Zwroty - BOBREK SP. Z OO

Komentarze

Transkrypt

Zwroty - BOBREK SP. Z OO
BOBREK SP. Z O.O.
95-010 Stryków, Klęk 63
NIP: 7331339032
REGON: 100839857
tel. (+48) 42 710 95 11, fax. (+48) 42 616 75 46
www.bobrek-tir.com.pl
[email protected]
……………………………………. dnia : ………………………
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZWROT TOWARU
Wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie zwrotu zakupionego towaru według specyfikacji
wskazanej poniżej.
Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie opłaty manipulacyjnej (kwoty odstępnego)
w wysokości 20% uiszczonej ceny brutto zwracanego towaru, nie mniej jednak niż 5 złotych.
Numer faktury:
……………………………………………………..……………………..………………………….....
Przyczyna zwrotu:
……………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………..………..
Dane klienta:
Adres:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
NAZWA TOWARU
ILOŚĆ
Proszę o zwrot gotówki na moje konto.
Nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot pieniędzy ( w standardzie NRB):
Nazwa i adres Banku: ………………………………………………………………………………………………………
........….……………………………………………….
Czytelny podpis i pieczątka Kupującego
_________________________________________________________________________________________________________
WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY !
Wyrażam zgodą na zwrot Towaru.
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data, pieczęć i czytelny podpis)