ND30 - Lumel

Komentarze

Transkrypt

ND30 - Lumel
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
ND30
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ND30-07A
2
Intrukcja obsługi
Spis tre ci
1 PRZEZNACZENIE....................................................................................................................................3
2 ZESTAW MIERNIKA.................................................................................................................................3
3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZE STWO U YTKOWANIA...................................................4
4 MONTA ...................................................................................................................................................4
5 OPIS PRZYRZ DU...................................................................................................................................5
5.1 Wej cia pr dowe ..............................................................................................................................5
5.2 Wej cia napi ciowe...........................................................................................................................5
5.3 Schematy podł cze zewn trznych...................................................................................................6
6 PROGRAMOWANIE ND30.......................................................................................................................9
6.1 Panel przedni.....................................................................................................................................9
6.2 Rozpocz cie pracy...........................................................................................................................11
7 TRYBY PRACY.......................................................................................................................................11
7.1 Tryb Pomiar ....................................................................................................................................14
7.1.1 Pomiar harmonicznych napi i pr dów...................................................................................14
7.2 Tryb Parametry................................................................................................................................15
7.3 Tryb Alarmy .....................................................................................................................................17
7.4 Tryb Wyj cie analogowe .................................................................................................................20
7.5 Tryb Wy wietlanie............................................................................................................................20
7.6 Tryb Archiwizacja.............................................................................................................................24
7.7 Tryb Ethernet ..................................................................................................................................27
7.8 Tryb Modbus....................................................................................................................................27
7.9 Tryb Ustawienia ..............................................................................................................................28
7.10 Tryb Informacje .............................................................................................................................29
8 ARCHIWIZACJA WARTO CI MIERZONYCH.........................................................................................29
8.1 PAMI
WEWN TRZNA................................................................................................................29
8.2 KOPIOWANIE ARCHIWUM ............................................................................................................29
8.3 BUDOWA PLIKÓW ARCHIWUM.....................................................................................................30
8.4 POBIERANIE ARCHIWUM .............................................................................................................31
9 INTERFEJSY SZEREGOWE..................................................................................................................31
9.1 INTERFEJS RS485 – zestawienie parametrów...............................................................................31
9.2 Przykłady odczytu i zapisu rejestrów ..............................................................................................31
9.3 Interfejs Ethernet 10/100-BASE-T...................................................................................................34
9.3.1 Podł czenie interfejsu 10/100-Base-T.....................................................................................34
9.3.2 Serwer WWW..........................................................................................................................35
9.3.2.1 Widok ogólny...................................................................................................................36
9.3.2.2 Wybór u ytkownika WWW ..............................................................................................36
9.3.3 Serwer FTP.............................................................................................................................37
9.3.3.1 Wybór u ytkownika FTP...................................................................................................38
9.3.4 Modbus TCP/IP ......................................................................................................................39
10 MAPA REJESTRÓW MIERNIKA ND30.................................................................................................39
11 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA..............................................................................................56
11.1 Aktualizacja strony www miernika..................................................................................................56
11.2 Aktualizacja firmware - programu głównego miernika....................................................................57
12 KODY BŁ DÓW....................................................................................................................................58
13 DANE TECHNICZNE............................................................................................................................58
14 KOD WYKONA ...................................................................................................................................61
ND30-07A
3
Intrukcja obsługi
1 PRZEZNACZENIE
Miernik ND30 jest cyfrowym przyrz dem programowalnym przeznaczonym do pomiaru parametrów
sieci energetycznych jednofazowych 2- przewodowych oraz trójfazowych 3 i 4- przewodowych w układach
symetrycznych i niesymetrycznych. Warto ci zmierzone pokazywane s na kolorowym ekranie graficznym
TFT 3,5” o rozdzielczo ci 320 x 240 pikseli. Miernik umo liwia sterowanie i optymalizacj działania
urz dze energoelektronicznych, systemów i instalacji przemysłowych.
Zapewnia pomiar: warto ci skutecznej napi cia i pr du, mocy czynnej, biernej i pozornej, energii czynnej,
biernej i pozornej, współczynników mocy, cz stotliwo ci, harmonicznych pr dów i napi /do 51–tej/, THD
pr dów i napi , mocy czynnej i pozornej u rednionej P Demand, S Demand, pr du u rednionego
I Demand /15, 30 lub 60 minutowej/. Napi cia i pr dy mno one s przez zadawane przekładnie napi ciowe
i pr dowe przekładników pomiarowych. Wskazania mocy i energii uwzgl dniaj
warto ci
zaprogramowanych przekładni. Warto ka dej z mierzonych wielko ci mo e by przesłana do systemu
nadrz dnego interfejsem RS485 lub Ethernetem, wyj cia przeka nikowe sygnalizuj przekroczenia
wybranych wielko ci, programowalne wyj cie analogowe odwzorowuje przyporz dkowany parametr.
Wej cia temperaturowe mog by wykorzystane do kontroli temperatury uzwoje transformatorów,
silników.
Miernik ma separacj galwaniczn pomi dzy poszczególnymi blokami:
- zasilania,
- wej napi ciowych,
- wej pr dowych,
- interfejsu RS485,
- interfejsu Ethernet,
- wyj alarmowych,
- wyj cia analogowego,
- wej temperaturowych Pt100.
2 ZESTAW MIERNIKA
W skład zestawu wchodz :
1. miernik ND30
2. uszczelka
3. uchwyt do mocowania w tablicy
4. wtyk z 16 zaciskami rubowymi
5. wtyk z 14 zaciskami rubowymi
6. instrukcja obsługi
1 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
ND30-07A
4
Intrukcja obsługi
Rys.1. Zestaw miernika
3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA
W zakresie bezpiecze stwa u ytkowania miernik odpowiada wymaganiom normy PN-EN 61010-1.
Uwagi dotycz ce bezpiecze stwa:
•
Instalacji i podł cze miernika powinien dokonywa wykwalifikowany personel. Nale y wzi
uwag wszystkie dost pne wymogi ochrony.
•
Przed wł czeniem miernika nale y sprawdzi poprawno
•
Przed zdj ciem obudowy miernika nale y wył czy jego zasilanie i odł czy obwody pomiarowe.
•
Zdj cie obudowy miernika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej uniewa nienie.
•
Miernik spełnia wymagania dotycz ce kompatybilno ci elektromagnetycznej w
przemysłowym.
•
W instalacji budynku powinien by wył cznik lub wył cznik automatyczny, umieszczony w pobli u
urz dzenia, łatwo dost pny dla operatora i odpowiednio oznakowany.
pod
poł cze .
rodowisku
4 MONTAŻ
Miernik jest przeznaczony do zamocowania w tablicy za pomoc uchwytów wg rys.1. Obudowa miernika
jest wykonana z samogasn cego tworzywa sztucznego.
1
2
Rys.2. Mocowanie miernika
Wymiary obudowy 96 x 96 x 77 mm, wymiary otworu monta owego 92,5 x 92,5 mm. Na zewn trz miernika
znajduj si listwy zaciskowe, rubowe które umo liwiaj przył czenie przewodów zewn trznych o
przekroju do 2,5 mm2 . .
ND30-07A
5
Intrukcja obsługi
Rys.3. Rysunek gabarytowy miernika ND30
5 OPIS PRZYRZĄDU
5.1 Wejścia prądowe
Wszystkie wej cia pr dowe s izolowane galwanicznie (wewn trzne przekładniki pr dowe). Miernik
przystosowany jest do współpracy z zewn trznymi przekładnikami pr dowymi / 1 A lub 5 A /. Wy wietlane
warto ci pr dów i wielko ci pochodnych automatycznie przeliczane s o wielko wprowadzonej przekładni
zewn trznego przekładnika.
5.2 Wejścia napięciowe
Wszystkie wej cia napi ciowe s izolowane galwanicznie (wewn trzne przekładniki). Wielko ci na
wej ciach napi ciowych s automatycznie przeliczane o wielko wprowadzonej przekładni zewn trznego
przekładnika napi ciowego. Wej cia napi ciowe okre lane s w zamówieniu jako 3x57.7/100 V, 3x230/400V
albo 3x110/190V; 3x400/690 V.
ND30-07A
6
Intrukcja obsługi
5.3 Schematy podłączeń zewnętrznych
Podł czenia zewn trzne przedstawiono na rysunku 4.
Opcja
B
0 .. 20
Pt100
RS485
GNDI
mA
A
T2
+
A1
Pt100
T1
A2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ND30
Ethernet ( Opcja )
1 3 4 6 7 9
IL1
IL2
2
IL3
L1
5
8
11
L2
L3
N
Rys.4. Podł czenia miernika
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
2 11 1
L1
N
N
11
3
S1
L1
8
P1
2
S2
P2
L1
11
a
b
A
B
3
1
S1
P1
N
Rys.5. Pomiar bezpo redni, półpo redni i po redni w sieci 1- fazowej
S2
P2
ND30-07A
7
Pomiar bezpo redni
w sieci 4 - przewodowej
Intrukcja obsługi
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
8
11
L1
L2
L3
N
Pomiar półpo redni
w sieci 4 - przewodowej
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
8
11
S1 S2
L1
P1
P2
L2
S1 S2
P1
P2
L3
S1 S2
P2
P1
N
Pomiar po redni
w sieci 4 - przewodowej
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
8
11
2
5
8
a
b
A
L1 B
a
b
A
B
L1
a
b
a
A
B
A
b
a
B
A
b
B
S1 S2
P1
L2
L2
P2
S1 S2
P1
L3
L3
P2
S1 S2
P1
N
P2
N
Rys.6. Podł czenia sygnałów wej ciowych w sieci trójfazowej 4 – przewodowej
ND30-07A
8
Pomiar bezpo redni w sieci
3 - przewodowej
Intrukcja obsługi
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
8
11
L1
L2
L3
Pomiar półpo redni z
wykorzystaniem 2
przekładników pr dowych
w sieci 3 - przewodowej
ND30
1 3 4 6 7 9
2
5
8
11
S1 S2
L1
P1
L2
P2
S1 S2
L3
P2
P1
ND30
Pomiar po redni z wykorzystaniem 2
przekładników pr dowych i 2 lub 3
przekładników napi ciowych w sieci 3 przewodowej
1
3
4
6 7
9
2
5
8
2
5
8
a
b
a
b
a
b
a
A
B
A
B
A
B
A
L1
L1
b
a
B
A
b
B
S1 S2
P1
L2
L2
L3
L3
P2
S1 S2
P1
P2
Rys.7. Podł czenia sygnałów wej ciowych w sieci trójfazowej 3 – przewodowej
11
ND30-07A
9
Intrukcja obsługi
6 PROGRAMOWANIE ND30
6.1 Panel przedni
Rys.8. Panel przedni
Miernik ND30 ma 6 przycisków i kolorowy ekran graficzny.
Opis panelu przedniego:
f1, ... ,f8
8 pól wy wietlaczy - cyfry do odczytów i
ustawie ,
V,A,W,var, jednostki wielko ci wy wietlanych
VA, Wh, varh,
Hz,
U1,I1, P1, ... oznaczenia wy wietlanych parametrów
..EnQ
DMD
wska nik wielko ci u rednionej (Demand)
k, M
kilo = 103, Mega = 106
znaczniki charakteru obci enia
indukcyjnego, pojemno ciowego
Warto ci mierzonych parametrów przedstawiane s na aktywnych stronach wybieranych kolejnym
(strona nast pna ) lub
(strona poprzednia).
naci ni ciem przycisków
Stron stanowi 8 dowolnych wielko ci wybranych z tablicy 1 i wy wietlanych jednocze nie na ekranie.
Definiowanie stron opisano w trybie Wy wietlanie. Przyciski miernika w zale no ci od miejsca obsługi
mog pełni ró n funkcje. Opis funkcji jest w pasku na dole ekranu. Je eli nie ma opisu oznacza to, e
przycisk w danym momencie jest nieaktywny.
Funkcja
przycisku 1
Funkcja
przycisku 2
Funkcja
przycisku 3
Funkcja
przycisku 4
Funkcja
przycisku 5
Rys.9. Przykładowe oznaczenie przycisków
Funkcja
przycisku 6
ND30-07A
10
Intrukcja obsługi
Na pasku informacyjnym na górze ekranu pokazany jest stan wyj
alarmowych,warunków alarmów,
temperatury T1 i T2 czujników podł czonych odpowiednio do pierwszego i drugiego wej cia PT100, stan
pami ci archiwum plików, stan archiwizacji, symbol podł czenia Ethernetu, wska niki odbioru i nadawania
danych na ł czu RS485, data i zegar czasu rzeczywistego. W przypadku odwrotnej kolejno ci faz pulsuje
symbol "bł d kolejno ci faz".
Stan pami ci archiwum
plików
Bł d kolejno ci
faz
Warunki
Alarm 1, 2 alarmów
1
2
3
Temperatura
T1, T2
Podł czony
Ethernet
Stan
archiwizacji
Data
Czas
Transmisja
danych RS485
Rys.10. Pasek informacyjny
Ikona
Kolor ikony
Czarny –pami
poprawnie
Uwagi
archiwum zamontowana
Czarny – brak pami ci archiwum
Czerwony – niepoprawny system plików na karcie
Kopiowanie z pami ci wewn trznej do pami ci
archiwum plików. Pole procentowego zapełnienia
pami ci archiwum plików mruga na niebiesko
wy wietlaj c jednocze nie procentowy post p
kopiowania.
1 – sza grupa archiwizacji
Aktualny stan archiwizacji:
Czarny – archiwizacja w grupie wł czona,
2 – ga grupa archiwizacji
oczekiwanie na spełnienie warunku archiwizacji.
Czerwony – spełniony został warunek archiwizacji
i jest realizowany zapis rekordów.
Biały – archiwizacja w grupie wył czona.
Procentowe zapełnienie pami ci archiwum plików
Zielone tło
Warto
w zakresie 0 ... 70%
Pomara czowe tło
Archiwum plików zapełnione w ponad
70%. Wskazane jest skasowanie
zb dnych plików poprzez FTP.
Czerwone tło
Zostało mniej ni 7% wolnego miejsca w
pami ci archiwum plików. Czas do
całkowitego zapełnienia archiwum plików
około 14 dni przy 1 sek. interwale. Nale y
niezwłocznie usun zb dne pliki poprzez
FTP.
Procentowy post p przy kopiowaniu archiwum
Niebieskie pulsuj ce tło
Trwa kopiowanie z pami ci wewn trznej
do archiwum plików
ND30-07A
11
Intrukcja obsługi
6.2 Rozpoczęcie pracy
Po zał czeniu zasilania miernik wy wietla logo, nazw miernika ND30, wykonanie, aktualn wersj
programu oraz MAC dla wykona z Ethernetem, a nast pnie przechodzi do trybu pomiarowego, ustawiaj c
si na ostatnio ustawionej stronie. Wy wietlane informacje:
ND30 v:1.00– typ miernika, nr wersji programu
Bootloader v.01.05 nr wersji bootloadera
U: 57.7/230.0 V – wykonania napi ciowe
I: 1.0/5.0 A – wykonanie pr dowe
MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF (dla wykona z Ethernetem)
Rys.11. Ekran trybu pomiarowego miernika
7 TRYBY PRACY
Miernik ND30 ma 10 trybów pracy:
Pomiar – tryb normalnej pracy. Wy wietlane s warto ci wielko ci wg stron zaprogramowanych fabrycznie
lub skonfigurowanych przez u ytkownika w trybie Wy wietlanie
Parametry – konfiguracja parametrów miernika,
Alarmy – konfiguracja alarmów Alarm 1, Alarm 2,
Wyj cie analogowe – konfiguracja wyj cia analogowego,
Wy wietlanie – konfiguracja wy wietlanych stron,
Archiwizacja – konfiguracja wielko ci archiwizowanych,
Ethernet – konfiguracja parametrów interfejsu Ethernet,
Modbus – konfiguracja parametrów interfejsu RS485,
Ustawienia – ustawienia: hasło, j zyk, czas, data,
Informacje – podgl d wersji programu, nr seryjnego, adresu MAC,
Aby wej
z trybu Pomiar w dowolny tryb nale y nacisn
Przyciskami
przycisk Menu przez ok. 3 sekundy.
wybra odpowiedni tryb i zaakceptowa przyciskiem Wybierz
Powrót do trybu pomiarowego odbywa si za pomoc przycisku Wyj cie
ND30-07A
12
Układ
poł cze Zakres
wejciowy
prdowy
3 faz.- 4 przew.
3 faz.- 3 przew.
1 faz.-2 przew.
1A
5A
Zakres
wejciowy
napiciowy
3x57.7/100 V
3x230/400 V
lub
Intrukcja obsługi
Napicie
Napicie Prd pierwotny Prd wtórny
pierwotne
wtórne
przekładnika przekładnika
przekładnika przekładnika
00100.0
00005
00005
0000100
Synchronizacja Rezystancja
Czas
uredniania uredniania
linii 1 wej.
PT100 []
brak
15 min
0000.00
30 min
60 min
z zegarem
RTC
3x110/190 V
3x400/690 V
Parametry
Kasowanie
Prd na
Rezystancja Napi cie na Napi cie na Napi cie na Prd na
Prd na
linii 2 wej.
zacisku 2
zacisku 5
zacisku 8 zaciskach 1-3 zaciskach 4-6 zaciskach 7-9 liczników
energii
PT100 []
Nie
I1
U1
I1
I1
U1
U1
0000.00
Ustawienia
Alarmy
Alarm 1
Alarm 2
U2
U3
U2
U3
U2
U3
-I1
I2
-I2
I3
-I3
-I1
I2
-I2
I3
-I3
Działania
logiczne
Stan przek.
przy zał.
alarmie
Blokada
wył. alarmu
Sygnalizacja
alarmu
Ustawienia
fabryczne
Wył.
Zał.
Wył.
Zał.
C1
C1 v C2 v C3
C1 ∧C2 ∧C3
C1 ∧C2 v C3
(C1 vC2) ∧C3
Warunek C1 Wielko Warunek C2
Warunek C3
Wielkość
U1
I1
P1
Q1
:
:
gg:mm
Wyjcie
analogowe
U1
I1
P1
Q1
:
gg:mm
Zakres
wyj cia
0...20mA
4...20mA
Typ
warunku
n_on
noFF
on
oFF
H_on
:
3_oF
Wył.
Zał.
Dolna
Górna
warto warto warunku[%] warunku[%]
-I1
I2
-I2
I3
-I3
Opónienie
zał.
warunku [s]
Opónienie
wył. warunku
[s]
+0099.0
+0101.0
0000
0000
Dolna
warto wej.[%]
Górna
warto
wej.[%]
Dolna
warto
wyj.[mA]
Górna
warto wyj.[mA]
Tryb
wyjścia
+000.0
+100.0
0.00
20.00
Wy wietlanie
Ustawienia
Strona 1
:
Strona 10
Czas do min.
jasnoci [s]
Minimalny
redni
Maksymalny
0000
Pole wywietlacza 1
Pole wywietlacza 2
:
:
Pole wywietlacza 8
Off
U1
I1
P1
Q1
:
En S
Wybór stron
Strona 1
Strona 2
Strona 3
:
Strona 12
Kolor stron
Zielony
Czerwony
ółty
Nie
Tak
Nie
Tak
Praca normalna
Dolna wart. wyj.
Górna wart. wyj.
Rys.12a. Matryca programowania
Poziom
jasnoci
czynnej
biernej
pozornej
wszystkich
Kasowanie Ustawienia
fabryczne
wart.
urednionych parametrów
Ustawienia
fabryczne stron
Nie
Tak
:
Oliwkowy
Rys.12b. Matryca programowania
Blokada
Sygnalizacja
ponownego wystpienia
zał. warunku
warunku
[s]
0000
Ustawienia
fabryczne
Nie
Tak
Wył.
Zał.
Nie
Tak
ND30-07A
13
Typ arch.
Grupa 1
Grupa 2
Archiwizacja
Parametry
n_on
noFF
on
oFF
H_on
:
3_oF
Ustawienia
CSV
Intrukcja obsługi
Wyzwalanie
U1
I1
P1
Q1
U1
I1
P1
Q1
:
time
:
T2
Separator
pola
Separator
dziesi tny
Przecinek
Kropka
Przecinek
rednik
Interwał
[s]
0001
Dolny próg
[%]
Górny próg
[%]
+0000.0
+0000.0
Tabulator
Czynno ci
Kopiuj arch.
Kasuj
do pliku
archiwum
CSV
Nie
Tak
Nie
Tak
Rys.12c. Matryca programowania
DHCP
Adresy
Wył.
Zał.
Tryb
Adres IP
Maska
podsieci
Brama
domylna
Adres DNS
Auto
000.000.000.000 255.255.255.000 000.000.000.000 008.008.008.008 aa.bb.cc.00:21:01
10Mb/s
100Mb/s
Uzyskane z DHCP lub wprowadzone r cznie gdy DHCP
wyłczone
Modbus
TCP
Adres
Port
00502
Maks. ilo Czas
poł cze oczekiwania
[s]
001
1
Ethernet
001
Port komend Port danych
FTP
00021
Adres MAC
01025
Port
WWW
00080
Rys.12d. Matryca programowania
ND30-07A
14
Adres
001
Modbus
Hasło
Ustawienia
Informacje
****
Tryb
Pr dko
Intrukcja obsługi
Ustawienia
fabryczne
rej. 42xx
4800 b/s
9600 b/s
19,2 kb/s
38,4 kb/s
57,6 kb/s
115,2 kb/s
RTU 8N2
RTU 8N1
RTU 8O1
RTU 8N1
Nie
Tak
J zyk
Czas
Data
English
Polski
Deutsch
13.47
Typ
Kod
wykonania
Wersja
loadera
ND30
12200
1.04
08/09/2015
Wersja
programu
0.60
Ustawienia
fabryczne
Nie
Tak
Numer
seryjny
Adres MAC
15070006 aa.bb.cc.00:21:01
Rys.12e. Matryca programowania
7.1 Tryb Pomiar
W trybie Pomiar wy wietlane s warto ci wielko ci wg stron zaprogramowanych fabrycznie lub
skonfigurowanych przez u ytkownika w trybie Wy wietlanie.
Zmiana strony dokonuje si przez naci ni cie przycisków
lub
.
Podgl d warto ci maksymalnych albo minimalnych odbywa si gdy naci ni ty jest przycisk Maks lub
Min odpowiednio. Kasowanie warto ci maksymalnych albo minimalnych odbywa si przez naci ni cie
przycisku Kasuj w czasie podgl du ich warto ci, tzn. najpierw musi by wci ni ty Maks lub Min a
nast pnie Kasuj .
Jednoczesne naci ni cie przycisków Maks i
archiwum plików.
Min
spowoduje skopiowanie pami ci wewn trznej do
Przy wy wietlaniu mocy lub energii biernej indukcyjnej lub pojemno ciowej wy wietlany jest znacznik
wskazuj cy charakter obci enia: przy obci eniu indukcyjnym lub
przy obci eniu pojemno ciowym.
Przy wy wietlaniu energii czynnej wy wietlany jest znak „+” import energii czynnej lub „-” eksport energii
czynnej.
Przekroczenie górnego lub dolnego zakresu wskaza sygnalizowane jest na wy wietlaczu ∧∧∧∧ lub ∨∨∨∨.
W przypadku pomiaru wielko ci u rednionych ( P DMD, S DMD, I DMD ) pojedyncze pomiary wykonywane
s z kwantem 0,25 sekundowym. Czas u redniania do wyboru: 15, 30 lub 60 minut. Do czasu uzyskania
wszystkich próbek wielko ci u rednionych, warto ci wyliczane s z próbek ju zmierzonych.
Warto pr du w przewodzie neutralnym IN wyliczana jest z wektorów pr dów fazowych.
7.1.1 Pomiar harmonicznych napięć i prądów
Wybór harmonicznych odbywa si
harmonicznych napi
poprzez wybór stron dedykowanych do wy wietlania warto ci
U1, U2, U3 i pr dów I1, I2, I3 jednocze nie dla 3-faz (strona 11). Numer wy wietlanej
harmonicznej mo na zmienia w zakresie 2..51 przyciskami
Strona 12 przedstawia wykres słupkowy harmonicznych: napi
lub
w górnej cz
ci ekranu, pr dów w dolnej
ND30-07A
cz
15
Intrukcja obsługi
ci ekranu dla poszczególnych faz. Strona 12 przedstawia wykresy słupkowe harmonicznych. Wyboru
fazy wy wietlanych harmonicznych dokonujemy przyciskiem L1,2,3 .Przyciskiem
+
dokonujemy
wyboru grupy harmonicznych: harm2 - harm26, harm27 - harm52 lub harm2 – harm51 .
Rys.13. Ekrany 11 i 12 - wizualizacja harmonicznych
7.2 Tryb Parametry
Tryb ten słu y do ustalenia parametrów miernika. Aby wej
w tryb Parametry nale y nacisn
przycisk
Menu przez ok. 3 sekundy, a nast pnie przyciskiem
lub
wybra tryb Parametry i
zaakceptowa przyciskiem Wybierz . Wej cie do trybu konfiguracji parametrów jest chronione hasłem, je li
zostało wprowadzone i jest ró ne od zera. W przypadku hasła 0000, pytanie o hasło jest pomijane. Je li
hasło jest bł dne, wy wietlany jest komunikat „Nieprawidłowe hasło. Menu tylko do odczytu.” Wówczas
istnieje mo liwo przegl dania parametrów, ale zmiany s zablokowane.
Rys.14. Ekrany przy wprowadzaniu hasła
Gdy hasło jest prawidłowe lub nie zostało wprowadzone mo emy ustawia warto ci wg tablicy 2.
Przyciskami
dokonujemy wyboru parametru i potwierdzamy przyciskiem Wybierz . Nast pnie
przyciskami
dokonuje si wyboru cechy parametru lub nastawia si
dane warto ci
parametru tj. pozycj cyfry dziesi tnej mo na wybra przyciskiem
lub
, warto
cyfry
przyciskiem
lub
. Aktywna pozycja sygnalizowana jest kursorem. Ustalon cech lub warto
parametru nale y zaakceptowa przyciskiem OK lub zrezygnowa przez naci ni cie przycisku Anuluj .
Wyj cie z procedury Parametry nast puje przez naci ni cie przycisku
Wstecz lub po odczekaniu ok. 120 sekund. Wyj cie z Menu wyboru parametrów po naci ni ciu przycisku
Wyj cie lub po odczekaniu ok. 120 sekund.
ND30-07A
16
Intrukcja obsługi
Pomiar
Przyciski
Przycisk
Wybierz
Przycisk Menu
min 3 sek.
- wybór cechy
O.K. - akceptacja
Anuluj - rezygnacja
Przycisk
Wybierz
Rys.15. Ekrany trybu Parametry
Lp
Nazwa parametru
1
Układ poł cze
2
3
Zakres wej ciowy pr dowy
Zakres wej ciowy napi ciowy
4
5
6
7
8
Cecha / warto
3 faz.-4 przew.
3 faz.-3 przew.
1 faz.-2 przew.
1A, 5A
3x57.7/100 V;
3x230/400 V;
lub
3x110/190 V;
3x400/690 V;
Napi cie pierwotne przekładnika
1 .. 1245183 V
Napi cie wtórne przekładnika
0.1 .. 01000.0
Pr d pierwotny przekładnika
1…20000
1...1000
Pr d wtórny przekładnika
Czas u redniania
15 min, 30 min, 60 min
Opis
Rodzaj sieci
3 fazowa 4 przewodowa
3 fazowa 3 przewodowa
1 fazowa 2 przewodowa
Zakres wej ciowy:1A lub 5A
Zakresy do wyboru w
zale no ci od kodu wykona
Czas u redniania
mocy czynnej P DMD,
mocy pozornej S DMD,
pr du I DMD
Tablica 1
Warto
fabryczna
3faz.-4przew.
5A
3x230/400 V
lub
3x400/690 V
100
100.0
5
5
15 min
ND30-07A
17
9
Synchronizacja u redniania
brak, z zegarem RTC
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rezystancja linii 1 wej. PT100
Rezystancja linii 2 wej. PT100
Napi cie na zacisku 2
Napi cie na zacisku 5
Napi cie na zacisku 8
Pr d na zaciskach 1-3
Pr d na zaciskach 4-6
Pr d na zaciskach 7-9
Kasowanie liczników energii
19
Kasowanie warto ci
u rednionych
Ustawienia fabryczne
parametrów
0000.00
0000.00
U1, U2, U3
U1, U2, U3
U1, U2, U3
I1,-I1,I2,-I2,I3,-I3
I1,-I1,I2,-I2,I3,-I3
I1,-I1,I2,-I2,I3,-I3
Nie, czynnej, biernej,
pozornej, wszystkich
Nie, Tak
20
Intrukcja obsługi
U rednianie
zsynchronizowane z zegarem
rzeczywistym
Warto rezystancji w Ω
Warto rezystancji w Ω
Nie, Tak
brak
0.00 Ω
0.00 Ω
U1
U2
U3
I1
I2
I3
Nie
Nie
Nie
Podczas zmiany parametru sprawdzane jest czy warto mie ci si w zakresie. W przypadku ustawienia
warto ci poza zakresem, warto zostaje ustawiona na warto maksymaln (przy zbyt du ej warto ci) lub
na minimaln (przy zbyt małej warto ci).
Do konfiguracji mierników ND30 mo na równie wykorzysta bezpłatne oprogramowanie
eCon dost pne na stronie www.lumel.com.pl.
7.3 Tryb Alarmy
W opcjach wybra tryb Alarmy i wybór zatwierdzi przyciskiem Wybierz .
Przycisk
Wybierz
Przyciski
i Wybierz
Przyciski
i Wybierz
Rys.16. Ekrany trybu Alarmy
ND30-07A
18
Intrukcja obsługi
Tablica 2
Nazwa parametru
zakres
1
Działania logiczne
2
Stan przek. przy zał.
alarmie
C1
C1 v C2 v C3
C1 ∧ C2 ∧ C3
C1 ∧ C2 v C3
(C1 v C2) ∧ C3
Wył./Zał.
Ustawienia
Lp.
3
4
Blokada wył. alarmu
Wył./Zał.
Sygnalizacja alarmu
Wył./Zał.
Uwagi / opis
Warto
fabryczna
C1
Stan przeka nika przy
zał czonym alarmie
Wył czony/Zał czony
Zał.
Wył.
Gdy funkcja sygnalizacji alarmu jest
zał czona, po ust pieniu stanu
alarmowego symbol alarmu nie jest
wygaszany, tylko zaczyna pulsowa .
Sygnalizacja jest do momentu
wygaszenia jej za pomoc
przycisków Kasuj i Alarm
Wył.
(> 1 sek). Funkcja dotyczy tylko i
wył cznie sygnalizacji alarmu, a
wi c styki przeka nika b d działały
bez podtrzymania zgodnie z
wybranym typem alarmu.
Wielko
warunku
8
Górna warto
warunku
-144.0…144.0
12
Warunek 3
Dolna warto
Warunek 2
7
n_on, noFF, on,oFF,
H_on,
HoFF, 3non, 3noF,
3_on, 3_oF
-144.0…144.0
9
10
11
Typ warunku
Warunek 1
6
U1,I1,...,T2,gg:mm
Opó nienie zał. warunku
Opó nienie wył. warunku
Blokada ponownego zał.
warunku
Sygnalizacja wyst pienia
warunku
Wielko na wyj ciu alarmowym
parametr wg tablicy 8
Wg rys. 17
w % warto ci znamionowej
wielko ci wej ciowej
w % warto ci znamionowej
wielko ci wej ciowej
w sekundach
w sekundach
w sekundach
0 … 3600
0 … 3600
0 … 3600
Wył./Zał.
Gdy funkcja podtrzymania jest
zał czona, po ust pieniu stanu
warunku symbol warunku nie jest
wygaszany, tylko zaczyna pulsowa .
Sygnalizacja jest do momentu
wygaszenia jej za pomoc
przycisków Kasuj i Alarm
(> 3 sek).
Wpisanie „Górna warto
warunku” mniejszej ni „Dolna warto
warunku” wył cza warunek.
U1
n-on
90.0
110.0
0
0
0
Wył.
ND30-07A
19
Intrukcja obsługi
stan warunku
stan warunku
1
1
Warunek
spełniony
0
0
Warunek
spełniony
Warunek nie
spełniony
Warunek nie
spełniony
Dolna
warto
warunku
Górna
warto c
warunku
wielko
mierzona
a) n_on
Dolna
warto
warunku
wielko
mierzona
b) noFF
stan warunku
stan warunku
1
1
Warunek
spełniony
0
Warunek nie
spełniony
Dolna
warto
warunku
c) on
Górna
warto c
warunku
0
Warunek
spełniony
Warunek nie
spełniony
Warunek nie
spełniony
Górna
warto c
warunku
wielko
Warunek
spełniony
Dolna
warto
warunku
mierzona
Górna
warto c
warunku
wielko
mierzona
d) oFF
Rys.17. Typy warunków: a) n_on
b) noFF
c) on
d) OFF
Pozostałe typy warunków:
− H_on – zawsze spełniony;
− HoFF – zawsze nie spełniony,
− 3non – gdy warto
wielko ci mierzonej na którejkolwiek fazie przekroczy "Górn warto
warunku" - warunek zostanie spełniony. Warunek zostanie wył czony gdy warto
wielko ci
mierzonej na wszystkich fazach b dzie mniejsza od "Dolnej warto ci warunku".
− 3noF – gdy warto wielko ci mierzonej na którejkolwiek fazie b dzie mniejsza od "Dolnej warto ci
warunku" - warunek zostanie spełniony. Warunek zostanie wył czony gdy warto
wielko ci
mierzonej na wszystkich fazach b dzie wi ksza od "Górnej warto ci warunku".
− 3_on – gdy warto wielko ci mierzonej na którejkolwiek fazie b dzie w przedziale mi dzy "Doln
warto ci warunku", a "Górn warto ci warunku" - warunek zostanie spełniony. Warunek zostanie
wył czony je eli na wszystkich fazach warto wielko ci mierzonej b dzie poni ej "Dolnej warto ci
warunku" lub powy ej "Górnej warto ci warunku".
− 3_oF – gdy warto wielko ci mierzonej na którejkolwiek fazie b dzie poni ej "Dolnej warto ci
warunku" lub powy ej "Górnej warto ci warunku" - warunek zostanie spełniony. Warunek zostanie
wielko ci mierzonej b dzie pomi dzy "Doln
wył czony je eli na wszystkich fazach warto
warto ci warunku" i "Górn warto ci warunku".
− W alarmach serii 3 wielko alarmowa musi by z zakresów: 01-09, 10-18 i 19-27 (wg tablicy 8).
Działaj one z jednakowymi progami histerezy "Dolnej warto ci warunku" i "Górnej warto ci
warunku" dla ka dej fazy. Wygaszenia podtrzymania sygnalizacji alarmów nast puje po
przyci ni ciu przycisków Kasuj i Alarm (> 3 sek).
ND30-07A
20
Intrukcja obsługi
7.4 Tryb Wyjście analogowe
W opcjach wybrać tryb Wyj cie analogowe i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.18. Ekran trybu Wyj cie analogowe
Tablica 3
Lp.
Nazwa parametru
Cecha / warto
Opis
Warto
fabryczna
ΣP
1
Wielkość
U1,I1,...,T2,gg:mm
Wielkość na wyjściu analogowym,
parametr wg tablicy 8
2
Zakres wyjścia
0...20mA,4...20mA,
Zakres wyjścia analogowego
0...20mA
3
Dolna wartość wej.
-144.0 .. 144.0%
Dolna wartość zakresu wejściowego
w % zakresu znamionowego
0.0
4
Górna wartość wej.
-144.0 .. 144.0%
Górna wartość zakresu wejściowego
w % zakresu znamionowego
100.0
5
Dolna wartość wyj.
00.00 .. 24.00
Dolna wartość zakresu wyjściowego
wyjścia w mA
0.00
6
Górna wartość wyj.
0.01 .. 24.00
Górna wartość zakresu wyjściowego
wyjścia w mA
20.00
7
Tryb wyjścia
Praca normalna,
Dolna wartość wyj.
Górna wartość wyj.
Tryb pracy wyjścia ciągłego
Praca
normalna
7.5 Tryb Wyświetlanie
W tym trybie dokonujemy konfiguracji stron wyświetlanych w trybie normalnej pracy miernika Pomiar,
Przyciski
i Wybierz
Przyciski
i Wybierz
Przyciski
i Wybierz
Rys.19. Ekrany trybu Wy wietlanie
ND30-07A
21
Intrukcja obsługi
Tablica 4
Lp.
Nazwa parametru
zakres
1
Poziom jasności
Minimalny, Średni,
Maksymalny
0 .. 9999
Strona 1
Strona 2
:
Strona 11
Strona 12
Zielony
Czerwony
Żółty
:
Oliwkowy
Nie
Tak
Off
U1
I1
P1
Q1
:
En S
2
Ustawienia
Czas do min. jasności
Wybór stron
3
Kolor stron
Ustawienia fabryczne
stron
4
Strona 1
:
:
Strona 10
Pole wyświetlacza 1
:
:
Pole wyświetlacza 8
Uwagi / opis
Warto
fabryczna
Maksymalny
w sekundach
Wybór stron wizualizowanych w
trybie Pomiar
0
Strona 1
Strona 2
:
Strona 11
Strona 12
Zielony
Kolor wyświetlanych wielkości w
trybie Pomiar
Nie
Wybór wielkości wyświetlanych
na wybranej stronie i wybranym
polu wg tablicy 5.
Wybór wielkości wyświetlanych:
Lp
nazwa wielko ci
00 brak wielkości -pole wyświetlacza
wygaszone
napięcie fazy L1
Tablica 6a lub
6b lub 6c w
zależności od
układu
połączeń
Tablica 5
oznaczenie
jednostka
Sygnaliza
cja
Off
3Ph
/
4W
3Ph
/
3W
1Ph
/
2W
√
√
√
U1
(M,k)V
√
x
√
02 prąd w przewodzie fazowym L1
I1
(k)A
√
√
03 moc czynna fazy L1
P1
(G,M,k)W
√
√
x
√
Q1
(G,M,k)var
√
x
√
S1
(G,M,k)VA
√
x
√
PF1
√
x
√
tg1
√
x
√
01
04
moc bierna fazy L1
05 moc pozorna fazy L1
06 współczynnik mocy czynnej fazy L1
/
(PF1=P1/S1)
07 współczynnik tgϕ fazy L1 (tg1=Q1/P1)
08 THD napięcia fazy L1*
THD U1
%
√
√
√
09 THD prądu fazy L1
THD I1
%
√
U2
(M,k)V
√
√
x
√
x
I2
(k)A
√
x
12 moc czynna fazy L2
P2
(G,M,k)W
√
√
x
13 moc bierna fazy L2
Q2
(G,M,k)var
√
x
x
14 moc pozorna fazy L2
S2
(G,M,k)VA
√
x
x
PF2
PF
√
x
x
√
x
x
√
√
x
10 napięcie fazy L2
11
prąd w przewodzie fazowym L2
15 współczynnik mocy czynnej fazy L2
/
x
(PF2=P2/S2)
16 współczynnik tgϕ fazy L2 (tg2=Q2/P2)
17 THD napięcia fazy L2*
tg2
THD U2
%
ND30-07A
22
Intrukcja obsługi
THD I2
%
√
19 napięcie fazy L3
U3
(M,k)V
√
20 prąd w przewodzie fazowym L3
I3
(k)A
√
21 moc czynna fazy L3
P3
(G,M,k)W
22 moc bierna fazy L3
Q3
(G,M,k)var
23 moc pozorna fazy L3
S3
(G,M,k)VA
18 THD prądu fazy L2
24 współczynnik mocy czynnej fazy L3
√
x
x
x
x
√
√
x
√
x
x
√
x
x
PF3
√
x
x
tg3
√
x
x
/
x
(PF3=P3/S3)
25 współczynnik tgϕ fazy L3 (tg3=Q3/P3)
26 THD napięcia fazy L3*
THD U3
V%
√
√
x
27 THD prądu fazy L3
THD I3
A%
√
x
28 napięcie fazowe średnie
U avg
(M,k)V
√
√
x
x
29 prąd trójfazowy średni
I avg
(k)A
√
√
x
30 moc czynna 3-fazowa
ΣP
(G,M,k)W
+/-
√
√
√
31 moc bierna 3-fazowa
ΣQ
(G,M,k)var
/
√
√
√
ΣS
PF avg
(G,M,k)VA
√
√
√
√
√
x
√
√
x
32 moc pozorna 3-fazowa
33 współczynnik mocy czynnej
3-fazowej (PF=P/S)
34 współczynnik tgϕ 3-fazowy średni
tg avg
(tg=Q/P)
35 THDU 3-fazowe średnie*
THD U
%
√
√
x
36 THDI 3-fazowe średnie
THD I
%
√
√
x
f
Hz
√
√
38 napięcie międzyfazowe L1-L2
U12
(M,k)V
√
√
√
x
39 napięcie międzyfazowe L2-L3
U23
(M,k)V
√
√
x
40 napięcie międzyfazowe L3-L1
U31
(M,k)V
√
√
x
41 napięcie międzyfazowe średnie
U123
(M,k)V
√
√
x
42 moc czynna uśredniona ( P Demand )
P DMD
(G,M,k)W
√
√
√
43 moc pozorna uśredniona (S Demand )
44 prąd uśredniony (I Demand)
S DMD
(G,M,k)VA
√
√
√
I DMD
(k)A
√
45 prąd w przewodzie neutralnym
I(N)
(k)A
√
√
x
√
x
46
Temperatura T1 wejścia 1
T1
°C
√
√
√
47
Temperatura T2 wejścia 2
T2
°C
√
√
√
48 Energia czynna 3-fazowa pobierana
En P+
kWh
√
√
√
49 Energia czynna 3-fazowa oddawana
En P-
kWh
√
√
√
50 Energia bierna 3-fazowa indukcyjna
En Q
kvarh
√
√
√
kvarh
√
√
√
kVAh
√
√
√
37 częstotliwość
51 Energia bierna 3-fazowa
pojemnościowa
52 Energia pozorna 3-fazowa
En Q
En S
* W układzie trójfazowym 3-przewodowym (3Ph/3W) odpowiednio THD U12, THD U23, THD U31,
THD U123
ND30-07A
23
Intrukcja obsługi
Nastawy fabryczne wyświetlanych stron w układzie trójfazowym 4 - przewodowym
P1
P2
P3
P4
Tablica 6a
P5
U1 V
I1 A
U12 V
ΣP W
P1 W
PF1
P1 W
Q1 var
THD U1 %
THD I1 %
U2 V
I2 A
U23 V
ΣQ var
P2 W
PF2
P2 W
Q2 var
THD U2 %
THD I2 %
U3 V
I3 A
U31 V
ΣS VA
P3 W
PF3
P3 W
Q3 var
THD U3 %
THD I3 %
f Hz
I avg A
U123 V
PF avg
ΣP W
PF avg
ΣP W
ΣQ var
THD U %
THD I %
P6
P7
P8
P9
P10
U1 V
S1 VA
U2 V
S2 VA
U3 V
S3 VA
ΣP W
P DMD W
ΣP W
+En P kWh
I1 A
PF1
I2 A
PF2
I3 A
PF3
ΣQ var
S DMD W
ΣQ var
-En P kWh
P1 W
tg1
P2 W
tg2
P3 W
tg3
I avg A
I DMD A
ΣS VA
En Q kvarh
Q1 var
f Hz
Q2 var
f Hz
Q3 var
f Hz
I(N) A
f Hz
P11
En S kVAh En Q
kvarh
P12
U1 %
I1 %
U2 %
I2 %
U3 %
I3 %
HARM.:U1U2U3 %
bargraf
HARM.:I1I2I3 %
bargraf
HARM.2..51
Strony 11 i 12 są niekonfigurowalne.
Nastawy fabryczne wyświetlanych stron w układzie trójfazowym 3 - przewodowym
P1
P2
P3
P4
Tablica 6b
P5
U12 V
I1 A
U12 V
ΣP W
ΣP W
P DMD W THD U12 % THD I1 %
ΣP W
En P+ kWh
U23 V
I2 A
U23 V
ΣQ var
ΣQ var S DMD W THD U23 % THD I2 %
ΣQ var
En P- kWh
U31 V
I3 A
U31 V
ΣS VA
I avg A
I DMD A THD U31 % THD I3 %
ΣS VA
En Q kvarh
I avg A U123 V PF avg
tg avg
PF avg THD U123 % THD I % En S kVAh En Q
f Hz
Nastawy fabryczne wyświetlanych stron w układzie jednofazowym Tablica 6c
P1
P2
P3
U1 V
S1 VA
P1 W
P DMD W
P1 W
En P+ kWh
I1 A
PF1
S1 VA S DMD W
Q1 var
En P- kWh
P1 W
tg1
I1 A
I DMD A
S1 VA
En Q kvarh
Q1 var
f Hz
PF1
f Hz
En S kVAh En Q
kvarh
kvarh
ND30-07A
24
Intrukcja obsługi
7.6 Tryb Archiwizacja
W opcjach wybrać tryb Archiwizacja i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.20. Ekrany trybu Archiwizacja
Tablica 7
zakres
Uwagi / opis
1
Typ archiwum
2
Parametry
n_on, noFF, on,oFF,
H_on, HoFF, 3non, 3noF,
3_on, 3_oF
U1, I1, P1, ... T1,T2
3
Wyzwalanie
Typ archiwizacji - warunek
załączenia archiwizacji wg
rys.21
Wielkości archiwizowane wg
tablicy 8
Wielkość wyzwalająca
archiwizację
Okres archiwizacji w sekundach
4
5
Grupa 2
Nazwa parametru
Grupa 1
Lp.
6
7
8
9
Ustawienia
CSV
Czynności
10
Interwał
U1, I1, P1, ... T1,T2,
gg:mm
0 ... 3600 s
Dolny próg
-144.0 .. +144.0
Górny próg
-144.0 .. +144.0
Separator pola
Przecinek, średnik,
tabulator
Kropka, przecinek
Nie, Tak
Separator dziesiętny
Kopiuj archiwum do
pliku CSV
Kasuj archiwum
Nie, Tak
Dolny próg archiwizacji
w % wartości znamionowej
wielkości wyzwalającej
Górny próg archiwizacji
w % wartości znamionowej
wielkości wyzwalającej
Ustawienia formatu plików CSV
w archiwum plików
kopiowanie pamięci wewnętrznej
do archiwum plików
Warto
fabryczna
n_on
U1
0s
0.0%
0.0%
Przecinek
Kropka
Nie
Nie
Wpisanie wartości "Górny próg" mniejszej lub równej "Dolny próg" wyłącza rejestrację. Nie dotyczy
trybu H_on.
ND30-07A
25
Intrukcja obsługi
a) n_on
b) noFF
Archiwizacja
Archiwizacja
1
1
włączona
wyłączona
włączona
0
0
wyłączona
Ar_L
Ar_H
wielkość wyzwalająca
wielkość wyzwalająca
Ar_H
d) oFF
c) on
1
Ar_L
Archiwizacja
Archiwizacja
1
włączona
0
włączona
włączona
0
wyłączona
wyłączona
Ar_L
Ar_H
wyłączona
wielkość wyzwalająca
Rys.21. Typy archiwizacji: a) n_on
Ar_L
Ar_H
b) noFF c) on
wielkość wyzwalająca
d) oFF
Pozostałe typy archiwizacji:
− H_on – zawsze załączona;
− HoFF – zawsze wyłączona,
− 3non – gdy zostanie spełniony warunek typu n_on na którejkolwiek fazie - archiwizacja zostaje
załączona. Wyłączona zostanie dopiero gdy zanikną wszystkie warunki wyzwalające.
− 3noF – gdy zostanie spełniony warunek typu noFF na którejkolwiek fazie - archiwizacja zostaje
załączona. Wyłączona zostanie dopiero gdy zanikną wszystkie warunki wyzwalające.
− 3_on – gdy zostanie spełniony warunek typu on na którejkolwiek fazie - archiwizacja zostaje
załączona. Wyłączona zostanie dopiero gdy zanikną wszystkie warunki wyzwalające.
− 3_oF – gdy zostanie spełniony warunek typu oFF na którejkolwiek fazie - archiwizacja zostaje
załączona. Wyłączona zostanie dopiero gdy zanikną wszystkie warunki wyzwalające.
− W archiwizacji serii 3 wielkość wyzwalająca archiwizację musi być z zakresu: 01-09 (wg tablicy 8).
Archiwizacja działa z jednakowymi progami histerezy Ar_L i Ar_H dla każdej fazy.
Wybór wielkości na wyjściach alarmowych, analogowych i archiwizowanych:
Warto w
rejestrach
Parametr
wy wietlany
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
U1
I1
P1
Q1
S1
PF1
tg1
THD U1
THD I1
U2
I2
P2
Q2
S2
PF2
Rodzaj wielko ci
napięcie fazy L1
prąd w przewodzie fazowym L1
moc czynna fazy L1
moc bierna fazy L1
moc pozorna fazy L1
współczynnik mocy PF fazy L1
współczynnik tgϕ fazy L1
THD napięcia fazy L1**
THD prądu fazy L1
napięcie fazy L2
prąd w przewodzie fazowym L2
moc czynna fazy L2
moc bierna fazy L2
moc pozorna fazy L2
współczynnik mocy PF fazy L2
Tablica 8
Warto do przelicze
procentowych
odpowiadaj ca 100 %
zakresu znamionowego.
Un [V] *
In [A] *
Un x In x cos(0°) [W] *
Un x In x sin(90°) [Var] *
Un x In [VA] *
1
1
100,00 [%]
100,00 [%]
Un [V] *
In [A] *
Un x In x cos(0°) [W] *
Un x In x sin(90°) [Var] *
Un x In [VA] *
1
ND30-07A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
26
tg2
THD U2
THD I2
U3
I3
P3
Q3
S3
PF3
tg3
THD U3
THD I3
U avg
I avg
✳P
✳Q
✳S
PF avg
tg avg
THD U
THD I
f
U12
U23
U31
U123
P DMD
S DMD
I DMD
I(N)
T1
T2
En P+
En PEn Q
En Q
En S
Kolejność faz
gg:mm
współczynnik tgϕ fazy L2
THD napięcia fazy L2**
THD prądu fazy L2
napięcie fazy L3
prąd w przewodzie fazowym L3
moc czynna fazy L3
moc bierna fazy L3
moc pozorna fazy L3
współczynnik mocy PF fazy L3
współczynnik tgϕ fazy L3
THD napięcia fazy L3**
THD prądu fazy L3
napięcie fazowe średnie
prąd trójfazowy średni
moc czynna trójfazowa (P1+P2+P3)
moc bierna trójfazowa (Q1+Q2+Q3)
moc pozorna trójfazowa (S1+S2+S3)
współczynnik mocy PF 3-fazowej
współczynnik tgϕ 3-fazowy
THD napięcia 3-fazowy**
THD prądu 3-fazowy
częstotliwość
napięcie międzyfazowe L1-L2
napięcie międzyfazowe L2-L3
napięcie międzyfazowe L3-L1
napięcie międzyfazowe średnie
moc czynna uśredniona ( P Demand )*
moc pozorna uśredniona (S Demand )*
prąd uśredniony (I Demand) *
prąd w przewodzie neutralnym
Temperatura T1 wejścia 1
Temperatura T2 wejścia 2
Intrukcja obsługi
1
100,00 [%]
100,00 [%]
Un [V] *
In [A] *
Un x In x cos(0°) [W] *
Un x In x sin(90°) [Var] *
Un x In [VA] *
1
1
100,00 [%]
100,00 [%]
0,00 [%]
In [A] *
3 x Un x In x cos(0°) [W] *
3 x Un x In x sin(90°) [Var] *
3x Un x In [VA] *
1
1
100,00 [%]
100,00 [%]
100 [Hz]
√3
3
3
3
Un [V] *
Un [V] *
Un [V] *
Un [V] *
3 x Un x In x cos(0°) [W] *
3 x Un x In [VA] *
In [A] *
In [A] *
Energia czynna 3-fazowa pobierana
Energia czynna 3-fazowa oddawana
Energia bierna 3-fazowa indukcyjna
400 [°C]
400 [°C]
100000 [kWh]
100000 [kWh]
100000 [kvarh]
Energia bierna 3-fazowa pojemnościowa
100000 [kvarh]
Energia pozorna 3-fazowa
Kolejność faz
czas, ggx100+mm
100000 [kVAh]
L1,L2,L3 - 0,00 [%]
L1,L3,L2 - 100,00 [%]
2400 - 100 [%]
*Un,In -wartości znamionowe napięć i prądów znamionowych
** W układzie trójfazowym 3-przewodowym (3Ph/3W) odpowiednio THD U12, THD U23, THD U31,
THD U123
Do rejestracji w każdej grupie można wybrać 16 z 53 parametrów (bity od 1 do 53 rejestrów 4106...4109
oraz 4115...4118). Bit ustawiony na "1" dodaje parametr do rejestracji, na "0" usuwa. Możliwe jest
ustawienie wszystkich 53 bitów, ale do rejestracji będzie brane tylko pierwsze 16 bitów ustawionych na "1".
ND30-07A
27
Intrukcja obsługi
7.7 Tryb Ethernet
W opcjach wybrać tryb Ethernet i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.22. Ekran trybu Ethernet
Tablica 9
Lp.
Nazwa parametru
zakres
Uwagi / opis
1
DHCP
Wył./Zał
Włączenie/ wyłączenie klienta
DHCP (obsługa automatycznego
pozyskiwania parametrów protokołu
IP interfejsu Ethernet miernika od
zewnętrznych serwerów DHCP
występujących w obrębie tej samej
sieci lokalnej LAN)
Tryb
Adres IP
0.0.0.0...255.255.255.255
10.0.1.161
4
Maska podsieci
0.0.0.0...255.255.255.255
255.0.0.1
5
Brama domyślna
0.0.0.0...255.255.255.255
0.0.0.0
6
Adres DNS
0.0.0.0...255.255.255.255
10.0.0.44
7
Adres MAC
8
Adres
1 ... 247
1
Port
Maks. ilość połączeń
Czas oczekiwania
Port komend
Port danych
Port
80 … 32000
1…4
10 .. 360
20 ... 32000
20 ... 32000
80 ... 32000
1
1
60s
21
1025
80
9
10
11
12
13
14
Adresy
Modbus
TCP
FTP
WWW
Auto, 10Mb/s, 100Mb/s
Uzyskane z
DHCP lub
wprowadzone
ręcznie gdy
DHCP
wyłączone
2
3
Aa:bb:cc:00:21:01
7.8 Tryb Modbus
W opcjach wybrać tryb Modbus i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.23. Ekran trybu Modbus
Warto
fabryczna
Wył.
Auto
-
ND30-07A
28
Intrukcja obsługi
Lp.
Nazwa parametru
1
Adres
1…247
Adres w sieci Modbus
Tablica 10
Warto
fabryczna
1
2
Prędkość
Prędkość transmisji
9600 b/s
3
Tryb
4800 b/s, 9600 b/s,
19,2 kb/s, 38,4 kb/s,
57,7 kb/s, 115,2 kb/s
RTU 8N2, RTU 8N1,
RTU 8O1, RTU 8N1
Tryb transmisji
RTU 8N2
4
Ustawienia fabryczne rejestrów
42xx
Nie, Tak
Programowalna grupa rejestrów do
odczytu
Nie
Cecha / warto
Opis
7.9 Tryb Ustawienia
W opcjach wybrać tryb Ustawienia i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.24. Ekran trybu Ustawienia
Opis
Tablica 11
Warto
fabryczna
0 - wyłączone
0
Lp.
Nazwa parametru
1
Hasło
0 ... 9999
2
Język
3
Czas
English, Polski,
Deutsch
gg:mm
godzina:minuta
00:00:00
4
Data
dd/mm/rrrr
Dzień/miesiąc/rok
1.01.2015
5
Ustawienia fabryczne
Nie, Tak
Cecha / warto
Polski
Nie
ND30-07A
29
Intrukcja obsługi
7.10 Tryb Informacje
W opcjach wybrać tryb Informacje i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz .
Rys.25. Ekran trybu Informacje
Typ miernika
Tablica 12
Warto fabryczna
ND30
Kod wykonania
Pierwsze 5 cyfr kodu wykonania
np.12200
3
Wersja loadera
Wersja programu ładującego ( loadera )
np.1.04
4
Wersja programu
Wersja programu głównego miernika
np.0.60
5
Numer seryjny
ddmmxxxx
np.15070006
Adres MAC
xx:xx:xx:xx:xx:xx
Aktualny nr seryjny miernika
dzień miesiąc nr bieżący
48-bitowy sprzętowy adres interfejsu
Ethernet zapisany heksadecymalnie
Lp.
1
Nazwa parametru
Typ
2
Cecha / warto
Opis
np.64:0E:0D:0C:0B:0A
8 ARCHIWIZACJA WARTOŚCI MIERZONYCH
8.1 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA
Mierniki ND30 wyposażone są w pamięć wewnętrzną 4MB oraz pamięć archiwum plików 8GB
przeznaczoną do przechowywania danych zarejestrowanych przez miernik. Pamięć wewnętrzna
4MB pozwala na zarejestrowanie 40960-ciu rekordów. Pamięć ta ma charakter bufora okrężnego.
8.2 KOPIOWANIE ARCHIWUM
Po zapełnieniu pamięci wewnętrznej 4MB w 70-ciu procentach lub wymuszeniu w dowolnym
momencie: w trybie Archiwizacja, wybrać Czynno ci i ustawić parametr "Kopiuj archiwum do
pliku CSV" na "Tak". Zarejestrowane dane zostaną skopiowane do archiwum plików. Uruchomienie
procedury kopiowania do archiwum można dokonać również poprzez interfejs RS485 (rejestr 4125)
lub poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków Maks i Min .
Przykład: archiwum plików przy okresie archiwizacji 5 sek. pozwala na rejestrację przez około 2
lata. Gdy archiwum plików będzie zapełnione w 70% - podświetlenie zapełnienia archiwum w %
zostanie ustawione na pomarańczowo (patrz: Rejestr Statusu 3 – adres 7561 ).
Przy zapełnionym archiwum plików ( poniżej 14 dni do zapełnienia archiwum plików przy 1 sek.
interwale ) kolor podświetlania zmieni się na czerwony pulsujący.
Miernik ND30 podczas kopiowania pamięci wewnętrznej zakłada w archiwum plików katalogi oraz
pliki. Przykładową strukturę katalogów przedstawiono na rysunku 26.
ND30-07A
30
Intrukcja obsługi
Rys.26. Struktura katalogów w archiwum plików
Dane w archiwum przechowywane są w plikach umieszczonych w katalogach ( rok, miesiąc
skopiowania archiwum ) - patrz rys.26. Nazwy plików oznaczane są jako dzień i czas kopiowania
pierwszego rekordu i mają format ddhhmmss.csv, gdzie: dd-dzień, hh -godzina, mm -minuta, sssekunda.
8.3 BUDOWA PLIKÓW ARCHIWUM
Pliki zawierające dane archiwalne mają budowę kolumn, gdzie kolejne kolumny danych
rozdzielone są od siebie przecinkiem. W pierwszym wierszu pliku umieszczony jest opis kolumn.
Rekordy danych ułożone są kolejno w wierszach. Widok przykładowego pliku przedstawiono na
rysunku 27.
Rys.27. Przykładowy plik archiwum z danymi
Kolejne pola zawarte w wierszu opisujące rekord maja następujące znaczenie:
date – data zarejestrowania danych, separatorem daty jest znak „-”
time – godzina,minuta, sekunda zarejestrowanych danych, separatorem czasu jest znak „:”
record index – unikalny index rekordu. Każdy rekord ma swój indywidualny numer. Numer ten
zwiększa się przy zapisie kolejnych rekordów.
block – zarezerwowany,
register1 – adres rejestru Modbus pierwszej zarchiwizowanej wartości,
name1 – opis rejestru Modbus pierwszej zarchiwizowanej wartości,
value1 – pierwsza zarchiwizowana wartość. Separatorem dziesiętnym jest „.”, wartości są
zapisane w formacie inżynierskim.
ND30-07A
31
Intrukcja obsługi
:
register16 – adres rejestru Modbus szesnastej zarchiwizowanej wartości,
name16 – opis rejestru Modbus szesnastej zarchiwizowanej wartości,
value16 – szesnasta zarchiwizowana wartość. Separatorem dziesiętnym jest „.”, wartości są
zapisane w formacie inżynierskim.
name1, ...,name16 – opis zgodny z tablic 8 (Parametr wy wietlany).
8.4 POBIERANIE ARCHIWUM
Dane zarchiwizowane mogą być pobierane przez Ethernet z wykorzystaniem protokołu FTP.
9 INTERFEJSY SZEREGOWE
9.1 INTERFEJS RS485 – zestawienie parametrów
Zaimplementowany protokół jest zgodny ze specyfikacją PI-MBUS-300 Rev G firmy Modicon. Zestawienie
parametrów łącza szeregowego miernika ND30:
• identyfikator
0xD9
• adres miernika
1..247,
• prędkość transmisji
4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s,
• tryb pracy
Modbus RTU,
• jednostka informacyjna
8N2, 8E1, 8O1, 8N1,
• maksymalny czas do rozpoczęcia odpowiedzi
600 ms,
• maksymalna ilość odczytanych rejestrów w jednym zapytaniu
- 61 rejestrów – 4 bajtowych,
- 122 rejestrów – 2 bajtowych,
• zaimplementowane funkcje
-03, 04, 06, 16, 17,
- 03, 04 odczyt rejestrów,
- 06 zapis jednego rejestru,
- 16 zapis n - rejestrów,
- 17 identyfikacja urządzenia,
Ustawienia fabryczne: adres 1, prędkość 9.6 kbit/s, tryb RTU 8N2,
9.2 Przykłady odczytu i zapisu rejestrów
Odczyt n-rejestrów (kod 03h)
Przykład 1 . Odczyt 2 rejestrów 16 bitowych typu integer, zaczynając od rejestru o adresie 0FA0h (4000) wartości rejestrów 10, 100.
Żądanie:
Adres
urządzenia
01
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
01
Adres rejestru
Funkcja
03
Funkcja
03
Liczba
bajtów
04
Suma kontrolna
CRC
Liczba rejestrów
B1
B0
B1
B0
0F
A0
00
02
Wartość z rejestru
0FA0 (4000)
C7 3D
Wartość z rejestru
0FA1 (4001)
B1
B0
B1
B0
00
0A
00
64
Suma
kontrolna
CRC
E4 6F
ND30-07A
32
Intrukcja obsługi
Przykład 2 . Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float jako złożenie po 2 rejestry 16 bitowe, zaczynając od
rejestru o adresie 1B58h (7000) - wartości rejestrów 10, 100.
Żądanie:
Adres
urządzenia
Funkcja
Adres rejestru
01
03
Liczba rejestrów
B1
B0
B1
B0
1B
58
00
04
Suma kontrolna
CRC
C3 3E
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
01
Funkcja
03
Liczba
bajtów
Wartość z
Wartość z
Wartość z
Wartość z
Suma
rejestru
rejestru
rejestru
rejestru
kontrolna
1B58 (7000) 1B59 (7001) 1B5A (7002) 1B5B (7003)
CRC
08
B3
B2
B1
B0
B3
B2
B1
B0
41
20
00
00
42
C8
00
00
E4 6F
Przykład 3 . Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float jako złożenie po 2 rejestry 16 bitowe, zaczynając od
rejestru o adresie 1770h (6000) - wartości rejestrów 10, 100.
Żądanie:
Adres
urządzenia
Funkcja
Adres rejestru
01
03
Liczba rejestrów
B1
B0
B1
B0
17
70
00
04
Suma kontrolna
CRC
4066
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
01
Funkcja
03
Liczba
bajtów
Wartość z
Wartość z
Wartość z
Wartość z
Suma
rejestru
rejestru
rejestru
rejestru
kontrolna
1770h(6000) 1770h(6000) 1772h(6002) 1772h(6002)
CRC
08
B1
B0
B3
B2
B1
B0
B3
B2
00
00
41
20
00
00
42
C8
E4 6F
Przykład 4 . Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float, zaczynając od rejestru o adresie 1D4Ch (7500)
- wartości rejestrów 10, 100.
Żądanie:
Adres
urządzenia
Funkcja
Adres rejestru
01
03
Liczba rejestrów
B1
B0
B1
B0
1D
4C
00
02
Suma kontrolna
CRC
03 B0
ND30-07A
33
Intrukcja obsługi
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
Funkcja
01
Liczba
bajtów
03
Wartość z rejestru
1D4C (7500)
08
Wartość z rejestru
1D4D (7501)
B3
B2
B1
B0
B3
B2
B1
B0
41
20
00
00
42
C8
00
00
Suma
kontrolna
CRC
E4 6F
Zapis pojedynczego rejestru (kod 06h)
Przykład 5 . Zapis wartości 543 (0x021F) do rejestru 4000 (0x0FA0)
Żądanie:
Adres
urządzenia
Adres rejestru
Funkcja
01
06
Suma kontrolna
CRC
Wartość rejestru
B1
B0
B1
B0
0F
A0
02
1F
CA 54
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
Funkcja
Adres rejestru
01
06
Suma kontrolna
CRC
Wartość rejestru
B1
B0
B1
B0
0F
A0
02
1F
CA 54
Zapis do n-rejestrów (kod 10h)
Przykład 6. Zapis 2 rejestrów zaczynając od rejestru o adresie 0FA3h (4003)
Zapisywane wartości 20, 2000.
Żądanie:
Adres
urządzenia
Funkcja
01
10
Adres
rej.Hi
0F
Adres
rej.Lo
Liczba Liczba Liczba Wartość dla rej. 0FA3 Wartość dla rej. 0FA4 Suma kontrolna
rej. Hi rej. Lo bajtów
(4003)
(4004)
CRC
A3
00
02
04
B1
B0
B1
B0
00
14
07
D0
BB 9A
Odpowiedź:
Adres
urządzenia
Funkcja
Adres rejestru
01
10
Liczba rejestrów
B1
B0
B1
B0
0F
A3
00
02
Raport identyfikuj cy urz dzenie (kod 11h)
Przykład 7. Identyfikacja urządzenia
Żądanie:
Adres
urządzenia
Funkcja
Suma kontrolna
01
11
C0 2C
Suma kontrolna
CRC
B2 FE
ND30-07A
34
Intrukcja obsługi
Odpowiedź:
Adres Funkcja Liczba Identybajtów fikator
01
11
19
CF
Stan
urządzenia
FF
Pole informacyjne o wersji oprogramowania
Suma
urządzenia (np. „ND30-1.00
b-1.06” - urządzenie kontrolna
ND30 z oprogramowaniem w wersji 1.00 i
(CRC)
bootloaderem w wersji 1.06)
4E 34 33 20 2D 31 2E 30 30 20 20 20 20 20 20 20 62 2D 31
2E 30 36 20
E0 24
9.3 Interfejs Ethernet 10/100-BASE-T
Mierniki ND30 w wykonaniu ND30-XX2XXXX są wyposażone w interfejs Ethernet umożliwiający
połączenie miernika (wykorzystując gniazdo RJ45) do lokalnej lub globalnej sieci ( LAN lub WAN). Interfejs
Ethernet pozwala na wykorzystanie usług sieciowych zaimplementowanych w mierniku: serwer WWW,
serwer FTP, Modbus TCP/IP. W celu wykorzystania usług sieciowych miernika należy skonfigurować
parametry z grupy Ethernet miernika. Standardowe parametry Ethernetowe miernika zostały przedstawione
w tablicy 9. Podstawowym parametrem jest adres IP miernika – np. 10.0.1.161, który musi być unikatowy
wewnątrz sieci do której podłączamy urządzenie.
Adres IP może zostać przydzielony miernikowi
automatycznie przez serwer DHCP występujący w sieci pod warunkiem, że miernik będzie miał włączoną
opcję uzyskiwania adresu z DHCP: Ethernet → Adresy→ DHCP→ Zał. Jeżeli usługa DHCP zostanie
wyłączona wówczas miernik będzie pracował z domyślnym adresem IP umożliwiając użytkownikowi zmianę
adresu IP np. z menu miernika. Zmiana parametrów Ethernetowych miernika może być dokonana również
poprzez interfejs szeregowy. Wówczas wymagane jest zatwierdzenie zmian przez wpisanie do rejestru
4149 wartości „1”. Po zastosowaniu zmian interfejs Ethernet zostaje przeinicjowany zgodnie z nowymi
parametrami – startują ponownie wszystkie usługi interfejsu Ethernet.
9.3.1
Podłączenie interfejsu 10/100-Base-T
Do uzyskania dostępu do usług Eternetowych, wymagane jest podłączenie miernika do sieci za
pośrednictwem gniazda RJ45 umieszczonego w tylnej / zatablicowej / części miernika, pracującej zgodnie
z protokołem TCP/IP.
Opis znaczenia diod gniazda RJ45 miernika:
•
dioda żółta - świeci się kiedy miernik jest poprawnie podłączony do sieci Ethernet
100 Base-T, nie świeci się kiedy miernik nie jest podłączony do sieci lub jest podłączony do sieci
10-Base-T.
•
dioda zielona - Tx/Rx, świeci się kiedy miernik wysyła i pobiera dane, świeci się nieregularnie,
kiedy dane nie są przesyłane świeci się światłem ciągłym
Do podłączenia miernika do sieci zaleca się stosowanie skrętki:
•
U/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną,
•
F/FTP – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo kabel w ekranie z folii,
•
S/FTP (dawniej SFTP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo kabel w ekranie z siatki,
ND30-07A
•
35
Intrukcja obsługi
SF/FTP (dawniej S-STP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i z siatki .
Kategorie skrętki według europejskiej normy PN-EN 50173 minimalnie: klasa D (kategoria 5) – dla
szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz. Dla
interfejsu Ethernet należy zastosować przewód skrętka typu STP (ekranowana) kategorii 5 z wtykiem RJ-45
o kolorystyce żył (według tablicy 11) w następującym standardzie:
•
EIA/TIA 568A dla obu wtyków przy tzw. połączeniu prostym ND30 do koncentratora sieciowego
(hub) lub przełącznika sieciowego (switch),
•
EIA/TIA 568A dla pierwszego wtyku oraz EIA/TIA 568B dla drugiego wtyku przy tzw. połączeniu z
przeplotem (krzyżowym) stosowanym m. in. przy bezpośrednim podłączeniu miernika ND30 do
komputera.
•
Nr żyły
Tablica 13
Kolor żyły wg standardu
Sygnał
EIA/TIA 568A
EIA/TIA 568B
1
TX+
biało-zielony
biało-pomarańczowy
2
TX-
zielony
pomarańczowy
3
RX+
biało-pomarańczowy
biało-zielony
4
EPWR+
niebieski
niebieski
5
EPWR+
biało-niebieski
biało-niebieski
6
RX-
pomarańczowy
zielony
7
EPWR-
biało-brązowy
biało-brązowy
8
EPWR-
brązowy
brązowy
9.3.2
Rys.28. Widok i numeracja
pinów gniazda RJ45 miernika
Serwer WWW
Miernik ND30 udostępnia własny serwer WWW umożliwiający zdalne monitorowanie wartości
mierzonych i odczyt stanu miernika. W szczególności strona WWW umożliwia:
•
uzyskanie informacji o urządzeniu ( numer seryjny, kod wykonania, wersja oprogramowania, wersja
bootloader'a, wariant (wykonanie standardowe lub specjalne),
•
podgląd bieżących wartości pomiarowych,odczyt statusu urządzenia,
•
wybór języka dla strony WWW
Dostęp do serwera WWW uzyskuje się poprzez wpisanie adresu IP miernika
w przeglądarce
internetowej, np.: http://192.168.1.030 (gdzie 192.168.1.030 jest ustalonym adresem miernika).
Standardowym portem serwera WWW jest port „80”. Port serwera może zostać zmieniony przez
użytkownika.
Uwaga: Do poprawnego działania strony wymagana jest przeglądarka z włączoną obsługą
JavaScript i zgodna ze standardem XHTML 1.0 (wszystkie popularne przeglądarki, Internet
Explorer w wersji minimum 8).
ND30-07A
9.3.2.1
36
Intrukcja obsługi
Widok ogólny
Rys.29. Widok strony WWW miernika
9.3.2.2
Wybór u ytkownika WWW
Miernik ma dwa konta użytkownika dla serwera WWW zabezpieczone indywidualnymi hasłami:
•
użytkownik: „admin”, hasło: „admin” - dostęp do konfiguracji i podglądu parametrów
•
użytkownik: „user”, hasło: „pass” - dostęp tylko do podglądu parametrów.
Wywołanie adresu IP miernika w przeglądarce, przykładowo http://192.168.1.30 spowoduje wyświetlenie w
przeglądarce okna startowego, gdzie należy podać nazwę i hasło użytkownika.
ND30-07A
37
Intrukcja obsługi
Rys.30. Widok okna logowania do serwera WWW miernika
Nazwy użytkowników serwera WWW nie można zmienić. Można natomiast zmienić hasło dla każdego z
użytkowników – zaleca się zmianę haseł ze względów bezpieczeństwa. Zmiana hasła jest możliwa jedynie
przez stronę WWW w grupie parametrów „Ethernet”. Hasła mogą mieć maksymalnie 8 znaków. Jeżeli hasło
zostanie utracone – co uniemożliwi korzystanie z serwera WWW należy przywrócić parametry fabryczne
interfejsu Ethernet np. z menu: Ustawienia
Ustawienia fabryczne → Tak, lub wpisując do rejestru 4152
wartość „1”. Przywrócone zostaną wszystkie standardowe parametry miernika łącznie z parametrami
interfejsu Ethernet (wg tablicy 9) oraz hasła dla użytkowników serwera WWW :
użytkownik „admin” → hasło: „admin” ;
użytkownik „user” → hasło „pass”.
9.3.3
Serwer FTP
W miernikach ND30 zaimplementowany został protokół wymiany plików FTP. Miernik pełni funkcję
serwera umożliwiając klientom dostęp do wewnętrznej pamięci systemu plików miernika. Dostęp do plików
jest możliwy za pomocą komputera, tabletu z zainstalowanym programem klienta FTP lub innego
urządzenia pełniącego
funkcję klienta FTP. Do transmisji plików z wykorzystaniem protokołu FTP
standardowo wykorzystane zostały porty „1025” - port danych oraz „21” - port komend. Użytkownik może
zmienić porty wykorzystywane przez protokół FTP
jeżeli zajdzie taka potrzeba. Należy pamiętać, iż
konfiguracja portów serwera i klienta FTP musi być taka sama.
Program klienta FTP może pracować w trybie pasywnym. W trybie pasywnym połączenie jest w pełni
zestawiane przez klienta (klient decyduje o wyborze portu danych). Do transmisji plików z miernikiem
możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego połączenia w tym samym czasie, dlatego należy w
programie klienta ograniczyć maksymalną liczbę połączeń do 1.
ND30-07A
38
Intrukcja obsługi
9.3.3.1 Wybór u ytkownika FTP
Miernik ma dwa konta użytkownika dla serwera FTP zabezpieczone indywidualnymi hasłami:
•
użytkownik: „admin”, hasło: „admin” - dostęp do zapisu i odczytu plików
•
użytkownik: „user”, hasło: „passftp” - dostęp tylko do odczytu plików archiwum.
Nazwy użytkowników serwera FTP nie można zmienić natomiast można zmienić hasło dla każdego z
użytkowników – zaleca się zmianę haseł ze względów bezpieczeństwa. Zmiana hasła jest możliwa jedynie
przez stronę WWW w grupie parametrów „Ethernet”. Hasła mogą mieć maksymalnie 8 znaków. Jeżeli hasło
zostanie utracone – co uniemożliwi korzystanie z serwera FTP należy przywrócić parametry fabryczne
interfejsu Ethernet np. z menu: Ustawienia
Ustawienia fabryczne → Tak, lub wpisując do rejestru 4152
wartość „1”. Przywrócone zostaną wszystkie standardowe parametry miernika łącznie z parametrami
interfejsu Ethernet (wg tablicy 9) oraz hasła dla użytkowników serwera FTP:
użytkownik „admin” → hasło: „admin” ;
użytkownik „user” → hasło „passftp”.
Przykładowym klientem serwera FTP może być program FileZilla. Wpisując w polu adresu adres IP
miernika można przeglądać i pobierać pliki archiwum.
Rys.31. Widok sesji FTP wywołanej w programie FileZilla
ND30-07A
9.3.4
39
Intrukcja obsługi
Modbus TCP/IP
Miernik ND30 umożliwia dostęp do rejestrów wewnętrznych za pośrednictwem interfejsu Ethernet i
protokołu Modbus TCP/IP . Do zestawienia połączenia niezbędne jest ustawienie dla miernika unikatowego
w sieci adresu IP oraz ustawienie parametrów połączenia wymienionych w tablicy 14.
Tablica 14
Wartość domyślna
Rejestr
Opis
4146
Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP
4147
Numer portu Modbus TCP
502
4145
Czas zamknięcia portu usługi Modbus TCP/IP [s]
60
4144
Maksymalna Ilość jednoczesnych połączeń z usługą Modbus TCP/IP
4
1
Adres urządzenia jest adresem urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP i nie jest wartością
tożsamą z wartością adresu dla protokołu Modbus RS485 (Adres w sieci Modbus rejestr 4100 ). Ustawiając
parametr „Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP” miernika na wartość „255” miernik będzie pomijał
analizę adresu w ramce protokołu Modbus (tryb rozgłoszeniowy).
10 MAPA REJESTRÓW MIERNIKA ND30
W mierniku ND30 dane umieszczone są w rejestrach 16 i 32 bitowych. Zmienne procesowe i
parametry miernika umieszczone są w przestrzeni adresowej rejestrów w sposób zależny od typu
wartości zmiennej. Bity w rejestrze 16 bitowym numerowane są od najmłodszego do najstarszego(b0b15). Rejestry 32- bitowe zawierają liczby typu float w standardzie IEEE-754. Kolejność bajtów 3210
– najstarszy jest wysyłany pierwszy.
Tablica 15
Typ
Zakres adresów
Opis
warto ci
4000 – 4159
Integer
(16 bitów)
4200 – 4260
Integer
(16 bitów)
4300 - 4385
Integer
(16 bitów)
4400- 4440
Integer
(16 bitów)
6000 – 6922
Float
(2x16 bitów)
7000 - 7118
7200 – 7318
7400 - 7459
7500 – 7961
8000 - 8922
Float
(2x16 bitów)
Float
(2x16 bitów)
Float
(32 bity)
Float
(32 bity)
Float
(2x16 bitów)
Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry do
konfiguracji miernika. Opis rejestrów zawiera tablica 16. Rejestry do zapisu i
odczytu.
Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry do
konfiguracji programowalnej grupy rejestrów do odczytu. Opis rejestrów
zawiera tablica 15. Rejestry do zapisu i odczytu.
Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry do
konfiguracji wyświetlanych stron. Opis rejestrów zawiera tablica 19. Rejestry
do zapisu i odczytu.
Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry statusów,
wartości energii, adresu MAC miernika, dane konfiguracyjne. Opis rejestrów
zawiera tablica 20. Rejestry do odczytu.
Wartość umieszczana w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry
zawierają te same dane, co rejestry 32 bitowe z obszaru 7500 – 7953.
Rejestry do odczytu. Kolejność bajtów (1-0-3-2)
Zawartość rejestrów ustawionych w rejestrach 4200 – 4359. Kolejność
bajtów (3-2-1-0)
Zawartość rejestrów ustawionych w rejestrach 4200 – 4359. Kolejność
bajtów (1-0-3-2)
Zawartość rejestrów ustawionych w rejestrach 4200 – 4359. Wartości
umieszczane w jednym rejestrze 32 bitowym
Wartości umieszczane w jednym rejestrze 32 bitowym. Opis rejestrów
zawiera tablica 21. Rejestry do odczytu.
Wartość umieszczana w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry
zawierają te same dane, co rejestry 32 bitowe z obszaru 7500 – 7953.
Rejestry do odczytu. Kolejność bajtów (3-2-1-0)
ND30-07A
40
Intrukcja obsługi
Tablica 16
Adres
rejestru
Operacje
Zakres
Opis
4000
RW
0…9999
4001
RW
0 .. 1
4002
RW
0 .. 2
4003
RW
0 .. 2
4004
RW
0 .. 2
4005
RW
0..5
Zabezpieczenie - hasło
Układ połączeń
0 - 3Ph/4W
1 - 3Ph/3W
2 - 1Ph/2W
Napięcie na zacisku 2:
0 - napięcie fazy pierwszej L1
1 - napięcie fazy drugiej L2
2 - napięcie fazy trzeciej L3
Napięcie na zacisku 5:
0 - napięcie fazy pierwszej L1
1 - napięcie fazy drugiej L2
2 - napięcie fazy trzeciej L3
Napięcie na zacisku 8:
0 - napięcie fazy pierwszej L1
1 - napięcie fazy drugiej L2
2 - napięcie fazy trzeciej L3
Prąd na zaciskach 1,3:
0 - prąd fazy pierwszej IL1
1 - odwrócony kierunek prądu fazy L1: -IL1
2 - prąd fazy drugiej IL2
3 - odwrócony kierunek prądu fazy L2: -IL2
4 - prąd fazy trzeciej IL3
5 - odwrócony kierunek prądu fazy L3: -IL3
4006
RW
0..5
4007
RW
0..5
4008
RW
0,1
4009
RW
0,1
4010
4011
4012
4013
4014
RW
RW
RW
RW
RW
0..18
0..65535
1 .. 10000
1 .. 20000
1 .. 1000
4015
RW
0...2
4016
RW
0,1
4017
4018
4019
4020
RW
RW
RW
RW
Prąd na zaciskach 4,6:
0 - prąd fazy pierwszej IL1
1 - odwrócony kierunek prądu fazy L1: -IL1
2 - prąd fazy drugiej IL2
3 - odwrócony kierunek prądu fazy L2: -IL2
4 - prąd fazy trzeciej IL3
5 - odwrócony kierunek prądu fazy L3: -IL3
Prąd na zaciskach 7,9:
0 - prąd fazy pierwszej IL1
1 - odwrócony kierunek prądu fazy L1: -IL1
2 - prąd fazy drugiej IL2
3 - odwrócony kierunek prądu fazy L2: -IL2
4 - prąd fazy trzeciej IL3
5 - odwrócony kierunek prądu fazy L3: -IL3
Zakres wejściowy prądu: 1A lub 5 A: 0 - 1 A, 1 - 5 A
Zakres wejściowy napięcia:
0 – 3 x 57,7/100 V; 1 – 3 x 230/400 V (wykonanie 1)
0 – 3 x 110/190 V; 1 – 3 x 400/690 V (wykonanie 2)
Napięcie pierwotne przekładnika, dwa starsze bajty
Napięcie pierwotne przekładnika, dwa młodsze bajty
Napięcie wtórne przekładnika x 10
Prąd pierwotny przekładnika
Prąd wtórny przekładnika
Czas uśredniania mocy czynnej P Demand,
mocy pozornej S Demand,
prądu I Demand
0 – 15, 1- 30, 2- 60 minut
Synchronizacja z zegarem rzeczywistym
0 - brak synchronizacji
1 - synchronizacja z zegarem
zarezerwowany
zarezerwowany
zarezerwowany
Wartość rezystancji przewodów dla wejścia T1 x 100
Domy
lnie
0
0
0
1
2
0
2
4
1
1
0
100
1000
5
5
0
1
0
ND30-07A
41
Intrukcja obsługi
4021
4022
4023
RW
RW
RW
4024
RW
0…4
4025
RW
0,1
4026
4027
RW
RW
0,1
4028
RW
zarezerwowany
4029
RW
4030
RW
0...4
4031
RW
0,1
4032
RW
0,1
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 1- działania logiczne warunków 1, 2, 3
0 – C1
1 – C1 v C2 v C3
2 – C1 ∧ C2 ∧ C3
3 – C1 ∧ C2 v C3
4 – (C1 v C2 ∧ C3
Wyjście alarmowe 1- stan przekaźnika przy wystąpieniu alarmu: 0 przekaźnik wyłączony
1- przekaźnik załączony
Wyjście alarmowe 1- blokada wyłączenia alarmu
4033
RW
0,1
4034
RW
0,1..43
4035
RW
0..9
4036
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
4037
RW
4038
4039
4040
4041
RW
RW
RW
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
0..3600 s
4042
RW
4043
RW
0,1..43
4044
RW
0..9
4045
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
4046
RW
4047
4048
4049
4050
RW
RW
RW
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
0..3600 s
4051
RW
4052
RW
4053
RW
4054
RW
0,1
0,1
0,1
Wartość rezystancji przewodów dla wejścia T2 x 100
zarezerwowany
zarezerwowany
Kasowanie liczników energii:
0 – bez zmian, 1- kasuj energie czynne,
2 – kasuj energie bierne, 3 – kasuj energie pozorna, 4 – kasuj
wszystkie energie
Kasowanie parametrów uśrednionych
P Demand, S Demand, I Demand
Kasowanie min, max
Kasowanie podtrzymania sygnalizacji alarmu
Wyjście alarmowe 1 - sygnalizacja wystąpienia alarmu
Wyjście alarmowe 1 - wielkość dla warunku 1 (c1)
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 1 – typ dla warunku 1: 0 – n_on, 1 – noFF,
2 – on, 3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Wyjście alarmowe 1 - dolna wartość przełączenia warunku 1
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 1 - górna wartość przełączenia warunku 1
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie załączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie wyłączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 1 - blokada ponownego załączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 1– sygnalizacja wystąpienia warunku 1
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 1 - wielkość dla warunku 2 (c2)
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 1 – typ dla warunku 2: 0 – n_on, 1 – noFF,
2 – on, 3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Wyjście alarmowe 1 - dolna wartość przełączenia warunku 2
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 1 - górna wartość przełączenia warunku 2
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie wyłączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 1 - blokada ponownego załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 1– sygnalizacja wystąpienia warunku 2
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 1 - wielkość dla warunku 3 (c3)
0,1..43
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 1 – typ dla warunku 3: 0 – n_on, 1 – noFF, 2– on,
0..9
3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF, 8 – 3_on, 9– 3_oF
Wyjście alarmowe 1 - dolna wartość przełączenia warunku 3
-1440..0..1440
zakresu znamionowego wejścia
[o/oo]
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
0
900
1100
0
0
0
0
38
0
900
1100
0
0
0
0
38
0
900
ND30-07A
42
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
0..3600 s
Intrukcja obsługi
Wyjście alarmowe 1 - górna wartość przełączenia warunku 3
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie załączenia warunku 3
Wyjście alarmowe 1 - opóźnienie wyłączenia warunku 3
Wyjście alarmowe 1 - blokada ponownego załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 1– sygnalizacja wystąpienia warunku 2
4055
RW
4056
4057
4058
4059
RW
RW
RW
RW
4060
RW
4061
RW
0...4
4062
RW
0,1
4063
RW
0,1
4064
RW
0,1
4065
RW
0,1..43
4066
RW
0..9
4067
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
4068
RW
4069
4070
4071
4072
RW
RW
RW
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
0..3600 s
4073
RW
4074
RW
0,1..43
4075
RW
0..9
4076
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
4077
RW
4078
4079
4080
4081
RW
RW
RW
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
0..3600 s
4082
RW
4083
RW
0,1..43
4084
RW
0..9
4085
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
Wyjście alarmowe 2 - górna wartość przełączenia warunku 2
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie wyłączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 2 - blokada ponownego załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 2– sygnalizacja wystąpienia warunku 2
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 2 - wielkość dla warunku 3 (c3)
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 2 – typ dla warunku 3: 0 – n_on, 1 – noFF,
2 – on, 3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Wyjście alarmowe 2 - dolna wartość przełączenia warunku 3
zakresu znamionowego wejścia
4086
RW
4087
4088
RW
RW
-1440..0..1440
[o/oo]
0..3600 s
0..3600 s
Wyjście alarmowe 2 - górna wartość przełączenia warunku 3
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie załączenia warunku 3
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie wyłączenia warunku 3
0,1
0,1
0,1
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 2- działania logiczne warunków 1, 2, 3
0 – C1
1 – C1 v C2 v C3
2 – C1 ∧ C2 ∧ C3
3 – C1 ∧ C2 v C3
4 – (C1 v C2 ∧ C3
Wyjście alarmowe 2- stan przekaźnika przy wystąpieniu alarmu: 0 przekaźnik wyłączony
1- przekaźnik załączony
Wyjście alarmowe 2- blokada wyłączenia alarmu
Wyjście alarmowe 2 - sygnalizacja wystąpienia alarmu
Wyjście alarmowe 2 - wielkość dla warunku 1 (c1)
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 2 – typ dla warunku 1: 0 – n_on, 1 – noFF,
2 – on, 3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Wyjście alarmowe 2 - dolna wartość przełączenia warunku 1
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 2 - górna wartość przełączenia warunku 1
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie załączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 2 - opóźnienie wyłączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 2 - blokada ponownego załączenia warunku 1
Wyjście alarmowe 2– sygnalizacja wystąpienia warunku 1
zarezerwowany
Wyjście alarmowe 2 - wielkość dla warunku 2 (c2)
(kod wg tablicy 8)
Wyjście alarmowe 2 – typ dla warunku 2: 0 – n_on, 1 – noFF,
2 – on, 3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Wyjście alarmowe 2 - dolna wartość przełączenia warunku 2
zakresu znamionowego wejścia
1100
0
0
0
0
0
1
0
0
38
0
900
1100
0
0
0
0
38
0
900
1100
0
0
0
0
38
0
900
1100
0
0
ND30-07A
43
4089
4090
RW
RW
0..3600 s
4091
RW
4092
RW
0,1..43
4093
RW
0..1
0,1
-1440..0..1440
[o/oo]
-1440..0..1440
[o/oo]
4094
RW
4095
RW
4096
RW
-2400..0..2400
4097
RW
1..2400
4098
RW
0..2
4099
4100
RW
RW
1..247
4101
RW
0..3
4102
RW
0..5
4103
4104
4105
RW
RW
RW
0,1
4106
RW
0...0xFFFF
4107
RW
0...0xFFFF
4108
RW
0...0xFFFF
4109
RW
0...0x003F
4110
RW
0...48
4111
RW
0..9
4112
RW
-1440..0..1440
4113
4114
RW
RW
-1440..0..1440
1 .. 3600
4115
RW
0...0xFFFF
4116
RW
0...0xFFFF
4117
RW
0...0xFFFF
4118
RW
0...0x003F
4119
RW
0...48
4120
RW
0..9
4121
RW
-1440..0..1440
4122
4123
RW
RW
-1440..0..1440
1 .. 3600
Intrukcja obsługi
Wyjście alarmowe 2 - blokada ponownego załączenia warunku 2
Wyjście alarmowe 2– sygnalizacja wystąpienia warunku 2
0
0
zarezerwowany
Wyjście ciągłe 1 - wielkość na wyjściu
/ kod wg tab.8 /
Wyjście ciągłe 1 - typ: 0 – (0...20) mA; 1 – (4…20) mA;
38
0
o
Wyjście ciągłe 1 - dolna wartość zakresu wejściowego w [ /oo]
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście ciągłe 1 - górna wartość zakresu wejściowego w [o/oo]
zakresu znamionowego wejścia
Wyjście ciągłe 1 - dolna wartość zakresu wyjścia prądowego (1 =
10uA)
Wyjście ciągłe 1 - górna wartość zakresu wyjścia prądowego (1 =
10uA)
Wyjście ciągłe 1 - załączenie ręczne:
0 – praca normalna, 1 – ustawiona wartość z rejestru 4096,
2- ustawiona wartość z rejestru 4097
zarezerwowany
Adres w sieci Modbus
Tryb transmisji: 0->8n2, 1->8e1, 2->8o1,
3->8n1
Prędkość transmisji: 0->4800, 1->9600
2->19200, 3->38400, 4->57600, 5->115200
zarezerwowany
Uaktualnij zmianę parametrów transmisji
zarezerwowany
Grupa 1, wielkości archiwizowane bit0 – zarezerwowany, bit1U_1, bit2- I_1, ... ,bit15- PF2 ,wg tabl.8
Grupa 1, wielkości archiwizowane bit16- tg2,
bit17-THDU2, ... ,bit31– ΣQ ,wg tabl.8
Grupa 1, wielkości archiwizowane bit32- ΣS,
bit33- PF avg, ... ,bit47- T2 ,wg tabl.8
Grupa 1, wielkości archiwizowane bit48 EnP+,...,bit53-Kolejność
faz wg tabl.8
Grupa 1, wielkość wyzwalająca archiwizację
Grupa 1, typ archiwizacji : 0 – n_on, 1 – noFF, 2 – on,
3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Grupa 1, dolny próg archiwizacji w o/oo
o
0
1000
0
2000
0
1
0
1
0
0x00
00
0x00
00
0x00
00
0x00
00
0x00
00
0
900
Grupa 1, górny próg archiwizacji w /oo
Grupa 1, okres archiwizacji w sekundach
Grupa 2, wielkości archiwizowane bit0 – zarezerwowany, bit1U_1, bit2- I_1, ... ,bit15- PF2 ,wg tabl.8
Grupa 2, wielkości archiwizowane bit16- tg2,
bit17-THDU2, ... ,bit31– ΣQ ,wg tabl.8
Grupa 2, wielkości archiwizowane bit32- ΣS,
bit33- PF avg, ... ,bit47- T2 ,wg tabl.8
Grupa 2, wielkości archiwizowane bit48 EnP+,...,bit53-Kolejność
faz wg tabl.8
1100
1
0x00
00
0x00
00
0x00
00
0x00
00
Grupa 2, wielkość wyzwalająca archiwizację
0x00
00
Grupa 2, typ archiwizacji : 0 – n_on, 1 – noFF, 2 – on,
3 – oFF, 4 – H_on, 5 – HoFF, 6 – 3non, 7 – 3noF,
8 – 3_on, 9 – 3_oF
Grupa 2, dolny próg archiwizacji w o/oo
o
Grupa 2, górny próg archiwizacji w /oo
Grupa 2, okres archiwizacji w sekundach
0
900
1100
1
ND30-07A
44
4124
RW
4125
RW
0,1
4126
4127
4128
4129
4130
RW
RW
RW
RW
RW
0,1
0 .. 2
0,1
4131
RW
0...65535
4132
RW
0...65535
4133
RW
0...65535
4134
RW
0...65535
4135
RW
0...65535
4136
RW
0...65535
4137
RW
0...65535
4138
RW
0...65535
4139
RW
4140
RW
0,1
4141
RW
0 .. 2
4142
4143
RW
RW
20...65535
20...65535
4144
RW
1...4
4145
RW
10...600
4146
4147
4148
RW
RW
RW
0...255
0...65535
80...65535
4149
RW
0,1
4150
RW
0..2
Intrukcja obsługi
zarezerwowany
Kopiowanie archiwum do pamięci archiwum plików
„1 „– kopiuj archiwum do pamięci archiwum plików /tylko te rekordy
które zostały zarejestrowane od ostatniego kopiowania/
Kasowanie całego wewnętrznego archiwum
Separator pola: 0 - przecinek , 1- średnik ; 2 - tabulator ' '
Separator dziesiętny 0 - kropka '.' 1 - przecinek ','
zarezerwowany
zarezerwowany
0
0
,
.
49320
(0xC0A
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :
8=
B3.B2.B1.B0
192.16
8)
356
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu (0x016
IPv4 : B3.B2.B1.B0
4=
1.100)
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:
65535
B3.B2.B1.B0
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format
65280
maski: B3.B2.B1.B0
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format
49320
adresu bramy: B3.B2.B1.B0
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format
257
adresu bramy: B3.B2.B1.B0
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu
0x0808
IPv4 : B3.B2.B1.B0
=8.8
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu 0x0808
IPv4 : B3.B2.B1.B0
=8.8
zarezerwowany
Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego
pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika
od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej
samej sieci lokalnej LAN)
0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować
adres IP oraz maskę podsieci miernika;
1
1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po włączeniu
zasilania lub wybraniu z menu opcji APPL lub wpisania do rejestru
4099 wartości „1” otrzyma adres IP, maskę podsieci oraz adres
bramy od serwera DHCP, adres bramy będzie adresem serwera
który przydzielił parametry miernikowi,
Prędkość transmisji interfejsu Ethernet:
0 – automatyczny wybór prędkości transmisji
0
1 – 10 Mb/s
2 – 100 Mb/s
Numer portu komend serwera FTP
21
Numer portu danych serwera FTP
1025
Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń z usługą Modbus
1
TCP/IP
Czas zamknięcia portu usługi Modbus TCP/IP , wartość wyrażona
60
w sekundach
Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP
1
Numer portu Modbus TCP
502
Numeru portu serwera www
80
Zapamiętanie nowych parametrów interfejsu Ethernet i
przeinicjowanie interfejsu
0 – bez zmian,
0
1 – zapamiętanie nowych parametrów i przeinicjowanie interfejsu
Ethernet,
Język Menu: 0-ENG, 1-PL, 2-DE
1
ND30-07A
45
4151
RW
0,1
4152
RW
0,1
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
0..59
0...2359
101…1231
2015…2077
Intrukcja obsługi
zarezerwowany
Zapis parametrów standardowych (wraz w wyzerowaniem energii
oraz min, max i parametrów uśrednionych) łącznie z Ethernetem,
Sekundy
Godzina *100 + Minuty
Miesiąc * 100 + dzień
Rok
zarezerwowany
zarezerwowany
zarezerwowany
0
0
0
0
101
2015
Wartości przełączeń warunków alarmów zapisane w rejestrach 4036, 4037, 4054, 4055, 4067, 4068, 4076,
4077, 4085, 4086 są pomnożone przez 10 np. wartość 100 % należy zapisać „1000”.
Dolne i górne wartości zakresu wejściowego wyjścia ciągłego zapisane w rejestrach 4094, 4095 są
pomnożone przez 10 np. wartość 100 % należy zapisać „1000”.
Dolne i górne wartości zakresu wyjścia prądowego zapisane w rejestrach 4096, 4097 są pomnożone przez
100 np. wartość 20mA należy zapisać „2000”.
Tablica 17
Adres
rejestru
Operacje
Zakres
Opis
Domy lnie
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
Rejestr 1 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 2 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 3 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 4 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 5 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 6 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 7 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 8 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 9 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 10 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 11 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 12 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 13 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 14 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 15 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 16 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 17 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 18 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 19 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 20 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 21 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 22 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 23 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 24 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 25 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 26 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 27 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 28 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 29 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 30 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 31 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 32 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 33 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 34 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 35 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 36 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 37 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
ND30-07A
46
Intrukcja obsługi
Adres
rejestru
Operacje
Zakres
Opis
Domy lnie
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7500 .. 7957
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7559
7560
7561
7566
7567
4260
RW
0,1
Rejestr 38 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 39 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 40 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 41 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 42 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 43 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 44 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 45 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 46 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 47 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 48 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 49 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 50 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 51 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 52 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 53 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 54 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 55 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 56 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 57 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 58 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 59 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Rejestr 60 programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Przywróć grupę fabryczną 0 – bez zmian, 1 – przywróć grupę
fabryczną
0
Tablica 18
Adres rejestrów
Adres rejestru
16 bit
2x16 1032/
32 bit
2x16 3210
7200/7000
7400
7202/7002
7401
7204/7004
7402
7206/7006
7403
7208/7008
7404
7210/7010
7405
7212/7012
7406
7214/7014
7407
7216/7016
7408
7218/7018
7409
7220/7020
7410
7222/7022
7411
7224/7024
7412
7226/7026
7413
7228/7028
7414
7230/7030
7415
7232/7032
7416
7234/7034
7417
7236/7036
7418
7238/7038
7419
7240/7040
7420
7242/7042
7421
7244/7044
7422
7246/7046
7423
7248/7048
7424
Operacje
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Opis
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4200
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4201
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4202
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4203
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4204
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4205
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4206
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4207
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4208
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4209
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4210
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4211
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4212
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4213
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4214
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4215
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4216
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4217
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4218
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4219
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4220
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4221
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4222
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4223
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4224
ND30-07A
7250/7050
7252/7052
7254/7054
7256/7056
7258/7058
7260/7060
7262/7062
7264/7064
7266/7066
7268/7068
7270/7070
7272/7072
7274/7074
7276/7076
7278/7078
7280/7080
7282/7082
7284/7084
7286/7086
7288/7088
7290/7090
7292/7092
7294/7094
7296/7096
7298/7098
7300/7100
7302/7102
7304/7104
7306/7106
7308/7108
7310/7110
7312/7112
7314/7114
7316/7116
7318/7118
47
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Intrukcja obsługi
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4225
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4226
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4227
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4228
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4229
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4230
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4231
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4232
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4233
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4234
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4235
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4236
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4237
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4238
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4239
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4240
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4241
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4242
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4243
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4244
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4245
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4246
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4247
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4248
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4249
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4250
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4251
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4252
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4253
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4254
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4255
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4256
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4257
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4258
Zawartość rejestru ustawionego w rejestrze 4259
Tablica 19
Adres
rejestru
Operacje
Zakres
4300
RW
1…3
4301
4302
RW
RW
0 .. 3600
4303
RW
0x0001...0x03FF
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
Opis
Poziom jasności: 1 – Minimalny, 2- Średni
3 - Maksymalny
Czas do min. jasności
zarezerwowany
Włączenie wyświetlania stron Bit0 – strona 1, Bit1
– strona 2, ...Bit9 - strona10
zarezerwowany
Strona 1 wyświetlacz 1, U1
Strona 1 wyświetlacz 2, U2
Strona 1 wyświetlacz 3, U3
Strona 1 wyświetlacz 4, f
Strona 1 wyświetlacz 5, I1
Strona 1 wyświetlacz 6, I2
Strona 1 wyświetlacz 7, I3
Strona 1 wyświetlacz 8, I avg
Strona 2 wyświetlacz 1, U12
Strona 2 wyświetlacz 2, U23
Strona 2 wyświetlacz 3, U31
Domy lnie
3
0
0
0x03FF
1
10
19
37
2
11
20
28
38
39
40
ND30-07A
Adres
rejestru
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
Operacje
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
48
Intrukcja obsługi
Zakres
Opis
Domy lnie
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
Strona 2 wyświetlacz 4,U123
Strona 2 wyświetlacz 5, ΣP
Strona 2 wyświetlacz 6, ΣQ
Strona 2 wyświetlacz 7, ΣS
Strona 2 wyświetlacz 8, PF avg
Strona 3 wyświetlacz 1, P1
Strona 3 wyświetlacz 2, P2
Strona 3 wyświetlacz 3, P3
Strona 3 wyświetlacz 4, ΣP
Strona 3 wyświetlacz 5, PF1
Strona 3 wyświetlacz 6, PF2
Strona 3 wyświetlacz 7, PF3
Strona 3 wyświetlacz 8, PF avg
Strona 4 wyświetlacz 1, P1
Strona 4 wyświetlacz 2, P2
Strona 4 wyświetlacz 3, P3
Strona 4 wyświetlacz 4, ΣP
Strona 4 wyświetlacz 5, Q1
Strona 4 wyświetlacz 6, Q2
Strona 4 wyświetlacz 7, Q3
Strona 4 wyświetlacz 8, ΣQ
Strona 5 wyświetlacz 1, THD U1
Strona 5 wyświetlacz 2, THD U2
Strona 5 wyświetlacz 3, THD U3
Strona 5 wyświetlacz 4, THD U
Strona 5 wyświetlacz 5, THD I1
Strona 5 wyświetlacz 6, THD I2
Strona 5 wyświetlacz 7, THD I3
Strona 5 wyświetlacz 8, THD I
Strona 6 wyświetlacz 1, U1
Strona 6 wyświetlacz 2, I1
Strona 6 wyświetlacz 3, P1
Strona 6 wyświetlacz 4, Q1
Strona 6 wyświetlacz 5, S1
Strona 6 wyświetlacz 6, PF1
Strona 6 wyświetlacz 7, tg1
Strona 6 wyświetlacz 8, f
Strona 7 wyświetlacz 1, U2
Strona 7wyświetlacz 2, I2
Strona 7wyświetlacz 3, P2
Strona 7 wyświetlacz 4, Q2
Strona 7 wyświetlacz 5, S2
Strona 7 wyświetlacz 6, PF2
Strona 7wyświetlacz 7, tg2
Strona 7 wyświetlacz 8, f
Strona 8 wyświetlacz 1, U3
Strona 8 wyświetlacz 2, I3
Strona 8 wyświetlacz 3, P3
Strona 8 wyświetlacz 4, Q3
Strona 8 wyświetlacz 5, S3
Strona 8 wyświetlacz 6, PF3
Strona 8 wyświetlacz 7, tg3
Strona 8 wyświetlacz 8, f
Strona 9 wyświetlacz 1, ΣP
Strona 9 wyświetlacz 2, ΣQ
41
30
31
32
33
3
12
21
30
6
15
24
33
3
12
21
30
4
13
22
31
8
17
26
35
9
18
27
36
1
2
3
4
5
6
7
37
10
11
12
13
14
15
16
37
19
20
21
22
23
24
25
37
30
31
ND30-07A
49
Adres
rejestru
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
Operacje
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
4384
RW
00..49
4385
RW
0..3
Adres
rejestru
Operacje
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
4411
R
0..65535
4412
R
0..65535
4413
R
0..65535
4414
R
0..65535
4415
4416
4417
4418
4419
4420
R
R
R
R
R
R
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
4421
R
0...65535
4422
R
0...65535
4423
R
0...65535
4424
4425
R
R
Intrukcja obsługi
Zakres
Opis
Domy lnie
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
00..49
Strona 9 wyświetlacz 3, I avg
Strona 9 wyświetlacz 4 I(N)
Strona 9 wyświetlacz 5, P DMD
Strona 9 wyświetlacz 6, S DMD
Strona 9 wyświetlacz 7, I DMD
Strona 9 wyświetlacz 8, f
Strona 10 wyświetlacz 1, ΣP
Strona 10 wyświetlacz 2, ΣQ
Strona 10 wyświetlacz 3, ΣS
Strona 10 wyświetlacz 4, En S
Strona 10 wyświetlacz 5, +En P
Strona 10 wyświetlacz 6, -En P
29
45
42
43
44
37
30
31
32
52
48
49
50
Strona 10 wyświetlacz 7,
En Q
Strona 10 wyświetlacz 8,
En Q
Przywróć strony fabryczne
0 - nie
1 - 3Ph/4W
2 - 3Ph/3W
3 - 1PH/2W
51
0
Tablica 20
Zakres
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
0..65535
Opis
zarezerwowany
Identyfikator
Wersja bootloadera x 100
Wersja programu x100
zarezerwowany
Kod wykonania
Napięcie nominalne x10
Napięcie nominalne x10
Prąd nominalny (1 A) x 100
Prąd nominalny (5 A) x 100
zarezerwowany
Siódmy i szósty bajt (B7.B6) numeru seryjnego , format
B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0
Piąty i czwarty bajt (B5.B4) numeru seryjnego , format
B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) numeru seryjnego , format
B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) numeru seryjnego , format
B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0
Rejestr statusu 1– opis poniżej
Rejestr statusu 2– opis poniżej
Rejestr statusu 3– opis poniżej
Rejestr statusu 4– opis poniżej
Rejestr statusu 5– opis poniżej
Rejestr statusu 6– opis poniżej
Piąty i czwarty bajt (B5.B4) adresu MAC miernika, format
B5:B4:B3:B2:B1:B0
Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu MAC miernika, format
B5:B4:B3:B2:B1:B0
Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu MAC miernika, format
B5:B4:B3:B2:B1:B0
zarezerwowany
zarezerwowany
Domy lnie
D9
577/2300
1100/4000
100
500
0
0
0
0
0
0
0
0
ND30-07A
50
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
0..152
0..65535
0..152
0..65535
0..152
0..65535
0..152
0..65535
0..152
0..65535
4443
R
0..1000
4444
R
0..1000
4445
R
0..1000
4446
R
0..1000
0..2000
0..2000
0..1000
0..1000
0..1000
Intrukcja obsługi
Energia czynna pobierana, dwa starsze bajty
Energia czynna pobierana, dwa młodsze bajty
Energia czynna oddawana, dwa starsze bajty
Energia czynna oddawana, dwa młodsze bajty
Energia bierna indukcyjna, dwa starsze bajty
Energia bierna indukcyjna, dwa młodsze bajty
Energia bierna pojemnościowa, dwa starsze bajty
Energia bierna pojemnościowa, dwa młodsze bajty
Energia pozorna , dwa starsze bajty
Energia pozorna , dwa młodsze bajty
zarezerwowany
zarezerwowany
Rezystancja Pt100 x100 (T1)
Rezystancja Pt100 x100 (T2)
Zapełnienie archiwum plików w o/oo
Zapełnienie pamięci wewnętrznej archiwum grupy 1 w o/oo
Zapełnienie pamięci wewnętrznej archiwum grupy 2 w o/oo
Łączne zapełnienie pamięci wewnętrznej archiwum
dla grupy 1 i 2 w o/oo
Procentowy postęp przy kopiowaniu wewnętrznego archiwum
do archiwum plików dla grupy 1 w o/oo
Procentowy postęp przy kopiowaniu wewnętrznego archiwum
do archiwum plików dla grupy 2 w o/oo
Łączny procentowy postęp przy kopiowaniu wewnętrznego
archiwum do archiwum plików dla grupy 1 i 2 w o/oo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Energie są udostępniane w setkach watogodzin (Varogodzin) w podwójnych rejestrach 16-bitowych, dlatego
przy przeliczaniu wartości poszczególnych energii z rejestrów należy podzielić je przez 100 tj.:
Energia czynna pobierana = (wartość rej.4426 x 65536 + wartość rej. 4427) / 100 [kWh]
Energia czynna oddawana = (wartość rej.4428 x 65536 + wartość rej. 4429) / 100 [kWh]
Energia bierna indukcyjna = (wartość rej.4430 x 65536 + wartość rej. 4431) / 100 [kVarh]
Energia bierna pojemnościowa = (wartość rej.4432 x 65536 + wartość rej. 4433) / 100 [kVarh]
Energia pozorna = (wartość rej.4434 x 65536 + wartość rej. 4435) / 100 [kVAh]
Rejestr Statusu 1 urz dzenia (adres 4415, R):
Bit 15 – „1” – uszkodzenie pamięci FRAM
Bit 14 – „1” – brak kalibracji wejścia
Bit 13 – „1” – brak kalibracji wyjścia
Bit 12 – „1” – błąd kalibracji PT100
Bit 11 – „1” – błąd w rejestrach konfiguracyjnych
Bit 10 – „1” – błąd w rejestrach wyświetlanych stron
Bit 9 – „1” – błąd w rejestrach konfiguracji
programowalnej grupy rejestrów do odczytu
Bit 8 – „1” – błąd wartości energii
Bit 7 – „1” – błąd kolejności faz
Bit 6 – „1” – zarezerwowany
Bit 5 – „1” – zarezerwowany
Bit 4 – „1” – obecność wyjścia analogowego
Bit 3 – „1” – obecność PT100
Bit 2 – „1” – obecność Ethernetu i pamięci wewnętrznej
Bit 1 – „1” – zużyta bateria czasu RTC
Bit 0 – zarezerwowany
Rejestr Statusu 2 – (adres 4416, R):
Bit 15 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 3 dla
alarmu 2
Bit 14 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 2 dla
alarmu 2
Bit 13 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 1 dla
alarmu 2
Bit 12 - „1” – sygnalizacja wystąpienia alarmu 2
Bit 11 - „1” – alarm 2 warunek 3 aktywny
Bit 10 – „1” – alarm 2 warunek 2 aktywny
Bit 9 – „1” – alarm 2 warunek 1 aktywny
Bit 8 – „1” – alarm 2 aktywny
Bit 7 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 3 dla
alarmu 1
Bit 6 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 2 dla
alarmu 1
Bit 5 - „1” – sygnalizacja wystąpienia warunku 1 dla
alarmu 1
Bit 4 - „1” – sygnalizacja wystąpienia alarmu 1
Bit 3 - „1” – alarm 1 warunek 3 aktywny
Bit 2 – „1” – alarm 1 warunek 2 aktywny
Bit 1 – „1” – alarm 1 warunek 1 aktywny
Bit 0 – „1” – alarm 1 aktywny
ND30-07A
51
Intrukcja obsługi
Rejestr Statusu 3 – (adres 4417, R): Status archiwum plików
Bit 15 – podłączony Ethernet
Bit 14 – zarezerwowany
Bit 13 – zarezerwowany
Bit 12 – zarezerwowany
Bit 11 –„0”- oczekiwanie na spełnienie warunków archiwizacji,
„1” - archiwizacja w 2-ej grupie archiwizacji,
Bit 10 –„0”- oczekiwanie na spełnienie warunków archiwizacji,
„1”- archiwizacja w 1-ej grupie archiwizacji,
Bit 9 – zarezerwowany
Bit 8 – Grupa 2 archiwizacji załączona
Bit 7 – Grupa 1 archiwizacji załączona
Bit 6 – zarezerwowany
Bit 5 – kopiowanie pamięci wewnętrznej do
archiwum plików z 2 -ej grupy archiwizacji,
Bit 4 – kopiowanie pamięci wewnętrznej do
archiwum plików z 1 -ej grupy archiwizacji,
Bit 3 – Archiwum plików zapełnione, ( poniżej 14 dni
do zapełnienia archiwum plików przy 1 sek.
interwale )
Bit 2 – Archiwum plików zapełnione w 70%
Bit 1 – Archiwum plików zainicjowane poprawnie
Bit 0 – Błąd systemu archiwum plików
Rejestr Statusu 4 –(adres 4418, R) charakter mocy biernej :
Bit 15 – synchronizacja pomiaru z fazą L3
Bit 14 – synchronizacja pomiaru z fazą L2
Bit 13 – synchronizacja pomiaru z fazą L1
Bit 12 - synchronizacja pomiaru od prądu
Bit 11 – „1” – pojemnościowy 3L maksimum
Bit 10 – „1” – pojemnościowy 3L minimum
Bit 9 – „1” – pojemnościowy 3L
Bit 8 – „1” – pojemnościowy L3 maksimum
Bit 7 – „1” – pojemnościowy L3 minimum
Bit 6 – „1” – pojemnościowy L3
Bit 5 – „1” – pojemnościowy L2 maksimum
Bit 4 – „1” – pojemnościowy L2 minimum
Bit 3 – „1” – pojemnościowy L2
Bit 2 – „1” – pojemnościowy L1 maksimum
Bit 1 – „1” – pojemnościowy L1 minimum
Bit 0 – „1” – pojemnościowy L1
Rejestr Statusu 5 –(adres 4419, R)
Bit 8 – „1” – alarm
Bit 7 – „1” – alarm
Bit 6 – „1” – alarm
Bit 5 – „1” – alarm
Bit 4 – „1” – alarm
Bit 3 – „1” – alarm
Bit 2 – „1” – alarm
Bit 1 – „1” – alarm
Bit 0 – „1” – alarm
1, warunek 3 dla fazy L3 aktywny
1, warunek 3 dla fazy L2 aktywny
1, warunek 3 dla fazy L1 aktywny
1, warunek 2 dla fazy L3 aktywny
1, warunek 2 dla fazy L2 aktywny
1, warunek 2 dla fazy L1 aktywny
1, warunek 1 dla fazy L3 aktywny
1, warunek 1 dla fazy L2 aktywny
1, warunek 1 dla fazy L1 aktywny
Rejestr Statusu 6 –(adres 4420, R)
Bit 8 – „1” – alarm
Bit 7 – „1” – alarm
Bit 6 – „1” – alarm
Bit 5 – „1” – alarm
Bit 4 – „1” – alarm
Bit 3 – „1” – alarm
Bit 2 – „1” – alarm
Bit 1 – „1” – alarm
Bit 0 – „1” – alarm
2, warunek 3 dla fazy L3 aktywny
2, warunek 3 dla fazy L2 aktywny
2, warunek 3 dla fazy L1 aktywny
2, warunek 2 dla fazy L3 aktywny
2, warunek 2 dla fazy L2 aktywny
2, warunek 2 dla fazy L1 aktywny
2, warunek 1 dla fazy L3 aktywny
2, warunek 1 dla fazy L2 aktywny
2, warunek 1 dla fazy L1 aktywny
Tablica 21
Adres
rejestrów
16 bit
2x16 1032/
2x16 3210
6000/8000
6002/8002
6004/8004
6006/8006
6008/8008
6010/8010
6012/8012
Adres
rejestru
32 bit
Operacje
Opis
Jednost
-ka
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
R
R
R
R
R
R
R
Napięcie fazy L1
Prąd fazy L1
Moc czynna fazy L1
Moc bierna fazy L1
Moc pozorna fazy L1
Współczynnik mocy czynnej fazy L1 (PF1=P1/S1))
współczynnik tgϕ fazy L1 (tg1 =Q1/P1)
V
A
W
VAr
VA
-
3Ph 3Ph 1Ph
/
/
/
4W 3W 2W
√
√
√
√
√
√
√
x
√
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√
ND30-07A
52
6014/8014
6016/8016
6018/8018
6020/8020
6022/8022
6024/8024
6026/8026
6028/8028
6030/8030
6032/8032
6034/8034
6036/8036
6038/8038
6040/8040
6042/8042
6044/8044
6046/8046
6048/8048
6050/8050
6052/8052
6054/8054
6056/8056
6058/8058
6060/8060
6062/8062
6064/8064
6066/8066
6068/8068
6070/8070
6072/8072
6074/8074
6076/8076
6078/8078
6080/8080
6082/8082
6084/8084
6086/8086
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
6088/8088
7544
R
6090/8090
7545
R
6092/8092
7546
R
6094/8094
7547
R
6096/8096
7548
R
6098/8098
7549
R
6100/8100
7550
R
6102/8102
7551
R
6104/8104
7552
R
THD U1*
THD I1
Napięcie fazy L2
Prąd fazy L2
Moc czynna w fazie L2
Moc bierna fazy L2
Moc pozorna fazy L2
Współczynnik mocy czynnej fazy L2 (PF2=P2/S2))
współczynnik tgϕ fazy L2 (tg2 =Q2/P2)
THD U2*
THD I2
Napięcie fazy L3
Prąd fazy L3
Moc czynna fazy L3
Moc bierna fazy L3
Moc pozorna fazy L3
Współczynnik mocy czynnej fazy L3 (PF3=P3/S3))
współczynnik tgϕ fazy L3 (tg3 =Q3/P3)
THD U3*
THD I3
Napięcie 3-fazowe średnie
Prąd 3-fazowy średni
Moc 3-fazowa czynna (P1+P2+P3)
Moc 3-fazowa bierna (Q1+Q2+Q3)
Moc 3-fazowa pozorna (S1+S2+S3)
współczynnik mocy czynnej 3-fazowej (PF=P/S)
współczynnik tgϕ 3-fazowy średni (tg=Q/P)
THD U* 3-fazowe średnie
THD I 3-fazowe średnie
Częstotliwość
Napięcie międzyfazowe L1-2
Napięcie międzyfazowe L2-3
Napięcie międzyfazowe L3-1
Napięcie międzyfazowe średnie
moc czynna uśredniona ( P Demand )
moc pozorna uśredniona (S Demand )
prąd uśredniony (I Demand)
Prąd w przewodzie neutralnym(wyliczany z
wektorów)
Energia czynna pobierana 3-fazowa (ilość
przepełnień rejestru 7546, zerowana po
przekroczeniu 9999,9 MWh)
Energia czynna pobierana 3 –fazowa (licznik
zliczający do 99999,99 kWh)
Energia czynna oddawana 3-fazowa (ilość
przepełnień rejestru 7548, zerowana po
przekroczeniu 9999,9 MWh)
Energia czynna oddawana 3 –fazowa (licznik
zliczający do 99999,99 kWh)
Energia bierna indukcyjna 3-fazowa (ilość
przepełnień rejestru 7550, zerowana po
przekroczeniu 9999,9 MVArh)
Energia bierna indukcyjna 3 –fazowa (licznik
zliczający do 99999,99 kVArh)
Energia bierna pojemnościowa 3-fazowa (ilość
przepełnień rejestru 7552, zerowana po
przekroczeniu 9999,9 MVArh)
Energia bierna pojemnościowa 3 –fazowa (licznik
zliczający do 99999,99 kVArh)
Intrukcja obsługi
%
%
V
A
W
VAr
VA
%
%
V
A
W
VAr
VA
%
%
V
A
W
VAr
VA
%
%
f
V
V
V
V
W
VA
A
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
x
x
x
x
x
x
x
x
√
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
x
x
x
x
x
x
x
A
√
x
x
100
MWh
√
√
√
kWh
√
√
√
100
MWh
√
√
√
kWh
√
√
√
100
MVArh
√
√
√
kVArh
√
√
√
100
MVArh
√
√
√
kVArh
√
√
√
ND30-07A
53
6106/8106
7553
R
6108/8108
7554
R
6110/8110
6112/8112
6114/8114
6116/8116
6118/8118
6120/8120
6122/8122
6124/8124
6126/8126
6128/8128
6130/7130
6132/8132
6134/8134
6136/8136
6138/8138
6140/8140
6142/8142
6144/8144
6146/8146
6148/8148
6150/8150
6152/8152
6154/8154
6156/8156
6158/8158
6160/8160
6162/8162
6164/8164
6166/8166
6168/8168
6170/8170
6172/8172
6174/8174
6176/8176
6178/8178
6180/8180
6182/8182
6184/8184
6186/8186
6188/8188
6190/8190
6192/8192
6194/8194
6196/8196
6198/8198
6200/8200
6202/8202
6204/8204
6206/8206
6208/8208
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Energia pozorna (ilość przepełnień rejestru 7554,
zerowana po przekroczeniu 9999,9 MVAh)
Energia pozorna (licznik zliczający do 99999,99
kVAh)
Czas – sekundy
Czas – godziny, minuty
Data – miesiąc, dzień
Rok – 2014 - 2100
Rejestr statutu 1
Rejestr statutu 2
Rejestr statutu 3
Rejestr statutu 4
Rejestr statutu 5
Rejestr statutu 6
Wysterowanie wyjścia ciągłego 1
Temperatura Pt100 1
Temperatura PT100 2
Napięcie L1 min
Napięcie L1 max
Napięcie L2 min
Napięcie L2 max
Napięcie L3 min
Napięcie L3 max
Prąd L1 min
Prąd L1 max
Prąd L2 min
Prąd L2 max
Prąd L3 min
Prąd L3 max
Moc czynna L1 min
Moc czynna L1 max
Moc czynna L2 min
Moc czynna L2 max
Moc czynna L3 min
Moc czynna L3 max
Moc bierna L1 min
Moc bierna L1 max
Moc bierna L2 min
Moc bierna L2 max
Moc bierna L3 min
Moc bierna L3 max
Moc pozorna L1 min
Moc pozorna L1 max
Moc pozorna L2 min
Moc pozorna L2 max
Moc pozorna L3 min
Moc pozorna L3 max
Współczynnik mocy (PF) L1 min
Współczynnik mocy (PF) L1 max
Współczynnik mocy (PF) L2 min
Współczynnik mocy (PF) L2 max
Współczynnik mocy (PF) L3 min
Współczynnik mocy (PF) L3 max
Stosunek mocy biernej do czynnej L1 min
Intrukcja obsługi
100
MVAh
√
√
√
kVAh
√
√
√
sek
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
x
x
x
x
mA
°C
°C
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
W
W
W
W
W
W
Var
Var
Var
Var
Var
Var
VA
VA
VA
VA
VA
VA
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
x
x
x
x
√
√
x
x
x
x
√
√
x
x
x
x
√
ND30-07A
54
6210/8210
6212/8212
6214/8214
6216/8216
6218/8218
6220/8220
6222/8222
6224/8224
6226/8226
6228/8228
6230/8230
6232/8232
6234/8234
6236/8236
6238/8238
6240/8240
6242/8242
6244/8244
6246/8246
6248/8248
6250/8250
6252/8252
6254/8254
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
6256/8256
7628
R
6258/8258
7629
R
6260/8260
6262/8262
6264/8264
6266/8266
6268/8268
6270/8270
6272/8272
6274/8274
6276/8276
6278/8278
6280/8280
6282/8282
6284/8284
6286/8286
6288/8288
6290/8290
6292/8292
6294/8294
6296/8296
6298/8298
6300/8300
6302/8302
6304/8304
6306/8306
6308/8308
6310/8310
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Stosunek mocy biernej do czynnej L1 max
Stosunek mocy biernej do czynnej L2 min
Stosunek mocy biernej do czynnej L2 max
Stosunek mocy biernej do czynnej L3 min
Stosunek mocy biernej do czynnej L3 max
Napięcie międzyfazowe L1-2 min
Napięcie międzyfazowe L1-2 max
Napięcie międzyfazowe L2-3 min
Napięcie międzyfazowe L2-3 max
Napięcie międzyfazowe L3-1 min
Napięcie międzyfazowe L3-1 max
Napięcie 3-fazowe średnie min
Napięcie 3-fazowe średnie max
Prąd 3-fazowy średni min
Prąd 3-fazowy średni max
Moc czynna 3-fazowa min
Moc czynna 3-fazowa max
Moc bierna 3-fazowa min
Moc bierna 3-fazowa max
Moc pozorna 3-fazowa min
Moc pozorna 3-fazowa max
Współczynnik mocy (PF) min
Współczynnik mocy (PF) max
Stosunek mocy biernej do czynnej 3-fazowy
średni min
Stosunek mocy biernej do czynnej 3-fazowy
średni max
Częstotliwość min
Częstotliwość max
Napięcie międzyfazowe średnie min
Napięcie międzyfazowe średnie max
Moc czynna uśredniona (P Demand) min
Moc czynna uśredniona (P Demand) max
Moc pozorna uśredniona (S Demand) min
Moc pozorna uśredniona (S Demand) max
Prąd uśredniony (I Demand) min
Prąd uśredniony (I Demand) max
Prąd w przewodzie neutralnym min
Prąd w przewodzie neutralnym max
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
THD U1 min
THD U1 max
THD U2 min
THD U2 max
THD U3 min
THD U3 max
THD U min
THD U max
THD I1 min
THD I1 max
Intrukcja obsługi
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
W
W
var
var
VA
VA
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
√
√
x
-
√
√
x
Hz
Hz
V
V
W
W
VA
VA
A
A
A
A
°C
°C
°C
°C
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
√
√
ND30-07A
6312/8312
6314/8314
6316/8316
6318/8318
6320/8320
6322/8322
6324/8324
6326/8326
:
:
6420/8420
6422/8422
6424/8424
6426/8426
:
:
6520/8520
6522/8522
6524/8524
6526/8526
:
:
6620/8620
6622/8622
6624/8624
6626/8626
:
:
6720/8720
6722/8722
6724/8724
6726/8726
:
:
6820/8820
6822/8822
6824/8824
6826/8826
:
:
6920/8920
6922/8922
55
7656
7657
7758
7759
7660
7661
7662
7663
:
:
7710
7711
7712
7713
:
:
7760
7761
7762
7763
:
:
7810
7811
7812
7813
:
:
7860
7861
7862
7863
:
:
7910
7911
7912
7913
:
:
7960
7961
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
THD I2 min
THD I2 max
THD I3 min
THD I3 max
THD I min
THD I max
HarU1[2] 2-ga harmoniczna napięcia fazy L1
HarU1[3] 3-cia harmoniczna napięcia fazy L1
:
:
HarU1[50] 50-ta harmoniczna napięcia fazy L1
HarU1[51] 51-sza harmoniczna napięcia fazy L1
HarU2[2] 2-ga harmoniczna napięcia fazy L2
HarU2[3] 3-cia harmoniczna napięcia fazy L2
:
:
HarU2[50] 50-ta harmoniczna napięcia fazy L2
HarU2[51] 51-sza harmoniczna napięcia fazy L2
HarU3[2] 2-ga harmoniczna napięcia fazy L3
HarU3[3] 3-cia harmoniczna napięcia fazy L3
:
:
HarU3[50] 50-ta harmoniczna napięcia fazy L3
HarU3[51] 51-sza harmoniczna napięcia fazy L3
HarI1[2] 2-ga harmoniczna prądu fazy L1
HarI1[3] 3-cia harmoniczna prądu fazy L1
:
:
HarI1[50] 50-ta harmoniczna prądu fazy L1
HarI1[51] 51-sza harmoniczna prądu fazy L1
HarI2[2] 2-ga harmoniczna prądu fazy L2
HarI2[3] 3-cia harmoniczna prądu fazy L2
:
:
HarI2[50] 50-ta harmoniczna prądu fazy L2
HarI2[51] 51-ta harmoniczna prądu fazy L2
HarI3[2] 2-sza harmoniczna prądu fazy L3
HarI3[3] 3-cia harmoniczna prądu fazy L3
:
:
HarI3[50] 50-ta harmoniczna prądu fazy L3
HarI3[51] 51-sza harmoniczna prądu fazy L3
Intrukcja obsługi
%
%
%
%
%
%
%
%
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
x
x
√
√
%
%
%
%
√
√
√
√
x
x
x
x
√
√
%
%
%
%
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
%
%
%
%
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
%
%
%
%
√
√
√
√
x
x
x
x
√
√
x
x
%
%
%
%
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
%
%
√
√
x
x
x
x
* W układzie trójfazowym 3-przewodowym (3Ph/3W) odpowiednio THD U12, THD U23, THD U31,
THD U123
x
x
√
√
ND30-07A
56
Intrukcja obsługi
11 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA
11.1 Aktualizacja strony www miernika
Uaktualnienie strony www można wykonać poprzez iserwer FTP.
Aktualizacji strony www miernika dokonujemy w zakładce Aktualizacja strony www. Należy skopiować plik
ND30_upd.tar do folderu głównego miernika. Następnie wyłączyć i włączyć miernik tj. wykonać Reset
miernika. Nastąpi rozpakowanie pliku ND30_upd.tar do właściwych folderów. Może to trwać około 1 minuty.
Na ekranie miernika pojawią się komunikaty informujące o postępie procesu rozpakowania.
a)
b)
Rys.32. Widok okna a) logowanie, b) plik aktualizacyjny strony www
ND30-07A
57
Intrukcja obsługi
11.2 Aktualizacja firmware - programu głównego miernika
W miernikach ND30 zaimplementowano funkcję umożliwiającą uaktualnienie oprogramowania z komputera
PC z oprogramowaniem eCon. Bezpłatne oprogramowanie eCon oraz pliki aktualizacyjne są dostępne na
stronie www.lumel.com.pl. Uaktualnienie oprogramowania miernika (firmware) można wykonać poprzez
interfejs RS485. Aktualizacji dokonujemy w zakładce LUMEL UPDATER.
a)
b)
Rys.33. Widok okna programu: a) eCon, b) uaktualniania oprogramowania
Uwaga! Po uaktualnieniu oprogramowania należy ustawić nastawy fabryczne miernika, dlatego zalecane
jest wstępne zachowanie parametrów miernika przed uaktualnieniem przy użyciu oprogramowania eCon.
Po uruchomieniu programu eCon należy ustawić w ustawieniach port szeregowy, prędkość, tryb i adres
miernika. Następnie wybrać miernik ND30 i kliknąć Konfiguruj. Aby odczytać wszystkie ustawienia należy
kliknąć ikonę strzałki w dół, następnie ikonę dyskietki aby zapisać ustawienia do pliku (potrzebne do
późniejszego ich przywrócenia). Po wybraniu opcji Aktualizuj firmware (w prawym górnym rogu ekranu)
otworzone zostanie okno Lumel Updater (LU) – Rys. 33 b. Wcisnąć Connect. W oknie informacyjnym
Messages są umieszczane informacje o przebiegu procesu aktualizacji. Przy prawidłowo otwartym porcie
wyświetlony jest napis Port opened. W mierniku wejście w tryb uaktualniania wykonywane jest na dwa
sposoby: zdalnie przez LU (na podstawie ustawień w eCon – adres, tryb, prędkość, port COM) oraz
(przy wejściu w tryb bootloadera
poprzez załączenie zasilania miernika przy wciśniętym przycisku
przyciskiem, parametry komunikacji: prędkość 9600, RTU8N2, adres 1). Na wyświetlaczu pojawi się napis
boot z wersją bootloadera, natomiast w programie LU wyświetlony zostaje komunikat Device found oraz
nazwa i wersja programu podłączonego urządzenia. Należy wcisnąć przycisk „...” i wskazać plik
aktualizacyjny miernika. Przy prawidłowo otwartym pliku pojawia się informacja File opened. Należy wcisnąć
przycisk Send. Po zakończonym pozytywnie uaktualnieniu miernik przechodzi do normalnej pracy,
natomiast w oknie informacyjnym pojawia się napis Done oraz czas trwania aktualizacji. Po zamknięciu
okna LU, należy przejść do grupy parametrów Parametry serwisowe, zaznaczyć opcję Ustaw parametry
domy lne miernika i wcisnąć przycisk Przywró . Następnie należy wcisnąć ikonę folderu aby otworzyć
wcześniej zapisany plik z ustawieniami i nacisnąć ikonę strzałki w górę aby zapisać ustawienia w mierniku.
Aktualną wersję oprogramowania można również sprawdzić poprzez odczytanie komunikatów powitalnych
miernika po włączeniu zasilania.
Uwaga! Wyłączenie zasilania w trakcie uaktualniania oprogramowania może skutkować trwałym
uszkodzeniem miernika!
ND30-07A
58
Intrukcja obsługi
12 KODY BŁĘDÓW
Podczas pracy miernika na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty o błędach. Niżej przedstawiono
przyczyny błędów.
- Err bat – wyświetlane gdy bateria od wewnętrznego zegara RTC jest zużyta. Pomiar
wykonywany jest po włączeniu zasilania i codziennie o północy. Komunikat wyłączyć można przyciskiem
. Wyłączony komunikat pozostanie nieaktywny do ponownego włączenia miernika;
- Err CAL, Err EE – wyświetlane gdy pamięć w mierniku uległa uszkodzeniu. Miernik należy
odesłać do producenta.
- Err PAr – wyświetlane gdy parametry pracy w mierniku są nieprawidłowe. Należy przywrócić
nastawy fabryczne (z poziomu menu lub przez RS485). Komunikat wyłączyć można
przyciskiem
.
– ∧∧∧∧ – przekroczenie górne. Wartość mierzona jest poza zakresem pomiarowym.
– ∨∨∨∨ – przekroczenie dolne. Wartość mierzona jest poza zakresem pomiarowym.
13 DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe i dopuszczalne bł dy
Wielkość mierzona
Prąd I: 1/5 A
1 A~
5 A~
Napięcie U L-N: 57,7 V~
110 V~
230 V~
400 V~
Napięcie U L-L: 100 V~
190 V~
400 V~
690 V~
Moc czynna P
Moc bierna Q
Moc pozorna S
Energia czynna EnP
Zakres pomiarowy
0,002 ..0,100..1,200 A
0,010 ..0,500.. 6,000 A
...100,00 kA (tr_I≠1)
5,700..11,500 ..70,000 V
11,000..22,000 ..132,00 V
23,000..46,000 .. 276,00 V
40,000..80,000 .. 480,00 V
...1920,0 kV
10,000 ..20,000..120,00 V
19,000 ..38,000..228,00 V
40,000..80,00 .. 480,00 V
69,000..138,00 .. 830,00 V
...1999,0 kV (tr_U≠1)
-19999 MW .. 0,000 W ..
..19999 MW (tr_U≠1,tr_I≠1)
-19999 MVar .. 0,000 Var ..
..19999 MVar (tr_U≠1,tr_I≠1)
0,000 .. 1999,9 VA ..
..19999 MVA (tr_U≠1,tr_I≠1)
0,000 .. 99 999 999, 999 kWh
Tablica 22
L1 L2 L3
•
•
0,2 (PN-EN 61557-12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Współczynnik mocy
czynnej PF
Współczynnik tg
Częstotliwość f
Współczynnik zniekształceń harmonicznych
napięcia THDU, prądu
THDI
0,2 (PN-EN 61557-12)
0,5 (PN-EN 61557-12)
0,5 (PN-EN 61557-12)
1 (PN-EN 61557-12)
0,5 (PN-EN 61557-12)
•
0,51) (PN-EN 61557-12)
0,000 .. 99 999 999, 999 kVarh
•
1 (PN-EN 61557-12)
0,000 .. 99 999 999, 999 kVAh
•
0,5 (PN-EN 61557-12)
/indukcyjna lub pojemnościowa/
Energia pozorna EnS
Klasa
•
/ pobierana lub oddawana /
Energia bierna EnQ
∑
-1,00 .. 0 .. 1,00
•
•
•
•
1 (PN-EN 61557-12)
-1,20 .. 0 .. 1,20
45,000 ..65,000 Hz
•
•
•
•
•
1
0,1 (PN-EN 61557-12)
0,0 .. 100,0 %
•
•
•
•
5 (PN-EN 61557-12)
ND30-07A
Amplitudy harmonicznych
napięcia Uh2 ...Uh51 ,
prądu Ih2 … Ih51
59
0,0 .. 100,0 %
Intrukcja obsługi
•
•
•
II (IEC61000-4-7)
tr_I - Przekładnia przekładnika prądowego = Prąd pierwotny przekładnika / Prąd wtórny przekładnika prądowego,
tr_U - Przekładnia przekładnika napięciowego = Napięcie pierwotne przekładnika / Napięcie wtórne przekładnika napięciowego,
1)
Klasa 0,5 S wg normy PN-EN 62053-22
Pobór mocy:
- w obwodzie zasilania
- w obwodzie napięciowym
- w obwodzie prądowym
≤ 6 VA
≤ 0,5 VA
≤ 0,1 VA
Pole odczytowe
kolorowy ekran graficzny TFT 3,5” o rozdzielczości 320 x 240
pikseli
Wyj cia przeka nikowe (A1, A2)
2 przekaźniki programowalne, styki beznapięciowe zwierne,
obciążalność (rezystancyjna) 0.5 A/250 V a.c. lub 5 A/30 V d.c.
Ilość przełączeń: mechaniczna minimum 5 × 10 6
elektryczna minimum 1 x 10 5
Wyj cie analogowe (0 .. 20 mA)
1 wyjście: 0… 20 mA (4…20mA) programowalne. Rezystancja
obciążenia ≤ 400 Ω . Napięcie dysponowane 10 V. Błąd
podstawowy 0,2 %.
Wej cia (T1, T2)
2 x Pt100, 2 – przewodowe, -50 ..+400 °C, błąd podstawowy 0,5 %
Interfejs szeregowy RS485
Modbus RTU 8N2,8E1,8O1,8N1. Adres 1..247,
Prędkość transmisji 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s
maksymalny czas do rozpoczęcia odpowiedzi: 600 ms
Interfejs Ethernet
10/100 Base-T, Gniazdo RJ45, Serwer WWW. Serwer FTP.
Serwer Modbus TCP/IP, klient DHCP
Próbkowanie
Przetwornik A/C 16-bitowy
Szybkość próbkowania 6,4 kHz dla 50 Hz
7,68 kHz dla 60 Hz
Jednoczesne próbkowanie we wszystkich kanałach,
128 próbek na okres
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n) 1..51
Współczynnik zniekształceń harmonicznych odniesiony do
składowej podstawowej przebiegu THD napięcia, THD prądu
(n=2..51) 0,0 ..100,0 %
Analiza FFT (szybkie przekształcenie Fouriera),
Zegar czasu rzeczywistego
±20 ppm, bateria zegara rzeczywistego CR2032
Rejestracja
Okres archiwizacji (Interwał rejestracji) 1..3600 sek.
Tryby uruchomienia rejestracji: n_on, noFF, on,oFF, H_on,
HoFF, 3non, 3noF, 3_on, 3_oF,
Czas rejestracji: zależny od interwału rejestracji np. dla interwału 1
sek. około 220 dni.
Pamięć archiwum plików 8GB
Zaciski
Przekrój
0.05 .. 2.5 mm²
ND30-07A
60
Śruby zaciskowe
Moment dokręcenia
Intrukcja obsługi
M3
0.5 Nm
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę
od strony czołowej
zacisków
IP 65
IP 20
Masa
0,3 kg
Wymiary
96 x 96 x 77 mm
Warunki odniesienia i znamionowe warunki u ytkowania.
- zasilanie
85..253 V a.c. (40..50..400) Hz lub 90..300 V d.c.
albo 20..40 V a.c. lub 20..60 V d.c.
- sygnał wejściowy:
0 .. 0,1..1,2In; 0,1..0,2..1,2Un dla prądu, napięcia, PFi ,tgi
częstotliwość 45 ..50 .. 60 .. 65 Hz; sinusoidalny ( THD ≤ 8% )
- współczynnik mocy
-1...0...1
- temperatura otoczenia
-10..23..+55 °C, klasa K55 wg PN-EN61557-12
- temperatura magazynowania
-20..+70 °C
- wilgotność
0 .. 40 ..60 ..95 % (niedopuszczalne skroplenia)
- dopuszczalny współczynnik szczytu :
- prądu
- napięcia
2
2
- zewnętrzne pole magnetyczne
≤ 40...400 A/m d.c.
≤ 3 A/m a.c. 50/60 Hz
- przeciążalność krótkotrwała
wejścia napięciowe 5 sek.
2 Un
wejścia prądowe
50 A
1 sek.
- pozycja pracy
- czas nagrzewania
Bateria zegara czasu rzeczywistego:
dowolna
15 min.
CR2032
Bł dy dodatkowe:
w % błędu podstawowego
−
od zmian temperatury otoczenia
< 50 % / 10 °C
−
dla THD > 8%
< 50 %
Normy spełniane przez miernik
Kompatybilno elektromagnetyczna:
− odporność w środowiskach przemysłowych wg PN-EN 61000-6-2
odporność na indukowane napięcia wspólne o częstotliwości radiowej:
● poziom 2 w przedziale częstotliwości 0,15 .. 1 MHz,
● poziom 3 w przedziale częstotliwości 1 MHz .. 80 MHz,
− emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4
Wymagania bezpiecze stwa:
według normy PN-EN 61010-1
•
izolacja między obwodami: podstawowa,
•
kategoria instalacji III dla napięć względem ziemi do 300V
•
kategoria instalacji II dla napięć względem ziemi do 600V
ND30-07A
•
•
•
61
Intrukcja obsługi
stopie zanieczyszczenia 2,
maksymalne napi cie pracy wzgl dem ziemi:
− dla obwodów zasilania i wyj przeka nikowych 300 V
− dla wej cia pomiarowego 500 V
− dla obwodów RS485, Ethernet, wyj analogowych: 50 V
wysoko npm < 2000m,
14 KOD WYKONAŃ
Kod wykona miernika parametrów sieci ND30.
Tablica 23
Miernik
ND30Napi cie wej ciowe (fazowe/mi dzyfazowe) Un
3x57,7/100 V, 3x 230/400 V
3X110/190 V, 3 x 400/690 V
X X X X XX
X
X
1
2
Dodatkowe wyj cia/wej cia
2 przeka niki
2 przeka niki, 1 wyj cie analogowe, 2 wej cia Pt100
Interfejsy
RS485
RS485 i Ethernet, wewn trzna pami systemu plików
Zasilanie
85..253 V a.c., 90..300 V d.c.
20..40 V a.c., 20..60 V d.c.
Rodzaj wykonania
standardowe
specjalne*
Wersja j zykowa
polska
angielska
inna*
Próby odbiorcze
bez dodatkowych wymaga
z atestem kontroli jako ci
wg uzgodnie z odbiorc *
1
2
1
2
* tylko po uzgodnieniu z producentem,
PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA, kod ND30-1 2 2 1 00 P 0 oznacza:
ND30 – miernik ND30,
1 – napi cie wej ciowe 3 x 57,7/100 V, 3 x 230/400 V,
2 – 2 przeka niki, 1 wyj cie analogowe 0..20 mA, 2 wej cia Pt100
2 – RS485 i Ethernet, wewn trzna pami
systemu plików,
1 – Napi cie zasilania 85..253 V a.c., 90..300 V d.c.
00 – wykonanie standardowe,
P – polska wersja j zykowa,
0 – bez wymaga dodatkowych.
1
2
00
XX
P
E
X
0
1
X
Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 106, 45 75 180, 45 75 260
e-mail: [email protected]
Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 207, 45 75 209, 45 75 218, 45 75 341
fax.: (68) 32 55 650
Pracownia systemów automatyki:
tel.: (68) 45 75 228, 45 75 117
ND30-07A
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Podobne dokumenty