Wykaz wystawców na stoisku BMBF

Komentarze

Transkrypt

Wykaz wystawców na stoisku BMBF
POLSKO - NIEMIECKIE ROZMOWY KOOPERACYJNE
Wykaz wystawców na stoisku BMBF według ich obszarów
badawczych, oraz pozostałych wystawców
11. – 14.10.2016, MTP Poznań
_______________________________________________________________________________________
Multiplikatorzy - promowanie technologii innowacyjnych, wspieranie transferu technologii między
jednostkami naukowymi a gospodarką, doradztwo energetyczne i zarządzanie energią, doradztwo
przy zakładaniu firm, przedsięwzięciach inwestycyjnych, w obszarze nowych technologii
D – 18 a
Brandenburg Economic Development Board
Multiplikatorzy - działania wspomagające zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych
UE, wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców w ramach programu EURAXESS
D – 18 b
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytucja konsultingowa i dofinansowująca międzynarodową wymianę naukowców
Doradztwo w zakresie studiów, badań naukowych i możliwości dofinansowania w Niemczech
D – 19
DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej / Przedstawicielstwo w Warszawie
Edukacja środowiskowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, również przy
wykorzystaniu nowych mediów, projekty ze studentami, dziećmi i młodzieżą, ekoturystyka oraz
zrównoważona turystyka
D – 12a
ECO REG Gesellschaft für Ecomanagement und Regionalentwicklung mbH
Kształtowanie środowiska, ochrona przyrody, współpraca z dużymi obszarami chronionymi i ich
centrami informacyjnymi
D – 12b
Gmina Wandlitz, Centrum Parku Krajobrazowego BARNIM PANORAMA, Muzeum
Rolnictwa Wandlitz
Przystosowanie do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem powodziowym w obszarach
nadbrzeżnych, łagodzenie zmian klimatu, drenaż, zarządzanie gospodarką wodną, wykorzystanie
energii odnawialnych przy drenażu i zarządzaniu gospodarką wodną, retencja wody
D–3
Jade University of Applied Sciences
Zintegrowane zarządzanie terenami i zasobami wodnymi, ocena wpływu zmian klimatu,
modelowanie dorzeczy, monitorowanie procesów zachodzących na powierzchni ziemi, systemy
informacji geograficznej (GIS), teledetekcja, statystyka środowiskowa i obliczenia geograficzne
D–9
Friedrich Schiller University Jena, Institute of Geography,
Chair for Geographic Information Science (GIScience)
Rewitalizacja jezior pokopalnianych, projekty koncepcyjne dotyczące ochrony przed powodziami,
modele fizyczne i numeryczne obiektów hydrotechnicznych, standardy ekologiczne dla elektrowni
wodnych, ekologia ryb, przepławki dla ryb
Wody pokopalniane, ekologia wody pitnej, modelowanie danych do prognoz
D–6
Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie
Analizy systemowe, planowanie środowiskowe, wykorzystanie systemów informacji geograficznej
(GIS) do zarządzania zasobami wodnymi, górnictwo/wydobycie, zarządzanie terenami i zasobami,
wizualizacja, przetwarzanie danych, drony
Socjoekonomia: łańcuch wartości, analizy kosztów i korzyści, koncepcje finansowania opłat za
wodę
D – 10
Environmental Engineering and Ecology (EE+E) – Ruhr University of Bochum
Oprogramowanie do zintegrowanego planowania użytkowania gruntów / zarządzania systemami
społeczno-ekologicznymi / mapowaniem i oceną usług ekosystemowych (ES)
D – 5a
Martin Luther University Halle-Wittenberg / Institute of Geosciences and Geography
Strona 1 z 3
POLSKO - NIEMIECKIE ROZMOWY KOOPERACYJNE
Wykaz wystawców na stoisku BMBF według ich obszarów
badawczych, oraz pozostałych wystawców
11. – 14.10.2016, MTP Poznań
_______________________________________________________________________________________
Rozwiązania softwarowe do planowania zintegrowanego użytkowania gruntów, do rozwijania
strategii użytkowania terenów w celu złagodzenia wpływu zmian klimatu, do optymalizowania
regionalnych dostaw biomasy i regionalnego zarządzania gospodarką wodną
D – 5b
PiSolution GmbH
Panele drewnopochodne, płyty wiórowe, technologie sortowania, analizy
recykling i bezpieczeństwo drewna odpadowego, inspekcje elektrowni wiatrowych
D–1
cyklu
życia,
Fraunhofer Institute for Wood Research (WKI)
Opracowywanie nowatorskich substancji, przykładowo produktów biomedycznych, chemicznych
i dodatków do żywności, bazujących na lasach (drewno), rolnictwie, biosystemach morskich
i produktach ubocznych z obróbki biologicznej i przetwarzania żywności
Biotechnologia, adsorpcja, technologie bezpieczeństwa
D – 11
Helmut-Schmidt-University / University of the Federal Armed Forces Hamburg
Wykorzystanie surowców odnawialnych pod kątem materiałowym i energetycznym, produkcja
i wykorzystanie biomasy, badanie właściwości drewna, poprawa właściwości/modyfikacja drewna,
drewno z odzysku; wymagania siedliskowe/ poziom zaopatrzenia gleby w składniki odżywcze
i wodę, zarządzanie i systemy zbiorów, logistyka
D–7
Eberswalde University of Sustainable Development /
Faculty Forest and Environment/ Section Agrar Wood + Faculty of Wood Engineering
Utylizacja biomasy i odpadów resztkowych, klasyfikacja istniejących przepływów materiałów
przy procesach wykorzystania energii, metody charakteryzowania paliw stałych, torrefakcja,
karbonizacja hydrotermiczna, piroliza, uwalnianie związków lotnych i kinetyka spalania, metody
analizy, doradztwo i zalecenia
D – 8a
Fraunhofer-Institute for Environmental, Energy and Safety Technology UMSICHT
Utylizacja biomasy i odpadów resztkowych, monitorowanie składowania biomasy, obróbka
mechaniczna popiołów oraz analizy “starzenia się” popiołów dennych, produkcja peletów/brykietów
i pomiar ich jakości, redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych z istniejących i nowych systemów
ogrzewania bazujących na wiórach drzewnych, rozwój koncepcji dla zasilania energią elektryczną
z biogenicznych pozostałości, rozwój metod charakterystyki paliw
D – 8b
Fraunhofer-Institute for Environmental, Energy and Safety Technology UMSICHT
Technologie bazujące na plazmie niskotemperaturowej, oczyszczanie i aktywowanie wody,
rekultywacja środowiska
D – 2a
INP Greifswald
Technologia pomiarów optycznych, spektroskopia optyczna, czujniki optyczne w przemyśle
i ochronie środowiska, czujniki optyczne do badania jakości wody i monitoringu
przeciwporostowego w systemach wodnych
D – 2b
OPTOSPHERE Spectroscopy GbR
Stabilność dyspersji i emulsji; charakterystyka cząstek; badania wielkości cząstek; badania
materiałowe klejów, powłok, kompozytów; reologia; producent innowacyjnych instrumentów
analitycznych do charakterystyki cząstek
D – 2b
LUM GmbH
Strona 2 z 3
POLSKO - NIEMIECKIE ROZMOWY KOOPERACYJNE
Wykaz wystawców na stoisku BMBF według ich obszarów
badawczych, oraz pozostałych wystawców
11. – 14.10.2016, MTP Poznań
_______________________________________________________________________________________
Przetwórstwo odpadów dla intensywnego odzyskiwania metali (w celu odblokowania potencjału
odpadów zawierających metale niskiej jakości jako źródła dla surowców), recykling metali,
Zrównoważone technologie przetwarzania odpadów, przetwarzanie surowców wtórnych
D – 14a
RWTH Aachen University, Department of Processing and Recycling (I.A.R.)
Biologiczne przetwarzanie odpadów (gnicie, kompostowanie, fermentacja beztlenowa) oraz
uzyskiwanie energii z zasobów odnawialnych
Zrównoważone technologie przetwarzania odpadów, przetwarzanie surowców wtórnych
D – 14b
RWTH Aachen University, Department of Processing and Recycling (I.A.R.)
Urządzenia do przetwarzania pozostałości po oczyszczaniu odpadów (odpady z gospodarstw
domowych, odpady przemysłowe, zużyte opony, odpady plastikowe i biomasa) przy użyciu własnej
technologii termo-katalitycznego zgazowania odpadów – produktami końcowymi są czyste, suche
i wysokokaloryczne gazy, czyste i wysokokaloryczne paliwa płynne i koks
Adaptacja technologii termo-katalitycznego zgazowania odpadów do warunków obowiązujących
w Polsce
D – 16
Global EnerTec AG
Spektroskopowe pomiary on-line ścieków, technologie membranowe, oczyszczanie ścieków
i osadów ściekowych, mikrozanieczyszczenia, pomiary on-line w celu kontroli przebiegu procesów
D – 17a
Westphalian University Gelsenkirchen
Wykorzystanie lokalnych energii odnawialnych (fotowoltaika, kogeneracja itp.) dla mobilności
elektrycznej, samochody elektryczne, infrastruktura do ładowania pojazdów, technologie Internet
Rzeczy (IoT), zarządzanie energią, zarządzanie obiektami
D – 17b
Westphalian University of Applied Sciences / Westphalian EnergyInstitut
Ogniwa paliwowe, magazynowanie energii, fotowoltaika, systemy energetyczne – zintegrowane
rozwiązania dla budynków, miast i regionów
D – 13
NEXT ENERGY, EWE-Research Center for Energy Technology
Innowacje procesowe, zrównoważona produkcja, fabryczna regeneracja, zużycie energii i zasobów
przez urządzenia produkcyjne
D – 15
Chair Manufacturing and Remanufacturing Technology (University of Bayreuth)
Fraunhofer Project Group Process Innovation
Inżynieria lekkich struktur wielomateriałowych, rozwijanie różnych metod łączenia
zaawansowanych lekkich materiałów przy wykorzystaniu zaawansowanych technik łączenia, takich
jak zgrzewanie tarciowe i łączenie na etapie procesu produkcyjnego, określanie właściwości złącz
i ich długookresowego zachowania, analityczne i numeryczne metody do obliczania systemów
wielowarstwowych, opracowywanie innowacyjnych materiałów z wbudowanymi czujnikami
lub siłownikami itp.
D–4
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology (ILK) / TU DRESDEN
Strona 3 z 3