła się w dniach 4-6 września 2015 r. w Michałowicach, Krakowie
i Więcławicach Starych. W skałd Komitetu naukowego konferencji weszli: dr
F. Mróz, dr hab. R. Malarz oraz dr hab. M. Szubert. Dr F. Mróz przewodniczył
Komitetowi organizacyjnemu, a w jego pracach uczestniczyli: dr K. ZiółkowskaWeiss (sekretarz), dr A. Delekta, dr P. Kroch, dr M. Kozłowska, dr R. Rettinger.
20
W zakresie rozwoju naukowego odnotować należy zagraniczny staż
naukowy, który w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Edynburgu
obyła dr M. Kozłowska.
Dydaktyka
Na stacjonarne studia 1. stopnia (licencjackie) zgłosiło się 326 kandydatów, z których przyjęto 255 osób. Jest to niewątpliwy sukces w warunkach
ostrej konkurencji z kilkoma uczelniami krakowskimi rekrutującymi na kierunek
turystyka i rekreacja. W październiku studia podjęło 116 osób, wśród nich 18
cudzoziemców. Na 1. roku studiuje również 7 osób niepełnosprawnych.
Ofertę studiów 1. stopnia wzbogacono o nową specjalność turystyka
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Program i plan studiów dla tej specjalności
przygotował zespół pod kierunkiem dra hab. Michała Żemły.
Działalność organizacyjna
Pracownicy Zakładu w ramach współpracy z Biurem Promocji i Karier
UP wygłaszali wykłady popularyzujące wiedzę geograficzną w szkołach ponadgimnazjalnych w Krakowie, połączone z promocją Instytutu i Uniwersytetu (mgr
M. Apollo, dr P. Dolnicki, dr F. Mróz, dr R. Rettinger). Kontynuowano współpracę z Zespołem Szkół w Zalasiu (gm. Krzeszowice). Studenci pod kierunkiem
mgr P. Litwickiej oraz dr A. Delekty przy współpracy z mgr R. Gasek animowali
rozmaite gry i zabawy dla uczniów w pierwszym dniu wiosny oraz podczas imprezy mikołajkowej. Dr inż. Witold Warcholik popularyzował wiedzę o Krakowie organizując spacery miejskimi szlakami tematycznymi dla studentów i pracowników Instytutu.
Pracownicy Zakładu Dydaktyki Geografii aktywnie uczestniczyli
w konferencjach naukowych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych.
Prowadzili badania w zakresie:
- efektywności procesu kształcenia geograficznego na wszystkich poziomach
edukacji,
- dydaktyki szkoły wyższej i jakości kształcenia,
- wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia,
- edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,
- przestrzennego zróżnicowania strategii rozmytego lub prolongowanego wchodzenia na rynek pracy absolwentów geografii.
Opracowali materiały metodyczne (podręczniki, projekty zajęć dydaktycznych) dla nauczycieli geografii (przykłady lekcji z geografii) oraz nauczycieli przedsiębiorczości.
W zakresie naukowym dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP uczestniczyła w 4 konferencjach międzynarodowych w Rosji oraz w Chorwacji oraz
2 konferencjach krajowych, na których wygłosiła referaty. Była współorganiza21
torem: The IV International scientific and practical conference ,,Natural and cultural heritage: intersubject investigations, preservation and development”, która
odbyła się 28–30 października 2015 roku w Sankt Petersburgu, gdzie wygłosiła
w sesji plenarnej referat. nt: Krakow city of tourism as the a of cultural tourism
destinations oraz IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Letniej Szkoły
“Geology at School and University: Geology and Civilization”, w dniach
30 czerwca – 9 lipca 2015 r., w Herzen State Pedagogical University of Russia,
referat nt. Multimedia student use of professional practice during geography.
W ramach 14-dniowego pobytu naukowego ( 3-17 padyiernika 2015 r.) brała
aktywny udział w zajęciach dydaktycznych ze studentami w formie wykładów
i zajęć konwersatoryjnych. B. Wójtowicz jako kierownik koordynowała badania
statutowe dotyczące efektywności procesu kształcenia geograficznego w zreformowanej szkole oraz historii geografii i dydaktyki geografii. Opublikowała 3 artykuły z listy „B” MNiSW i 6 rozdziałów w monografii zagranicznej w języku
angielskim. Była promotorem rozprawy doktorskiej mgr Kamili Ziółkowskiej–
Weiss „Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej
Metropolii Chicagowskiej” (obrona w dniu 08.07.2015 r.) oraz wypromowała na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 18 magistrantów, 18 licencjatów
i 10 dyplomantów. Była recenzentem jednego artykułów z listy ,,B” MNiSW
i wspólnie z M. Tracz redaktorem naukowym Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, Wydawnictwo Naukowe UP.
W zakresie działalności naukowej dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP skoncentrował się głównie na realizacji dwóch unijnych projektów międzynarodowych, w jednym z nich (Common ways – Common goals) był kierownikiem polskiego zespołu. Oba projekty są dziełem EduNet Foundation for New Educational Resources w Budapeszcie. W roku 2015 uczestniczył aktywnie w pięciu
konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych i jednej zagranicznej na zaproszenie z referatem w sesji plenarnej w Brnie. Opublikował dwa artykuły z listy „B” MNiSW, trzy rozdziały w monografiach (w tym jeden w języku angielskim).
W roku 2015 dr Danuta Piróg kontynuowała badania, których głównym
celem było rozpoznanie specyfiki przechodzenia na rynek pracy absolwentów
studiów na kierunku geografia. Dokonała syntezy wyników tych badań w postaci
monografii: „Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek
pracy. Proces, czynniki, predykcja”, opublikowania jednego artykułu w czasopiśmie z listy „A” MNiSW, trzech artykułów w czasopismach z listy „B” oraz jednego rozdziału w monografii. Złożyła także wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. D. Piróg rozpoczęła badania mieszczące się w nurcie jej dotychczasowych zainteresowań, ale dotyczące innego aspektu trazycji, tj.: przyczyn rozmywania i opóźniania wkroczenia na rynek pracy. Przygotowała – na bazie studiów literatury - syn-
22
tezę typologii opóźnionych tranzycji i zróżnicowania strategii rozmytego lub prolongowanego wchodzenia na rynek pracy przez absolwentów studiów wyższych
w Europie.
Nadto, D. Piróg podjęła nowy problem badawczy, dotyczący nowatorskich koncepcji diagnozy predyspozycji zawodowych, osadzonych na paradygmacie biograficznej refleksyjności, czego efektem było wydanie książki:
„ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych”.
W roku 2015 dr D. Piróg czynnie uczestniczyła w pięciu konferencjach
międzynarodwych oraz jednej krajowej. Za swoją pracę naukową otrzymała Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Najmłodszym stażem pracownikiem, zatrudnionym od 2014 roku, na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Geografii jest dr Agnieszka Świętek. W roku 2015 kontynuowała ona swoje prace badawcze na temat: Edukacja
jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim. Owocem tych poszukiwań było oddanie w 2015 roku do druku w Wydawnictwie Naukowym UP dwóch autorskich monografii: Poziom życia Romów
w województwie małopolskim (cz.I) oraz Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim (cz.II). Zainteresowania badawcze w zakresie edukacji
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce przyniosły również współautorskie artykuły i wystąpienia na konferencjach o tej tematyce. A. Świętek kontynuowała również w 2015 roku pracę w międzynarodowym projekcie Common
Goals - Common Ways dotyczącym poprawy stanu edukacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem, w tym Romów, w krajach europejskich. Drugim zakresem
tematycznym, w jakim dr A. Świętek kontynuowała pracę badawczą i dydaktyczną, było kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. W 2015 roku uczestniczyła w realizacji dwóch krajowych, współfinansowanych przez Unię Europejską, projektach edukacyjnych podnoszących
kompetencje przedsiębiorcze studentów: „Kompetentny student – dobry pracownik” oraz „Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem”.
Prowadziła również warsztaty "Diagnoza i trening kompetencji przedsiębiorczych" dla uczniów szkół średnich i studentów w trakcie uczelnianych obchodów
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. A. Świętek pracowała również aktywnie z partnerami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii i Węgier
w dwóch międzynarodowych projektach edukacyjnych z przedsiębiorczości,
współfinansowanych przez UE: Reaching Lost Generation oraz Sustainable Entrepreneurship - A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools.
Pierwszy z projektów ma na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych
uczniów szkół średnich wchodzących na rynek pracy, a drugi - kształtowania
postawy przedsiębiorczej uczniów szkół podstawowych. W 2015 roku dr
A. Świętek była również zaangażowana w różnorodne prace organizacyjne. Pełniła funkcję kierownika ds. praktyk pedagogicznych IG UP, opiekuna studentów
23
Geografii III roku oraz sekretarza krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
24
70 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
IM.
Dnia 11 maja 1946 roku została powołana Państwowa Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Krakowie. W placówce tej w roku akad. 1947/1948 powstała
Sekcja Przyrodniczo-Geograficzna, której siedziba mieściła się przy ul. Straszewskiego 22, a od roku akad. 1951/52 przy Rynku Głównym 34. W jej strukturze działała od roku akad. 1947/48 Pracownia Geograficzna. Po dwóch latach,
w związku z reorganizacją Uczelni, Sekcję Przyrodniczo-Geograficzną przekształcono w Wydział Przyrodniczo-Geograficzny, w obrębie którego w 1951 r.
wydzielono Zakład Geografii. Z początkiem roku 1953 Wydziałowi Przyrodniczo-Geograficznemu zmieniono nazwę na Wydział Geograficzno-Biologiczny,
a Zakład Geografii podzielono na trzy samodzielne katedry geograficzne: Katedrę Geografii Fizycznej, Katedrę Społeczno-Gospodarczą oraz Katedrę Geografii Regionalnej, w ramach której od 1957 r. działał Zakład Metodyki Nauczania
Geografii (w latach 1969 - 1971 Zakład ten organizacyjnie przynależał do Katedry Geografii Fizycznej). W Katedrze Geografii Fizycznej w 1958 r. w utworzono Zakład Geologii, działający do 1971 r. (reaktywowany w roku 1995). Taki
stan rzeczy utrzymywał się przez kilkanaście lat. W wyniku kolejnej reorganizacji, w grudniu 1971 r., w miejsce samodzielnych katedr powstał Instytut Geografii. W jego skład wchodziły: Zakład Geografii Fizycznej, Zakład Geografii
Ekonomicznej, Zakład Geografii Regionalnej i Zakład Dydaktyki Geografii.
Wtedy też zmieniono siedzibę Instytutu na obecną, przy ul. Podchorążych 2,
w nowo wzniesionym głównym gmachu Uczelni, w którym Instytut zajął 4 i 5
piętro wschodniego skrzydła budynku.
Dawny budynek uczelni przy
Rynku Głównym 34
Główny Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego
przy ul. Podchorążych 2
25
Następne lata przynosiły kolejne zmiany i kolejne reorganizacje.
W roku 1973 Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nadano imię Komisji
Edukacji Narodowej. W miarę rozwoju uczelni, poszerzania kierunków badań
i przybywania nowych kierunków studiów, dostosowując się do zachodzących
zmian, uczelni zmieniano nazwę i status: w roku 1999 Wyższą Szkolę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej przemianowano na Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej, a w 2008 roku uczelnia przyjęła nazwę
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
Uczelnia się rozwijała, a wraz z nią Instytut Geografii, w którym następowały zmiany organizacyjne, dostosowujące strukturę Instytutu do aktualnych
potrzeb wynikających z rozwijającej się tematyki i zakresu badań naukowych
prowadzonych przez pracowników oraz z potrzeb dydaktycznych. Istniejące od
1971 roku w obrębie Instytutu zakłady podlegały reorganizacji. I tak w roku
1994 utworzono Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego,
do którego przeszła część pracowników Zakładu Geografii Fizycznej. W roku
2000 z Zakładu Geografii Ekonomicznej wyodrębnił się Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. W 2008 roku powstał Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, który tworzyli pracownicy dawnego Zakładu Geografii
Ekonomicznej i znaczna część pracowników Zakładu Geografii Regionalnej.
W tym samym 2008 roku powstał nowy Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, stworzony po części przez pracowników Zakładu Geografii Ficznej oraz
pozostałą część pracowników Zakładu Geografii Regionalnej. W następnym
roku (2009) Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego, dostosowując trafniej swoją nazwę do profilu badań, zmienił ją na Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego. W roku 2014 powołano
nowy Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych.
W efekcie tych zmian w strukturze Instytutu funkcjonuje obecnie osiem
zakładów, tj.: Zakład Dydaktyki Geografii, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania
Środowiska Geograficznego, Zakład Geografii Fizycznej, Zakład Geografii
Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych,
Zakład Geologii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Zakład
Turystyki i Badań Regionalnych.
W 2001 roku formalnie powstała Pracownia GIS i Technik Komputerowych (której początkiem była istniejąca od 1992 roku Pracownia Komputerowa). Kierownikiem tej międzyzakładowej jednostki został Mariusz Szubert,
a później Radosław Uliszak.
W latach 2002 – 2004 funkcjonowała Pracownia Paleogeografii, której
kierownikiem był Wacław Cabaj.
Wzrastała liczba pracowników Instytutu Geografii: z 30 w roku 1971 r.
do 41 w 1995 r., 43 osoby w 2005 r., 51 w 2010 roku. Na koniec 2015 roku
Instytut Geografii UP miał 71 pracowników, tj. 63 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 16 pracowników samodzielnych: 3 profesorów tytularnych
26
i 13 profesorów uczelnianych) oraz 8 pozostałych (1 pracownik naukowo-techniczny, 3 pracowników inżynieryjno-technicznych, 2 pracowników sekretariatu
i 2 pracowników biblioteki instytutowej).
W ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijały się dwa Zakłady:
Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, w którym od czasu jego powstania
w 2008 roku liczba pracowników uległa podwojeniu, wzrastając z 7 do 16 osób
w 2015 r. oraz Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, który
w samym czasie potroił liczbę zatrudnionych pracowników (z 5 osób w 2008 r.
do 16 w 2015 r.) Wynikało to m.in. z potrzeb kadrowych dla prowadzenia nowych specjalności i kierunków studiów.
Proces dydaktyczny i badania naukowe wspierali swoją pracą także ci
pracownicy, którzy przeszli już na emeryturę, a czuli się dalej związani z Instytutem, jak i osoby spoza Instytutu, będące specjalistami - praktykami w danej
dziedzinie.
Poza pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a w przeszłości także
dydaktycznymi (istniały przez pewien czas etaty wykładowcy i starszego wykładowcy) w Instytucie zatrudnieni są także inni pracownicy – administracji, biblioteki oraz pracownicy nauko- i inżynieryjno-techniczni, wykonujący prace
pomocnicze w badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym. Obecnie pozostały w sumie niepełne 4 etaty techniczne, na których zatrudnione osoby wykonują pracę na rzecz ośmiu istniejących zakładów oraz na rzecz Instytutu. Do
pracownika technicznego należy też opieka nad zbiorami kartograficznymi. Sekretariat prowadzony jest przez 2 osoby, również dwóch pracowników zatrudnionych jest w bibliotece instytutowej.
Pierwszym dyrektorem Instytutu Geografii został Jan Flis, który sprawował tę funkcję do roku 1976, a po nim stanowisko dyrektora objął Andrzej Michalik (do 1981). Funkcję zastępcy dyrektora przez obie kadencje sprawował Lech Pakuła (1970-1981). W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili:
Tadeusz Ziętara (1981-1991), Bronisław Górz (1991- 1997), Zbigniew Zioło
(1997-2000), Jan Lach (2000-2006), Roman Malarz (2006-2008), Tomasz Rachwał (2008 – 2013), Roman Malarz (2013 – 2015), a od 2015 roku Krzysztof
Bąk. Wicedyrektorami Instytutu Geografii byli: Stanisław Zając (1981-84), Maria Kozanecka (1984-1987), Jan Lach (1987-1991), Roman Malarz (1991-1997),
Jan Mądry (1997-2003), Wiktor Osuch (2003-2006), Tomasz Rachwał (20062008), Mirosław Wójtowicz (2008 – 2013) oraz od roku 2009 Sławomir Kurek,
a od roku 2013 Mariusz Szubert, którzy sprawują te funkcje obecnie.
Kierownikami zakładów istniejących w strukturze Instytutu Geografii,
byli kolejno: Zakład Dydaktyki Geografii – Jan Flis, Sławomir Piskorz, Mariola
Tracz, Józef Kukulak, Bożena Wójtowicz; Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego – Jan Lach, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego – Wanda Wilczyńska-Michalik; Zakład Geografii Fi27
zycznej – Tadeusz Ziętara, Władysław Nowak, Wacław Cabaj, Małgorzata Bajgier-Kowalska, Roman Malarz, Janusz Chmura, Józef Kukulak; Zakład Geologii
– Grzegorz Haczewski, Radosław Tarkowski, Krzysztof Bąk; Zakład Geografii
Ekonomicznej – Lech Pakuła, Jan Rajman, Bronisław Górz; Zakład Geografii
Regionalnej – Andrzej Maryański, Marianna Kozanecka, Zbigniew Długosz;
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej – Zbigniew Długosz; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej – Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał;
Zakład Turystyki i Badań Regionalnych – Roman Malarz, Mariusz Szubert; Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych – Adam Łajczak.
Pracownicy Instytutu obejmowali ważne funkcje uczelniane i wydziałowe. W latach 1980-1981 funkcję rektora Uczelni pełnił Tadeusz Ziętara. Funkcje prorektorów sprawowali: Tadeusz Ziętara, Andrzej Michalik, Jan Rajman
i Roman Malarz (w latach 2008-2013). Funkcję dziekana Wydziału w latach
1981-1987 pełnił Jan Rajman, w latach 1990-1996 Lech Pakuła, a od 2008 pełni
ją Zbigniew Długosz. Prodziekanami byli: Maria Kozanecka (1971-1975 i 19871990), Jan Rajman (1975-1981), Zbigniew Długosz (1996-2002 i 2005-2009),
Wacław Cabaj (2002-2005). Pracownicy Instytut powoływani byli do pracy
w licznych komisjach rektorskich i senackich.
Prowadzone przez pracowników Instytutu badania naukowe dotyczyły
i dotyczą zagadnień z różnych dyscyplin geografii fizycznej (geomorfologia, hydrografia i hydrologia, klimatologia i meteorologia), społeczno-ekonomicznej
(demografia, osadnictwo, rolnictwo, przemysł i usługi) i regionalnej, a także
geologii, ekorozwoju i kształtowania środowiska, geografii turyzmu, turystyki
i krajoznawstwa, kartografii, geoinformacji, przedsiębiorczości oraz dydaktyki
(geografii, przyrody, przedsiębiorczości).
Ich wyniki prezentowane są w publikacjach, których liczba systematycznie wzrasta, a w ostatnich latach rośnie też liczba artykułów zamieszczanych
w czasopismach wysokopunktowanych (lista „A” wykazu czasopism MNiSW).
Pracownicy Instytutu są też autorami podręczników, zeszytów ćwiczeń i poradników dla nauczycieli. Prezentują także wyniki swoich badań w referatach wygłaszanych podczas konferencji.
Instytut Geografii (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej) jest organizatorem cyklicznych konferencji z geografii przemysłu i usług
(w 2015 roku odbyła się już 31. konferencja z tego cyklu, od 2008 roku są to
konferencje międzynarodowe) oraz z przedsiębiorczości (było ich 12, od 2011
roku mają charakter międzynarodowy), połączone z ogólnopolskim zjazdem nauczycieli przedsiębiorczości. Od kilku lat Instytut Geografii (Zakład Turystyki
i Badań Regionalnych) jest współorganizatorem corocznych konferencji świętojakubowych.
Organizowane są też w Instytucie konferencje, sesje naukowe, warsztaty i seminaria z innych dyscyplin naukowych, np. z geomorfologii, osadnictwa,
28
dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, ekorozwoju i kształtowania środowiska.
Oferta studiów ulega stale poszerzeniu, zarówno co do kierunków, jak
i możliwych do wyboru przez studentów specjalności.
W stosunku do oferty, z jaką Instytut zaczynał działalność dydaktyczną,
nastąpił ogromny rozwój możliwych do wyboru kierunków studiów. Początkowo, kiedy Wyższa Szkoła Pedagogiczna była jeszcze wyższą uczelnią nieakademicką, na 3-letnich studiach dwukierunkowych kształcono nauczycieli szkół
podstawowych o specjalizacji biologiczno-geograficznej. Jednokierunkowe,
geograficzne studia stacjonarne, również 3-letnie, wprowadzono w roku 1949,
a dopiero w 1954 roku otwarto studia magisterskie stacjonarne 4-letnie, a 4 lata
później studia magisterskie 5-letnie, w systemie stacjonarnym i zaocznym. Po
10 latach (w 1969 r.) nastąpiła reorganizacja studiów stacjonarnych i wprowadzono studia dwustopniowe, obejmujące dwukierunkowe 3-letnie studia zawodowe (geografia z przysposobieniem obronnym) oraz jednokierunkowe 2-letnie
studia magisterskie (geografia), a później, do roku 1983 ponownie kształcono
nauczycieli geografii na jednolitych, ale 4-letnich, studiach magisterskich. Od
roku 1983 znowu prowadzono nauczanie geografii na studiach 5-letnich, stacjonarnych i zaocznych. Obecnie, poza geografią, którą można, zgodnie z Systemem Bolońskim, studiować na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia
(magisterskich), uruchomiono nowe kierunki studiów: od roku akad. 2008/2009
studia I stopnia turystyka i rekreacja oraz międzywydziałowe studia inżynierskie
I stopnia ochrona środowiska, od 2011/2012 studia inżynierskie I stopnia gospodarka przestrzenna, a na rok akad. 2015/16 prowadzono też nabór na kierunek turystyka i rekreacja studiów II stopnia. Nie wszystkie kierunki studiów cieszą się obecnie wysoką frekwencją, ale jest to zrozumiałe w sytuacji niżu demograficznego i dużej konkurencji w ofercie studiów wielu uczelni państwowych
i prywatnych. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Prowadzone są też 2-semestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne z geografii (w 2015 roku był to X cykl tych studiów), przedsiębiorczości (cykl V) i przyrody (cykl XIX).
Od roku 2011 prowadzone są w Instytucie 4-letnie studia doktoranckie
(III stopnia) z geografii. Na pierwszy rok studiów przyjęto 13 osób. W sumie
obecnie na tych studiach kształci się 41 osób. Wcześniej, w latach 1974-1981,
prowadzone były zaoczne studia doktoranckie z dydaktyki geografii.
Pracę naukową i dydaktyczną wspomagają gromadzone w Instytucie
zbiory biblioteczne oraz zbiory kartograficzne.
Biblioteka Instytutu Geografii istnieje od 1951 r., kiedy to nowopowstałemu Zakładowi Geografii przekazano w depozyt księgozbiór tematycznie
związany z geografią. Biblioteka formalnie uzyskała samodzielność w 1966
roku. Do tego czasu zgromadzono 10 294 woluminy, z tego 90% stanowiły
29
druki zwarte, a 2,4% zbiory specjalne wraz z kartograficznymi. Obecny księgozbiór jest 2,5-krotnie większy. W 2015 r. liczył on 25 508 woluminów, w tym
17 600 druków zwartych, tj. 69 % , 5 345 czasopism, tj. 21 %, a pozostałe 10 %
(2 563) stanowiły zbiory specjalne.
Jest to biblioteka dziedzinowa z księgozbiorem specjalistycznym, związanym z kierunkiem geografii oraz naukami pokrewnymi, z którego korzystają
pracownicy i studenci. Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 108 m², w tym czytelnię z 20 miejscami do pracy i 4 stanowiskami
komputerowymi.
Gromadzone od kilkudziesięciu lat Zbiory Kartograficzne obejmują
obecnie ponad 20 tys. map, w tym mapy w wersji cyfrowej.
Instytut Geografii prowadzi także działalność wydawniczą. Zapoczątkowano ją w 1955 r. zeszytem nr 4 Rocznika Naukowo-Dydaktycznego WSP
w Krakowie – Nauki geograficzno-biologiczne. Trzy lata później (1958 r.), wydano jako zeszyt nr 8 tego Rocznika Prace Geograficzne I. W sumie pracownicy
Instytutu przygotowali kilkanaście tomów Prac Geograficznych, ostatni – Prace
Geograficzne XVIII - ukazał się w roku 2000 (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny,
zeszyt nr 209).
Po 10 latach wznowiono serię prezentującą dorobek naukowy pracowników Instytutu i od 2010 roku ukazuje się czasopismo naukowe Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, będące kontynuacją tej serii wydawniczej. W 2015 ukazał się wolumin 8 czasopisma (na liście
„B” czasopism punktowanych MNiSW artykuły w nim zamieszczane otrzymują
7 punktów).
Od 1963 r. tomy o profilu geograficznym wydawane są także w serii
wydawniczej jako Prace Monograficzne. Z opublikowanych ponad 700 tomów
tej serii, autorami ponad 30 są pracownicy Instytutu Geografii. W 2015 roku
w tej serii ukazały się dwie monografie: Danuty Piróg Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja (Prace
Monograficzne 715) oraz Struktury regionalne Francji autorstwa Sławomira
Dorockiego (Prace Monograficzne 733).
Obecnie Instytut Geografii UP (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej) jest także wydawcą dwóch innych serii publikacji. Są to:
najwyżej punktowane z wydawnictw instytutowych Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w 2015 roku w części „B”
wykazu czasopism naukowych MNiSW za publikację w tym kwartalniku naukowym przyznawanych było 12 punktów) oraz Przedsiębiorczość-Edukacja
(8 punktów w ww. wykazie).
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego wydawane są wspólnie z Polskim Towarzystwem Geograficznym.
Ukazują się od 2000 r., jako kontynuacja wydawanych od 1987 r., wspólnie
30
z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich, prac z zakresu geografii przemysłu. W roku 2015 wydano vol. 29 (4 numery) Prac.
Druga seria - Przedsiębiorczość-Edukacja - ukazuje się od 2005 r. i wydawana jest razem z Wydawnictwem Nowa Era. Do roku 2015 opublikowano
11 tomów tego rocznika naukowego.
Pod patronatem Instytut Geografii ukazuje się także, wydawane w Londynie, czasopismo naukowe Current Issues of Tourism Research. Czasopismo
ukazuje się od 2011 roku, sygnowane jest przez IG od 2014. Dotychczas wydano
5 numerów.
Studenci Instytutu Geografii, zrzeszeni w SKN Geografów, wydają od
2012 roku kolejne numery czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego
Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2015 roku ukazał się
numer 4 czasopisma (publikacje w nim mają 2 punkty na liście „B” MNiSW).
Instytut publikuje także wydawnictwa okolicznościowe, jak wydawnictwa jubileuszowe, dedykowane odchodzącym na emeryturę profesorom. Pierwszą taką publikację wydano w 1992 roku. Była to Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Janowi Flisowi w 80. rocznicę urodzin. Kolejne poświęcono
Profesorom: Mariannie Kozaneckiej (2000 r.), Lechowi Pakule (2001 r.), Sławomirowi Piskorzowi (2004 r.), Janowi Rajmanowi (2006 r.) i Zbigniewowi
Zioło (2007 r.). Redagowano również wydawnictwa, prezentujące sylwetki i dorobek naukowy dra Władysława A. Nowaka (2002 r.), dra Marka Troca (2002
r.) i dra Zygmunta Szota (2003 r.) z okazji ich przejścia na emeryturę. Powstała
także publikacja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy powstania Instytutu Geografii.
Od 1998 r. wydawane jest „Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii”,
(od 2007 r. jako „Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii”),
w którym pracownicy Instytutu zamieszczają swoje dokonania z minionego roku
kalendarzowego.
W maju 2016 roku obchodzony będzie jubileusz 70-lecia Uczelni,
w czerwcu 2016 r. planowane są obchody jubileuszu 70-lecia Instytutu Geografii, połączone ze LXI Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego
to Zjazdu Instytut Geografii UP jest współorganizatorem.
Małgorzata Szelińska-Kukulak
Opracowano na podstawie:
Bieda, M. (2014). Działalność Biblioteki Instytutu Geografii w 2014 roku. W:
S. Kurek (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2014 roku. Kraków: Instytut Geografii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 4449.
31
Długosz, Z., Rachwał, T., red. (2010). Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki
badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
Rachwał, T. (2013). Rozwój Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie w latach 2008/2009 – 2012/2013. W: S. Kurek, T. Rachwał (red.),
Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2012 roku. Kraków: Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 19-29.
Rachwał, T. (2011). Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W:
Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety aplikacyjne i badawcze geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 101-126.
Szelińska-Kukulak, M. (2008). 60 lat geografii w Akademii Pedagogicznej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – rys historyczny 1947 -2007. W:
T. Rachwał (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2007 roku. Kraków: Instytut Geografii,
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 1116.
oraz
Sprawozdania z pracy naukowo-dydaktycznej Instytutu Geografii UP, wydawane jako Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie pod red. T. Rachwała i/lub S. Kurka, za lata 2008
– 2014 i materiały zebrane do sprawozdania za rok 2015.
32
PROBLEMATYKA
ORGANIZOWANYCH
INSTYTUT
KONFERENCJI
I
SESJI
NAUKOWYCH
BĄDŹ
WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „DROGA ŚW. JAKUBA
W POLSCE – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. W 10 ROCZNICĘ
OTWARCIA PIERWSZEGO POLSKIEGO ODCINKA CAMINO DE SANTIAGO”,
MICHAŁOWICE – KRAKÓW – WIĘCŁAWICE STARE, 4-6 WRZEŚNIA 2015 R.
W dniach 4-6 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy
Michałowice w Michałowicach, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach
Starych odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Droga św.
Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”.
Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Urząd Gminy w Michałowicach,
Urząd Gminy w Pałecznicy oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła
w Więcławicach Starych.
Celem konferencji była prezentacja wyników badań związanych
z kultem św. Jakuba Apostoła Starszego oraz pielgrzymowaniem Camino de
Santiago – Drogą św. Jakuba. Jednym z głównych celów naukowych konferencji
było podsumowanie badań na temat genezy i funkcjonowanie Drogi św. Jakuba
w Polsce w 10 rocznicę otwarcia pierwszego odcinka Szlaku Jakubowego –
Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, łączącej Jakubów ze Zgorzelcem (otwartej 24
lipca 2005 r.). Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie
było także okazją do prezentacji rezultatów badań naukowych, wymiany
doświadczeń oraz dyskusji na temat dalszego oznakowanych odcinków Camino
de Santiago w Polsce – w sumie ponad 5 500 km szlaku.
W konferencji udział wzięło ponad 80 osób – w tym goście zagraniczni
z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Pracownicy naukowi biorący
udział w konferencji reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.
W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba
w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in.
promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.
Konferencja składała się z czterech sesji referatowych. Pierwsza sesja
referatowa odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice
w Michałowicach i poświęcona została prezentacji wybranych odcinków Drogi
św. Jakuba w Polsce. Pozostałe trzy sesje referatowe odbyły się drugiego dnia
konferencji w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w ich
trakcie zaprezentowano wyniki badań archeologicznych, historycznych,
33
geograficznych i socjologicznych związanych z kultem św. Jakuba i Drogi św.
Jakuba w Europie.
W trakcie konferencji wygłoszono 23 referaty, których autorami byli
kolejno: mgr Emil Mendyk (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba
w Polsce”), dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie), Grzegorz Bednarek, ppłk rez. mgr inż. Ryszard Bożek (Ordynariat
Polowy WP), kpt. rez. mgr inż. Wiesław Czajka, dr Jerzy Kazimierczak (Bractwo
św. Jakuba w Więcławicach Starych), Reginia Madej-Janiszek (Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce), ppłk rez. mgr inż Jerzy Pawlikowski
(Ordynariat Polowy WP), Anna Przygoda-Golenia, mgr Beata SkwierczyńskaMizerska (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce), dr Łukasz
Stefaniak (Ordynariat Polowy WP), mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu
Bożego w Przeworsku), dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Bractwo św.
Jakuba w Więcławicach Starych), prof. dr hab. Enrique Alarcón (Uniwersytet
Nawarry w Pampelunie), Jean-Claude Benazet (Francja), prof. dr hab. Michaela
C. Hastetter (Universität Freiburg), Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr hab. Wojciech Mruk
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), mgr Beata Gałuszka (Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie), mgr Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ks. mgr Jakub Kuchta
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr Marek Okoń (Katolicki
Uniwersytet Lubelski w Lublinie), doc. Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana
Franki we Lwowie), mgr Jacek Marian Hołub (Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie, Państwowa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu), dr Agnieszka Jaworska
(Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, Fundacja Idź Dale), mgr Barbara
Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach
Starych), mgr Kajetan Suchecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr
Lucyna Przybylska (Uniwersytet Gdański), mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie), dr Gerhard Weag (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej
cesty) i Jan Spes (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty).
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zgromadzonych
w auli Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowice gości
i uczestników konferencji powitał ks. kan. Ryszard Honkisz – kustosz
Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych. Otwarcia
konferencji dokonał p. mgr inż. Antoni Rumian – wójt Gminy Michałowice.
Pierwszą sesję referatową poprowadził prof. dr hab. Waldemar Rozynkowki,
a w jej trakcie wygłoszono 6 referatów na temat wybranych odcinków Drogi św.
Jakuba.
34
Uroczystym wydarzeniem drugiego dnia konferencji było wręczenie Księgi
Pamiątkowej Prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia
Urodzin. Z tej okazji gratulacje Jublitowi złożyli ks. Biskup Krzysztof Zadarko,
ks. Biskup Grzegorz Ryś, ks. Prof. dr hab. Maciej Ostrowski – w imieniu Rektora
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Roman Malarz – Dyrektor
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie
Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Księga Pamiątkowa Profesora
Antoniego Jackowskiego zatytułowana „Droga św. Jakuba w Polsce – historia,
teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
odcinka Camino de Santiago” pod redakcją ks. prof. dr hab. Piotra Roszaka oraz
dr Franciszka Mroza zawiera referaty wygłoszone w trakcie konferencji oraz
publikacje przygotowane przez przyjaciół i uczniów Pana Profesora
i pracowników naukowych – w sumie 40 oryginalnych artykułów naukowych.
Trzy sesje referatowe drugiego dnia konferencji poprowadzili kolejno:
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr
Cezary Jastrzębski oraz dr Franciszek Mróz. Po generalnej dyskusji uczestnicy
konferencji udali się do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie
uczestniczyli we Mszy św., a następnie w kolacji.
W trzecim dniu konferencji w sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w
Więcławicach Starych odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na
Małopolskiej Drodze św. Jakuba, którego główną częścią było przejście 11kilometrowym odcinkiem Jakubowego Szlaku z Polanowic do sanktuarium św.
Jakuba w Więcławicach Starych. Uroczystej mszy św. odprawionej
w więcławickim sanktuarium przewodniczył ks. Biskup Grzegorz Ryś.
Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem w sali konferencyjnej
sanktuarium św. Jakuba.
Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność kontynuowania badań
naukowych związanych z kultem św. Jakuba oraz rozwojem Szlaku Jakubowego
w Polsce.
Należy podkreślić, że konferencja była kontynuacją siedmiu spotkań
naukowych, które odbyły się kolejno: 12 września 2008 r. w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Drogi św. Jakuba w Polsce – stań badań i organizacja”), 12 września
2009 r. w Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie (Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość
i teraźniejszość”), 11-12 września 2010 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych
(Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kult św. Jakuba na szlakach
pielgrzymkowych do Santiago de Compostela”), 3-4 września 2011 r.
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw.
św. Jakuba w Więcławicach Starych (IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba”),
8 września 2012 r. również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie35
Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych
(V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „»Akt Europejski« bł. Jana Pawła II
a renesans Drogi św. Jakuba”), 5-8 września 2013 r. w Wyższym Seminarium
Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium
Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VI Międzynarodowa
Konferencja Naukowa nt. „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago
de Compostela” oraz Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba)
oraz 6-7 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji
Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba
w Więcławicach Starych (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
„Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św.
Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”).
Patronat honorowy nad konferencją objęli: ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz – metropolita krakowski, ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio –
metropolita Santiago de Compostela, ks. Biskup Krzysztof Zadarko –
Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji
Episkopatu Polski, Agustín Núńez Martínez – Ambasador Królestwa Hiszpanii
w Polsce, prof. dr hab. Michał Śliwa – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak –
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prof. dr hab. Jacek
Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Marek Sowa – Marszałek
Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa, mgr inż. Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, mgr inż.
Marcin Gaweł – wójt Gminy Pałecznica oraz Jarosław Supera – Prezydent
Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.
dr Franciszek Mróz
12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
JAKO CZYNNIK ROZWOJU UKŁADÓW LOKALNYCH (ENTREPRENEURSHIP AS
A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL SYSTEMS)” ORAZ 6. OGÓLNOPOLSKI
ZJAZD NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KRAKÓW, 5-6 PAŹDZIERNIKA 2015
R
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy
z Komisją Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwem „Nowa Era” oraz Fundacją „Edukacja dla Społeczeństwa” z siedzibą w Warszawie, zorganizował kolejną z cyklu – 12. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych (połączoną z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości). Konferencja
obyła się w dniach 5-6 października 2015 roku w Audytorium im. Prof.
W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.
36
Celem Konferencji była prezentacja wyników prac badawczych oraz
wymiana doświadczeń związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej,
krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, etyki życia społeczno-gospodarczego,
funkcjonowania rynku pracy oraz postaw przedsiębiorczych człowieka i jego
umiejętności interpersonalnych. Szczególna uwaga została zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla
przedsiębiorczości. Ponadto obrady konferencji ogniskowały się wokół tematyki
przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju układów lokalnych.
8. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony był wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych
przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji
poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli
na temat celów, treści, metod oraz efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji szkolnej, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych
w kształceniu geograficznym i przedmiotach pokrewnych. Odrębnym zagadnieniem była prezentacja doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
W Konferencji wzięło udział ponad 70 osób (jako zarejestrowanych
uczestników), wśród nich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, reprezentujący szereg ośrodków akademickich, doradcy metodyczni oraz nauczyciele
przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych z ośrodków doradztwa
nauczycieli i różnego typu szkół z szeregu regionów Polski, autorzy programów,
podręczników i innych pomocy dydaktycznych do nauczania przedsiębiorczości,
przedstawiciele organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za rozwijanie
przedsiębiorczości, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, a także blisko 270
doktorantów i studentów z krakowskich uczelni. Na Konferencję zgłoszono 39
referatów, w tym kilka autorstwa i we współautorstwie prelegentów z ośrodków
zagranicznych.
Konferencję otworzyli prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki, Prodziekan
Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w imieniu władz Uczelni i Wydziału oraz prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk,
Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także
prof. dr hab. Zbigniew Zioło oraz dr Tomasz Rachwał – Kierownicy naukowi
Konferencji.
37
Obrady w ramach Konferencji prowadzone były z podziałem na sześć
sesji. Pierwsza poświęcona była zagadnieniom przedsiębiorczości w różnej skali
układów przestrzennych. Referat o charakterze wprowadzającym w tematykę
Konferencji wygłosił prof. dr hab. Z. Zioło, wskazując na rolę przedsiębiorczości
jako czynnika rozwoju układów lokalnych. Przeglądu literatury i prezentacji wyników badań empirycznych z zakresu przedsiębiorczości w kontekście rozwoju
regionalnego i lokalnego dokonał kolejny prelegent – prof. UEK dr hab.
K. Wach. Dr hab. inż. arch. J. Sołtys oraz dr S. Dorocki przeanalizowali wskaźniki przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski i ich zróżnicowanie
w czasie i przestrzeni. Z kolei poziom przedsiębiorczości w gminach województwa wielkopolskiego był tematem wystąpienia dr A. Mrozińskiej. Pozostałe referaty w tej sesji poświęcone były problematyce przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego (dr inż.
J. Wrońska-Kiczor) oraz uwarunkowaniom rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego (mgr C. G. Gabińska). Sesja ta była
prowadzona przez prof. zw. dr hab. Bronisława Górza.
Druga sesja, której przewodniczyła prof. AK im. F. Modrzewskiego dr
hab. inż. Elżbieta Kaczmarska, poświęcona została między innymi przedsiębiorczości w układach międzynarodowych. Dr hab. inż. arch. B. Podhalański rozważał zagadnienie metropolizacji i odniósł je do przykładu Krakowa. W kolejnych
referatach dokonano m.in. ekonometrycznego modelowania zależności pomiędzy produktywnością i otwartością gospodarek krajów Grupy V4 (mgr L. Wojciechowski), prezentacji największych technopolii jako miejsc lokalizacji korporacji informatycznych (dr W. Kilar), zaś dr inż. D. Janczewska przedstawiła wyniki badań nad procesem zarządzania wiedzą w wybranych mikroprzedsiębiorstwach. Dr A. Skala badała efektywność programów edukacyjnych w zakresie
przedsiębiorczości na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Ostatni w tej sesji
temat dotyczył także zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty (dr M. Płaziak, dr A.I. Szymańska).
W sesji trzeciej, której przewodniczyła dr Wioletta Kilar, poruszano zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości w turystyce. Prof. UP dr hab. M. Żemła
swoje wystąpienie poświęcił wykorzystaniu Internetu przez gestorów schronisk
górskich w Polsce do pozyskiwania gości. W kolejnych referatach wskazano na:
wpływ turystyki narciarskiej na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych gmin
na obszarze Karpat Polskich (dr K. Krzesiwo), rolę przedsiębiorczości jako czynnika rozwoju turystyki w gminach na Roztoczu (dr F. Mróz), lokalne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk małopolskich na przykładzie Krynicy-Zdroju (dr
S. Dorocki, mgr P. Brzegowy) oraz uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego (dr M. Bajgier-Kowalska, dr M. Tracz, dr R. Uliszak).
Pod koniec tej sesji podjęto rozważania nad infrastrukturą turystyczną jako czynnikiem rozwoju turystyki Żydów na obszarze Beskidów Wschodnich (doc. dr
38
N. Kudła i dr Ł. Quirini-Popławski), jak również ekonomicznymi i społecznymi
skutkami rozwoju turystyki hazardowej w Makau (dr R. Rettinger).
Czwarta sesja, powadzona przez prof. UP dr hab. Mariusza Szuberta,
kończyła obrady pierwszego dnia Konferencji. W ramach prezentowanych referatów analizowano m.in. rolę geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami (dr inż. arch. B. Stelmach-Fita) oraz warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa (dr P. Woroniecki). Z kolei dr A. Tokarski przedstawił
problematykę upadłości jako podstawowej instytucji gospodarki rynkowej, a następnie mgr B. Patkowski omówił przestrzenne uwarunkowania rynku usług
prawniczych w województwie małopolskim.
Obrady drugiego dnia Konferencji rozpoczęto od otwarcia 8. Zjazdu
Nauczycieli Przedsiębiorczości. Słowo wstępne wygłosili i przybyłych gości powitali prof. dr hab. Z. Zioło oraz dr T. Rachwał. W sesji piątej, rozpoczynającej
drugi dzień obrad, pod przewodnictwem prof. UP dr. hab. Sławomira Kurka, poruszano tematykę dotyczącą przedsiębiorczości i jej edukacji na różnych poziomach nauczania. Wprowadzeniem do problematyki był referat dr D. Piróg prezentujący stan badań nad determinantami przedsiębiorczości indywidualnej. Następnie analizowano m.in. zagadnienie odpowiedzialności interesariuszy procesów kształcenia za poziom jakości usług edukacyjnych (dr A. Stecyk), przedsiębiorcze preferencje studentów studiów magisterskich (dr J. Strojny, lic. M. Chodorek), a także determinanty przedsiębiorczości oczami nauczycieli, studentów
i przedsiębiorców (dr M. Makowski). Przedmiotem wystąpień kolejnych prelegentów była również ocena podstaw przedsiębiorczości przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Andrychowie (dr K. Ziółkowska-Weiss) oraz kształcenie
przedsiębiorczości w szkołach zawodowych (mgr A. Poczmańska, mgr R. Pierwieniecka). Mgr M. Furmanik w swoim referacie próbował udzielić naukowej
odpowiedzi na pytanie „Kogo uczymy przedsiębiorczości?”. Na koniec tej sesji
w ramach jednego z wystąpień przedstawiono diagnozę predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia eZamek (dr D. Piróg, dr T. Rachwał).
Ostatnią sesję obrad w ramach tegorocznej konferencji poprowadził dr
Ł.Quirini-Popławski. Problematyka tej sesji była kontynuacją zagadnień dotyczących edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W trakcie obrad B. Witowska
poruszyła problematykę kapitału społecznego w edukacji ekonomicznej młodzieży, następnie mgr inż. K. Sowislok zaprezentował rolę Zabrzańskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
W drugiej części sesji dyskusja ogniskowała się wokół wyników międzynarodowych projektów RLG (“Reaching the Lost Generation”) i SUSEN (“Sustainable
Entrepreneurship - A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”).
Przedstawiono koncepcję diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych
(prof. UP dr hab. S. Kurek, prof. UP dr hab. W. Osuch, dr T. Rachwał, dr W. Kilar, dr A. Świętek), jak również ocenę kompetencji uczestników warsztatów
39
w projekcie europejskim RLG (prof. UP dr hab. W. Osuch, dr A. Świętek).
W ostatnim wystąpieniu dokonano analizy kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach projektu SUSEN (prof.
UP dr hab. S. Kurek, dr T. Rachwał, dr W. Kilar, dr A. Świętek, mgr M. Semczuk).
Sesja ta zakończyła się dyskusją odnosząca się do problematyki obrad
Konferencji i Zjazdu. Podsumowania obrad dokonali Kierownicy Konferencji –
prof. dr hab. Z. Zioło i dr T. Rachwał, którzy podkreślili znaczenie podejmowanych prac badawczych i zróżnicowanie tematyki prezentowanych referatów, dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Referaty wygłoszone na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, zatwierdzone przez redaktorów i recenzentów do druku, wydane zostaną w postaci publikacji w czasopiśmie Przedsiębiorczość – Edukacja.
Zainteresowanie podjętą w ramach Konferencji problematyką wskazuje
na potrzebę jej kontynuowania w kolejnych latach. Na koniec warto podkreślić,
że poruszana w ramach Konferencji problematyka roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych wykazuje ścisłe związki z przedmiotem badań
geograficznych. W końcu uczestnicy zostali zaproszeni przez dra Tomasza Rachwała do udziału w kolejnej, 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej (połączonej z 9. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości) nt. „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach
przestrzennych”, która odbędzie się tradycyjnie w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dn. 10-11 października 2016.
dr Łukasz Quirini-Popławski
31. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „MIĘDZYNARODOWE
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU I USŁUG” (INTERNATIONAL
DETERMINANTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY AND SERVISES), KRAKÓW,
7-8 GRUDNIA 2015 R.
Podejmując problematykę konferencji przyjęto założenie, że nasilające
się procesy globalizacji i związane z nimi procesy integracji europejskiej wpływają na umiędzynarodowienie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturowego. W szczególny sposób przejawiają się w przepływach
dóbr i usług, przepływach finansowych, przepływach dorobku naukowego i osiągnięć technicznych, a także produktów kulturowych.
W nawiązaniu do przedstawionej idei, celem konferencji było podjęcie
szczególnie aktualnej problematyki dotyczącej międzynarodowych uwarunkowań rozwoju przemysłu i usług, zwracając uwagę na przebudowę struktur branżowych, przestrzennych i branżowo-przestrzennych.
40
Na konferencję zgłoszono 80 referatów. W konferencji uczestniczyło
ponad 100 osób reprezentujących liczne uczelnie krajowe i zagraniczne.
Krajowe ośrodki naukowe reprezentowane były przez pracowników: Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego i Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetów:
Poznańskiego (UAM), Śląskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego,
Łódzkiego, Akademii Pomorskiej ze Słupska; Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy; Uniwersytetów Ekonomicznych z: Krakowa, Wrocławia i Katowic; Politechnik z: Gdańska, Wrocławia, Śląska, Częstochowy; AWF i Sportu z Gdańska,
a także Warszawskiej Szkoły Zarządzania i Krakowskiej Akademii im. A. Frycza
Modrzewskiego.
Uczestnicy zagraniczni reprezentowali kraje: Albanię, Białoruś, Mongolię, Nepal, Turcję, Rosję, Stany Zjednoczone i Ukrainę.
Podstawowa problematyka wystąpień dotyczyła:

międzynarodowych uwarunkowań rozwoju przemysłu i usług, w zmieniających się uwarunkowaniach gospodarki światowej i europejskiej, krajowej
i regionalnej;

prezentacji studiów zawierających wyniki badań empirycznych dotyczących
powiązań polskiego przemysłu z otoczeniem międzynarodowym;

powiązań działalności usługowej przedsiębiorstw w układzie krajowym
i międzynarodowym oraz ich ocena;

studiów wybranych sektorów przemysłowych, w tym przemysłu zaawansowanej technologii;

zróżnicowania procesów przemian przemysłu w układach regionalnych oraz
ich powiązania z otoczeniem międzynarodowym;

wpływu uwarunkowań politycznych na zmianę powiązań europejskich układów przestrzennych,

wpływu instrumentów prawnych na pobudzenie rozwoju i powiązań międzynarodowych krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
Druga grupa wystąpień obejmowała problemy dotyczące zagadnień
transportowych, a wśród nich nasilenie powiązań transportowych z wykorzystaniem taboru kolejowego, transportu drogowego oraz wpływie transportu lotniczego na dostępność do regionów turystycznych.
Trzecia grupa dotyczyła międzynarodowych uwarunkowań rozwoju
sektora usług i turystyki, a głównie potencjału zasobów turystycznych i stopnia
ich wykorzystania oraz atrakcyjności obszarów turystycznych w przestrzeni europejskiej i światowej.
41
W szerokiej dyskusji szczególna uwaga została zwrócona na ocenę, w jakim stopniu polskie produkty znajdują swoje miejsce na rynkach międzynarodowych, prezentowano propozycje przebudowy działalności przemysłowej i jej
struktur, w nawiązaniu do potrzeb zmieniającego się rynku światowego i europejskiego kształtującego się pod wpływem procesów globalizacji i internacjonalizacji produkcji.
Podkreślono, że ważną rolę w tym zakresie spełniać będą analizy dotyczące podniesienia efektywności oraz innowacyjności i konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw i układów regionalnych, jak i produkcji w nawiązaniu do
współczesnych tendencji rozwoju gospodarki innowacyjnej.
Przedstawione referaty po odpowiednim uzupełnieniu i recenzji będą publikowane w postaci artykułów naukowych w czasopiśmie Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w kolejnych tomach studiów.
Kolejna, 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dn. 5-6 grudnia 2016 r.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał
KONFERENCJA NAUKOWA "REGIONY ZJEDNOCZONEJ EUROPY. OBLICZA WYZWANIA - STRATEGIE ROZWOJU", KRAKÓW, 19 WRZEŚNIA 2015 R.
W sobotę 19 września 2015 r., w Wyższej Szkole Europejskiej przy ul.
św. Filipa 25 w Krakowie, odbyła się konferencja naukowa Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza - wyzwania - strategie rozwoju, zorganizowana przez Zakład
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższą
Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera. Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń z zakresu rozwoju regionów wspólnotowych i polityki regionalnej UE. Otwarcia wydarzenia dokonała dr Katarzyna
Kosior - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych WSE, zaś referat
wprowadzający pt. Kształtowanie regionów przedsiębiorczych wyzwaniem dla
strategii rozwoju regionalnego zaprezentował dr Tomasz Rachwał - kierownik
Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP. Specjalny wykład: Polityka regionalna UE wobec europejskich wyzwań społeczno-gospodarczych, wygłosił dr Rafał Trzaskowski - wiceminister spraw zagranicznych. Referenci oraz przybyli goście dyskutowali o wyzwaniach i perspektywach rozwoju
wybranych regionów m.in. nordyckiego, Trydentu-Górnej Adygi, Martyniki,
Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Réunion, Nysy i in., jak i samej Europy w nadchodzących latach. Konferencji podzielonej na 3 sesje tematyczne oraz dysku-
42
sjom przewodniczył jej pomysłodawca dr Sławomoir Dorocki, pełniący jednocześnie obowiązki kierownika naukowego. Podczas całodniowego spotkania
prelegenci przedstawili następujące tematy:
Prof. dr hab. Irena Pietrzyk (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Fiasko projektu Europejskiej
Karty Samorządu Regionalnego.
Dr Mira Malczyńska-Biały (Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski):
Oblicze polubownych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie. Analiza zjawiska na przykładzie województwa podkarpackiego.
Prof. dr hab. Maria Halamska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk): Wiejska Europa: struktura społeczna obszarów wiejskich w UE.
Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego,
Politechnika Gdańska): Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej.
Dr Jacek Strojny (Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza): Wielokryterialna analiza porównawcza konkurencyjności województw podkarpackiego i małopolskiego.
Dr Krzysztof Strzałka (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Region autonomiczny Trydent-Górna Adyga i jego relacje z UE.
Dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski): Idea powstania euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Aktualności i perspektywy.
Prof. dr hab. Ryszard Czarny (Katedra Krajów Europy Północnej, Uniwersytet
J. Kochanowskiego w Kielcach): Region nordycki – geneza i współczesność.
Dr Bernard Bińczycki (Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie): Kompetencje menedżerskie urzędników jako czynnik rozwoju regionalnego.
Dr Małgorzata Kuźbida (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu): Potencjał regionu Eurokarpaty.
Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Szanse i wyzwania w rozwoju gospodarki innowacyjnej we francuskich regionach najbardziej
oddalonych UE.
W dyskusji podsumowującej przez pryzmat postępującej globalizacji
omówiono najważniejsze argumenty zwolenników i przeciwników procesów regionalizacji w UE. Dyskutanci debatowali również nad efektywnością wspólnotowej polityki regionalnej w kontekście przyjętych celów i instrumentów oraz
starali się udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki w najbliższej przyszłości w największym stopniu zdeterminują rozwój regionów unijnych? Artykuły
43
naukowe stanowiące pokłosie wzmiankowanej konferencji ukażą się w czasopismach Przedsiębiorczość - Edukacja oraz Kultura i Polityka.
dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DYSKUSYJNE „PRZEDWOJENNY LWÓW I JEGO
UCZENI. SYLWETKI – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – OSIĄGNIĘCIA”, KRAKÓW, 28
WRZEŚNIA 2015 R.
Lwów przed 1945 r. przynależał do grona najbardziej liczących się rodzimych centrów akademickich. O ważności miasta - kresowej stolicy polskiej
elity intelektualnej, przesądzała obecność czterech cenionych uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki, Akademii Medycyny Weterynaryjnej,
Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego oraz działalność ważnej placówki naukowo-kulturalnej w postaci Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Swą misję
we Lwowie prowadziły również rozmaite popularyzujące wiedzę towarzystwa.
Zorganizowane 28 IX 2015 r. pod kierownictwem naukowym dra Sławomira
Dorockiego Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, było reminiscencyjną podróżą do świata ówczesnej nauki i jej pierwszorzędnych kreatorów. Rzeczone
wydarzenie stanowiło dogodną sposobność przypomnienia postaci niegdyś powszechnie znanych: geografów, chemików, prawników, konstruktorów i in.,
o których współcześnie pamiętają przede wszystkim specjaliści i historycy nauki. Organizatorzy seminarium: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Śródmiejski Ośrodek Kultury oraz kwartalnik Cracovia Leopolis (czasopismo Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), do wygłoszenia referatów i dyskusji zaprosili ekspertów z Krakowa i pięciu innych
miast. Wydarzenie podzielone na 3 sesje, którym przewodniczył dr Sławomir
Dorocki (będący jednocześnie pomysłodawcą spotkania), odbyło się w siedzibie
ŚOK w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 2 i objęło 15 wystąpień:
Lwowskie środowisko historyków wychowania (dr hab. Katarzyna Dormus, prof.
PAN, Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie).
Lwowska filozofia w nauce przed II wojną światową (poza kręgiem uczniów ks.
Twardowskiego), (dr hab. Paweł Polak, Katedra Filozofii Przyrody Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).
Mieczysław Dunin-Wąsowicz (1849–1913), chemik miejski we Lwowie (dr hab.
Anna Trojanowska, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie).
Prof. Henryk Ruebenbauer – od laboratorium chemicznego do rozważań o zawodzie aptekarza (dr Agnieszka Rzepiela, Muzeum Farmacji Collegium Medium UJ w Krakowie).
44
Antoni Rehman (1840–1917) – pierwszy geograf Lwowa (dr Sławomir Dorocki,
mgr Paweł Brzegowy, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
O geograficznym dorobku Eugeniusza Romera (dr hab. Witold Wilczyński, prof.
UP, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
Stefan Banach - fakty znane i nieznane (prof. dr hab. Monika WaksmundzkaHajnos, Zakład Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).
Osiągnięcia uczonych z Wydziału Prawa Uniwersytetu JK we Lwowie (dr hab.
Adam Redzik, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego).
Profesor Leon hr. Piniński (1857–1938) – lwowski prawnik, polityk, historyk
sztuki i kompozytor (dr Renata Wiaderna-Kuśnierz, Instytut Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku).
Ludwik Ćwikliński – profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim
(dr hab. Krzysztof Królczyk, Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu).
Dr Helena Polaczkówna (1881–1942) – kustosz Archiwum Bernardyńskiego we
Lwowie, docent nauk pomocniczych historii (dr hab. Stefan Ciara, prof. UW, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).
Marzenia o katedrze? O doktoratach i karierach naukowych absolwentów UJK
we Lwowie (prof. dr hab. Barbara Gierszewska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Profesor Leon Kozłowski jako kierownik katedry prehistorii Uniwersytetu JK
w latach 1921–1939 (Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie).
Józef Bilczewski – z uniwersyteckiej katedry na stolicę arcybiskupią we Lwowie
(dr Stanisław Dziedzic, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Miasta Krakowa).
Szybowcowa kolebka – wokół Instytutu Techniki Szybownictwa we Lwowie
1932–1939 (prof. dr hab. Agnieszka Cieślikowa, Instytut Historii Nauki PAN
im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie).
Uczeni-konstruktorzy Politechniki Lwowskiej (mgr Weronika Drohobycka-Grzesiak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy
45
SESJA NAUKOWA NT. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ POLSKIEJ KULTURY
UZDROWISKOWEJ, OJCÓW, 9 MAJA 2015 R.
Rosnące zainteresowanie na krajowym rynku konferencyjnym problematyką uzdrowiskową stanowiło przesłankę do zorganizowania przez: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa,
kameralnej sesji naukowej pt. Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej. Miejscem całodniowych obrad był Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny
OPN Hotel pod Kazimierzem. Sesję podzielono na 3 części, którym przewodniczył inicjator i kierownik naukowy wydarzenia dr Sławomir Dorocki. Referat
wprowadzający poświęcony współczesnym problemom OPN wygłosił dr Józef
Partyka. W części pierwszej znalazły się wystąpienia prof. dr hab. Małgorzaty
Schlegel-Zawadzkiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Źródła wód
mineralnych w Małopolsce niedocenionym naturalnym prozdrowotnym bogactwem), dr Agnieszki Rzepieli z Muzeum Farmacji CM UJ (Rozwój wschodniogalicyjskich uzdrowisk na przykładzie przedwojennej działalności Horyńca
Zdroju i Niemirowa Zdroju) oraz dra Sławomira Dorockiego i mgra Pawła Brzegowego z UP w Krakowie - Kuracja wodolecznicza w Ojcowie i uzdrowiskach
Galicji Zachodniej (od połowy XIX w. do r. 1914). Drugą część rozpoczął referat
dra hab. Jacka Potockiego, prof. UEK we Wrocławiu pt. Rozwój sudeckich
uzdrowisk przed II w.ś. i ich znaczenie dla rozwoju polskiej turystyki. W dalszej
kolejności głos zabrali dr Agata Wdowik z Uniwersytetu Warszawskiego (Ekonomia i medycyna. Społeczne aspekty podróżniczej kultury uzdrowiskowej w Polsce XVIII wieku), dr Łukasz Quirini-Popławski z UP w Krakowie (Zdrojowiska,
zakłady kąpielowe, sanatoria w Beskidach Wschodnich do 1914 r.) oraz mgr inż.
Agnieszka Kabalska z AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie (Ocena atrakcyjności sektora uzdrowiskowego w Małopolsce). Po dyskusji prelegenci udali
się na program edukacyjny w Muzeum OPN. W ostatniej części wystąpili dr Beata Piórecka z UJ (Stosowane żywienie oraz diety podczas pobytu w uzdrowisku),
dr Paweł Struś z UP w Krakowie (Współczesne uwarunkowania działalności sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w Polsce) oraz mgr Paweł Brzegowy (Kilka
uwag nad położeniem gospodarczym c. k. Zakładu zdrojowego w Krynicy w drugiej połowie XIX w.). Sesję zakończyła kilkudziesięciominutowa dyskusja podsumowująca, po której w Piwnicy pod Nietoperzem w Ojcowie odbył się koncert
tanga międzywojennego „Tango Milonga”. Należy podano odnotować, że
wzmiankowana sesja stanowiła jeden z elementów dwudniowego programu Ojców. Dzieje uzdrowiska 1855-1939. W niedzielę 10 maja w ojcowskim parku
zdrojowym zorganizowano koncert orkiestry „Coryphaeus”, a następnie otwarto
wystawę plenerową Uzdrowisko Ojców 1855-1939.
dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy
46
WYKAZ PRELEKCJI I ODCZYTÓW DRA SŁAWOMIRA DOROCKIEGO I MGRA
PAWŁA BRZEGOWEGO ZORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE INSTYTUTU
GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE
Krynica i inne uzdrowiska Karpat galicyjskich w kontekście działalności prof.
dra Józefa Dietla, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Myślenice, 26 I 2015 r.
Józef Dietl – propagator galicyjskiej kultury uzdrowiskowej, Miejski Ośrodek
Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój, 28 I 2015 r.
Prof. dr Józef Dietl (1804-1878) – apologeta galicyjskiej kultury uzdrowiskowej,
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, Kraków, 2 II 2015 r.
Wody zdrowia. Józef Dietl w Krynicy w latach 50. XIX w. Dom Kultury w Wolbromiu, Wolbrom, 27 II 2015.
Z ratunkiem dla wód galicyjskich. Przyrodolecznicza działalność prof. dra Józefa Dietla w latach 50. i 60. XIX w. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Krakowie, Kraków 21 IV 2015 r.
Départements français d'Amérique - postkolonialny balast metropolii czy innowacyjny zakątek UE? - Polsko-francuskie seminarium dyskusyjne, Instytut Historii UJ oraz Instytut Francuski w Krakowie, Kraków, 23 IV 2015 r.
Józef Dietl w zdrojowiskach Karpat Galicyjskich, wykład w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym, Kraków, 21 V 2015 r.
Ekskursja do miasta umarłych. Profesorowie przyrodnicy Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim, Śródmiejski Ośrodek
Kultury w Krakowie, Kraków, 2 VII 2015 r.
Przedstawiciele lwowskiego świata nauki dwudziestolecia międzywojennego na
Cmentarzu Łyczakowskim, Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, Muszyna 16 VIII 2015 r.
Wielcy przyrodnicy przedwojennego Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim. Niezwykłe sylwetki. Nadzwyczajne dokonania, Lwowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Lwów, 5 IX 2015
r.
Prof. dr Rudolf Zuber i jego współpracownicy. Kartki z dziejów Wydziału filozoficznego c. k. Uniwersytetu im. Cesarza Franciszka I we Lwowie przełomu XIX
i XX w. Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój, 30 IX 2015 r.
Między Lwowem a Wiedniem. Polityczna i przyrodolecznicza działalność Józefa
Dietla, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej, Limanowa, 17
X 2015 r.
Ludzie nauki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, 30 X 2015 r.
47
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jako miejsce spoczynku wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza, Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, Polanica-Zdrój, 30 X 2015 r.
Non omnis moriar. Uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Medycyny
Weterynaryjnej na najstarszej nekropolii Lwowa, Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kraków, 3 XI 2015 r.
Cmentarz Łyczakowski – nekropolia uczonych i artystów. Część pierwsza, Podgórska Biblioteka Publiczna, Kraków, 10 XI 2015 r.
Krzeszowice i Swoszowice w działalności Spółki Zdrojowisk Krajowych, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, 10 XI 2015 r.
Sympozjum „Historia to pamięć i groby”, Zakopiańskie Centrum Edukacji im.
H. Modrzejewskiej, Zakopane, 16 XI 2015 r. Referat: Uczeni lwowscy na nekropolii łyczakowskiej oraz na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
Profesorowie z Cmentarza Łyczakowskiego. Znani i zapomniani, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków, 2 XII 2015 r.
Wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza, Szkoły Politechnicznej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Część I,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Miechów 10 XII 2015
r.
Wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza, Szkoły Politechnicznej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Część
II, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Miechów 10 XII
2015 r.
Cmentarz Łyczakowski jako miejsce spoczynku profesorów lwowskich, Klub pod
Jaszczurami, Kraków, 14 XII 2015 r.
Z wiatrem i pod wiatr. Zakład przyrodoleczniczy w Krynicy i jego kuracjusze
w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w. Wykład w ramach Seminarium Dziewiętnastowiecznego, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 15 XII
2015 r.
dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy
48
DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE W 2015 ROKU
Rok 2015 był szczególnym dla działalności Studenckiego Koła
Naukowego Geografów, bowiem SKNG świętowało 65-lecie działalności. Koło
nieprzerwanie od 65 lat zrzesza studentów Instytutu Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego, którzy chcą rozwijać swoje geograficzne pasje.
W roku 2015 koło zrzeszało wielu członków. Byli to studenci ze
wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez IG. Opiekę nad Kołem
sprawowali w roku akademickim 2014/2015 dr Rafał Kroczak, dr Piotr Struś
oraz dr Piotr Dolnicki. W październiku roku akademickiego 2015/2016 nastąpiły
zmiany w sprawowaniu pieczy nad kołem oraz w zarządzie. Zamiast dra Piotra
Dolnickiego oraz dra Rafała Kroczaka przyszedł dr Daniel Okupny –
przedstawiciel Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego.
W skład Zarządu wchodzili w roku akademickim 2014/2015:
Przewodniczący – Piotr Cybul (student geografii III roku)
Zastępca Przewodniczącego – Remigiusz Pacyna (student I roku geografii
SUM)
Sekretarz – Bernadetta Jarząbek (studentka geografii III roku)
Skarbnik – Piotr Kolarczyk (student geografii III roku)
W skład Zarządu wchodzili w roku akademickim 2015/2016 :
Przewodnicząca – Magdalena Mantura (studentka geografii III roku)
Zastępca Przewodniczącej – Wojciech Kolasa (student III roku gospodarki
przestrzennej)
Sekretarz – Paulina Mareczka (studentka geografii III roku)
Skarbnik – Ernest Matuszyński (student gospodarki przestrzennej III roku)
Powołano także nowego moderatora strony internetowej SKNG Dominikę Mazur (studentka geografii III roku), odpowiedzialnego za aktualizację strony internetowej Koła.
Członkowie SKNG tradycyjnie czynnie włączyli się do organizacji
konferencji naukowych, które odbyły się w Instytucie Geografii w roku 2015:

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (11th International Scientific
Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of
Local Systems), połączona z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r.
49

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe
uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International
Scientific Conference on International Determinats for the
Development of Industry and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r.
Koło także brało udział w Ogólnopolskim Walnym Zebraniu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Ponadto w ramach wolontariatu pomagało
w pracach porządkowych w instytutowej bibliotece.
W styczniu 2015 roku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego
wzięli udział w Polsko – Mołdawskim seminarium naukowym, które odbyło się
w Kiszyniowie. Podczas seminarium studenci mieli okazję nie tylko wymienić
się doświadczeniami ze studentami Mołdawskimi, ale także z kadrą naukową
Uniwersytetu w Tyraspolu. Na seminarium poruszano głównie tematykę dydaktyki oraz rozwoju i wykorzystywania narzędzi GIS w Polsce oraz w Mołdawii.
W marcu 2015 roku Członkowie SKNG z ramienia Instytutu Geografii
przygotowali i przeprowadzili pod kierunkiem dr inż. Joanny Korzeniowskiej
oraz mgra inż. Szymona Okońskiego Dzień Otwarty Instytutu Geografii, który
odbył się 12 marca 2015 roku. W ramach Dnia Otwartego zorganizowano
stoisko promujące Instytut Geografii, gdzie Członkowie SKNG udzielali szczegółowych informacji zainteresowanym na temat przebiegu studiów, przedmiotów a także sposobu rekrutacji. Zorganizowano również dwa „minilabolatoria”,
gdzie odwiedzający stoisko mogli zapoznać się z wybranymi zagadnieniami
z zakresu geologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska geograficznego oraz geograficznych systemów informacji.
W dniach 20-23 maja 2015 odbywał się w Krakowie festiwal nauki
zatytułowany „Oświeć się!”. Jest to prestiżowe wydarzenie popularnonaukowe,
o wieloletniej tradycji. Podczas festiwalu dla uczestników przygotowano wiele
atrakcji, takich jak: gry, zabawy, konkursy, pokazy i liczne laboratoria. Organizatorem XV edycji festiwalu nauki w Krakowie był Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej. Również Członkowie SKNG aktywnie brali
udział w obchodach tego wydarzenia. Na swoim stoisku przygotowaliśmy
następujące atrakcje:
1) Zabawy i animacje dla dzieci (przeprowadzane przez turystykę)
2) Malowanie twarzy (również turystyka)
3) Prezentacja drona
4) Badanie twardości skał
5) Poszukiwanie skarbów
6) Krajobrazowy poker – gra karciana
7) Podróż przez Europę – gra planszowa
8) Prezentacja odbiorników GPS, urządzeń pomiarowych wykorzystywanych
w geografii
50
9) Gra miejska z wykorzystaniem odbiorników GPS
10) Zdjęcia wykonywane za pomocą drona (na Błoniach Krakowskich)
11) Doświadczenia geograficzno-przyrodnicze
12) Quiz geograficzny
Stoisko Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających. Szczególnym zainteresowaniem była gra edukacyjna prowadzona przez opiekunów SKNG, poszukiwanie skarbów oraz
prezentacja drona. Przygotowanie naszego stoiska było koordynowane przez
zarząd SKNG oraz opiekunów.
W dniach 6-8.11.2015 odbył się wyjazd członków Koła o charakterze
naukowo-integracyjnym, którego celem było poznanie przyrody bieszczadzkiej
oraz zaciśnięcie więzi między nowymi członkami koła a ich starszymi kolegami.
Na obóz pojechało 13 osób, w tym trzech pracowników instytutu IG: dr Paweł
Struś, dr Rafał Kroczak i dr Piotr Dolnicki. Miejscem pobytu był bieszczadzki
CAMPING, który mieścił się w środku Bieszczadzkiego Parku Narodowego
o nazwie „Górna Wetlinka”. Co wieczór siadaliśmy do wspólnego stołu, aby
zagrać bieszczadzkie, ogniskowe melodie. O poranku wyruszyliśmy z naszych
domków na szlak w stronę Chatki Puchatka, między połoninami przeszliśmy na
szczyt Smerku. Piękny krajobraz Bieszczad towarzyszył nam również w drodze
powrotnej na Wetlinkę.
SKNG wzięło udział w Krakowskim GisDay 2015 (18.11.2015),
którego organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza. Tematyka Naszego
stoiska nawiązywała do zagrożeń związanych z osuwiskami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się makieta osuwiska wykonana przez członków Koła,
prezentacja działania osuwiska oraz ćwiczenia polegające na przewidywaniu
osuwisk na podstawie mapy topograficznej. Uczestnicy mogli także wziąć udział
w licznych wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez organizatorów.
W 2015 roku Członkowie SKNG zorganizowali trzy slajdowiska.

Pierwsze zatytułowane „Kierunek wschód”, przestawiły go Paulina
Mareczka i Magdalena Mantura – studentki drugiego roku geografii
gdzie podzieliły się wrażeniami z podróży, którą odbyli do Mołdawii
wraz innymi prelegentami, odwiedzając po drodze Ukrainę oraz
Rumunię. Uczestnikami tej wyprawy było siedemnastu Członków
SKNG oraz opiekun koła dr Paweł Struś. Celem tego slajdowiska była
popularyzacja geografii oraz zachęcenie studentów do podróżowania,
szczególnie w kierunku wschodnim.

Kolejne slajdowisko pt. „Prawy górny róg Ziemi” dotyczyło wyprawy
dwójki studentów: Piotra Kotlarczyka oraz Lidii Proszek, pod opieką
dr Pawła Strusia do Anadyru, miasta położonego prawie 7 000
kilometrów na wschód od Krakowa. Celem tej dalekiej podróży była
51
dyskusja z przedstawicielami innych państw na temat globalnego
ocieplenia oraz poznanie lokalnej tradycji i kultury.

Trzecie slajdowisko pt. „Jak podróżować i nie zbankrutować?”, które
zostało wygłoszone przez członkinię Koła Annę Michalik - studentkę
trzeciego roku gospodarki przestrzennej. Opowiedziała o swojej
podróży i plusach wynikających z pracy w Stanach Zjednoczonych.
Czyli jak zarobić, utrzymać się i jeszcze zwiedzić USA niewielkim
kosztem.
Studenci zrzeszeni w SKNG rozpoczęli także badania do dwóch
projektów naukowych. Opiekunem pierwszego projektu zatytułowanego
„Zamknięte osiedla w przestrzeni miejskiej - na przykładzie miasta Krakowa”
został mgr Marcin Semczuk. Za cel projektu przyjęto zidentyfikowanie
zamkniętych osiedli w przestrzeni miasta Krakowa oraz określenie ich zróżnicowania. Nad drugim projektem opiekę sprawuje mgr inż. Witold Jucha, a tematem projektu jest „Poszukiwanie zamków i grodzisk w Karpatach polskich”. Do
realizacji tego zadania wykorzystywane są między innymi dane lidarowe, celem
jest stworzenie bazy danych o potencjalnych stanowiskach archeologicznych
w Karpatach polskich.
Jak każdego roku w grudniu, członkowie Koła zorganizowali Spotkanie
Wigilijne z pracownikami Instytutu Geografii, które było okazją do wręczenia
Honorowych Członkostw SKNG, za ubiegły rok wyróżniono Gabrielę Bołoz
i Marzenę Skrzekut. Członkowie zostali nagrodzeni z okazji zorganizowanego
przez SKNG konkursu świątecznego. Zwyciężczynie wigilijnego konkursu
SKNG:

1 miejsce – Katarzyna Jargieła
 2 miejsce – Justyna Karaś.
Konkurs dotyczył świątecznych zwyczajów z całego świata.
Na zakończenie roku 2015, Instytut Geografii wraz z Studenckim
Kołem Naukowym Geografów otrzymał wiadomość, że wydawane w Instytutcie
czasopisma naukowe zostały wysoko ocenione w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zestawieniu z 23 grudnia 2015 r. i że
Koło otrzymało za Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2 pukty. To stało się ogromnym powodem
do radości, sukcesem członków oraz opiekunów Koła.
W roku akademickim 2014/2015 Członkowie SKNG brali czynny
udział w konferencjach naukowych oraz opublikowali własne artykuły
naukowe.
Udział w konferencjach i delegacjach:
Gabriela Bołoz – uczestniczyła w konferencji „V Kopernikańskie Sympozjum
Studentów Nauk Przyrodniczych” w Toruniu. Konferencja trwała od 20 do
52
23.03.2015 r.Studentka II roku SUM miała wystąpienie pt. „Zielona infrastruktura stan i potencjalne kierunki rozwoju na przykładzie Wrocławia i Krakowa".
Piotr Kolarczyk, Małgorzata Szymula, Magdalena Mantura – uczestniczyli
w międzynarodowej konferencji „Ochrona i monitoring przyrody – na styku
granic” zorganizowanej w Białowieży w dniach 19 – 21 marca 2015r. przez
Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID - Warszawa – uczestniczyli z referatem „ Roadless areas in Polish Carpathians – the core of wildlife
refuge”. Ramowy program konferencji obejmował dwa dni obrad (19–20 marca)
oraz jednodniową wycieczkę terenową wgłąb Parku.
Anna Marszałek – Studentka II roku Gospodarki przestrzennej wraz ze swoim
koordynatorem Witoldem Juchą, stworzyli podstawę projektu oraz pierwsze
wnioski. Temat projektu to: „Poszukiwanie zamków i grodzisk w Karpatach
polskich”.
Magdalena Mantura, Wojciech Kolasa, Katarzyna Sidur – Stworzyli
GeoTeam o nazwie „John Snow” – wzięli udział w Trzeciej Edycji Letniej
Szkoły Geoinformacji GeoGorce, obóz zorganizowany został przez Laboratorium Geomatyki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Oprócz organizatorów,
sponsorami była firma ESRI Polska oraz Fundacja im. Anny Pasek. Trwał od
28.08 – 05.09.2015 r. na Przełęczy Knurowskiej w Gorcach. Dotyczył on
zakresu aplikacji technologii: GIS, GNSS, Fotogrametrii cyfrowej, LiDAR
i Teledetekcji w monitorowaniu środowiska – przeznaczona dla studentów
działa-jących aktywnie w Kołach Naukowych. Polegał on na rozwinięciu
umiejętności uczestników oraz wdrożenie rywalizacji między Kołami
Naukowymi. Obóz kończył się wykonanym przez GeoTeamy projektem i jego
prezentacją. Nasi studenci reprezentowali projekt „Wykorzystanie lotniczego
skaningu laserowe-go w procesie wytyczania korytarza ekologicznego na
przełomie Dunajca”. Trzy zespoły spośród jedenastu zostały nagrodzone.
Ostatni wieczór pożegnalny zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawami,
które przygotowali uczestnicy. Opiekunem delegacji GeoTeamu z SKNG był dr
Paweł Struś.
Publikacje Członków SKNG:
Cybul P., Jarząbek J., Jucha W., Kolarczyk P., 2015, Modelowanie sieci
transportowej w GIS – na przykładzie krakowskiej sieci tramwajowej, [W:]T.
Bryndal, P. Dolnicki, R. Kroczak (red)., Prace Studenckiego Koła Naukowego
Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie vol. 4, SKNG UP,
Kraków.
Grudowska P., 2015, Zmiany w strukturze zagospodarowania obszarów okolic
Dulowej w latach 1998-2014, [W:]T. Bryndal, P. Dolnicki, R. Kroczak (red).,
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie vol. 4, wyd. SKNG UP, Kraków, s. 49-61.
53
Kmak M., 2015, Wpływ galerii handlowych na małe sklepy osiedlowe na
przykładzie Nowego Sącza, [W:]T. Bryndal, P. Dolnicki, R. Kroczak (red).,
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie vol. 4, SKNG UP, Kraków, s. 80-91.
Mikołajczyk D., Świątek A., 2015, Przemiany przestrzenne wybranych wsi
w sąsiedztwie Zbiornika Czorsztyńskiego, [W:]T. Bryndal, P. Dolnicki,
R. Kroczak (red)., Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie vol. 4, SKNG UP, Kraków, s. 92-108.
Pacyna R., Babiarz A., Byrska M., GIS w edukacji szkolnej – teoretyczne
założenia, a praktyka szkolna, [W:]T. Bryndal, P. Dolnicki, R. Kroczak (red).,
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie vol. 4, SKNG UP, Kraków, s. 136-143.
Osuch W., Pacyna R., 2015, Multimedialny geograficzny atlas świata – walory
i funkcje edukacyjne, [W:] A. Hibszer, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji
Geograficznej PTG Tom 5 technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce szkolnej, Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Łódź, s. 107-120.
Intensywna działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów
sprawia, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród studentów, a zdobyte
podczas organizacji przedsięwzięć i realizacji naukowych projektów umiejętności oraz wiedza są ważnym elementem życia przyszłych geografów.
Remigiusz Pacyna
Piotr Cybul
Paulina Mareczka
Magdalena Mantura
54
SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU GEOGRAFII UP
Stan na 31.12.2015 r.
Dyrektor
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Zakład Dydaktyki Geografii
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP – kierownik
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
dr Danuta Piróg
dr Agnieszka Świętek
Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP – kierownik
dr Joanna Jędruszkiewicz
dr inż Joanna Korzeniowska
dr Daniel Okupny
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
Zakład Geografii Fizycznej
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – kierownik
prof. dr hab. Roman Soja
dr Karol Augustowski
dr Tomasz Bryndal
dr Rafał Kroczak
dr Joanna Zawiejska
mgr Dorota Chmielowska
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
prof. dr hab. Zbigniew Długosz – kierownik
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
dr Tomasz Padło
dr Krzysztof Wiedermann
dr Piotr Wilczyński
dr Anna Winiarczyk-Raźniak
dr Mirosław Wójtowicz
55
Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych
prof. dr hab. Adam Łajczak – kierownik
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Łukasz Pawlik
dr Paweł Struś
Zakład Geologii
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – kierownik
dr hab. Anna Wolska
mgr Szymon Okoński
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
dr Tomasz Rachwał – kierownik
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr Monika Borowiec-Gabryś
dr Agnieszka Brzosko-Sermak
dr Sławomir Dorocki
dr Dorota Dziedzic
dr Wioletta Kilar
dr Kinga Krzesiwo
dr Monika Płaziak
dr Łukasz Quirini-Popławski
dr Piotr Raźniak
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
dr Anna I. Szymańska
dr inż. arch Dorota Wantuch-Matla
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
mgr Marcin Semczuk
Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – kierownik
dr hab. Roman Malarz, prof. UP
dr hab. Peter Čuka, prof. UP
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
dr Anna Delekta
dr Piotr Dolnicki
dr Joanna Fidelus
dr Małgorzata Kozłowska
dr Paweł Kroh
dr Franciszek Mróz
dr Renata Rettinger
dr inż. Witold Warcholik
56
dr Mariusz Zieliński
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
mgr Michał Apollo
mgr Patrycja Litwicka
Sekretariat
mgr Marta Boguś
mgr Renata Gasek
Pracownik naukowo-techniczny
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Szymon Biały – opiekun Zbiorów Kartograficznych
Izabella Kawula
mgr Teresa Lasocka
Biblioteka Instytutu Geografii
mgr Małgorzata Bieda – kierownik
mgr Tomasz Mrówka
Doktoranci
I rok geografii
mgr Bielecki Rafał
mgr Bołoz Gabriela
mgr Gawlas Marta
mgr Gawlik Tomasz
mgr Gołuszka Karolina
mgr Górny Zbigniew
mgr Koszek Rafał
mgr Krzystanek Anna
mgr Pazio Katarzyna
mgr Pyrda Agata
mgr Smołkowicz Witold
mgr Świątek Anna
mgr Zbień Paulina
II rok geografii
mgr Anna Banias
mgr Marcin Baranowski
mgr Monika Borgiasz
mgr Damian Hełdak
mgr Małgorzata Juszczyk
mgr Radosław Klimczak
57
mgr Małgorzata Kopek
mgr Monika Noviello
mgr Kamila Płazińska
mgr Piotr Potoniec
mgr Agnieszka Szymańska
mgr Karol Witkowski
mgr Grzegorz Wysmołek
mgr Haczek Alina (po urlopie)
mgr Mariola Michalik (urlop)
III rok geografii
mgr Paweł Dulemba
mgr Agnieszka Gil
mgr Robert Kowalski
mgr Agnieszka Łuków
mgr Klaudia Sura
mgr Jadwiga Wójcik
IV rok geografii
mgr Paweł Brzegowy
mgr Anna Chrobak
mgr inż. Mateusz Ćwikła
mgr Jadwiga Gorajska
mgr inż. Witold Jucha
mgr Bartłomiej Patkowski
mgr Bartłomiej Pietras
po IV rok geografii
mgr Michał Apollo
mgr inż. Szymon Biały
mgr Marta Boguś
mgr Dorota Chmielowska
mgr Marcin Gaweł
mgr Monika Leleń
mgr Karol Majewski
mgr Dariusz Nowotnik
mgr Marcin Semczuk
mgr Sławomir Superson
mgr Marek Żołądek
Pracownicy emerytowani, współpracujący z Instytutem Geografii 2
prof. dr hab. Bronisław Górz
2
W wykazie zamieszczono pracowników, którzy w 2015 r. uczestniczyli (z głosem
doradczym) w posiedzeniach Rady Instytutu bądź Wydziału, prowadzili zajęcia lub
prace badawcze afiliowane przy Instytucie Geografii UP.
58
prof. dr hab. Jan Lach
prof. dr hab. Lech Pakuła
prof. dr hab. Sławomir Piskorz
prof. dr hab. Jan Rajman
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
dr hab. inż. Grzegorz Haczewski
dr Władysław Adam Nowak
Pracownicy innych uczelni i instytucji współpracujący z Instytutem Geografii3
prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
prof. dr hab. Jerzy Runge
prof. dr hab. Andrzej Zborowski
dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ PAN
dr hab. Marta Bąk, prof. AGH
dr hab. Dorota Matuszko
dr hab. Joanna Kudełko
dr hab. Marcin Salamaga
dr Bernard Bińczycki
mgr Paweł Kramarz
prof. Stanley Brunn (University of Kentucky, USA)
izr. prof. dr Tatjana Resnik-Planinc (University of Lubljana, Słowenia)
Członkowie Rady Instytutu Geografii
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
prof. dr hab. Adam Łajczak
prof. dr hab. Roman Soja
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Peter Čuka, prof. UP
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Roman Malarz, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr hab. Anna Wolska
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
3
W wykazie zamieszczono osoby, które prowadziły zajęcia w Instytucie Geografii (spoza
UP).
59
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr Monika Borowiec-Gabryś (z wyboru)
dr Tomasz Bryndal (z wyboru)
dr Wioletta Kilar (z wyboru)
dr Franciszek Mróz (z wyboru)
dr Danuta Piróg (z wyboru)
dr Tomasz Rachwał (z wyboru)
dr Mirosław Wójtowicz (z wyboru)
dr Joanna Zawiejska (z wyboru)
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak (z wyboru)
przedstawiciel doktorantów (z wyboru):
mgr inż. Biały Szymon
Członkowie Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego
z Instytutu Geografii
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
prof. dr hab. Adam Łajczak
prof. dr hab. Roman Soja
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Peter Čuka, prof. UP
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Roman Malarz, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr hab. Anna Wolska
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr Danuta Piróg (z wyboru)
dr Tomasz Rachwał (z wyboru)
dr Mirosław Wójtowicz (z wyboru)
60
PRACE OPUBLIKOWANE
A) PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
Ćwikła, M. (2015). Środowisko przyrodnicze i osobliwości historyczno-krajobrazowe Sądecczyzny. Kielce: Instytut Nauki i Przedsiębiorczości.
Dorocki, S. (2015). Struktury regionalne Francji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Łajczak, A. (2015). Monografia masywu Pilska (Beskid Żywiecki). Kraków:
Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.
Pawlina, A., Brzosko-Sermak, A., Cierniak-Szóstak, E., Karwińska, A. (2015).
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary
interwencji socjotechnicznych, red. A. Karwińska. Kraków: Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Piróg, D. (2015). Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek
pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monograficzne 715. Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
POZOSTAŁE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (PODRĘCZNIKI, PRZEWODNIKI, KSIĄŻKI
POPULARNO-NAUKOWE ITP.)
Makieła, Z., Rachwał, T. (2015). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. 4 z CDROM. Warszawa: Nowa Era.
Makieła, Z., Rachwał, T. (2015). Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla
szkół ponadgimnazjalnych, wyd. 4. Warszawa: Nowa Era.
Piróg, D. (2015). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały informacyjne i narzędzia dla uczniów. Warszawa: Wydawnictwo
Nowa Era.
Piróg, D. (2015). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
Rachwał, T. (2015). Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, wyd. 3. Warszawa: Nowa Era.
61
B) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH W JOURNAL CITATION
REPORTS Z LISTY „A” MNISW
Bąk, K. (2015). Late Albian foraminifera from record of carbonate platform
drowning on the Tatric Ridge, a part of the Carpathian domain: stratigraphic and palaeoenvironmental inferences. Carpathian Journal of
Earth and Environmenta Sciences, 10 (4), s. 237-250.
Bąk, M., Bąk, K., Górny, Z. & Stożek, B. (2015). Evidence of bacteriogenic iron
and manganese oxyhydroxides in Albian-Cenomanian marine sediments
of the Carpathian realm (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (2), s. 371-385. doi:http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2015.013
Bąk, M., Górny, Z. & Bąk, K. (2015). Sponge growth on the Cenomanian carbonate shelves of the Carpathian Basin: a record from spicule-rich turbidites. Bulletin of Geosciences, 90 (3), s. 651-666. doi: 10.3140/bull.geosci/1544
Bąk, M., Górny, Z., Bąk, K., Wolska, A. & Stożek B. (2015). Successive stages
of calcitization and silicification of Cenomanian spicule-bearing turbidites based on microfacies analysis, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (1), s. 187-203.
Bąk, K., Wolska, A., Zielińska, M. & Bąk, M. (2015). Coal-bearing submarine
slump sediments from Oligocene–Miocene transition of the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, SE Poland). Geological Quarterly, 59
(2), s. 300-315. doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1224
Bryndal, T. (2015). Local flash floods in Central Europe: A case study of Poland. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography,
69(5), s. 288-298. doi: 10.1080/00291951.2015.1072242
Bryndal, T., Kroczak, R., Soja, R. (2015). Hydrological response of a small
catchment located in extremely humid monsoonal climate – the Maw-KiSyiem case study (Cherrapunji, Meghalaya Plateau, India). Episodes,
38(1), s. 31-38.
Hajdukiewicz, H., Wyżga, B., Mikuś, P., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A.
(2015). Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology, dx.doi.org/10.1016/j.
geomorph.2015.09.003
Kittel, P., Płóciennik, M., Borówka, R.K., Okupny, D., Pawłowski, D., Peyron,
O., Stachowicz-Rybka, R., Obremska, M., Cywa, K. (2015). Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary
Research, doi:10.1016/j.yqres.2015.12.006.
Kukulak, J., Augustowski, K. (2015). Landslides on river banks in the western
part of Podhale (Central Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 60
(3), doi: 10.73066/gq.1273
62
Kurek, S., Wójtowicz, M., Gałka, J. (2015). The changing role of migration and
natural increase in suburban population growth: The case of a non-capital
post-socialist city (The Krakow metropolitan area, Poland). Moravian
Geographical Reports, 23(4), s. 59-70, doi: 10.1515/mgr-2015-0024.
Mikuś, P., Wyżga B., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J., Amirowicz, A.,
Oglęcki, P. (2015). Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology, dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.003
Pawłowski, D., Kowalewski, G., Milecka, K., Płóciennik, M., Woszczyk, M.,
Zieliński, T., Okupny, D., Włodarski, W., Forysiak, J. (2015). A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood-plain: a multiproxy study from the Grabia River valley mire, central Poland. Boreas,
44(3), s. 543-562. DOI: 10.1111/bor.12115.
Piróg, D. (2015). Job search strategies of recent university graduates: plans and
effectiveness. Higher Education, 1-17.DOI: 10.1007/s10734-015-9923-5
Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Did the 2008 global economic
crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, 55(1),
s. 127-139, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.740
Ruiz-Villanueva, V., Wyżga, B., Zawiejska, J., Hajdukiewicz, M., Stoffel, M.
(2015). Factors controlling large-wood transport in a mountain river. Geomorphology, dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.04.004
Walford, N., Kurek, S. (2015).Outworking of the second demographic
transition: national trends and regional patterns of fertility change in
Poland, England and Wales 2002-2012. Population Space and Place,
Article first published online: 21 May 2015, DOI: 10.1002/psp.1936.
Wyżga, B., Zawiejska, J., Hajdukiewicz, H. (2015). Multi-thread rivers in the
Polish Carpathians: occurrence, decline and possibilities of restoration.
Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.05.015
Wyżga, B., Zawiejska, J., Mikuś, P., Kaczka, R. J. (2015). Contrasting patterns
of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the
height of riparian trees. Geomorphology, 228: 275-285, DOI: 10.1016/j.
geomorph.2014.09.014
Wyżga, B., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A. (2015). Impact of channel incision on the hydraulics of flood flows: Examples from Polish Carpathian
rivers. Geomorphology, dx.doi.org/10.1016/j.gemorph.2015.05.017
Zawiejska, J., Wyżga, B., Radecki-Pawlik, A. (2015). Variation in surface bed
material along a mountain river modified by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Geomorphology,
231: 353-366, DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.12.026
63
Żychowski, J., Bryndal, T. (2015). Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses – a review. Journal of Water and Health, 13(2), s. 285-301, doi:10.2166/wh.2014.119.
C) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE EUROPEAN
REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) I WYMIENIONYCH W CZĘŚCI „C”
WYKAZU MNISW
Muzolf, B., Kittel, P., Płóciennik, M., Głąb, Z., Okupny, D. (2015). Wczesnonowożytne płóciennictwo w świetle badań reliktów moczydła na stanowisku Lutomiersk-Koziówki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 46, s. 189-213.
Petera-Zganiacz, J., Piotrowska, M., Twardy, J., Dzieduszyńska, D., Rzepecki,
S., Okupny, D. (2015). Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na
wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina
Kolska). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, Seria Archeologiczna, 46, s. 215-233.
Płaza, D.K., Forysiak, J., Borówka, R.K., Okupny, D., Marosik, P., Obremska,
M., Michczyńska, D.J. (2015). Aktywność osadnicza grup mezolitycznych na obszarze wydm w Aleksandrowie i jej zapis w osadach przyległego torfowiska Rąbień. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, 46, s. 235-256.
D) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY „B” MNISW
Augustowski, K., Augustowska, M. (2015). Czy osoby w wieku 65+ są skłonne
do korzystania z usług dietetycznych? Pielęgniarstwo Polskie, 3 (57),
s. 251-256.
Bińczycki, B., Łukasiński, W. (2015). Etyka a projakościowe zarządzanie organizacją. Problemy jakości, 6, s. 10-16. [afiliacja: UEK]
Borowiec-Gabryś, M., Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11,
s. 140-151.
Borówka, R. K., Tomkowiak, J., Okupny, D., Forysiak, J. (2015). Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Luciąży (torfowisko Bęczkowice na
Równinie Piotrkowskiej). Folia Quaternaria, 83(1), s. 5-23.
64
Borówka, R. K., Tomkowiak, J., Okupny, D., Forysiak, J. (2015). Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Rawki (torfowisko Kopanicha,
Równina Łowicko-Błońska). Folia Quaternaria, 83(1), s. 25-44.
Bryndal, T. (2015). Obszary predysponowane do występowania gwałtownych
wezbrań w Karpatach w kontekście przeciwdziałania ekonomicznym
skutkom powodzi błyskawicznych. Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis Studia Geographica, 193, IX, s. 24-37.
Bryndal, T. (2015). The river systems in small catchments in the context of the
Horton’s and Schumm’s laws – implication for hydrological modelling.
The case study of the Polish Carpathians. Quaestiones Geographicae,
34(1), s. 85-98.
Brzosko-Sermak, A. (2015). Turystyka i handel przygraniczny - przykład
wschodniego pogranicza Polski. Prace Geograficzne, 141, s. 43-55.
Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M. (2015). Conditions of divided towns development – an example of Guben and Gubin. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 178, VIII, s. 123-134.
Brzosko-Sermak, A., Quirini-Popławski, Ł. (2015). Konsultacje społeczne
w tworzeniu wybranych dokumentów planistycznych na przykładzie
Krakowa. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN, 161, s. 448-458.
Chmielowska, D. (2015). Próba interpretacji litogenetycznej osadów diamiktonowych w Kotlinie Orawskiej (Karpaty Zachodnie). Landform Analysis,
28, s. 3-14, doi: http://dx.doi.org/10.12657/landfana.028.001
Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R. J. (2015). Geographical characteristics of
the timberline in the Carpathians. Geographia Polonica, 88(2), s. 35-54.
Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R. J. (2015). The dynamics of the timberline
ecotone on the asymmetric ridge of Babia Góra massif, Western Carpathians. Geographia Polonica, 88(2), s. 85-102.
Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R. J. (2015). The influence of snow avalanches
on the timberline in the Babia Góra massif, Western Carpathians. Geographia Polonica, 88(2), s. 147-161.
Czajka, B., Łajczak, A., Kaczka, R. J. (2015). The timberline in the Carpathians.
The overview. Geographia Polonica, 88(2), s. 7-34.
Długosz, Z. (2015). Sytuacja ludnościowa w krajach muzułmańskich w świetle
wybranych parametrów demograficznych. Przegląd Geopolityczny, 13,
s. 63-76.
Dolnicki, P. (2015). Zmienna grubość pokrywy śnieżnej na tundrze jako przyczyna zróżnicowania przestrzennego grubości warstwy czynnej na przykładzie wschodniej Fugleberzgletty (SW Spitsbergen). Problemy Klimatologii Polarnej, s. 191- 200.
65
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Départements et régions d’outre-mer: héritage du passé colonial de la France. Esquisse d’une problématique. Prace
Historyczne, s. 741-756. doi: http://dx.doi.org/10.4467/20844069 PH.15.
045.4080
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej. Przedsiębiorczość - Edukacja,
11, s. 165-176.
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Katolicy i muzułmanie francuscy wobec idei
laïcisme i laïcite. Przegląd Geopolityczny, 14, s. 121-139.
Dorocki, S., Kula, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), s. 27-41.
Dorocki, S., Struś, P. (2015). Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na
terenach wiejskich Francji. Turystyka Kulturowa, 7, s. 6-17.
Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Family
Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results. Entrepreneurial Business And Economics Review, 3(1), s. 151-163, doi:
http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030111
Gawor, Ł., Dolnicki, P., Warcholik, W. (2015). Możliwości zagospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk
w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym. Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), s. 125-135.
Gierszewski, P.J., Szmańda, J. B., Luc, M. (2015). Zmiany układu koryta Wisły
spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Przegląd Geograficzny, 87(3), s. 517533.
Gil, A., Semczuk, M. (2015). Dostępność edukacji podstawowej na obszarach
wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku powiatu
miechowskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 65-80.
Hełdak, D. (2015) Geotourist potential of Podhale and the level of its current
use. Scientific Review of Physical Culture, 5 (2), s. 15-18.
Hendel, M., Żemła, M. (2015). Zmiana wizerunku województwa śląskiego pod
wpływem rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, s. 269-277. [afiliacja: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach]
Kaczka, R. J, Czajka, B., Łajczak, A. (2015). The tree-ring growth responses to
climate in the timberline ecotone of Babia Góra Mountain. Geographia
Polonica, 88(2), s. 163-176.
66
Kaczka, R. J, Czajka, B., Łajczak, A., Szwagrzyk, J., Nicia, P. (2015). The timberline as result of interaction among forest, abiotic environment and human activity in the Babia Mt., Western Carpathians. Geographia Polonica, 88(2), s. 177-191.
Kilar, W. (2015). Settlement concentration of economic potential represented
by IT corporations. Geographia Polonica, 88(1), s. 123-141, doi:
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0009
Krzesiwo, K. (2015). Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne, 141, s. 117-140.
Kukulak, J. (2015). Terasy Wetliny w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie) –
próba porównania ich hipsometrii, budowy i wieku z doliną górnego
Sanu (Terraces of the Wetlina River in the Bieszczady Mountains, Eastern Carpathians: an attempt at comparison of their hypsometry, structure
and age with the valley of the Upper San River). Landform Analysis, 28,
s. 29–44, doi: http://dx.doi.org/10.12657/landfana.028.003
Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2015). Wpływ procesów suburbanizacji
na przemiany demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, 223, s. 206–222.
Kurek, S., Wójtowicz, M., Gałka, J. (2015). Powiązania funkcjonalno–przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów
do pracy. Studia Miejskie, 18 , s. 71-84.
Kwiatek-Sołtys, A. (2015). Population changes as litmus paper of the socioeconomic development level of small towns in Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 178, VIII, s. 3953.
Łajczak, A., Czajka, B., Kaczka, R. J. (2015). The development of tourist infrastructure on Mt. Babia Góra (Western Carpathians) in conditions where
there is a risk due to slope processes. Prace Geograficzne, 142, s. 7-40.
Łajczak, A., Lamorski, T. (2015). Economic use of the Babia Góra Massif and
the assessment of anthropogenic changes in the course of the timberline.
Geographia Polonica, 88(2), s. 115-138.
Noviello, M., Noviello, A. (2015). Wpływ budowy małych elektrowni wodnych
na środowisko przyrodnicze: inwestycje i prognozy na przyszłość na
przykładzie Włoch. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 4, s. 121-135.
Okupny, D., Sapek, B., Żurek, S. (2015). Skład chemiczny osadów organogenicznych z wczesnoholoceńskiego osuwiska w Szymbarku-Kamionce
(Beskid Niski, Południowa Polska). Studia Limnologica et Telmatologica, 9(1), s. 3-13.
67
Padło, T. (2015). Granice państwowe jako atrakcja turystyczna i szansa rozwoju
obszarów peryferyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, s. 314-326.
Pawlik, Ł. (2015). Wiatrowały i wiatrołomy w lasach Nadleśnictwa Wałbrzych
w świetle analizy danych z SILP w środowisku GIS oraz ocena efektów
powierzchniowych procesu saltacji wykrotowej w Górach Suchych, Sudety Środkowe. Landform Analysis, 28, s. 61-72. Doi:
http://doi.org/10.12657/landfana.028.005.
Pawlik Ł., Kasprzak M. (2015). Electrical resistivity tomography (ERT) of pitand-mound microrelief, Mt Rogowa Kopa case study, the Stołowe Mountains, SW Poland. Landform Analysis, 29, s. 41-47. Doi: 10.12657/landfana.029.006.
Piróg, D. (2015). A geography graduate’s transition into the labour market in
Poland: a quantitative and qualitative evaluation of the process. Bulletin
of Geography. Socio-economic Series, 29, s. 103-118.
Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, s. 146-158.
Piróg, D. (2015). Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i w krajach anglosaskich. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(4),
s. 126-142.
Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region”– zarys koncepcji
w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, s. 37-49.
Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2015). Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji
mieszkaniowej w województwie małopolskim. Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), s. 94-112.
Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2015). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty.
Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, s. 203-217.
Płazińska, K. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu jasielskiego. Turystyka Kulturowa, 12/2015, s. 73-86.
Płazińska, K. (2015). Tourist attractiveness of the Jasło land. Scientific Review
of Physical Culture, 5 (2), s. 41-46.
Rachwał, T. (2015). Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88(4), s. 575-605, http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0035
Raźniak, P. (2015). Impact of selected Socio-economic Factors on Migration
Patterns in Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia Geographica, 193 , IX, s. 118-132.
68
Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Ranga miasta
w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej. Studia
Miejskie, 18, s. 119-130.
Raźniak, P., Nowotnik, D. (2015). Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata. Ekonomia Międzynarodowa, 9, s. 23-39.
Rettinger, R., Kukla, M. (2015). Dywersyfikacja produktu turystycznego
a zmiany układów przestrzennych zagospodarowania turystycznego na
przykładzie Malty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (2), s. 83-96.
Semczuk, M., Gil, A. (2015). Uwarunkowania współczesnych zmian w sieci
szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, s. 152-164.
Szelińska-Kukulak, M., Kukulak, J. (2015). Szkolnictwo wyższe w Portugalii,
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 193, IX, s. 133-154.
Świętek, A. (2015). Działania publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym na przykładzie romskiej mniejszości
etnicznej w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość – Edukacja,
11, s. 401–411.
Świętek, A., Osuch, W., Rachwał, T., Kurek, S. (2015). Projekt "Common
Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, s. 415-429.
Świętek, A., Wójtowicz, B. (2015). Innowacje w kształceniu wielokulturowym,
na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica,
193, IX, s. 155-172.
Tracz, M., Rodzoś, J. (2015). The Role of a Geography Textbook in Developing
Key Competences – A Comparative Study. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 193, IX, s. 173-183.
Wantuch-Matla, D. (2015). Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych
miastach Europy zachodniej. Transformations and multiform of public
urban spaces of small western European cities. Przestrzeń i Forma, 23(2),
s. 179-190. [afiliacja: Miesięcznik Architektura i Biznes, Kraków]
Warcholik, W. (2015). Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność
do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, s. 327-338.
69
Warcholik, W. (2015). Tourist products buyers in the Luboń Wielki area. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica,
193, IX, s. 193-204.
Wibig, J., Jędruszkiewicz, J. (2015). How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case from Poland. Quaestiones
Geographicae, 34(3), s. 69–77, Doi: 10.1515/quageo-2015-0025.
Wiedermann, K. (2015). The role of industry in the labour market of small
towns. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 178, VIII, s. 67-79.
Wilczyńska-Michalik, W., Michalik, M. (2015). Skład i pochodzenie cząstek
pyłów w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 3/2015, s. 1216. DOI: 10.15199/2.2015.3.3
Wilczyńska-Michalik, W., Pietras, B., Samek, L., Furman, L., Łatkiewicz, A.,
Rzeźnikiewicz, K., Michalik, M. (2015). Submikronowe pyły w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 8/2015, s. 4-7.
DOI:10.15199/2.2015.8.1
Wilczyńska-Michalik, W., Rzeźnikiewicz, K., Pietras, B., Michalik, M. (2015).
Fine and ultrafine TiO2 particles in aerosol in Kraków (Poland). Mineralogia, 45(3-4), s. 65–77, DOI: 10.1515/mipo-2015-0005.
Wilczyński, P. L. (2015). Rozmieszczenie europejskich stoczni produkujących
okręty wojenne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29, s. 138-161.
Wilczyński, P. L. (2015). Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO
i w obszarze postsowieckim. Przegląd Geopolityczny, 12, s. 109-132.
Wilczyński, W. (2015). Muzułmanie w Europie: aspekty geograficzne, polityczne i religijne, Przegląd Geopolityczny, 14, s. 107-120.
Wilczyński, W. (2015). O istotności geograficznego nazewnictwa: odpowiedź
na polemiczne uwagi Valentina Mihailova, Przegląd Geopolityczny, 14,
s. 163-174.
Witkowski, K. (2015). Ewolucja koryta dolnej Skawy w świetle zabudowy hydrotechnicznej. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus,
14(1), s. 213-221. doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.213.
Witkowski, K. (2015). Funkcjonowanie zabezpieczonego koryta Skawy w Wadowicach. Gospodarka Wodna, 8, s. 230-233.
Witkowski, K. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu myślenickiego. Turystyka Kulturowa, 1, s. 83-96.
Witkowski, K. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu starachowickiego. Turystyka Kulturowa, 9, s. 71-83.
70
Witkowski, K., Wysmołek, G. (2015). Inicjalne stadium rozwoju koryta wielonurtowego Skawy w Makowie Podhalańskim. Acta Scientiarum Polonorum
Formatio
Circumiectus,
14(1),
s.
223-228.
doi:
10.15576/ASP.FC/2015.14.1.223.
Wójtowicz, B. (2015). Centra handlowe jako miejsca usług turystycznych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Kielc. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), s. 97-110.
Wójtowicz, B. (2015). Galeria Krakowska jako ,,handlowa atrakcja turystyczna” i nowe miejsce spędzania wolnego czasu przez osoby młode.
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3), s. 111-124.
Wójtowicz, B. Wójtowicz, P. (2015). Atrakcje turystyczne Jordanii i ich znaczenie dla rozwoju usług turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 29 (3), s. 48-66.
Wójtowicz, M. (2015). Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego
przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ. Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), s. 7–26.
Ziarko, M., Dorocki, S., Boutron, R. (2015). Planowanie kariery zawodowej
w procesie kształcenia we Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11,
s. 377-390.
Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, s. 823.
Żurek, S., Okupny, D. (2015). Torfowiska regionu łódzkiego. Studia Limnologica et Telmatologica, 9(2), s. 1-18.
E)
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH,
NIEWYMIENIONYCH
W WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH
Apollo, M. (2015). The clash – social, environmental and economical changes
in tourism destination areas caused by tourism. the case of Himalayan villages (India and Nepal). Current Issues of Tourism Research, 5(1), s. 619.
Bińczycki, B. (2015). Implementation of Motivation Function in Public Organizations. Theory of Management, (8), Žilinská Universita, Žilina 2015.
[afiliacja: UEK]
Chrobak, A. (2015). Geotourism potential in the Podhale, Orava, Liptov and Spiš
regions (Southern Poland/Northern Slovakia). Acta Geoturistica, 6(2),
s. 1-10.
71
Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015). Good Practices of an Underground Spa
Operation - the Case of Wieliczka Salt Mine. Current Issues of Tourism
Research, 4(2), s. 38-44.
Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., Nowotnik, D. (2015). Central and Eastern European Cities in globalized world. Соціально-економічні
проблеми і держава / Socio-Economic Problems and the State, 12(1),
s. 22-33.
Wilczyński, W. (2015). Geopolitical naming in the east of Europe. European
Journal of Geopolitics, 2, s. 79-123.
PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI
MIĘDZYNARODOWYCH UWZGLĘDNIONYCH W WEB OF SCIENCE (DOTYCZY GRUPY
NAUK ŚCISŁYCH I INŻYNIERSKICH ORAZ NAUK O ŻYCIU)
F)
Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T. (2015). Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe. Innovation Vision 2020:
from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth.
Proceedings of the 25th International Business Information Management
Association Conference, Amsterdam, Netherlands, Volume: 25, 402-417.
Čuka, P., Dorocki, S., Rachwal, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski
infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org,
SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-41-4 / ISSN
1314-2704, June 18-24, 2015, Book5 Vol. 3, 189-196, DOI:
10.5593/SGEM2015/B53/S21.024
Čuka, P., Kruczek, Z, Szromek, A. (2015). Observation as a basic qualitative
method in tourism research - case study of tourist destination Donovaly
in Slovakia. S. 761 - 767 ISBN 978- 619- 7105- 34- 6. In 15 th SGEM
Conference Albena, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing,
Bulgaria. Web of Science.
Čuka, P., Rachwal, T., Dorocki, S. (2015). Spatial patterns of tourism infrastructure in Regions of Central and Eastern Europe. 25 th International
Business Information Management Conference Amsterdam ISBN 978 –
0 – 9860419 -4-5. Web of Science.
Hełdak, D., Płazińska, K. (2015). Examples of using some teaching methods on
geography extra lessons, Proceedings of the 3rd Biannual CER Comperative European Research Conference, Sciemcee Publishing, London, issue I, s. 250-252.
Szromek, A., Kruczek, Z., Čuka, P. (2015). Application of Mystery Shopping
Method in Quality Assessment of Tourism Attraction Based on a Survey
72
of Museum in Krakow. 25 th International Business Information Management Conference, Amsterdam, Netherlands, 218-230, ISBN 978 – 0 –
9860419 -4-5. Web of Science.
Velichová, H., Lukášková, E., Málek, Z., Pitrová, K., Čuka, P., Trojan, J. (2015).
Consumption food basket in school meals as part of catering management. Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Proceedings of the 25th International
Business Information Management Association Conference, Amsterdam,
Netherlands, 418-431, ISBN 978-0 -9860419-4 -5. Web of Science.
G) ROZDZIAŁY MONOGRAFII I PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Bryndal, T., Soja, R. (2015). Maximum Flow and Maximum Specific Flow in
a Small Catchment Affected by an Extreme Rainfall Near Cherrapunjee
in Northeast India. W: R.B. Singh, P. Prokop (red.), Environmental Geography of South Asia, Advances in Geographical and Environmental
Sciences (ss. 161-175). Japan: Springer, doi: 10.1007/978-4-431-557418_10
Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Agricultural
Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses –
a Case Study. W: G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging
Economic Spaces. Global and Local Actors, Networks and Embeddeness
(ss. 247-262), Ashgate Publishing Ltd.
Fidelus, J., Jucha, W., Kroczak, R., Stasiak, P. (2015). Interactive maps as an
innovative tourist service – a comparison of cartographic websites of
polish national parks. W: K. Mazurek-Kusiak (red.), Managing the quality of tourism services (ss. 447-459). Lublin: Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Gargol, D., Soja, R. (2015). Spatial and Temporal Variations of Rainfall in the
Southern Part of the Meghalaya Plateau. In: W: R.B. Singh, P. Prokop
(red.), Environmental Geography of South Asia, Advances in Geographical and Environmental Sciences (ss. 113-132). Japan: Springer, doi:
10.1007/978-4-431-55741-8_10
Kwiatek-Sołtys, A., Mainet, H. (2015). Cittaslow, a qualitative approach to
small towns' local development. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto
w badaniach geografów tom 2 (ss. 123-135). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
73
Luc, M., Szmańda, J. B. (2015). Renaturalized and Recultivated Landscapes as
a Result of Sustaible Landscape Management. W: M. Luc, U. Somorowska, J. B. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning. Geographical Perspectives (ss. 271-292). Cham, Heilderberg, New York,
Dordrecht, London: Springer.
Okupny, D., Fortuniak, A., Tomkowiak, J. (2015). The record of prehistoric anthropogenic processes discovered in the catchment area of the mid section
of the River Tążyna based on the geochemical analyses of the biogenic
sediments from Wilkostowo. W: S. Rzepecki (red.) Wilkostowo 23/24.
The Neolithic Settlement in Kuyavia, Poland c. 3500 BC. Studien zur
Archaologie in Ostmitteleuropa, Bd. 15, (ss. 423-432). Kraków: Institute
of Archaeology and Ethology, Polish Academy of Sciencess, Bonn: Dr.
Rudolf Habelt. GmbH.
Osuch, W. (2015). Education for sustainable development – teachers’ competencies, school lessons selected proposals. W: B. Kędzierska (red.), Lifelong educational activity for sustainable development – conditions’ diagnosis (ss. 50-66). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Padło, T. (2015). White Spots In the Heart of Europe: Sketch Maps as a Source
of Knowledge about the Perceptions of Central Europe. New Borders,
New Horizons. W: R. Kusek, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga (red.), Nations
& Stereotypes 25 Years After (ss. 172-187). Kraków: Międzynarodowe
Centrum Kultury.
Rachwał, T., Wiedermann, K. (2015). Industrial and R&D activity in emerging
economies – Poland versus other EU countries. W: G. Micek (red.), Understanding innovation in emerging economic spaces – Global and Local
Actors, Networks and Embeddedness (ss. 33-53). Farnham, England:
Ashgate Publishing.
Rettinger, R. (2015). Havana as a tourism product. W: M. V. S. Juárez, G. C.
Hoyos Castillo, G. S. Castañeda, N. B. Pineda Jaimes, H. C. A. (red.),
Desafios de las metropolis: efectos ambientales y sociales. Tendencias
geograficas II (ss. 126 – 139).
Soja, R., Juszczyk, M., Nowakowska, J. (2015). Rainfall Structure for Cherrapunjee and Mawsynram in Northeast India. W: R.B. Singh, P. Prokop
(red.), Environmental Geography of South Asia, Advances in Geographical and Environmental Sciences (ss. 133-142). Japan: Springer, doi:
10.1007/978-4-431-55741-8_10
Szelińska-Kukulak, M. (2015). Monuments of Technology as Objects of Industrial Tourism in Poland, with Particular Emphasis on Malopolska Region.
74
W: Natural and cultural heritage: interdisciplinary researches, preservation and development (ss. 319-330). Sankt-Petersburg, Russia: Herzen
State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). Destinations and attractions of the island of Kos in the
opinion of Polish tourists. W: E. Nesterov (red.), Geology at School and
University: Geology and Civilzation (ss. 294-301). Sankt-Petersburg,
Russia: Herzen State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). Geodiversity national parks of the West Coast of the
United States of America. W: E. Nesterov (red.), Geology at School and
University: Geology and Civilzation (ss. 288-294). Sankt-Petersburg,
Russia: Herzen State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). Graduates of geography in the Labour market city for
example Krakow. W: E. Nesterov (red.), Geology at School and University: Geology and Civilzation (ss. 362-368). Sankt-Petersburg, Russia:
Herzen State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). Krakow city of tourism as the a of cultural tourism destinations. W: Natural and cultural heritage: interdisciplinary researches,
preservation and development (ss. 270-277). Sankt-Petersburg, Russia:
Herzen State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). Multimedia student use of professional practice during
geography. W: E. Nesterov (red.), Geology at School and University:
Geology and Civilzation (ss. 331-338). Sankt-Petersburg, Russia: Herzen
State Pedagogical University of Russia.
Wójtowicz, B. (2015). The cultural qualities of Japan and their impact on the
destinations travel, W: W. Solomin, W. Kantor (red), Природное
и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие (ss. 277-284). Sankt-Petersburg, Russia: Изд-во РГПУ
им. А.И.Герцена Sankt- Petersburg, Russia.
W JĘZYKU POLSKIM
Augustowski, K., Augustowska, M. (2015). Ocena jakości posiłków spożywanych przez studentów uczelni krakowskich. W: M. Kuczera, K., Piech
(red), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (ss.
213-218). Kraków: Wydawnictwo Creativetime.
Augustowski, K., Augustowska, M. (2015). Świadomość osób starszych na temat właściwego odżywiania. W: M. Kuczera, K., Piech (red), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców (ss. 218-224). Kraków: Wydawnictwo Creativetime.
75
Brzosko-Sermak, A. (2015). Polityka lokalna i współpraca transgraniczna miast
nadgranicznych - przykład miast bliźniaczych Guben i Gubin. W: P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.),
Miasto w badaniach geografów, tom 1 (ss. 71-90). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Bukowski, M., Fidelus, J., Gorczyca, E., Krzemień, K. (2015). Geomorfologiczne skutki ruchu turystycznego w wybranych obszarach Tatr Zachodnich, W: A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Przyroda TPN a człowiek, Nauka
Tatrom, T. 1 Nauki o Ziemi (ss. 45-50 ), Zakopane: Wydawnictwo: Tatrzański Park Narodowy.
Ćwikła, M., I. (2015). Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na polskich
uczelniach. W: A.K. Mazurek-Kusiak (red.), Zarządzanie jakością usług
turystycznych (ss. 534-553). Lublin: Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Długosz, Z., Biały S. (2015). Przemiany demograficzne w dużych miastach Polski na początku XXI w. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, t. 2, (ss. 13-28). Kraków: Wyd. IGiGP UJ.
Długosz, Z., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Miasta Ameryki
Łacińskiej w warunkach kryzysu gospodarczego, W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów t. 2, (ss. 189-208). Kraków
: Wyd. IGiGP UJ.
Dolnicki, P. (2015). Krzyż na Wilczekodden (SW Spitsbergen) - polskie sanktuarium polarne. W: P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago (ss. 609- 617). Kraków:
Wydawnictwo „Czuwajmy”.
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Zarys działalności sportowo-turystycznej
w Krynicy-Zdroju po roku 1918 i jej wpływ na kształtowanie się uzdrowiskowego klastra turystycznego W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.),
Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (ss. 280-288). Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Fidelus, J., Jucha, W., Kroczak, R., Stasiak, P. (2015). Mapa interaktywna jako
innowacyjna usługa turystyczna – porównanie serwisów kartograficznych udostępnionych przez parki narodowe polski. W: K. Mazurek-Kusiak (red.), Zarządzanie jakością usług turystycznych (ss. 460-473). Lublin: Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Gałka, J., Kurek, S., Wójtowicz, M. (2015). Zmiany zaludnienia oraz struktur
demograficznych mieszkańców Krakowa na tle Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego w okresie transformacji. W: M. Soja, A. Zborowski
76
(red.), Miasto w badaniach geografów, t. 2 (ss. 29–42), Kraków: Wydawnictwo IGiGP UJ.
Guzik, R., Kołoś, A., Panecka, M., Wiedermann K. (2015). Stan i dostępność
wybranych usług publicznych. W: R. Guzik, A. Kołoś, (red.), Relacje
funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem
w województwie pomorskim. Pomorskie Studia Regionalne (ss. 115–148).
Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Hełdak, D. (2015). Geograficzne uwarunkowania rozwoju wybranych sektorów
turystyki w dolinie Białki (Podhale). W: A. Dłużewska, G. Iwanicki
(red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki
(ss.59-68). Lublin-Krosno: Wydawnictwo ARMAGRAF.
Hełdak, D. (2015). Rola spękań ciosowych w badaniach naukowych na terenie
Podhala - stan obecny i przykład nowego zastosowania. W: M. Olkiewicz,
M. Drewniak (red.), Nauka kluczem do poznania świata (ss. 17-24),
Słupsk: Wydawnictwo NETWORK SOLUTIONS.
Kropska, M., Wilczyński, P. L. (2015). Polityka UE wobec muzułmanów i jej
konsekwencje. W: T. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne ( ss. 115-129). Kraków: Polskie Towarzystwo
Geopolityczne.
Kudła, N., Quirini-Popławski, Ł. (2015). Zrównoważony rozwój turystyki na
obszarach chronionych Karpat ukraińskich. W: K. Szpara, A. Wilkońska,
B. Zawilińska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki
w Karpatach (ss. 52-69). UNEP/GRID-Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Kukulak, J., Szelińska-Kukulak, M. (2015). Braga jako ośrodek turystyki religijnej na Portugalskiej Drodze św. Jakuba. W: P. Roszak, F. Mróz (red.),
Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10.
rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago (ss.
225–253). Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”. [J. Kukulak afiliacja
poza UP]
Mróz, F. (2015). Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: styczeń
2015 r. – lipiec 2015 r. W: P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago (ss. 415–423). Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.
Mróz, F. (2015). Droga św. Jakuba w Polsce – geneza i rozwój – w 10. rocznicę
otwarcia pierwszego szlaku jakubowego. W: Wyrwa A. (red.), Camino de
Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba
Apostoła Większego (wydanie II) (ss. 65–95). Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
77
Mróz, F. (2015). Wiedza o Camino de Santiago wśród studentów kierunku „Turystyka i rekreacja”. W: P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga św. Jakuba w
Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago (ss. 407–413). Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.
Mróz, F., Mróz, Ł. (2015). Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi – przeszłość i teraźniejszość. W: J. Krupa (red.),
Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz
ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego (ss. 295–310). Dynów:
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Mróz, F., Rettingier, R. (2015). Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego
przez studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolsce. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.),
Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (ss. 373–386).
Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
Noviello, M., Noviello, A., Noviello, F. (2015). Problemy rozwoju turystyki
w Neapolu. W: A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.) Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki (ss. 137-146). Lublin – Krosno:
Wydawnictwo ARMAGRAF.
Osuch, W. (2015). Koncepcja pedagogizacji studiów geograficznych w świetle
poglądów Jana Flisa – tradycja czy rzeczywistość. W: M. Nodzyńska,
W. Kopek-Putała (red.), Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić
od zapomnienia? (ss. 155-167). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Osuch,W., Pacyna, R. (2015). Multimedialny geograficzny atlas świata – walory
i funkcje edukacyjne. W: E. Szkurłat, A. Hibszer (red.), Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej (ss.
107-120). Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, t. 5. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja
Edukacji Geograficznej.
Osuch, W., Świętek, A. (2015). Edukacja uczniów romskich jako wyzwanie dla
polskiej szkoły. W: N. A. Fechner, A. Zduniak (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku
(ss. 59-74). Edukacja XXI wieku, 36(4). Poznań: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa.
Padło, T. (2015). Białe plamy w sercu Europy. Mapy szkicowe jako źródło poznania wyobrażeń o Europie Środkowej. W: R. Kusek, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga (red.), Narody i Stereotypy 25 lat później. Nowe granice,
nowe horyzonty (ss. 172-187). Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
78
Piróg, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na nauczycielskich
studiach geograficznych. Rozważania teoretyczne i wyniki badań. W: A.
Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w
kształceniu geograficznym : założenia teoretyczne, diagnoza, wykorzystania (ss. 109-121). Seria: Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, t. 4. Łódź - Sosnowiec: Komisja Edukacji
Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk
Geograficznych UŁ
Płazińska, K. (2015). Czynniki warunkujące efektywność nauczania na przykładzie geografii. W: M. Drewniak, M. Olkiewicz (red.), Nauka i biznes czyli
dwa przenikające się światy (ss.135-143). Słupsk: Wydawnictwo Network Solutions.
Płazińska, K. (2015), Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim. W: A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki (s.147-156). Lublin-Krosno:
Wydawnictwo ARMAGRAF.
Quirini-Popławski, Ł. (2015). Etapy kształtowania się funkcji turystycznej Beskidów Wschodnich (obwody iwano-frankowski i lwowski, Ukraina). W:
M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie (ss. 343-354). Warszawa: Uniwersytet Warszawski,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Quirini-Popławski, Ł. (2015). Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Beskidów Wschodnich w latach 1944 – 1991. W: E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja
i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę
urodzin (ss. 325-347). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Raźniak, P., Nowotnik, D. (2015). Zróżnicowanie procesów migracyjnych
w wybranych gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W: S.
Sitek (red.), „Stare i Nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej, 6 (ss. 49-66). Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.
Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., Długosz, Z. (2015). Miasta Ameryki
Łacińskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów tom 2, (ss. 189-206). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
Rettinger, R. (2015). Aspekt przestrzenny funkcjonowania enklaw turystycznych na Kubie. W: M. Durydiwka, K. Duda – Gromada (red.), Przestrzeń
w turystyce – znaczenie i wykorzystanie (ss.373-386).Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
79
Soja, R. (2015). Zasoby wodne Gorców. W: P. Czarnota, M. Stefanik (red.),
Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną (ss. 52 –
60). Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy. [afiliacja: IGiPZ PAN]
Stelmach-Fita, B. (2014). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia. W: A. Maciejewska (red.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia
dla zrównoważonego rozwoju, Seria Monografie, Gospodarka Przestrzenna, IGIK Politechnika Warszawska, Warszawa, T.VI Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią (ss. 11-24). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. [afiliacja poza UP] [Publikacja nie została wykazana w sprawozdaniu za 2014 r.]
Świętek, A. (2015). Poziom życia Romów w województwie małopolskim a działania władz państwowych na rzecz jego poprawy. W: J. Liro, M. Liro,
P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii,
t.3 (ss.231-244). Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Trzepacz, P., Płaziak, M., Więcław-Michniewska, J. (2015). Geografia współpracy międzynarodowej polskich miast. W: P. Trzepacz, J. WięcławMichniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach
geografów, tom 1 (ss. 375-389). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
Wilczyński, P. L. (2015). Produkcja wojskowej broni strzeleckiej w Europie.
W: T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy (ss. 61-72). Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
Wilczyński W. (2015). Zmierzch Europy – demograficzne konsekwencje przemian cywilizacyjnych. W: T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne (ss. 15-36). Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
Zioło, Z. (2015). Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. W: A. Prusek (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju
społeczno-ekonomicznego Polski w nowych warunkach światowych i europejskich (ss. 83-107), Seria wydawnicza „Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego” nr 4. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Ekonomicznej i Prognozowania.
H) POZOSTAŁE PUBLIKACJE (ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH NIESPEŁNIAJĄCE
WYMOGÓW
DLA
MONOGRAFII
NAUKOWEJ,
ABSTRAKTY,
ARTYKUŁY
80
W CZASOPISMACH NIEPUNKTOWANYCH,
PUBLIKACJI, SPRAWOZDANIA, WYKAZY ITP.)
NOTATKI
NAUKOWE,
RECENZJE
Augustowski,. K., Kukulak, J. (2015). The susceptibility of the Wielki Rogoznik riverbanks (Podhale Region) on the frost processes. W: P. Mentlik,
V. Stacke (red.), Role of filedwork in Geomorphology, Annual conference
of the Czech Association of Geomorphologists, March 10-13, 2015, Pilsen, Book of Abstracts, 10-12.
Bąk, M., Bąk, K., Okoński, S., Dulemba, P., Skupien, P. (2015). Micropalacontological and palynological analysis of the uppermost Maastrichtian deposits recorded in the Magura Unit (Polish, Outer Carpathians). W:
M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski (red.), Abstracts Book and Excursion Guide, 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and
10th Polish Micropalaeontological Workshop, September 2015, Olomouc. Grzybowski Foundation Special Publication, 21, s. 17-18.
Bąk, M., Górny, Z., Bąk, K. (2015). Redeposited sponge spicules into deep-water environment of the Silesian Basin during Middle-Late Cenomanian –
an environmental implications. W: M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski
(red.), Abstracts Book and Excursion Guide, 16th Czech-Slovak-Polish
Palaeontological Conference and 10th Polish Micropalaeontological
Workshop, September 2015, Olomouc. Grzybowski Foundation Special
Publication, 21, s. 15.
Bąk, M., Naglik, B., Natkaniec-Nowak, L., Bąk, K., Dulemba, P. (2015). New
record of organic-walled microfossils from the Middle Cambrian deposits
of the Pieprzowe Mts, Poland. W: VIET-POL 2015: 2nd International
Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, Hanoi, Vietnam, November 2015. Hanoi University of Mining and Technology, Vietnam, Bach Khoa Publishing House,
s. 93–96.
Bąk, M., Naglik, B., Natkaniec-Nowak, L., Bąk, K., Dulemba, P. (2015). Organic-walled microfossils from the Middle Cambrian sediments of the
Pepper Mountains, Poland – paleoenvironmental implications. W: M.
Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski (red.), Abstracts Book and Excursion
Guide, 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th
Polish Micropalaeontological Workshop, September 2015, Olomouc.
Grzybowski Foundation Special Publication, 21, s. 18-19.
Bąk, M., Okoński, S., Bąk, K. (2015). Intraspecific variability of the genus
Acanthocircus (Radiolaria) in relations to environmental changes around
the Cenomanian–Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE2). W: M. Bubík,
A. Ciurej, M. A. Kaminski (red.), Abstracts Book and Excursion Guide,
16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th Polish
81
Micropalaeontological Workshop, September 2015, Olomouc. Grzybowski Foundation Special Publication, 21, s. 15-16.
Biały, S., Bryndal, T., Kroczak, R. (2015). Modification of flood wave parameters by the anthropogenic geomorfological forms in Polish Flysch Carpathians. W: Konstruktyvna heohrafiya i kartohrafiya: stan, problemy,
perspektyvy. Conference held in Lʹviv, 14–16 may 2015, Ukraine, Extended abstracts. Lʹvivsʹkyy Natsionalʹnyy Universytet imeni Ivana
Franka, Heohrafichnyy Fakulʹtet, Kafedra Konstruktyvnoyi Heohrafiyi
i Kartohrafiyi.
Bińczycki, B. (2015). The Problem of Motivation to Work in the Public Sector
Organizations [in:] 9th International Quality Conference, University of
Kragujevac, Kragujevac 2015. [afiliacja: UEK]
Bińczycki, B., Trętko, M. (2015). Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością
jako narzędzie zarządzania. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej,
1202, s. 5-19. [afiliacja: UEK]
Brunn, S. D., Semczuk, M., Koszek, R., Gołuszka, K., Bołoz, G., Krzystanek,
A., Pyrda, A., Orkisz, A. (2015). Poland’s Voivodeships and Powiats and
the Geographies of Knowledge: What We Know and Don’t Know About
Human Resources and What We Can Do About it?, W: Z. Zioło, W. Kilar
(red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.
„Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” , Kraków
– Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Bryndal, T., Cybul, P., Dolnicki, P., Jarząbek, B., Jucha, W., Kotlarczyk, P.,
Kroczak ,R., Pacyna, R. (2015). Sprawozdanie z konferencji GIS - dziś
2014, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 4, s. 169- 175.
Bryndal, T., Dolnicki, P., Jucha, W., Kroczak, R. (2015). Wprowadzenie,
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 4, s. 9-11.
Chmielowska, D. (2015). The Pleistocene loamy deposits in the Orava Basin
(Western Carpathians) based on grain-size analysis. W: P. Mentlik, V.
Stacke (red.), Role of filedwork in Geomorphology. Annual conference of
the Czech Association of Geomorphologists, March 10-13, 2015, Pilsen,
Book of Abstracts: 40-42.
Chmielowska, D., Kukulak, J., Augustowski, K. (2015). Weathering origin of
the loamy deposits in the Orava Basin (Western Carpathians). W:
P. Mentlik, V. Stacke (red.), Role of filedwork in Geomorphology. Annual
82
conference of the Czech Association of Geomorphologists, March 10-13,
2015, Pilsen, Book of Abstracts: 42-43.
Chrobak, A. (2015). Geodiversity in the Spis Region (Northern Slovakia/Southern Poland). W; J. Zelenka (red.), Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního
ruchu, Recenzovany sbornik 5. rocniku conference. Hradec Kralove:
Wyd. Gaudeamus, s. 6-16.
Chrobak, A. (2015). Geotourism on landslides as a new way of education about
mass processes. Role of Fieldwork in Geomorphology, Abstracts, Annual
conference of the Czech Association of Geomorphologists, March 10–13,
2015 Plzeň, s. 44-45.
Chrobak, A., Wójcik, J. (2015). Geosites in Poland – valorization and categorization. 10th Czech – Polish – Slovak Seminarium, Changing Geographies: The transformation of subject an object orientation in geographical research, June 1–3, 2015, Litomysl, Czechia, s. 68.
Chrobak, A., Wójcik, J. (2015). Geotourism in Poland – developement and examples of various geotourism attractions. W: J. Zelenka (red.), Dobrá
praxe v udržitelnosti cestovního ruchu, Recenzovany sbornik 5. rocniku
conference, Hradec Kralove: Wyd. Gaudeamus, s. 17-26.
Ćwiąkała, M., Korzeniowska, J. (2015). Impact range of traffic pollution based
on a section of the Krakow-Zakopane trunk road. Logistyka, 4/2015,
s. 8781-8790.
Ćwikła, M. (2015). Hydropower and potential development in the Carpathian
Region. W: Resources of natural waters of the Carpathian Region. Materiały konferencyjne, Lviv, s. 121-124.
Dorocki, S., Brzegowy P. (2015). Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej (część druga). Z grodu Kingi, 211-212, s. 19-20.
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Józef Dietl a kwestia przemysłu uzdrowiskowego Galicji Zachodniej (podsumowanie). Z grodu Kingi, 218-219, s. 1516.
Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Lokalne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk
małopolskich na przykładzie Krynicy-Zdroju / Local conditions for spa
development in Malopolska on the example of Krynica-Zdroj. W: 12.
Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów
lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local
Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości /
and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line,
www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Gawor, Ł., Dolnicki, P. (2015). Arctic tourism – requirements, challenges, environmental protection. W: Geotour 2015. International Conference on Geotourism, Mining Tourism, Sustainable Development and Environmental
83
Protection. Book of abstracts. Strba L. (red.). October 15-17, 2015, Podbanskie, Slovakia, s. 23.
Gorajska, J. (2015). Geomorphic response to river regulation of the Vistula channel in the foreland of the Carpathian mountains in the last 200 years. W:
P. Mentlík, V. Stacke (red.), Role of fieldwork in geomorphology, Abstracts, Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists, March 10–13, 2015, Plzeň, Czech Republic, s. 32-33.
Hełdak, D. (2015). Rozwój metod badań z zakresu geologii i geomorfologii na
przykładzie publikacji z regionu Podhala w Przeglądzie Geologicznym.
W: J. K. Stępkowska, K. M. Stępkowska (red.), Rozwój nauki wczoraj
i dziś w badaniach młodych naukowców. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, s. 54-61.
Jędruszkiewicz, J. (2015). Climate change - Myths and facts. W: Teacher’s
SAIL 2015, 25 June – 2 July 2015, Stavanger, Norway – Belfast, Northern
Ireland, Program and abstracts, (http://www.bup.fi/phocadownload/Conferences/sail-for-teachers-2015/teachers-sail-2015-program-abstractslist-of-participants.pdf).
Jędruszkiewicz, J., Zieliński, M. (2015). Charakterystyka wysokich dobowych
sum opadów w Łodzi na tle cyrkulacji atmosferycznej. W: Klimat i Bioklimat Miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 21-23 września 2015
r. Streszczenia referatów i posterów, s. 59, (http://meteo.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/streszczenia.pdf).
Jędruszkiewicz, J., Zieliński M., Czernecki, B. (2015). The high precipitation
events over Lodz and its relation to atmospheric circulation. W: EUGEO
Budapest 2015, Congress Programme and abstracts, Budapest: Hungarian Geographical Society, s. 247, (http://eugeo2015.com/images/downloads/programme_and_abstracts_eugeo2015.pdf).
Jędruszkiewicz, J., Zieliński, M., Moniewski, P. (2015). Wpływ wielkości opadów na położenie zwierciadła wód gruntowych na przykładzie Łodzi. W:
Klimat i Bioklimat Miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź, 21-23
września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 40, (http://meteo.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/streszczenia.pdf).
Kilar, W. (2015). Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych / Technopolie as places of the location of IT corporations.
W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju
układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development
of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6
października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne
on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
84
Kilar, W. (2015). Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju oddziałów ponadnarodowych korporacji informatycznych w Krakowie. W: Z. Zioło, W. Kilar
(red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.
„Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 44).
Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego.
Kilar, W. (2015). Wykaz tomów „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego” oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu. W:
Z. Zioło, W. Kilar (red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu
i usług” (s. 112-119). Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości
i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Kilar, W. (2015). Wykaz tomów „Przedsiębiorczość – Edukacja”, W: Z. Zioło,
W. Kilar (red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”
(s. 120-122). Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Kittel, P., Muzolf, B., Alexandrowicz, W. P., Nalepka, D., Okupny, D., Stachowicz-Rybka, R. (2015). Stanowisko Smólsk. Badania paleoekologiczne
w Smólsku na Kujawach obejmujące okres od starszego neolitu. W:
D. Dzieduszyńska, M. Roman, (red.), Dynamika zmian roślinności Niżu
Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotanika Czwartorzędu, Łódź,
10-12 czerwca 2015 r.; Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii
Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
s. 80-89.
Kowalski, R. (2015). Pattern of stream channel morphology on the northern slope
of Babia Góra massif, Western Carpathian Mountains. W: P. Mentlík,
V. Stacke (red.), Role of fieldwork in geomorphology, Abstracts, Annual
conference of the Czech Association of Geomorphologists, March 10–13,
2015, Plzeň, Czech Republic, s. 54-55.
Kroczak, R., Bryndal , T. (2015). An attempt to assess the influence of road
network on flash flood wave parameters. The case study of the Carpathian
Foothills. W: J. Jasiewicz, Zb. Zwoliński, H. Mitasova, T. Hengl (red.),
85
Geomorphometry for Geosciences 2015, (ss. 197-200). Poznań: Adam
Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry.
Kroh, P. (2015). Głaz w Wantulach – przykład możliwości i ograniczeń lotniczego skaningu laserowego w interpretacji zróżnicowanej rzeźby górskiej, materiały konferencyjne, Ogólnopolska Konferencja naukowa pt.:
Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku”, IGiGP
UJ, PAEK, TPN, 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska.
Kroh, P., Struś, P., Wrońska-Wałach, D., Gorczyca, E., Długosz, M. (2015).
Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz
opartymi na lotniczym skaningu laserowym. W: Ogólnopolska Konferencja O!SUWISKO, 19-22 maja 2015 r, Wieliczka, Materiały Konferencyjne. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy, s. 39-40.
Krzesiwo, K. (2015). Bariery rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce w opinii
gestorów bazy narciarskiej. W: Z. Zioło, W. Kilar (red.), Problematyka
31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 53). Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Krzesiwo, K. (2015). Gospodarcze aspekty turystyki narciarskiej / Economic
aspects of ski tourism. W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość
jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor
in the Development of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Kukulak, J., Augustowski, K. (2015). Osuwiska na brzegach rzek zachodniego
Podhala. W: A. Kalinowska, P. Zawada (red.), Ogólnopolska Konferencja
OSUWISKO, 19-22.05.2015, Wieliczka. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. Materiały Konferencyjne: 40-41.
Kukulak, J., Olszak, J., Świerczewska, A. (2015). Dated deposits on the terraces
of the Wielki Rogoźnik stream (Podhale region) in the Orava Fault Zone.
W: P. Mentlík, V. Stacke (red.), Role of Fieldwork in Geomorphology.
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists, March
10-13, 2015, Pilzeň. Abstracts: 56-57.
Kurek, S., Osuch, W., Rachwał, T., Kilar, W., Świętek, A. (2015). Koncepcja
diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia
86
wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost
Generation) / The concept of diagnosis and development of entrepreneurial attitudes based on instruments developed within the framework of the
EU project RLG (Reaching the Lost Generation). W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" /
„Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Kurek, S., Rachwał, T., Kilar, W., Świętek, A., Semczuk, M. (2015). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju
wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable
Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary
Schools”) / Development of entrepreneurial attitudes with regard to the
principles of sustainable development among lower secondary school students using the „PowerPlayer” game developed within the international
project SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”). W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Łajczak, A. (2015). Anthropogenic changes in relief of raised bogs in the Polish
Carpathians. W: B. Jansen, S.D. Keesstra, G. Mol, J. Wallinga, A.M. Zaal
(red.), Wageningen Soil Conference 2015 ‘Soil Science in a Changing
World’, 23 - 27 August 2015, Wageningen, The Netherlands, Abstract
Book, s. 229.
Łajczak, A. (2015). Anthropogenic degradation of raised bogs in the OrawskoNowotarska Basin and valleys in Beskidy Mts., Polish Carpathian Mountains. W: І. V. Skilsky (red.), Regional Aspects of Floristic and Faunistic
Researches. Materials of the Second International Scientific and Practical Conference. 24-25April 2015. Putyla. Chernivtsi: Druk Art, s. 192194.
Łajczak, A. (2015). Cities on Volcanoes 8 Conference, Yogyakarta, Indonesia,
9-13 September 2014; Varia: Chronicle. Geographia Polonica, 88(2),
s. 197-199.
Łajczak, A. (2015). Factors of abiotic environment influencing distribution and
growth of peat bogs in Flysch Mountains, as exemplified by the Polish
87
Carpathians. W: B. Jansen, S.D. Keesstra, G. Mol, J. Wallinga, A. M. Zaal
(red.), Wageningen Soil Conference 2015 ‘Soil Science in a Changing
World’, 23 - 27 August 2015, Wageningen, The Netherlands, Abstract
Book, s. 125.
Łajczak, A. (2015). Role of land relief and geological structure in distribution
and growth of raised bogs in mountain flysch areas, as exemplified by the
Polish Carpathians. W: І. V. Skilsky (red.), Regional Aspects of Floristic
and Faunistic Researches. Materials of the Second International Scientific and Practical Conference. 24-25April 2015. Putyla. Chernivtsi: Druk
Art, s. 467-469.
Łajczak, A. (2015). Role of land relief and structure in the formation of peat
bogs in mountain areas, as exemplified by the Polish Carpathians. W:
P. Mentlík, V. Stacke (red.), Role of fieldwork in geomorphology, Abstracts, Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists, March 10–13, 2015, Plzeň, Cz., s. 64-65.
Łajczak, A. (2015). Transport of suspended sediment by the Vistula river basin
upstream of Kraków, southern Poland, and humain impact during the second half of the 20th century. W: P. Mentlík, V. Stacke (red.) Role of
fieldwork in geomorphology, Abstracts, Annual conference of the Czech
Association of Geomorphologists, March 10–13, 2015, Plzeň, Cz., s. 6667.
Łajczak, A. (2015). Zagrożenia infrastruktury turystycznej w masywie Babiej
Góry przez procesy stokowe o dużym natężeniu – mity czy rzeczywistość.
W: Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich
w 70-lecie Lubelskiej Geografii, 17-21 czerwca 2015 r., Lublin: Komitet
Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd
Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, s. 27.
Łajczak, A., Czajka, B. (2015). Ocena uwarunkowań przyrodniczych i dawnego
pasterstwa w ukształtowaniu przebiegu górnej granicy lasu w masywie
Babiej Góry. W: Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”, LX
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów
Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii, 17-21 czerwca 2015 r., Lublin:
Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne
(Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS w Lublinie, s. 28.
Łajczak, A., Czajka, B. (2015). The role of natural and anthropogenic factors
influencing the course of timberline at the Babia Góra Mt., Western Carpathian Mountains. W: І. V. Skilsky (red.), Regional Aspects of Floristic
88
and Faunistic Researches. Materials of the Second International Scientific and Practical Conference. 24-25April 2015. Putyla. Chernivtsi: Druk
Art, s. 456-458.
Łajczak, A., Czajka, B. (2015). The timberline in the Azau Valley in the Central
Caucasus Mountains in the context of landforms and the geomorphological processes modelling the area; Varia: World on Maps. Geographia Polonica, 88(2), s. 201-203.
Łajczak, A., Czajka, B., Kaczka, R. J. (2015). Reinterpretation of morphometry
of headwater areas using LiDAR data in homoclinal flysch mountain
ridge modeled by landslides. Case study of the Babia Góra Mt., the Western Carpathians. W: J. Jasiewicz, Z. Zwoliński, H. Mitasova, T. Hengl
(red.), Geomorphometry for Geosciences. Poznań: Adam Mickiewicz
University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, s. 115-117.
Łajczak, A., Czajka, B., Kaczka, R. J. (2015). The new features of landslide
relief discovered using LiDAR. Case study from the Babia Góra ridge,
Western Carpathian Mountains. W: P. Mentlík, V. Stacke (red.) Role of
fieldwork in geomorphology, Abstracts, Annual conference of the Czech
Association of Geomorphologists, March 10–13, 2015, Plzeň, Cz., s. 6263.
Malkiewicz, M., Okupny, D., Borówka, R. K., Fortuniak, A., Tomkowiak, J.,
Kloss, M., Lamentowicz, M., Pawłowski, D., Żurek, S., Forysiak, J.
(2015). Wiek i warunki sedymentacji osadów biogenicznych torfowiska
Białe Ługi. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman, (red.), Dynamika zmian
roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotanika
Czwartorzędu, Łódź, 10-12 czerwca 2015 r.; Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań Czwartorzędu
Polskiej Akademii Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy, s. 37-38.
Mróz, F. (2015). 80 lat temu w Wilnie. Tygodnik Rodzin Katolickich. Źródło, nr
41 (1241), 11 X 2015 r., s. 31.
Mróz, F. (2015). Akcja Katolicka chce czuwać i działać! Tygodnik Rodzin Katolickich. Źródło, nr 40 (1240), 4 X 2015 r., s. 9.
Mróz, F. (2015). Dalej! Boże, wspieraj nas! Tygodnik Rodzin Katolickich. Źródło, nr 31 (1231), 2 VIII 2015 r., s. 7.
Mróz, F. (2015). Nocna droga krzyżowa. Tygodnik Rodzin Katolickich. Źródło,
nr 10 (1210), 8 marca 2015 r., s. 10.
Mróz, F. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju turystyki w wybranych gminach na Roztoczu / Entrepreneurship as a factor of tourism deve89
lopment in selected municipalities on Roztocze, W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" /
„Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Mróz, F. (2015). Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce. Tygodnik Rodzin
Katolickich. Źródło, nr 38 (1238), 20 IX 2015 r, s. 19-21.
Mróz, F. (2015). Sanktuaria Krzyża Świętego w Polsce. Tygodnik Rodzin Katolickich. Źródło, nr 13 (1213), 29 III 2015 r., s. 18-19.
Mróz, F. (2015). Szli w intencji ŚDM Kraków 2016. Niedziela Małopolska, nr
37 (466), 13 IX 2015 r., s. II.
Mróz, F. (2015). Załóż mundur i przypnij lilijkę. Tygodnik Rodzin Katolickich.
Źródło, nr 36 (1236), 6 IX 2015 r., s. 18.
Nita, M., Okupny, D., Alexandrowicz, W. P., Borówka, R. K., Fortuniak, A.,
Tomkowiak, J., Kloss, M., Pawsłowski, D., Żurek, S. (2015). Osady wypełniające paleopolja w Bydlinie (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
w świetle wybranych metod paleogeograficznych. W: D. Dzieduszyńska,
M. Roman (red.), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie
późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie.
VII Konferencja Paleobotanika Czwartorzędu, Łódź, 10-12 czerwca 2015
r.; Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, s. 51-52.
Noviello, M. (2015). Dysproporcje społeczno-ekonomiczne i bariera mentalna
między północnymi i południowymi Włochami. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Poznań:
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 99-103.
Noviello, M. (2015). Historyczne uwarunkowania dysproporcji w poziomie rozwoju północnych i południowych Włoch. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny
(red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, s. 94-98.
Obremska, M., Forysiak, J., Kloss, M., Okupny, D., Borówka, R. K., Pawłowski, D., Twardy, J., Żurek, S. (2015). Stanowisko Kopanicha. Geneza
misy, fazy rozwoju torfowiska Kopanicha i jego antropogeniczne przekształcenia. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.), Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotanika Czwartorzędu, Łódź, 10-12 czerwca 2015 r.; Katedra Geomorfologii i Paleo90
geografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, s. 101-105.
Okupny, D., Forysiak, J., Borówka, R. K., Fortuniak, A., Kloss, M., Obremska,
M., Tomkowiak, J. (2015). Paleośrodowiskowe zmiany w świetle analiz
paleobotanicznych i geochemicznych późnovistuliańskich i holoceńskich
osadów węglanowych w torfowiskach okolic Łodzi. W: Paleoklimat.
2. Konferencja Naukowa Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej.
Referaty i postery, Warszawa, 24-25 listopada 2015 r., Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, s. 67.
Osuch, W., Świętek, A. (2015). Ocena kompetencji uczestników warsztatów
w projekcie europejskim RLG („Reaching the Lost Generation”) / The
assessment of workshop participants’ competencies in the EU project
RLG („Reaching the Lost Generation”). W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc. up.krakow.pl).
Padło, T. (2015). Na granicy, której nie ma. Kontakt 29/2015.
Padło, T. (2015). Route 66. Wielka Księga Narwiańska (ss. 352-356). Łomża:
Stopka.
Patkowski, B. (2015). Przestrzenne uwarunkowania rynku usług prawniczych
w województwie małopolskim / Spatial conditions of the legal services
market in the Małopolskie voivodeship. W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Pawłowski D., Borówka R. K., Kowalewski G., Luoto T. P., Milecka K., Nevalainen L., Okupny D., Płóciennik M., Tomkowiak J., Zieliński T. (2015).
Zapis zmian środowiskowych w osadach torfowiska z doliny Grabi (centralna Polska). W: Paleoklimat. 2 Konferencja Naukowa Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej. Referaty i postery, Warszawa, 24-25
listopada 2015 r., Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, s. 68.
Pietras, B., Chrobak, A. (2015). Extremely strong winds in the Tatra Mountains
in 1968 and 2013 – meteorological conditions and scale of devastation.
91
Role of Fieldwork in Geomorphology, Abstracts, Annual conference of
the Czech Association of Geomorphologists, March 10–13, 2015 Plzeň,
s. 84.
Pietras, B., Wilczyńska-Michalik, W., Samek, L., Rzeźnikiewicz, K., Łatkiewicz, A., Michalik, M. (2015). Submicron particulate matter in Urban atmosphere in Kraków (S Poland). W: Goldschmidt2015 Abstracts, s. 2488,
(http://goldschmidt.info/2015/uploads/abstracts/finalPDFs/2488.pdf).
Piotrowski, P., Jędruszkiewicz, J. (2015). Winter precipitation variability during the western atmospheric circulation in Central Poland. W: EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 12, 15th EMS / 12th ECAM, EMS2015-212,
(http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2015/EMS2015-212.pdf).
Piotrowski, P., Jędruszkiewicz, J., Pietras, B. (2015). Czynniki atmosferyczne
wpływające na koncentrację pyłowych zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. W: Klimat i Bioklimat Miast, V Ogólnopolska Konferencja, Łódź,
21-23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów, s. 35,
(http://meteo.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/streszczenia.pdf).
Piróg, D. (2015). Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu
badań / Determinants of individual entrepreneurship: an outline of the
current state of research. W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as
a Factor in the Development of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski
Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015
(materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl)
Piróg, D. (2015). Scenariusz szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu ZAMEK do diagnozy predyspozycji zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 120 s.
Piróg, D., Rachwał, T. (2015). Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK
/ Diagnosis of professional predispositions and entrepreneurial potential
of students with using e-ZAMEK tool. W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Płaziak, M. (2015). 30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa
nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług
92
w układach przestrzennych”, Kraków, 1-2.12.2014 r., Przegląd Geograficzny 87 (2), s. 366-368.
Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2015). Postawy ludzi młodych wobec innowacji
a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich. Logistyka, 2/2015, s. 1028-1038.
Płaziak, M., Szymańska, A. I. (2015). Zachowania konsumentów na placach
targowych na przykładzie Nowej Huty / Consumers’ behavior at the markets in Nowa Huta. W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość
jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor
in the Development of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Płazińska, K. (2015). Kierunki rozwoju badań z zakresu turystyki na przestrzeni
lat. W: J. K. Stępkowska, K. M. Stępkowska (red.), Rozwój nauki wczoraj
i dziś w badaniach młodych naukowców. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, s. 126-136.
Prokop, P., Bryndal, T., Bucała, A., Kroczak, R., Soja, R. (2015). Estimation
of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). W: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution, International conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015, Extended Abstracts, (ss. 137-140), Barnaul:
Publishing House of Altai State University.
Quirini-Popławski, Ł. (2015). Realizacja polityki transportowej miasta Krakowa poprzez funkcjonowanie parkingów podziemnych – wyniki badań
terenowych. W: Z. Zioło, W. Kilar (red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 70), Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Quirini-Popławski, Ł. (2015). Rozwój form ochrony przyrody a turystyka w obszarach przygranicznych Ukraińskich Beskidów Wschodnich – ujęcie
czasowe, Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”, Lublin,
s.33.
Rachwał, T. (2015). 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego – główne problemy badawcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
29(4), s. 144-160.
93
Rachwał, T. (2015). Problematyka badawcza uwarunkowań międzynarodowych
transformacji przemysłu Polski. W: Z. Zioło, W. Kilar (red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe
uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 72-73), Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.
Rettinger, R. (2015). Ekonomiczne i społeczne skutki rozwoju turystyki hazardowej w Makau / Economic and social consequences of gambling tourism development in Macau.W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as
a Factor in the Development of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski
Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015
(materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Ruiz-Villanueva, V., Wyżga, B., Hajdukiewicz, H., Mikuś, P., Zawiejska, J.,
Stoffel, M. (2015). Exploring wood dynamics in contrasting river morphologies: a numerical modelling approach. Third International Conference Wood in World Rivers, Padova, 6-10 July 2015:143-145.
Rzepecki, S., Obremska, M., Twardy, J., Forysiak, J., Okupny, D. (2015). Stanowisko Przybranówek. Zapis neolitycznej antropopresji w świetle analiz
środowiskowych, materiałów archeologicznych i palinologicznych badań
rdzenia z bagna „Katarzyna”. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.),
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych
zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja
Paleobotanika Czwartorzędu, Łódź, 10-12 czerwca 2015 r.; Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań
Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy, s. 75-79.
Semczuk, M., Majewski, K., Gil, A. (2014). Uwarunkowania i kierunki zmian
ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich, 5, s. 47–60. [Publikacja nie została wykazana w sprawozdaniu za 2014 r.]
Soja, R. (2015). „RB Bory Tucholskie na tle światowej listy rezerwatów biosfery
UNESCO”, Konferencja Naukowo-Praktyczna “Bobry w Rezerwacie
Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”,
Stara Kiszewa, 28-29.10.2015, s.15, abstrakt.
Stachowicz-Rybka, R., Kittel, P., Elias, S., Mueller-Bieniek, A., Muzolf, B.,
Okupny, D., Płóciennik, M., Wacnik, A. (2015). Badania archeologiczne
94
oraz analizy środowiskowe pozostałości moczydła z XVI w. w Lutomiersku (woj. łódzkie). W: Materiały VII Warsztatów Archeobotanicznych,
28-30 września 2015, Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. s. 22.
Stelmach-Fita, B. (2015). Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami / The role of geoinformation
in partnership between local government units and business. W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local
Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości /
and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line,
www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Szeberényi, J., Bradák, B., Józsa, S., Kiss, K., Markó, A., Medved’ova, A.,
Megyeri, M., Molnár, M., Rostinsky, P., Szakmány, G., Szmánda, J.,
Varga, G. (2015). Sediments and archeological findings of abounded
brickyard at Mala nad Hronou, Slovakia W: EUGEO Budapest 2015,
Congress Programme and abstracts, Budapest: Hungarian Geographical
Society, s. 240.
Tokarski, A. K., Márton, E. Świerczewska, A. Zasadni, J., Kukulak, J., Fheed,
A. (2015). Neotectonic rotations in the Orava – Nowy Targ intramontane
basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study. W: 12th Alpine WorkShop – Emilie Argand Conference – EGU series, 13-19 September 2015, Montgenèvre / Briançon –
French Hautes-Alpes. Abstract Volume: s. 54-54.
Tracz M., Wójtowicz B. (2015). Wprowadzenie / Introduction. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 193, IX, s. 3-8.
Wantuch-Matla, D. (2015). Ameryka na krawędzi szybu. [Recenzja]. Architektura i Biznes, nr 5/2015, s. 35.
Wantuch-Matla, D. (2015). Biur-off-iec. Architektura i Biznes, nr 5/2015, s. 6869.
Wantuch-Matla, D. (2015). Czarne bugnato. Architektura i Biznes, nr 3/2015,
s. 78-79.
Wantuch-Matla, D. (2015). Komentarz do współczesności. Architektura i Biznes, nr 2/2015, s. 82-83.
Wantuch-Matla, D. (2015). Krakowskie biurowce. [Rozmowa z Arturem Jasińskim]. Architektura i Biznes, nr 5/2015, s. 40-49.
Wantuch-Matla, D. (2015). Kultura ciągłości. [Wywiad z Mirosławem Frąszczakiem]. Architektura i Biznes, nr 1/2015, 70-73.
95
Wantuch-Matla, D. (2015). Opowieść z Gershwinem w tle. [Recenzja]. Architektura i Biznes, nr 3/2015, s. 28.
Wantuch-Matla, D. (2015). Poppodium. Architektura i Biznes, nr 3/2015, s. 5051.
Wantuch-Matla, D. (2015). Poszukiwanie wspólnego języka. Architektura
i Biznes, nr 1/2015, s. 17.
Wantuch-Matla, D. (2015). Przestrzenne negocjacje. [Recenzja]. Architektura
i Biznes, nr 2/2015, s. 26.
Wantuch-Matla, D. (2015). Re-animacja sytuacji. [Recenzja]. Architektura
i Biznes, nr 3/2015, s. 30.
Wantuch-Matla, D. (2015). Solo dom. [Wywiad z Tadeuszem Lemańskim]. Architektura i Biznes, nr 4/2015, s. 72-73.
Wantuch-Matla, D. (2015). Sylweta zrównoważona. [Wywiad z Miłoszem Stopińskim]. Architektura i Biznes, nr 5/2015, s. 76-79.
Wantuch-Matla, D. (2015). Tańczący z mundurowymi. Architektura i Biznes,
nr 3/2015, s. 68-69.
Wantuch-Matla, D. (2015). Tektonika elewacji. [Wywiad z Andrzejem Bulandą]. Architektura i Biznes, nr 5/2015, s. 62-65.
Wantuch-Matla, D. (2015). Topografia betonowej płyty. Technologie odwzorowywania faktur. Architektura i Biznes, nr 2/2015, s. 32-43.
Wibig, J., Jędruszkiewicz, J. (2015). Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in other parts of Baltic Sea
Basin. W: EUGEO Budapest 2015, Congress Programme and abstracts,
Budapest:
Hungarian
Geographical
Society,
s.
168,
(http://eugeo2015.com/images/downloads/programme_and_abstracts_eugeo2015.pdf).
Wilczyńska-Michalik, W., Michalik, M. (2015). Elements of geology in secondary schools for better understanding of sustainable development. W:
Pathways to the Future, Education for Sustainable Development,
22.04.2015-24.04.2015, Tallinn, Estonia, materiały konferencyjne,
s. 106.
Wilczyńska-Michalik, W., Michalik, M. (2015). Teaching of sustainable development - the importance of case studies. W: Pathways to the Future, Education for Sustainable Development, 22.04.2015-24.04.2015, Tallinn,
Estonia, materiały konferencyjne, s. 106.
Wilczyński, P. L. (2015). Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1. – surowce energetyczne. Geografia w szkole, 5, s. 4-11.
96
Wilczyński, P. L. (2015). Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 2. – rudy żelaza i metali uszlachetniających stal. Geografia
w szkole, 6, s. 8-16.
Wilczyński, P. L. (2015). Gra wojenna Polski - wyzwania dla bezpieczeństwa
Polski na nową kadencję prezydencką. OMZ Ochroniarz, 57, s. 2-5.
Wilczyński, P. L. (2015). Nie tylko koncerny, czyli kto może zarobić na zbrojeniach (wywiad). Polska Zbrojna, 09, 2015.
Wilczyński, P. L. (2015). Zemsta za Arabską Wiosnę? Co uczeń powinien wiedzieć o powstaniu na Ukrainie. Geografia w szkole, 3, s. 18-21.
Wójtowicz, B. (2015). Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie. W: Z. Zioło, W. Kilar (red.),
Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 104), Kraków
– Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Wyżga, B., Mikuś, P., Zawiejska, J., Przebięda, M., Ruiz-Villanueva, V.,
Kaczka, R. J. (2015). Log transport and deposition during a flood in
a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. Third International Conference Wood in World Rivers, Padova, 6-10 July 2015:140142.
Zawiejska, J., Wyżga, B., Mikuś, P., Kaczka, R. J. (2015). Contrasting patterns
of wood storage in mountain watercourses nar rower and wider than the
height of riparian trees. Third International Conference Wood in World
Rivers, Padova, 6-10 July 2015: 55-57.
Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych / Entrepreneurship in the development of local systems. W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz
8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6
October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Zioło, Z. (2015). Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przemysłu i usług. W: Z. Zioło, W. Kilar (red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s.103-105), Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
97
Zioło, Z. (2015). Wpływ uwarunkowań na procesy przemian społeczno-gospodarczych układów regionalnych, Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły
Wyższej im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle, z. 12, s. 7-26. [afiliacja: PSW]
Zioło, Z.. Kilar, Z. (2015). Wprowadzenie, Introduction. W: Z. Zioło, W. Kilar
(red.), Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.
„Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (s. 5-7),
Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego.
Zioło, Z., Rachwał, T. (2015). Wprowadzenie, Introduction. Przedsiębiorczość
– Edukacja, 11, s. 5-6
Zioło, Z., Rachwał, T. (2015). Wprowadzenie, Introduction. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), s. 36.
Zioło, Z., Rachwał, T. (2015). Wprowadzenie, Introduction. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), s. 36.
Zioło, Z., Rachwał, T. (2015). Wprowadzenie, Introduction. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(3), s. 34.
Zioło, Z., Rachwał, T. (2015). Wprowadzenie, Introduction. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(4), s. 36.
Ziółkowska-Weiss, K. (2015). Ocena podstaw przedsiębiorczości przez
uczniów andrychowskich szkół ponadgimnazjalnych / The basics of entrepreneurship evaluation by the students of upper secondary schools in
Andrychów. W: 12. Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the
Development of Local Systems” oraz 8. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli
Przedsiębiorczości / and 8th Conference of Entrepreneurship Teachers
Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
Zuchnicka, P., Korzeniowska, J. (2015). Evaluation of traffic noise pollution in
chosen sites in Krakow. Logistyka, 4/2015, s. 9980-9986.
Żelazny, M., Siwek, J., Kot, M., Płaczkowska, E., Wolanin, A., Kasina, M., Fidelus, J., Chmielewska-Błotnicka, D., Jelonkiewicz, Ł. (2015). Zróżnicowanie składu chemicznego wód potoków. W: K. Dąbrowska, M. Guzik
(red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Ark. III.5. Skład chemiczny
wód, Zakopane, Wydawnictwo Tatrzański Park Narodowy.
98
Żemła, M. (2015). Wykorzystanie internetu przez gestorów schronisk górskich
w Polsce do pozyskiwania gości / The use of Internet by operators’ of
mountain huts in Poland to attract guests. W: 12. Konferencja Naukowa
"Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych" / „Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” oraz 8.
Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 8th Conference
of Entrepreneurship Teachers Kraków, 5-6 października 2015 / 5-6 October 2015 (materiały konferencyjne dostępne on-line, www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl).
99
REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH
A) REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWYCH, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH ORAZ
NUMERÓW TEMATYCZNYCH CZASOPISM
Bryndal, T., Dolnicki, P., Jucha, W., Kroczak, R., red. (2015). Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 4.
Chrobak, A., Godzik, B., red. (2015). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom II, Nauki Biologiczne, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Chrobak, A., Kotarba, A., red. (2015). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom I, Nauki o Ziemi, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Chrobak, A., Zwijacz–Kozica, T., red. (2015). Przyroda Tatrzańskiego Parku
Narodowego a Człowiek, Tom III, Człowiek i Środowisko, Wydawnictwo
TPN, Zakopane.
Kwiatek-Sołtys, A., red. (2015). Small Towns’ Development Problems. Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 178, VIII.
Luc, M., Somorowska, U., Szmańda, J. B., red. (2015). Landscape Analysis
and Planning. Geographical Perspectives. Cham, Heilderberg, New
York, Dordrecht, London: Springer.
Łajczak, A., Kaczka, R. J., red. (2015). Geographia Polonica. The dynamics of
the timberline in Central Europe, 2, vol. 88(2).
Roszak, P., Mróz, F., red. (2015). Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.
Tracz, M., Wójtowicz, B., red. (2015). Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis Studia Geographica, 193, IX. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Pedagogicznego.
Trzepacz, P., Więcław-Michniewska, J., Brzosko-Sermak, A., Kołoś, A., red.
(2015). Miasto w badaniach geografów, tom 1. Kraków: Wydawnictwo
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zioło, Z., Rachwał, T., red. (2015). Rozwój przemysłu w wybranych krajach /
Development of industry in selected countries, Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(1),
Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
100
Zioło, Z., Rachwał, T., red. (2015). Przemiany struktur przemysłu i usług
w układach regionalnych/Changes of the industry and services structures
in regional systems. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(2), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Zioło, Z., Rachwał, T., red. (2015). Przemiany sektora energetycznego i usług/
Changes in the energy sector and services. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial
Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(3), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, WarszawaKraków.
Zioło, Z., Rachwał, T., red. (2015). Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych / Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related
issues. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(4), Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydaw. Naukowe UP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Zioło, Z., Rachwał, T., red. (2015). Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / The role of entrepreneurship in the socio-economic developmentof spatial systems, Przedsiębiorczość - Edukacja / Entrepreneurship - Education, 11, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
Zioło, Z., red. (2015). Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł.
ks. W. Findysza, z. 12, Jasło.
B) REDAKCJA POZOSTAŁYCH PRAC ZBIOROWYCH
Apollo, M., Bandoła, Ł., Duda, K., Kraska, K., Krzyk, A., Poduszyńska, A., red.
(2015). Książka abstraktów: Natura – Człowiek – Kultura 2015. Kraków:
Wyd. Kasper.
Zioło, Z., Kilar, W., red. (2015). Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Kraków – Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im.
101
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
102
INNE PRACE NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI
dr inż. Joanna Korzeniowska
Opiniowanie opracowania dotyczącego „Budowy nowoczesnego kolejowego, kontenerowego terminalu przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Kutno”, realizowanego przez Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
dla WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, listopad 2015 rok.
Opiniowanie opracowania dotyczącego „Analizy wskaźników stopnia
usprawnienia dla pojazdów autobusowych oraz pojazdów indywidualnych wynikających z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ruchem i Transportem Publicznym w mieście Legnica”, realizowanego
przez Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie dla Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
grudzień 2015 rok.
dr Daniel Okupny
Inwentaryzacja gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk, które mogą ulec
zniszczeniu na obszarze gminy Czarnożyły w pow. wieluńskim, w miejscu
projektowanej farmy wiatrowej. Ekspertyza dla Zakładu Ochrony Środowiska NATURA Roksana Napieralska w Śremie, s. 1-8.
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Współpraca z Median Institute na rzecz Institute for Educational Research
and Development i Ministerstwa Edukacji Węgier w sprawie reformy systemu edukacji na Węgrzech.
dr Danuta Piróg
Ekspert merytoryczny w projekcie Poznaj swoje predyspozycje
zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
(marzec 2014-czerwiec 2015).
dr Tomasz Rachwał
Raport z analizy wyników badań kompetencji interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, zawodowych oraz analitycznych w środowisku
nowych technologii studentów kierunków filologia i edukacja techniczno-informatyczna realizowanych w ramach projektu Kompetentny
student – dobry pracownik, 14 s.
dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek
Raport z posiedzenia okrągłego stołu z pracodawcami projektu Kompetentny student – dobry pracownik, Kraków, 23.02.2015 r., 13 s.
103
prof. dr hab. Roman Soja
Ekspertyza dla Prokuratury Kraków-Nowa Huta „Opinia dotycząca możliwości przemieszczenia przez wodę płynącą zwłok w p. Łęgowskim”
(akta 6DS92/14) – 6 str.
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Projekt urbanistyczny: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik” – 2015 rok, wykonany
w ramach prac zespołu autorskiego w składzie: prof. dr hab. inż. arch.
Krystyna Gruszecka, mgr inż. Marta Staśkowska, mgr inż. Łukasz Beń,
mgr inż. Jan Kubera, mgr Ilona Izdebska-Jóźwik, mgr inż. Monika Wróbel, mgr inż. Grażyna Martusewicz Wlaź, tech. Jacek Guranowski, dr inż.
arch. Beata Stelmach-Fita, mgr inż. Magdalena Ziółkowska, inż. Paweł
Pleń.
dr Krzysztof Wiedermann
Guzik R., Kołoś A., Wiedermann K., 2015. Stan i dostępność usług publicznych, W: R. Guzik, Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych
między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Kraków, s. 228-292.
Uliszak R., Wiedermann K., 2015. Wybrane elementy ponadlokalnego
kontekstu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Augustowa.
Wiedermann K., 2015. Poziom i warunki życia w pomorskich miastach,
W: R. Guzik, Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Kraków, s. 191-227.
Wiedermann K., 2015. Ocena warunków życia oraz funkcjonowania instytucji publicznych w miastach, W: R. Guzik, Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem,
Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Kraków, s. 310-322.
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
Żemła M., 2015. Nowe produkty turystyczne. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie. Materiały dla uczestników szkolenia w ramach projektu Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne realizowanego przez Instytut Turystyki
w Krakowie i Polską Konfederację Pracodawców Lewiatan przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. [afiliacja: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach]
Żemła M., 2015. Problematyka badawcza związana z regionem Karpat
podejmowana przez Katedrę Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej w Katowicach. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie,
104
AGH Kraków i Euroregion Karpaty. Materiały z konferencji „Partnerstwo na rzecz rozwoju turystki w Karpatach” . [afiliacja: Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach]
105
ROZWÓJ NAUKOWY I DYDAKTYCZNY KADRY
mgr Michał Apollo
Sztuka Nauczania – uczestnictwo w kursie realizowanym przez Studium
Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego (30 godz.):
25.11.2014 – 10.03.2015.
Staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Turystyki i Rekreacji Wydziału
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej: październik – listopad 2015.
dr Tomasz Bryndal
Złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk o
Ziemi w dyscyplinie geografia (wniosek z dnia 14 lipca 2015).
Staże krajowe:
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego, Zakład Badań Geośrodowiska, 16-23
czerwca 2015 r.
Ojcowski Park Narodowy, 1-8 czerwca 2015 r.
mgr Anna Chrobak
Staż zawodowy w Programie Kartografia Geologiczna Podstawowa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 16.03-30.04.2015.
dr Anna Delekta
Uczestnictwo w konferencji metodycznej oraz warsztatach z zakresu nauczania przyrody pt. „Innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych według PINaP”, Kraków, 21 września 2015 r., organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
dr Rafał Kroczak
Szymbark, Stacja Naukowa IGiPZ PAN w Szymbarku, 16-23 maja 2015
r.
Ojców, Ojcowski Park Narodowy, 1-8 czerwca 2015 r.
mgr Szymon Okoński
Uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera na podstawie obronionej pracy
inżynierskiej pt. Profil geochemiczny złoża rud miedzi OZG „Rudna”;
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie; 29.09.2015; promotor: prof. dr hab. inż. Adam
Piestrzyński.
106
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Udział w konferencji szkoleniowej „Jesienna Szkoła EWD 2015”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1-3 października 2015 r.
dr Tomasz Padło
Sztuka Nauczania – uczestnictwo w kursie realizowanym przez Studium
Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego (30 godz.):
25.11.2014 – 10.03.2015.
mgr Bartłomiej Patkowski
Otwarcie przewodu doktorskiego, temat pracy: Społeczno-ekonomiczne
i przestrzenne uwarunkowania rynku systemów informacji prawnej w
województwie małopolskim, promotor: prof. UP dr hab. Witold Wilczyński, promotor pomocniczy: dr Tomasz Rachwał.
dr Łukasz Pawlik
Kurs on-line Pogromcy danych (http://www.pogromcydanych.icm.
edu.pl/) dedykowany analizie danych statystycznych w programie R (autor kursu: dr hab. Przemysław Biecek).
mgr Bartłomiej Pietras
Seminarium Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej, Kraków, 12-13 września 2015 r., organizator: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.
dr Danuta Piróg
Uczestnictwo w konferencji metodycznej pt. „Innowacyjne nauczanie
przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych według PINaP”, Kraków,
21 września 2015 r., organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Podwyższenie kompetencji poprzez udział w konferencjach szkoleniowych z certyfikatem i bez:
Konferencja szkoleniowa organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nt. „Wdrażanie ustawy krajobrazowej w praktyce,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju”, Warszawa, 3-4 listopada 2015 poznanie interpretacji ustawowych przepisów;
Konferencja edukacyjna - debata ekspercka nt. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w kontekście nowych regulacji prawnych, impreza towarzysząca konferencji „Wspólna Przestrzeń”, Towarzystwo Urbanistów
Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Centrum Kongresowe ICE Kraków,
15 października 2015 r. – poznanie interpretacji ustawowych przepisów;
107
“Architecture Expo Conference INGLASS. Glass Architecture and Engineering”, ABPLUS Events, SARP, Warszawa, 27 maja 2015 r. – Certyfikat uczestnictwa;
“Architecture Expo Conference LAUD. Landscape architecture. Urban
design”, ABPLUS Events, SARP, Warszawa, 27 marca 2015 r. – Certyfikat uczestnictwa; (bez afiliacji Uniwersytetu Pedagogicznego)
“Architecture Expo Conference GIS. Interior architecture. Interior design”, ABPLUS Events, SARP, Warszawa, 9 lutego 2015 r. – Certyfikat
uczestnictwa; (bez afiliacji Uniwersytetu Pedagogicznego)
dr Piotr Wilczyński
Certyfikat instruktora „Indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się bronią i środkami technicznymi”.
dr Mirosław Wójtowicz
Staż naukowy w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
w terminie 25–29 maja 2015 r.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii,
8 lipca 2015; promotor: dr hab. Bożena Wójtowicz; publiczna obrona
pracy doktorskiej „Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej” (praca otrzymała wyróżnienie).
Uczestnictwo w konferencji metodycznej oraz warsztatach z zakresu nauczania przyrody pt. „Innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych według PINaP”, Kraków, 21 września 2015 r., organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
108
PROMOTORSTWO, OPINIE I RECENZJE
dr Bernard Bińczycki
9.07.2015 uchwałą Rady Wydziału Zarządzania UEK powołany na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej „Analiza procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zatrudniających osoby
z niepełnosprawnością”, doktorantka WZ UEK mgr Monika Trętko, promotor prof. dr hab. Janina Filek.
dr Anna Delekta
Recenzje artykułów do zeszytów naukowych Humanities and Social
Sciences.
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Recenzje doktorskie:
Katarzyna Śliwa-Martinez – Partnerstwo w rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody w Karpatach (IGiGP UJ),
Anna Kibych – Procesy akulturacji na Huculszczyźnie (IG UP).
dr Piotr Dolnicki
Recenzja artykułu do Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Teoria
i praktyka – wybrane problemy. Wydawnictwo Armagraf ISBN: 978-8365121-19-6 s. 47-58.
dr Sławomir Dorocki
Recenzja artykułu do Prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Recenzja dwóch artykułów - The 26th IBIMA conference on Innovation
Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From
Regional Development to Global Growth in Madrid, Spain 11-12 November 2015.
Recenzja pięciu artykułów - Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się
światy (2015), red. M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk: Network Solutions.
Recenzje dwóch artykułów (łącznie cztery recenzje) - Kwartalnik naukowy Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (2015).
dr Joanna Fidelus
Recenzja artykułu do: J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii tom 3, (ss. 73-90), IGiGP UJ, Kraków.
109
dr Joanna Jędruszkiewicz
Recenzja grantu zagranicznego dla National Research, Development and
Innovation Office (NKFIH).
Recenzja wydawnicza artykułu w czasopiśmie Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Geographica Physica.
Recenzja wydawnicza artykułu w czasopiśmie Contemporary Trends in
Geoscience.
dr Paweł Kroh
2 recenzje wydawnicze artykułów do Prac Studenckiego Koła
Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Promotor mgr Doroty Chielowskiej (doktorantka w IG UP) – otwarty
przewód doktorski, przygotowywana praca doktorska: Poligeneza glin na
stożkach fluwioglajalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej.
Promotor mgra Karola Majewskiego (doktorant w IG UP), przygotowywana praca doktorska: Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala.
Opieka naukowa nad doktorantami IG UP: mgr. inż. Szymonem Białym,
mgr. Sławomirem Supersonem, mgr. Damianem Hełdakiem, mgr Agatą
Pyrdą i mgr Katarzyną Pazio.
Recenzja wydawnicza artykułu do monografii pt. Wybrane zagadnienia
geomorfologii eolicznej (UJ).
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Opieka naukowa nad doktorantami:
promotor mgr Dariusza Nowotnika (UP) – otwarty przewód doktorski,
promotor mgr Marzeny Kozyry (UJ) – otwarty przewód doktorski,
opiekun naukowy doktorantów: mgr Agnieszki Łuków, mgr Aliny Haczek, mgr Pauliny Zbleń oraz mgr Gabrieli Bołoz.
Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej pt.: „Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych”.
Recenzja czterech artykułów złożonych do Prac Geograficznych IGIGP
UJ; recenzja artykułu do Geographia Polonica; recenzja artykułu do
Przeglądu Geograficznego; recenzja artykułów do Zeszytów Naukowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
110
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Recenzent dla: Tijdschrift voor economische en sociale geografie (lista A
MNiSW); European Planning studies (lista A MNiSW); European Countryside.
prof. dr hab. Adam Łajczak
Promotorstwo pracy doktorskiej (po otwarciu przewodu doktorskiego):
mgr Barbara Czajka, temat pracy doktorskiej: Funkcjonowanie strefy ekotonu górnej granicy lasu w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem
masywu Babiej Góry, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, studia
doktoranckie.
Opieka nad realizacją prac doktorskich (przed otwarciem przewodu doktorskiego) Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
studia doktoranckie: mgr Jadwiga Gorajska, mgr Robert Kowalski.
Recenzje wydawnicze artykułów do czasopism naukowych krajowych
(lista „B”): Geographia Polonica (3), Przegląd Geograficzny (1), Landform Analysis (2), Studia Limnologica et Telmatologica (1), Environmental & Socio-economic Studies (published by University of Silesia, Katowice) (1), Biuletyn Uniejowski (1)
Recenzje monografii:
Wolski, J., Augustyn M. (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj,
dziś i… jutro?. Prace Monograficzne, Warszawa: Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ss. 1270.
Bucała, A., Budek, A., Kozak, M., Starkel, L., Wiejaczka, Ł. Przekształcenia środowiska przyrodniczego Gorców pod wpływem zmian społeczno-gospodarczych. Prace Monograficzne, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Recenzja raportu końcowego z realizacji projektu badawczego własnego,
nr rejestracyjny: NN 306 3164 35 Badania wpływu warunków transportu
i akumulacji osadów rzecznych na dokładność ich datowania metodami
luminescencyjnymi.
Recenzje nie publikowanych prac aplikacyjnych: Ekspertyzy wykonane
przez Firmę KRAMEKO, Kraków (2x).
dr Daniel Okupny
Recenzja wydawnicza artykułu w czasopiśmie: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica.
dr Łukasz Pawlik
Recenzja wydawnicza artykułów do czasopism naukowych zagranicznych (lista „A”): Catena (2), Pure and Applied Geophysics (1)
111
dr Danuta Piróg
Recenzja 1 artykułu dla czasopisma znajdującym się w JRC - Studies in
Higher Education.
Recenzja 1 artykułu dla czasopisma Geographia Polonica; recenzja
1 artykułu dla czasopisma Environmental & Socio-economic Studies;
recenzja 1 artykułu dla czasopisma RIGEO, recenzja 1 artykułu dla
czasopisma Bulletin of Geography. Socio-Economic Series.
Recenzja 1 artykułu do monografii Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii.
dr Łukasz Quirini-Popławski
Recenzja artykułu naukowego do czasopisma Prace Geograficzne, recenzja 2 artykułów naukowych do czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.
dr Tomasz Rachwał
Powołanie przez Radę Wydziały Geograficzno-Biologicznego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Patkowskiego, promotor: prof. UP dr hab. Witold Wilczyński.
Recenzja 3 wniosków grantowych dla Czeskiej Agencji Grantowej
[Grantová agentura České republiky] (jęz. ang.)
Recenzja skryptu J. Ładysz „Technologia GIS w inżynierii bezpieczeństwa”, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej
Recenzja 2 artykułów do czasopisma „Horyzonty Wychowania / Horizons of Education” (jęz. pol.)
Recenzja artykułu do czasopisma „Horyzonty Polityki / Horizons of Politics” (w jęz. ang.)
Recenzja 8 artykułów do czasopisma „Quaestiones Geographicae” (w jęz.
ang.)
Recenzja 2 artykułów do czasopisma „Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development” (jęz. ang.)
Recenzja artykułu do czasopisma „Geographia Polonica” (jęz. ang.)
Recenzja artykułu do czasopisma „Organizacija / Organization - Journal
of Management, Information Systems and Human Resources” (jęz. ang.)
Recenzja artykułu konferencyjnego na 26th IBIMA Conference, 11-12
November, Madrid, Spain (jęz. ang.)
Recenzja artykułu konferencyjnego na 27th IBIMA Conference, 4-5 May
2016, Milan, Italy (jęz. ang.)
112
prof. dr hab. Roman Soja
CK – 1 opinia, udział w posiedzeniu.
Recenzje wydawnicze: Prace Geograficzne UJ – 1, Przegląd Geograficzny – 3, Geographia Polonica – 1, Prace Geograficzne IGiPZ PAN –
2 tomy, Prądnik – 5.
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Recenzje wydawnicze artykułów do czasopism naukowych krajowych
(lista „B”): Landform Analysis (1), Folia Quaternaria (1), Biuletyn Geograficzny (2), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
(1).
Recenzja 2 rozdziałów w monografii dedykowanej dr hab. B. Izmaiłow
(IGiGP UJ).
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Recenzje wydawnicze do czasopism: Bulletin of Geography. Physical
Geography Series; Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica
Physica; Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica.
Opinie eksperckie:
Opinia dla Dyrekcji IX LO w Krakowie o autorskim programie „Zarządzanie w turystyce” mgr Eweliny Brońki.
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Opieka nad realizacją prac doktorskich (przed otwarciem przewodu doktorskiego) Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
studia doktoranckie: mgr Bartłomiej Pietras, mgr Karolina Gołuszka.
dr Piotr Wilczyński
Czasopismo: Chorzowski Przegląd Naukowy – stały recenzent od 2014 r.
Czasopismo: Polityka i Bezpieczeństwo – stały recenzent od 2014 r.
Czasopismo: Rocznik Geopolityczny – stały recenzent od 2014 r.
dr Mirosław Wójtowicz
Recenzje wydawnicze dwóch artykułów do czasopisma: Miscellanea
Geographica Regional Studies on Development.
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Promotorstwo rozprawy doktorskiej Kamili Ziółkowskiej–Weiss Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii
Chicagowskiej.
Recenzja monografii ,,Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych
i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (IPNI) - publikacja upowszechniająca" pod redakcją Lidii Pawelec, Wyd. WSBiP,
113
Ostrowiec Świętokrzyski, ss.224 (w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowane go przez WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
"Opracowanie i upowszechnienie IPNI”).
Recenzja monografii: Mateusz Ćwikła ,,Środowisko przyrodnicze i osobliwości historyczno-krajobrazowe Sądecczyzny”, Wyd. Fundacja Świętokrzyski Instytut Nauki i Przedsiębiorczości, Kielce.
Recenzja artykułu z listy ,,B” MNiSW pt. Edukacja środowiskowa z wykorzystaniem aplikacji mapowych Google, Kwartalnik „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
dr Joanna Zawiejska
Recenzje artykułów dla czasopism (lista „A” MNiSW): Catena (1) i Geomorphology (2).
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Opinia dokumentu „Odbudowa Drogi Wodnej E-40 na odcinku Dniepr –
Wisła: od strategii do planów” Pierwszy raport okresowy. Instytut Morski
w Gdańsku, Gdańsk, Maj 2015 r., ss. 72.
Opinia Raportu: Sprawozdania wprowadzające. Spojrzenie strategiczne
na E-40. Wykonanego w ramach programu Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr – Wisła: od strategii do planów, finansowanego w
ramach programu współpracy przygranicznej UE Polska – Białoruś –
Ukraina 2007-2013.r. Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 8 kwietnia
2015 r., ss. 44.
Opinia dotycząca dyskusji przebiegu kanału wodnego Brześć-Wisła, jako
elementu śródlądowej drogi wodnej E-40, 30 czerwiec 2915, ss. 5.
Opinia w sprawie wniosku o nadanie prof. dr. hab. Eugeniuszowi Rydzowi tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr. hab.
Pawła Czaplińskiego, w związku z staraniem o nadaniem mu stanowiska
profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Recenzja wydawnicza książki Marcina Rechłowicza, pt. “Dostępność
sieci tramwajowych w zagłębiach węglowych Europy ŚrodkowoWschodniej po 1990 roku”, Rybnik 2014, wykonana dla Wydawnictwa
Eurosprinter w Rybniku, ss. 317.
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
Książki:
Zmyślony, P. (2015): Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji
miast. Kraków: Proksenia. (Rozprawa habilitacyjna).
114
Cieślikowski, K. (2015): Zarządzanie turystyką biznesową.
Najważniejsze uwarunkowania globalne i lokalne. Katowice: AWF
Katowice.
Rozprawy doktorskie:
Oparka, S. (2015): Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej na
przykładzie Dolnego Śląska. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod
kierunkiem Prof. dr hab. Janusza Maraka.
Artykuły w języku angielskim: Folia Turistica (1 artykuł), Service Management (2 artykuły), Economics Problems of Tourism (5 artykułów),
Current Issues in Tourism Research (1 artykuł).
Artykuły w języku polskim: Ekonomiczne Problemy Turystyki (8 artykułów), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach (4 artykuły).
115
PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
A) PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY) MIĘDZYNARODOWE
PROJEKTY W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ
dr Joanna Fidelus, mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
2/POKL/3.3.4/2011, "PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych, 15.01.2013; 30.09.2015; Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (kierownik zespołu polskiego projektu
ze strony UP: 1.11.2015-30.06.2016, wykonawca); dr Wioletta Kilar (kierownik zespołu polskiego projektu ze strony UP: 1.7.2016-28.02.2017,
wykonawca); dr Tomasz Rachwał (kierownik zespołu polskiego projektu
ze strony UP: 1.3.2017-31.10.2017, wykonawca), wykonawca: dr hab.
Wiktor Osuch, prof. UP. Numer projektu: 2015-1-DE02-KA202-002315;
tytuł projektu: “Retail Sector Competencies for all Teachers” (ReCall);
przyznane środki finansowe: 27 676 EUR; okres realizacji: 01-11-2015
do 31-10-2017; instytucja finansująca: Uniwersytet w Kolonii (Niemcy);
nazwa programu: Erasmus+ Programme.
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał, dr Marcin Semczuk, dr Agnieszka
Świętek
Kierownik projektu: dr Tomasz Rachwał (1.11.2014 – 28.02.2016), dr
hab. Sławomir Kurek prof. UP (1.03.2016-31.10.2016); numer projektu:
VS-SPS-RP-14-001575; tytuł projektu: Sustainable Entrepreneurship –
A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools „SUSEN”;
okres realizacji: 1.11.2014 – 31.10.2016; instytucja finansująca: Prof. dr.
Günther Seeber, Universität Koblenz-Landau; nazwa programu: Erasmus
+; wykonawcy: W. Kilar, S. Kurek, T. Rachwał, M. Semczuk, A. Świętek.
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP (1.09.2014 –
28.02.2016), dr Tomasz Rachwał (1.03.2016-31.08.2017); numer projektu: n°14/KA2AE/SZ/2376; tytuł projektu: Reaching Lost Generation
(RLG); okres realizacji: 1.09.2014 – 31.08.2017; instytucja finansująca:
EduNet Foundation for New Educational Resources; nazwa programu:
116
Erasmus + Key Action 2 – Strategic Partnerships; wykonawcy: W. Kilar,
S. Kurek, W. Osuch, T. Rachwał, A. Świętek.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek
Kierownik projektu: dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP; numer projektu:
2012-1-HU1-LEO05-05838; tytuł projektu: Common Goals - Common
Ways , w ramach: Transfer of innovation -Multi-lateral Projects, Leonardo da Vinci; przyznane środki finansowe: 295 790 EUR; okres realizacji: 01-11-2012; 31-01-2015; instytucja finansująca: EduNet Foundation for New Educational Resources; nazwa programu: Lifelong Learning
Programme Education and Culture DG; wykonawcy: S. Kurek,
T. Rachwał, A. Świętek.
dr Danuta Piróg, dr Tomasz Rachwał
Kierownik projektu: Karol Grzybek; tytuł projektu: Poznaj swoje kompetencje zawodowe, okres realizacji: 1.03.2014-30.06.2015; instytucja finansująca: Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS; nazwa programu: PO „Kapitał ludzki”, priorytet
III. Wysoka jakość systemu oświaty; wykonawcy (ze strony IG UP):
D. Piróg, T. Rachwał.
dr Agnieszka Świętek, dr Tomasz Rachwał
Koordynator projektu: mgr Katarzyna Stadnik; tytuł projektu: Kompetentny student – dobry pracownik, okres realizacji: 1.02.2015– 30.09
2015, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR), PO „Kapitał ludzki”, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu
dla gospodarski opartej na wiedzy, wykonawcy (ze strony IG UP): A.
Świętek, T. Rachwał.
PROJEKTY FINANSOWANE LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH Z INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
dr Tomasz Padło
Projekt “Place Called Space” prowadzony przez m.in. Fundację Imago
Mundi, Betonsalon, Futurę MNK, MKiDN. Zadanie – przygotowanie autorskiego projektu na temat postrzegania Europy wśród migrantów w 3
europejskich krajach (Włochy, Francja, Czechy).
117
B) PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE
PROJEKTY FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH:
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU, NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, FUNDACJI NA RZECZ NAUKI
POLSKIEJ, NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
dr Joanna Jędruszkiewicz
Wykonawca projektu; kierownik: prof. dr hab. Joanna Małgorzata Wibig;
tytuł projektu: Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych
i czasowych – identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opadów ekstremalnych; nr projektu: 2012/05/B/ST10/00945; Przyznane
środki finansowe: 459 813 zł; data rozpoczęcia: 23.01.2013 r.; data zakończenia: 22.01.2016 r.; instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki; nazwa programu: OPUS 3.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Kukulak J. (wykonawca); Anna Świerczewska (kierownik, AGH); nr
umowy NCN - 2012/07/B/ST10/04318: ytuł projektu - „Neotektonika
północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego”; realizacja w latach 2013-2016; finansuje - Narodowe Centrum
Nauki; międzynarodowy grant pt. NEOGENE TO RECENT
TECTONICS OF EASTERN TERMINATION OF THE MÜR-ORAVA
BASIN FAULT ZONE (Geological Institute of Slovak Academy of Sciences and Etvös Loránd Geophysical Institute of Hungary (Institute of
Geological Sciences, Polish Academy of Sciences and Geological Institute of Slovak Academy of Sciences since 2007 and between Institute of
Geological Sciences, Polish Academy of Sciences and Etvös Loránd Geophysical Institute of Hungary since.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr Mirosław Wójtowicz
Sławomir Kurek (kierownik); grant NCN nr 2012/05/B/HS4/04200 realizowany wspólnie z dr M. Wójtowiczem (Uniwersytet Pedagogiczny)
oraz dr J. Gałką (Uniwersytet Jagielloński); tytuł: Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; przyznane środki finansowe: 226 200,00 złotych; okres realizacji: 20.01.2013; 20.01.2015; instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki; Program OPUS.
prof. dr hab. Adam Łajczak
Kierownik projektu; grant zespołowy Nr N N306 070540; tytuł projektu:
Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach;
118
przyznane środki finansowe: 230 000 zł; data rozpoczęcia: 2011 r.; data
zakończenia: 2015 r.; instytucja finansująca: MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski.
Wykonawca projektu; kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Malik, grant zespołowy; tytuł projektu: Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących
w obszarach górskich; przyznane środki finansowe: 320 000 zł; data rozpoczęcia: 2011 r.; data zakończenia: 2015 r.; instytucja finansująca:
MNiSW, NCN; miejsce realizacji projektu: Uniwersytet Śląski.
dr Franciszek Mróz
Międzynarodowy grant Narodowego Centrum Nauki (UMO2013/10/M/HS1/00548) Kierownik projektu: Ks. dr hab. Piotr Roszak;
Tytuł projektu: Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary; Data rozpoczęcia: 2014 r.; Data zakończenia: 2017 r.
dr Daniel Okupny
Wykonawca projektu; kierownik projektu: dr Dominik Pawłowski (Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); tytuł
projektu: Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych; nr
projektu: 2011/01/B/ST10/04905; przyznane środki finansowe: 285 010
zł; data rozpoczęcia: 15.12.2011 r.; data zakończenia: 14.10.2015 r.; instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki.
dr Łukasz Pawlik
Kierownik projektu; wykonawcy projektu: dr Łukasz Pawlik, dr hab. Ireneusz Malik, Pavel Šamonil Ing., Ph.D., dr Marek Kasprzak; numer projektu: UMO-2014/15/D/ST10/04123 tytuł: Wietrzenie biomechaniczne
i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich
systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego
– implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne.
Przyznane środki finansowe: 387200 PLN; data rozpoczęcia: 01.07.2015
r.; data zakończenia: 30.06.2018 r.; instytucja finansująca: Narodowe
Centrum Nauki; nazwa programu: Sonata 8.
dr Joanna Zawiejska
prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik, dr Joanna Zawiejska, dr Maciej Hajdukiewicz (wykonawcy), dr hab. B. Wyżga (kierownik); nr projektu:
2013/09/B/ST10/00056; tytuł projektu: Określenie wielkości i zasięgu
współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych; przyznane środki finansowe: 305
500 zł; okres realizacji: 20.03.2014 - 19.03.2017; instytucja finansująca:
MNiSW; typ projektu: Opus.
119
C) DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Zadanie badawcze: Wybrane badania geologiczne, geoturystyczne i dydaktyczne utworów fanerozoicznych Europy (zadanie nr 6n); kierownik:
dr hab. Krzysztof Bąk; wykonawcy: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP, mgr
inż. Szymon Okoński, mgr Anna Chrobak, mgr Paweł Dulemba.
dr Bernard Bińczycki
Zadanie badawcze: Modele badania sprawności zarządzania, Badania
statutowe Katedry Procesu Zarządzania UEK, Kraków 2015, Kierownik
projektu prof. UEK dr hab. P. Cabała, wykonawca projektu zespołowego:
dr Bernard Bińczycki.
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Zadanie badawcze: Przekształcenia regionalnych struktur społecznych
oraz gospodarczych w Polsce i na świecie; kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Długosz; wykonawcy: prof. dr hab. Zbigniew Długosz, dr
Agnieszka Kwiatek-Sołtys, dr Tomasz Padło, dr Piotr Raźniak, dr Paweł
Struś, dr Krzysztof Wiedermann, dr Piotr Wilczyński, dr Anna Winiarczyk-Raźniak, dr Mirosław Wójtowicz, mgr Agnieszka Gil.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Zadanie badawcze: Transformacja środowiska geograficznego gór i wyżyn na skutek działania procesów naturalnych i antropogenicznych; kierownik: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP; wykonawcy: prof. dr hab. Roman Soja, dr hab. Józef Kukulak, prof. UP, dr Karol Augustowski, dr Tomasz Bryndal, dr Rafał Kroczak, dr Joanna Zawiejska, mgr Dorota
Chmielowska.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Zadanie badawcze: Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego; kierownik i
wykonawca: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP.
prof. dr hab. Adam Łajczak
Zadanie badawcze: Funkcjonowanie geoekosystemów stokowo-dolinnych
w różnych strefach morfoklimatycznych; kierownik: prof. dr hab. Adam
Łajczak; wykonawcy: prof. dr hab. Adam Łajczak, dr hab. prof. UP Jacek
Szmańda, dr Łukasz Pawlik, dr Paweł Struś.
dr Tomasz Rachwał
Zadanie badawcze: Problemy transformacji struktur przestrzennych w
procesie integracji europejskiej – badania statutowe (kontynuacja z lat
poprzednich); kierownik: dr Tomasz Rachwał; wykonawcy: prof. dr hab.
120
Zbigniew Zioło, dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP, dr Agnieszka Brzosko-Sermak, dr Tomasz Rachwał, dr Monika Borowiec-Gabryś, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar, dr Łukasz Quirini-Popławski, dr inż.
arch. Beata Stelmach-Fita, dr Anna I. Szymańska, dr Monika Płaziak, dr
Małgorzata Zdon-Korzeniowska, mgr Paweł Brzegowy, mgr Marcin
Semczuk.
Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju - projekt badawczy finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (bad. statutowe); kierownik: prof. UEK dr hab. Krzysztof
Wach; wykonawca ze strony IG UP: dr Tomasz Rachwał.
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Zadanie badawcze: Potencjał turystyczny wybranych rejonów Polski
i świata; kierownik: dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP; wykonawcy: dr
hab. Mariusz Szubert, prof. UP, dr Anna Delekta, dr Piotr Dolnicki, dr
Joanna Fidelus, dr Paweł Kroh, dr Małgorzata Kozłowska, dr Franciszek
Mróz, dr Renata Rettinger, dr Kamila Ziółkowska – Weiss.
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Zadanie badawcze: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska geograficznego w Polsce południowej i południowo-wschodniej;
kierownik: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP; wykonawcy: dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP, dr hab. Józef
Żychowski, prof. UP, dr Joanna Jędruszkiewicz, dr inż. Joanna Korzeniowska, dr Daniel Okupny, mgr Bartłomiej Pietras.
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Zadanie badawcze: Badania nad efektywnością procesu kształcenia geograficznego w zreformowanej szkole oraz historia geografii i dydaktyki
geografii (BS-081/G/2015); kierownik: dr hab. Bożena Wójtowicz, prof.
UP; wykonawcy: dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP, dr Danuta Piróg, dr Agnieszka Świętek, mgr Małgorzata
Szelińska-Kukulak.
D) ZŁOŻONE WNIOSKI GRANTOWE
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej: Kompaktowy mikroskop elektronowy z sondą EDS; źró-
121
dło finansowania: MNiSW; instytucja wnioskująca: Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego; okres realizacji:
2016; kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bąk.
dr Sławomir Dorocki
Tytuł projektu: Przemysł biotechnologiczny na świecie. Czynniki i uwarunkowania jego rozwoju w aspekcie przestrzennego zróżnicowania.
Konkurs:18 (2015-09-15); Kierownik projektu: dr Sławomir Dorocki; Panel dyscyplin: HS4; Podtyp: SONATA BIS; Wnioskodawca: Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział
Geograficzno-Biologiczny, okres realizacji 36 m-cy.
dr Rafał Kroczak
Wpływ antropogenicznej sieci drenażu powierzchniowego na stoku na
formowanie odpływu powierzchniowego i transport zawiesiny siecią dróg
w małych zlewniach karpackich, Sonata NCN, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział GeograficznoBiologiczny, projektowany okres realizacji 2016-2019, kierownik: Rafał
Kroczak, wykonawcy: Joanna Fidelus, Adam Łajczak, Tomasz Bryndal.
dr Paweł Kroh
Redaktor wydziałowego wniosku grantowego o dużą aparaturę badawczą
„Platforma mobilnego i naziemnego skaningu laserowego z oprzyrządowaniem”, instytucja wnioskująca: Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpraca przy tworzeniu
dwóch innych wydziałowych wniosków o dużą aparaturę badawczą
(„Platforma do lotniczego skaningu laserowego” oraz „Aparatura do powierzchniowego i wgłębnego monitoringu ruchów masowych”) instytucja wnioskująca: Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Wniosek grantowy - Projekt: „Miejsce małych miast w złożonych układach miejskich w świetle powiązań funkcjonalno-przestrzennych”; Konkurs Opus 10, wnioskodawca Konsorcjum naukowe: Uniwersytet Łódzki;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, okres realizacji 24 miesiące, kierownik projektu dr
Bartosz Bartosiewicz, koordynator na UAM dr Barbara Konecka-Szydłowska, koordynator na UP dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Wniosek grantowy – Projekt: “Small towns in central Europe on the way
to the post-industrial society” ; Konkurs Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund), lider Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, Antonin Vaishar, 12 miesięcy,
koordynator ze strony UP dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
122
prof. dr hab. Adam Łajczak
Wpływ antropogenicznej sieci drenażu powierzchniowego na stoku na
formowanie odpływu powierzchniowego i transport zawiesiny siecią dróg
w małych zlewniach karpackich. Wniosek o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki; instytucja wnioskująca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny; projektowany okres realizacji: 2016-2019; kierownik: dr Rafał Kroczak; wykonawcy: dr Tomasz
Bryndal, dr Joanna Fidelus, prof. dr hab. Adam Łajczak.
dr Łukasz Pawlik
Zaburzenia powodowane przez huraganowy wiatr – ich konsekwencje
biogeomorfologiczne i ekologiczne w ekosystemach naturalnych lasów
strefy umiarkowanej w świetle analiz przestrzennych i GIS. Wniosek o finansowanie projektu badawczego w konkursie Mobilność Plus IV. Źródło
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; instytucja
wnioskująca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; termin realizacji:
maj – październik 2016 r.; kierownik: dr Łukasz Pawlik.
Biotyczne i abiotyczne uwarunkowania zaburzeń wiatrowych w naturalnych ekosystemach leśnych Polski. Wniosek o finansowanie projektu badawczego w konkursie OPUS 9. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki; instytucja wnioskująca: Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego; projektowany okres realizacji: 2016-2018; kierownik: dr Łukasz Pawlik (UP) i dr
hab. Mariusz Szymanowski (UWr).
Strukturalne, paleogeograficzne i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu i ewolucji doliny i pradoliny Wisły na odcinku Bramy Krakowskiej
w świetle numerycznego modelu terenu, danych ALS i tomografii elektrooporowej ERT. Wniosek o finansowanie projektu badawczego w konkursie Iuventus Plus. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; instytucja wnioskująca: Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie; termin realizacji: 2016-2019; kierownik: dr Łukasz Pawlik.
dr Paweł Struś
Przemysł biotechnologiczny na świecie. Czynniki i uwarunkowania jego
rozwoju w aspekcie przestrzennego zróżnicowania. Wniosek o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA BIS 18. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki; instytucja wnioskująca: Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny; projektowany okres realizacji: 2016-2019; kierownik: dr Sławomir Dorocki;
wykonawca: dr Paweł Struś.
123
Latająca platforma skanująca do badań i monitoringu środowiska. Wniosek o przyznanie środków finansowych na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą na rok 2016. Źródło
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wnioskodawca: Prof. dr hab. Michał Śliwa (Rektor UP w Krakowie), prof. dr hab.
Zbigniew Długosz (Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP
w Krakowie); redaktor wniosku: dr Paweł Struś.
124
ORGANIZACJA KONFERENCJI
A) ORGANIZACJA, WSPÓŁORGANIZACJA, PATRONAT NAUKOWY ZAKŁADU
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie; patronat: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem".
125
Zakład Turystyki i Badań Regionalnych - dr Franciszek Mróz, dr hab. Roman Malarz, prof. UP (patronat naukowy), dr hab. Mariusz Szubert, prof.
UP, dr Kamila Ziółkowska-Weiss (sekretarz), dr Anna Delekta, dr Paweł
Kroch, dr Małgorzata Kozłowska, dr Rettinger Rettinger
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
B) KIEROWNICTWO KONFERENCJI NAUKOWYCH
mgr Michał Apollo
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP.
dr Sławomir Dorocki
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem".
126
dr Franciszek Mróz
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
VII Zjazd Geopolityków Polskich, Ogólnopolska konferencja naukowa
“Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13
grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
VIII Sesja Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie” (konferencja ogólnopolska) zorganizowana wspólnie z Oddziałem Krakowskim
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego „Islam we współczesnym świecie”, Kraków, 29 marca 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
127
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy przemian społeczno-gospodarczych”, pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Podkarpacka Szkoła Wyższa im.
Bł. ks. W. Findysza w Jaśle, Jasło, 12 czerwca 2015 r. (kierownictwo naukowe wspólnie z S. Polańskim).
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Krajowego PTG
Kraków 2016 (do 11.11.2015).
C) UDZIAŁ W RADZIE PROGRAMOWEJ (NAUKOWEJ)/KOMITECIE NAUKOWYM
KONFERENCJI
mgr Michał Apollo
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP.
dr Bernard Bińczycki
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem". [afiliacja: UEK]
dr Sławomir Dorocki
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersy128
tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem".
dr hab. Roman Malarz, prof. UP
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr Franciszek Mróz
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino Polaco: TeologiaSztuka-Historia-Teraźniejszość” Toruń, 29-31 maja 2015 r., Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek komitetu naukowego.
dr Danuta Piróg
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek komitetu naukowego.
dr Łukasz Quirini-Popławski
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (or-
129
ganizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem".
dr Tomasz Rachwał
The 26th International Business Information Management Association
Conference on Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, Madryd, (Hiszpania), 11-12 listopada 2015 r., członek Program Committee.
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Letnia Szkoła, “Geology at
School and University: Geology and Civilzation”, Sankt-Petersburg, 30
czerwca – 9 lipca 2015 r., Herzen State Pedagogical University of Russia.
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
dr Joanna Zawiejska
Międzynarodowa Konferencja „Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance”, Kraków, 20-23 września 2016 r., organizatorzy: Stowarzyszenie Ab Ovo, Politechnika Krakowska - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, członek komitetu naukowego.
Third International Conference “Wood in World Rivers”, Padova, Italy,
6-10 July 2015, organizatorzy: University of Padova, University of
Trento, University of Bolzano, członek komitetu naukowego.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław
Górz, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Witold Wilczyński, prof.
UP, dr Monika Borowiec-Gabryś, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar,
dr Tomasz Rachwał (zastępca przewodniczącego), dr Anna I. Szymańska, dr
K. Wiedermann, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
130
prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący), prof. dr hab. Lech Pakuła,
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP, dr
Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał (wiceprzewodniczący), dr Krzysztof
Wiedermann
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Członek Komitetu Naukowego III Międzynarodowej Konferencji pt.
„Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji”, Dąbrowa Górnicza, 13
maja 2015 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dubnicki
Instytut Technologiczny.
Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy przemian społeczno-gospodarczych”, Jasło 12
czerwca 2015, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. ks. W. Findysza w
Jaśle.
D) UDZIAŁ W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI
mgr Michał Apollo
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP.
mgr Anna Chrobak
V Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom”. Zakopane, 24-26 września 2015 r., organizatorzy: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Tatrzański
Park Narodowy.
dr Anna Delekta
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
131
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr Sławomir Dorocki
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem".
dr Joannna Jędruszkiewicz
V Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 21-23
września 2015 r., organizatorzy: Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
dr Małgorzata Kozłowska
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba w
Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr Agnieszka Kwiatek –Sołtys
Konferencja naukowa „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka
przestrzenna / Paterns of Local Development - Local Spatial Policy”,
Łódź,, 16-18 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Łódzki.
132
dr Franciszek Mróz
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr Piotr Raźniak
VII Zjazd Geopolityków Polskich, Ogólnopolskia konferencja naukowa
“Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13
grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
dr Renata Rettinger
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr Paweł Struś
V Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom”. Zakopane, 24-26 września 2015 r., organizatorzy: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Tatrzański
Park Narodowy.
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
133
dr Piotr Wilczyński
VII Zjazd Geopolityków Polskich, Ogólnopolska konferencja naukowa
“Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13
grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
VIII Sesja Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie” (konferencja ogólnopolska) zorganizowana wspólnie z Oddziałem Krakowskim
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego „Islam we współczesnym świecie”, Kraków, 29 marca 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
dr Anna Winiarczyk-Raźniak
VII Zjazd Geopolityków Polskich, Ogólnopolska konferencja naukowa
“Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13
grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
IV Międzynarodowa konferencja “Natural and cultural heritage: interdisciplinary researches, preservation and development”, Sankt-Petersburg,
28–30 października 2015 r., Herzen State Pedagogical University of Russia.
dr Joanna Zawiejska
Międzynarodowa Konferencja „Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance”, Kraków, 20-23 września 2016 r., organizatorzy: Stowarzyszenie Ab Ovo, Politechnika Krakowska - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, członek komitetu organizacyjnego.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP, dr hab.
Sławomir Kurek, prof. UP, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar, dr
Monika Płaziak, dr Łukasz Quirini-Popławski (sekretarz od 06.2015), dr Tomasz Rachwał, dr Anna I. Szymańska, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
(sekretarz do 06.2015), mgr Teresa Lasocka, mgr Marcin Semczuk (sekretarz)
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
134
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab.
Witold Wilczyński, prof. UP, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar, dr
Kinga Krzesiwo (sekretarz), dr Tomasz Padło, dr Monika Płaziak (sekretarz),
dr Łukasz Quirini-Popławski, dr Tomasz Rachwał, dr Anna I. Szymańska,
dr Krzysztof Wiedermann, dr Mirosław Wójtowicz, mgr Teresa Lasocka,
mgr Marcin Semczuk
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba w
Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy, sekretarz Komitetu Organizacyjnego.
E) PRZEWODNICZENIE SESJOM NA KONFERENCJACH
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
135
dr Sławomir Dorocki
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, przewodniczenie sesji 3.
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie, przewodniczenie 3 sesjom.
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, przewodniczenie 3 sesjom.
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem", przewodniczenie 3 sesjom.
dr Joannna Jędruszkiewicz
V Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 21-23
września 2015 r., organizatorzy: Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (przewodniczenie sesji terenowej po Łodzi).
dr Wioletta Kilar
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębior136
czości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, przewodniczenie sesji 2.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
10th International Conference Man – City – Nature „Integrated development of cities and regions: local and regional perspective”, Toruń, 1213.10.2015 r., Uniwrsytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczenie sesji V.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, przewodniczenie sesji 5.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, przewodniczenie sesji 5A.
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
XIII Konferencja naukowa „Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”, Uniejów, 22-23 października 2015 r., Uniwersytet Łódzki,
przewodniczenie sesji C2 23 października.
dr Franciszek Mróz
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba
w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
137
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.
dr Danuta Piróg
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu - współprowadzenie dyskusji panelowej.
dr Monika Płaziak
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, przewodniczenie jednej sesji.
dr Łukasz Quirini-Popławski
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, przewodniczenie sesji 6.
138
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, przewodniczenie sesji 3B.
dr Tomasz Rachwał
Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”, LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70lecie Lubelskiej Geografii, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy:
Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne
(Zarząd Główny i Oddział Lubelski) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS w Lublinie; przewodniczenie sesji I kongresu
w drugim dniu nt. Zagadnienia gospodarczo-przestrzenne i problemy komercjalizacji badań geograficznych
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października (October) 2015 r.; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo
„Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, moderowanie dyskusji specjalnej “Współczesne problemy edukacji w zakresie przedsiębiorczości” i dyskusji podsumowującej konferencję.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia (December) 2015 r.; organizatorzy:
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne;
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk –
Oddział w Krakowie, moderowanie dyskusji podsumowującej konferencję.
139
prof. dr hab. Roman Soja
„Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku
Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”, Białowieża, 19-21.03, GRIG-UNEP Warszawa, Białowieski Park Narodowy.
Konferencja Naukowo-Praktyczna “Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory
Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”, Stara Kiszewa,
28-29.10.2015, Organizatorzy: IGiPZ PAN, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, referat „RB Bory Tucholskie na tle światowej
listy rezerwatów biosfery UNESCO”.
„Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze Zachodnie”, konferencja
polsko-ukraińska, Zwierzyniec, 24.04.2015, Ministerstwo Środowiska,
Roztoczański Park Narodowy.
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”, przewodniczenie sesji 5b.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, przewodniczenie sesji 4.
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
140
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
„Gospodarka turystyczna w regionie”, Szklarska Poręba, 16-18.03.2015,
organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
141
CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH
A) ZAGRANICZNYCH
mgr Michał Apollo
International Conference for Academic Disciplines, International Journal
of Art and Science: Boston, Harvard Campus, May 26-30, 2015, Boston,
USA,
referat: The Population Of Himalayan Regions - By The Numbers.
dr Karol Augustowski
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Weathering origin of the loamy deposits in the Orava Basin (Western Carpathians) (współautorzy: J. Kukulak, D. Chmielowska).
dr Tomasz Bryndal
Всеукраїнська наукова конференція: “Конструктивна географія
і картографія: стан, проблеми, перспективи”, Львів, 14–16 травня
2015 року, Львівський Національний Університет імені Івана
Франка, Географічний факультет Кафедра Конструктивної
Географії і Картографії,
referat: Modification of flood wave parameters by the anthropogenic geomorfological forms in Polish Flysch Carpathians
(współautorzy: S. Biały, R. Kroczak).
Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution, International conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015, organizatorzy: Altai State
University, International Association of Geomorphologist.
referat: Estimation of runoff response to human impact in the
catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India) (współautorzy: P. Prokop, A. Bucała, R. Kroczak,
R. Soja).
mgr Dorota Chmielowska
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Weathering origin of the loamy deposits in the Orava Basin (Western Carpathians) (współautorzy: J. Kukulak, K. Augustowski),
142
poster: The Pleistocene loamy deposits in the Orava Basin (Western Carpathians) based on grain-size analysis.
mgr Anna Chrobak
Konferencja “Dobra praxe v udrzitelnosti cestovniho ruchu”, Hradec
Kralove, Czechy, 29-30/01/2015, Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové,
referat: Geodiversity in the Spis Region,
referat: Geotourism in Poland – developement and examples of
various geotourism attractions (współautor J. Wójcik).
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
poster: Geotourism on landslides as a new way of education about
mass processes.
3. ročník Konference národních geoparků, Chrudim, Czechy, 2124/05/2015, Geopark Železné hory,
referat: Geosites in the Podhale region (southern Poland) - valorisation and economic potencial (współautor J. Wójcik).
10th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: The
Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research, Litomyšl, Czechy, 13/06/2015,
referat: Geosites in Poland – valorisation and categorization
(współautor J. Wójcik).
GEOTOUR 2015, International Conference on Geotourism, Mining
Tourism, Sustainable Development and Environmental Protection, October 15 - 17, 2015, Podbanské, High Tatras, Slovakia. Organizer of the
conference: Department of Geo and Mining Tourism, Institute of Earth
Sciences, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Technical University of Košice, Slovak. The conference is supported
by: AGH University of Science and Technology Cracow (Poland), University of Miskolc (Hungary), KGHM Cuprum Ltd., Research and Development Centre (Poland), International Association for Geotourism
(IAGt), Slovak Academy of Sciences, ASTOR Slovakia Ltd., Slovak National Commission of Geoparks,
referat: Geotourism potential in the Podhale, Orava, Liptov and
Spiš regions (Southern Poland/Northern Slovakia),
referat: Examining the tourism value of geological landscape features: The case of Terme San Giovanni in the Siena clay lands of
Tuscany (współautorzy: Francesca Ugolini, David Pearlmutter,
Antonio Raschi).
143
mgr Mateusz Ćwikła
XIII International Scientific-Practical Conference "Resources of natural
waters of the Carpathian Region”, Lwów, Ukraina, 28-29.05.2015, Deputy director L’viv CSII,
referat: Hydropower and its potential development in the Carpathian Region.
International Conference Going East: An Interdisciplinary Conference on
Travel and Intercultural Communication, Jassy, Rumunia, 4-5.06. 2015,
The Department of English at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi,
Romania in partnership with Østfold University College, Noway,
referat: Travel and Intercultural Communication in the Countries
of the Former Yugoslavia.
dr hab. Peter Čuka, prof. UP
The 25th International Business Information Management Association
Conference „Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth”, Amsterdam (Niderlandy), 7-8
maja 2015, International Business Information Management Association
(IBIMA),
referat: Development of tourism infrastructure in the regions of
Central and Eastern Europe (współautorzy: S. Dorocki,
T. Rachwał).
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2015, Albena (Bułgaria), 18-24 czerwca 2015, Bulgarian Academy of
Sciences et al.,
referat: Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of KrynicaZdroj (Poland) (współautorzy: S. Dorocki, T. Rachwal, R. Rettinger).
dr Piotr Dolnicki
GEOTOUR 2015, International Conference on Geotourism, Mining
Tourism, Sustainable Development and Environmental Protection, October 15 - 17, 2015, Podbanské, High Tatras, Slovakia. Organizer of the
conference: Department of Geo and Mining Tourism, Institute of Earth
Sciences, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Technical University of Košice, Slovak. The conference is supported
by: AGH University of Science and Technology Cracow (Poland), University of Miskolc (Hungary), KGHM Cuprum Ltd., Research and Development Centre (Poland), International Association for Geotourism
(IAGt), Slovak Academy of Sciences, ASTOR Slovakia Ltd., Slovak National Commission of Geoparksia,
144
referat: Arctic tourism – requirements, challenges, environmental
protection.
dr Sławomir Dorocki
The 25th International Business Information Management Association
Conference „Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth”, Amsterdam (Niderlandy), 7-8
maja 2015, International Business Information Management Association
(IBIMA),
referat: Development of tourism infrastructure in the regions of
Central and Eastern Europe (współautorzy: P. Čuka, T. Rachwał).
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2015, Albena (Bułgaria), 18-24 czerwca 2015, Bulgarian Academy of
Sciences et al.,
referat: Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of KrynicaZdroj (Poland) (współautorzy: P. Čuka, T. Rachwal, R. Rettinger).
mgr Jadwiga Gorajska
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Geomorphic response to river regulation of the Vistula
channel in the foreland of the Carpathian mountains in the last
200 years.
dr Joanna Jędruszkiewicz
Teachers Competence Development Training in ESD: “Steps to a Sustainable Future”, Uppsala, 10-13 May, 2015, organizator: Baltic University Programme z siedzibą w Uppsali, Szwecja,
dyskusja, trening
Teacher's SAIL conference Stavanger, Norway – Belfast, Northern Ireland, 25 June – 2 July 2015. BUP SAIL Teachers Training on board tall
ship Fryderyk Chopin; organizator: Baltic University Programme z
siedzibą w Uppsali w Szwecji,
referat: Climate change – Myths and facts.
Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, “Convergences and
Divergences of Geography in Europe”, Budapest, 30 August – 2 September 2015, organizatorzy: Eötvös Loránd University, Budapest, Hungarian
Geographical Society,
145
referat: Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in other parts of Baltic Sea Basin
(współautor: J. Wibig),
poster: The high precipitation events over Lodz and its relation to
atmospheric circulation. (współautor: M. Zieliński, B. Czernecki)
15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications
of Meteorology (ECAM), Sofia, Bulgaria, 07–11 September, 2015, organizatorzy: European Meteorology Society (EMS), Copernicus Meetings,
referat: Winter precipitation variability during the western atmospheric circulation in Central Poland (współautor P. Piotrowski).
mgr Robert Kowalski
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Pattern of stream channel morphology on the northern
slope of Babia Góra massif, Western Carpathian Mountains.
dr Rafał Kroczak
Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution, International conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015, organizatorzy: Altai State
University, International Association of Geomorphologist.
referat: Estimation of runoff response to human impact in the
catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India) (współautorzy: P. Prokop, T. Bryndal, A. Bucała,
R. Soja).
Konstruktyvna Heohrafiya I Kartohrafiya: Stan, Problemy, Perspektyvy,
Lʹviv, 14–16 maja 2015, organizator: Lʹvivsʹkyy Natsionalʹnyy Universytet imeni Ivana Franka, Heohrafichnyy Fakulʹtet, Kafedra Konstruktyvnoyi Heohrafiyi i Kartohrafiyi,
referat: Modification Of Flood Wave Parameters By The Anthropogenic Geomorfological Forms In Polish Flysch Carpathians
(współautorzy. S. Biały, T. Bryndal).
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Dated deposits on the terraces of the Wielki Rogoźnik
stream (Podhale region) in the Orava Fault Zone.
146
referat: Weathering origin of the loamy deposits in the Orava Basin (Western Carpathians) (współautorzy: K. Augustowski,
D. Chmielowska),
12th Alpine WorkShop – Emilie Argand Conference – EGU series, 1319 September 2015, Montgenèvre / Briançon – French Hautes-Alpes,
France.
referat: Neotectonic rotations in the Orava – Nowy Targ intramontane basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study (współautorzy: A.K. Tokarski, E.
Márton, A. Świerczewska, J. Zasadni, A. Fheed).
prof. dr hab. Adam Łajczak
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
referat: Role of land relief and structure in the formation of peat
bogs in mountain areas, as exemplified by the Polish Carpathians,
poster: Transport of suspended sediment by the Vistula river basin
upstream of Kraków, southern Poland, and humain impact during
the second half of the 20th century,
poster: The new features of landslide relief discovered using LiDAR. Case study from the Babia Góra ridge, Western Carpathian
Mountains (współautorzy: B. Czajka, R.J. Kaczka).
The Second International Scientific and Practical Conference “Regional
Aspects of Floristic and Faunistic Researches”, Putyla, Chernivtsi region,
Ukraine, 24-25 April 2015; Ministry of Ecology and Natural Resources
of Ukraine; Cheremosh National Park; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Department of Botany, Forestry and Gardening; Chernivtsi Regional Museum; Bukovynian Society Of Nature Investigators,
referat: The role of natural and anthropogenic factors influencing
the course of timberline at the Babia Góra Mt., Western Carpathian Mountains (współautor B. Czajka),
referat: Role of land relief and geological structure in distribution
and growth of raised bogs in mountain flysch areas, as exemplified by the Polish Carpathians,
referat: Anthropogenic degradation of raised bogs in the
Orawsko-Nowotarska Basin and valleys in Beskidy Mts., Polish
Carpathian Mountains.
“Soil Science in a Changing World”. Wageningen Soil Conference 2015
Wageningen University, The Netherlands, August 23 - 27, 2015,
147
referat: Factors of abiotic environment influencing distribution
and growth of peat bogs in Flysch Mountains, as exemplified by
the Polish Carpathians,
poster: Anthropogenic changes in relief of raised bogs in the
Polish Carpathians.
mgr Szymon Okoński
16th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference and 10th Polish
Micropalaeontological Workshop, Olomouc, Czechy, September 9–11,
2015,
poster: Intraspecific variability of the genus Acanthocircus (Radiolaria) in relations to environmental changes around the Cenomanian-Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE2) (współautorzy:
M. Bąk, K. Bąk).
poster: Micropalaeontological and palynological analysis of the
uppermost Maaastrichtian deposits recorded in the Magura Unit
(Polish, Outer Carpathians) (współautorzy: M. Bąk, K. Bąk,
P. Dulemba, P. Skupień).
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
23. středoevropská geografická konference “Středoevropský prostor v
pohledu současné geografie”, Brno, Czechy, 8-9.10.2015, Pedagogická
fakulta Masarykova univerzita Brno,
referat: Selected aspects of the training of future geography and
nature sciences teachers in Poland - analysis, evaluation, reflection.
dr Tomasz Padło
The 10-th International Symposium Environmental Quality and Land
Use, Suceava, 8-10 May 2015, Stefan cel Mare University, Suceava,
referat: Terra Incognita in the Center of the World: Reflection on
Geography of Perception.
mgr Bartłomiej Pietras
Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists “Role
of fieldwork in geomorphology”, Pilsen, Czech Republic, March 10–13,
2015, CAG, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen,
poster: Extremely Strong Winds In The Tatra Mountains In 1968
And 2013 – Meteorological Conditions And Scale Of Devastation
(współautor: A. Chrobak).
25th Anniversary Goldschmidt 2015, Prague, Czech Republic, August 1621, 2015,
148
poster: Submicron particulate matter in urban atmosphere in Kraków (S Poland) (współautorzy: W. Wilczyńska-Michalik,
L. Samek, K. Rzeźnikiewicz, A. Łatkiewicz, M. Michalik).
dr Tomasz Rachwał
The 25th International Business Information Management Association
Conference „Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth”, Amsterdam (Niderlandy), 7-8
maja 2015 r., International Business Information Management Association (IBIMA),
referat: Development of tourism infrastructure in the regions of
Central and Eastern Europe (współautorzy: P.Čuka, S. Dorocki).
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2015, Albena (Bułgaria), 18-24 czerwca 2015 r., Bulgarian Academy of
Sciences et al.,
referat: Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of KrynicaZdroj (Poland) (współautorzy: P. Čuka, S. Dorocki, R. Rettinger).
dr Renata Rettinger
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2015, Albena (Bułgaria), 18-24 czerwca 2015, Bulgarian Academy of
Sciences et al.,
referat: Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of KrynicaZdroj (Poland) (współautorzy: P. Čuka, S. Dorocki, T. Rachwał).
dr Paweł Struś
La Seminarul Geografic Moldo-Polonez, editia I. / Mołdawsko-Polskie
Seminarium Geograficzne, edycja I, Kiszyniów, Tiraspol, Mołdawia, 1318.01.2015. Asociația de Geografie si Etnologie din Moldova EGEAMoldova; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea De Geografie;
Muzeul Național de Etnografie si Istorie Naturală din Moldova, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Studenckie Koło Naukowe Geografów,
wystąpienie: History and geography of Poland,
International Conference “Problems and Prospects of the Arctic Zone Development in the North-East of Russia”, Anadyr, Czukocki Okręg Autonomiczny, 5-16.04.2015 r., organizator: The Chukotka Branch the Ammosov North-Eastern Federal University, Anadyr, Russia,
wystąpienie: Maps of roadless areas for wildlife conservation.
149
Seminar Științifico-Metodic: Noi Cercetări si Metode În Științele Geografice si ale Mediului, seminarium naukowo-metodyczne, Kiszyniów,
Mołdawia, 14.12.2015 r., organizator: Academia de Ştiinţe a Moldovei
(Mołdawska Akademia Nauk),
wystąpienie: Modern measurement techniques in environmental
monitoring.
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, “Convergences and
Divergences of Geography in Europe”, Budapest, 30 August – 2 September 2015, organizatorzy: Eötvös Loránd University, Budapest, Hungarian
Geographical Society,
referat: Sediments and archeological findings of abounded brickyard at Mala nad Hronou, Slovakia (współautorzy: J. Szeberényi,
B. Bradák, S. Józsa, K. Kiss, A. Markó, A. Medved’ova,
M. Megyeri, M. Molnár, P. Rostinsky, G. Szakmány, G. Varga).
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
“Pathways to the Future, Education for Sustainable Development”, Tallinn, Estonia, 22-24.04.2015, organizator: Estonian Environmental Board
and financed from the European Social Fund,
poster: Teaching of sustainable development – the importance of
case studies (współautor: M. Michalik),
poster: Elements of geology in secondary schools for better understanding of sustainable development (współautor: M. Michalik).
Teacher's SAIL conference Stavanger, Norway – Belfast, Northern Ireland, 25 June – 2 July 2015. BUP SAIL Teachers Training on board tall
ship Fryderyk Chopin; organizator: Baltic University Programme
z siedzibą w Uppsali w Szwecji,
referat: Role of interdisciplinary teaching in formation of social
awareness of threats caused by pollution of the atmosphere.
th
25 Anniversary Goldschmidt 2015, Prague, Czech Republic, August 1621, 2015,
poster: Submicron particulate matter in urban atmosphere in Kraków (S Poland) (współautorzy: B. Pietras, L. Samek, K. Rzeźnikiewicz, A. Łatkiewicz, M. Michalik).
dr Piotr Wilczyński
2nd International Week at UrFU “Building the Bridge between Continents”, Jekaterynburg, Rosja, June 16-20, 2015, Ural Federal University,
referat: Opportunities of scientific cooperation and students exchange between Kraków and Ekaterinburg.
150
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Konferencja Międzynarodowa «Глобальные проблемы безопасности
жизнедеятельности и готовность к ним общества» 15.O2. 2015,
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Herzen State Pedagogical University, Russia,
3rd International Scientific Conference ToSEE 2015, Tourism in South
East Europe; Sustainable Tourism, Economic Development and Qulity of
Life, 13-16 May, 2015, Faculty of tourism and hospitality management,
University of Rijeka in Rijeka, Croatia,
referat: The Prospects for the Development of Geotourism in the
Area of the Wadi Rum Desert (współautor P. Wójtowicz).
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Letnia Szkoła, “Geology at
School and University: Geology and Civilzation”, Sankt-Petersburg, 30
czerwca – 9 lipca 2015 r., Herzen State Pedagogical University of Russia,
referat: Geodiversity national parks of the West Coast of the
United States of America,
referat: Destinations and attractions of the island of Kos in the
opinion of Polish tourists,
referat: Graduates of geography in the Labour market city for example Krakow,
referat: Multimedia student use of professional practice during geography.
IV Międzynarodowa konferencja “Natural and cultural heritage: interdisciplinary researches, preservation and development”, Sankt-Petersburg,
28–30 października 2015, Herzen State Pedagogical University of Russia,
referat: The cultural qualities of Japan and their impact on the
destinations travel,
referat: Krakow city of tourism as the a of cultural tourism destinations.
dr Mirosław Wójtowicz
Primer Congreso Internacional: „Vulnerabilidad territorial ante la
expansión urbana”, Toluca, 7–8.06.2015, Facultad de Geografía,
Universidad Autonoma del Estado de Mexico, La Red Internacional de
Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia
(RETESyG),
referat: Suburbanization process and urban sprawl in the Krakow
Metropolitan Area at the turn of 20 and 21 century,
referat: Urban expansion and development of the Brazilian
Megalopolis between Rio de Janeiro and São Paulo.
151
dr Joanna Zawiejska
Second International Conference “Integrative sciences and sustainable
development of rivers”, Lion, Francja, 22-26 czerwca 2015, Uniwersytet
“Lyon II”,
referat: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny
Dunajec (współautorzy: B. Wyżga, M. Przebięda, P. Mikuś,
A. Radecki-Pawlik, A. Amirowicz, P. Oglęcki),
poster: Changes to the hydraulics of flood flows resulting from
channel incision: Examples from Polish Carpathian rivers
(współautorzy: B. Wyżga, A. Radecki-Pawlik).
International Conference on River and Stream Restoration "Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers", Wageningen, Holandia, 30 czerwca - 2 lipca 2015, Deltares,
poster: Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: An example of the application of RHQ method to
a Polish Carpathian river (współautorzy: H. Hajdukiewicz,
B. Wyżga, A. Amirowicz, P. Oglęcki, A. Radecki-Pawlik),
poster: Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index
In a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians
(współautorzy: B. Wyżga, P. Oglęcki, H. Hajdukiewicz,
A. Radecki-Pawlik, T. Skalski, P. Mikuś).
Third International Conference “Wood in World Rivers”, Padova, Italy,
6-10 July 2015, University of Padova, University of Trento, University
of Bolzano,
poster: Contrasting patterns of Wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees
(współautorzy: B. Wyżga, P. Mikus, R.J. Kaczka),
referat: Log transport and deposition during a flood in a mountain
river: tracking experiment using radio telemetry (współautorzy:
B. Wyżga, P. Mikus, M. Przebieda, V. Ruiz-Villanueva, R. J. Kaczka),
referat: Exploring wood dynamics in contrasting river morphologies: a numerical modelling approach (współautorzy: V. Ruiz-Villanueva, B. Wyżga, H. Hajdukiewicz, P. Mikus, M/ Stoffel).
International Conference Gravel-Bed Rivers 8 – “Gravel-Bed Rivers and
Disasters”, Kyoto, Japonia, 14-18 września 2015, Uniwersytet w Kyoto,
poster: Exploring large wood dynamics in a gravel-bed river linking numerical mdelling and field observations (współautorzy:
152
V. Ruiz-Villanueva, M. Stoffel, B. Wyżga, P. Mikuś, H. Hajdukiewicz).
mgr Marek Żołądek
2nd International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers", Targoviste, Romania, 21-23 May 2015, organized by Department of Geography, Valahia University of Targoviste,
in collaboration with the Romanian Limnogeographical Association, Faculty of Geography - University of Bucharest and Institute of Geography
- Romanian Academy,
referat: Tourism transformation of Miyar Valley,
poster: Mountain glaciers changes – Environment and human activty – Based on selected areas.
First International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, 5-7
June, 2015, Skopje, Republic of Macedonia,
referat: Transformation of tourism after natural disaster – Based
on selected areas,
referat: Mountain tourism in XXI century – Based on selected areas.
International Conference on Tourism (5th ICOT conference), June 24-27,
2015, Londyn, Wielka Brytania, the Department of Marketing, Branding
and Tourism, Middlesex University in London,
referat: Mountain environment in XXI century. Threats and protection. Based on selected areas.
B) MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE
mgr Rafał Bielecki
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Perspektywy rozwoju przemysłu spożywczego na terenie
powiatu miechowskiego.
153
dr Tomasz Bryndal
4th International Conference on Geomorphometry, Geomorphometry
2015: Conference and Workshops, Geomorphometry for natural hazards
geomodelling, Poznań (Poland), June 22-26, 2015, Adam Mickiewicz
University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Association of Polish Geomorphologists, International Association of Geomorphologists’ Working
Group on Landform Assessment for Geodiversity,
referat: An attempt to assess the influence of road network on flash
flood wave parameters. The case study of the Carpathian Foothills
(współautor R. Kroczak).
mgr Anna Chrobak
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa „Geologia – Zdrowie – Ekologia. Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”,
Nowy Targ, 17-18 kwietnia 2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki,
Rekreacji i Ochrony Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Katedra Geologii Ogólnej
i Geoturystyki przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
referat: Waloryzacja i kategoryzacja geostanowisk na Polskim
Podtatrzu.
dr Piotr Dolnicki
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów
pogórniczych (współautorzy: Ł. Gowor, W. Warcholik).
dr Sławomir Dorocki
Konferencja międzynarodowa The Students’ Exchange of Scientific
Ideas in the XXI Century Ekonomia – Prawo – Nauki społeczne i Przyrodnicze, Zakopane-Lewocza, 16-18.04.2015 r., Instytut EkonomicznoSpołeczny w Kamieńcu Wrocławskim,
154
poster: Rola innowacji we wzroście gospodarczym francuskich
départements et régions d'outre-mer (współautor P. Brzegowy).
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP,
referat: Zimna woda zdrowia doda? O skuteczności leczenia wodą
i wykorzystaniu jej właściwości terapeutycznych w uzdrowiskach
galicyjskich w XVIII-XIX w. (współautor P. Brzegowy),
referat: Znaczenie departamentu w rozwoju społeczno-gospodarczym Francji (współautor P. Brzegowy).
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Młodzi dla Nauki „Ekonomia
– Człowiek – Przyroda – Technika”, Szklarska Poręba - Praga, 19-20
czerwca 2015 r., Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim,
poster: Obszary innowacji technologicznych we francuskich terytoriach zależnych (współautor P. Brzegowy),
poster: Hybrydowy model rozwoju turystyki na Karaibach (współautorzy: P. Brzegowy, R. Rettinger),
poster: Nowe kierunki działalności w dziedzinie turystyki i rekreacji we Francji (współautorzy: P. Brzegowy, M. Zdon-Korzeniowska).
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany w obszarze kultury
i biznesu w dobie globalizacji: wyzwania i zagrożenia”, Bielsko-Biała,
7 lipca 2015 r., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w BielskuBiałej,
referat: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne we Francji (współautor P. Brzegowy).
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.
referat: Lokalne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk małopolskich
na przykładzie Krynicy-Zdroju (współautor P. Brzegowy),
155
referat: Wskaźniki przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski – zróżnicowanie w czasie i przestrzeni (współautor
J. Sołtys).
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Peripheral industrial NUTS 3 sub-regions in European
Union – identification and typology (współautor J. Sołtys).
mgr Damian Hełdak
International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries,
London (konferencja w przestrzeni internetowej), 23-27.03.2015,
referat: Examples of using some teaching methods on geography
extra lessons (współautor Kamila Płazińska).
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa „Geologia – Zdrowie – Ekologia. Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”,
Nowy Targ, 17-18 kwietnia 2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki,
Rekreacji i Ochrony Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Katedra Geologii Ogólnej
i Geoturystyki przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
referat: Potencjał geoturystyczny doliny Białki (niecka podhalańska). Projekt ścieżki geoturystycznej.
II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju
wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”, Rzeszów, 23-24.04.2015, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
referat: Potencjał geoturystyczny Podhala i stopień jego aktualnego wykorzystania.
V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów
i Doktorantów "Rozwój nauki wczoraj i dziś", Warszawa, 12.12.2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
156
referat: Rozwój metod badań z zakresu geologii i geomorfologii na
przykładzie publikacji z regionu Podhala w Przeglądzie Geologicznym.
dr Wioletta Kilar
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju oddziałów ponadnarodowych korporacji informatycznych w Krakowie.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,,
referat: Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych / Technopolie as places of the location of IT corporations,
referat: Koncepcja diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost Generation) / The concept
of diagnosis and development of entrepreneurial attitudes based
on instruments developed within the framework of the EU project
RLG (Reaching the Lost Generation) (współautorzy: S. Kurek,
W. Osuch, T. Rachwał, A. Świętek),
referat: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach
międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
/ Development of entrepreneurial attitudes with regard to the principles of sustainable development among lower secondary school
157
students using the „PowerPlayer” game developed within the international project SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A
Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
(współautorzy: S. Kurek, T. Rachwał, A. Świętek, M Semczuk).
dr Rafał Kroczak
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa „Geologia – Zdrowie – Ekologia. Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”,
Nowy Targ, 17-18 kwietnia 2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki,
Rekreacji i Ochrony Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Katedra Geologii Ogólnej
i Geoturystyki przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
referat: Geoturystyczne walory Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki (polskie Karpaty Zewnętrzne) (współautor R. Chodyń).
Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość usług turystycznych
i promocja zdrowego stylu życia”, Lublin, 27-28 maja 2015 r., organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
referat: Mapa interaktywna jako innowacyjna usługa turystyczna
– porównanie serwisów kartograficznych udostępnionych przez
parki narodowe polski (współautorzy: J. Fidelus, W. Jucha, P. Stasiak).
4th International Conference on Geomorphometry, Geomorphometry
2015: Conference and Workshops, Geomorphometry for natural hazards
geomodelling, Poznań (Poland), June 22-26, 2015, Adam Mickiewicz
University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Association of Polish Geomorphologists, International Association of Geomorphologists’ Working
Group on Landform Assessment for Geodiversity,
referat: An attempt to assess the influence of road network on flash
flood wave parameters. The case study of the Carpathian Foothills
(współautor T. Bryndal).
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
10th International Conference Man – City – Nature „Integrated development of cities and regions: local and regional perspective”, Toruń, 1213.10.2015 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
referat: Fertility in metropolitan areas in the light of second demographic transition on the example of a post-socialist city.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Confe-
158
rence on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Koncepcja diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost Generation) (współautorzy: W. Osuch, T. Rachwał, W. Kilar, A. Świętek),
referat: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable Entrepreneurship –
A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
(współautorzy: T. Rachwał, W. Kilar, A . Świętek, M. Semczuk).
XII Conference of Young Demographers, “The spatial dimension of demographic change – methods, analyses, data”, Poznań, 23-24 June 2015,
Komitet Nauk Demograficznych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
referat: Migration in Krakow Metropolitan Area in the light of
suburbanization processes.
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Konferencja naukowa „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka
przestrzenna / Paterns of Local Development - Local Spatial Policy”,
Łódź,, 16-18 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Łódzki.
referat: Small towns in the metropolitan areas in Poland - development and differentiation factors.
prof. dr hab. Adam Łajczak
4th International Conference on Geomorphometry, Geomorphometry
2015: Conference and Workshops, Geomorphometry for natural hazards
geomodelling, Poznań (Poland), June 22-26, 2015, Adam Mickiewicz
University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Association of Polish Geomorphologists, International Association of Geomorphologists’ Working
Group on Landform Assessment for Geodiversity,
referat: Reinterpretation of morphometry of headwater areas using LiDAR data in homoclinal flysch mountain ridge modeled by
landslides. Case study of the Babia Góra Mt., the Western Carpathians (współautorzy: B. Czajka, R.J. Kaczka),
159
poster: The influence of asymmetrical slopes on timberline course
at Babia Góra Mountain (Western Carpathians) (współautorzy:
B. Czajka, R.J. Kaczka).
dr Franciszek Mróz
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa „Geologia – Zdrowie – Ekologia. Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”,
Nowy Targ, 17-18 kwietnia 2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki,
Rekreacji i Ochrony Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Katedra Geologii Ogólnej
i Geoturystyki przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
referat: »Rzeczy osobliwe w Polsce«, czyli atrakcje geoturystyczne
w Polsce opisane w kronikach Jana Długosza.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino Polaco: TeologiaSztuka-Historia-Teraźniejszość” Toruń, 29-31 maja 2015 r., Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
referat: Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba.
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba w
Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia
pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, Michałowice – Kraków – Więcławice Stare, 4-6 września 2015 r., organizatorzy: Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz
Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych, Urząd
Gminy w Michałowicach oraz Urząd Gminy w Pałecznicy.
referat: Małopolska Droga św. Jakuba – geneza, funkcjonowanie
i perspektywy rozwoju (współautor Ł. Mróz),
referat: Obraz Drogi św. Jakuba w Polsce – perspektywy rozwoju,
szanse i zagrożenia (współautor Ł. Mróz).
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju turystyki w wybranych gminach Roztocza.
160
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Kultura czasu wolnego studentów a funkcja rekreacyjna
miasta (współautor R. Rettinger).
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Koncepcja diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost Generation) (współautorzy: S. Kurek, T. Rachwał, W. Kilar, A. Świętek),
referat: Ocena kompetencji uczestników warsztatów w projekcie
europejskim RLG („Reaching the Lost Generation”) (współautor
A. Świętek).
mgr Bartłomiej Patkowski
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Przestrzenne uwarunkowania rynku usług prawniczych w
województwie małopolskim (Spatial conditions of the legal services market in the Małopolskie voivodship).
161
dr Danuta Piróg
VII Międzynarodowa Konferencja naukowa „Dylematy współczesnego
rynku pracy”, Targanice, 15-16 września 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
referat: Opóźnienia we wkraczaniu absolwentów szkół wyższych
na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys
stanu badań,
referat: Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK
(współautor T. Rachwał).
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
referat: Nowoczesne badania procesu kształcenia geograficznego:
prymat metod jakościowych czy ilościowych?
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Pomiar jakości usługi edukacyjnej w szkole wyższej. Przegląd metod, narzędzi i propozycja ich zastosowania w ocenie jakości studiów na kierunku geografia.
162
dr Monika Płaziak
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Zachowania konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty (współautor A. I. Szymańska).
mgr Kamila Płazińska
International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries,
London (konferencja w przestrzeni internetowej), 23-27.03.2015,
referat: Examples of using some teaching methods on geography
extra lessons (współautor D. Hełdak).
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Branżowa „Geologia – Zdrowie – Ekologia. Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”,
Nowy Targ, 17-18 kwietnia 2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki,
Rekreacji i Ochrony Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Katedra Geologii Ogólnej i
Geoturystyki przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
referat: Możliwości rozwoju geoturystyki w pobliżu wybranych
uzdrowisk Beskidu Niskiego.
II Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju
wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”, Rzeszów, 23-24.04.2015, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
referat: Potencjał turystyczny powiatu jasielskiego oraz możliwości jego wykorzystania.
V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów
i Doktorantów "Rozwój nauki wczoraj i dziś", Warszawa, 12.12.2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizowana
przez Koło Naukowe myśli politycznej i prawnej,
referat: Kierunki rozwoju badań z zakresu turystyki na przestrzeni
lat.
163
dr Łukasz Quirini-Popławski
Seminarium projektu Ch4llenge pt. Plany zrównoważonej mobilności
miejskiej (SUMP) w Polsce, organizowane przez Urząd Miasta Krakowa,
29 czerwca 2015 r.,
głos w dyskusji na temat polityki parkingowej w centrach miast.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Infrastruktura turystyczna jako czynnik rozwoju turystyki
Żydów na obszarze Beskidów Wschodnich, Ukraina (współautor
N. Kudła).
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Polityka parkingowa w miastach”, Kraków, 16-17 listopada 2015 r., organizowana
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział
w Krakowie, Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Zakład Transportu oraz Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki
Krakowskiej.
referat: Lokalizacja i funkcjonowanie parkingów podziemnych w
strefie śródmiejskiej Wiednia i Grazu – wyniki badań terenowych.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Realizacja polityki transportowej miasta Krakowa poprzez
funkcjonowanie parkingów podziemnych – wyniki badań terenowych.
dr Tomasz Rachwał
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Con164
ference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK /
Diagnosis of professional predispositions and entrepreneurial potential of students with using e-ZAMEK tool (współautor D. Piróg),
referat: Koncepcja diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost Generation) / The concept
of diagnosis and development of entrepreneurial attitudes based
on instruments developed within the framework of the EU project
RLG (Reaching the Lost Generation) (współautorzy: S. Kurek,
W.Osuch, W.Kilar, A. Świętek),
referat: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach
międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
/ Development of entrepreneurial attitudes with regard to the principles of sustainable development among lower secondary school
students using the „PowerPlayer” game developed within the international project SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A
Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
(współautorzy: S. Kurek, W.Kilar, A. Świętek, M. Semczuk).
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Problematyka badawcza międzynarodowych uwarunkowań transformacji przemysłu Polski / International determinants
of Polish industry transformation – research-related issues.
165
dr Renata Rettinger
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Młodzi dla Nauki „Ekonomia
– Człowiek – Przyroda – Technika”, Szklarska Poręba - Praga, 19-20
czerwca 2015 r., Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim,
referat: Hybrydowy model rozwoju turystyki na Karaibach
(współautor S. Dorocki, R. Brzegowy).
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP,
referat: Makau jako ośrodek turystyki hazardowej oraz Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Pistoi (współautor M. Bajgier-Kowalska).
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Ekonomiczne i społeczne skutki rozwoju turystyki hazardowej w Makau / Economic and social consequences of gambling tourism development in Macau.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Kultura czasu wolnego studentów a funkcja rekreacyjna
miasta / Culture of free time students and recreational function of
the city (współautor F. Mróz).
mgr Marcin Semczuk
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Con166
ference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach
międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
/ Development of entrepreneurial attitudes with regard to the principles of sustainable development among lower secondary school
students using the „PowerPlayer” game developed within the international project SUSEN („Sustainable Entrepreneurship –
A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)
(współautorzy: S. Kurek, T. Rachwał, W. Kilar, A. Świętek).
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Poland’s Voivodeships and Powiats and the Geographies
of Knowledge: What We Know and Don’t Know About Human Resources and What We Can Do About it? (współautorzy: S. Brunn,
R. Koszek, K. Gołuszka, G. Bołoz).
prof. dr hab. Roman Soja
„Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku
Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”, Białowieża, 19-21.03.2015, GRIG-UNEP Warszawa, Białowieski Park Narodowy,
referat: Polski Komitet MaB i rezerwaty biosfery.
„Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze Zachodnie”, konferencja
polsko-ukraińska, Zwierzyniec, 24.04.2015, Ministerstwo Środowiska,
Roztoczański Park Narodowy.
167
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Forum Dziedzictwa Europy
Środkowej. Miasto”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,
16-18 września 2015 r.,
udział w części otwartej dla publiczności w dniu 18 września 2015
w sesji plenarnej nt. „ Miasto do poprawki! O rewitalizacji w miastach”- udział w dyskusji nt. Aprobata dla działań rewitalizacyjnych w mieście Łodzi.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Europejskie usługi danych przestrzennych w temacie Zagospodarowanie Przestrzenne: Potrzeby i ograniczenia (European spatial data services in the subject Land Use: needs and constraints).
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami (The role of geoinformation in partnership between local government units and business).
dr Paweł Struś
Międzynarodowa Konferencja: Ochrona i monitoring przyrody – na styku
granic, Białowieża, 19-21.03.2015 r. Białowieski Park Narodowy, Centrum UNEP GRID – Warszawa,
referat: Roadless areas in the Polish Carpathians – the core areas
of wildlife refuges.
168
dr Anna I. Szymańska
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Zachowania konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty (współautor M. Płaziak)
dr Agnieszka Świętek
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Ocena kompetencji uczestników warsztatów w projekcie
europejskim RLG (Reaching the Lost Generation) (współautor
W. Osuch),
referat: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach międzynarodowego projektu SUSEN (Sustainable Entrepreneurship –
A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools) (współautorzy: M. Semczuk, S. Kurek, W. Kilar, T. Rachwał).
dr inż. Witold Warcholik
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
169
referat: Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych (współautorzy: Ł. Gowor, P. Dolnicki).
dr Krzysztof Wiedermann
Konferencja „REGION, MIASTO, WIEŚ ”Wielkie inwestycje publiczne
w miastach aglomeracji / The Conference REGION – CITY –
COUNTRY Big Public Investments In The Cities Of The Agglomeration,
Gliwice, 28-29 października 2015 r., Politechnika Śląska,
referat: Przemysł w przestrzeni miast i regionów w świetle koncepcji bazy ekonomicznej.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Rola przemysłu w kształtowaniu gospodarki i społeczeństw
epoki post-industrialnej.
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych aspektów
ruchu turystycznego w Krakowie.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
III Międzynarodowa Konferencja pt. Edukacja i bezpieczeństwo w dobie
globalizacji, Dąbrowa Górnicza, 13 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dubnicki Instytut Technologiczny,
referat: Zarys koncepcji analizy wpływu procesów globalizacji na
bezpieczeństwo i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego
i kulturowego.
170
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy przemian społeczno-gospodarczych, Jasło, 12 czerwca 2015, Podkarpacka Szkoła
Wyższa im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle,
referat: Wpływ uwarunkowań na procesy przemian społeczno-gospodarczych układów regionalnych.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przemysłu i usług.
Prezentacja opinii w ramach konferencji projektu międzynarodowego
„Pierwszy raport „Odbudowa Drogi Wodnej E-40 na odcinku Dniepr –
Wisła: od strategii do planów”, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk, Maj
2015 r., ss. 72.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
22 seminarium w cyklu Nowoczesne Muzea I Galerie Muzeum Narracyjne Media I Metody Budowania Opowieści, Warszawa, 1 kwietnia
2015 r., Muzeum Historii Żydów Polskich,
referat: Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne, na przykładzie muzeum Emalia Oskara Schindlera.
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Sys171
tems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Ocena podstaw przedsiębiorczości przez uczniów andrychowskich szkół ponadgimnazjalnych.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry
and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk
Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
referat: Działalność polsko-egipskich biur podróży w Sharm el
Sheikh jako przykład międzynarodowego rozwoju usług turystycznych.
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju układów lokalnych (12th International Scientific Conference on Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems), połączona z 8. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 5-6 października 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Wydawnictwo „Nowa Era”; Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”,
referat: Wykorzystanie Internetu przez gestorów schronisk
górskich w Polsce do pozyskiwania gości.
31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference on International Determinants for the Development of Industry and
Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne; Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie,
172
referat: Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie
rozwoju branży turystycznej w XXI wieku.]
mgr Marek Żołądek
3rd Baltic University Programme PhD Training, Students Conference,
Rogów, November 22-26, 2015, BUP,
referat: Transformation of high mountain areas in global warming
period. Environment and human activity.
C) KRAJOWYCH
dr Karol Augustowski
Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”, Wieliczka, 1922 maja 2015 r., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy,
referat: Osuwiska na brzegach rzek zachodniego Podhala (współautor J. Kukulak).
mgr Rafał Bielecki
IV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. „Interdyscyplinarność
badań geograficznych”, Kraków, 22-24 października 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. L. Sawickiego,
referat: Perspektywy rozwoju turystyki w Racławicach - powiat
miechowski.
dr Bernard Bińczycki
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Wyzwania dla ZZL w warunkach zmieniającego się rynku pracy”, Politechnika Łódzka, Łódź, 18-19
czerwca 2015,
referat: Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania (współautor M. Trętko). [afiliacja: UEK]
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie,
referat: Kompetencje menedżerskie urzędników jako czynnik rozwoju regionalnego. [afiliacja: UEK]
173
Konferencja Naukowa „Ergonomia w innowacyjnej organizacji”, Tarnów, 24.09.2015, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie,
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie,
referat: Humanizacja pracy – wybrane zagadnienia. [afiliacja:
UEK]
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Student z niepełnosprawnością
w środowisku akademickim – doświadczenia po latach”, Kraków,
21.04.2015, AGH, PK, UEK, UJ, UP, UPJPII,
referat: Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością. [afiliacja:
UEK]
mgr Mateusz Ćwikła
III. Konferencja Naukowa z cyklu Projektowanie ideału pt. "Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne", Kraków, 21.01.2015 r., Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ,
referat: Kształcenie na kierunkach przyrodniczych a realia rynku
pracy.
II edycja doktorancko-studenckiej konferencji "Kultura w Małopolsce do
końca XVIII wieku", Kielce, 23-24.01.2015 r., Koło Naukowe Studentów Mediewistów Instytutu Historii, Koło Naukowe Studentów „Sarmatia” Instytutu Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
referat: Uwarunkowania przestrzenne rozwoju kulturalnego na
Ziemi Sądeckiej w XV i XVI wieku.
Studencko-doktorancka konferencja naukowa "Regionalizm w polityce,
kulturze, gospodarce, Kielce, 27.04.2015 r., Koło Naukowe Studentów
Regionaliści, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
referat: Historia Ziemi Sądeckiej istotnym czynnikiem kształtującym walory krajoznawcze regionu.
XV Konferencja Kół Naukowych "Nauka w obliczu przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych", Kielce, 7-8.05.2015 r., Wyższa
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
referat: Metody badawcze stosowane w turystyce,
referat: Edukacja i świadomość społeczna jako istotny element
w kształtowaniu środowiska przyrodniczego.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie projektami - podejście interdyscyplinarne", Kielce, 12.05.2015 r., Studenckie Koło Naukowe Koncept, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
referat: Realizowanie projektów środowiskowych.
174
Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość usług turystycznych
i promocja zdrowego stylu życia”, Lublin, 27-28 maja 2015 r., organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
referat: Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na polskich
uczelniach.
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP.
referat: Ograniczenie antropopresji szansą na ochronę przyrody
w Kampinoskim Parku Narodowym.
dr Piotr Dolnicki
XXV Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej,
Gdynia, 7-9 maja 2015 r., Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
referat: Porównanie warunków termicznych między strefą naddenną jeziora i warstwą czynną wieloletniej zmarzliny w okolicy
Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (SW Spitsbergen),
referat: Nierównomierne tempo ablacji pokrywy śnieżnej w sezonie wiosennym 2014 roku i jego związki z termiką warstwy czynnej
w obszarze wschodniej Fuglebergsletty (SW Spitsbergen).
dr Sławomir Dorocki
Konferencja naukowa: Nauka i biznes czyli dwa przenikające się światy,
Katowice, 07.02.2015 r.,
poster: Działalność w zakresie przedsiębiorczości w departamentach zamorskich Francji amerykańskiej na tle metropolii (współautor P. Brzegowy),
poster: Francuskie regiony peryferyjne UE w gospodarce opartej
na wiedzy (współautor P. Brzegowy).
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania zrównoważonej produkcji i konsumpcji”, Opole 14-15 marca 2015.,
referat: Idea rozwoju zrównoważonego na przykładzie miasta
i gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój (współautor P. Brzegowy).
VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r., Politechnika Lubelska,
referat: Miejsce rolnictwa w gospodarce Francuskich Indii Zachodnich na przykładzie Gwadelupy i Martyniki (współautor
P. Brzegowy),
175
referat: Innowacje jako pryncypialna determinanta działalności
gospodarczej we Francji pozaeuropejskiej (współautor P. Brzegowy).
Konferencja naukowa "Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie i naukach o ziemi", Olsztyn, 25.03.2015 r.,
poster: Przemysł biotechnologiczny Francji na tle państw Europy
Zachodniej (współautorzy P. Brzegowy, J. P. Jastrzębski),
poster: Potencjał turystyczny Francji na przykładzie jej departamentów zamorskich (współautorzy P. Brzegowy, J. P. Jastrzębski),
poster: Zarys działalności agroturystycznej we Francji (współautorzy P. Brzegowy, J. P. Jastrzębski),
poster: Józef Dietl – między przyrodolecznictwem a polityką
(współautorzy P. Brzegowy, J. P. Jastrzębski).
VIII Sesja Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie” (konferencja ogólnopolska) zorganizowana wspólnie z Oddziałem Krakowskim
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego „Islam we współczesnym
świecie”, Kraków, 29 marca 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
referat: Chrześcijańska czy islamska? Uwagi nad dyskursem wyznaniowym we Francji (współautor P. Brzegowy).
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wiktuały, kuchnia, kultura
jedzenia w przestrzeni historycznej”, Kraków, 9-10 kwietnia 2015 r.,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
referat: Tylko we Lwowie. Powszednie i odświętne delikatesy na
stole polskiej inteligencji dwudziestolecia międzywojennego
(współautor P. Brzegowy),
referat: W objęciach la fée verte. O kulturze picia absyntu w Paryżu końca la belle époque (współautor P. Brzegowy).
II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Głos – Komunikacja – Media”, Katowice, 17.04.2015 r.; Uniwersytet Śląski w Katowicach,
poster: Ośrodki miejskie w południowo-wschodnich granicach
w II RP jako miejsca komunikacji międzykulturowej (współautor
P. Brzegowy),
poster: Zróżnicowanie narodowościowe collectivités d'outre-mer
w Ameryce Środkowej i Gujany Francuskiej jako kluczowa przyczyna antagonizacji społecznej wśród mieszkańców Francji zamorskiej (współautor P. Brzegowy).
176
Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(organizatorzy ze strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, Hotel "Pod Kazimierzem",
referat: Kuracja wodolecznicza w Ojcowie i uzdrowiskach Galicji
Zachodniej (od połowy XIX w. do r. 1914).
Konferencja naukowa „Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne,
narodowe, ponadnarodowe”, Warszawa, 14-15 maja 2015 r., Wydział
Nauk Humanistycznych, UKSW,
referat: Kuracja wodolecznicza w Ojcowie i uzdrowiskach Galicji
Zachodniej (od połowy XIX w. do r. 1914) (współautorzy P. Brzegowy).
Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska
wspólnota, Poznań, 9-10 czerwca 2015 r., Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
referat: Idea régionalisation i jej wpływ na kształtowanie się regionów antropogenicznych Francji. Europejskie reperkusje
(współautor P. Brzegowy).
III Kongres Politologii: Odsłony polityki, Kraków, 22-24 września 2015
r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Komitet Nauk Politycznych PAN i in.,
referat: Diaspora islamska w laickiej Francji (współautor P. Brzegowy),
referat: Znaczenie innowacji w rozwoju lokalnym Francji kontynentalnej (współautor P. Brzegowy),
referat: Rozwój rynku usług w regionach najbardziej oddalonych
UE na przykładzie departamentów Francji amerykańskiej (współautor P. Brzegowy),
referat: Créolité i négritude – pryncypia jedności czy odrębności
Francji amerykańskiej? Próba spojrzenia z perspektywy kolonialnej i współczesnej (współautor P. Brzegowy).
Konferencja naukowa nt. Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim.
Kultura uzdrowiskowa w Europie (7), Busko-Zdrój, 24-25 września 2015
r., Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
177
referat: Infrastrukturalna i społeczna rozbudowa uzdrowiska żegiestowskiego w okresie działalności Ignacego Medweckiego
(współautor P. Brzegowy).
Ogólnopolskie seminarium dyskusyjne „Przedwojenny Lwów i jego
uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia”, Kraków, 28 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze
strony IG UP - pracownicy ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie,
referat: Antoni Rehman (1840-1917) – pierwszy geograf Lwowa
(współautor P. Brzegowy),
referat: Szanse i wyzwania w rozwoju gospodarki innowacyjnej we
francuskich regionach najbardziej oddalonych UE (współautor
P. Brzegowy).
Sympozjum „Historia to pamięć i groby”, Zakopane, 16 listopada 2015
r., Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej,
referat: Uczeni lwowscy na nekropolii łyczakowskiej oraz na
Cmentarzu Obrońców Lwowa (współautor P. Brzegowy).
dr Joanna Fidelus
Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość usług turystycznych
i promocja zdrowego stylu życia”, Lublin, 27-28 maja 2015 r., organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
referat: Mapa interaktywna jako innowacyjna usługa turystyczna
– porównanie serwisów kartograficznych udostępnionych przez
parki narodowe polski (współautorzy: R. Kroczak, W. Jucha,
P. Stasiak).
V Ogólnopolska Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom”. Zakopane, 24-26 września 2015 r., organizatorzy: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Tatrzański
Park Narodowy.
referat: Geomorfologiczne skutki antropopresji w Tatrzańskim
Parku Narodowym oraz Skutki przekształceń rzeźby na stokach
w obrębie ścieżek i dróg turystycznych na skłonie północnym i południowym Tatr Zachodnich.
mgr Jadwiga Gorajska
Seminarium Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 16-17.01.2015
r., Łazy k. Bochni, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
referat: Zmiany geometrii koryta Wisły na odcinku między Goczałkowicami i Puławami wywołane pracami regulacyjnymi.
178
mgr Damian Hełdak
I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Lublin, 7 marca 2015
r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Samorząd Doktorantów UMCS,
referat: Geograficzne uwarunkowania rozwoju wybranych sektorów turystyki w dolinie Białki (Podhale).
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka I Rekreacja Stylem
Życia Współczesnego Społeczeństwa”, Lublin, 16-17.10.2015 r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie,
referat: Rozwój usług turystycznych na Podhalu na przykładzie
Białki Tatrzańskiej.
dr Joanna Jędruszkiewicz
Konferencja „Klimat a społeczeństwo i gospodarka”, Warszawa, 5-6
maja 2015 r., organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
poster: Projekcje wpływu warunków termicznych na
społeczeństwo i gospodarkę Polsce w XXI wieku.
V Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 21-23
września 2015 r., organizatorzy: Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
referat: Czynniki atmosferyczne wpływające na koncentrację pyłowych zanieczyszczeń powietrza w Krakowie (współautorzy:
P. Piotrowski, B. Pietras),
referat: Wpływ wielkości opadów na położenie zwierciadła wód
gruntowych na przykładzie Łodzi. (współautorzy: M. Zieliński,
P. Moniewski),
poster: Charakterystyka wysokich dobowych sum opadów w Łodzi
na tle cyrkulacji atmosferycznej (współautor: M. Zieliński).
dr inż. Joanna Korzeniowska
X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków – Dobczyce,
24-26.09.2015 r., organizator: Grupa Naukowa Pro Futuro,
poster: Evaluation of traffic noise pollution in chosen sites in Krakow (współautorka: P. Zuchnicka),
poster: Impact range of traffic pollution based on a section of the
Krakow-Zakopane trunk road (współautor: M. Ćwiąkała).
179
dr Małgorzata Kozłowska
II Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja:
Natura-Człowiek-Kultura, Kraków, 20-21 czerwca 2015 r., współorganizator: Samorząd Doktorantów UP,
referat: Polski system klasyfikacji i kategoryzacji obiektów noclegowych w kontekście niezbędnych zmian oraz systemu Hotelstars
Union.
mgr Robert Kowalski
Seminarium Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 16-17.01.2015
r., Łazy k. Bochni, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
referat: Wpływ gospodarki leśnej na ukształtowanie koryt źródłowych odcinków potoków w polskich Karpatach fliszowych (wybrane obszary).
dr Rafał Kroczak
I Ogólnopolska Konferencja „GIS w edukacji”, jako konferencja towarzyszącą IV edycji „GIS w nauce”, Poznań, 3.06.2015 r., Uniwersytet
Łódzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Konferencja metodyczna „Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach
ponadgimnazjalnych według PINaP”, Kraków, 21 września 2015 r., organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
dr Paweł Kroh
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku”, Kraków/Bukowina Tatrzańska, 8-11
kwietnia 2015 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu i Tatrzański Park Narodowy,
referat: Głaz w Wantulach – przykład możliwości i ograniczeń lotniczego skaningu laserowego w interpretacji zróżnicowanej
rzeźby górskiej.
Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”, Wieliczka, 1922 maja 2015 r., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy,
referat Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”, Wieliczka, 1922 maja 2015 r., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy,
180
referat: Osuwiska na brzegach rzek zachodniego Podhala (współautor K. Augustowski).
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Posiedzenie Naukowe Komisji Geograficznej PAU, Kraków, 12.03.2015
r.,
referat: Przemiany społeczno-demograficzne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Współczesne Czynniki
i Bariery Rozwoju Miast”, Łódź, 23-25.04.2015, Instytut Geografii Miast
i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG,
referat: Wpływ powiązań funkcjonalnych na rozwój Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego (współautorzy: M. Wójtowicz,
J. Gałka).
Konferencja "Miasta XXI wieku. Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym", Kędzierzyn-Koźle, 17-19 maja 2015 r., Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet
Opolski,
referat: Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym (współautorzy: M. Wójtowicz,
J. Gałka).
XVI Warsztaty z Geografii Ekonomicznej, Cieszyn, 30.06-2.07.2015 r.,
Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Śląski,
referat: Dojazdy do pracy w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle danych GUS i badań ankietowych.
XIII Konferencja naukowa „Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”, Uniejów, 22-23 października 2015 r., Uniwersytet Łódzki,
przewodniczenie sesji C2 23 października,
referat: Kurczenie się małych miast w Polsce (współautorzy:
A. Kwiatek-Sołtys, B. Bartosiewicz).
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
XIII Konferencja naukowa „Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”, Uniejów, 22-23 października 2015 r., Uniwersytet Łódzki,
referat: Kurczenie się małych miast w Polsce (współautorzy:
S. Kurek, B. Bartosiewicz).
181
prof. dr hab. Adam Łajczak
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Ocena uwarunkowań przyrodniczych i dawnego pasterstwa w ukształtowaniu przebiegu górnej granicy lasu w masywie
Babiej Góry (współautor: B. Czajka),
referat: Zagrożenia infrastruktury turystycznej przez procesy stokowe o dużym natężeniu w masywie Babiej Góry, mity czy rzeczywistość?
Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia utworzenia Babiogórskiego Parku
Narodowego, Zawoja – Stryszawa, 22-23.10.2015 r., Babiogórski Park
Narodowy,
referat: Zarys historii działalności gospodarczej na Babiej Górze.
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU, Kraków, 10.12.2015
r., Polska Akademia Umiejętności,
referat: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania górnej granicy lasu na Babiej Górze.
dr Franciszek Mróz
Interdyscyplinarne i Ekumeniczne, Międzynarodowe Seminarium Doktorantów i Studentów pt. „Znacznie narodowych sanktuariów dla europejskiej identyfikacji w ujęciu katolickim i prawosławnym”, Kraków –
Kalwaria Zebrzydowska, 8-11 maja 2015 r., Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie,
referat: Znaczenie europejskich szlaków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości Europy – przeszłość i teraźniejszość.
XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, Bachórz, 11-12
czerwca 2015 r., Związek Gmin Turystycznych Pogórza Przemyskiego,
referat: Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość.
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Pielgrzymki w Polsce na początku XXI wieku.
182
Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej”, Karpacz, Schronisko Górskie PTTK
„Strzecha Akademicka”, 7-9 października 2015 r., Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
referat: Turystyka aktywna studentów kierunków »Turystyka i Rekreacja« wybranych szkół wyższych w Małopolsce (współautor
R. Rettinger).
Konferencja Naukowa „Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne”, 15 grudnia 2015 r.,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
referat: Młodzież polska wobec problemu uchodźców (współautor
K. Ziółkowska-Weiss).
mgr Monika Noviello
I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Lublin, 7 marca 2015
r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Samorząd Doktorantów UMCS,
referat: Problemy rozwoju turystyki w Neapolu.
Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania
i Rozwój”. Wrocław, 10.06.2015 r.,
referat: Historyczne uwarunkowania dysproporcji w poziomie
rozwoju północnych i południowych Włoch,
referat: Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania mentalnej bariery między północnymi a południowymi Włochami.
dr Daniel Okupny
VI Sesja Paleolimnologiczna pt. „Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych
późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk”, Łódź, 24-25 marca 2015 r., organizatorzy: Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Katedra Geomorfologii
i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Geologii i Paleogeografii
Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
referat: Zapis nagłych zmian klimatu z początku holoceńskiego
optimum klimatycznego w osadach torfowiska Rąbień (Wysoczyna
Łaska) (współautorzy: D.J. Michczyńska, R.K. Borówka, M. Obremska, J. Forysiak, D. Pawłowski, M. Płóciennik, M. Słowiński,
S. Żurek, S.J. Brooks, A. Michczyński, A. Witkowski),
referat: Fazy powodziowe w dolinie Neru na tle oscylacji klimatycznych wczesnego Holocenu (współautorzy: M. Płóciennik,
183
P. Kittel, R.K. Borówka, D. Pawłowski, O. Peyron, R. Stachowicz-Rybka, M. Obremska, K. Cywa)
poster: Zmiany klimatyczne i siedliskowe na torfowisku Ługi w
późnym vistulianie i holocenie (współautorzy: D. Baradyn, O.
Antczak, M. Płóciennik, D. Pawłowski, T. Luoto, S.J. Brooks,
J. Forysiak),
poster: Sieci neuronowe i zbiory testowe jako nowe metody analizy
danych paleośrodowiskowych (współautorzy: A. Jakiel, A. Kruk,
J. Forysiak, M. Płóciennik, D. Pawłowski, S.J. Brooks, T. Luoto,
M. Słowiński, M. Obremska, O. Peyron, R.K. Borówka),
poster: Rekonstrukcja warunków paleohydrologicznych w dolinie
Grabi w świetle analizy osadów torfowiska Świerczyna (współautorzy: D. Pawłowski, G. Kowalewski, K. Milecka, M. Płóciennik,
M. Woszczyk, T. Zieliński, W. Włodarski, J. Forysiak),
poster: Zmiany siedliskowe w późnovistuliańskim paleokorycie w
Kolonii Bechcice na tle warunków hydrologicznych doliny Neru w
holocenie (współautorzy: P. Kittel, R. Szperna, M. Płóciennik,
M. Obremska, R. Stachowicz-Rybka, R.K. Borówka, K. Cywa,
D. Pawłowski, A. Witkowski).
VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt. „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10-12 czerwca 2015 r., organizatorzy: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
referat: Wiek i warunki sedymentacji osadów biogenicznych torfowiska Białe Ługi (współautorzy: M. Malkiewicz, R.K. Borówka,
A. Fortuniak, J. Tomkowiak, M. Kloss, M. Lamentowicz, D. Pawłowski, S. Żurek, J. Forysiak),
referat: Osady biogeniczne wypełniające paleopolja w Bydlinie
(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) w świetle wybranych metod
paleogeograficznych (współautorzy: M. Nita, W.P. Alexandrowicz, R.K. Borówka, A. Fortuniak, J. Tomkowiak, M. Kloss,
D. Pawłowski, S. Żurek),
sesja terenowa: Stanowisko Przybranówek. Zapis neolitycznej antropopresji w świetle analiz środowiskowych, materiałów archeologicznych i palinologicznych badań rdzenia z bagna „Katarzyna” (współautorzy: S. Rzepecki, M. Obremska, J. Twardy,
J. Forysiak),
184
sesja terenowa: Stanowisko Smólsk. Badania paleoekologiczne w
Smólsku na Kujawach obejmujące okres od starszego (współautorzy: P. Kittel, B. Muzolf, W.P. Alexandrowicz, D. Nalepka,
R. Stachowicz-Rybka),
sesja terenowa: Stanowisko Kopanicha. Geneza misy, fazy rozwoju torfowiska Kopanicha i jego antropogeniczne przekształcenia (współautorzy: M. Obremska, J. Forysiak, M. Kloss, R.K. Borówka, Pawłowski D., Twardy J., Żurek S.).
Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, 28-30 września 2015 r., organizatorzy: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Ośrodek Archeologii Gór
i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
referat: Badania archeologiczne oraz analizy środowiskowe pozostałości moczydła z XVI w. w Lutomiersku (woj. łódzkie) (współautorzy: R. Stachowicz-Rybka, P. Kittel, K. Cywa, S. Elias,
A. Mueller-Bieniek, B. Muzolf, M. Płóciennik, A. Wacnik).
IV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. „Interdyscyplinarność
badań geograficznych”, Kraków, 22-24 października 2015 r., organizatorzy: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. L. Sawickiego,
poster: Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego osadów biogenicznych torfowiska Rąbień (Wysoczyzna Łaska) (współautorzy: R.K. Borówka, A. Fortuniak, J. Tomkowiak,
S. Żurek),
referat: Zapis neolitycznej antropopresji w świetle wybranych
analiz paleogeograficznych i materiałów archeologicznych w dorzeczu środkowej Tążyny (współautorzy: S. Rzepecki, R.K. Borówka, A. Fortuniak, J. Forysiak, M. Obremska, J. Tomkowiak,
J. Twardy).
2 Konferencja Naukowa pt. „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, Warszawa, 24-25 listopada 2015 r., organizator: Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
referat: Paleośrodowiskowe zmiany w świetle analiz paleobotanicznych i geochemicznych późnovistuliańskich i holoceńskich
osadów węglanowych w torfowiskach okolic Łodzi (współautorzy:
J. Forysiak, R.K. Borówka, A. Fortuniak, M. Kloss, M. Obremska,
J. Tomkowiak),
referat: Zapis zmian środowiskowych w osadach torfowiska z doliny Grabi (centralna Polska) (współautorzy: D. Pawłowski, R.K.
Borówka, G. Kowalewski, T.P. Luoto, K. Milecka, L. Nevalainen,
M. Płóciennik, J. Tomkowiak, T. Zieliński).
185
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Kształcenie wielokulturowe jako wyzwanie dla edukacji
geograficznej (współautorzy: A. Świętek, B. Wójtowicz).
Konferencja Naukowa „Nowe Problemy i Metody Badań Procesu Kształcenia Geograficznego”, Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
referat: Rola nowoczesnych środków dydaktycznych w skutecznym
kształceniu geograficznym w gimnazjum (współautor R. Pacyna).
dr Tomasz Padło
„Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska
wspólnota”, Poznań, 9-10 czerwca 2015 r., organizatorzy: Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
referat: Mapa wyborcza Europy Środkowej jako obraz struktury
długiego trwania.
IV Konferencja z Geografii Historycznej: Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łodź, 11-12 czerwca 2015 r., organizator: Katedra
Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ wspólnie z Pracownią
Geoinformacji KUL,
referat: Wykorzystanie potencjału turystycznego granic rozbiorowych na tereniie Polski: Stan obecny i możliwości.
mgr Bartłomiej Pietras
II Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna „Aktualne problemy
badawcze w meteorologii i klimatologii”, Poznań, 15 kwietnia 2015 r.,
organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii
Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład
Klimatologii,
referat: Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania wysokich
stężeń pyłu zawieszonego w Krakowie.
V Ogólnopolska Konferencja „Klimat i bioklimat miast”, Łódź, 21-23
września 2015 r., organizatorzy: Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,
186
referat: Czynniki atmosferyczne wpływające na koncentrację pyłowych zanieczyszczeń powietrza w Krakowie (współautorzy:
P. Piotrowski, J. Jędruszkiewicz).
dr Monika Płaziak
Forum Marketingu „Anatomia sukcesu rynkowego: Marketing czy innowacje?”, Warszawa, 08.05.2015 r., Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
referat: Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm.
Na przykładzie studentów uczelni krakowskich (współautor A. I.
Szymańska).
Konferencja Naukowa „Wyzwania Rynku z Pespektywy Firmy i Konsumenta (Wyzwania 2015)”, Katowice, 21-22.09.2015 r., Katedra Badań
Rynkowych i Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
referat: Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty (współautor A.I. Szymańska).
mgr Kamila Płazińska
I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Lublin, 7 marca
2015 r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Samorząd Doktorantów UMCS,
referat: Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim.
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Turystyka I Rekreacja Stylem
Życia Współczesnego Społeczeństwa”, Lublin – Kazimierz Dolny, 1617.10.2015 r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizowana przez studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”,
referat: Organizowanie turystyki grupowej przy pomocy wyspecjalizowanych biur turystyczno-eventowych jako nowy trend
współczesnego społeczeństwa.
dr Łukasz Quirini-Popławski
Sesja naukowa pt. Przeszłość i teraźniejszość polskiej tradycji uzdrowiskowej, organizowana przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ojcowski Park Narodowy, 9 maja 2015 r.,
referat: Zdrojowiska, zakłady kąpielowe, sanatoria w Beskidach
Wschodnich do 1914 r.
187
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Rozwój form ochrony przyrody a turystyka w obszarach
przygranicznych Ukraińskich Beskidów Wschodnich – ujęcie czasowe.
XXXI seminarium terenowe – Warsztaty Badawcze z Geografii Turyzmu
zorganizowane przez Zakład Geografii Turyzmu Instytutu Geografii
Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24-26 września 2015 r.,
referat: Charakterystyka zagospodarowania i ruchu turystycznego
wybranych regionów turystycznych Beskidów Wschodnich w drugiej połowie lat 30. XX w.
dr Tomasz Rachwał
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Problematyka badawcza roli przemysłu w rozwoju regionalnym w polskiej geografii.
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie,
referat: Kształtowanie regionów przedsiębiorczych wyzwaniem
dla strategii rozwoju regionalnego.
dr Renata Rettinger
Konferencja Praktyczno – Naukowa “Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach”, Kraków, 11.02.2015 r., organizatorzy: Instytut Turystyki w Krakowie, Katedra Geologii Ogólnej I Stosowanej AGH w
Krakowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Instytut Turystyki Uniwersytetu HES – SO Valais w Sierre,
referat: Dywersyfikacja produktu turystycznego jako strategia
rozwoju turystyki w Karpatach (współautor F. Mróz).
Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej”, Karpacz, Schronisko Górskie PTTK
188
„Strzecha Akademicka”, 7-9 października 2015 r., Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
referat: Turystyka aktywna studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolsce (współautor
F. Mróz).
mgr Marcin Semczuk
XXI Seminarium Geografii Wsi pt. „Obszary wiejskie – pierwsza dekada
w Unii Europejskiej i nowa perspektywa”, Opole, 27-28 kwietnia 2015
r., organizowanej przez Katedrę Polityki Regionalnej Wydział Ekonomii
i Zarządzania - Politechnika Opolska,
referat: Peryferyjności a rozwój społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich województwa małopolskiego.
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Rozwój społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich województwa małopolskiego.
prof. dr hab. Roman Soja
„Rezerwat Biosfery Łuknajno” – Olsztyn, 17 kwietnia 2015 r., Marszałek
Województwa Mazurskiego.
Konferencja „Z okazji 70-lecia Lubelskiego Ośrodka Geograficznego”,
UMCS Lublin, 17 czerwca 2015 r.
IV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Interdyscyplinarność badań geograficznych”, Kraków, 22-24 października 2015 r., UJ Kraków.
Konferencja Naukowo-Praktyczna “Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory
Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”, Stara Kiszewa,
28-29 października 2015 r., organizatorzy: IGiPZ PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
referat: RB Bory Tucholskie na tle światowej listy rezerwatów biosfery UNESCO.
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
III Regionalna Konferencja Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła
Wyższa z cyklu „Ekologia konstruktywnie”, pod patronatem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, nt. Miasto zrównoważone, Warszawa,
17-18 grudnia 2015 r.,
189
głos w dyskusji nt. „Potrzeba udostępniania danych o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym powtórnego wykorzystania danych
przestrzennych wytwarzanych przez administracje publiczną”.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Miasto idealne. Utopia a rzeczywistość”, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i
Międzyreligijnego, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, 2
grudnia 2015 r.,
referat: Narzędzia polityki przestrzennej w idealnym mieście – czy
Holandia to utopia?
XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej nt.
„Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika”,
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 5-6 listopada 2015 – pod patronatem
Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Głównego Geodetę Kraju, (Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach nt: „Cyfryzacja i harmonizacja dokumentów planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym w świetle
przepisów INSPIRE” oraz nt. „Geoportal.gov.pl i jego rola w rozwoju
infrastruktury informacji przestrzennej”),
głos w dyskusji nt. Szczegółowość danych przestrzennych w Ewidencji Gruntów i Budynków: zbędne i brakujące dane dla planowania przestrzennego.
Konferencja edukacyjna nt. „Wspólna Przestrzeń. 25 lat doświadczeń od
transformacji do partycypacji”, organizator AMS S.A. w Warszawie,
Centrum Kongresowe ICE Kraków, Kraków, 14 października 2015,
głos w dyskusji podczas warsztatów „Urbanistyka” nt. Potrzeba
estetycznego, funkcjonalnego, użytecznego zaprojektowania przestrzeni przed Centrum Kongresowym ICE z wykorzystaniem potencjału miejsca (powtórzenie miękkich linii elewacji na placu)” –
nagrany na wideo na stronie organizatora AMS.
Konferencja naukowa „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – wyzwania – strategie rozwoju”, Kraków, 19 września 2015 r., organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy ze strony ZPiGP: S. Dorocki, P. Brzegowy) oraz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie,
głos w dyskusji nt. Kontrowersje dotyczące kwestii nowego podziału administracyjnego Polski.
II Regionalna Konferencja Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła
Wyższa z cyklu „Ekologia konstruktywnie”, pod patronatem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, nt. Miasto zrównoważone, Gdańsk, 2425 września 2015,
190
głos w dyskusji nt. Potrzeba uporządkowania, rozróżniania terminów przywoływanych na konferencji odnoszących się do zagadnień takich jak: partycypacja społeczna na etapie opracowania
Strategii Rozwoju Miasta a konsultacje społeczne na etapie sporządzania dokumentów planistycznych”; Czynny udział w warsztatach nt. „Wejdź w moje buty” 25 września 2015.
Konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, Samorząd Województwa
Mazowieckiego, 18 czerwca 2015,
głos w dyskusji nt. Potrzeba uwzględnienia w obserwatoriach obowiązującej, europejskiej, wielopoziomowej klasyfikacji Zagospodarowania Przestrzennego tzw. HILUCS ( Hierarchical Inspire
Land Use Classification System).
IV Konferencja, nt. „GIS w nauce”, Poznań, 1-3 czerwca 2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
głos w dyskusji nt. Planowanie przestrzenne w praktyce – własne
doświadczenie zawodowe.
I Regionalna Konferencja Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z cyklu „Ekologia konstruktywnie”, pod patronatem Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, nt. „Planowanie przyjaznego miasta”, Wrocław, 5-6 marca 2015,
głos w dyskusji nt. Potrzeba szkoleń dla architektów i urbanistów
w zakresie nowych technologii GIS w celu wykorzystywania udostępnianych na geoportalach różnego rodzaju zbiorów danych
przestrzennych; Czynny udział w warsztatach nt. „Wejdź w moje
buty” 6 marca 2015.
dr Paweł Struś
I Ogólnopolska Konferencja „GIS w edukacji”, jako konferencja towarzyszącą IV edycji „GIS w nauce”, Poznań, 3 czerwca 2015 r., Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
poster: Dlaczego warto uczyć geoinformacji? Doświadczenia dydaktyczne z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych
oraz w rolnictwie, zarządzaniu i naukach o Ziemi”, edycja II, połączonej
z sesja naukową „Przeszłość i teraźniejszość polskiej tradycji uzdrowiskowej”, Ojców, 9 maja 2015 r., Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Ojcowski Park Narodowy; Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa; Firma Intellect Magdalena Drewniak,
191
wystąpienie: Współczesne uwarunkowania działalności sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w Polsce.
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków, 23.10.2015 r., Polska Akademia Umiejętności,
referat: Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu (współautorzy: T. Kalicki, E. Łokas,
A. Michno, B. Radwanek-Bąk, P. Wachniew, P. Szwarczewski).
dr Anna I. Szymańska
Forum Marketingu „Anatomia sukcesu rynkowego: Marketing czy innowacje?”, Warszawa, 08.05.2015, Katedra Marketingu, Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie,
referat: Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm.
Na przykładzie studentów uczelni krakowskich (współautor
M. Płaziak).
Konferencja Naukowa „Wyzwania Rynku z Pespektywy Firmy i Konsumenta (Wyzwania 2015)”, Katowice, 21-22.09.2015 r., Katedra Badań
Rynkowych i Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
referat: Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty (współautor M. Płaziak).
dr Agnieszka Świętek
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Kształcenie wielokulturowe jako wyzwanie dla edukacji
geograficznej (współautorzy: W. Osuch, B. Wójtowicz).
IV Konferencja naukowa młodych badaczy „Interdyscyplinarność badań
geograficznych”, Kraków, 22-24 października 2015 r., IGiGP UJ,
referat: Edukacja geograficzna społeczeństwa informacyjnego
(współautor R. Pacyna).
dr Krzysztof Wiedermann
XVI Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej, Cieszyn, 30 czerwca
– 2 lipca 2015 r., Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi,
referat: Przemysł w rozwoju miast i regionów.
192
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Konferencja nt. Czyste powietrze dla Małopolski, Kraków, 17 kwietnia
2015 r.; organizator: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła
II,
głos w dyskusji na temat sytuacji aerosanitarnej w Krakowie,
przyczyn wysokich koncentracji zanieczyszczeń powietrza, środków zaradczych a także na temat wdrażanych rozwiązań.
dr Piotr Wilczyński
VII Zjazd Geopolityków Polskich, Ogólnopolska konferencja naukowa
“Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13
grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie,
referat: Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy państw islamskich.
Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka KN Studentów Rosjoznawstwa UJ pt. „Lekcje rosyjskiego – za kulisami geopolityki”, Kraków,
wystąpienie jako ekspert w sesji plenarnej na temat geostrategii
rosyjskiej.
VIII Sesja Grupy Badawczej „Towarzystwo Lelewelowskie” (konferencja ogólnopolska) zorganizowana wspólnie z Oddziałem Krakowskim
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego „Islam we współczesnym świecie”, Kraków, 29 marca 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
głos w dyskusji
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii”- LX Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich, Lublin, 17-21 czerwca 2015 r., organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Komitet Nauk Geograficznych
PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne,
referat: Kształcenie wielokulturowe jako wyzwanie dla edukacji
geograficznej (współautorzy: W. Osuch, A. Świętek).
XIX Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Słupsk, 17 -19 września 2015 r., Akademia Pomorska w Słupsku,
referat: Efektywność i postrzeganie przedmiotu przyroda wśród
uczniów liceów krakowskich i kieleckich - studium porównawcze.
193
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w
Krakowie w dniu 24 września 2015. Ref. J. Pociecha nt. Korzenie współczesnej statystyki polskiej – statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku, głos w dyskusji.
Posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w
Krakowie w dniu 19 listopada 2015. Ref. A. Harańczyk, nt. Procesy suburbanizacji w Krajowskim Obszarze Funkcjonalnym, głos w dyskusji.
Posiedzenie Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 1 grudnia 2015. Ref. J. Osiewalski, J. Wróblewska, K. Makieła, nt. Zagregowane funkcje produkcji a dynamiczne
modele GDP – porównanie Bayesian comparison, głos w dyskusji.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
IV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy UJ: „Interdyscyplinarność
badań geograficznych”, Kraków, 22-24 października 2015 r.,
referat: Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago.
Konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Badań nad Migracjami
PAN: Współczesny Kryzys Migracyjny w Europie. Wyzwania Etyczne,
Społeczno-Kulturowe i Etniczne, Warszawa, 15 grudnia 2015 r., UKSW
w Warszawie,
referat: Młodzież polska wobec problemu uchodźców.
dr hab. Michał Żemła, prof. UP
Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach. Kraków,
11.02.2015, organizatorzy: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Instytut Turystyki
Uniwersytetu HES-SO Valais w Sierre, Spółka REDD S.A. w Lozannie
oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska,
referat: Problematyka badawcza związana z regionem Karpat
podejmowana przez Katedrę Turystyki Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Handlowej w Katowicach.
Konferencja „Gospodarka turystyczna w regionie”, Szklarska Poręba,
16-18.03.2015 r., organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze,
referat: Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na
pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk
Cieszyński,
referat: Zmiana wizerunku województwa śląskiego pod wpływem
rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego.
194
ZEBRANIA INSTYTUTU I ZAKŁADÓW
A) REFERAT NA ZEBRANIU INSTYTUTU
dr Piotr Dolnicki
Zebranie naukowe Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, 8 grudnia 2015 r.,
referat: Zróżnicowanie przestrzenne grubości warstwy czynnej
zmarzliny na obszarze SW Spitsbergenu.
mgr Bartłomiej Patkowski
Zebranie naukowe Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, 20 października 2015 r.,
referat: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania
rynku systemów informacji prawnej w województwie małopolskim.
dr Łukasz Pawlik
Zebranie naukowe Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, 24 listopada 2015 r.,
referat: Dynamika stoku zalesionego w świetle analizy biogeomorfologicznej – przykłady z Sudetów.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Zebranie naukowe Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, 17 marca 2015 r.,
referat: Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej
w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej.
B) ORGANIZACJA OTWARTYCH BĄDŹ WEWNĘTRZNYCH ZEBRAŃ NAUKOWYCH
ZAKŁADU
3 czerwca 2015 r. - Zebranie Zakładu Geografii Fizycznej: dyskusja nad
potrzebami, planem i kosztorysem zakupów sprzętu terenowego do badań
naukowych.
C) REFERAT NA ZEBRANIU NAUKOWYM ZAKŁADU
195
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
27 stycznia 2015 r. - referat w Zakładzie Dydaktyki Geografii nt. „Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej”
3 marca 2015 r. - przedstawienie w Zakładzie Dydaktyki Geografii w formie prezentacji rozprawy doktorskiej „Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej”.
196
POPULARYZACJA
WIEDZY
GEOGRAFICZNEJ
ORAZ
DYSCYPLIN
POKREWNYCH
mgr Michał Apollo
Na Krańcach Świata, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Jagielloński, 21.04.2015.
American Dream, Tydzień z kulturą amerykańską, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 20.04.2015.
Rozmowa z Michałem Apollo - alpinistą, Andrzej Koziński, audycja Buch
Travel, Radio Pryzmat, 25.02.2015, godz. 19.00-20.00.
dr Tomasz Bryndal
Wykład pt: „Powodzie błyskawiczne w Polsce” wygłoszony dla klasy III
gimnazjum ZSOiI nr 4 w Krakowie, 4-06-2015.
Prezentacja pt. „Gdyby Rzepianka nie topiła…”.GOK Rzepiennik Suchy,
5-07-2015.
dr Piotr Dolnicki
Odczyt na zebraniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Spitsbergen (Svalbard) – arktyczny archipelag”, 10.11.2015.
dr Sławomir Dorocki
Z wiatrem i pod wiatr. Zakład przyrodoleczniczy w Krynicy i jego kuracjusze w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w. Wykład w ramach Seminarium
Dziewiętnastowiecznego, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 15 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
Cmentarz Łyczakowski jako miejsce spoczynku profesorów lwowskich,
Klub pod Jaszczurami, Kraków, 14 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
Wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza, Szkoły Politechnicznej oraz
Akademii Medycyny Weterynaryjnej na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie. Część I, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Miechów, 10 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
Wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza, Szkoły Politechnicznej oraz
Akademii Medycyny Weterynaryjnej na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie. Część II, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Miechów 10 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
Profesorowie z Cmentarza Łyczakowskiego. Znani i zapomniani, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków, 2 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
197
Krzeszowice i Swoszowice w działalności Spółki Zdrojowisk Krajowych,
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, 10 listopada 2015 (współautor P. Brzegowy).
Cmentarz Łyczakowski – nekropolia uczonych i artystów. Część pierwsza,
Podgórska Biblioteka Publiczna, Kraków, 10 listopada 2015 (współautor
P. Brzegowy).
Non omnis moriar. Uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Medycyny Weterynaryjnej na najstarszej nekropolii Lwowa, Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kraków, 3 listopada 2015 (współautor P. Brzegowy).
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jako miejsce spoczynku wykładowców
Uniwersytetu Jana Kazimierza, Centrum Kultury i Promocji w PolanicyZdroju, Polanica-Zdrój, 30 października 2015 (współautor P. Brzegowy).
Ludzie nauki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko, 30 października 2015 (współautor P. Brzegowy).
Między Lwowem a Wiedniem. Polityczna i przyrodolecznicza działalność
Józefa Dietla, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej,
17 października 2015 (współautor P. Brzegowy).
Prof. dr Rudolf Zuber i jego współpracownicy. Kartki z dziejów Wydziału
filozoficznego c. k. Uniwersytetu im. Cesarza Franciszka I we Lwowie
przełomu XIX i XX w. Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju, KrynicaZdrój, 30 września 2015 (współautor P. Brzegowy).
Wielcy przyrodnicy przedwojennego Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim. Niezwykłe sylwetki. Nadzwyczajne dokonania, Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Lwów, 5 września 2015 (współautor P. Brzegowy).
Przedstawiciele lwowskiego świata nauki dwudziestolecia międzywojennego na Cmentarzu Łyczakowskim, Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, 16 sierpnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
Ekskursja do miasta umarłych. Profesorowie przyrodnicy Uniwersytetu
Franciszkańskiego we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim, Śródmiejski
Ośrodek Kultury w Krakowie, 2 lipca 2015 (współautor P. Brzegowy).
Józef Dietl w zdrojowiskach Karpat Galicyjskich, Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne, Kraków, 21 maja 2015 (współautor P. Brzegowy).
Départements français d'Amérique - postkolonialny balast metropolii czy
innowacyjny zakątek UE? - Polsko-francuskie seminarium dyskusyjne,
Instytut Historii UJ oraz Instytut Francuski w Krakowie, 23 kwietnia 2015
(współautor P. Brzegowy).
Wody zdrowia. Józef Dietl w Krynicy w latach 50. XIX w. Dom Kultury
w Wolbromiu, 27 luty 2015 (współautor P. Brzegowy).
198
Prof. dr Józef Dietl (1804-1878) – apologeta galicyjskiej kultury uzdrowiskowej, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, 2 luty 2015 (współautor P. Brzegowy).
Józef Dietl – propagator galicyjskiej kultury uzdrowiskowej, Miejski
Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, 28 stycznia 2015 (współautor
P. Brzegowy).
Krynica i inne uzdrowiska Karpat galicyjskich w kontekście działalności
prof. dra Józefa Dietla, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 26 stycznia
2015 (współautor P. Brzegowy).
dr Wioletta Kilar
Geografia jako nauka, narzędzia w pracy geografa. Pieniądz - znaczenie
i wartość pieniądza, historia i formy pieniędzy. Istota oszczędzania –
warsztaty dla dzieci w wieku 4-5 lat, 27. 03 2015, Przedszkole Smerfy w
Krakowie.
„Pieniądz – historia, funkcje, zróżnicowanie walut” – warsztaty dla
uczniów klasy trzeciej, 25.09.2015, Szkoła Podstawowa nr 16 im.
W. Broniewskiego w Rzeszowie.
Cykl warsztatów edukacyjnych w ramach projektu RLG w PCKZIU,
Wieliczka, 10.2015-03.2016.
dr inż. Joanna Korzeniowska
Dzień Otwarty UP, 15 marca 2015 r.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Wyprawy do źródeł Amazonki. Odczyt z pokazem slajdów przygotowany
na zebranie Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddziału Krakowskiego, 24.03.2015.
dr Franciszek Mróz
Święte góry w religiach świata. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, organizator:
Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 22 stycznia 2015 r.
Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata. Wykład w trakcie III
Matejkowskiego Festiwalu Nauki i Pasji w Wieliczce; Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Wieliczce; Wieliczka, 13 marca
2015 r.
Wywiad dla Radia Zielonki nt. „Droga św. Jakuba w Polsce”, 29 marca
2015 r.
Wywiad w TVP Kraków „Bez krawata” – emisja 9 i 10 maja 2015 r. nt
turystyki religijnej w Małopolsce.
199
Wywiad dla Radia Plus Kraków nt. VIII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Droga św. Jakuba w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. W
10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, 28 sierpnia 2015 r.
Organizacja „Warsztatów Przedsiębiorczość”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16 listopada 2015
r.
Sukcesy i wyzwania związane z rozwojem kultu i Drogi św. Jakuba w Polsce. Wykład w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach; Organizatorzy:
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz Pustelnia Złotego Lasu
w Rytwianach; Rytwiany, 27 listopada 2015 r.
mgr Szymon Okoński
Organizacja i obsługa stanowiska mikropaleontologicznego w czasie Festiwalu Nauki w Krakowie, 20-23 maja 2015 r., w ramach współpracy z
Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.
Warsztaty geologiczne nt. Zmienne oblicze Ziemi w oparciu o eksperymenty szkolne dla młodzieży gimnazjalnej w czasie Małopolskiej Nocy
Naukowców, 25.09.2015; Pracownia geologiczna w Instytucie Geografii
UP.
dr Tomasz Padło
Wystawa fotograficzna pt. Pleasantfelde, Genshagen, Niemcy, 10.201506.2016.
Wystawa fotograficzna pt. O granicy której nie ma, Poznań, 06.201508.2015.
Konsultant gazety Politico nt. trwałości granic rozbiorowych.
Odczyt w ramach spotkań PTG pt. „Cały smutek Belgii”, 31.03.2015.
mgr Kamila Płazińska
Prowadzenie lekcji pokazowej geografii, II Liceum Ogólnokształcącym
w Jaśle, 12.03.2015.
Prowadzenie lekcji pokazowej geografii, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,
12.05.2015.
Prowadzenie lekcji pokazowej geografii, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,
14.05.2015.
Prowadzenie otwartej lekcji geografii nt. „Turystyka, prężnie rozwijający
się dział usług”, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, 15.06.2015.
200
dr Tomasz Rachwał
Wykład otwarty dla młodzież w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 pt. „Przedsiębiorczość jako klucz do sukcesów osobistych i zawodowych”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 18 listopada 2015 r.
Współpraca z Fundacją „Edukacja dla społeczeństwa” w zakresie realizacji projektów dla nauczycieli i uczniów.
Współpraca z Wydawnictwem „Nowa Era” w zakresie realizacji projektów dla nauczycieli i uczniów, w tym redakcji e-biuletynów dla nauczycieli.
dr Renata Rettinger
Małopolska Noc Naukowców 2015 – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 25 września 2015 r., wykład i wystawa zdjęć „Sri Lanka”.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie, 16 listopada 2015 r., Warsztaty przedsiębiorczości w turystyce
„Od gospodarstwa agroturystycznego do hotelu” (wspólnie z F. Mróz,
W. Warcholik, M. Kozłowska).
Wykład popularno-naukowy w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu, 20 listopada 2015 r., Tytuł wystąpienia
„Kuba u progu przemian”.
Wykład popularno-naukowy w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, 20 listopada 2015 r., Tytuł wystąpienia „Kuba u progu przemian”.
Akademia Filmowa – Multikino Kraków, 2 grudnia 2015 r. Tytuł wystąpienia: „Żyjemy w zgodzie z naturą”.
prof. dr hab. Roman Soja
Wywiad dla telewizji południowokoreańskiej – 12.06.2015.
Udział bezpośredni w programach Radia Kraków – 20.07; 4.08; 17.08;
7.12. 2015.
Udział bezpośredni w programach telewizyjnych – 13.06; 9.08; 10.08;
12.08; 15.08; 18.08. 2015; - TVN24 oraz 16.08; 17.08; 21.08.2015 – TVP.
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Geograf w krainie ognia i lodu. Odczyt na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oddziału w Krakowie, 17 marca 2015 r.
Na przekór rzece czyli o wpływie zapór wodnych na funkcjonowanie systemów rzecznych. Wykład w ramach Wielkiej Lekcji Geografii 17.
EXPLORERS FESTIVAL, Uniwersytet Łódzki, 18 listopada 2015 r.
201
dr Paweł Struś
Współpraca przy organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie, 19-21 maja
2015 r.
dr Piotr Wilczyński
WYWIADY:
Geopolityczne konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Europie (w:) Najwyższy Czas.
Koniec imperium? Dwie dyskusje o rosyjskiej tece „Pressji” (w:) Pressje.
Nie tylko koncerny, czyli kto może zarobić na zbrojeniach (w:) Polska
Zbrojna.
Gra wojenna Polski - wyzwania dla bezpieczeństwa Polski na nową kadencję prezydencką (w:) OMZ Ochroniarz.
Zagrożenia islamizacji w Europie (w:) wideoblog Konrada Berkowicza.
WYKŁADY dla koła naukowego stowarzyszenia Koliber, na zaproszenie: - nt. geografii wyborczej Polski, - nt. kryzysu Unii Europejskiej.
dr Mirosław Wójtowicz
Australia: społeczeństwo i gospodarka. Odczyt popularnonaukowy, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 3.11.2015.
Od kolonizacji do globalnej dominacji. Rozwój i zróżnicowanie społeczeństwa USA. Odczyt popularnonaukowy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Noc w bibliotece: Kultura Amerykańska”, 21.04.2015.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO na terenie Stanów Zjednoczonych. Wykład połączony z prezentacją dla młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich, studentów, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Noc w bibliotece: Kultura Amerykańska”, Kraków,
21.04.2015.
Big Apple - miasto, które nigdy nie śpi. Wykład połączony z prezentacją
dla młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich, studentów, Biblioteka
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Noc w bibliotece:
Kultura Amerykańska”, Kraków, 21.04.2015.
Big Apple - miasto, które nigdy nie śpi. Referat wygłoszony na zaproszenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w
Krakowie, Kraków, 10.06.2015.
Prowadzenie prelekcji nt. „Narzędzia promocyjnych. Marketing MIX” w
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach
„Nocy Naukowców”, Andrychów, 25.09.2015.
202
WSPÓŁPRACA
Z KRAJOWYMI INSTYTUCJAMI
GOSPODARCZYMI, REGIONALNYMI I IN.
NAUKOWYMI,
A) CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH/REDAKCJACH O ZASIĘGU
KRAJOWYM
mgr Rafał Bielecki
Sekretarz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2015)
dr Bernard Bińczycki
27.02.2015 powołany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk Oddział
w Krakowie na członka Komisji Ergonomicznej
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (od 2012 - 2015)
Członek Komisji Nauk Geograficznych PAN – oddział w Krakowie (od
1999)
dr Piotr Dolnicki
Instytut Geofizyki PAN - organizacja XXXIX Wyprawy Polarnej
dr Sławomir Dorocki
Polskie Towarzystwo Informatyczne (od 2007)
Naukowa Rada Karpacka (od 2015)
mgr inż. Witold Jucha
Sekretarz Redakcji czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego
Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Członek Komisji Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział
w Krakowie (od 2007)
dr hab. Sławomir Kurek prof. UP
Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN (od 2011)
Członek Komisji Geograficznej PAU (od 2014)
Członek Komisji ds. Ludności i Osadnictwa PTG (od 2015)
prof. dr hab. Adam Łajczak
Członek komitetu Man and Biosfere (od 2015)
Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (od 2015)
Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie (od 2015)
Członek Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego (od 1995)
203
Członek International Advisory Board Geographia Polonica (od 2015)
Członek Komitetu Redakcyjnego Problemy Zagospodarowania Ziem
Górskich (od 2012)
Członek Komitetu Redakcyjnego Acta Universitatis Lodziensia - Folia
Geographica Physica (od 2012)
Członek Komitetu Organizacyjnego 60-lecia Utworzenia Babiogórskiego
Parku Narodowego (w ramach udziału w Radzie Naukowej BgPN)
Członek Zarządu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP)
Przewodniczący Komisji Przekształceń Antropogenicznych Rzeźby Terenu, działającej w ramach Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
(SGP)
Członek Prezydium Zarządu Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich
Ekspert Ministerstwa Środowiska ds. hydrologii i geomorfologii w pracach związanych z przygotowaniem planów odtwarzania siedlisk na obszarach Natura 2000: PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie,
PLB260001 Dolina Nidy i PLH260003 Ostoja Nidziańska. Działalność
związana z realizacją projektu PL2004/IB/EN-03 Opracowanie planów
renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach
Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych
Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową (kontynuacja działalności od
2006 r.)
dr Franciszek Mróz
Powołanie na konsultora w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Konferencji Episkopatu Polski podczas Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski w dniu 6 października 2015 r.
Powołanie do Zespołu Konsultacyjnego ds. Turystyki Religijnej w Krakowie do roku 2020 (październik 2015 r.)
dr Daniel Okupny
Redaktor Naczelny czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego
Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2015)
dr Tomasz Rachwał
Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości, powołany przez Wicepremiera – Ministra Gospodarki J. Piechocińskiego (od 2013)
Sekretarz naukowy Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (od 1998)
Członek Zarządu Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2008)
Członek Rady Fundacji „Edukacja dla Społeczeństwa” (od 2012)
204
prof. dr hab. Roman Soja
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (na kolejną kadencję
2016-2020)
Członek Komisji Nauk Geograficznych przy Oddziale PAU w Krakowie
(na kolejną kadencję od 2015)
Członek Rady Naukowej IGiPZ PAN, Warszawa (na kolejną kadencję od
2015)
Przewodniczący Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego (na
kolejną kadencję od 2015)
Wice-przewodniczący Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego
(od 2015)
Członek Rady Naukowej czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Paweł Struś
Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi,
Oddział Krakowski (od listopada 2014)
Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Prace Studenckiego Koła
Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od
2015)
dr Agnieszka Świętek
Sekretarz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2015)
Udział w projekcie edukacyjnym dla szkół wyższych „USUS EST
OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM
NAUCZYCIELEM” realizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku,
Urząd Miejski w Białymstoku, COMBIDATA Poland sp. z o.o., Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełniąc funkcję Wydziałowego Opiekuna
Praktyk
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska; nominacja z 26.11.2015 r. ze strony Zarządu Okręgu Małopolska Polskiego
Klubu Ekologicznego
dr Piotr Wilczyński
Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, prezes (od 2014) i
przewodniczący oddziału terenowego Kraków (od 2013)
Założyciel i komendant Krakowskiej Legii Akademickiej (od 2013)
205
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Redaktor tematyczny (geografia, dydaktyka) Rocznika Świętokrzyskiego
Seria B- Nauki Przyrodnicze, czasopisma naukowego z listy B MNiSW
dr Mirosław Wójtowicz
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Ameryka Łacińska
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Przewodniczący Rady Wydawniczej - Studia Regionalne i Lokalne Polski
Południowo-Wschodniej. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” z siedzibą w Dzierdziówce, (od 2005)
Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Podkarpackiej Szkoły
Wyższej Szkoły im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle.
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego Podkarpackiej Szkoły
Wyższej im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle (od 1 października 2012)
Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Przedsiębiorstwo i Region,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii w Rzeszowie (od 2009)
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2015)
B) CZŁONKOSTWO LUB WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI
mgr Rafał Bielecki
Członek Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Bernard Bińczycki
Wiceprezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
dr Monika Borowiec-Gabryś
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Tomasz Bryndal
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Agnieszka Brzosko-Sermak
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
mgr Anna Chrobak
206
Członek Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Kraków
dr Sławomir Dorocki
Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie
Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju
Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego
Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
dr Joanna Fidelus
Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
dr inż. Joanna Korzeniowska
Współpraca z Instytutem Badawczym Innowacyjnych Technologii
w Warszawie (opinie, doradztwo)
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Paweł Kroh
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – członek rzeczywisty
Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie – członek
rzeczywisty
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Krynicka – ratownik
instruktor, społeczne prowadzenie szkoleń ratowniczych
Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTK – członek rzeczywisty,
instruktor, uczestnictwo w szkoleniach w ramach kursów taternictwa
jaskiniowego
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Członek Komisji Neotektoniki Komitetu badań Czwartorzędu PAN
Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Członek Polskiego towarzystwa Geograficznego
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
prof. dr hab. Adam Łajczak
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Daniel Okupny
Współpraca z instytucjami naukowymi:
207
Zakład Geologii i Paleogeografii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,
Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Kraków,
Pracownia Geologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
Pracownia Paleobotaniki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
Katedra Biologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
Katedra Geologii Podstawowej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec,
Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
dr Tomasz Padło
Prezes Fundacji Bezgranica
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Instytut Konfucjusza, współorganizator konkursu fotograficznego:
W Chinach i o Chinach
dr Łukasz Pawlik
Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
dr Monika Płaziak
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Łukasz Quirini-Popławski
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Tomasz Rachwał
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Współpraca z Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Roman Soja
Przewodniczący Komitetu Naukowego „Człowiek i biosfera” (UNESCOMaB) przy Prezydium PAN, kadencja od 14.06.2014
Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu LIFE+NAT/PL000034
„Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”
Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Geograficznego”
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita
Współpraca z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie inicjatywy przeprowadzenia wraz z zaproszonymi osobami warsztatów
208
szkoleniowych nt. „GIS w projektowaniu” dla czynnych zawodowo architektów – członków IARP. Przyjęto 25 czerwca 2015 ww. propozycję
i ustalane są szczegóły współpracy, (członkostwo od 2002 roku), Rekomendacje IARP do prac w Zespole Eksperckim.
Współpraca doraźna z Fundacją „Bęc Zmiana” w Warszawie w ramach
cyklu spotkań z mieszkańcami Warszawy nad Wisłą: 29 lipca, 5 sierpnia
2015, poświęconym rozwiązaniom architektoniczno-urbanistycznym dotyczącym rzek europejskich - „Synchronizacja 2015. Konkretnie o Wiśle”
– podsumowanie i wnioski przekazane do Urzędu M. St. Warszawa (prace
nad Budżetem Partycypacyjnym).
dr Paweł Struś
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Współpraca z Instytutem Nauk Geologicznych UJ
Współpraca z Katedrą Fizyki Medycznej i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGHCzłonek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Mirosław Wójtowicz
Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dr Joanna Zawiejska
Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w Warszawie ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, powołany na kadencję 2015-2018, pismo z
dnia 28 maja 2015 r.
209
Członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Członek Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN
w Krakowie
Członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie od 2011 r.
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
210
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
A) CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH/REDAKCJACH CZASOPISM
NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
The Grzybowski Foundation (skarbnik) (od 1998)
dr Monika Borowiec-Gabryś
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja
dr hab. Peter Čuka, prof. UP
Redaktor naczelny i członek Rady Redakcyjnej czasopisma Current Issues of Tourism Research
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica (od 2012)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Current Issues of Tourism Research
dr Sławomir Dorocki
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja (od 2009) oraz redaktor publikacji online i redaktor statystyczny tego czasopisma (od 2012)
Redaktor publikacji online i redaktor statystyczny czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od
2012)
Redaktor Statystyczny czasopisma Current Issues of Tourism Research
Redaktor Statystyczny czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis Studia Geographica
prof. dr hab. Bronisław Górz
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja
dr Wioletta Kilar
Sekretarz Redakcji, członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) kwartalnika
naukowego Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (od 01.10.2015)
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja
211
dr Małgorzata Kozłowska
Sekretarz redakcji i członek Rady Redakcyjnej czasopisma Current Issues of Tourism Research (od 10.09.2013)
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Redaktor naczelny, członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
(od 2010)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Przedsiębiorczość-Edukacja (od
2010)
prof. dr hab. Adam Łajczak
Recenzent w czasopiśmie Hydrological Sciences Journal (lista “A”
MNiSW)
dr hab. Roman Malarz, prof. UP
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Członkostwo z wyboru w radzie redakcyjnej ROMANIAN REVIEW OF
GEOGRAPHICAL EDUCATION Editorial Office: Clinicilor Street, no.
5-7, 400006, Cluj-Napoca, Romania (od 2013)
Członek Rady Redakcyjnej Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2014)
dr Tomasz Padło
Sekretarz Redakcji czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od lutego 2014)
dr Danuta Piróg
Członek Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma RIGEO
(Review of International Geographical Education Online) (od grudnia
2012)
dr Łukasz Quirini-Popławski
Sekretarz Redakcji kwartalnika naukowego Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (01.03.201401.10.2015)
dr Tomasz Rachwał
Zastępca Przewodniczącego Rady Redakcyjnej (od 2007 r.), Zastępca Redaktora Naczelnego - Redaktor Prowadzący (od 2009 r.) kwartalnika naukowego Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego
212
Zastępca Przewodniczącego Rady Redakcyjnej (od 2005 r.), Zastępca Redaktora Naczelnego - Redaktor Prowadzący (od 2010 r.) czasopisma
Przedsiębiorczość-Edukacja
Zastępca Redaktora Naczelnego (od 2010 r.) i członek Rady Redakcyjnej
(Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis
Studia Geographica
Członek Kolegium Redakcyjnego Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), powołany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2013 r.)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Current Issues of Tourism Research (od 2014)
mgr Marcin Semczuk
Sekretarz Redakcji czasopisma Przedsiębiorczość-Edukacja (bazy i indeksacja czasopisma, wydanie on-line)
dr Anna I. Szymańska
Sekretarz Redakcji i członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma
Przedsiębiorczość-Edukacja
dr Krzysztof Wiedermann
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (od 2010)
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica (od 2010)
dr Mirosław Wójtowicz
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica (od 2010)
dr Joanna Zawiejska
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma GeoReview Journal (od 2011)
Członek komitetu sterującego S4S -Science for the Carpathians (od 2012)
213
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma PrzedsiębiorczośćEdukacja
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Przewodniczący Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od
2000) i Redaktor Naczelny czasopisma (od 2009)
Przewodniczący Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Przedsiębiorczość – Edukacja (od 2005) i Redaktor Naczelny czasopisma (od
2010)
Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Sekretarz Redakcji czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica (od 2012)
B) CZŁONKOSTWO LUB WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
dr Sławomir Dorocki
Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
prof. dr hab. Adam Łajczak
Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, Chińska Republika Ludowa, w jej strukturze:
- Institute of Tibetan Plateau, CAS (Beijing, Lhasa, Chengdu),
- Institute of Mountain Hazards and Environment, CAS (Chengdu),
International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Wallingford,
Wielka Brytania: w strukturze tej organizacji:
- International Commision on Continental Erosion (ICCE),
- International Commision on Water Resources (ICWR).
Mieżwuzowskij Nauczno-Koordinacionnyj Soviet po Probliemam Erozionnych, Rusłowych i Ustiewych Processov (MNKS), Moskwa, Federacja Rosyjska,
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franka, Lwów, Ukraina
Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja
Instytut Geoniki AS CR, Ostrawa, Republika Czeska
214
Instytut Geografii, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Brno, Republika Czeska
W ramach współpracy między Babiogórskim Parkiem Narodowym i Zapowiednikiem Gorgany (Ukraina, Karpaty Wschodnie):
– koordynacja działań ze strony polskiej na polu badawczym i edukacyjnym (od 2015),
– trzykrotne wyjazdy w 2015 r. do Dyrekcji Zapowiednika Gorgany w
Nadwórnej (Ukraina), wstępne obserwacje prowadzone z pracownikami
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franka i pracownikami
Zapowiednika z zakresu geomorfologii i dendrologii (m.in. rzeźby obszarów subalpejskich w wybranych masywach: Doboszanka, Grofa, Popadia, Pareńki, procesów stokowych – zwłaszcza lawin śnieżnych, zasięgu limby, górnej granicy lasu, skutków dawnego pasterstwa a obecnie
gospodarki leśnej). Ustalenia dotyczące udziału strony ukraińskiej w
przygotowaniach do międzynarodowej konferencji na temat górnej granicy lasu planowanej w 2016 r. w Zawoi.
mgr Szymon Okoński
Członek The Micropaleontological Society; od 2015.
dr Tomasz Padło
Willa Decjusza, prowadzenie warsztatów pt. Urban Space w ramach
Summer Visegrad School, 7-17.07.2015
Genshagen Stiftung, organizacja wystawy fotograficznej pt. Pleasantfelde
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Członek European Geochemical Association,
Współpraca z Baltic University Programme, Uppsala Centre for Sustainable Development, Sweden.
dr Joanna Zawiejska
Członek European Centre for River Restoration
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Członek Regional Science Association
Członek Międzynarodowej Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40,
na odcinku Dniestr-Wisła. Polska-Białoruś-Ukraina.
C)
ODBYTE STAŻE ZAGRANICZNE
215
dr Bernard Bińczycki
Staż dydaktyczny w University of Montenegro (Podgorica, Czarnogóra)
w ramach programu CEEPUS (kwiecień-maj 2015). [afiliacja: UEK]
dr Tomasz Bryndal
staż naukowy: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Instytut Geografii, 11-17 maja 2015 r.
dr Piotr Dolnicki
Wrzesień 2015 - pomiary geodezyjne pokryw gruzowych na stokach Fugleberrget w Hornsundzie SW Spitsbergen (staż naukowy).
dr Sławomir Dorocki
Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego we Lwowie (Державний
архів Львівської області).
dr Małgorzata Kozłowska
Program Erasmus Plus – University of Edinburgh
dr Rafał Kroczak
Lwów, staż na Wydziale Geografii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, 11-16 maja 2015 r.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Departamento de Geografia y Ordenación del Territorio, Facultad de
Filosofía y Letras Universidad de Zaragoza, Hiszpania, (1–5.06.2015 r. –
Erasmus+).
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Staż w ramach programu Erasmus +, Uniwersytet Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francja, 30.11.2015-05.12.2015 r.
dr Tomasz Padło
Erasmus+, Suczawa, Rumunia, maj 2015
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak
Siauliai University, X International Staff Mobility Week (Erasmus+),
April 14-18, 2015.
dr Mirosław Wójtowicz:
Departamento de Geografia y Ordenación del Territorio, Facultad de
Filosofía y Letras Universidad de Zaragoza, Hiszpania, 1–5.06.2015 r. –
Erasmus+.
Facultad de Geografia oraz Facultad de Planeación Urbana y Regional de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca,
Mexico (5–11 lipca 2015 r.).
216
D) SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
dr Tomasz Rachwał
Międzynarodowe spotkanie projektu RLG – Reaching the Lost Generation, Budapeszt (Węgry), 18-21 stycznia 2015 r.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr Tomasz Rachwał
Międzynarodowe spotkanie projektu SUSEN - Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools, Landau
(Niemcy), 10-12 lutego 2015 r.
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka
Świętek
Międzynarodowe spotkanie projektu RLG – Reaching the Lost Generation, Monachium (Niemcy), 13-16 kwietnia 2015 r.,
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr Agnieszka Świętek, dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał
Spotkanie projektowe RLG, Kraków, 21-23 czerwca 2015 r.
dr Agnieszka Świętek, dr Tomasz Rachwał
Międzynarodowe spotkanie projektu SUSEN - Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools, Newcastle (Wielka Brytania), 21-24 września 2015 r.
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP
Spotkanie projektowe RLG, Fraueninsel (Niemcy), 25-28 października
2015 r.
dr Wioletta Kilar, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, dr hab. Wiktor
Osuch, prof. UP, dr Tomasz Rachwał
Spotkanie projektowe RECALL, Kraków, 30 listopada -2 grudnia 2015 r.
E) PRZYJĘCIA GOŚCI ZAGRANICZNYCH
mgr Michał Apollo, mgr Marek Żołądek, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Krishna Prasad Dotel z Nepalu (Chairman Lawrence Education Network
oraz Chief of International Office & Affairs, St. Lawrence College) - 511 grudnia 2015 r.
dr Małgorzata Kozłowska
Prowadzenie kursu RESEARCH I dla studentów programu Erasmus|+.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami Tourism Collegue of
ZHEJIANG (Chiny).
217
Przyjęcie pracownika naukowego Lakehead University: Tom Potter –
wykład na temat: Outdoor Education in Canada: Wilderness journeys via
canoe: Overview of what we do in Canada in terms of outdoor leadership
training (includes many activities including dogsledding) with an emphasis on what we do here at Lakehead University.
prof. dr hab. Adam Łajczak
Zajęcia fakultatywne z grupą studentów z Saragossy (Hiszpania), temat
zajęć: Economic activity of a man in mountain and fore-mountain areas
– natural conditions and consequences.
dr Franciszek Mróz
Przyjęcie pracowników naukowych Uniwersytetu Konštantína Filozofa w
Nitrze: dr hab. Alfreda Krogmanna oraz dr Lucię Šolcová w dniach 5-7
września 2015 r.
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Przyjęcie Jany Suchanovej oraz Jaroslawy Tomkovej - studentek
z Wydziału Pedagogicznego Katedry Matematyki i Katedry Geografii
Uniwersytetu Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach
w ramach stażu – 2014/2015 (współorganizacja stażu z Instytutem
Matematyki).
dr Danuta Piróg
Przyjęcie dra Gerarda McCann i dr Tracey McKay z St. Mary’s
University College w Belfaście, 06-07 kwietnia 2015 r.
dr Monika Płaziak
Prowadzenie w ramach programu Erasmus+ kursów: Economics of cities
and regions 1; Social and cultural aspects of spatial management.
dr Łukasz Quirini-Popławski
Doc. Michajło Hamkało, Katedra Turyzmu, Wydział Geograficzny, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina).
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
prof. Stan Brunn (Uniwersytet w Kentucky, USA).
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Przyjęcie gości z zagranicy, 17 listopada 2015 r., z Tourism College of
Zhejiang (Jin Bingxiong, Huang Hiu).
218
WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ
dr Anna Delekta
Wielokrotna współpraca z Zespołem Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Zalasiu w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych studentów
Turystyki i rekreacji.
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Przewodniczący Okręgowej Olimpiady Geograficznej.
dr Sławomir Dorocki
O pożytkach płynących ze studiowania geografii i kierunków pokrewnych. Oferta dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie, Miechów 10 grudnia 2015 (współautor P. Brzegowy).
mgr Renata Gasek
Współorganizacja eventów animacyjnych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Zalasiu:
1. Spotkanie ze Świętym Mikołajem i zabawa mikołajkowa: 4.12.2015,
2. Wiosenny Uniwersytet Dziecięcy: 20.03.2015.
Współorganizacja eventów animacyjnych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Zalasiu: [niewykazanych w sprawozdaniu za 2014 r.]
1. Spotkanie ze Świętym Mikołajem i zabawa mikołajkowa: 5.12.2014,
2. Wiosenny Uniwersytet Dziecięcy: 21.03.2014.
dr Wioletta Kilar
„Geografia jako nauka, narzędzia w pracy geografa. Pieniądz - znaczenie
i wartość pieniądza, historia i formy pieniędzy. Istota oszczędzania”
warsztaty dla dzieci w wieku 4-5 lat, 27. 03 2015 , Przedszkole Smerfy
w Krakowie.
„Pieniądz – historia, funkcje, zróżnicowanie walut” – warsztaty dla
uczniów klasy trzeciej, 25.09.2015, Szkoła Podstawowa nr 16 i. W. Broniewskiego w Rzeszowie.
Cykl warsztatów edukacyjnych w ramach projektu RLG w PCKZIU,
Wieliczka, 10.2015-03.2016.
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Cykl warsztatów edukacyjnych w ramach projektu RLG w XI LO w Krakowie oraz PCKZIU w Wieliczce, 10.2015-03.2016.
dr Danuta Piróg
Szkolenia doradców zawodowych w zakresie strategii diagnozy
219
predyspozycji zawodowych młodzieży: czerwiec 2015 r. (Katowice,
Kraków).
dr Renata Rettinger
Współpraca z Prywatną Szkołą Podstawową nr 2 i Prywatnym Gimnazjum nr 2 w Krakowie – przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, opracowanie ramowych założeń do warsztatów naukowych.
dr Paweł Struś
Współpraca z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy
przygotowywaniu „Gry miejskiej”, Czernichów, marzec 2015 r.
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Współpraca z Komitetem Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Krakowie. Członek jury zawodów okręgowych.
dr Agnieszka Świętek
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów "Diagnoza i trening kompetencji przedsiębiorczych" dla uczniów szkół średnich i studentów w trakcie
uczelnianych obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Współpraca z XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej
w Krakowie w zakresie realizacji projektu edukacyjnego RLG i praktyk
zawodowych studentów geografii.
dr Anna Winiarczyk-Raźniak
Wykład w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Małopolski Urząd
Marszałkowski, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 26.09.2014, nt. Meksykańskie co-nieco
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Członek jury zawodów okręgowych XL Olimpiady Geograficznej
w Bochni w 2014 roku
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Andrychowie – w ramach kółka pozalekcyjnego przygotowanie
uczniów do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.
Wykład o Nowym Yorku dla młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
Juror Regionalnych Zawodów Olimpiady Geograficznej
220
ODZNACZENIA I NAGRODY
dr Bernard Bińczycki
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Adam Łajczak
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej” przyznana przez Ministra Środowiska na wniosek Dyrektora
Babiogórskiego Parku Narodowego
dr Danuta Piróg
Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego (maj 2015)
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
Laureatka stypendium „Młoda Polska 2015” przyznawanego przez Narodowe Centrum Kultury
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Odznaka - Honoris Gratia, nr 3839, Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1355/2015, z dnia 2 czerwca 2015 r.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
221
FUNKCJE ADMINISTRACYJNE PEŁNIONE
PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE4
W
UNIWERSYTECIE
mgr Michał Apollo
Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego (kadencja 2012-2016)
Członek Rektorskiej Komisji ds. regulaminów stypendialnych dla doktorantów z ramienia Samorządu Doktorantów
Członek Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego
Przewodniczący Komisji Wyborczej Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego
Członek Rady Nagrody Rady Nagrody Docendo Meritis przyznawanej
dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia w dydaktyce
Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 15 grudnia 2015)
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
Dyrektor Instytutu Geografii (od. 01.10.2015)
Kierownik Zakładu Geologii IG UP
Przewodniczący Zespołu ds. wczasów i turystyki w ramach Rektorskiej
Komisji Socjalnej (kadencja 2012-2016)
mgr Szymon Biały
Opiekun Zbiorów Kartograficznych Instytutu Geografii UP w Krakowie
Koordynator ds. postępowania antyplagiatowego w Instytucie Geografii
UP w Krakowie
dr Borowiec-Gabryś
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
dr Tomasz Bryndal
Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2012 –
2016)
dr Agnieszka Brzosko-Sermak
Koordynator specjalności Rozwój lokalny i regionalny, na kierunku gospodarka przestrzenna
4
W spisie nie uwzględniono członkostwa w Radzie Instytutu i Wydziału, których skład
wymieniono w części „skład osobowy”. Udział w pracach komisji Rekrutacyjnych
i pełnienie funkcji opiekuna roku zestawiono na końcu.
222
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
dr Anna Delekta
Kierownik Praktyk Zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie roczniki)
Kierownik Praktyk Zawodowych na kierunku geografia (studia drugiego
stopnia, specjalność: Geografia z turystyką)
Członek Zespołu Kierunkowego ds. Jakości Kształcenia Instytutu Geografii (turystyka i rekreacja).
dr Piotr Dolnicki
Opiekun Koła Naukowego studentów geografii do października 2015
Udział w kierunkowym zespole do spraw jakości kształcenia
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP (od 2008 -)
Członek licznych Komisji Senackich UP
Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej IG UP (2008-)
dr Sławomir Dorocki
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
Administrowanie strony internetowej: Grupa Badawcza "Towarzystwo
Lelewelowskie"
dr Joanna Jędruszkiewicz
Koordynator współpracy z Baltic University Programme (BUP)
Koordynator współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem badawczym (IMGW-PIB) (od grudnia
2015)
Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia
dr Wioletta Kilar
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP
Przedstawiciel nauczycieli akademickich reprezentujących kierunek studiów: gospodarka przestrzenna (powołanie przez Radę Wydziału Geograficzno-Biologicznego 16.10.2013)
Koordynator kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku
gospodarka przestrzenna w UP (od października 2015)
Kierownik Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” (od października 2015)
223
Kierownik praktyki zawodowej z zakresu przedsiębiorczości na kierunku
geografia
dr inż. Joanna Korzeniowska
Opiekun dydaktyczny praktyk studenckich
dr Małgorzata Kozłowska
Opiekun specjalności Animacja w Turystyce i Rekreacji
Członek Komisji Jakości Kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja
dr Rafał Kroczak
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów - do 31-IX-2015
dr Paweł Kroh
Przewodniczący Zespołu do utworzenia kierunku studiów II stopnia turstyka i rekreacja od listopada 2015 r.
dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Kierownik Zakładu Geografii Fizycznej IG UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej
Kierownik Studiów Doktoranckich z Geografii
prof. dr hab. Adam Łajczak
Kierownik Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP
dr hab. R. Malarz, prof. UP
Dyrektor Instytutu Geografii (do września 2015)
Kierownik Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP (do września
2015)
Członek Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego
dr Franciszek Mróz
Koordynator Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku
turystyka i rekreacja
dr Daniel Okupny
Kierownik Studiów Podyplomowych „Geografia – cykl X” (rok akademicki 2015/2016)
Opiekun Naukowy Studenckiego Naukowego Koła Geografów UP (od 1
października 2015 r.)
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Przewodniczący Sekcji Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (od 2008 - nadal)
224
Koordynator ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia (od XII 2015)
dr Tomasz Padło
Przedstawiciel nauczycieli akademickich reprezentujący kierunek studiów: turystyka i rekreacja w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia
dr Danuta Piróg
Przewodnicząca Instytutowej Komisji Wyborczej w IG UP w Krakowie
Członek Zespołu Kierunkowego ds. Jakości Kształcenia na kierunku
geografia
Kierownik Studiów Podyplomowych „Przyroda” w IG UP
dr Monika Płaziak
Koordynator specjalności Rozwój lokalny i regionalny, na kierunku gospodarka przestrzenna (wz. za A.Brzosko-Sermak)
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
dr Łukasz Quirini-Popławski
Kierownik merytoryczny praktyk zawodowych na kierunku gospodarka
przestrzenna i geografia – studia I II stopnia (specjalizacja: przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna)
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
Koordynator kursu Ćwiczenia terenowe z społeczno-ekonomicznych
uwarunkowań gospodarki przestrzennej dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna
dr Tomasz Rachwał
Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP
Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (od 1.10.2012 r.)
Pełnomocnik Rektora UP w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku
Studiów Gospodarka Przestrzenna
Pełnomocnik Rektora UP ds. Przedsiębiorczości (powołany w lutym
2015 r.)
Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Geograficzno-Biologicznego
Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
(od 15.11.2013 r. do września 2015)
Członek zespołu wydziałowego ds. oceny nauczycieli akademickich
225
Członek zespołu projektowego „Kompetentny student – dobry pracownik” (UP)
dr Renata Rettinger
Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
dr Paweł Struś
Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, odpowiedzialny za Sekcję Geoinformacyjną.
mgr inż. Małgorzata Szelińska-Kukulak
Członek Instytutowej Komisji Wyborczej IG UP (kadencja 2013-2017)
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Zastępca dyrektora Instytutu Geografii ds. Dydaktycznych i Studenckich
Kierownik Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych IG UP
Członek Wydziałowego Zespołu Oceniającego
dr Anna I. Szymańska
Koordynator specjalności „Przedsiębiorczość w aktywizacji gospodarczej układów przestrzennych” (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) na kierunku gospodarka przestrzenna
Członek kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
dr Agnieszka Świętek
Kierownik ds. praktyk pedagogicznych - organizacja praktyk szkolnych
studentów kierunku Geografia stacjonarnych i niestacjonarnych I i II
stopnia wszystkich specjalności nauczycielskich oraz studiów Podyplomowych z Przyrody i Geografii
dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
Kierownik Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego IG UP
Udział w pracach Senackiej Komisji ds. Etyki
dr inż. Witold Warcholik
Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
(kadencja 2012 – 2016)
dr Anna Winiarczyk-Raźniak
Instytutowy koordynator Małopolskiej Nocy Naukowców
Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia
Koordynator przedmiotowych ćwiczeń terenowych z zakresu geografii
społeczno-ekonomicznej
226
dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii IG UP
dr Mirosław Wójtowicz
Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Członek Zespołu Kierunkowego ds. Jakości Kształcenia Instytutu Geografii (turystyka i rekreacja)
mgr Marek Żołądek
Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego (kadencja 2012-2016)
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel
doktorantów IG
Członek Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
Członek Zespołu ds. mieszkaniowych Rektorskiej Komisji Socjalnej (kadencja 2012-2016)
Skarbnik w zarządzie związków zawodowych ZNP w Uniwersytecie Pedagogicznym
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNYCH NA KIERUNKI PROWADZONE
W INSTYTUCIE GEOGRAFII (kadencja 2013/2014 – 2016/2017, po korekcie)
Na kierunek Geografia, studia stacjonarne 1. stopnia

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – przewodniczący

Dr Rafał Kroczak – sekretarz

Dr Joanna Zawiejska – członek

Dr Karol Augustowski – członek
 Dr Daniel Okupny – członek
Na kierunek Geografia, studia niestacjonarne 1. stopnia

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – przewodniczący

Dr Tomasz Padło – sekretarz

Dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys – członek
227

Dr Anna Irena Szymańska – członek
 Dr Anna Winiarczyk-Raźniak – członek
Na kierunek Geografia, studia stacjonarne 2. stopnia

Dr Mirosław Wójtowicz – przewodniczący

Dr Karol Augustowski – sekretarz

Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – członek

Dr. hab. Sławomir Kurek, prof. UP – członek
 Dr inż. Joanna Korzeniowska - członek
Na kierunek Geografia, studia niestacjonarne 2. stopnia

Dr Mirosław Wójtowicz – przewodniczący

Dr Piotr Dolnicki – sekretarz

Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – członek

Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – członek
 Dr Joanna Zawiejska - członek
Na kierunek Geografia, studia wieczorowe 2. stopnia

Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP - przewodniczący

Dr Paweł Struś – sekretarz

Dr Łukasz Pawlik – członek

Dr Piotr Wilczyński – członek
 Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss – członek
Na kierunek Geografia, studia 3. stopnia

Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – przewodniczący

Dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – członek

Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP – członek

Dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP – członek

Dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP – członek
 Dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP – członek
Na kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne 1. stopnia
228

Prof. UP dr hab. Witold Wilczyński – przewodniczący

Dr Piotr Raźniak – sekretarz

Dr Agnieszka Brzosko-Sermak – członek

Mgr Dorota Chmielowska – członek

Dr Anna Irena Szymańska – członek

Dr Monika Płaziak – członek
 Mgr Marcin Semczuk
Na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia niestacjonarne 1. stopnia

Prof. dr hab. Witold Wilczyński – przewodniczący

Dr Krzysztof Wiedermann – sekretarz

Dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys – członek

Dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska – członek

Dr Monika Borowiec – członek
 Mgr Marcin Semczuk
Na kierunek Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1. stopnia

Prof. dr hab. Roman Soja – przewodniczący

Dr Renata Rettinger – sekretarz

Dr Małgorzata Kozłowska– członek

Dr Franciszek Mróz – członek
 Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss - członek
Na kierunek Turystyka i Rekreacja, niestacjonarne 1. stopnia

Prof. dr hab. Roman Soja – przewodniczący

Dr Renata Rettinger – sekretarz

Dr Małgorzata Kozłowska– członek

Dr Franciszek Mróz – członek
 Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss - członek
Na kierunek Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2. stopnia

Dr hab. Jacek Szmańda – przewodniczący

Dr Joanna Fidelus– sekretarz

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – członek

Dr Anna Delekta – członek

Dr Łukasz Pawlik - członek
 Mgr Szymon Okoński - członek
Na kierunek Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2. stopnia

Dr hab. Jacek Szmańda – przewodniczący

Dr Joanna Fidelus– sekretarz

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – członek

Dr Anna Delekta – członek
229

Dr Łukasz Pawlik - członek

Mgr Szymon Okoński - członek
WYKAZ KIEROWNIKÓW I OPIEKUNÓW STUDIÓW rok akad. 2015/2016
STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne III stopnia
Geografia –studia III stopnia (4 letnie, doktoranckie)
I – II – III – IV rok – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Studia stacjonarne II stopnia
Geografia – studia II stopnia (2-letnie, magisterskie)
I rok – dr Wioletta Kilar
II rok – dr inż. Joanna Korzeniowska
Studia stacjonarne I stopnia
Geografia – studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)
I rok – dr Joanna Jędruszkiewicz
II rok – mgr Szymon Okoński
III rok – dr Piotr Raźniak
Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia (3,5-letnie, inżynierskie)
I rok – dr Anna Irena Szymańska
II rok – dr Łukasz Quirini-Popławski
III rok – dr Piotr Wilczyński
IV rok – mgr Marcin Semczuk
Turystyka i rekreacja – studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)
I rok – dr Małgorzata Kozłowska
II rok – dr Renata Rettinger
III rok – dr Joanna Fidelus
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne II stopnia
Geografia – studia II stopnia (2-letnie, magisterskie)
I rok – dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
II rok – dr Piotr Dolnicki
230
Studia niestacjonarne I stopnia
Geografia – studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)
II rok – dr Tomasz Padło
III rok – dr hab. J. Żychowski, prof. UP
Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia (3,5-letnie, inżynierskie)
IV rok – dr Paweł Struś
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia (3-letnie, licencjackie)
I rok – mgr Michał Apollo
III rok – dr Kamila Ziółkowska-Weiss
STUDIA NIESTACJONARNE PODYPLOMOWE
Geografia (cykl X) – dr Daniel Okupny
Przyroda (cykl XIX) – dr Danuta Piróg
Przedsiębiorczość (cykl V) – dr Wioletta Kilar
LXI
ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
„TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W GEOGRAFII”, KRAKÓW, 27-29
CZERWCA 2016 R.
Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. Krzysztof Bąk i dr hab. Józef
Żychowski
Członkowie Komitetu Naukowego Zjazdu ze strony Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr hab. Józef Kukulak, dr hab. Sławomir Kurek, prof. dr hab. Adam Łajczak, prof. dr hab. Roman Soja, dr hab. Bożena Wójtowicz i prof. dr hab. Zbigniew Zioło.
Członkowie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ze strony Instytutu Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr hab. Mariusz Szubert (przewodniczący), dr Joanna Zawiejska (wiceprzewodniczący), dr Franciszek Mróz, dr
Joanna Korzeniowska, dr Karol Augustowski, mgr Szymon Biały, mgr Rafał
Bielecki, dr Tomasz Bryndal, mgr Dorota Chmielowska, dr Joanna Fidelus, mgr
Agnieszka Gil, dr Małgorzata Kozłowska, dr Paweł Kroh, mgr Szymon Okoński, dr Daniel Okupny, dr Tomasz Padło, dr Danuta Piróg, dr Piotr Raźniak, dr
Paweł Struś, mgr Małgorzata Szelińska-Kukulak, dr hab. Jacek Szmańda, dr inż.
Witold Warcholik i dr Kamila Ziółkowska-Weiss.
231
INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
dr Bernard Bińczycki
Udział w szkoleniu „Przygotowanie projektu badawczego w programie
Horyzont 2020” Działu Współpracy Międzynarodowej UEK, Regionalny
Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Punkt Kontaktowy Programów Europejskich UEK (2015).
28.10.2015 udział w szkoleniu „Fundusze europejskie dla uczelni 20142020. Działania związane z edukacją, współpraca z przedsiębiorcami
oraz działania innowacyjne”, Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Szkolenia Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, prelegent mgr
Edyta Masłowska-Parafian, naczelnik Wydziału Selekcji i Monitorowania w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w załączniku).
23.04.2015 Kraków, udział w polsko-francuskim seminarium dyskusyjnym „Departaments francais d’Amerique – postkolonialny balast metropolii czy innowacyjny zakątek UE?”, Instytut Historii UJ, Instytut Francuski w Krakowie.
26.03.2015 udział w debacie „Państwo szkodzi czy pomaga – sytuacja
polskiego przedsiębiorcy”, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX
UEK.
23.04.2015 udział w posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN Oddział w Krakowie poświęcone prezentacji koncepcji i dyskusji nad rozprawa habilitacyjną dr Sławomira Wawaka „Analiza
sformalizowanych systemów zarządzania jakością w średnich przedsiębiorstwach”.
9.04.2015 udział w posiedzeniu naukowym Komisji Ergonomicznej PAN
Oddział w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział
w Krakowie poświęconemu zagadnieniom psychologii przyjemności
w relacjach z przedmiotami.
9.04.2015 udział w posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN Oddział w Krakowie poświęcone prezentacji koncepcji i dyskusji nad rozprawą habilitacyjną dr Krzysztofa Woźniaka „Koncepcja elastyczności systemu zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie naczelnego kierownictwa”.
27.03.2015 udział w seminarium naukowym poświęconemu społecznej
odpowiedzialności biznesu, Katedra Filozofii UEK.
21.04.2015 udział w VIII Krakowskich Dniach Integracji 2015.
232
5.03.2015 udział w posiedzeniu naukowym Komisji Ergonomicznej PAN
Oddział w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział
w Krakowie poświęconemu zagadnieniom antropometrii.
13.03.2015 udział w 4. Spotkaniu Moodlowym „Akcja-motywacja, czyli
jak wzbudzać w studentach chęć do uczenia”, prelegenci dr Lech Górniak, Edyta Nowak-Żółty, UEK.
2.03.2015 udział w seminarium metodycznym Instytutu Rozwoju Miast
nt. działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport
im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach
30.10.2015 udział w szkoleniu na temat zastosowania gier biznesowych
w zajęciach dydaktycznych na specjalności Zarządzanie projektami i Zarządzania firmą, Katedra Procesu Zarządzania UEK.
3.11.2015 udział w moderowanej dyskusji panelowej „Między profanum
a sacrum w ekonomii”, X Dni Jana Pawła II, UEK.
Promotor prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowi.e
dr Tomasz Bryndal
Referaty na Zebraniach Instytutu, poza IG UP:
Bryndal T., Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich. Kraków, 22.10.2015. Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Bryndal T., Local flash floods in Poland. Zebranie pracowników i studentów Instytutu Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego,
Lwów, 12.05.2015, Instytut Geografii, Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki.
Plan oraz program kształcenia w ramach specjalności Geomonitoring na
studiach I i II stopnia na kierunku Geografia (zespół autorski 7 osób),
2015 r.
dr Piotr Dolnicki
Autor rozdziału w projekcie „POLSKI SVALBARDZKI PROGRAM
ŚNIEŻNY” pod redakcją J. Jani, K. Migały, M. Grabca
dr Joanna Fidelus
Wykonawca w projekcie: Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich, (data rozpoczęcia projektu: 15 VI
2015 r., data zakończenia: 15 XI 2015 r.). Kierownik projektu dr hab.
M. Żelazny, UJ.
233
dr Paweł Kroh
Współtworzenie nowej specjalności „Turystyka w Krajach Wyszehradzkich”.
Uczestnictwo w warsztacie badawczym na temat usług ekosystemowych
powiatu tatrzańskiego na zaproszenie Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie, 3 marca 2015 r.
dr Franciszek Mróz
Członek Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na kierunek „Turystyka
i rekreacja” – studia stacjonarne I stopnia.
dr Danuta Piróg
Koordynowanie współpracy z IX LO w Krakowie
dr Tomasz Rachwał
Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych czasopism naukowych Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
i Przedsiębiorczość - Edukacja dla celów oceny czasopism MNiSW, zakończone otrzymaniem odpowiednio 12 p. i 8 p. w części B wykazu czasopism punktowanych oraz wprowadzanie tych czasopism do kolejnych
baz indeksacji (ERIH Plus, BazHum, Pol-Index)
Przygotowania informacji o Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki
Przestrzennej IG UP oraz czasopiśmie naukowym Przedsiębiorczość –
Edukacja do Złotej Księgi Katedr Przedsiębiorczości
Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu międzynarodowego z programu Erasmus+ pt. „Retail Sector Competencies for All
Teacher (ReCall)” oraz udział we wstępnych pracach koncepcyjnych nad
kolejnymi wnioskami o dofinansowanie projektów międzynarodowych
i krajowych
mgr Marcin Semczuk
Wprowadzanie archiwalnych numerów czasopism Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Przedsiębiorczość - Edukacja do bazy Pol-Index w związku z ewaluacją czasopism
naukowych
prof. dr hab. Roman Soja
Opieka nad przygotowaniem prac studenckich opublikowanych w Wyd.
Springer – podaję w tym miejscu notkę bibliograficzną - Kędzierski, M.,
Gargol, D., 2015. Bioclimate of the Andaman Islands and Its Impacts on
the Lives of the Native and Non-native Populations of the Archipelago.
W: R.B. Singh, P. Prokop (red.), Environmental Geography of South
Asia, Advances in Geographical and Environmental Sciences (ss. 97111), Japan:Springer, doi: 10.1007/978-4-431-55741-8_10
234
Prowadzenie ogólnodostępnego seminarium z geografii fizycznej dla
doktorantów IG UP
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
Autorstwo podręcznika szkolnego: Planeta nowa 3. Geografia. Podręcznik. Gimnazjum,
Udział w pracach kierunkowych zespołów jakości kształcenia na kierunkach: Geografia oraz Turystyka i Rekreacja;
Udział w pracach nad korektą programów i planów studiów dla kierunku
Geografia – studia 1. i 2. stopnia.
dr Agnieszka Świętek
Badania własne na dwa tematy badawcze:
Edukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej
w województwie małopolskim
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na różnych etapach edukacynych
dr Piotr Wilczyński
Wspólorganizacja VII Zjazdu Geopolityków Polskich, Ogólnopolskiej
konferencji naukowej “Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Kraków, 12-13 grudnia 2015 r., organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie.
Opracowanie planu studiów „Geopolityka i geostrategia”
Uzyskanie prawa jazdy, kat. A.
dr Joanna Zawiejska
Forum Carpaticum 2016 Future of the Carpathians: Smart, Sustainable,
Inclusive, 28-30.09.2016, Bukareszt, Rumunia (międzynarodowa), organizatorzy University of Bucharest, National Institute for Research and
Development in Forestry, ”Marin Drăcea”, “Stefan cel Mare”, Suceava
University, członek komitetu naukowego.
Wspólorganizacja Międzynarodowej Konferencji „Towards the Best
Practice of River Restoration and Maintenance”, Kraków, 20-23 września
2016 r., organizatorzy: Stowarzyszenie Ab Ovo, Politechnika Krakowska
- Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Przyrody
PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. W. Findysza w Jaśle od 1 października 2007 r.
235
Członek Senatu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. W. Findysza
w Jaśle na kadencję 1.09.2008 - 31.08.2012.
dr Kamila Ziółkowska-Weiss
Współtworzenie nowej specjalności „Turystyka w Krajach Wyszehradzkich”
236
OBRONIONE W 2015 ROKU PRACE DYPLOMOWE (MAGISTERSKIE I
LICENCJACKIE)
A) STUDIA STACJONARNE
PRACE MAGISTERSKIE NA STUDIACH 2-LETNICH II STOPNIA - GEOGRAFIA
Seminarium prof. dra hab. Zbigniewa Długosza
1. Katarzyna BOCHENEK, Przemiany demograficzne Szwecji na początku XXI wieku. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
2. Gabriela BOŁOZ, Gospodarowanie gruntami gminnymi w małych miastach w Polsce. (promotor dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys)
3. Zuzanna FRANCZYK, Waloryzacja turystyczna gmin Łącko i Kamienica.
4. Agnieszka GACEK, Waloryzacja turystyczna miasta Jordanów oraz
gmin Jordanów i Bystra – Sidzina.
5. Aleksandra GORAJ, Waloryzacja turystyczna gminy Olkusz.
6. Klaudia LASOTA, Waloryzacja turystyczna gminy Zakliczyn.
7. Katarzyna MAĆKÓW, Problemy demograficzne Szwecji na przełomie
XX i XXI wieku. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
8. Marzena SKRZEKUT, Zagospodarowanie gruntów kościołów i związków wyznaniowych w małych miastach w Polsce. (promotor dr
Agnieszka Kwiatek-Sołtys)
9. Janusz PŁAZA, Przemiany demograficzne Brazylii na początku XXI
wieku. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
10. Magdalena TREBUNIA, Waloryzacja turystyczna gminy Bukowina
Tatrzańska.
11. Dariusz TYLUTKI, Waloryzacja turystyczna gminy Wieliczka.
Seminarium dra hab. Józefa Kukulaka, prof. UP
1. Dominika BIEL, Wpływ budowy geologicznej na rozwój koryta rzeczki
Mszanki powyżej Mszany Dolnej.
2. Joanna DACIW, Współczesny rozwój form skałkowych w okolicy Jerzmanowic.
3. Arkadiusz GRACJASZ, Współczesne procesy erozyjne na stokach Beskidu Małego z wyszczególnieniem stoków Leskowca.
4. Karolina ŁABUZ, Cenne obiekty przyrodnicze w rejonie Raby Niżnej.
5. Iwona MICHNIAK, Rozwój dolin na progu Karpat w okolicy Bochni.
237
6.
Magdalena MOLIK, Cenne obiekty przyrodnicze w rejonie Zakopanego.
7. Natalia OLEK, Wpływ środowiska przyrodniczego na atrakcyjność
mieszkaniową miasta Bielska-Białej.
8. Magdalena OPAŁKA, Morfologiczna ocena stabilności koryta Wisłoka
w okolicy Białobrzeg.
9. Katarzyna PAZIO, Wykorzystanie surowców skalnych w rejonie
Tyńca.
10. Idalia PŁOWY, Środowisko przyrodnicze doliny Rudawy w Krakowie
i jego wykorzystanie.
11. Iwona SUWAJ, Rzeźba koryta rzeki Skawinki.
12. Anna SZNERCH, Zagospodarowanie stoków w rejonie Piwnicznej dla
potrzeb narciarstwa.
Seminarium dra hab. Sławomira Kurka, prof. UP
1. Roksana BANASZCZAK, Miasto Świdnica jako produkt turystyczny.
(promotor dr Renata Rettinger)
2. Agnieszka FLORCZYK, Lacjum jako region turystyczny - stan i trendy
rozwojowe. (promotor dr Renata Rettinger)
3. Karolina BIEDA, Rozwój enoturystyki w Austrii. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
4. Paulina KOMPERDA, Zróżnicowanie aktywności czasoprzestrzennej
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym na przykładzie gminy Siepraw.
5. Grzegorz NATANEK, Zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego w Małopolsce w latach 2002 – 2011.
6. Kamila PODGÓRSKA, Zróżnicowanie aktywności czasowo-przestrzennej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym na przykładzie
miasta i gminy Świątniki Górne.
7. Patrycja POSPUŁA, Zróżnicowanie rozwoju turystycznego w Australii.
8. Karolina SOJDA, Rozwój turystyki w Regionie Metropolitalnym Tokio. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
9. Karolina SOKÓŁ, Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju turystyki w Rumunii. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
10. Anna SZLĘZAK, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju turystyki w Andaluzji. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
Seminarium prof. dra hab. Romana Soji
1. Marlena FARON, Rumosz drzewny w ciekach beskidzkich na przykładzie zlewni Kamienicy Gorczańskiej.
238
Magdalena FRĄCZEK, Wpływ zagospodarowania turystycznego na
środowisko przyrodnicze Karpat Polskich.
3. Ewa GÓRAK, Tendencje zmian wezbrań Wisły w profilu wodowskazowym Szczucin.
4. Andrzej JONAK, Struktura użytkowania ziemi i zmiany środowiska
przyrodniczego w polskich Karpatach po 1945 roku.
5. Anna SOŁTYK, Lessowa rzeźba Wyżyny Sandomierskiej.
6. Katarzyna WOLAK, Gęstość sieci odwadniającej w zlewni potoku Stańkowskiego w świetle metody lotniczego skaningu laserowego. (promotor dr Paweł Struś)
7. Agnieszka WOSZCZEK, Analiza morfometryczna szlaków turystycznych w Ojcowskim Parku Narodowym na podstawie danych ze skaningu
laserowego. (promotor dr Paweł Struś)
8. Joanna ŻEGLEŃ, Ocena podatności karpackich zbiorników retencyjnych na degradację.
Seminarium dra hab. Witolda Wilczyńskiego, prof. UP
1. Rafał KOSZEK, Geopolityka w geograficznej twórczości Strabona.
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
1. Judyta CHRZĄŚCIK, Ocena efektywności nauczania geografii na podstawie lekcji przeprowadzonej w terenie.
2. Aleksandra CYGAN, Rola ośrodków edukacyjnych w nauczaniu geografii i przyrody na przykładzie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Polichty - Sucha Góra" w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym.
3. Magdalena GRYTA, Waloryzacja turystyczna powiatu olkuskiego.
4. Justyna KASPERCZYK, Efektywność oraz postrzeganie przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu przyroda.
5. Joanna MAJOREK, Aktywność turystyczna młodzieży licealnej na
podstawie badań diagnostycznych.
6. Joanna MUSIAŁ, Spędzanie czasu wolnego na przykładzie Centrum
Handlowego Bonarka City Center.
7. Małgorzata OBRZUT, Turystyka na Wyspach Hawajskich.
8. Paulina ŻEBRO, Walory i atrakcje turystyczne Nowej Zelandii - projekt
wycieczki turystycznej.
2.
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA - GEOGRAFIA
239
Seminarium dra hab. Józefa Kukulaka, prof. UP
1. Gabriela BUCHOWICZ, Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji
zamków nad Dunajcem
2. Piotr CYBUL, Dawne górnictwo w rud żelaza w rejonie częstochowskim na przykładzie Jastrzębia i Włodowic. (promotor dr hab. prof. UP
Mariusz Szubert)
3. Paulina DEĆ, Procesy krasowe w rejonie Podzamcza.
4. Monika MLECZKO, Morfologiczne skutki powodzi na rzece Kamienica Nawojowska.
5. Urszula MLECZKO, Działalność kamieniołomu w Wierchomli Wielkiej i jego skutki dla środowiska lokalnego.
6. Agnieszka ZĄBEK, Porównanie części zlodowaconej i niezlodowaconej Potoku Kościeliskiego.
Seminarium dra hab. Sławomira Kurka, prof. UP
1. Katarzyna BISZ, Zmiany społeczno-ekonomiczne w Zakopanem
w świetle rozwoju turystyki po roku 1989.
2. Żaneta DUDZIK, Zróżnicowanie aktywności czsoprzestrzennej ludności obszarów metropolitalnych na przykładzie gminy Łodygowice
w powiecie żywieckim.
3. Martyna KROPSKA, Przemiany społeczno-ekonomiczne w powiecie
bełchatowskim, w świetle funkcjonowania elektrowni i kopalni Bełchatów.
4. Justyna LEŃCZOWSKA, Zróżnicowanie demograficzne Włoch.
5. Aneta MACHAJDA, Migracje zagraniczne mieszkańców gminy Lipnica Wielka.
6. Anna PIĘKOSZ, Zróżnicowanie modelu rodziny w Londynie.
7. Małgorzata SZYMULA, Tereny bezdrożne w małopolskiej części Karpat. Analiza przestrzennego zróżnicowania sieci drogowej z wykorzystaniem metod GIS a ochrona terenów cennych przyrodniczo, siedlisk
i gatunków. (promotor dr Paweł Struś)
Seminarium dra hab. Wiktora Osucha, prof. UP
1. Oliwia JOŃCZYK, Studia licencjackie „Geografia z przyrodą” – przygotowanie do zawodu nauczyciela.
2. Magdalena KOTERBA, Działania proekologiczne w szkole podstawowej.
3. Piotr KOTLARCZYK, Rozwój usług Dobrowolnej Informacji Przestrzennej – VGI. (promotor dr Paweł Struś)
240
Sylwia NAWAŁA, Metoda laboratoryjna, eksperymenty oraz gry dydaktyczne na lekcjach przyrody w szkole podstawowej.
5. Agnieszka PAKOSZ, Motywy wyboru geografii na egzaminie maturalnym oraz przyszłe plany absolwentów liceów.
6. Anita ZAJĄC, Przyroda w szkole podstawowej oczami ucznia i nauczyciela.
Seminarium prof. dra hab. Romana Soji
1. Sylwia CIERNIAK, Przełomy rzeczne na świecie.
2. Marta CIEŚLIK, Charakterystyka średniego odpływu Prądnika w Ojcowie.
3. Agnieszka JANIK, Geomorfologiczne skutki wiatrów typu halny w Polsce i Słowacji.
4. Bernadetta JARZĄBEK, Obszary bezodpływowe na świecie.
5. Diana KOPACZKA, Struktura środowiska przyrodniczego Korei Południowej.
6. Kinga Maria KRZYK, Obszary o niskich opadach w ujęciu globalnym.
7. Justyna KULIG, Cyrkulacja lokalna (wiatry) na świecie.
8. Anna KUŹLIK, Obszary wilgotne w Beskidach.
9. Magdalena MĘDRZAK, Pożary a środowisko.
10. Danuta PIĄTEK, Struktura środowiska przyrodniczego na arkuszu
mapy topograficznej Racławice z wykorzystaniem technik GIS-u.
11. Karolina PITEK, Zimne pustynie.
12. Dorota STANASZEK, Struktura środowiska przyrodniczego dorzecza
Nilu.
4.
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH
I REKREACJA
3-LETNICH I STOPNIA – TURYSTYKA
Seminarium dra hab. Wacława Cabaja, prof. UP
1. Anna MAZUR, Turystyka religijna osób starszych na przykładzie
uczestników uniwersytetu Trzeciego Wieku. (promotor dr Franciszek
Mróz)
Seminarium dra hab. Petera Čuki, prof. UP
1. Sara KOWALCZYK, Waloryzacja turystyczna miasta Jasła i okolic.
(promotor dr Franciszek Mróz)
Seminarium prof. dra hab. Zbigniewa Długosza
1. Katarzyna DROŻNIAK, Walory turystyczne gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
241
Justyna KAJCA, Walory turystyczne gminy Sułoszowa.
Oriana LIZAK, Wpływ reformy urbiastycznej na atrakcyjność turystyczną dystryktu Eixample w Barcelonie. (promotor dr Piotr Raźniak)
4. Gabriela ŁAPCZYŃSKA, Walory turystyczne krakowskiej dzielnicy
Płaszów.
5. Dominika OLEWICZ, Walory turystyczne tureckiej prowincji Antalia.
6. Sylwia PALICA, Walory turystyczne irlandzkiej prowincji Munster.
7. Nikola PAROL, Walory turystyczne Sydney.
8. Aneta ROGÓRZ, Walory turystyczne wyspy Rodos.
9. Patrycja SZUDY, Walory turystyczne powiatu jasielskiego.
10. Aneta SZYMKÓW, Walory turystyczne egejskiej Turcji.
11. Karolina ŻUREK, Walory turystyczne hiszpańskiej Sewilli.
Seminarium dra hab. Sławomira Kurka, prof. UP
1. Gabriela DUDA, Etapy rozwoju turystyki na wybrzeżu Costa Brava.
2. Magdalena GŁUC, Rozwój turystyki w Andaluzji.
3. Barbara GRABSKA, Zmiany w zagospodarowaniu turystycznym
Bieszczad po II wojnie światowej.
4. Justyna GRYCZ, Rozwój turystyki górskiej na obszarze Himalajów.
5. Klaudia KITLIŃSKA, Perspektywy rozwoju turystyki w stanie Chiapas. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
6. Ewelina PUSTUŁKA, Turystyka kongresowa w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Chicago. (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
7. Monika SIEPIETOWSKA, Turystyka winiarska w Chile i Argentynie.
(promotor dr Mirosław Wójtowicz)
Seminarium dra hab. Romana Malarza, prof. UP
1. Konrad BEREŚ, Barcelona nieznana.
2. Patrycja BLAROWSKA, Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki
Soły w Beskidzie Małym.
3. Wiktoria BURCZYC (Viktoryia Burchyts), Atrakcje turystyczne
Grodna.
4. Katarzyna DERYŁO, Destynacje turystyczne Żydów na terenie Polski.
5. Sylwia GOŁĄB, Potencjał rozwoju turystyki w Czarnogórze.
6. Barbara JABŁOŃSKA, Turystyka dziecięca w Bielsku-Białej - rozwój
i potencjał.
7. Agata KURAL, Walory i atrakcje turystyczne Majorki.
2.
3.
242
Joanna PŁANETA, Turystyka religijna na przykładzie wyjazdu młodych Polaków na kanonizację Jana Pawła II. (promotor dr Franciszek
Mróz)
9. Marta WIĄCEK, Żywiecczyzna Habsburgów i górali żywieckich.
10. Karolina ŻUBER, Kuchnia regionu Toskania.
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
1. Aleksandra CZENDLIK, Wpływ atrakcyjności na rozwój turystyki
w Brugii.
2. Katarzyna JANIK, Turystyka w wakacyjnym czasie wolnym dzieci klas
1-3 i jej wplyw na rozwój i wychowanie.
3. Marta JAWORECKA, Atrakcje turystyczne Amsterdamu.
4. Anna KUBOK, Turystyka kwalifikowana w Bieszczadach- stan obecny
i perspektywy rozwoju.
5. Karol KULISA, Walory turystyczne Proszowic i najbliższej okolicy.
6. Magdalena MARTYNIAK, Walory i atrakcje turystyczne Barcelony.
7. Laura NOWOSAD, Aplikacje mobilne i ich wykorzystanie w turystyce.
8.
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
3,5-LETNICH I STOPNIA –
Seminarium dra hab. Krzysztofa Bąka, prof. UP
1. Jarosław GAWEŁ, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Sąspów, gmina JerzmanowicePrzeginia, powiat krakowski na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
2. Katarzyna GROSICKA, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania działek nr 510, 511, 512 i 513 w gminie Stopnica, województwo świętokrzyskie, na potrzebę budowy centrum ogrodniczego.
3. Monika KAIM, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Dobra, gmina Dobra, powiat limanowski na potrzeby budownictwa turystycznego.
4. Małgorzata KOMOROWSKA, Projekt rewitalizacji kamieniołomu
w Kozach. (promotor dr Tomasz Bryndal)
5. Piotr ŁĄCZNY, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Prusy, gmina Kocmyrzów-Luborzyca,
powiat krakowski na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
6. Marcin MAJ, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat
myślenicki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
243
7.
Joanna POTOCZNY, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Świnna Poręba, gmina Mucharz, powiat wadowicki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
8. Maciej STABRAWA, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Targowisko, gmina Kłaj, powiat
wielicki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
9. Jakub STRZEŻOŃ, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Kaczyna, gmina Wadowice, powiat
wadowicki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
10. Sylwia TŁUSTOWSKA, Uwarunkowania przestrzenne i koncepcja zagospodarowania obszaru w miejscowości Zabawa, gmina Wieliczka,
powiat wielicki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Seminarium prof. dra hab. Bronisława Górza
1. Natalia GŁĄB, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich województwa małopolskiego i ich wpływ na zmiany przestrzenne w budownictwie i osadnictwie.
2. Ewelina KOWALSKA, Rozwój przestrzenno-funkcjonalny wsi Łaszczówka.
3. Michał ADAMCZYK, Stare Podgórze w planach rewitalizacji Krakowa.
4. Agnieszka FILUŚ, Zmiany przestrzenno-funkcjonalne obszarów wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba.
5. Anna JAŚKOWIEC, Drugie domy w sieci osadniczej doliny Raby
w gminie Pcim.
6. Katarzyna KALETA, Wpływ miasta Nowego Sącza na rozwój funkcjonalno-przestrzenny strefy podmiejskiej.
7. Kaja GIEGŁO, Budownictwo mieszkaniowe w przestrzeni miejskiej
Bielska-Białej (rozwój i stan współczesny).
8. Adam PAWLAK, Przestrzeń turystyczna starego Krakowa.
9. Klaudia SUŁKOWSKA, Transformacja terenów zdegradowanych
w Krakowie.
10. Małgorzata SZATKO, Waloryzacja gminy Tuchów na potrzeby turystyki i rekreacji.
11. Mateusz TRELIŃSKI, Struktura przestrzenna podmiotów gospodarczych przy drodze Kraków – Zakopane.
12. Gabriela ZAJCHOWSKA, Analiza rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego Nowej Huty.
244
Seminarium dra hab. Sławomira Kurka, prof. UP
1. Lidia BAŚCIUK, Przemiany społeczno-demograficzne w Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym na przykładzie gminy Zabierzów.
2. Karolina BLADA, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Czernichów.
3. Katarzyna BOJKO, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Liszki.
4. Marika CZACHOR, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Krzeszowice.
5. Karolina KRYSA, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Biskupice.
6. Dominika KUCA, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Michałowice.
7. Beata KUŹNIA, Przemiany struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Skała.
8. Adriana MIGACZ, Zróżnicowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Nowego Sącza.
9. Joanna PRZYBYŁKO, Przemiany struktur społeczno-demograficznych
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na przykładzie gminy Nowy
Wiśnicz.
10. Karolina ŚWIETLAK, Przemiany społeczno-demograficzne na tle zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka.
Seminarium dra hab. Witolda Wilczyńskiego, prof. UP
1. Bartłomiej CUPIAŁ, Ocena przeprowadzonej rewitalizacji Rynku
w Olkuszu oraz koncepcja renowacji wybranych obiektów w pierzejach Rynku. (promotor dr Monika Płaziak)
2. Katarzyna GUT, Wpływ Ojcowskiego Parku Narodowego na zagospodarowanie przestrzenne gminy Sułoszowa.
3. Monika JANIK, Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Skawina po 1989 roku.
4. Katarzyna KALETA, Specyfikacja budownictwa pasywnego – lokalizacja domu pasywnego w okolicach Krakowa. (promotor dr Monika
Płaziak)
5. Katarzyna LASAK, Wiatr halny jako czynnik wpływający na przemiany i zagrożenia lasów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
245
Karolina PĘKSYK, Obciążenie dróg i jego uwarunkowania, na przykładzie fragmentu IV Dzielnicy Miasta Krakowa.
7. Urszula PTASZNIK, Lokalny program rewitalizacji centrum Liszek.
8. Aleksandra PTASZNIK, Zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzennego podkrakowskich wsi na przykładzie Kryspinowa w latach
2004-2014.
9. Klaudia SZAREK, Przywrócenie funkcji wybranych miejsc w najstarszej części Nowej Huty. (promotor dr Monika Płaziak)
10. Dominika TARKA, Infrastruktura lekkoatletyczna na terenie Krakowa
ze szczególnym uwzględnieniem WKS Wawel.
6.
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH
OCHRONA ŚRODOWISKA
3,5-LETNICH I STOPNIA –
Seminarium dr hab. inż. Wandy Wilczyńskiej-Michalik, prof. UP
1. Paweł FRANCZAK, Jakość wód rzeki Mszanki i jej dwóch dopływów
w miesiącach letnich 2014 roku. (promotor dr Daniel Okupny)
2. Katarzyna KARPIŃSKA, Znaczenie recyklingu w produkcji cynku wobec ograniczonych możliwości pozyskiwania surowców ze złóż naturalnych.
3. Angelika LIS, Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w krakowskich uzdrowiskach.
4. Patryk MAZUR, Odpady technologiczne ze spalania biomasy w Elektrowni Połaniec.
5. Sylwia OBROCHTA, Charakterystyka cząstek pochodzących z niskiej
emisji w Jabłonce Orawskiej.
6. Klaudia OŻÓG, Sposoby zagospodarowania odpadów ściekowych.
7. Katarzyna POPARDOWSKA, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
w Podrzeczu. (promotor dr inż. Joanna Korzeniowska)
8. Krystian SERWATKA, Termiczna utylizacja odpadów.
9. Kamila TURCZYŃSKA, Stan materiałów azbestowych i ich usuwanie
w Gminie Fredropol.
B) STUDIA NIESTACJONARNE
PRACE MAGISTERSKIE NA STUDIACH 2-LETNICH II STOPNIA – GEOGRAFIA
246
Seminarium dra hab. Józefa Kukulaka, prof. UP
1. Katarzyna TRYBAŁA, Udział form antropogenicznych w rzeźbie miejscowości Skomielna Czarna.
Seminarium dra hab. Romana Malarza, prof. UP
1. Robert BAJOREK, Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Nikskim i zagospodarowanie turystyczne otoczenia.
2. Bartłomiej BORCZAK, Turystyczne, rekreacyjne i zdrowotne zagospodarowanie doliny Raby.
3. Marcin DZIUBAS, Geografia i turystyczne zagospodarowanie Liptowa
(Słowacja).
4. Karolina KĄDZIOŁKA, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, jako element produktu w turystyce lokalnej gminy i miasta Limanowa.
5. Kinga NOWOROLNIK, Szlak cysterski na Dolnym Śląsku.
6. Justyna SARNA, Wulkanizm i zjawiska pokrewne na Islandii.
7. Bożena SPYTKOWSKA, Obiekty sakralne powiatu wadowickiego jako
atrakcje turystyczne.
Seminarium prof. dra hab. Romana Soji
1. Tomasz GAWLIK, Reżim hydrologiczny Białej Tarnowskiej.
2. Anna KRZYSTANEK, Zmiana zabudowy w XIX i XX wieku na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego. (promotor dr Paweł Struś)
3. Daniel MIREK, Zmiany w sieci hydrograficznej ze szczególnym
uwzględnieniem zlewni elementarnych spowodowane zmianą gęstości
dróg na przykładzie wsi Łętownia w gminie Jordanów.
4. Kinga OLSZAK, Terasy rolne jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. (promotor dr Rafał Kroczak)
5. Katarzyna PŁOSKONKA, Przeciwpowodziowa rola karpackich zbiorników retencyjnych.
6. Maciej PŁOSKONKA, Wybrane działania zbrojne w czasie II wojny
światowej i ich wpływ na środowisko naturalne.
Seminarium dr hab. inż. Wandy Wilczyńskiej-Michalik, prof. UP
1. Dorota TRACZYK, Zanieczyszczenia chemiczne wybranych odcinków
rzeki Raby. (promotor dr Daniel Okupny)
2. Agata ZIMIRSKA, Frakcja magnetyczna w glebach jako wskaźnik antropopresji.
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
1. Kamila CZANIECKA, Zjawisko agresji wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu cieszyńskiego.
247
Justyna DĄBEK, Motywy i aspiracje wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
przez uczniów klas III gimnazjum w powiecie chrzanowskim.
3. Ewelina HOFMAN-JUSZKIEWICZ, Mapa w nauczaniu i uczeniu się
geografii.
4. Magdalena JASIŃSKA, Turystyka kwalifikowana w Powiecie Nowosądeckim.
5. Adrian KLAMERUS, Motywy wyboru egzaminu maturalnego z geografii a dalsze plany edukacyjne i zawodowe absolwentów nowotarskich
szkół średnich.
6. Tomasz KMITA, Waloryzacja gminy Michałowice.
7. Marta KOŚCIÓŁEK, Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.
8. Mariola MĄKA, Czas wolny wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnej
na przykładzie miasta Limanowa.
9. Katarzyna PASZYŃSKA, Aspiracje życiowe i motywy wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej przez gimnazjalistów z powiatu olkuskiego.
10. Agnieszka ROGÓŻ-ADAMEK, Czas wolny młodzieży mieszkającej
w krakowskich internatach.
11. Marek TOBIASZ, Wiedza i świadomość ekologiczna uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
2.
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA – GEOGRAFIA
Seminarium dra hab. Krzysztofa Bąka, prof. UP
1. Remigiusz FEDKO, Metody wydobycia ropy naftowej.
2. Angelika JASZCZUR, Uderzenia ciał pozaziemskich i ich wpływ na
historię Ziemi.
3. Magdalena JANCZUR, Zastosowanie minerałów i skał w kosmetologii.
4. Agnieszka SZCZUREK, Walory geoturystyczne Bristolu i okolic.
Seminarium dra hab. Józefa Kukulaka, prof. UP
1. Rafał BABULA, Przemiany środowiska geograficznego spowodowane
budową Zbiornika Żywieckiego.
2. Marek BOROŃ, Udział polskich polarników w eksploracji Antarktydy
3. Katarzyna DUSZA, Poziom wiedzy uczniów gimnazjum z geografii fizycznej a treści w wybranych podręcznikach. (promotor dr hab.
Krzysztof Bąk)
248
Elżbieta DYRCZ, Analiza treści z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w wybranych podręcznikach do gimnazjum. (promotor dr hab.
Krzysztof Bąk)
5. Emilian KOZŁOWSKI, Przyrodnicze zagrożenia ludności w Andach
6. Kamil KUBASZEWSKI, Wpływ Polaków na odkrywanie i zagospodarowanie Ameryki Południowej - ze szczególnym uwzględnieniem Andów.
7. Sebastian MASTALSKI, Dostawa rumowiska skalnego do Jeziora
Czorsztyńskiego.
8. Tomasz TUSIŃSKI, Dawne hutnictwo i górnictwo w Górach Świętokrzyskich.
Seminarium dra hab. Sławomira Kurka, prof. UP
1. Karolina MOCH, Wpływ lokalnej grupy działania "Na śliwkowym
szlaku" na rozwój gminy Czchów.
Seminarium prof. dra hab. Romana Soji
1. Anna BROCHWICZ, Tornada w Ameryce Północnej.
4.
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH
I REKREACJA
3-LETNICH I STOPNIA – TURYSTYKA
Seminarium dra hab. Petera Čuki, prof. UP
1. Jakub HORWATH, Wypadki w Tatrach, w rejonie Czerwonych Wierchów i Giewontu w latach 2011-2014 (promotor dr Franciszek Mróz)
2. Ewa KONSTANTYNOWICZ, Nowy Jork jako ośrodek turystyki miejskiej (promotor dr Mirosław Wójtowicz)
3. Angelika PLETTY, Źródła kultowe w województwie małopolskim
(promotor dr Franciszek Mróz)
Seminarium prof. dra hab. Zbigniewa Długosza
1. Athanasios APOSTOLAKIS, Walory turystyczne Gruzji.
2. Katarzyna CHARUBA, Szczecinek jako miejscowość turystyczna i rekreacyjna.
3. Natalia GAWEŁ, Walory turystyczne miasta i gminy Brzesko.
4. Kinga MAŚLAK, Atrakcje turystyczne Pogórza Wielickiego.
5. Michał SAGAN, Walory i atrakcje turystyczne miasta i gminy BuskoZdrój.
Seminarium dra hab. Romana Malarza, prof. UP
1. Gabriela BACHOWSKA, Zagospodarowanie turystyczne Norwegii.
249
Kinga KALICKA, Destynacje turystyczne klientów biura podróży Passion4Travel w Krakowie.
3. Daria LIPIŃSKA, Santorini perła Cykladów Greckich.
4. Magdalena OLEKSY, Perspektywy zagospodarowania turystycznego
wokół zbiornika Świnna Poręba.
5. Agata STARMACH, Turystyczne i zdrowotne funkcje Rabki – Zdroju.
6. Marcin ŻUREK, Przygotowanie wybranych obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w Małopolsce
do turystyki osób niepełnosprawnych ruchowo.
7. Elżbieta KURZYDŁO, Plener w serialu jako jeden z elementów kreujących turystykę filmową w Polsce. (promotor dr hab. prof. UP Mariusz Szubert)
8. Artur ŻAK, Drugie życie samolotu, czyli statki powietrzne w Polsce
jako pomniki oraz inne atrakcje turystyczne. (promotor dr Franciszek
Mróz)
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
1. Maria BOŻENTKA, Środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
jako atrakcje turystyczne krakowskiej XIII dzielnicy Podgórze.
2. Ewelina BUBIS, Rola animatora w zagospodarowaniu czasu wolnego
dzieci i młodzieży.
3. Aneta DZIOPA, Formy spędzania czasu wolnego na Pustyni Błędowskiej.
4. Martyna FABER, Kuchnia tradycyjna Małopolski jako produkt turystyczny.
5. Sylwia GASTOŁ, Turystyka jeździecka w powiecie krakowskim. (promotor dr Franciszek Mróz)
6. Paulina GROT, Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie miasta
Szczawnica.
7. Maciej MAGDZIARZ, Walory turystyczne gminy Zabierzów.
8. Anna OWCA, Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej.
9. Sylwia PATYK, Walory i atrakcje turystyczne Rzeszowa.
10. Kinga POWALACZ, Atrakcyjność turystyczna gminy Bystra-Sidzina.
11. Aleksandra SOLECKA, Kultura spędzania czasu wolnego wśród młodzieży gimnazjalnej w Olkuszu.
12. Piotr TADEUSZ, Atrakcyjność turystyczna Półwyspu Helskiego.
2.
250
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH
– GOSPODARKA PRZESTRZENNA
3,5-LETNICH I STOPNIA
Seminarium prof. dra hab. Romana Soji
1. Arkadiusz CHROBAK, Podatność stoków na osuwanie na obszarze miasta i gminy Sułkowice. (promotor dr Rafał Kroczak)
2. Daniel MIREK, Antropogeniczne przekształcenia środowiska na przykładzie wsi Łętownia w gminie Jordanów.
3. Katarzyna PIETKIEWICZ, Kostrze, Skotniki i Podgórki Tynieckie –
zmiany zagospodarowania terenu na podstawie danych z roku 1998
i 2000. (promotor dr Rafał Kroczak)
4. Grzegorz SOWA, Zasoby wodne i gospodarowanie wodą w Krzeszowicach.
5. Joanna WOSZCZENKO, Kataster austriacki 1845 i ortofotomapa 2009
– zmiany użytkowania w Dolnej Wsi – Myślenice. (promotor dr Rafał
Kroczak)
6. Paweł ZARĘBSKI, Konflikt sieci komunikacyjnej z korytarzami ekologicznymi dużych, średnich i małych ssaków na przykładzie odcinka autostrady A4 Kraków – Rzeszów.
7. Magdalena ŻABIŃSKA, Dane Corine Land Cover i program Ilwis jako
narzędzia w badaniach nad pokryciem terenu. (promotor dr Rafał Kroczak)
PRACE PODYPLOMOWE – GEOGRAFIA
Seminarium dra hab. Krzysztofa Baka, prof. UP
1. Kinga MYŚLIWIEC, Dobór i wykorzystanie naukowych i popularnonaukowych materiałów graficznych w realizacji geograficznych treści
nauczania z zakresu form rzeźby powierzchni Ziemi na poziomie licealnym.
Seminarium prof. dra hab. Zbigniewa Długosza
1. Jarosław DURKA, Charakterystyka geograficzno-historyczna polskich
misji katolickich i parafii polonijnych na świecie w świetle materiałów
Tow. Łącz. z Polonią Zagraniczną „Polonia”.
2. Adrian KASPROWSKI, Ekspansja kolonialna Niemiec w Afryce na
przełomie XIX i XX w.
3. Piotr LEŚNIEWSKI, Polscy badacze Syberii w 2 poł. XIX w. i na pocz.
XX w.
4. Urszula ORZECHOWSKA, Walory turystyczne miasta Nowy Sącz.
251
Marta SÓJKA, Walory turystyczne powiatu ostrowieckiego woj. świętokrzyskiego.
6. Sylwia STUDNICKA-NIEMCZYK, Walory turystyczne miasta i gminy
Wadowice.
7. Katarzyna TOBIASZ, Walory turystyczne gminy Limanowa i sąsiednich gmin.
8. Mateusz WĄCHAŁA, Walory turystyczno-kulturowe gminy Kamienica.
Seminarium dr hab. inż. Wandy Wilczyńskiej-Michalik, prof. UP
1. Marta APOSTOŁ, Gospodarka odpadami komunalnymi w Skawinie.
2. Anna GŁĄBIŃSKA, Edukacja ekologiczna młodzieży na przykładzie
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu.
3. Karolina GOŁUSZKA, Walory środowiska geograficznego Babiogórskiego Parku Narodowego pod kątem nauczania geografii.
4. Anna KLICH, Odnawialne źródła energii na terenie gminy Radłów.
5. Marta MAJKOWSKA, Odnawialne źródła energii na terenie gminy Zagnańsk.
6. Mariola PAJERSKA, Gospodarka odpadami w gminie Nowy Targ.
7. Dominika REROŃ, Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Miechów na wybranych przykładach.
8. Anna WĘGRZYNOWICZ, Proekologiczne rozwiązania w budynkach
użyteczności publicznej na przykładzie gminy Słomniki.
Seminarium dr hab. Bożeny Wójtowicz, prof. UP
1. Aleksandra BLECHEISEN, Ocena przydatności zeszytu ćwiczeń w nauczaniu geografii regionalnej na poziomie gimnazjum.
2. Ewa JURKOWSKA, Świadomość ekologiczna uczniów na przykładzie
wybranychklas w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.
3. Artur KUBICKI, Rowerowa wycieczka szkolna z Kuźniak do Oblęgorka.
4. Marta KUBIENIEC, W cieniu Babiej Góry- projekt wycieczki.
5. Agnieszka MAZELNIK, Walory turystyczne Powiatu Raciborskiego.
6. Marta MRÓWKA, Leśne ścieżki dydaktyczne powiatu nowosądeckiego.
7. Halina PIEKARSKA, Walory krajobrazowo-turystyczne gminy Dębno.
8. Joanna SIUDA, Walory krajobrazowo- turystyczne gminy.
9. Renata TABAK-SCHABIK, Świadomość ekologiczna młodzieży na
przykładzie uczniów Gimnazjum nr 1 w Skawinie.
5.
252
10. Małgorzata WERYŃSKA-SOROCHMAN, Poznawanie środowiska
geograficznego Mielca i okolic poprzez wycieczki szkolne.
PRACE PODYPLOMOWE – PRZYRODA
Seminarium dra hab. Wiktora Osucha, prof. UP
1. Elżbieta HYŻY, Projekty wybranych zajęć terenowych w ramach przedmiotu Przyroda.
2. Agnieszka KASPRZYCKA, Scenariusze zajęć z przyrody.
3. Adriana KOWALSKA, Proekologiczne postawy uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej.
4. Katarzyna MIKOŁAJEK, Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza
Beskidu Małego.
5. Renata OLSZÓWKA, Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej - pierwsze
doświadczenia.
6. Joanna SŁOWIK, Koncepcja wycieczek szkolnych w świetle planu wychowawczego szkoły.
7. Marta SPISAK, Edukacja regionalna - projekt zajęć w terenie dla
uczniów klas IV-VI.
8. Marzena SZUPERSKA, "Z ekologią za pan brat" - interdyscyplinarny
projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej.
253
OFERTA STUDIÓW INSTYTUTU GEOGRAFII
2016/2017
STUDIA STACJONARNE I
STOPNIA, licencjackie, 3-letnie
W ROKU AKADEMICKIM
NIESTACJONARNE*
PIERWSZEGO
GEOGRAFIA
Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich:
1. geografia z przyrodą,
lub nienauczycielskich:
2. geomonitoring,
3. geografia fizyczna,
4. geografia z geoinformacją,
5. geografia z geoturystyką,
6. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną,
7. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,
8. geografia z turystyką,
9. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób
TURYSTYKA I REKREACJA
Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności (nienauczycielskich):
­ aktywizacja turystyczna układów przestrzennych,
­ animacja w turystyce i rekreacji,
­ dziedzictwo kulturowe,
geoturystyka,
pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce,
­ przedsiębiorczość w turystyce,
­ turystyka międzynarodowa,
­ turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób
254
MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE*
STOPNIA, inżynierskie, 3,5-letnie
GOSPODARKA
PIERWSZEGO
PRZESTRZENNA
Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności (nienauczycielskich):
­ geoinformacja,
­ gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,
­ gospodarka odnawialnymi źródłami energii,
­ przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej,
­ rozwój lokalny i regionalny,
­ zarządzanie środowiskiem geograficznym.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE* DRUGIEGO STOPNIA,
magisterskie, 2-letnie
GEOGRAFIA
Studenci od I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich:
1. geografia z przyrodą,
2. geografia z podstawami przedsiębiorczości,
3. geografia z wiedzą o społeczeństwie.
Uwaga: specjalności nauczycielskie mogą wybierać absolwenci geografii. Studenci rozpoczynający kształcenie nauczycielskie muszą uzupełnić wykształcenie w zakresie kształcenia psychologiczno-pedagogicznego w ramach dodatkowych zajęć w Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego.
lub nienauczycielskich:
4. geomonitoring,
5. geografia fizyczna,
6. geografia z geoturystyką,
7. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną,
8. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,
255
9. geografia z turystyką,
10. zarządzanie środowiskiem geograficznym.
Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

w systemie niestacjonarnym także studia wieczorowe, od semestru letniego
TURYSTYKA I REKREACJA
Studenci od I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nienauczycielskich:
1.turystyka przygodowa,
2. przewodnictwo i pilotaż,
3. przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej.
Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób
Ponadto prowadzony będzie nabór na:
STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE), stacjonarne, 4-letnie:
GEOGRAFIA
STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZYCIELSKIE KWALIFIKACYJNE,
niestacjonarne, 2-semestralne

geografia

przedsiębiorczość

przyroda (w szkole podstawowej)

przyroda w liceum
256
STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE, niestacjonarne, 2-semestralne

dziedzictwo kulturowe regionu Małopolski

geoturystyka

organizacja turystyki i sportu

projektowanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

zarządzanie środowiskiem geograficznym
257
Spis treści
WPROWADZENIE ..................................................................................................5
70 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE ...............................................................................25
PROBLEMATYKA KONFERENCJI I SESJI NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH BĄDŹ
WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT..................................................... 33
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „DROGA ŚW. JAKUBA
W POLSCE – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. W 10 ROCZNICĘ
OTWARCIA PIERWSZEGO POLSKIEGO ODCINKA CAMINO DE SANTIAGO”,
MICHAŁOWICE – KRAKÓW – WIĘCŁAWICE STARE, 4-6 WRZEŚNIA 2015 R. .... 33
12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
JAKO CZYNNIK ROZWOJU UKŁADÓW LOKALNYCH (ENTREPRENEURSHIP AS
A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL SYSTEMS)” ORAZ 6.
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KRAKÓW, 5-6
PAŹDZIERNIKA 2015 R ..................................................................................... 36
31. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „MIĘDZYNARODOWE
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU I USŁUG” (INTERNATIONAL
DETERMINANTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY AND SERVISES),
KRAKÓW, 7-8 GRUDNIA 2015 R....................................................................... 40
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO, DR TOMASZ RACHWAŁ .................................... 42
KONFERENCJA NAUKOWA "REGIONY ZJEDNOCZONEJ EUROPY. OBLICZA WYZWANIA - STRATEGIE ROZWOJU", KRAKÓW, 19 WRZEŚNIA 2015 R. ...... 42
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DYSKUSYJNE „PRZEDWOJENNY LWÓW I JEGO
UCZENI. SYLWETKI – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – OSIĄGNIĘCIA”, KRAKÓW,
28 WRZEŚNIA 2015 R. ...................................................................................... 44
SESJA NAUKOWA NT. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ POLSKIEJ KULTURY
UZDROWISKOWEJ, OJCÓW, 9 MAJA 2015 R. .................................................. 46
WYKAZ PRELEKCJI I ODCZYTÓW DRA SŁAWOMIRA DOROCKIEGO I MGRA
PAWŁA BRZEGOWEGO ZORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE INSTYTUTU
GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE ...................... 47
DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKIEGO
KOŁA
NAUKOWEGO
GEOGRAFÓW
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W
KRAKOWIE W 2015 ROKU .................................................................................49
SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU GEOGRAFII UP..................................................55
PRACE OPUBLIKOWANE.....................................................................................61
A) PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE ........................................................................... 61
MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE.................................................... 61
POZOSTAŁE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (PODRĘCZNIKI, PRZEWODNIKI, KSIĄŻKI
POPULARNO-NAUKOWE ITP.) ....................................................................... 61
B) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH W JOURNAL CITATION
REPORTS Z LISTY „A” MNISW ....................................................................... 62
258
C) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE EUROPEAN
REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) I WYMIENIONYCH W CZĘŚCI
„C” WYKAZU MNISW .................................................................................... 64
D) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z LISTY „B” MNISW .................................. 64
E) ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH, NIEWYMIENIONYCH
W WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH ............................................................ 71
F) PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI
MIĘDZYNARODOWYCH UWZGLĘDNIONYCH W WEB OF SCIENCE (DOTYCZY
GRUPY NAUK ŚCISŁYCH I INŻYNIERSKICH ORAZ NAUK O ŻYCIU) ..................... 72
G) ROZDZIAŁY MONOGRAFII I PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH ..................... 73
W JĘZYKU ANGIELSKIM ............................................................................... 73
W JĘZYKU POLSKIM ..................................................................................... 75
H) POZOSTAŁE PUBLIKACJE (ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH NIESPEŁNIAJĄCE
WYMOGÓW DLA MONOGRAFII NAUKOWEJ, ABSTRAKTY, ARTYKUŁY
W CZASOPISMACH NIEPUNKTOWANYCH, NOTATKI NAUKOWE, RECENZJE
PUBLIKACJI, SPRAWOZDANIA, WYKAZY ITP.) .................................................. 80
REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH.......................................................................100
A) REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWYCH, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH
ORAZ NUMERÓW TEMATYCZNYCH CZASOPISM .............................................. 100
B) REDAKCJA POZOSTAŁYCH PRAC ZBIOROWYCH......................................... 101
INNE PRACE NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI ............................................103
ROZWÓJ NAUKOWY I DYDAKTYCZNY KADRY...................................................106
PROMOTORSTWO, OPINIE I RECENZJE ............................................................ 109
PRACE NAUKOWO-BADAWCZE ........................................................................116
A) PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY) MIĘDZYNARODOWE ............................. 116
PROJEKTY W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ .......................... 116
PROJEKTY FINANSOWANE LUB WSPÓŁFINANSOWANYCH Z INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ......................................... 117
B) PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE .............................................................. 118
PROJEKTY FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH:
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, NARODOWEGO CENTRUM
NAUKI, FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .....................................118
C) DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ..................................................................... 120
D) ZŁOŻONE WNIOSKI GRANTOWE ................................................................ 121
ORGANIZACJA KONFERENCJI ..........................................................................125
A) ORGANIZACJA, WSPÓŁORGANIZACJA, PATRONAT NAUKOWY ZAKŁADU .. 125
B) KIEROWNICTWO KONFERENCJI NAUKOWYCH ........................................... 126
C) UDZIAŁ W RADZIE PROGRAMOWEJ (NAUKOWEJ)/KOMITECIE NAUKOWYM
KONFERENCJI ................................................................................................ 128
D) UDZIAŁ W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ........................ 131
E) PRZEWODNICZENIE SESJOM NA KONFERENCJACH ..................................... 135
259
CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH .............................................................. 142
A) ZAGRANICZNYCH ..................................................................................... 142
B) MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE ............................................................ 153
C) KRAJOWYCH ............................................................................................ 173
ZEBRANIA INSTYTUTU I ZAKŁADÓW ................................................................ 195
A) REFERAT NA ZEBRANIU INSTYTUTU ......................................................... 195
B) ORGANIZACJA OTWARTYCH BĄDŹ WEWNĘTRZNYCH ZEBRAŃ NAUKOWYCH
ZAKŁADU ...................................................................................................... 195
C) REFERAT NA ZEBRANIU NAUKOWYM ZAKŁADU ....................................... 195
POPULARYZACJA WIEDZY GEOGRAFICZNEJ ORAZ DYSCYPLIN POKREWNYCH
.......................................................................................................................... 197
WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI, GOSPODARCZYMI,
REGIONALNYMI I IN. .......................................................................................... 203
A) CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH/REDAKCJACH O ZASIĘGU
KRAJOWYM ................................................................................................... 203
B) CZŁONKOSTWO LUB WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI ......... 206
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA..................................................................211
A) CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH/REDAKCJACH CZASOPISM
NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM ............................................ 211
B) CZŁONKOSTWO
LUB
WSPÓŁPRACA
Z
ORGANIZACJAMI
MIĘDZYNARODOWYMI .................................................................................. 214
C) ODBYTE STAŻE ZAGRANICZNE ............................................................. 215
D) SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH ............... 217
E) PRZYJĘCIA GOŚCI ZAGRANICZNYCH ..................................................... 217
WSPÓŁPRACA Z OŚWIATĄ ...............................................................................219
ODZNACZENIA I NAGRODY ...............................................................................221
FUNKCJE ADMINISTRACYJNE PEŁNIONE W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM W
KRAKOWIE .......................................................................................................222
SKŁAD
KOMISJI
REKRUTACYJNYCH
NA
KIERUNKI
PROWADZONE W INSTYTUCIE GEOGRAFII (kadencja 2013/2014 –
2016/2017, po korekcie) ...........................................................................227
WYKAZ KIEROWNIKÓW I OPIEKUNÓW STUDIÓW rok akad.
2015/2016.................................................................................................230
STUDIA STACJONARNE ......................................................................230
STUDIA NIESTACJONARNE ............................................................... 230
STUDIA NIESTACJONARNE PODYPLOMOWE ............................... 231
LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
„TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W GEOGRAFII”, KRAKÓW, 27-29
CZERWCA 2016 R..................................................................................231
INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI .............................................................................232
OBRONIONE W 2015 ROKU PRACE DYPLOMOWE (MAGISTERSKIE I
LICENCJACKIE) ................................................................................................. 237
A) STUDIA STACJONARNE............................................................................ 237
260
2-LETNICH II STOPNIA - GEOGRAFIA
..................................................................................................................237
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA - GEOGRAFIA
..................................................................................................................239
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA – TURYSTYKA
I REKREACJA............................................................................................ 241
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH 3,5-LETNICH I STOPNIA
– GOSPODARKA PRZESTRZENNA.............................................................. 243
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH 3,5-LETNICH I STOPNIA
– OCHRONA ŚRODOWISKA ......................................................................246
B) STUDIA NIESTACJONARNE ...................................................................... 246
PRACE MAGISTERSKIE NA STUDIACH 2-LETNICH II STOPNIA – GEOGRAFIA
..................................................................................................................246
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA – GEOGRAFIA
..................................................................................................................248
PRACE LICENCJACKIE NA STUDIACH 3-LETNICH I STOPNIA – TURYSTYKA
I REKREACJA............................................................................................ 249
PRACE LICENCJACKIE (INŻYNIERSKIE) NA STUDIACH 3,5-LETNICH I STOPNIA
– GOSPODARKA PRZESTRZENNA............................................................. 251
PRACE PODYPLOMOWE – GEOGRAFIA .................................................... 251
PRACE PODYPLOMOWE – PRZYRODA ......................................................... 253
OFERTA STUDIÓW INSTYTUTU GEOGRAFII W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
.......................................................................................................................... 254
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE* PIERWSZEGO
STOPNIA, LICENCJACKIE, 3-LETNIE ......................................................... 254
G E O G R A F I A .................................................................................254
T U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A .........................................254
MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZ
E G O .......................................................................................................255
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE* PIERWSZEGO
STOPNIA, INŻYNIERSKIE, 3,5-LETNIE....................................................... 255
G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A ............................. 255
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE* DRUGIEGO
STOPNIA, MAGISTERSKIE, 2-LETNIE ........................................................ 255
G E O G R A F I A .................................................................................255
T U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A .........................................256
STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE), stacjonarne, 4-letnie: ..256
STUDIA
PODYPLOMOWE
NAUCZYCIELSKIE
KWALIFIKACYJNE, niestacjonarne, 2-semestralne .......................... 256
STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE, NIESTACJONARNE, 2SEMESTRALNE ............................................................................................... 257
PRACE MAGISTERSKIE NA STUDIACH
261
262

Podobne dokumenty