Szkolenie dla Członków Rady LGD PROGRAM SZKOLENIA

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie dla Członków Rady LGD PROGRAM SZKOLENIA
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania „DIROW”
74-100 Gryfino ul. Krasińskiego 85
Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026
Szkolenie dla Członków Rady LGD
PROGRAM SZKOLENIA
Cel szkolenia:
Zapoznanie członków Organu Decyzyjnego LGD z podstawowymi obowiązkami, odpowiedzialnościami
Rady oraz dokumentami LGD (LSR, Regulamin Rady),
Przekazanie członkom Organów Decyzyjnych LGD umiejętności oceny wniosków zgodnie z procedurą
oceny wniosków w oparciu o Książkę Procedur dla Rady LGD.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:
 Znali podstawowe dokumenty LGD (LSR, regulamin Rady, karty ocen) i rozumieli zawarte w nich
określenia i ustalenia,
 Umieli krok po kroku przeprowadzić posiedzenia Rady LGD zgodnie z procedurami opisanymi
w Regulaminie oraz Książce Procedur dla Rady LGD,
 Umieli dokonywać oceny wniosków wpływających w ramach ogłaszanych naborów na działania:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”.
PROGRAM:
Dzień 1 (8h szkoleniowych)
9:30 - 10:30
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, serwis kawowy
10.30 - 12.30 Blok I
Otwarcie szkolenia; przedstawienie celu, programu i metody prowadzenia zajęć
Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR
Umowa Ramowa, Lokalna Strategia Rozwoju, Budżet
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania „DIROW”
74-100 Gryfino ul. Krasińskiego 85
Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 - 18.00 Blok II
Lokalna Strategia Rozwoju LGD, przedstawienie misji celów głównych i szczegółowych
oraz przedsięwzięć Wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania poszczególnych
przedsięwzięć w ramach LSR
Budżet, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa)
19.00 Kolacja
Dzień2 (10h szkoleniowych)
9.30 – 12.30 Blok III
Proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – rola Rady i Biura na
poszczególnych etapach procesu w oparciu o Książkę procedur dla Rady LGD
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa)
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 18.00 – Blok IV
Warsztaty – przebieg oceny wniosków zgodnie z obowiązującą Książką Procedur –
analiza kart oceny wniosków z uwzględnieniem zmienionych instrukcji – Cz I (ocena
wstępna wniosków)
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa)
19.00 – 20.00 Kolacja
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania „DIROW”
74-100 Gryfino ul. Krasińskiego 85
Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026
Dzień 3 (4h szkoleniowe + panel dyskusyjny)
9.00 – 12.00 Blok V
Warsztaty – przebieg oceny wniosków zgodnie z obowiązującą Książką Procedur –
analiza kart oceny wniosków z uwzględnieniem zmienionych instrukcji - Cz II – (ocena
ostateczna i odwołania)
Regulamin Rady LGD, cele organu decyzyjnego jego odpowiedzialność i obowiązki.
12.00 – 13.00 Panel dyskusyjny
13.00 – 13.40 Obiad
14.00 – Wymeldowanie z Hotelu i powrót.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Podobne dokumenty