Raport wojewódzki - bip podkarpackie

Komentarze

Transkrypt

Raport wojewódzki - bip podkarpackie
Raport wojewódzki
WOJ. PODKARPACKIE
2013
Dział 1. Wytwarzanie odpadów
Posiadacz odpadów
NIP
REGON
Rodzaj prowadzonej
działalności wg.
klasyfikacji PKD
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
190810
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1430
370509470
Apteka "u Galena" J.
Gawron-Dąbrowska
Firma
Handlowo-Usługowa
"DELFIN" Grzegorz
Kazimierski
8190000242
690010797
180109
8181432025
691620813
000506998
180103
160213
160214
Gabinet Weterynaryjny
Marek Kamiński
1
7941027957
650092929
Masa wytworzonych odpadów [Mg]
Masa odpadów
Sucha masa
odpadów
0,0150
6881025108
8160001768
Rodzaj odpadów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA DOROTA
PIĘKOŚ-GLIWSKA
BANK SPÓŁDZIELCZY
W LEŻAJSKU
N85.12.Z
Kod
odpadów
180202
0,0180
0,0610
0,0390
0,0120
0.14
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno- Usługowo
- Handlowe "ZGODA
N&C" Sp. z o.o.
8140002925
690262748
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
3,8000
120101
24,0000
101003
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Emulsje olejowe zawierające związki
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zgary i żużle odlewnicze
110107
Alkalia trawiące
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120103
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0780
150103
Opakowania z drewna
9,1470
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,4450
120118
130104
130205
150203
200301
EUROMETAL
S.A.Grupa Kapitałowa
"EKO-Świat"
8652230687
831202750
130110
2
0,0200
0,4200
1,4400
0,0200
3,0000
83,3000
285,9800
4,6900
435,0000
1,7110
10,8020
161106
170402
PKP Polskie Linie
Kkolejowe S.A. Zakład
Lini Kolejowych w
rzeszowie
1132316427
017319027 00170
I60.10.Z
11,3600
2 905,9900
080317
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,1410
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
0,0070
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0070
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4640
100101
130208
150102
150203
160214
160216
160601
170101
170201
170204
3
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Aluminium
0,3000
0,7180
0,0630
0,2060
0,7560
0,0790
3,6330
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
249,4800
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
0,0120
55,6770
MIEJSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI
8721267163
850390017
E41.00.A
170401
Miedź, brąz, mosiądz
69,9990
170402
Aluminium
11,1870
170405
Żelazo i stal
170508
190801
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
160216
4
0,0890
3,1000
19,6000
402,7000
6891000400
370271258
020202
8160001857
001095913
120113
Odpady spawalnicze
0,3140
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0150
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0070
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0160
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0060
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0030
170101
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"INTERMED" SP. Z
O.O
6 536,0500
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Odpadowa tkanka zwierzęca
200399
Jan Szczęsny Pex Jan Produkcja Wędlin i
Mięsa Usługi
Rolniczo-Transportowe
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA W
NOWEJ SARZYNIE
10 750,4870
6842201104
370486154
090101
5,0000
0,4500
1,7430
0,0060
72.00
150110
180103
WPS Sp. z o. o.
6871840315
180105512
030104
080111
110108
0,0050
0,2400
0,0300
18,2000
19,9600
120102
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120199
Inne niewymienione odpady
16,6300
140603
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
4,3300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
0,2500
120101
150202
160112
5
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Osady i szlamy z fosforanowania
30,1800
0,1150
10,2750
2,2870
4,8250
160213
170405
6
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0060
790,1000
0,0240
Helena Passzkiewicz
Lekarz Stomatolog
6871051328
370249193
180103
NZOZ A. & Ł.
URBACZKA - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8672205913
180509250
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Karol
Zelman
7922115399
180674026
180103
Prywatny Gabinet
Dermatologiczny Lek.
Anna Drabczyńska
7951967751
651443070
180103
AWAS-Serwis Spółka
z o. o.
NTB Sp. z o.o.
5213177038
017405910
130508
690726580
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,5800
150104
Opakowania z metali
4,9500
0,0360
0,0170
0,0110
1 661,9500
17,4200
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Żelazo i stal
0,1610
0,0020
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1100
160602
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Miedź, brąz, mosiądz
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
160214
160216
170604
F.P.H.U Stal-Met 1
6851640949
180520955
120101
170405
ZeTeChS s.c. Andrzej
Dłużyński i S-ka
8130200055
690452880
130208
170401
7
Centrum Odnowy
Biologicznej Studio
Paznokci
7921582265
651542234
180103
NZOZ '' DIAMED"
Poradnia
Diabetologiczna i
chorób metabolicznych
7951208850
650947992
180103
BEL-MED Indywidualna
Praktyka Położnej
Środowiskowej Bożena
Magdoń
8721668057
180528661
180103
0,0060
0,9450
1,7400
0,7400
0,0900
0,0100
0,0120
0,0120
Katarzyna Szarek
7361555898
181021740
180103
PRODENTICA s.c
7922256415
180542336
180103
TECHNODRZEWO
KARPATY Sp. z o.o.
8131010687
690313807
DD20.10.A
130205
160107
160213
HSW - Kuźnia Stalowa
Wola Sp. z o.o.
831378614
DJ28.40.Z
100210
120101
120102
120109
120121
130110
130502
150102
8
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,0040
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zgorzelina walcownicza
0,0000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0770
0,0090
0,0050
237,6800
1 791,9500
3 402,3000
0,2000
0,7100
4,0700
3,0000
0,0200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,6400
0,8250
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3740
160113
Płyny hamulcowe
0,1230
160114
0,3750
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
1,3520
160120
Szkło
1,1240
160122
Inne niewymienione elementy
6,3750
160199
Inne niewymienione odpady
1,4590
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
6,6020
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
150202
160213
160216
160601
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe KRAFT
Edward Pasławski
6881039429
370373668
G50.20.B
130205
130208
130502
KIM KUŹMA S. J.
9
7921646344
650235317
0,1700
0,1900
0,0030
1,2000
0,3600
10,6490
460,2800
17,6100
160213
160214
200134
GABINET
WETERYNARYJNY
"ANIMALS" JANUSZ
ULIASZ
6841588035
370133585
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego H. i A.
Paśko Sp. j.
8181299483
690440865
180202
DA15.11.Z
020202
020203
100101
160213
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA "KOCZWARA"
SEBASTIAN
KOCZWARA
8721988187
690685213
ZAKŁAD
BLACHARSKO-LAKIE
RNICZY MECHANIKA
POJAZDOWA Zbigniew
Mołoń
8651075138
830231814
180202
G50.20.A
120121
130208
10
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3790
0,0380
0,0350
0,0220
11,7000
18,2000
24,8000
0,0050
0,0080
4,0000
0,2470
0,1040
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0990
160120
Szkło
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0040
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Żużle odlewnicze
2,1000
150203
Wojciech Błaszczak
CENTRUM
DORADZTWA I
KSZTAŁCENIA
"NOWE PRZETARGI"
Zakład Usługowy
"MIAR-POL"
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Agnieszka Miąsik Draguła
6881128512
370443239
160214
6851033391
370120810
160708
8131167093
690678905
180103
ZAKŁAD
ODLEWNICZY KAW MET Marek Kawiński
7950203218
650048992
DJ27.51.Z
100101
100903
100910
100980
130110
140603
150101
11
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Wybrakowane wyroby żeliwne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,2860
0,0600
0,0130
4,6400
19,8800
0,4100
380,0800
0,2000
0,2700
0,5700
0,2000
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,6000
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,1410
150110
150202
160213
KOPALNIA SIARKI
"MACHÓW" SPÓŁKA
AKCYJNA
8670013322
830205627
F45.11.Z
130205
130307
150202
160103
160214
160601
170101
170102
12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,0300
0,0100
6,2400
0,4300
4,1900
0,2190
4,1800
21,6190
0,4190
17 671,0500
1 716,0000
170107
170201
170203
Tworzywa sztuczne
2,3850
170401
Miedź, brąz, mosiądz
2,2030
170402
Aluminium
8,6400
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,2900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0450
170604
000902725
160213
8171158396
690437780
180103
Niepubliczny Zspół
Opieki Zdrowotnej
"PANACEUM" S.C. w
Pruchniku
7010046065
651439542
180103
RYZO Bogdan Czech
Sprzedaż Detaliczna
Części i Akcesoriów
Do Pojazdów
Samochodowych
6861442352
180143010
Zespół Szkół,
Warsztaty Szkolne im.
gen. Władysława
Sikorskiego
Gabinet
Stomatologiczno Ortodontyczny lek.
stom. Aleksandra
Łojczyk
13
G51.52.Z
26,5800
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
130205
6,4970
1 566,3890
24,0300
7,0000
0,0470
0,2790
0,9920
3,0000
160103
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2050
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1100
0,6170
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
10,7390
160119
Tworzywa sztuczne
36,7740
160120
Szkło
5,5450
160122
Inne niewymienione elementy
6,2850
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
Zużyte katalizatory zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
0,0250
130502
150202
150203
160113
160115
160601
160807
14
0,0350
0,1100
5,0910
0,0950
1,1050
242,5810
3,3660
0,0480
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,9000
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,8950
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7000
8171016472
690442580
180103
URZĄD SKARBOWY
W KOLBUSZOWEJ
NZOZ DENTALSTUDIO
8141184532
690001108
080318
8131127308
690722262
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Magdalena Rut-Gązwa
7941089898
650052479
180103
Specjalistyczny
Gabinet Pediatryczny
dr n. med. Józef Rusin
8131479361
690440990
180103
370122558
020680
WYROBY
CUKIERNICZE "KEKS"
S.C.
Przedsiębiorstwo
Produkcyno Handlowo
Usługowe "SPECJAŁ"
Spółka z o. o.
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Bożena
Skrzypczak
5170199121
180188892
G51.17.Z
0,1200
0,0660
0,0320
0,0120
1,3000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2100
0,0240
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0090
150202
0,0240
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,0420
160122
Inne niewymienione elementy
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne baterie i akumulatory
0,0300
Prywatny Gabinet
Stomatologiczno Protetyczny
Wielgosińska
Wiesława i
Wielgosiński Zdzisław
s.c.
8171998251
180067154
180103
Hawro Jan Firma
Usługowo-Handlowa
"HAWMOT"
7951029308
650060154
100101
130205
160601
Dom Pomocy
Społecznej
7921882576
650959512
080318
160213
160214
160605
16
0,1800
0,2150
0,0040
0,0190
0,0200
0,0017
0,1720
0,0140
17
170405
Żelazo i stal
4,1800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0850
Gabinet
WeterynaryjnyJarosław
Giermański
6861029043
371019489
180202
Barbara Sowińska
Studio Kosmetyczne
(Solarium)"IMPERIUM"
7941626161
180273066
180103
Zakład Lekarza
Rodzinnego FAMILIA
s.c.
8671875304
830398388
180103
Gabinet Weterynaryjny
Astra, Magdalena
Przybysz
5170003365
340636795
180202
0,0040
0,0120
0,0010
0,0400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0120
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
1,8000
12,0000
170102
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170202
Szkło
0,2000
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,0130
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3500
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0340
170402
Aluminium
1,1800
170405
Żelazo i stal
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
STUDIO PAZNOKCI
MoSSii - Monika Ciba
8672148204
180825703
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"VITA- LEK" Sp.j.
7922131487
180111599
180103
PUNKT APTECZNY
"ARNIKA" AGNIESZKA
DOKTOR
PPHU SATRURN Sp. z
o.o.
6852000034
371153271
180109
6870005757
370028517
030105
150101
170101
"ROMCAR 2" Żołądź
Krzysztof Zakład
Produkcji Nadwozi
Firma
Transportowo-Handlow
a TRANSMAT Stefan
Niedbalec
18
8721788910
8720008519
691796707
850080481
G51.53.B
0,2710
0,0100
0,0400
3,0000
12,2400
0,0090
160107
Filtry olejowe
0,0500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0410
020399
Inne niewymienione odpady
2,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,9900
150103
Opakowania z drewna
2,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0066
Aleksandra Cikuj NZOZ
ANDRAMED
7951055091
650176974
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Krystyna Chmielik
8171016383
690445236
180103
"MAKRO"
KOSIOROWSKI &
KOSIOROWSKI Sp. z
o.o.
8141532967
831201985
020304
160216
Przychodnia dla
Zwierząt lek.wet. Jan
Zabiega
19
6871262982
370162374
150110
0,0330
2,2350
27,3200
0,0070
0,0010
180103
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
"WODEX" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
"Polgraf" Sp. z o. o.
8652020926
830369990
180103
690332704
030308
150102
150202
170402
180103
Zakład Uboju i
Przerobu Mięsa Jan
Fołta
690213709
020202
160213
20
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0060
0,0610
162,2380
0,1040
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
1,4500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0120
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1,0040
137,4000
0,0013
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Beata
Piasecka-Maksymiec
8131158846
690114670
180103
Prywatna Praktyka
Dentystyczna Maria
Kogut
8651541669
831379973
180103
Krośnieńskie
Przedsiębiorstwo
Budowlane w Krośnie
S.A.
6840000867
370019582
F45.21.A
130205
170107
170405
170604
200301
ZAKŁAD
BLACHARSKO-LAKIE
RNICZY NÓŻKA
ZBIGNIEW, NÓŻKA
PIOTR SPÓŁKA
CYWILNA
"TEKPUD" Sp. z
o.o.
6842636581
180984560
6852100534
371145389
160119
DE21.21.Z
030308
160213
160214
21
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0140
0,0030
0,1440
21,3900
2,6680
0,4900
84,5980
0,1400
1 010,5300
0,0370
0,0870
160216
Ryszard Pasterczyk
ELEKTROMECHANIK
A Import – Eksport
6841008138
370045480
DN37.10.Z
170405
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3700
150104
Opakowania z metali
0,0300
150110
0,0500
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
200101
Papier i tektura
0,7200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0320
7921401105
180027893
180103
Zakład Proukcji
Przyczep i Nadwozi
STIM MAŁECKI SP.J
8151480798
690512487
120121
150203
22
690684722
46,3000
2,1600
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
MARZANNA
KASIECZKA
8132774665
0,0170
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
170604
NZOZ VENA-AN
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0120
0,0200
0,0800
0,0800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0340
180104
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0120
650044356
180103
0,0130
690478187
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0500
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0200
160114
0,0800
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0150
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Stawicka
8651050121
830194378
N85.13.Z
180103
Punkt Apteczny
Lawenda Monika
Sączawa
NZOZ CHEJRON
Zakład Rechabilitacji
Leczniczej Jamróz
Dorota, Krukowski
zbigniew
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Elżbieta
Wojnarowicz
8171790421
180466871
180109
8171881684
831221522
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"AUTOMIX" Marzena
Wójcik
8181058012
150202
23
0,0035
0,2500
0,0700
0,3000
0,8600
150101
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,9380
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,7400
150105
Opakowania wielomateriałowe
150203
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
170405
Żelazo i stal
1,4600
190813
OPTeam SA
8130334531
008033000
K72.22.Z
160214
160216
24
Prywatny Gabinet
Lekarski Jerzy Moskal
8141064207
690577245
180103
Zakład Surowców
Chemicznych i
Mineralnych
"PIOTROWICE II" Sp.
z o.o.
8671879845
830406739
130205
0,3340
2,3360
0,2590
0,0040
0,3200
11,8000
0,4700
0.86
0,0060
120102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,8790
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,5900
150103
Opakowania z drewna
0,8000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
0,0560
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0260
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0030
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
3,1900
Gibinet Neurologiczny
lek. med. Krzysztof
Bałabuszek
8721666880
691761407
180103
RETRO Molak Piotr
8171096809
180194970
"MULTIFARB" Sp. z
o.o. Rzeszów
8130334318
690038086
160214
160216
160605
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Modernizacyjne
ELTECHMA sp. z o.o.
8130336607
008032494
170605
Zakłady
Produkcyjno-Naprawcz
e Taboru Maszyn i
Urządzeń TABOR M.
Dybowski Sp. j.
8721929687
851657534
DM35.20.B
100101
110113
120101
25
0,4100
49,2600
0,0760
0,0130
0,0060
1,0000
1,0000
200,7000
0,6100
160103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2500
160117
Metale żelazne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,6750
170101
3,4000
170401
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,5000
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
120103
120121
130205
150202
NZOZ Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy Pustków
Sp. z o.o.
8722237649
180044182
180109
26
7,4000
7,8600
4,6860
0,4910
403,2710
1,8176
11,4800
0,1440
0,0030
MULYK IGOR -- NZOZ
" STOMATOLOGIA.
LARYNGOLOGIA "
8171966311
P.P.U.H. OPONEX
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
0,0360
0,0330
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,2650
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszaniny metali
0,0960
180254092
180103
690654460
130205
130208
130502
150101
150110
27
LUX-MED SP. Z O.O.
5272523080
140723603
180103
Gmina Sanok
6871783356
370440749
170407
2,0000
4,0000
0,1300
0,1330
8,4500
0,7000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
0,0060
0,0040
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
3,9000
Gabinet Lekarski
lek.med.Krystyna
Rybka
8731136095
850281245
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.sto. Regina
Kupstas
8171035340
690443496
180103
830013129
Prywatny Gabinet
Stomatologii i
Pracownia Protetyki
Wiesław Szoja
PH AUTOZBYT Sp.J.
8720004059
005710539
N85.13.Z
180103
130205
140603
160107
160213
160216
28
0,0410
0,0070
0,9400
0,0370
0,6010
0,0010
2,9510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0240
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0600
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,3500
Dom Pomocy
Społecznej
8161006532
001059389
180103
NZOZ "Rokietnica" J.
Wolańczyk Sp.p.
Lekarzy
7922159830
180190601
180103
Apteka "W RYNKU"
9181180162
060313732
180109
Waldemar Kuźniar
Zakład Usługowy
"TRANS-KOP"
7951011797
650080004
100103
130206
150202
Gabinet
Stomatologiczny
lek.dent. Anna Bieniek
29
5170263037
180589800
180102
0,0380
0,0140
0,1000
0,0400
0,0010
0,0000
180103
Gabinet Położniczoginekologiczny Jerzy
Gruszecki
8171876341
180050656
POLIMER s.c. Witold
Bąk, Stanisław
Kawalec
8132784681
690526880
180103
DH25.21.Z
170904
200301
Punkt Sprzedaży
Detalicznej
AUTO-FIAT, Hurt-Detal
T.Penar, J.Penar Sp.j.
6840019536
370196002
130205
150101
0,0390
0,0500
22,4800
40,2200
0,8000
0,0500
0,1360
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2100
160113
Płyny hamulcowe
0,0200
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
0,1000
150202
150203
30
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,2400
0,6000
LEDI Sp.z o.o.
Zakład Usług
Komunalnych w
Harasiukach
DRUKARNIA "JASŁO"
Kosiba Spółka jawna
OBR - Erg Sp. z o. o.
8951012337
8651027843
6851006017
6852269977
930775675
830245259
370268575
180396857
E40.30.B
DE22.22.Z
160119
Tworzywa sztuczne
0,0660
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,9200
170405
Żelazo i stal
1,2350
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2250
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2940
130206
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,1220
150202
0,0000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0230
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2120
170405
Żelazo i stal
0,0000
190801
Skratki
0,4800
190802
Zawartość piaskowników
0,0000
190805
0,7500
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
080314
120101
120103
31
0,1600
3,5000
1,0000
30,0000
1,1800
5,8800
0,6700
0.75
130205
160601
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
1,5000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0600
160213
160216
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"JEŻOWE"
8621074476
831222154
180106
Impregnacja Drewna
Stanisław Żyszkiewicz
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI
MICHALSKI MARIUSZ
Zakład Mechanika
Maszyn "MEROL" Sp.
z o.o.
32
DD20.10.B
0,9600
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
8651212368
830990431
030299
6881004649
370377873
180103
831198214
130208
0,0030
0,0030
0,0440
57,7000
0,0010
0,5250
0,8500
150202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Adam
Nałódka
8181295611
291180002
180103
Gminny Zakład
Komunalny w Grębowie
8672112838
180089397
190801
190802
Zawartość piaskowników
2,0000
190805
8,5000
4.17
190902
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
8,6000
8.60
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,6000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0013
Hurtownia Chemiczna
"KLEBERG" RENATA
BŁASZCZYK
33
3,4000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
6840005801
004011644
G51.44.Z
WIESŁAWA
KORNAGA
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
7931179654
650208987
180103
STACJA PALIW
"AUTO-GAZ"
J.CHAMIEC,
J.STUDENT
8161436327
690552340
150110
0,0500
1,0000
0,0000
150202
160213
"LAMSAN" J.Śmiały,
M.Kmiotek Spółka
Jawna
6871503871
370373208
070213
0,0000
22,4000
0,0020
150101
150104
Opakowania z metali
0,1500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zgary z wytopu inne niż wymienione w
10 03 15
Zgary i żużle odlewnicze
0,0080
200301
830402144
180103
P.H.U ARKA Stacja
Paliw Płynnych, Myjnia
Samochodowa Apteka,
Hotel Senator Z.Malski
8180004072
690036740
150202
Armatoora S.A
6020092646
180384423
100316
101003
101008
34
0,0000
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
080318
Gabinet Pielęgniarki
Środowiskowo-Rodzinn
ej Małgorzata Turek
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady tworzyw sztucznych
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
0,0750
1,2000
0,0230
0,0150
152,5000
494,6100
130,1700
Inne niewymienione odpady
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
75,3100
99,1000
150101
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
120104
120109
120117
120121
170405
190206
„B.Marynowski“
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna
8133410735
Przed. Prod. Handlu i
Usług "ARKOM" Sp. z
o. o.
180311000
180103
005140243
120121
150202
MEN'SFIELD Sp. z
o.o.
7941612176
651418907
DB18.22.A
040222
150101
35
236,2600
101099
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 02
05
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
25,8570
205,7290
23,7100
163,7160
30,3950
3,2290
43,3200
13,6600
0,0150
0,0270
0,0200
74,1000
8,0000
8.88
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
0,0050
160216
STACJA PALIW
„MARPOL” Stanisław
Żurawski
9210002292
950021541
150203
200136
TOMCZAK
PRZEMYSŁAW EKO JAWOR
6321870831
241064602
130507
180054074
354,0000
190801
190802
Zawartość piaskowników
83,9000
190805
191201
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
191207
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
160213
191212
36
0,0100
96,5260
190809
8161614875
0,0100
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
160708
"STARE MIASTO PARK" SP. Z O.O.
0,0260
8.20
2,5000
0,0470
2,6000
212,6000
232,6000
10,0000
135,9000
13 262,4000
48.60
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0400
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,2360
080410
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1010
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Popioły lotne inne niż wymienione w 19
01 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0550
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
0,0060
ECOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6420000576
271173970
150202
APTEKA PRYWATNA
MGR AGNIESZKA
PRZYŚLIWSKA
* PPHU
"PARKIECIARNIA HANDZLÓWKA" Jadwiga Pióro
8731001573
850309854
180109
690480362
120121
150102
150110
150202
190112
190114
BIOLANIC SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSC
IĄ
"POCZTA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA"
6793047487
121333890
160216
5250007313
010684960
150203
160211
37
0,0070
0,2870
0,8370
0,0280
0,1700
0,0550
0,0100
0,0200
0,6150
200111
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tekstylia
200307
Odpady wielkogabarytowe
6,9300
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0360
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Papier i tektura
0,1450
0,0240
160107
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne środki do konserwacji i
impregnacji drewna zawierające
substancje niebezpieczne
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0080
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
0,0480
160213
160214
Graniczna Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Przemyślu
7952268469
651503079
191201
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"MEDYK" Sp. z o.o.
8652216003
830483869
160213
180103
MARCIN KĘDZIERSKI
AUTO - MOTO STREFA
7951022795
650152117
030205
130206
150202
38
1,4430
0,1000
0,4200
1,1570
0,0600
0,1000
0,0110
0,0110
Pediatryczny Gabinet
Lekarski lek. med.
Stanisława Krasnoid
8721669878
691743668
180103
SPECJALISTYCZNA
CHIRURGICZNA
PRAKTYKA
LEKASRKA
LEK.ANTONI
JAKUBOWICZ
6841041555
370239935
180103
Starostwo Powiatowe
w Stalowej Woli
8652078682
830413478
160213
160214
160216
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
370444598
160213
160214
180102
180103
180104
39
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0100
0,0120
0,0050
0,0780
0,0820
0,6000
0,2000
0,1100
4,8200
1,3000
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOANNA
GRYLOWSKA
8161076538
690646093
180103
"PETROGEO" PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
LABORATORYJNYCH
I GEOLOGICZNYCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
1251139322
017187850
060404
140602
160902
40
NZOZ "PLUS"
8171854121
831198533
180103
PPHU "PAPIERNIK"
MAGDALENA BINKO
Gabinet
Stomatologiczny Jacek
Żurawski
8171649272
690492520
150101
8171016242
690438934
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,0390
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Chromiany (np. chromian potasowy,
dwuchromian sodowy lub potasowy)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0930
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1800
0,1250
0,0640
24,2000
0,0490
830480049
Firma
Produkcyjno-UsługowoHandlowa ELDRUT s.c.
Bogusław Pietras,
Halina Pietras
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego
ŚWIDERPEK Ewa
Świder
8141232018
690219379
DA15.11.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8810
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4770
170405
Żelazo i stal
41,0000
020201
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
98,0000
020204
0,0600
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,6450
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0190
150203
0,0280
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
160114
0,0240
160103
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8400
100103
650002524
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe
Usług
Wielobranżowych
"BAMAL" Sp. z o. o.
AUTO-SERWIS Marek
Nosal
APUH Auto-Service
W.Polehojko Sp.j.
8721020942
8650004805
850056979
005662183
G50.20.A
130208
150102
41
0,4000
0,1500
0,1870
0,1780
0,0270
0,0000
0.02
0,7300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2510
160120
Szkło
0,0270
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1800
160103
Zużyte opony
1,1250
160107
Filtry olejowe
0,0170
160113
Płyny hamulcowe
0,0230
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,5900
160119
Tworzywa sztuczne
1,1390
160120
Szkło
0,6160
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0810
150203
TRANSKOP-SD Stanisław i Daniel
Warzybok
42
8191534589
371003420
G51.57.Z
NZOZ "CITODENT"
S.C. Małgorzata i
Łukasz Kęnska
7952311900
651547177
180103
Specjalistyczna
Indywidualna Praktyka
Lekarska Agata M.
Długosz
6871297489
371008020
180103
0,7300
38,9750
0,0360
BIDUŚ JOANNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
BELLAVITA
6841546953
370334540
180103
Miejski Zakład
Komunalny Pilzno Sp.
zo.o.
8721659408
180391185
130110
200302
Gabinet Położniczo Ginekologiczny Alfred
Micał
8651799333
Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS
830384357
180103
650139878
160213
180103
Prywatna Praktyka
Lekarska dr n. med.
Sabina Kluz
43
8151546698
180318780
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Odpady z targowisk
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0072
0,1000
1,0000
0,0500
0,1280
0,0220
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
lek.med. Beata Kot
6871064006
370318304
180103
KA-DENT Katarzyna
Zawada-Paczkowska
8982047070
180754096
180103
Apteka Barbara
Szpunar-Łysiak
BRW Spółka z o.o.
Mielec
8132993195
180830029
180109
8171347938
690433084
DN36.14.A
030105
070213
0,0360
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
8 690,6300
0,0560
0,0000
248,9420
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Inne niewymienione odpady
53,6750
28,0000
120199
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
120301
Wodne ciecze myjące
8,0000
130208
0,1350
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
238,2830
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
180,5370
150105
Opakowania wielomateriałowe
080410
100199
101112
120109
120116
44
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18,3960
0,2050
0,4600
0,2440
2,8470
0.08
10,4590
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
35,9870
160199
Inne niewymienione odpady
1,2530
160213
0,0960
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170202
Szkło
3,6200
170407
Mieszaniny metali
0,0700
080318
150203
160215
160216
650015700
Gmina Radymno
0,1500
0,6030
1,4340
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
LEK. WET. ANTONI
KLEJMENT
8161119265
690300377
180202
FIN-PRO Sp. z o.o.
8141598280
180045081
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
150103
Opakowania z drewna
0,5000
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
3,5000
160213
OPIFEX_SKA SP. Z
O.O.
45
0,0500
831199320
0,0130
0,0220
0,2500
170407
Mieszaniny metali
1,4700
200301
1,2000
SITA RADOM Sp. z
o.o.
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Magdalena
Wasserman
5212755711
012845343
160708
8171905893
180391104
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Dr N.Med.
Łukasz Pietrus
6851050219
370053768
180103
Gabinet
Stomotologiczny
8151217776
690146172
180103
"FARMACOL"
SPÓŁKA AKCYJNA
6340023629
273352747
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,3400
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,0820
120113
Odpady spawalnicze
0,0150
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0280
PGNIG
TECHNOLOGIE
SPÓŁKA AKCYJNA
017196642
130208
46
34,0200
0,0750
0,0360
0,0520
117,2600
0,1110
34.02
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0480
0,1540
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
0,7910
150110
150202
150203
160107
160213
160214
160216
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
POŁOŻNEJ BOSAK
KAROLINA
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna Anna
Pankowicz - Pażdzierz
47
0,0390
0,0100
0,0300
0,3400
0,0420
0,5600
8151486051
180749801
200101
Papier i tektura
0,5000
6851999900
371106923
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0540
48
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0360
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0190
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0885
150103
Opakowania z drewna
0,2160
150107
Opakowania ze szkła
0,0003
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,2790
Specjalistyczna
Indywidualna Praktyka
Lekarska Jarosław
Długosz
6871056478
370344490
180103
Gabinet Kosmetyczny
"ALICJA"
6871013440
371021612
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
MEDYCYNY
RODZINNEJ S.C.
8191466267
690579439
180103
JEDNOSTKA
WOJSKOWA NR 3711
W NOWEJ DĘBIE WOJSKOWY
ODDZIAŁ
GOSPODARCZY
8672227607
180692828
130205
0,0010
0,2310
1,7950
0,2600
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160114
1,6890
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,0426
160213
0,0688
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0043
170201
Drewno
6,5040
170202
Szkło
0,0095
170203
Tworzywa sztuczne
0,5508
170204
0,2835
170402
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
150202
150203
160214
160216
49
1,5196
0,5000
4,4059
0,1610
0,4904
0,9000
0,1065
39,8099
0,0435
Odpady metali zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0013
0,0330
200110
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odzież
200111
Tekstylia
3,7267
200136
0,2402
200139
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Drewno inne niż wymienione w 20 01
37
Tworzywa sztuczne
200140
Metale
3,9789
005706408
180103
0,0120
690376624
130205
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
170409
170411
180103
200108
200138
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"DEXPOL" sp.j.
SAWPOL Piotr Sawuła
8720004800
130208
150203
50
0,0107
72,9550
0,0339
0,0108
0,2718
0,6000
0,6900
0,0600
Przedsiębiorstwo
Termoizolacji Instalacji
Technologicznych i
Sanitarnych
TERMOINSTAL Sp. z
o. o.
8150003493
690005106
F45.33.A
160103
Zużyte opony
0,4000
160107
Filtry olejowe
0,0334
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1750
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2550
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa papa
0,0650
3,0700
200201
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady ulegające biodegradacji
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,0800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0320
170604
Prywatny Gabinet
Laryngologiczny
Podkowińska Grażyna
6861057097
370047928
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe
KROSPOL Sp.j.
J.Lepak, St. Stachura
6840009526
004012342
N85.12.Z
180103
170380
170604
NZOZ NEODENTAR
Sp. zo.o.
51
5170306717
180496932
2,6630
0,0120
6,7200
1,7100
0,0150
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0100
160115
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
0,1200
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska
8651123943
830399896
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA
LEKARSKA "PODLEŚNA"
8161183257
690017262
180103
Gabinet
Stomatologiczny s.c.
Barbara Komaniecka Lecnar Arkadiusz
Lecnar
8171915615
831313879
180103
Alfa-Corse Janusz
JAROSZ
8721281789
180021650
130205
130206
130208
150202
52
0,0480
0,0440
0,0800
0,0600
0,0300
0,0600
0,0120
TOYS "R" US
POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
"AUTOPART" SPÓŁKA
AKCYJNA
5272650358
8171752627
142849640
690584624
DL31.40.Z
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1500
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0200
080318
0,0475
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
11,7740
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,5690
150103
Opakowania z drewna
0,9500
160103
Zużyte opony
0,3000
160213
0,1050
170203
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,5610
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2550
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,5600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0630
160214
SERIUSZ SP. z o. o.
"POLIKAT" Spółka
Akcyjna
8672011505
6861557339
830350826
371160348
G51.90.Z
160213
170407
Gabinet
Stomatologiczny s.c.
K.M.Kicia
53
8721280092
850446545
180103
0,2380
0,3690
0,0660
1,3400
"TELTAR" KOBIELSKI
I SECH SPÓŁKA
JAWNA
8672097228
180052342
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8000
080318
0,0012
150102
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
150109
Opakowania z tekstyliów
0,3500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0100
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,3470
150202
150203
160213
Gabinet
Stomatologiczny
Barbara Rączka
FIRMA BUDOWLANA
"BUDPOL" Piotr
Smolarczyk
AXCES Production Sp.
z o.o.
8721300481
7922172888
850078550
180103
150268462
130208
180201931
120121
130205
54
1,6100
0,0450
0,0150
0,0020
0,0300
0,1500
0,0200
0,0200
150102
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,5000
150104
Opakowania z metali
0,1640
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,1800
140603
160213
160216
170101
170405
KOSMETYKA
PROFESJONALNA
MARIA PODKUL
6852167432
180417720
180103
Dental Park,
Chruszczyk &
Chruszczyk
7581955909
180596800
090108
180103
180110
BANK SPÓŁDZIELCZY
W TARNOBRZEGU
55
8670003217
000507644
160213
0,0072
0,0000
0,0000
0,0000
105,1858
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Błony i papier fotograficzny
niezawierające srebra
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0540
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1590
0,0070
0,0010
160214
160216
Witold Bryk - właściel
Firmy P.P.U.H. BRYK
Witold Bryk
9211620945
690716066
120101
120107
120109
150202
160216
DOMOWA OPIEKA
MEDYCZNA
"DO-MED" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
9521999927
140616050
180103
MECHANIKA
POJAZDOWA "AUTO
FIL" SPÓŁKA
CYWILNA DAMAN
LEJA, ŁUKASZ
WAWRZASZEK
8161701031
180811865
150202
160107
56
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,3420
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,4800
0,0590
6,5420
0,2000
0,2100
0,0272
0,0560
0,0020
0,0080
"MEDYK" HALINA
TOMASIK
6881007234
370512727
180103
Spółka Cywilna
"TROJA" M. Strzałka,
R. Radwański G.
Jakubowski, R.
Sobolak
6871439191
370350259
020202
100101
160213
57
Gabinet Lekarski
Ginekologiczno Polożniczy lek. med.
Jacek Śliwa
8131235469
690492342
180103
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MAREK WILK
6871177070
370469670
180103
USŁUGI
PIELĘGNIARSKIE
ANULA TRĘBACZ
8671539523
830399577
180103
EUROCASH S.A.
7791906082
631008941
G51.90.Z
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0220
83,2500
2,0000
0,0010
0,0770
0,0240
0,0200
291,6460
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ROBERT CZEPIELA
8191267148
690448878
Makro Cash and Carry
Polaka S.A.
5220002860
012775559
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
45,5160
160380
67,2850
150101
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
34,9000
150103
Opakowania z drewna
92,8950
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
180103
G51.90.Z
160214
160216
160380
E. WOJTERA, LIDIA
SŁYSZYŃSKA
Lekarska Spółka
Partnerska
8161540987
691561200
180103
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
BUD-TRANS
8141263355
830470275
120101
185,0180
0,0800
0,0120
0,1580
184,2970
0,0210
3,1400
0,1000
150104
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z metali
160118
Metale nieżelazne
0,7230
130208
58
0,0420
0,1530
Mechanika Pojazdowa
Marek Panek
690311270
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3200
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,4800
170402
Aluminium
1,0040
170403
Ołów
0,0230
170404
Cynk
0,0340
170405
Żelazo i stal
0,2000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0450
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0000
120114
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne niewymienione odpady
0,0000
150203
160107
HSW - ZAKŁAD
SPRĘŻYNOWANIA SP
Z O.O.
830234534
DJ28.74.Z
120117
120121
130105
130206
130899
140603
150202
59
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0230
0,0360
540,4400
13,7800
2,0000
0,8000
0,8000
0,0310
1,0000
0.00
0,2000
191204
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne i guma
020102
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,5500
020106
Odchody zwierzęce
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,6800
130208
0,0200
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4100
150103
Opakowania z drewna
0,3500
150203
0,1500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0030
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Żelazo i stal
3,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0700
160214
MACH-ROL Henryk
Machnik
8721367663
850534195
A01.24.Z
160601
161002
170405
60
specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny lek.
dent. Jolanta
Roguz-Cwanek
6781357822
351094696
Zakłady Automatyki
POLNA S.A.
7950200705
650009986
180103
DL33.30.Z
080111
0,4000
1 924,0000
0,3800
0,0500
0,0500
0,9800
1,2740
0.35
100908
110105
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
2,4539
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Wodne ciecze myjące
1,2620
100910
120301
1,0000
0,6300
72,9000
96,0000
0,8290
160601
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
5,9240
130110
130206
150110
150202
160213
160214
61
460,6600
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Kwasy trawiące
0,8050
1,1030
1,8850
0,0400
0,1900
1,9500
9.60
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI ELŻBIETA
BEDNARZ-NOCOŃ
8671018451
830150412
180103
Zakład Produkcji i
Usług Przemysłowych
TECHMET s.c.
Wacław Pilut, Tadeusz
Pilut
6852236529
180285276
120101
120103
150101
150203
GALMET s.c. Kowalik
Krystyna, Kowalik
Roman
8171003469
690324892
DJ28.52.Z
110109
110112
62
8720005745
850075391
0,0060
17,3940
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
3,1810
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0150
0,0350
0,0300
104,4700
150101
Wody popłuczne inne niż wymienione
w 11 01 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
150103
Opakowania z drewna
0,0800
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zawartość piaskowników
0,0200
150203
Zakład Robót
Wodno-Kanalizacyjnyc
h WOD KAN Bogusław
Lesiak
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
190802
0,1450
0,1500
2,0000
0.03
Łoś Jacek
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
7941133866
650945250
180103
KIRKHAM
MOTORSPORTS Sp. z
o.o.
8171069534
690398034
120101
120103
160213
MCDONALD'S
POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5210088110
012050075
020304
63
1,5000
0,0250
10,4400
9,8510
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7490
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0110
200108
650960627
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,3000
Opakowania z papieru i tektury
190809
7921882553
0,0120
150101
160213
Zespół Szkół DrogowoGeodezyjnych i
Licealnych im. Augusta
Witkowskiego
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
160214
0,0150
0,9000
3,4020
0,3300
Rymanów Med
Zimka-Florek i
Partnerzy
6842625264
180745000
180103
"APTEKA POD
KASZTANAMI"
KARAKUŁA SPÓŁKA
JAWNA
Zakład Odzieżowy
VIPO Sp. z.o.o.
8161639674
180180318
160213
8151625311
691689325
DB18.22.A
040221
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,5000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0030
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
77,2000
160216
170405
200301
64
830411580
N85.14.C
16,3000
150101
160213
8651053013
0,0020
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
130208
Indywidualna Praktyka
Lekarska Krystyna
Janiec
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
180103
0,0050
30,5000
0,0030
0,0300
0,0500
0,0210
370048827
Czesław Korab P.P.H.U.
MEBLODREW
030105
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Filtry olejowe
0,0310
"OTUCHA" s.c.
Pielegniarstwo
ŚrodowiskowoRodzinne
8171852211
831153460
180103
Gabinet Lekarza
Rodzinnego lek.med.
Włodzimierz Iwaniuk
6841605101
370088330
180103
HEKOBENTONITY
Sp. z o.o.
8721706450
850495897
DI26.82.Z
130110
130206
160213
65
52,8100
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom.
Łabaczewska-Miara
7941708203
180217843
180103
P.U.H."BEMAR-AUTO
SERWIS" J.
GRZEBYK, M.
KOZIŃSKI, M. KRUPA,
S ŻMUDA
8132405330
690470702
160107
2,6100
0,0140
0,0580
0,0350
0,0000
0,0600
0,4400
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Ginekologiczno-położni
czy i Urologiczny
8721363607
850373763
SOLBET
KOLBUSZOWA Spółka
Akcyjna
8140001363
690313061
180103
DI26.61.Z
070299
100101
101382
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby
0,3600
0,7800
533,4000
1 345,7000
0,2800
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1980
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,1970
130110
130205
150202
150203
160103
66
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,2100
1,1000
0,0600
0,6600
0,8300
160213
160214
160604
170405
190805
8661126587
Czapla Halina
"DENT-LUB" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
67
7931429855
0,0646
0,0500
0,0060
49,8000
16,5000
180451421
180103
691692385
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
380,5000
150107
Opakowania ze szkła
144,3000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
3,3000
170402
Aluminium
1,4000
170405
Żelazo i stal
47,2000
191201
Papier i tektura
23,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
190810
Elżbieta Maternowska
-Cybulska NZOZ
"U-Med"
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
650951143
0,0900
0,0130
1 338,6000
225,3000
10,6000
0,3326
0.66
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
FENIX METALS Sp. z
o.o.
8150007746
8671933792
690130751
830462070
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5400
200101
Papier i tektura
0,9500
100809
Inne żużle
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
41,4100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
27,0000
150103
Opakowania z drewna
19,5460
150104
Opakowania z metali
44,4400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
150202
160107
161104
Wyrób Szkła
Gospodarczego
Import-Eksport Karaś
Antoni, Uliasz Jan s.c.
68
6840008395
370006326
DI26.13.Z
3 410,8400
0,7800
0,0760
0,0550
0,0900
105,2200
170401
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
101112
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
0,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
1,3650
0,4180
100,3280
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
0,0020
2,1550
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,1120
170402
Aluminium
0,0160
170405
Żelazo i stal
0,1710
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
0,0290
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,0150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0050
150110
160213
"TK TELEKOM"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5262548753
017322058
160119
160216
69
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. WANDA
GAJEWSKA
7931045818
650505426
180103
KOCZWARA
STOLARKA
ALUMNIOWA
Z.KOCZWARA,H.KOC
ZWARA SPÓŁKA
JAWNSA
8652556584
180783347
120103
0,0010
0,0060
0,1000
0,0070
170101
170402
200301
SERWIS
SEPARATORÓW I
KANALIZACJI
EKO-JURA SNEKA
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
5751881558
242610685
130508
190809
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA PELC
MAREK
6841259917
370071223
N85.12.Z
180103
Zespół Opieki
Zdrowotnej Nr 2 w
Rzeszowie
8132643816
690685006
N85.12.Z
060404
160216
161001
180103
GRUPA ŻYWIEC S.A.
(Zakłady Piwowarskie
w Leżajsku)
5530007219
070511111
020780
020799
70
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Aluminium
2,6000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
11,1000
0,3200
260,0000
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
664,0000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
0,0200
Inne niewymienione odpady
0,0360
0,0040
0,0110
15,9990
24 934,6000
1 056,1000
0.00
130205
150101
73,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
30,6000
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
5,2000
150107
Opakowania ze szkła
907,3000
150202
0,0910
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0950
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
0,3340
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
15,0000
150203
160216
160506
170405
200301
71
0,5400
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
103,5000
0,5000
0,0200
0,0990
0,0680
3,6000
650027725
CENTRUM
BUDOWNICTWA
"EREM"
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
ZIELONA BUDKA
(Mielec) Sp. z o.o.
6861515128
8171665383
370291261
690513446
0,0040
190801
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
1,0000
190805
118,0000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
148,7300
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0140
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0200
150202
E41.00.B
020203
020304
020601
120101
130206
160213
160214
170405
72
3,6000
24,4600
50,0200
9,3340
0,2240
1,2000
104,7300
0,0804
0,0860
9,4330
33.10
Marta Gliwska-Drżał
Spólka Partnerska
Lekarzy
7922288800
180936650
AERO AT Sp. z o. o.
1130098848
010766007
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0490
0,0100
150102
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0110
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0440
0,0010
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
160117
Metale żelazne
0,8100
160119
Tworzywa sztuczne
1,1800
180103
G50.30.A
070213
080111
080318
130110
Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski
- Głowiak Wiesława
Dankiewicz Grzegorz
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Neurologiczny
Blacharstwo i
Lakiernictwo
Samochodowe Jan
Tyśnicki
73
8151109549
691785460
7921330813
650059636
690352530
DA15.13.A
020202
180103
G50.20.A
0,2160
0,0000
0,0300
0,1800
0,4000
0,9100
NZOZ MAĆKOWICE
Leszczyńska Maria
7951584180
650044184
180103
Firma Handlowa
"WITOSPOL"
Wierzchosławice Józef
Szwiec
Łucja Karpińska
Praktyka Pielęgniarska
8730002441
850026085
160216
7951337056
650217390
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ROBERT GORYCKI
6831443217
351355292
180103
180110
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
EXPRESS DENTAL
LEK.STOM.
BUSZYŃSKA-JAJKO
IRENA
6851023033
370282397
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
7921793447
650501546
180103
E41.00.A
190802
190805
191306
74
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0250
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0070
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zawartość piaskowników
0,0450
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy z oczyszczania wód
podziemnych inne niż wymienione w
19 13 05
0,0130
0,0520
0,0013
5,0000
60,0000
12.00
8,0000
0.80
Gabinet Rehabilitacji
Leczniczej
8652046512
180252644
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150107
Opakowania ze szkła
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1000
160214
75
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Lekarz dent. Danuta
Pasierb
8151195069
690177209
180103
GABINET
KOSMETYCZNY Anna Maciaszkiewicz
8191004928
690362852
180103
MD Studio Mikołaj
Szkudlarek
7822526996
180998214
180103
Przychodnia
Weterynaryjna
"Beneventum"
Agnieszka
Montusiewicz
8652229282
831307258
180202
0,0200
0,0270
0,0130
0,0010
0,0070
"METALPOL" Maria
Sowa, Wojciech Sowa
Sp. Jawna
BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁAŃCUCIE
8171036776
005148865
8150003027
000507070
DM34.30.A
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
4,0000
160214
0,0065
150101
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Przeterminowane środki ochrony roślin
inne niż wymienione w 07 04 80
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
9,3850
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
0,1640
160216
CASTORAMA
POLSKA Sp. z o.o.
5261009959
010817199
030105
070481
130208
150202
160213
160214
160216
160303
76
0,0263
30,9790
0,0080
0,1120
66,8700
27,7610
145,2200
0,0060
0,2520
0,1800
0,1800
0,1420
160304
160305
170101
170107
170405
Gabinet
Stomatologiczny
Halina Penar
6871055510
370349233
METALRED Urszula
Misiarz
8171131894
180067059
180103
DM34.30.A
77
180278218
0,0800
47,2100
89,4350
4,7900
0,0360
160601
170405
Żelazo i stal
1,7000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0240
120101
150202
7132828604
0,7090
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory ołowiowe
120114
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Lucia Zelonka
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
14,0330
0,8000
0,0900
0,0150
0.24
Usługi Weterynaryjne
Witold Zygmunt
6841370098
370200956
0,0020
150102
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
170380
Odpadowa papa
0,2500
170407
Mieszaniny metali
0,1400
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
22,4000
070299
Inne niewymienione odpady
10,0000
120103
0,3900
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
0,0120
150203
0,0750
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
190801
Skratki
8,0000
190802
Zawartość piaskowników
3,0000
150110
180202
830210321
"MIWAX" PPHU
Wacław Grela
"TROPICANA" Sp. z
o.o.
PPH "UTEX" Stanisław
Gałuszka
6842295482
6850000107
371092871
370015561
130110
Gmina Pawłosiów
78
7921073109
000544059
0,0230
0,1500
48,0000
6,5000
0,0300
0,0700
4,6300
190805
Firma Hsługowo Handlowa Maria
Prorok, Dariusz Nycz,
Wladysław Prorok,
Władysława Stryjak
FIRMA
USŁUGOWO-HANDLO
WA "TABO
6842105116
370430219
130205
110,0000
0,2950
160103
Zużyte opony
2,0200
160107
Filtry olejowe
0,0580
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0040
0,0150
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,3500
160119
Tworzywa sztuczne
1,3000
160120
Szkło
0,2100
160199
Inne niewymienione odpady
0,8800
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0120
160113
160114
79
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Gabinet Weterynaryjny
"WETSERWIS"
Lek.Wet. Tomasz
Kądzielawa
5381324793
691743349
180202
Mechanika Pojazdowa
Krzysztof Łeptuch
8171012847
690371526
150110
0,0180
31,9000
0,0050
26.00
0,0100
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0100
160119
Tworzywa sztuczne
0,0060
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0120
150202
150203
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Nataliya Kobylyanska
8171884636
180324622
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Przecławiu
8171822339
830465854
E41.00.B
190801
190805
200301
200304
Antoni Sala
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
"Laso"
7950003488
651473450
080318
120101
80
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0050
0,0060
60,8600
5,7000
15,6200
12,0000
0,0020
25,0000
1.14
0,0700
150102
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
1,0500
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Opakowania z papieru i tektury
64,0200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
0,0480
1,0000
070213
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady tworzyw sztucznych
170202
Szkło
6,0910
170402
Aluminium
0,3610
170405
Żelazo i stal
7,1800
150202
160213
FUHU PAMIR s.c
Zakład Przetwórstwa
Zbożowego Paweł
Szarkowicz
8151494872
8730225342
690529393
850156563
DA15.61.Z
150101
160213
160216
Ośrodek RekreacyjnoWypoczynkowy
BYSTRE Sp. z o. o.
6881248423
371176504
160213
190801
190805
Fabryka Okien
OKNOTERM Sławomir
Katan
81
7951009292
650128797
DH25.23.Z
0,0010
0,5700
0,0250
0,0002
0,0490
1,2000
13 020,0000
0.60
NZOZ SALUBRIS
8130010107
690228480
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
DENS-MED
AGNIESZKA
KOCZYNASZ
8131035983
690322574
180103
SALON FRYZJERSKI
"ELA" ELŻBIETA
DRELICH
7541331835
831376680
PODKARPACKI PARK
LOGISTYCZNY
OMEGA PILZNO
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8722287848
180212314
STYROPIANEX
Produkcja i Sprzedaż
Styropianu Eugieniusz
Bucior
82
8160002383
690113936
O93.02.Z
DI26.82.Z
0,0280
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
77,2500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,1300
150103
Opakowania z drewna
0,4900
160216
0,0960
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3000
160103
Zużyte opony
6,5000
180103
0,1250
0,0010
13,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0940
2,3000
160103
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0560
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,5910
1,1740
160116
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zbiorniki na gaz skroplony
280,0000
160117
Metale żelazne
394,5430
160118
Metale nieżelazne
15,8450
160119
Tworzywa sztuczne
75,6510
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Dorota Depa Misiuda
8131714750
690434959
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Lekarz Dentysta
Magdalena
Tokarska-Giszter
8171984036
180511399
180103
AUTO-ZŁOM Kasacja
Pojazdów
Mechanicznych Józef
Lisak
6861001553
370103360
G51.57.Z
130208
130502
150202
160113
160115
83
0,0240
2,4160
0,0230
19,9610
0,2150
Szkło
160122
Inne niewymienione elementy
6,2420
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0550
0,1050
170203
Zużyte katalizatory zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
0,9000
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0900
160601
160807
Zakład Automatyki
Ogrzewania i
Klimatyzacji
"JAN-GAZ" Łukasz
Janowski
Sto-ispo Sp. z o.o.
C.S.Rzeszów
8133215436
9521003508
691547542
011756979
DD20.30.Z
150102
190814
84
12,1440
160120
PRYWATNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY
BOGUSŁAW
MACHOWSKI
6841313284
370335870
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Wlodzimierz Makoś
8191024782
690170450
180103
7,7000
0,1200
0,0630
0,0120
0,0060
0.08
NZOZ "Metabolik"
8172033917
180264370
180103
Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
8141467000
830222703
180103
FORGEX POLSKA Sp.
z o.o.
8133565277
180367650
DJ28.40.Z
070299
120101
120102
0,0060
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
2,1000
0,3280
0,1000
794,2000
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
13,6000
0,1210
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
150103
Opakowania z drewna
0,6000
150104
Opakowania z metali
0,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0400
120117
120121
120199
130208
85
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
1,1000
31,8000
0,8000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,5950
0,0030
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170405
Żelazo i stal
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0200
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0200
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
150202
150203
160103
160213
160214
170101
Lecznica dla Zwierząt
JAMNIK Beata
Sochacka
8131038786
690103850
180202
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK. DENT. ANNA
KICIŃSKA
86
8672120507
180491745
180103
0,5000
0,2000
9,8000
4,0000
1,8000
67,0000
0,0670
0,0240
Obsługa i naprawa
pojazdów
mechanicznych Jerzy
Mnich
7921087117
651498071
130205
150202
150203
160107
NZOZ
STOMATOLOGIA
Masłowska &
Tomaszewscy Spółka
Partnerska
5170230747
180260336
180103
"VAC AERO KALISZ"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6181979490
251602380
060204
080111
080119
120102
120121
130206
87
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodorotlenek sodowy i potasowy
0,2030
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,8300
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
4,0600
0,0280
0,0150
0,0460
2,0240
2,2800
0,0900
0,1000
150110
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
150202
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA
RÓŻYCKA-CZEPIELA
8191267036
371181340
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Sanoku
6870004396
000440331
180103
DA15.51.Z
020502
130208
160214
170405
Gabinet
Stomatologiczny Maria
Marosz
88
8191536016
180590186
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,5000
1,1400
0,0440
440,0000
1,0200
37,8200
17,5800
0,1200
0,3400
22,2800
0,0240
50.16
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje hydrauliczne
0,0400
0,2500
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
150107
Opakowania ze szkła
0,5000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,1700
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne i guma
0,0040
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
0,3000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,8550
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1050
Barbara Kaczor
Pielęgniarka
Środowiskowa
8671144842
830410770
180103
PIOTR KACZMAREK CENTRUM
STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ I
IMPLANTOLOGII
PERIMPLAT
8671844404
831209886
180103
PUH "METAL"s.c.
8180003463
690136446
130113
130208
160117
160216
191204
200301
SELTAR s.c.
E.Serafin,R.Simlat,J.S
zlęzak,E.Dyl
89
831301333
120105
0,0700
0,0500
0,0400
0,1500
2,0000
0,9200
OKNO-CENTER PLUS
S.C. A.SIUSTA,
R.MAZUR,
W.CURZYTEK
Bog - Fran Sp. z o.o.
8161701083
8172035201
180825117
180191530
070213
Odpady tworzyw sztucznych
1,5900
170202
Szkło
0,2700
170402
Aluminium
0,1480
030105
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0150
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0150
100101
130110
130205
150203
160107
160213
90
548,8000
0,5000
0,1000
0,3400
56,2600
33,5900
0,0350
0,0050
0,0520
170201
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Drewno
170405
Żelazo i stal
1,5700
130208
0,7000
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0010
160115
0,0080
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0260
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
160199
Inne niewymienione odpady
0,0200
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0110
191201
Papier i tektura
0,0190
130208
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Domowa Opieka
Paliatywna DAR-MED
6861268339
180079134
180103
WOJSKOWY
INSTYTUT
TECHNICZNY
UZBROJENIA
1250000208
010153990
Mechanika Pojazdowa
Janusz Błaż
6841309176
370365663
G50.20.A
150202
Punkt Apteczny
Barbara Karabin
AUTO-CENTRUM
SALMAR
91
6881053694
6852201637
371102658
180166152
G50.30.B
3,9600
0,0200
0,0310
0,0660
37,2000
0,1100
0,1200
0,6300
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,7090
0,0660
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
182,0000
150202
150203
Maria Bilińska Gabinet
Stomatologiczny
8651042937
830317510
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom.Iwona
Przepiórska
8141308052
180219635
180103
Usługowy Zakład
Transportowy
6841046541
370067428
Mariusz Rossowski
Przychodnia
Weterynaryjna
92
651548432
O90.02.Z
130205
2,8080
4,8000
0,0100
0,0520
0,0020
180202
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"TROSKA" Spółka
Cywilna Centrum Usług
Pielęgnierskich, D.
Bzdęga, D. Kotlińska
7922223640
180364627
180103
Zakład Stolarski
Produkcja Usługi
Radosław Waśko
7951949693
650248113
030105
100101
120102
160213
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Fryderyka Chopina
8132919313
690724114
N85.11.Z
060404
080318
090101
090104
100101
93
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0160
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające rtęć
0,0007
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,5380
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0120
3,5400
0,1770
0,0160
0,0900
1,7800
1,8300
120,0000
11,9200
5,3400
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Żelazo i stal
0,5230
1,4270
180108
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0140
200136
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,5700
150203
160211
170405
180102
180103
180106
180107
Prywatny Gabinet
Okulistyczny Tamara
Krygowska
94
8131745785
690440368
180103
0,0800
2,0200
191,4640
0,2380
0,1380
0,1000
0,0020
"INSTAL-RZESZÓW"
Zakład Produkcji
Zbiorników Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
NOWAK-GRABUŚ
IRENA
8133203870
691542728
170405
Żelazo i stal
7921056915
650059607
180103
"DOKA POLSKA"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Starostwo Powiatowe
w Nisku
8971346159
930892866
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
8652078937
830413484
K71.32.Z
170405
160213
160214
160216
95
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poradnia Rodzinna
lek.med Edyta
Łukaszewska
6861026636
180084945
180103
Apteka "Remedium"
Barbara Kozioł anna
Kozioł Sp.J.
8131173366
690423170
180109
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
33,6780
0,0360
11,5600
0,1880
0,3140
0,0300
0,0360
0,0460
Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Anna
Tądel-Krawczyk
8651254639
830400487
PUNKT UBOJU
ZWIERZĄT
RZEŹNYCH, Stanisław
Rogus, Józef Choma,
J.Dydo Sp.j
Gmina Lubaczów
8720007508
850093006
7931505013
650900654
GMINA ROŹWIENICA
7922033879
Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski
Karol Benbenek
Firma PGU
"INTRA-SPRZĘT"
6881265812
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające wolny
azbest
0,0360
190801
Skratki
1,0000
190802
Zawartość piaskowników
1,1400
190805
180103
DA15.11.Z
160212
162,0000
32.00
190805
650049359
020202
020299
Inne niewymienione odpady
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2898
180088759
F45.23.A
160107
96
10.80
650900387
150203
8672028109
15,0000
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpadowa tkanka zwierzęca
130208
NZOZ NOVA-MED T.
M. Struk Sp.
partnerska lekarzy
0,0040
831313840
180103
13,2700
10,2800
0,8400
0,0210
0,1030
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Pediatryczny
dr n. med. Anna
Kozłowska
6341241245
690582996
180103
Praktyka Pielęgniarek i
Położnych Agata
Sawa
7921990946
180625789
180103
PHILIP MORRIS
TOBACCO SP. Z O.O.
6751373638
120562386
DA16.00.Z
020382
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,1720
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9400
150103
Opakowania z drewna
0,8500
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,3230
150107
Opakowania ze szkła
0,0750
150109
Opakowania z tekstyliów
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
150202
150203
160117
97
0,0060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tytoniowe
0,0120
305,1330
18,6880
0,0100
0,0700
0,2650
0,6900
160119
Tworzywa sztuczne
0,2920
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1960
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
56,0000
101208
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
168,0000
160216
170411
Cegielnia "DUL" Helena
Dul,Anna
Dul-Grzegorzak,J.Grze
gorzak,K.Grzegorzak
8670005133
830022080
DI26.40.Z
130205
160107
Indywidualna praktyka
Lekarska Małgorzata
Szczęch
6851380448
180065675
ANIMEX Grupa
Drobiarska Spółka
Akcyjna
7541015206
530978422
180103
DA15.12.Z
020202
100101
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
130205
98
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0350
0,0760
0,0500
0,0020
0,0150
1 342,1000
14,1000
1,3200
70,4000
162,0000
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
3,7000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,5200
0,1120
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady materiałów złożonych (np.
tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery)
0,0120
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
15,3000
150111
150202
160103
160213
160214
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
LEK.MED. ZBIGNIEW
PODGÓRSKI
8161133673
691750540
180103
Lotnicze Zakłady
Produkcyjno Naprawcze "Aero Kros" Sp. z o.o.
6842520370
180271587
040209
100101
99
26,4000
150103
0,0100
0,0200
0,1300
0,9000
1,7200
18,9000
0,4000
120101
150104
150202
160213
170405
Prywatny Gabinet
stomatologiczny
"MELONIK"
8161409810
691730789
N85.13.Z
180103
JAKUSZEWSKI
WOJCIECH
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
8671353066
830157911
180103
PPHU RENOPIEC Sp.
z o.o.
8650003817
830156024
150102
170101
170405
170604
200301
OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W
TRZEBOWNISKU
100
5170018705
691679380
160216
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z metali
0,1600
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,1040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0130
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
62,3500
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
4,5290
0,0700
0,0020
0,1200
0,0290
0,7840
0,4700
0,2800
0,0096
GOSPODARSTWO
OGRODNICZE
MICHAŁ BOGDAN
Indywidualna Praktyka
Położnicza
Styczyńska Elżbieta
8172144427
180615526
020103
Odpadowa masa roślinna
5,0000
8171362636
831221746
180103
0,0050
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Krawiec Dariusz
8131888846
690679508
180103
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna
6842089044
370409350
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
L75.12.Z
160213
160215
180103
180106
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Barbara Ornat
101
8151276879
690654595
180103
0,0300
0,1350
0,0250
0,0980
0,0040
0,0170
830295910
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
IRYS s.c. M. i M.
Więcek
140603
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,0400
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1160
170405
Żelazo i stal
1,6430
1,1000
BLEJKAN
8581791578
320411267
170203
Tworzywa sztuczne
Gminna Spółdzielnia "
Samopomoc Chłopska"
W Sędziszowie Młp.
8180002185
000381686
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0500
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0100
160216
200301
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWO-HANDLOWY
SANECKI STANISŁAW
8171011291
690130930
120101
120103
120109
130205
150202
102
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
18,2400
0,0112
43,9110
4,0000
0,0400
0,1800
0,0500
0,1200
NZOZ COR-MED
Poradnia Lekarza POZ
8722224463
180003480
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego w
Rzeszowie
8132917389
690587255
N85.12.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0470
0,0250
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,2500
200101
Papier i tektura
1,7800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0060
180103
150101
160213
160214
160216
103
Urszula Kraus Położna
Środowiskowo
Rodzinna
8671357124
831222697
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia
Lekarsko-Stomatologic
zna DROMED B. i M.
Drożyńscy
7952113212
650949577
180101
2,1050
0,1200
0,9000
0,5900
0,0000
180103
180109
NZOZ "Pomagam"
6891054212
180398276
180103
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski lek.
med. Wojciech Kryda
8131231862
690493844
180103
Gabinet Weterynaryjny
Usługi weterynaryjne
Renata Sztaszkiewicz
8131002280
690111245
180202
TAURON Wytwarzanie
Spółka
Akcyjna-Oddział
Elektrownia Stalowa
Wola
6321792812
276854946 00107
100102
100103
100115
104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0380
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Popioły lotne z węgla
0,0260
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z
kotłów ze współspalania inne niż
wymienione w 10 01 14
0,0000
0,0030
0,0080
1 209,3000
655,7000
685,9000
100180
100181
128 660,4000
16,5000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
9,1550
0,0840
170202
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
170204
170401
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0410
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
2,6600
130205
150202
160214
160601
160604
170107
105
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mikrosfery z popiołów lotnych
0,5390
3,3200
0,3020
15,1000
2,5550
2,9750
13,2400
0,9090
1,3100
831,9800
Apteka "MEDELLA"
8721412524
850460752
Kompania Piwowarska
S.A.
6460325155
270546630
DA15.96.Z
Osady z klarowania wody
190906
0,9400
180109
Roztwory i szlamy z regeneracji
wymienników jonitowych
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,9400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,0200
150107
Opakowania ze szkła
0,8900
160211
170201
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
0,6550
170407
Mieszaniny metali
4,9390
200101
Papier i tektura
3,2500
200139
Tworzywa sztuczne
0,2720
200140
Metale
4,4970
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,9200
160213
160214
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
PĘKALSKA
WIESŁAWA
106
8671059579
830306854
111,9600
190902
180103
0,0170
13,7120
0,0920
0,0010
10,4380
0,0240
68.52
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem
06 07 02)
0,0600
0,0700
160107
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,4700
160119
Tworzywa sztuczne
0,1400
160120
Szkło
0,0300
GABINET
WETERYNARYJNY
KORNAGA
KRZYSZTOF
7931085976
650251747
180202
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Marek
Stanisławczuk
7930000506
650028185
180202
Mechanika
Blacharstwo
Lakiernictwo
Pojazdowe Piotr Paśko
8131019079
690018296
061302
080111
130205
150110
150202
107
0,0010
0,1000
0,0160
0,0070
0,0200
0,0020
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
0,8860
150101
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,5430
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
0,8620
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0050
160213
Indywidualna Praktyka
Pielęgnirska Bożena
Kołacz
"RYSPOL" Ryszard
Cieślakowski
PRZEMYŚLDIS Sp. z
o. o. E. Leclerc
8171358847
7831670103
180379563
180103
690667132
180109
301720980
020203
200125
Gabinet Kosmetyczny
LUNA Joanna Krawiec
8171961265
Zakład Wylęgu Drobiu
Barbara Dziak
180414070
180103
830478294
020102
100101
Zespół Opieki
Zdrowotnej Szpital z
Uśmiechem
8721907964
851643503
N85.11.Z
060404
090101
090104
090107
108
0,0100
0,0140
29,1210
1,1580
35,8000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady zawierające rtęć
2,3000
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
2,0600
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
0,5340
0,0050
2,5700
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,6400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,4700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,5040
160214
160216
180101
180102
180103
180104
180106
180109
180182
190801
190805
200301
109
0,8500
0,5000
0,0200
0,7960
60,8970
0,6100
0,0350
0,0290
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Skratki
0,2910
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
6,6000
1,0000
325,5520
2.20
Firma
HandlowoUsługowa
Barbara Karnas
EKO-SERVICE
SPÓŁKA Z
OGRANCZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
7951723227
6282203348
651492915
120827241
130205
160103
160107
Filtry olejowe
0,3710
160113
Płyny hamulcowe
0,1490
160114
0,4470
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
2,2340
160120
Szkło
6,7010
160122
Inne niewymienione elementy
2,9790
160199
Inne niewymienione odpady
1,4900
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
11,0020
130507
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
41,8400
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zawartość piaskowników
0,0850
190802
190809
110
4,1070
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
190899
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne niewymienione odpady
200307
Odpady wielkogabarytowe
23,3650
695,1550
37,2150
123,1000
89,7000
14,2000
0,5000
0.06
Firma Handlowo
Usługowa DIKO Rusin
Kazimierz
Zakład
Produkcyjno-Usługowy
Mirosław Pogoda
8721998174
8170011805
691598321
690284394
150101
Opakowania z papieru i tektury
5,1050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6600
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Żelazo i stal
170405
Zakład Karny w Dębicy
8721244819
000782959
100101
130205
150110
160107
160213
170101
180103
180109
111
38,1000
1,0000
0,8000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
121,5000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0200
0,0600
0,0150
0,0030
20,0000
0,0750
0,0050
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w
Przysietnicy
6861036741
371184923
Usługi Weterynaryjne
Eugieniusz Bartler
8652055942
830389060
GUMAT Róg,
Pawlikowski Sp. J.
8181000662
690305950
180103
N85.20.Z
180103
070280
160213
160214
160216
170405
Geokart - International
Sp.z o.o.
112
8130333520
001376670
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Kudowska
8131667393
690484621
SCHENKER Sp. z o.o.
5270103824
010500539
090102
I63.40.C
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0240
0,0090
52,6000
0,0140
0,2500
0,0100
5,1700
3,2400
150101
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt
offsetowych
Opakowania z papieru i tektury
170402
Aluminium
1,2600
180103
0,0210
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
60,0900
19,3600
9,9900
150107
Opakowania ze szkła
0,9500
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary
0,0650
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Elżbieta Sułek
-Kowalska
8131660215
690728247
180103
Zakład Mechaniki
Pojazdowej Józef Kilian
Gabinet Endoskopii M.
Sypień, J. Kulon s.c.
8171010713
690207028
140603
6851651893
370106246
NZOZ "Beta-Med"
Mariusz Dąbrowski
8131231767
690244236
180103
"DENTAR" s.c. Agata
Maksymowicz,
Radosław
Maksymowicz
8132414843
690319566
180103
VAN PUR S.A.
8133392434
180020885
N85.12.Z
DA15.96.Z
180103
020380
020780
113
0,0130
0,0980
0,0360
0,0510
0,0420
37,4800
1 751,0600
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,9600
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Papier i tektura
0,0500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0180
0,0400
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,3000
191201
MARIUSZ GOLEC
GABINET
WETERYNARYJNY
7931168722
180343507
Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego Łukasiewicza
8130266999
000001749 00028
180202
M80.42.B
130208
160213
114
154,5100
020799
USŁUGI
PIELĘGNIARSKIE
BARBARA
ŻUROWSKA-PEREŚL
UCHA
6891008413
370491994
180103
ASTRA SPÓŁKA
AKCYJNA
5731326440
150219618
130206
11,5000
5,0400
15,7300
0,2400
0,9500
0,0120
0,0100
1,1000
NZOZ Laboratorium
Diagnostyki Medycznej
"LAMBDA" s.c.
7921469818
650216716
Zakład Ceramiki
Budowlanej
CEGIELNIA
BIEŹDZIADKA Piotr
Szczudło
6850001532
370119094
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,3530
0,0200
160107
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0030
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0030
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,1000
180103
DI26.40.Z
100101
130206
Łukasz Szylar
8151631866
180392233
130205
150202
160213
160601
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"ALPINA" S.C. S.
Dorosz & Z. Linda
7950200668
650008515
130205
130206
115
0,5000
0,0050
0,0050
0,0100
2,0000
0,0200
0,1000
0,0320
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,1500
160118
Metale nieżelazne
0,0500
160119
Tworzywa sztuczne
0,0230
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1150
010413
48,0000
160107
Odpady powstające przy cięciu i
obróbce postaciowej skał inne niż
wymienione w 01 04 07
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
10,0000
200301
150102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,1650
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0700
150202
Zakład Wydobycia
Kamienia Budowlanego
Tadeusz Brach
6840015722
004015910
CB14.11.Z
130205
Richd. ANDERS
Poslka Sp. z o.o.
690293507
030105
080409
100103
160601
116
0,0480
0,2900
0,0180
0,8900
803,0700
0,7200
0,1000
0,4280
0,0180
Gmina Gać
7941685583
650900648
L75.11.Z
170405
Żelazo i stal
2,2000
190801
Skratki
1,0000
190802
Zawartość piaskowników
0,4000
190805
170203
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
FUH BELLA DONNA
Anita Chorzępa
8132845158
180568117
180103
GABINET
DENTYSTYCZNY
LEK.STOM.JACEK
LENIK
6841482325
370999540
180103
SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW "ZGODA"
8150003441
000455278
DK29.71.Z
120101
120109
130110
150202
160213
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w
Bukowsku
117
000559693
155,4000
0,0010
0,0200
5,0000
0,5000
0,6100
0,2310
0,0490
5,5000
0,0500
45.60
150202
150203
160107
160112
160113
160114
160708
ZAKŁAD
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO
"SIARKOPOL"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8671993423
831220741
120121
130205
130899
150202
160213
118
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0300
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0450
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,0510
0,0380
0,0120
0,0040
0,7000
90,0000
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
0,1700
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,5500
0,3120
0,0820
0.21
160216
170405
170604
Monika Lekka-Sietnik
Salon Fryzjerski
"Monika"
7952279059
180384819
150110
150111
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Dubiecku
7952303237
651543268
190801
190805
119
GABINET
STOMATOLOGICZNY,
Alicja Kobielska
8671078418
830355373
180103
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Stepniowska
8671155567
830413745
180103
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0720
282,3300
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Skratki
20,0000
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
12,0000
0,0010
0,0020
0,8000
0,0240
0,0490
6.00
NZOZ Ośrodek Zdrowia
w Trześniowie
6861004770
371030278
180103
Fundacja Pomoc
Sanatorium
uzdrowiskowe Solinka
Oddział w Polańczyku
6881254731
180019907
180103
Poradnia Lekarska
Krzysztof Husar
6891052443
370478396
180103
KRASMED Agata
Harpula
8132768392
180750394
180103
Firma RETMAN Jerzy
Burdzy
8650001333
005673459
G51.57.Z
160103
160107
Filtry olejowe
0,3920
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0380
130205
160113
120
0,0360
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
0,0120
0,0000
0,0290
6,2400
48,5170
0,0790
160114
121
0,4670
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
34,9930
160119
Tworzywa sztuczne
86,7560
160120
Szkło
33,2370
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
10,5800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mariusz Łęgowik
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
5732138717
180306031
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny "OJ
BOLI" lek. stom.
Mariusz Kasprowicz
7951268958
650198556
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
LIDIA SZPILA-LASOTA
8161030393
690445130
180103
Studio Tatuażu
Artystycznego „RockInk”
7921911378
180639030
180103
882,8080
0,0000
0,0420
0,0760
0,0100
Zakład Produkcji
Maszyn i Urządzeń
"RSM"Sp. z o. o.
8171790148
830449625
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0023
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0090
150203
0,0630
170402
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Aluminium
170405
Żelazo i stal
4,1000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Osady z klarowania wody
0,0120
160213
160602
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarki
Środowiskowo-Rodzinn
ej Halina Kaciuba
7941529021
651011927
Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej w Mielcu
8171947503
831315938
E41.00.B
100101
130208
150203
160213
160214
190902
122
0,0040
0,0050
1,7000
0,0350
0,0800
0,0070
0,0690
0,0600
4,8500
2.91
Zakład
Usługowo-Produkcyjny
emiter Sp. j. Stanisław
Bieda - Piotr Lis
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Kołaczycach Sp. z o.o.
7370000964
6851760139
490448933
370366220
E41.00.A
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
2,0000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Skratki
0,0400
190801
190805
IVS GRUPA Sp. z o.o.
123
8721887428
850541670
5,0000
150101
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
130508
17,0000
6,0000
348,0000
0,0700
4,0000
"APTEKA" CZUJ
KAZIMIERA
Centrum Medyczne
SBB Sp. z o. o. w
Skopaniu
8650002261
005664609
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0170
8672138625
180175620
180103
0,0600
Gospodarstwo
Specjalistyczne
Hodowla Kur Niosek
Jan Miękoś
8721086639
850030856
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
750,0000
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,5590
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,1400
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0120
DA15.11.Z
56.55
0,0200
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe
0,0130
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0430
150202
150203
PUH Polan Sp. z o o
8130334755
008032749
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Lek.
Stom. Danuta
Olszowy-Baran
8141269547
690434132
180103
PPUH FENIX
6840010096
008432153
170604
200301
200307
124
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Ewa Cyparska
6871410649
370415929
180103
Gabinet
Stomatologiczny Iwona
Kozioł
7951669574
650237434
180103
0,0500
0,7500
0,9700
2,3500
0,1300
0,0110
EKOPROMAL II
Bogdan Majda Andrzej
Majda
8172054641
180254703
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
170405
Żelazo i stal
4,8800
0,0220
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3500
160103
Zużyte opony
0,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Tomasz
Wojtak
8651046846
830120730
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Iwona
Sławińska - Niedzin
9551855914
650059547
180103
CHEMIA-RZESZÓW
Przedsiębiorstwo
Handlu Chemikaliami
Sp. z o.o.
8130019189
690282797
G51.55.Z
160216
160601
125
0,0280
1,0500
0,0100
0,0250
126
0,0510
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0220
NZOZ "SALUS"
8171854196
830787836
180103
Gabinet
Stomatologiczny Maria
Skowron-Jezuit
8721446173
850083829
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ORISDENT" BEATA
ŻABICKA
7961417710
180019209
180103
"MULTI-FORM"
K.KANIA SPÓŁKA
JAWNA
6381449420
273638573
G51.90.Z
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
ANNA KUSTROŃ
6841428691
370069723
180103
SALON
KOSMETYCZNY
"URODA" ELŻBIETA
FURGAŁA
7931031325
180321747
180103
0,0220
0,0300
2,5000
0,0048
Gabinet Kosmetyczny
GRACJA Anna Wąsik
8651073671
831353270
Danuta Łuszcz
Pielęgniarka
Środowiskowo
Rodzinna
8651580557
830399382
AUTO-RES Sp. z o.o.
8131387742
690422028
O93.02.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0030
0,0840
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,9620
160117
Metale żelazne
0,4000
180103
180103
G50.10.A
080111
130205
150102
150110
150202
150203
127
0,0060
0,0540
1,6400
0,1000
0,0780
0,3000
0,9000
160119
Tworzywa sztuczne
2,0000
160120
Szkło
0,8000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,7000
0,0720
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
NOVAMED
Stomatologia i
Medycyna
8652252016
180052767
180103
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Wilk
6851122864
370346803
180103
ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
8133001267
000017756
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0870
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,2300
160119
Tworzywa sztuczne
0,2410
160213
0,7620
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170407
Mieszaniny metali
1,4000
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
0,0100
160214
160216
128
0,0350
51,0000
3,4000
0,0400
0,0410
129
0,0100
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
1,2000
Gabinet
Stomatologiczny Teofil
Tondel
8651426891
830087694
180103
NZOZ DENTICUS
8132157926
690223323
180103
"PRO-MEDICA" Indyw.
Praktyka Pielęg. Alina
Łuszczki-Witek
8151115219
180600861
180103
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA GALEJ
WŁADYSŁAW
6871056395
370172214
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
OL-MED
9211054173
771255094
180103
GMINA NIEBYLEC
8191565408
690582192
L75.11.Z
0,0180
0,0130
0,0050
0,0160
1,2000
190805
GABINET LEKARSKI
LEK.MED.
SZYPUŁA-KRUPA
WIESŁAWA
8171028676
830437941
180103
Gabinet Kosmetyczny
"GAJA" Leokadia
Bocek
8191108390
180044176
180103
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Kazimierz
Mrozowski
8720008241
850092567
DA15.11.Z
020202
020281
6,2000
0,0060
0,0020
29,2000
10,0500
150101
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1600
150104
Opakowania z metali
0,0450
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
0,0400
100101
160213
190809
130
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,2750
0,1200
0,0070
0,0730
1.20
NZOZ "STOMA"
8131255957
690451662 00013
180103
180110
000455203
"RENA" Spółdzielnia
Dziewiarska
040222
150101
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Opakowania z papieru i tektury
0,0120
0,0002
15,0000
2,3300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0240
0,1390
120199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0480
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0790
160213
160216
170405
180103
131
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
Gabinet
Dermatologiczny lek.
med. Aleksandra
Szczepańska
Akademia Dermatologii
Estetycznej s.c. ......
8171372712
690523290 00023
180103
CMC ZAWIERCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
6490001173
272819315
080318
0,0500
0,9400
0,0200
0,0040
174,8600
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0300
020304
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,9200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2340
150202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Iwona
Kańczugowska
8171034286
690416708
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Izabela Koptyra
7922027092
180445640
180103
APTEKA PRYWATNA
ELŻBIETA CIUBA
PIEKARNIA"GRAHAM"
ANITA BYRA,
MAGDALENA
WALA-KISZKA
6841577327
370338927
6020016527
180004142
PIEKARNIA
STANISŁAW KOPACZ
PRYWATNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY
LEK.KATARZYNA
ZIMOLĄG-KSIĄŻKA
132
G52.31.Z
180109
6841422961
370462550
020304
8671898682
180002769
180103
0,0330
0,0390
0,0050
0,0680
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek.stom. Gomółka
Ewa
8732055803
852539268
180103
KAUFLAND Polska
Markety Sp. z o. o.
Sp.k.
8992367273
151562471
080118
Opakowania z tworzyw sztucznych
35,9870
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
89,7300
150107
Opakowania ze szkła
5,7350
150203
0,0000
090104
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0760
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3080
160380
090101
160214
160601
133
631,2100
150102
160304
370444486
0,0000
Opakowania z papieru i tektury
160216
6851950733
0,0360
150101
160213
Szpital Specjalistyczny
w Jaśle
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
0,1330
0,1830
0,0000
146,5060
2,3700
2,3900
0,4590
0,0150
170407
Mieszaniny metali
0,8600
180102
0,9090
150101
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7920
150110
0,0400
070213
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,5140
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,5590
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0080
180103
180104
180182
Zakład Tworzyw
Sztucznych LEMAR
Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych Klabacha,
Krzystyniak sp.z o o
8130001640
8722153616
690017960
691697827
DH25.11.Z
160216
170405
134
70,3250
58,8460
0,0050
0,7820
19,0700
0,0060
25,8200
NZOZ Przychodnia
Lekarsko-Stomatologic
zna "BETA -MED" s.c.
6861579186
180040280
"MARTIKA"Ubój i
Przetwórstwo MięsneAlina Jaje
8721350881
851659830
180103
DA15.11.Z
020201
Apteka mgr farm. A.
Oleszek Sp. j.
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNALNY NISKO
Sp. z o.o.
135
7941102498
651428076
0,3030
520,0000
37,7500
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020204
1,5500
020299
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0750
150103
Opakowania z drewna
0,0500
160213
0,0020
200101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
200201
Odpady ulegające biodegradacji
3,8000
020281
Muzeum w
Przeworsku, Zespół
Pałacowo-Parkowy
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
5,8000
0,1200
0,1000
7952302232
651542381
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
8650004159
830375097
160216
0,0072
170405
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
190801
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
60,2000
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
13,6000
49,8000
2,3000
0.70
Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o.
8160001975
690266640
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje hydrauliczne
22,4800
0,0600
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
388,3510
150104
Opakowania z metali
345,9870
150107
Opakowania ze szkła
2 094,0340
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4020
170405
Żelazo i stal
8,2200
190801
Skratki
48,0000
190802
Zawartość piaskowników
46,0000
190805
191201
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
191212
200201
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Odpady ulegające biodegradacji
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
100101
130113
130208
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI BIAŁEK
MARIA LEK.CHORÓB
WEW.I MEDYCYNY
PRACY
136
8171369650
690530479
0,0500
1,7000
3 850,0000
637,3090
234,7350
0,1600
1 608,0010
9,0000
88,9200
0,0000
770.00
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0280
200101
Papier i tektura
5,3600
130205
0,6400
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,7500
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,3170
Usługi
Stomatologiczne Maria
Szymończyk
8181125978
690243231
180103
BANK OCHRONY
ŚRODOWISKA
SPÓŁKA AKCYJNA
5270203313
006239498
160214
Usługi Transportowe
Jacek Suwała
Samodzielny Publiczny
Miejski Zespół
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej
6861000358
6871748696
370186363
371034566
N85.12.Z
180103
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
Małgorzata
Kwiatkowska
137
8171000353
690214471
160216
0,5520
3,9500
1,7580
0,0020
"ELADENT"
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ELŻBIETA
BŁOTNICKA,ANNA
ŻELECHOWSKA,
WIKTOR BŁOTNICKI
5170100312
691793650
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0410
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,0890
Prywatny Gabinet
Lekarski Jadwiga
Zimny - Stachyra
8131605794
690313322
180103
Zakład Mechaniczny
SIARKOPOL Sp. z o.o.
8671969241
831153447
090101
090104
120101
0,0100
0,0100
10,1400
150102
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0300
120121
130205
138
0,0110
24,0000
0,5000
0,2600
0,4500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0070
160213
0,0100
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170380
Odpadowa papa
0,3200
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
0,4900
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,3600
150202
160214
"FORTUNA Zakłady
Bukmacherskie" Sp.z
o.o.
Gabinet
Stomatologiczny
Wacław Grześ
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Danuta
Kojpacz-Kostrzewska
139
5481192629
070707400
160213
6881008943
370103390
180103
830157880
180103
0,1500
0,0600
2,1700
168,8500
0,0010
0,0320
0,0240
140
Gabinet
Stomatologiczny Paweł
Sagan
8652075867
831223159
N85.13.Z
180103
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Elżbieta Gawlik-Uryasz
8721051316
850303484
180103
"GOŁĘBIEWSKA"
SPÓŁKA CYWILNA
STUDIO ZDROWIA I
URODY
1230869937
016087075
180103
Tomasz Baj
STOMATOLOGIA
7941657345
060696615
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
dent. Leonard Mycek
8671019019
830249429
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0560
0,0130
0,0120
0,0150
0,0220
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6800
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0200
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0180
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,0850
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,1040
130208
0,4800
140601
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Freony, HCFC, HFC
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1100
150101
Opakowania z papieru i tektury
17,0630
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
8651276463
830078034
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MAGDALENA
PAWLUŚ-DUDA
6842201179
180041775
180103
B+B M.BIEŃKOWSKI
L.BUDKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
6770021811
350230944
Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia
Farmaceutycznego
CEFARM-Kraków S.A.
P.P.H.U
"ROYAL-STAR"
Krzysztof Pawełek
Praktiker Polska Sp. z
o .o
141
0,0350
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
DENT TEXT Artur
Powęska
9451980407
356686600
8721006600
850083249
9510065428
011241896
DK29.23.Z
G52.12.Z
0,0280
0,5100
0,0130
6,0440
13,5500
0,2370
170402
Aluminium
0,9580
170405
Żelazo i stal
2,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0600
SPECJALISTYCZNY
GABINET
GINEKOLOGICZNY
lek.med. Anna
Siwińska
8181002224
690127312
180103
"REAL",-SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ I SPÓŁKA"
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
5212935933
013233702
020203
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
16,0670
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
34,6600
160211
170405
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
160214
160380
8170002522
690015889
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
7121336636
004180921
020305
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
130502
130506
142
263,1700
150101
160213
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUK
CYJNE "JHS" - JAN
SKOWRON
LUB-EKO-PLUS
Wiesław Łukasik
6,9780
0,0200
0,0950
0,2040
170,4480
7,5840
0,2830
336,9200
3,5000
0,3000
134.77
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
106,4530
0,0120
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2640
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
3,8800
170605
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Romana Kogut
7941012223
650052433
160213
180103
180110
EL- MED Elżbieta Bała
Indywidualna Praktyka
pielęgniarki
Środowiskowej
8721688108
180042303
180103
"OMEGA PILZNO"
SERWIS Sp. z o. o.
8722331213
180360523
130208
130508
140603
150203
160103
143
0,0020
0,0360
0,0000
11,5600
31,9700
0,1100
0,3480
2,0800
86,5900
Gminna Spółdzielnia
"SAMOPOMOC
CHŁOPSKA" w
Markowej
8150003033
000380528
160107
Filtry olejowe
9,0600
160112
1,7430
160118
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
6,0500
160122
Inne niewymienione elementy
2,1250
160213
0,0050
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
15,6770
170405
Żelazo i stal
28,8500
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0400
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
0,0240
160216
DIESEL SERVICE
Marta Rak
8641304092
260592387
130205
130206
150202
160107
160114
160117
144
4,0200
0,0040
0,0520
0,0020
0,0150
0,0150
0,1000
161001
690270021
Zakład Produkcyjno Usługowy Halina
Walczak
120101
150202
160213
145
APTEKA ESKULAP
7941356224
650240206
180109
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Halina Dobrowolska
6861187121
370453143
180103
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA "SCH"
W RYMANOWIE
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata
Delekta-Nowak
6840000755
000379933
020102
8652103084
831381208
180103
NZOZ INTER-MED
Lekarze Specjaliści
Dróżdż, Jachyrowie,
Lubera,
Myjkowski,Pacholec,P
adykuła, Soboń Sp.P.
8171879440
831219850
180103
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,6500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0720
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,5200
0,0010
0,0150
31,1800
0,0300
0,0930
0.14
AUTOTECH SERWIS
Mariusz Ligęska
8181477944
180216810
0,1920
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1870
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,7090
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2900
160213
0,0030
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1300
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
9,5000
130208
150203
691535355
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
"ARGO" Sp z o.o.
160216
160380
160507
4 DEVELOPMENT SP.
Z O.O.
Zakład Karny w
Łupkowie
6762355644
120520324
000321106
130507
150203
160213
146
0,0190
0,1980
11,8650
0,0010
24,8600
0,0620
1,5200
0,0780
0,8000
0,1360
0,1400
170201
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Drewno
170402
Aluminium
0,0090
170405
Żelazo i stal
0,1220
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0440
1,2400
020399
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne niewymienione odpady
070599
Inne niewymienione odpady
2,8250
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,2800
150103
Opakowania z drewna
1,2600
150104
Opakowania z metali
0,5900
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0285
160214
160216
160604
190801
190805
190809
" OLIMP
LABORATORIES" Sp.
z o.o. Zakład Pracy
Chronionej
8722076235
691532279
DA15.88.Z
180104
147
0,0330
0,0430
3,1660
0,1850
2,7810
7,2480
30,8230
3,4300
0.57
180106
NZOZ Ambulatoryjny
Zakład Opieki
Zdrowotnej - Maria
Tasior
8161244378
691681424
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta
Lichtarska-Abdi
7921400494
650200690
N85.12.Z
180103
180103
180110
GABINET
STOMATOLOGICZNY
DAMIAN PUSTELNIAK
8161546352
180284615
180103
P.U.P.H. "OPTICAL"
Piotr Tarkowski
7920001415
005079905
180103
180109
148
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,9090
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0300
0,0570
0,0410
0,0001
0,0120
0,0200
149
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
BARBARA
ZGRYCH-MROZEK
6841688340
370496299
180103
PUNKT
WETERYNARYJNY
DLA MAŁYCH
ZWIERZĄT
6881014599
370344454
180202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
8651038887
830080019
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Liszewska
7951032782
650043434
180103
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Grzegorz
Winiarz
7921670176
651419723
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0080
0,0330
0,0120
0,0120
0,0510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,0020
0,0050
090104
Pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne zawierające związki
chlorowców
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,2500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0480
150110
0,0003
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160117
Metale żelazne
1,4350
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0970
ORTOTRIP Piotr
Zgardziński
9211881143
060318066
180103
Szpital Miejski w
Przemyślu
7952526931
180954820
060404
070107
090101
150202
150203
160213
150
0,0010
0,6900
0,6900
0,2900
0,4000
0,1750
0,2870
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1990
1,9500
170202
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
0,1300
170405
Żelazo i stal
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady amalgamatu dentystycznego
160214
160216
160601
160602
170107
180103
180106
180110
Prywatny Gabinet
lekarski
lek.med.Bożena
Stokłosa
151
8721420564
850449153
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1270
0,1340
1,8500
0,1800
81,2800
0,1050
39,4260
0,1640
0,6500
0,0060
PKP CARGO S.A.
POŁUDNIOWY
ZAKŁAD SPÓŁKI
277586360 00498
030105
080318
100101
120101
120113
130208
1,7000
0,2000
1,4000
24,0000
5,0000
11,2440
130503
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z kolektorów
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
1,2950
150202
150203
160103
160104
152
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady spawalnicze
0,7600
12,5920
1,2000
0,6000
109,6000
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
3,6000
160122
Inne niewymienione elementy
1,2000
0,0260
1 784,0000
160199
Inne niewymienione odpady
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160214
160601
Prywatny Gabinet
Lekarski Lek.Med.
Dostych Jan Internista
Specjalista Medycyny
Rodzinnej
Apteka Prywatna
Leków Regina Kulig
PIEKARNIA
"KOWALSCY"
HELENA
KOWALSKA,SEWER
YN KOWALSKI S.C.
153
8141152199
8131053478
8172173475
0,2410
0,2000
12,4670
1,0620
170203
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Tworzywa sztuczne
170380
Odpadowa papa
0,5000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,2000
170405
Żelazo i stal
191207
150101
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6950
690684389
180103
0,0010
690211797
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180924598
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,1900
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,3100
160602
Res-Gastro Sp z o.o.,
S.K.
57,1000
690408608
020304
0,6000
23,8000
117,8000
9,7810
17,2450
0,0060
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny
8652071697
180196897
180103
UNION PARTS Sp. z
o.o.
8722255179
180069265
120101
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,2400
160213
0,0100
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
191203
Metale nieżelazne
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0150
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,2250
120103
690155811
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Lek.Med. Ziętek Maria
Specjalista Chorób
Wewnętrznych I Med.
Rodzinnej
180109
Pure Solve Polska Sp.
z o. o.
5222439012
012755114
G51.90.Z
080111
110113
140603
154
0,0390
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
94,5600
2,4400
5,2700
6,9400
0,0040
6,4740
7,7850
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska lek.
Agnieszka
Wychowanek Strzałko
6871438872
371011980
Zakład Tapicerski
Marek Kot
8151013097
690138416
Lubelskie Centrum
Informatyczne - Daniel
Piwko
Gospodarstwo Rolne
Małgorzata i Henryk
Słaby
9211425161
951074746
7921516133
N85.12.Z
180103
150102
200101
Papier i tektura
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
8,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0200
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,1100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0005
020182
130205
160107
160213
Niepubliczny Zakład
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej "MEDYK"
155
7922033313
651538971
0,0360
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
180103
0,4900
0,3700
0,0170
0,0850
Katarzyna Mazur
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna
6751345599
122666339
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Arkadiusz Flis
8141069593
690046915
180103
370201230
030105
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"PIRAMIDA"
Mieczysław Kmiotek
156
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0110
0,0780
28,5800
90,4000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,0000
160213
0,0400
Gabinet Weterynaryjny
"AS" lek.wet. Adam
Teenerowicz
8141242614
690342890
180202
Piotr i Paweł Wschód
Sp.z o.o.
7811674291
639793490
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8750
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
6,1800
0,0720
26,3450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0400
0,0020
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0750
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Izabela
Kretkiewicz - Guzy
8171034642
690305736
180103
P.U.H. MKT Serwis
Maziarz Sp. J.
8171840283
830476310
070103
070104
080111
080117
080119
080199
080318
130110
130502
157
0,0100
0,0200
0,1000
0,0300
0,1000
0,0500
1,0000
0,2000
5,2470
0,2800
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,2500
160119
Tworzywa sztuczne
0,5000
160120
Szkło
0,0700
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9740
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Żelazo i stal
0,0400
0,0280
1,0900
150202
150203
Zakład Produkcyjno
Usługowo Handlowy
"Besko-Met" Sp. z o.
o.
6870005958
370180797
DL31.20.A
170405
158
Gabinet Weterynaryjny
s. c. lek. wet. Zabawa
Józef
7921005697
650087450
180202
F.H.U ULTIMA
8151520109
691678511
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
0,2000
0,4600
2,7000
0,4300
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Anna Rzońca
6851034982
370346795
"MeDrew"
s.c.JASIŃSKI
ALEKSANDER, ALINA
PIERÓG
8170006342
690135613
N85.13.Z
180103
030105
080120
150202
160213
Gabinet Okulistyczny
lek.med. Ireneyusz
Gawroński
HSW-Fabryka
Elementów Złącznych
FASTEC Sp. z o. o.
8721563128
850506744
180103
180473167
110113
120101
120107
120108
120109
159
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0310
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
0,0070
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe
z obróbki metali zawierające chlorowce
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
22,5700
1,8000
0,0050
0,0010
0,0360
3,7850
1,1520
0,8410
4,7240
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3830
0,0450
160601
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
120117
120121
150102
150110
150202
Prywatny Gabinet
Okulistyczny lek. med.
Anna Szczerba specjalista chorób
oczu
8131403530
690727325
RES MOTORS Sp. z
o.o.
8130334927
690032907
G50.10.B
080111
080112
130205
130206
150110
160
0,2200
0,8000
8,1910
0,1040
88,1100
0,0170
0,0150
0,0000
7,2450
0,0000
0,3530
0,4500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6350
160117
Metale żelazne
3,4000
160119
Tworzywa sztuczne
2,7000
160120
Szkło
1,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0230
150202
160214
Mariusz Pruchniak
Specjalistyczny
Gabinte
Ginekologiczno-Położni
czy
7122431779
180073485
180103
Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie
8133178741
691193682
080318
160213
160214
160216
160306
Bank Społdzielczy w
Żurawicy
000507302
160213
160214
161
1,1000
0,1000
0,0240
336,0000
68,0000
660,0000
397,0000
30,0000
0,0005
0,0130
0,0411
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z metali
0,0240
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0130
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
9,4000
160216
KRAKOWSKA
HODOWLA I
NASIENNICTWO
OGRODNICZE POLAN
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6751000038
350713499
"AMERI-POL TRADING
LTD" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Centrum Alergologii
"PROGRES"
6340195224
271190000
150104
8652005074
830120351
180103
Zakład
Remontowo-Produkcyj
ny "REMONAFT" Sp. z
o.o.
6842308983
371103735
DK29.52.B
080318
120101
120103
120121
162
1,2800
0,1650
0,0050
0,1920
0,9800
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione odpady
0,6800
0,0370
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
150202
160199
160213
160214
APTEKA
"DZIKOWSKA" MGR
FARM. ELŻBIETA
HUSZALUK
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0110
6851920896
370409975
160103
Zużyte opony
0,0400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0160
8140001587
000559581
100101
120101
120103
163
2,6170
290423655
180103
FAKRO-WDF Sp. z o.
o.
0,0900
6610005967
160214
Spółdzielnia Uslug
Rolniczych w
Raniżowie
0,3320
8171713225
690525113
DD20.30.Z
030105
0,0440
0,0420
2,5000
3,6000
2,5000
258,6400
040299
Inne niewymienione odpady
2,5700
080318
0,0300
120104
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
120301
Wodne ciecze myjące
150101
Opakowania z papieru i tektury
41,5700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
21,0600
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,3400
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1550
150202
0,0200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0250
160119
Tworzywa sztuczne
0,0120
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1030
120103
ZAKŁAD OBROTU
TOWAROWEGO
"SIARKOPOL"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8671948138
830470654
G51.55.Z
130208
160214
164
1,5100
92,3700
1,0000
0,1000
0,2000
0,1540
0.30
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Żelazo i stal
0,0370
0,0180
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,3700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0150
160216
168001
170405
Bieszczadzki Bank
Spółdzielczy Ustrzyki
Dolne
6891009513
000507650
160213
160214
PPHU "CENTRUM"
Sp. z o.o.
7341009661
490536844
030105
120105
165
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Lek.Med.Tomaka
Grażyna
8141020090
690522209
180103
PRAKTYKA
LEKARSKA LEK.MED.
ERYK BAUER
8161412137
180086849
180103
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
8171396575
690439247
E41.00.B
130208
0,0030
6,5600
0,2400
2,4000
246,2700
12,6000
0,0380
0,0120
0,4200
0,1020
160103
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3850
160113
Płyny hamulcowe
0,0080
160213
0,0520
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,0099
170405
Żelazo i stal
5,4460
190801
Skratki
65,9200
190802
Zawartość piaskowników
66,5000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
140603
150110
150202
150203
160216
160506
166
0,0960
0,6400
0,0250
2,8000
0,0270
0,4400
0,3020
4 614,0000
1,026.00
Wojewódzki
Inspektorat
Farmaceutyczny w
Rzeszowie
8131105614
690069550
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0094
150107
Opakowania ze szkła
0,0980
150110
0,0100
180108
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
191208
Tekstylia
0,1350
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,0010
160506
160507
160508
160509
180107
200136
167
0,0210
0,0230
0,0010
0,0280
0,0010
0,0090
0,3090
"RATOWNIK" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
7921925021
650973771
ATARAX Sp. z o.o.
6851879768
370382555
FIRMA
USŁUGOWO-HANDLO
WA "ROLMASZ"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
8181706244
180631040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0370
0,0001
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
180103
G52.31.Z
200136
130205
150110
Apteka "ZDROWIE"
Jolanta Tondel
F.P.H.U. "WÓJCIK"
Tomasz Wójcik
0,4000
8,1000
8171037959
690389466
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0200
7941129043
180573101
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,0010
170107
170405
168
0,0000
0,0300
0,0130
0,0600
170401
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
1,6500
170405
Żelazo i stal
4,1730
170407
Mieszaniny metali
0,0850
191001
Odpady żelaza i stali
3,8800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0300
Roztwory utrwalaczy
0,0050
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom.Jolanta
Domaradzka-Partyka
8151067058
690454206
180103
ADAMET-NIEMET Sp.
z o.o.
8133485414
180186083
Gabinet
Położniczo-Ginekologic
zny Małgorzata Kogut
8151153094
690459741
180103
Przychodnia Dla
Zwierząt w Dydni
6861069806
370135800
180202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Wołoszyn, NZOZ
SUPER-DENT Ewa
Wołoszyn
8131045409
690274792
090101
090104
169
0,2000
0,0030
0,0050
180103
180110
170
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0570
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0120
0,0550
0,0001
NZOZ "ORMED"
SPÓŁKA CYWILNA
7952217940
651432971
ROMAN
SKOWROŃSKI
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
8141217792
690495406
Firma Handlowa
"AK-POL" Wacław
Kuszela
Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im
prof Klemensa Skóry
8721365948
180208554
180109
8171856918
831201689
180103
Firma
Handlowo-Usługowa
FRUKT METAL Jan
Toton
8181269482
691579134
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
5,3180
170402
Aluminium
8,3570
N85.13.Z
180103
0,0350
0,0030
0,6980
170403
Ołów
1,6040
170404
Cynk
0,0270
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zgary i żużle odlewnicze
Medycyna - Barbara i
Zbigniew Wcisło Sp.J.
Niepubliczny zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia NOVA
6861584767
180056080
180103
"INNOWACJA" Sp. z
o.o.
8671966099
830482752
030105
101003
101008
101014
101099
120103
120109
120121
120301
130110
150102
150203
160103
171
94,4240
0,0360
0,7000
23,7800
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpadowe środki wiążące inne niż
wymienione w 10 10 13
Inne niewymienione odpady
10,0000
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Wodne ciecze myjące
58,4500
0,7500
0,5000
4,8000
0,5000
1,5000
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3000
0,2500
0,3500
0.01
160213
Pierwszy Urząd
Skarbowy w
Rzeszowie
8131189195
690001137
170405
191201
Papier i tektura
0,5200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0120
160214
0,2033
170405
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0003
191201
Papier i tektura
0,0742
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,9885
170402
Aluminium
3,3405
170405
Żelazo i stal
3,6845
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0070
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0100
160306
BESTER MEDICAL
SYSTEM Sp. z o.o.
8671966030
830482143
NZOZ Lawenda
Sławomir Sączawa
8131602608
180551884
Rolnicza Spółdzielnia
Wytwórczo Usługowa
w Głuchowie
8150003398
000479600
A01.11.A
020182
100101
150102
160213
170405
172
1,3600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
41,9900
0,1840
0,1290
3,6200
0,1400
30,6500
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0500
200135
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0074
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0096
GABINET
WETERYNARYJNY
TOMASZ WRÓBEL
NZOZ Specjalistyczna
Poradnia
Internistyczno-Alergolo
giczna Lucyna Cisek
8651075902
830249375
180201
8651024626
830310672
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej "Pod
Jesionem" dr n. med
Paweł Nalepa
Makrochem Sp. z o.o.
8721265655
850444144
180101
7121015599
430492616
080318
150102
173
Grupowa Praktyka
Lekarska "Zdrowie"
s.c.
7922065129
651555076
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Konopka- Papciak
6851616744
371185041
180103
N85.13.Z
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
0,0110
0,0340
56,9200
0,0820
0,0340
0,0140
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0090
0,0190
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0360
Specjalistyczny
Gabinet
Dermatologiczny lek.
med. Małgorzata
Krasoń
8721314721
850488940
180103
EURO-NET SP. Z O.O.
5270005984
010137837
Prywatny Gabinte
Dermatologiczny Anita
Kazienko - Jóźwik
8131231721
690666032
180103
PKP S.A. ODDZIAŁ
KOLEJOWA
MEDYCYNA PRACY
KOLEJOWY ZAKŁAD
MEDYCYNY PRACY
W WARSZAWIE
5250000251
000126801 00279
180103
SPÓŁDZIELNIA
USŁUGOWA "PIAST"
W LEGNICY
6910201218
000456906
130208
150202
174
1,2000
0,0010
0,2600
0,0180
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0280
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0000
190801
Skratki
0,0000
190802
Zawartość piaskowników
5,8000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Odpady tytoniowe
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Renata Rzepka
8191344156
180035415
180103
Urząd Miasta i Gminy
w Kańczudze
7941001225
000528267
160216
USŁUGI
PRZEŁADUNKOWO TRANSPORTOWE
PIOTR BACZA
7951017601
650145583
130205
150202
160107
Gminne
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej sp. zo.o. w
Nowym Żmigrodzie
Raben Polska Sp. z
o.o.
6852304998
7810025219
180616810
632051726
I63.40.A
020203
020304
020380
020382
020601
175
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,0400
0,4500
0,0890
0,0030
13.60
0,0030
0,0560
0,0090
0,0010
0,0040
070681
Zwroty kosmetyków i próbek
0,0010
070699
Inne niewymienione odpady
0,0100
080111
0,0650
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1970
150103
Opakowania z drewna
5,0000
150107
Opakowania ze szkła
0,0090
160303
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne niewymienione odpady
0,0350
Detergenty inne niż wymienione w 20
01 29
Gleba i ziemia, w tym kamienie
0,0180
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
160304
160380
160506
170182
200130
200202
Firma Ochroniarska
"OMEGA NOW-KOLT"
Sp. z o.o.
176
8721466678
850468370
180103
3,7840
0,0910
0,6650
0,0050
0,0300
0,1550
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0050
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0200
0,0080
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
130502
0,1000
150101
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1740
150107
Opakowania ze szkła
0,3790
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0000
Indywidualna Praktyka
Dentystyczna
Wojciech Barć
8133357892
180677941
180103
"ZANAR" Zakład
Narzędziowy
Spółdzielczy Ośrodek
Zaplecza Technicznego
8130267705
000420771
080111
160213
160214
170405
Prywatny Gabinet
ginegologiczno-seksual
ogiczny dr n. med.
Marek Janicki
8131104767
690246235
PPHU "Akces" Sp. z
o.o.
6841000438
370222900
REG BENZ-MKS. Sp.
z o.o.
177
8171841791
830478621
180103
DN36.14.A
G50.50.Z
0,0100
0,0490
6,2000
0,0600
1,1670
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
0,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające inne metale
ciężkie
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne zużyte sorbenty i osady
pofiltracyjne
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0120
0,0000
100305
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady tlenku glinu
110105
Kwasy trawiące
0,0000
110107
Alkalia trawiące
0,0000
160213
170402
Indyw. Praktyka
Pielęgniarska Renata
Rejman
8151301689
180752795
180103
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Krolikowska
8651727925
830412071
180103
MTU Aero Engines
Polska Sp. z o.o.
8133521239
180261028
060405
070104
070110
080111
080199
080318
080409
178
0,0100
0,0070
0,5500
2,9600
2,5300
0,0700
0,0000
0,0200
10,0300
110111
120101
120102
120103
120104
120109
120113
120117
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
431,9000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
346,0000
0,0000
3,2800
120199
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
120301
Wodne ciecze myjące
4,0300
130110
0,0000
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
76,4600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
15,7000
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
120118
120121
130205
130208
130508
140603
179
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
50,0900
0,3900
14,4700
0,8400
0,0000
0,0000
0,0000
107,5900
0,0000
150110
160103
160113
Płyny hamulcowe
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
0,0000
160605
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
170203
Tworzywa sztuczne
1,3800
170405
Żelazo i stal
170603
0,0700
190999
Inne materiały izolacyjne zawierające
substancje niebezpieczne
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne niewymienione odpady
191201
Papier i tektura
9,3900
150202
150203
160214
160216
160601
160602
190809
180
5,1200
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
25,8800
0,0000
0,0000
0,0600
0,0700
0,0000
0,0000
30,0300
0,0000
0,0000
GABINET
WETERYNARYJNY
"AZOR"
8181215523
690723899
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
0,0000
180201
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0100
0,3000
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne
niż wymienione w 08 04 15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
150103
Opakowania z drewna
0,3000
180203
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Beata
Dąbkowska
7921041204
650058737
N85.13.Z
180103
180110
Fabryka Farb, Lakierów
i Klejów CHEMSTAL
Sp. z o.o.
8722078553
691536952
DG24.30.Z
080111
080112
080117
080410
080416
100101
130110
130205
181
0,0040
0,0640
0,0002
0,2000
0,2500
0,1000
0,1000
2,1000
0,0000
0,0000
0,4000
0,0000
160601
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,4000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0730
170405
Żelazo i stal
2,6800
191208
Tekstylia
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
150110
150202
160213
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ZBIGNIEW DOROTA
7931272678
650232916
"DARTE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8141002726
690348326
Gabinet Kosmetyczny
"SARA" Barbara
Paterek
182
8651033022
830362309
DN37.20.Z
160213
0,2000
0,0000
0,0000
0,0005
304,5900
0,0040
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Potasz
8651043747
* "SPOŁEM"
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców
"SUPERHOBBY
MARKET
BUDOWLANY"SPÓŁK
A Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
9511008094
830253796
180103
001024103
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
011429513
160216
170101
170107
183
0,0240
1,9000
19,7300
5,6000
11,9000
2,0000
26,8000
0,0020
0,0300
3,0000
30,4000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0480
0,0800
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
150103
Opakowania z drewna
0,2000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0190
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne niewymienione odpady
0,4100
NZOZ Gabinet Chirurgii
Stomatologicznej
Koleśnik-Maziarz
Liliana
8171034228
690443421
180103
Michał Czudżak
"INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA"LEK.DEN
T.
5581776979
340374220
180103
"PLUS" s.c. Praktyka
Pielęgniarek i
Położnych
8133559147
180350460
180103
EUROTECH Sp.z o.o.
8171873791
831214781
G51.14.Z
070213
080111
130208
160199
184
0,0760
0,0340
0,2000
0,2000
0,7500
0,3800
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,4000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
17,1900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
0,0240
170604
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy Lek. Med.
Wojciech Rudnicki
7941034087
REG-ARM I s.c.
Mechanika Maszyn
Lech Rybiński,
Mateusz Rybiński
650949790
180103
830226150
120101
NZOZ
SANO-MEDICUS
Ryszard Szoja
8651364322
180922398
180103
B.H.Z MODBUT
Eojsciech Laskowski,
Anna Laskowska
Gabinet
Stomatologiczny Edyta
Skiba
8652035069
830374258
170605
8171693474
831361996
180103
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w
Ropczycach Sp. z o.o.
8181493618
690676020
E40.30.A
100101
130205
185
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0800
3,4900
508,7200
0,0320
756,0000
0,0210
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0220
0,0030
170405
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
41,5020
150101
Opakowania z papieru i tektury
11,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0520
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
160213
160216
160601
160604
Media Markt Polska
Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa
1132485029
015720978
G52.45.Z
161001
186
Zakład
Budowlano-Remontowy
Tomasz Szczęch
Gabinet
Stomatologiczny
Strzelczyk
8131362972
690266433
150101
8141029429
690040982
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWO-HANDLOWE
"TAR-MET"
GRZEGORZ
TARAPATA
APTEKA PRYWATNA
mgr farm.Katarzyna
Stachnik
8171410275
690448246
120101
6792589737
121058224
180109
0,0360
0,0130
1,0800
0,0250
3,7800
0.10
FHU"Auto-Sewris"
Jacek Lekowski
8151128742
690476159
130205
130208
150202
160107
NZOZ „CZAR-MED.”
S.c. Hanna i Piotr
Dobródzcy
8722369894
180568695
180103
WITOLD HABUDA
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWE
"HABUDA"
Powiatowy Urząd
Pracy
8650001830
830185480
030105
8651119189
830462488
160213
160216
PPH "Gumtex"
Waldemar Ciejka,
Jerzy Przyłucki, Marek
Ziemnicki
8670006658
830164733
DB17.54.Z
150102
160213
170203
187
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
1,0160
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,1420
1,3000
0,0500
0,1300
68,4700
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0860
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
0,0200
0,0690
0,0150
0,0800
ŻYWIEC SPRZEDAŻ I
DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5532198703
Opakowania z papieru i tektury
6,7700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,3850
150103
Opakowania z drewna
0,3300
150107
Opakowania ze szkła
0,4500
160113
Płyny hamulcowe
0,0010
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0050
160107
Filtry olejowe
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0620
7921422952
660664387
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Beata
Kielar -Słota
8721394157
690679916
180103
690110180
130208
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Kuźniar
8161052207
690231222
N85.13.Z
150101
SSE "DENTIME" Marta
Oronowicz
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Zbigniew Szeliga
188
072391763
N85.13.Z
180103
0,0490
0,0330
0,0950
Szkolony Gabinet
Stomatologiczny
Jadwiga Sęk-Ciba
8651157669
830077968
Ful-Autoserwis
Euzebiusz Fularski
8131345979
180098545
N85.12.Z
180103
130205
150102
150110
150203
160107
160112
160113
160115
160199
160213
NZOZ „DER-MED”
Małgorzata
Kalandyk-Bambuch
Ryszard Budkowski
s.c.
189
6020037386
180079602
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0360
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1080
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1850
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Inne niewymienione odpady
0,0640
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0440
0,1430
0,1170
0,2300
0,1850
0,0790
0,1400
0,0070
Praktyka Lekarza
Rodzinnego
9181667148
180257239
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Crystal - Dent lek.
stom. Krzysztof
Kaniuczak
8132747929
180235730
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Leszek
Kwiecień
8141130074
690218010
180103
650127160 00029
180103
NZOZ nr 1
Miejska Komunikacja
Samochodowa Spółka
z o. o.
8720002971
850490500
I60.21.A
080318
130208
130508
190
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0380
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
0,4720
0,0230
0,0410
0,0340
0,0150
4,1260
0,1600
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Szkło
0,0900
0,0100
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170407
Mieszaniny metali
0,6500
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0450
150202
150203
160120
160213
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"GAB"
8650001994
005670455
DJ28.22.Z
130208
150202
160213
160216
170405
191
0,1100
1,2000
0,0500
0,2470
0,1000
0,0020
0,0070
55,7600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
2,4750
090104
Roztwory utrwalaczy
1,9250
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne niewymienione elementy
0,0900
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0400
Gabinet Kosmetyczny
"MAŁGOSIA"
Małgorzata Słapińska
8132759192
180137200
180103
GABINET LEKARSKI
GINEKOLOGICZNO-A
NDROLOGICZNY
8051030710
830078028
180103
Apteka Arnika Sp. z o.
o.
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
7950200088
650002062
180109
6871640438
370444345
N85.11.Z
150202
160122
160213
160214
160604
170405
192
0,0360
0,0050
0,0200
0,0100
0,0700
0,0150
4,8600
180102
180103
180104
180109
0,3260
61,9020
64,6070
0,0010
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,2040
030199
Inne niewymienione odpady
0,1110
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1630
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0060
180182
193
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Monika
Szar-Łukoszko
8132322555
691763056
180103
Firma Produkcyjno
Handlowa MEB-POL
Import-Eksport
Grzegorz Laskowski
8131098009
690380198
030105
0,0180
0,4750
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0120
3,2110
150101
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5390
150103
Opakowania z drewna
3,3760
150104
Opakowania z metali
0,3570
150107
Opakowania ze szkła
2,1280
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0001
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0910
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Krzysztof
Winczewski
7951142252
180451042
180202
P.P.U.H. " ALBATROS
" Krzysztof Prucnal
8141063840
690393953
020202
020380
100101
160216
200125
NZOZ Prywatna
Praktyka Lekarzy s.c.
M i R Stelmach
194
8141463545
690576889
180103
1,4700
0,2330
6,4040
0,0044
0,2650
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Bożena Wilkosz-Zyś
8131113996
690220840
180103
"ANMED" Laboratorium
Analiz Medycznych
Wacław Danielak
7951020655
650152353
180103
"MEDICUS" SPÓŁKA
CYWILNA
7922263800
180600909
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"DOM-LEK" Renata
Grzybowska
7921418152
651438554
180103
370013102
160708
650951829
160216
Przeds.Produkcyjno-H
andlowo-Usługowe,Hutr
ownia Paliw
Płynnych-K.Kandefer
JAROSŁAWSKIE
KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE
CHARYTATYWNE IM.
OJCA PIO
195
7921867571
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
0,0360
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0250
1,3700
0,0630
0,0240
0,0600
0.06
180103
BUD-PIS Piskor Paweł
8171609692
690484696
150106
170101
Gabinet
Stomatologiczny
ORTOS Agnieszka
Kwasek-Baranowska
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ESKULAP" JOLANTA
ZIĘBA,BARBARA
STAWIARZ,MARIA
HETEL
8641577275
830157905
180103
830410735
160213
180102
180103
180104
196
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0230
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
23,5600
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0060
3,6200
0,0120
0,0020
0,0050
0,0040
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0030
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150111
0,0080
160103
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0590
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
0,0360
0,0060
160601
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Baterie i akumulatory ołowiowe
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
7,7600
Gabinet Protetyki
Dentystycznej Wajda
Jacek
7951298534
650504208
180103
DEREŃ KONSTANTY
AUTO-KOSTEK
F.H.U.P.
6851064434
180533350
130208
150202
160117
160121
Firma Produkcyjno
Handlowa
"BIESZCZADY"
Żurowski Jan
197
7950204531
650060680
DA15.11.Z
0,9000
0,0150
0,5000
1,1000
0,2600
100101
190801
190802
Zawartość piaskowników
12,5000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
87,8000
Ryszard Lis Gabinet
weterynaryjny
8151054021
690440820
180202
Indywidualana
Praktyka Lekarska
Paweł Błaź
6861581384
181026364
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Robert Białecki
8651038479
830311944
180103
Komunalny Zakład
Budżetowy Gminy
Tryńcza
7940001200
650249271
Zakład Mechaniczno
Remontowy
"CHEMREM-ORGANIK
A" Sp. z o.o.
8161365449
690468250
E41.00.B
DJ28.11.B
120117
170405
198
0,6090
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
Żelazo i stal
0,0050
0,0000
0,3600
7,3000
0,1000
106,3000
31.80
Prywatna Praktyka
Lekarska Lek. Monika
Hanasiewicz
650951723
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MA-TER"
PIELĘGNIARSKA
OPIEKA DOMOWA
6842248525
370997162
180103
ZAKŁAD ROBÓT
SANITARNYCH
"SANATOR-BIS" S.C.
BOŻENA
GŁUCHOWSKA,
ROBERT
GŁUCHOWSKI
9471809119
472023509
130508
190809
181039438
Michał Wojcieszko
Gabinet
Stomatologiczny
Szpital Powiatowy Im.
Edmunda Biernackiego
w Mielcu
199
8171750893
000308637
180103
N85.11.Z
090101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
0,0460
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
13,6000
0,0260
5,9000
0,0010
1,3500
090104
Roztwory utrwalaczy
1,3500
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,9320
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
20,3050
0,2700
150203
160213
180102
180103
180104
180109
5272435938
015755741
Firma Handlowa "
DOMICELA" Sp. z o.o.
Hurtownia Mięsa,
Wędlin i Drobiu
6852066300
371023338
0,9690
178,4480
13,2920
0,0050
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
0,0054
160380
200
0,1000
1,4240
180103
G51.32.Z
0,1100
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
180182
FALCK MEDYCYNA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1460
3,0000
5,7031
Jednostka Wojskowa
nr 4784
5170346645
180690373
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0180
191201
Papier i tektura
1,3600
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,0000
130208
150102
150110
0,0068
5,9032
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
160114
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,9110
160199
Inne niewymienione odpady
1,0350
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
1,6677
150202
150203
160214
160216
201
10,2100
4,2290
6,4290
27,9700
0,7090
21,6768
10,4374
1,5429
0,0130
Baterie i akumulatory ołowiowe
160602
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne baterie i akumulatory
0,0050
1,6130
170201
Selektywnie gromadzony elektrolit z
baterii i akumulatorów
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Drewno
170202
Szkło
0,0010
170203
Tworzywa sztuczne
3,0656
170401
Miedź, brąz, mosiądz
3,4983
170402
Aluminium
0,2488
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
1,4645
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0210
180103
0,0250
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,2730
191208
Tekstylia
0,5520
200101
Papier i tektura
1,4900
200108
7,7300
160103
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2160
160605
160606
170103
Muzeum Zamek Łańcut
202
8150003731
000277055
O92.52.A
36,7863
160601
0,0031
0,0800
7,9269
182,6921
0,0070
0,0300
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
5,0000
0,0270
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2200
150103
Opakowania z drewna
0,3500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1400
170107
170405
180268800
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
PA-DENT Sylwia Patro
ANKOL Sp. z o.o.
8172011815
180114764
180103
G51.90.Z
130208
130502
130506
150111
150202
203
0,2840
1,4000
0,1000
0,0800
1,0900
0,0700
0,3300
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0800
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0900
0,1000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,1000
160122
Inne niewymienione elementy
0,2300
160199
Inne niewymienione odpady
0,0800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
150203
160107
160112
160113
160114
160214
160216
160601
160604
PRAKTYKA
INDYWIDUALNA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ MARIA
MIGOCKA
204
6891054815
370759020
180103
0,2700
0,0400
0,2300
0,0800
0,0850
0,0400
0,0030
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w
Tuszowie Narodowym
Zakład Karny w Jaśle
6851521400
831198763 00001
180103
001271178
160117
160213
160214
160216
160380
180103
200111
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Dąbrowska
8671182624
830433771
180103
ORTOVITA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8133386959
180019623
060404
160213
205
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
0,0430
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tekstylia
0,2630
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,0470
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0001
0,9100
0,0650
0,0150
0,6180
0,0310
0,2600
0,0001
180103
180109
Gabinet Lekarski
Ginekologiczno-Położni
czy lek. med. Józef
Klecha
8171016006
690441706
180103
SINTAC - POLSKA
SP. Z O.O.
6340014317
271852316
170503
Niepubliczny zakład
Opieki Zdrowotnej
"AD-Med" w Tarnowcu
6482216338
371175210
180103
Zakład Metalowy
PILZNO
1180002951
850301232
DK29.23.Z
080112
120101
120109
120121
130110
130205
206
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,6910
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0450
0,0200
31,3000
0,1970
0,0050
30,8600
0,0380
0,0150
0,0210
0,1350
160216
LOTOS Paliwa Sp. z o.
o.
5831023182
190966301
G51.51.Z
170405
170407
Mieszaniny metali
0,6300
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady niż wymienione w 18 02
02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0030
150202
160214
160216
160380
207
0,0050
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
NZOZ Ośrodek
Rehabilitacji Ruchowej
TUTMED Tutak Anna
8671014565
830004930
180203
8133447709
180501930
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Grzegorz Kogut
8151170253
690432475
180103
25,6200
0,1330
0,0220
0,0150
0,0180
0,0100
0,0500
0,0500
Przedsiębiorstwo
Produkcji Materiałów
Budowlanych Handel,
Export-Import
"CEKOBR" S.C.Zygmunt Kozioł,
Genowefa Bryk
8171002613
690312854
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
27,4000
101208
22,1000
150102
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
0,4000
150202
0,0300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1500
170405
Żelazo i stal
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0300
170101
3,7500
170102
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
170201
Drewno
0,8200
170203
Tworzywa sztuczne
0,4000
130110
130205
Firma budowlana
„REMBISZ” Ryszard
Rembisz
208
8141022278
691232057
0,0000
0,1000
0,2500
0,2000
20,2000
2,4300
Alta -Sieć Handlowa
Sp. z o.o.
NZOZ Sanatorium
Uzdrowsikowe "PLON"
Sp. z o. o.
6861559031
6881233255
371164607
371065130
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,3600
160380
0,1500
150101
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0110
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Renata Jendro
6851078293
370272631
160213
180103
209
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna Anna
Guziec
6841360792
370350325
Cech Rzemieślników i
Przedsiębiorców
8650004231
000756560
N85.13.Z
61,3600
150101
180103
160216
1,1500
0,0180
0,0000
0,0460
0,0130
0,0111
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,2570
1,2800
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0420
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Żelazo i stal
0,1750
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
7921542254
650223610
L75.12.Z
180103
Port Lotniczy
"Rzeszów-Jasionka"
Sp. z o.o.
5170240616
180288180
I63.23.A
080318
130205
160601
160708
170405
210
0,1100
0,2800
0,5060
0,8100
189,9300
Firma
Remontowo-Budowlana
RAGAR Radosław
Rokosz
Gabinet
DermatologicznoWenerologiczny
6782845736
356367578
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
8191154450
370446930
180103
0,0040
GOSPODARSTWO
OGRODNICZE
WALDEMAR SZUMNY
Gospodarstwo Rolne
Maria i Kazimierz
Zygmunt
8171430036
180619659
020103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,4300
7921516156
5,0000
0.02
130205
160107
160213
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawcz
y
8651370328
000189894
160213
160214
160216
211
NZOZ "PRODENT" lek.
stom. Marzena
Jastrzębska
8131504389
690272994
180103
BOGUSŁAW CIOCH
GABINET
WETERYNARYJNY
7931058732
650180757
180202
Specjalistyczny
Prywatny Gabinet
Ginekologiczny
lek.med. Urszula
Drabik-Wojnarowska
specjalista
ginekolog-położnik
8651060740
830193893
180103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,1300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0003
0,0210
0,0490
0,0580
0,0078
0,0100
0,0100
0,0480
212
GABINET
OKULISTYCZNY
BARBARA
BROŻYNA-ŻYŁKA
8721062656
850067718
180103
SAMODZIELNY
PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
RYMANOWIE
6842127632
370442085
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
MAŁGORZATA
DRYBLAK
7931077439
650211771
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Halina Bakowska
8131772569
690443361
180103
Środowiskowa
Higienistka Szkolna
Danuta Kurmaniak
8171369880
180379570
180103
Stacja Paliw Edward
Rykała
7941011985
651030563
160216
N85.12.Z
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0010
0,9840
0,0107
0,0600
0,0100
0,0077
NZOZ "WIMED"
Gilarski Witold
7921017039
650902558
180103
PRYWATNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
IWONA
SADZIKOWSKA
6851466316
370488288
180103
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo
Handlowe "ANKOP"
8150005121
690151279
F45.50.Z
160107
160117
Metale żelazne
10,5000
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
28,2820
130110
130205
150202
150203
P.P.H.U. "GRAMA"
Piotr Grabowski
213
8150001382
690304850
O90.02.Z
0,0160
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1520
0,6900
0,3000
0,0980
0,1300
0,0360
214
Prywatna Praktyka
Lekarsko-Stomatologic
zna
8651028848
830097592
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Pustków - Osiedle"
8721358167
690644817
180103
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Rzeszowa
Prywatny Gabinet
Stomoatologiczny
Joanna Iwińska-Motyl
8132965187
690587864
8671304033
830399070
180103
ZAKŁAD FRYZJERSKI
CZERNIECKI
SYLWESTER
8161522570
180151104
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Witold Świergul
8671024552
830254710
180103
L75.13.Z
160216
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0660
0,0780
0,0220
0,0140
0,0100
0,0240
SUPER-PHARM
POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno Położniczy dr n. med.
Tomasz Kluz
5252175977
016317049
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1740
8131087448
691547520
180103
0,0360
ZM SERVICE SP Z
O.O.
8181536954
691534396
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Tworzywa sztuczne
0,0400
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2660
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Żelazo i stal
0,0700
DJ28.52.Z
120116
150202
160119
160213
160216
160601
160602
170405
215
3,0800
0,2500
1,1200
0,3900
0,0400
0,0850
70,7600
8672052993
180220006
N85.13.Z
180103
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "KABANOS"
Sp. z o.o.
8171891240
831229038
DA15.11.Z
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020203
020299
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,2200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
160216
0,0020
180108
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,0700
020204
020281
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ VIVA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
KING & FOWLER Sp.
z o.o.
216
0,0420
Gabinet
Stomatologiczny Iwona
Wojtal
6842365461
8172027578
371176177
180162007
180103
DJ28.51.Z
44,8000
110,0500
0,0140
162,5000
82,0000
0,3500
0,5070
0,0010
9.75
0,1250
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1350
150104
Opakowania z metali
0,2150
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,5200
150110
0,4390
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0750
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0310
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
1,2390
080111
080112
080317
110113
110198
150202
160214
170405
190211
190813
217
0,1380
0,0110
0,4380
0,1500
0,4650
0,2680
7,2140
0,0670
0,8630
16,0000
4.80
190814
218
15,0000
Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Apolonia
Koncewicz Robel
6871430008
370168460
180103
Korczowa Dolina Sp. z
o. o.
5213490060
141380542
150101
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6900
150107
Opakowania ze szkła
2,4000
160216
0,0187
1,7680
NZOZ "NEURO-MED"
SPÓŁKA CYWILNA
7952508732
180614797
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Bernadetta wiercioch Klin
8131075563
690068874
180103
Zakład
Blacharsko-Lakierniczy
Zbigniew Nóżka
Małopolskie Centrum
Biotechniki Sp. z o.o.
6841044200
370040062
160119
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tworzywa sztuczne
691532144
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
6,1900
0,0120
0,0500
0,1200
4.50
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1350
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,2000
67,8300
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
160120
Szkło
0,2820
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4060
180202
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Krystyna
Pastuszenko-Zatońska
8171031951
690015659
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
Jarosław S.A.
7920003288
000616988
180103
I60.21.B
080318
130208
150202
160103
160106
160214
160601
219
0,0300
0,0100
0,1550
5,7900
0,1980
0,5560
2,0170
Dorota Lalak,
„Indywidualna Praktyka
Położnej
ŚrodowiskowoRodzinnej"
7921026297
Purcell Systems
International ab Sp.
zo.o.
POLSKIE ZAKŁADY
LOTNICZE SP. Z O.O.
8171720432
0,0120
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,9050
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3650
160213
0,0080
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
2,7980
170402
Aluminium
33,2460
170405
Żelazo i stal
52,2520
030105
3,9540
070213
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem
06 07 02)
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
0,8660
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
8,6700
180361340
180103
180168487
690573796
DM35.30.A
061302
080115
080119
220
0,1670
0,0290
0,3970
0,0100
0,0970
28,4980
080121
Zmywacz farb lub lakierów
1,8790
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,0860
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Alkalia trawiące
0,0700
090104
090107
110106
110107
110111
110198
110302
120101
120102
120103
120104
120105
120109
120113
120117
120118
120121
120301
130110
221
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady
0,0990
22,5000
109,0000
123,5000
87,7780
0,5830
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
26,8360
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
99,8780
36,7190
23,9340
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
0,1330
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Wodne ciecze myjące
0,0400
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
3,3530
0,1430
0,6200
1,2170
24,8000
0,0430
0.09
130205
150101
36,5660
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,2930
150103
Opakowania z drewna
2,3840
150105
Opakowania wielomateriałowe
1,5960
150107
Opakowania ze szkła
0,0150
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
17,6750
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
0,4240
140603
150202
150203
160103
160213
160214
160304
160506
222
1,3100
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
5,4160
24,9110
7,6860
0,2600
3,7910
0,0290
0,0060
0,0880
170202
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Szkło
170402
Aluminium
7,6080
170409
Odpady metali zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
1,0220
160508
170107
190211
190813
190905
STUDIO KOSMETYKI
"LOOK" ANETA
CZAJA
6842098037
371101191
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
STAMED
6571547918
290665826
180103
C&P S.C. CARLSON i
PIECHOCKI Sp. j.
6850005369
004012135
030104
030105
223
0,4000
0,4380
1,0920
19,4640
0,2190
0,0120
0,0430
28,2100
0,0400
14.11
030199
Inne niewymienione odpady
0,5800
080111
0,4200
150102
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,7800
150107
Opakowania ze szkła
0,0390
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2250
080112
080117
120105
130205
160213
170101
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA "LORENC" Rafał
Lorenc
6842319490
371152188
130208
150203
160103
224
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3500
1,0700
0,0100
0,0100
0,0190
0,0105
0,0000
12,7790
1,0000
72,8000
160106
160107
1 202,7000
2,6590
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
1,2000
4,9000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
28,0000
160122
Inne niewymienione elementy
28,1000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160112
160113
160115
160601
160807
225
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska
8651270667
830399910
N85.14.C
180103
"METALPOL" Sp. z o.
o.
8172004695
180090360
DM34.30.A
120102
Zużyte katalizatory zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
170405
Żelazo i stal
0,9300
963,6000
87,9000
118,9000
6,3000
22,8870
0,3940
4,4900
0,0180
6,8900
Przedsiębiorstwo
wielobranżowe
"FEMINA" M.
Słowiński, R. Pierz s.c.
6852112201
371158529
180103
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy Bohdan Ferenc
8131286685
690314178
N85.12.Z
180103
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe "SAN-UST"
Sp. z o.o.
6891161439
370493591
DM34.30.A
120101
160213
170405
226
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Izabela Żołyniak
7921400459
650135461
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarki
Środowiskowo-Rodzinn
ej Halina Bawor
7941166541
651539924
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,4200
0,0480
53,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0070
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0500
5,4700
0,0120
6861095732
180788103
180103
Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Edyta Nester
6871157050
370336325
180103
P.P.HPU. PROCHEM
Piotr Bazan
8151002691
690293341
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6790
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
0,7200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sole i roztwory inne niż wymienione w
06 03 11 i 06 03 13
0,0400
170203
227
0,0350
MKmedyk Marta
Kopeć
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Halina Biernacka
8171035452
690442812
180103
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno Położniczy Lila Ferenc
8131286656
690254223
N85.12.Z
180103
Zakład Chemiczny
"Silikony Polskie" Sp.
z o.o
8161528555
691530122
DG24.16.Z
060314
0,0400
20,5800
9,0200
0,0570
9,2040
080111
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6440
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Tworzywa sztuczne
4,6120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
080114
130205
170101
170203
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
LEK.WET. JANUSZ
BORYSŁAWSKI
8191017612
690321296
180103
180202
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
LUXMED
228
7952195517
651418787
19,5730
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
180103
9,3960
1,9200
3,1560
0,1400
3,6950
0,0320
0,0630
Gabinet Weterynaryjny
CENTRUM lek.wet.
Rafał Magoń
8151607520
691560809
180202
GABINET
DENTYSTYCZNY
CHMIELOWSKA
KRYSTYNA
6841170040
370485427
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Ewa
Kwiecińska
8161035597
690456027
FIRMA
HANDLOWO-PRODUK
CYJNA
"OPAKOWANIA" S.C.
JAROSŁAW DURAK,
MIECZYSŁAW BINKO
Urząd Miasta
Jarosławia
7921006136
N85.13.Z
180103
180929348
150101
000524654
080317
160213
160215
160602
Zespół Szkolno Gimnazjalny w
Sieteszy
229
7941771377
180362798
160213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0480
0,0130
0,0770
14,6700
0,1000
0,1700
0,0050
0,0010
0,0070
Przedsiębiorstwo
Pomiarów i Automatyki
"PIA-ZAP" Sp. z o. o.
7160017869
430354720
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,1090
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0900
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Szkło
0,2090
0,0180
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,9230
170402
Aluminium
0,1360
170405
Żelazo i stal
2,5330
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1730
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0110
080318
120101
130208
150101
150202
160120
160213
160214
230
Marcin Urzędowski
GABINET
WETERYNARYJNY
"PIRANIA"
8191546049
180571993
180202
Handel-Transport-Usług
i Ryszard Drymajło
7951066806
650071896
150101
0,0250
0,0050
0,1080
0,1960
0,3240
0,2110
0,0030
0,1200
NZOZ "BIELMED"
Lucjan Bielatowicz,
Małgorzta
Kamińska-Bielatowicz i
Roman Szpala Spółka
Partnerska Lekarzy
8171899158
831303220
FOTA S.A.
5891750856
192598184
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Lubaczowie
7931400573
000306667
G50.30.A
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
180103
0,2810
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2215
150103
Opakowania z drewna
2,7528
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0256
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,5090
180103
200301
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
A-W-MED Sp. z o.o.
7941639270
651490276
160216
180103
231
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
2,3680
18,1650
70,7000
0,0040
0,2000
EUROCOMPLEX
TRUCKS Sp. z o.o.
6792174657
351209030
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
3,5500
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0900
0,1800
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Tworzywa sztuczne
160122
Inne niewymienione elementy
0,1200
160199
Inne niewymienione odpady
0,1500
200301
3,1500
150101
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6610
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0170
130208
150110
150202
150203
160107
160112
160113
160115
PHU S.C. "ALKA"
Altamer Czesław,
Kapusta Stanisław
RE-MED s.c. Renata
Nesteruk, Maria Golec
232
8141622593
8171969278
180194540
831378815
DN36.15.Z
0,1250
0,5100
1,0700
1,2500
0,0650
0,3200
3,1080
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0280
0,0100
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
070213
Odpady tworzyw sztucznych
1,5200
080318
0,0400
16,2600
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
10,6700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Zachajusz -Doroszuk
7951172224
650950149
180103
Apteka "Panaceum" E.
Rozmysłowska J.
Szczurek Sp.j.
SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
PIOTR WAJDA
8720006437
005699163
180109
6841036100
004019491
180103
APTEKA PRYWATNA
JOLANTA DZIURA
Galicja Sp. z o.o.
6841006234
370262029
8722152522
691691523
DK29.56.A
101112
160214
160216
170405
233
0,0310
0,0240
64,3400
0,2270
0,2680
0,2010
4,9050
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
ANNA PrzydziałSłowik
6841051430
370071298
"GS "SCH"
GRODZISKO DOLNE
8160002041
000755721
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0240
0,0600
150101
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4600
150103
Opakowania z drewna
150203
170405
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
191202
Metale żelazne
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
180103
G52.11.Z
150101
160214
GRAN-TECH Sp. z o.
o. Sp. K.
7941818972
180832235
080318
120101
VENA MED ZBIGNIEW
GRABARZ
234
8161204290
691549009
2,8800
0,0150
0,1200
0,1050
10,7800
0,0300
17,6500
535,0000
1 027,0000
0,0240
235
NZOZ Przychodnia
Kompleksowej
Rehabilitacji ,,ATLAS"
Sp. z o.o.
8171879405
831218550
180103
Gabinet Weterynaryjny
FILEMON
9491557572
180146379
180202
Gabinet Kosmetyczny
Renata Miklaszewska
8131303260
690381170
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny B.
Braszak, A. Garbacz
s.c.
8651705183
830310264
180103
"MIRIAM" Mirosław
Borek
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA
PRZYCHODNIA
LEKARSKA W
IWONICZU ZDROJU
6861000973
370236888
150101
6842147563
370449696
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,5920
0,0310
0,0010
0,0040
0,8000
236
SPECJALISTYCZNY
GABINET
LARYNGOLOGII LEK. MED. RENATA
KLIMEK-KURZYŃSKA
8671350174
830309077
Skup i Sprzedaż
Złomu, Rudziński
Stanisław
8161001210
690328631
0,0050
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0030
160113
Płyny hamulcowe
0,0040
160114
0,0120
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0350
160119
Tworzywa sztuczne
0,0980
160120
Szkło
0,0600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0200
0,0190
3,9000
180103
DN37.10.Z
130205
Miludent Praktyka
Stomatologiczna
Michał Lubaś
6852175325
180356763
180103
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH w
Cmolasie
8141417350
690410255
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
0,0240
0,0200
3,1880
1,2000
60,0000
45.90
Wytwórnia Filtrów
"PZL-Sędziszów" S.A.
Sędziszów Młp.
8181471114
690587953
080117
160103
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
200101
Papier i tektura
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
130208
150202
150203
237
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI BEATA
RUDNICKA-CYBART
8191129417
370459140
180103
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski Lek.
Med. Jacek Dziewic
8141275200
830444237
180103
3,0000
1,7300
6,0000
14,5200
1,1000
281,8000
4,3400
17,7000
0,0120
0,0445
0,0100
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,5580
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0026
Ewa Wawruszko
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska
8651723301
180450976
180103
Gabinet
Stomatologiczny
AMBER s.c. lek. stom.
Paweł Bednarz chirurg
stomatolog
8171935629
831357888
180103
Prywatna praktyka
lekarsko-dentystyczna
Lek. dent. Witold
Wójtowicz
8151271103
690323160
THERMO SYSTEMS
Sp. z o. o.
9542355980
276943124
N85.13.Z
180103
080318
130208
PIEKUTA JANUSZ
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
PROMED
238
8141280744
690583671
0,0240
0,0600
0,0040
1,4430
0,2710
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Adamczyk
8671037796
830269165
Zakłady Mięsne Nowy
Żmigród Sp.J. Bal,
Gajda, Winiarski
6850005234
370013639
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0100
0,3200
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6600
160216
0,0024
190801
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Skratki
170405
Żelazo i stal
0,8000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150104
Opakowania z metali
0,4400
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0270
180103
DA15.11.Z
020202
130205
160380
TRANS-FORMERS
KARPATIA Sp. z o.o.
Armatura, Woda,
Kanalaizacja Adam
Kordyś Paweł Gierut
Spółka Jawna
ARTUR SĄCZAWA
GABINET
WETERYNARYJNY
"AS"
239
8731014995
850384270
6852210872
180199938
8671116679
830282361
O90.02.Z
2,9700
0,3800
0,2000
0,0800
Andrzej Duplaga
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
7951107534
METALSPRZĘT Sp. z
o. o.
0,0200
080201
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady proszków powlekających
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
0,0620
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0140
650043693
180103
691680057
150203
160213
170405
240
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Janina Dańczak Balicka
7921047744
650159705
180103
Katarzyna Tuleja Salon
Kosmetyczny
7941745687
180977241
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0450
0,0320
0,0050
31,1000
0,0120
0,0060
Zakład Produkcyjno Usługowy "SOWA"
S.C.
7950011967
650096703
030105
130109
130204
Dytrybutor Paliw
MAANTE w Leżajsku
Sp. z o. o.
8161620723
180079890
G51.51.Z
150202
160213
200101
Zakład Optyczny
"LENS OPTIC
Grzegorz Szczęch
241
8133369872
691793940
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Mineralne oleje hydrauliczne
zawierające związki
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Papier i tektura
404,5800
0,0036
0,0033
0,1440
0,0200
0,6000
101112
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
0,0005
101114
0,0007
120199
Szlamy z polerowania i szlifowania
szkła inne niż wymienione w 10 11 13
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0065
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0320
Lekarski Gabinet
Stomatologiczny
Wiktor Bogaczewicz
6871222273
371184053
180103
Bank Spółdzielczy w
Rzeszowie
8130269319
000507420
160216
Hurtownia ANMA
Tomasz Wikiera
7950006541
650007906
160213
0,0020
0,0100
0,0010
Zakład Usługowy
PIASKOWANIE Jan
Bem
8151059030
690395024
120121
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
5,0000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0270
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
Katarzyna Piotrowska
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
6861003552
370047816
180103
PUNKT APTECZNY
BASHER ZBIGNIEW
DĄBEK
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ALICJA MARSZALIK
8161152245
690709847
180109
8671383446
830157437
180103
180110
242
GABINET
KOSMETYCZNY
"SEKRET URODY" Aneta Czerwonka
8161175341
180772295
180103
SKOWRON PIOTR F.H.U. "M.G.T."
8670011843
830185853
180103
APTEKA MGR
GRAŻYNA STĘPIEŃ
6880041720
004014393
180109
0,0210
0,0040
0,0002
0,0110
0,0080
Poradnia
Stomatologiczna Jan
Czajewski
8671010886
830309686
180103
IMPRESJA Rafał
Jaśkowiec
7941679329
180393296
130208
150202
160103
160106
243
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0120
9,0800
0,4500
37,3400
1 770,8550
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,2250
160114
4,5000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
499,4700
160118
Metale nieżelazne
127,8090
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
22,4100
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
18,7720
160801
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
0,4500
3,5000
0,6200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0120
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Olej z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3600
0,4390
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160118
Metale nieżelazne
0,2000
Bartkiewicz Krystyna Gabinet
Laryngologiczny
7951109177
650091083
180103
FIRMA HANDLOWA
"RIA" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
8672225672
180671878
080111
130208
130502
130506
130507
130508
150102
150110
150202
150203
244
0,2150
3,2000
0,5000
0,8000
0,5000
0,0590
0,0500
0,7050
0,5040
PPUH "KAMALK"
Export-Import Leszek
Kotula
Jedlickie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp z
o.o
Gminna Biblioteka
Publiczna w
Boguchwale
8170001304
690019380
6840000904
370372858
8131241292
690405449
E41.00.B
160119
Tworzywa sztuczne
2,0920
160120
Szkło
1,2500
160199
Inne niewymienione odpady
0,1240
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,0990
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0110
170402
Aluminium
0,1770
170405
Żelazo i stal
0,5820
200140
Metale
0,0040
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,6800
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1930
160103
Zużyte opony
0,1500
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0550
190801
Skratki
1,8700
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
554,0000
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0080
160214
160216
Alicja Kornecka
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
245
650049141
180103
0,0100
0,0150
112.00
0,0185
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3400
170405
Żelazo i stal
NZOZ Novez Zuzanna
Nowakiewicz Sp.P.
Lekarzy
5170029287
691693901
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Teresa
Chmiel
8151134783
180755859
180103
NIepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
"ESCULAP"
7921521648
650222467
180103
Gabinet
Stomatologiczny i
Pracownia Protetyczna
Andrzej Szoja
8651039622
830080031
180103
Agregaty Pex-Pool
Plus
8720002178
850432046
DL31.10.A
130205
140603
246
0,0160
0,0220
0,0060
3,8400
0,0400
0,8300
13,0800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0490
0,1600
160107
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
3,1000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Alina
Cielecka-Huk
7951724132
651540198
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Zielonko
8721163067
850077697
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Diagnostyka USG lek.
med. Tomasz
Krzyżanowski
9491547355
691574450
180103
APTEKA
"MILLENNIUM" EDYTA
JANKOWSKA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Rodzinny. Pielęgniarka
Środowiskowa
Rodzinna Genowefa
Bogucka
8721345101
690710862
180109
7951009406
650044155
180103
AUTO - NAPRAWA
s.c. Firma Usługowo Handlowa
Jerzy&Ryszard Gąbka
6890001685
370413630
N85.13.Z
G50.20.A
180103
130208
140603
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego SZAREK
247
7920001332
650020315
DA15.11.Z
0,3600
0,0160
0,0150
2,0800
0,1850
020203
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7000
160211
0,3800
190801
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,3500
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
020204
020281
020304
100101
160213
160214
160216
160604
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z
o.o.
248
7952231265
651438011
O90.02.Z
17,4000
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
6,6000
1,6000
0,7000
2,2000
1,5000
0,0410
0,2000
0,0020
0,0100
0,4700
54,4000
32.00
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Rumińska
8131091510
180410729
180103
JASŁOMET
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWE M. I W.
FURTEK, Z. I E.
LIPIECKI SPÓŁKA
JAWNA
6850005642
008018063
120101
130205
130208
150202
170405
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Grzegorz Jendro
6851078301
370272648
160213
180103
180110
TRANS-BOS Sp. z o.
o.
249
950363684
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,0290
36,4600
0,0800
0,2100
0,2700
17,2500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,7800
0,0240
0,0000
4,0000
160103
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2000
130208
0,1000
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160113
Płyny hamulcowe
0,0050
160114
0,0390
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0650
170405
Żelazo i stal
0,2000
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3200
130502
140603
150110
150203
370262680
FUH AUTO-SERWICE
Janusz Orliński
150203
P.U.H. "POLSERWIS"
Sp. z o.o.
8652063976
830387686
G50.10.B
130502
140603
150102
250
0,0400
0,0036
0,0150
0,2000
0,0360
0,4900
0,4500
3,7000
0,0400
0,3190
0,3930
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6160
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0480
0,0900
160601
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,8100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0720
150110
150202
150203
160113
160114
160213
NZOZ "Przychodnia
VENA"
6842246839
370739201
180103
TVN S.A.
9510057883
011131245
160213
160214
251
0,4820
0,3000
0,2900
0,1100
0,0200
0,2580
0,0260
0,3000
Wojewódzki Szpital im.
Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu
8671881486
000312573
N85.11.Z
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1130
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
1,5160
0,1050
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2210
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0880
0,0160
180108
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0250
070513
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
6,9990
090104
090107
160213
160214
160601
160604
180102
180103
180106
SANOFI - AVENTIS
Sp. z o.o.
252
8130140525
690135895
DG24.42.Z
1,6270
0,1250
0,2580
1,0190
1,1800
1,4720
62,3080
0,0270
1,2270
10,2000
070681
Odpady stałe inne niż wymienione w
07 05 13
Odpady ciekłe zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków inne niż wymienione w 07 06
11
Zwroty kosmetyków i próbek
150101
Opakowania z papieru i tektury
88,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
11,7000
150104
Opakowania z metali
150105
Opakowania wielomateriałowe
150107
Opakowania ze szkła
0,0400
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,0860
070514
070580
070612
150203
160213
160216
160306
160506
160507
253
0,0170
2,7000
5,9000
5,8000
45,1000
22,2000
0,1100
0,0400
1,0000
1,0700
0,0810
0.80
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Żelazo i stal
0,9020
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
8,1750
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania wielomateriałowe
3,4360
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
0,0000
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,9800
160508
170405
"DM STAMET" S.C.
Dorota Król, Marta
Rusin
8171964536
831376578
DJ28.52.Z
120105
120109
130205
150105
150202
160213
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
DĘBOWCU
6852052338
371003442
190801
190805
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Barbara Dziuba
254
8131799031
690358810
180103
3,4000
0,2800
0,0000
0,0000
0,0017
0,0000
0,6200
0,0350
Budownictwo Naftowo
Gazownicze
NAFTOMONTAŻ
Przemyśl Sp. z o. o.
Jacek Fidziński NZOZ
"RODZINA"
255
7952357090
8721376113
180052661
850069321
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,3600
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1260
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0230
160103
Zużyte opony
1,0000
160216
0,0190
170202
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szkło
170405
Żelazo i stal
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0004
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
0,0350
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Jerzy
Szadkowski
8141055579
690327838
180103
PRODUKCJA SZKŁA
LABORATORYJNEGO
I OZDOBNEGO
MARIUSZ
BERŁOWSKI
8131816798
180121758
101112
0,2100
150,4990
0,0120
0,0520
Gabinet
Stomatologiczny
Ludwika Nidermaier
ZAKŁAD CERAMIKI
BUDOWLANEJ
SPÓŁKA CYWILNA
JAN DRYKA , JACEK
WILK
8672168968
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0240
27,0000
160107
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
15,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,5800
160119
Tworzywa sztuczne
0,0980
160213
0,0790
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Żelazo i stal
190801
Skratki
0,4970
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
3,0000
370365539
180103
180320430
100101
101208
130208
Zakład Obsługi Przejść
Granicznych w
Korczowej
7922273106
180635492
160214
160380
200121
256
7,1000
0,0200
0,0010
0,1000
0,0500
0,5530
0,2500
0,0670
PIEKARNIA JÓZEF
GUZEK
8130137612
690023469
DA15.81.B
100101
Gabinet
Stomatologiczny
Lek.Stom. Małgorzata
Majewska
7951216625
650046444
180103
Prywatny Gabinet
Pediatryczny Kopeć
Grażyna; NZOZ s.c.
"ZLEP-MED" im. dr
Juliana Maja
8171106525
690025729
180103
Zakład
Rolniczo-Przemysłowy
s.c.
8132844012
690338470
110110
0,0360
0,0120
10,1500
0,4200
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Tworzywa sztuczne i guma
0,7800
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0250
8172008397
180105788
191204
8640001900
830021650
150202
160601
257
4,2500
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Opakowania z papieru i tektury
130204
NOVEL-TECH
D.KRĘPA,B.STRYCHA
RZ SPÓŁKA CYWILNA
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
AUTORAK Arkadiusz
Rak
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
0,0600
0,0800
0,4500
7.11
"ASAJ" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8212227830
712308273
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,5860
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0354
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
5,5000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0950
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
8132929949
690007654
160216
Laboratorium
Analityczne "PROBE"
dr n.chem Ilona
Bednarska
8651437110
831207255
180103
Punkt Apteczny w
Długiem (Kółko
Rolnicze) Katarzyna
Borek
BRZOST Spółka z o.o.
6841091978
180370740
180109
8161568603
691751604
030105
080112
100101
150101
150203
160213
200301
258
0,0200
0,1190
0,0020
0,1150
0,1500
5,9000
0,0175
20,0000
0,0240
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0700
160216
0,0200
170405
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0030
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
2,0000
Gabinet
Stomatologiczny
Elzbieta Obara-Golec
6841265970
370405144
180103
Brytania School of
English Bożena Kula
8721004162
850071080
Apteka mgr farm.
Adam Ciećko
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo - Usługowe
"DREWNOTECH"
Hentyk Flis
7950001236
650021504
8130139031
005143276
DD20.20.Z
150102
170101
259
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
6861415243
370012172
180103
EKO-MASA Sp. z o.o.
8172035224
180192570
170405
0,1300
0,2400
821,0000
0,4000
0,0720
0,3200
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny
8651016590
830120316
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Joanna Wojnar
6871800184
180079513
180103
Usługi w zakresie
pieleniarstwa
środowiskowo-rodzinne
go Halina Szylar
8151037548
690676361
180103
Indywidualna Praktyka
Położnej
Środowiskowo-Rodzinn
ej Monika Łojas
8151247369
180842788
180103
Gminny Zakład Usług
Wodnych w Fredropolu
7952303243
651543156
190805
190899
Indywidualna Praktyka
Dentystyczna Marcin
Cyburt
260
7941699295
180190570
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne niewymienione odpady
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0300
0,0240
0,0120
0,0040
234,0000
1.40
226,0000
1.40
0,0200
lek.med. Joanna
Stefańska
7311361991
180658783
NZOZ "ESS-MED"
8141068889
690576412
0,0260
090104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0130
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0030
090104
Roztwory utrwalaczy
0,3600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0040
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0040
180103
N85.12.Z
090101
160216
180103
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Sanatorium im Jana
Pawła II w Górnie
261
8140002902
000291747
N85.11.Z
090101
0,2700
0,3100
0,0110
0,2800
0,3400
160213
190801
190802
Zawartość piaskowników
1,1000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
1,5000
0.80
0,1380
0.11
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
160214
180103
180104
180182
"POLTRA" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8652231787
831205730
120114
150202
160214
KAZAR FOOTWEAR
Sp. z o. o.
7951532361
651500282
150101
160214
160306
"WOŚ" Zakład
Ślusarsko-Kowalski
Szczepan
262
8652201941
180057434
0,2770
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
Skratki
150101
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Opakowania z papieru i tektury
0,2900
6,5600
18,0000
0,3030
0,7000
0,0500
23,7120
0,2820
14,5160
0,0100
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Marcin
Krupa
8171900915
831312785
160118
Metale nieżelazne
0,0100
170405
Żelazo i stal
0,8230
101003
Zgary i żużle odlewnicze
0,6280
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,8640
0,0140
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,7000
150202
150203
170405
GABINET
STOMATOLOGICZNY,
URBANEK
WŁADYSŁAW
6841389206
370067552
180103
Zakłąd Gospodarki
Komunalnej w Czarnej
8151632535
690581778
100101
130208
160213
160214
263
0,0200
0,5080
4,8000
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
1,3500
190805
190902
Zakład Piekarstwa
Trwałego Maciej
Szmyd
6842042947
690556303
936,0000
3,0000
0,2600
020601
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150103
Opakowania z drewna
1,9000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,4700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6800
160216
264
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
Stanowska Barbara Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"ANALITYK" Laboratorium
Diagnostyczne
7920009569
650886807
180103
Usługi
Stomatologiczne
Grażyna Jemioło
8171104294
690444248
180103
DPD POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5260204110
012026421
080318
12,0000
0,0001
0,0690
0,0240
0,1120
128.70
150202
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
lek.med. Monika
Gaszczyk
6881103423
370474731
180103
Praktyka Pielęgniarska
Danuta Pytel
7951167252
650898006
180103
Joanna
Pawełek-Kustosz
Prywatny
Sepcjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy
7922019514
180914708
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Józefa
Lewicka
8651299493
180072764
180103
"BOG-MAR" Sp. z o.
o.
6840006870
370010523
030105
070213
265
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
0,0450
0,0300
0,0070
0,0180
0,0060
126,0000
1,6200
1,4000
150101
Osady z klejów i szczeliw zawierające
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z
kotłów ze współspalania inne niż
wymienione w 10 01 14
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,7300
150202
0,2300
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0250
080411
100115
130208
160213
200301
Sklep Wielobranżowy
Kępka Tomasz
266
8180001180
005149824
NZOZ Przychodnia
Zdrowia Frysztak
8191008412
690176954
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
GABINET LEKARZA
RODZINNEGO JACEK
STACH
6871129148
370453278
180103
0,4000
0,1800
9,0200
0,0500
50,1600
0,5300
0,0360
TRANSKOP S.C.
Henryk Bis, Beata
Wnuk, Grażyna Bis,
Julian Bis
8652040165
830376955
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1100
150202
0,4000
NZOZ COMPOSITUM
5212922735
016129342
180103
GRAN-PIK Liwocz Sp.
komandytowa
6861685439
180980220
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,9100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0200
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
1,9500
160213
160214
170405
Urząd Skarbowy w
Stalowej Woli
8651739561
830001623
030308
160213
160214
160216
267
0,0070
9,8600
0,0042
0,0500
3,0800
0,1725
0,0700
0,0270
Prywatny Gabinet
Lekarski z Diagnostyką
Histopatologiczną
"HISTOPATOLOG"
8131737946
690427907
200307
Odpady wielkogabarytowe
0,1400
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,8860
180103
180106
268
GABINET
WETERYNARYJNY
"Pod Św. Hubertem"
ROBERT ŚLIŻ
8132147448
180764203
180202
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy Lek.Med. Piotr
Habało
8131800751
690650226
180103
,,Mak-Med"
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarki Rodzinnej
Małgorzata Kłonicka
8151401770
180570539
180103
Auto-Częsci Ewa
Dubik
7921348919
651425735
160601
0,6280
0,2240
0,0300
0,0420
0,0130
1,7070
Gabinet Ortodontyczny
DENTAL-RTG Danuta
Kacprzyk
8651030118
830203798
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0420
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Aluminium
0,0510
Zakład Leczniczy
ROP-MED
8272019905
371174818
180103
"MARWOS" M. Woś
Spółka Jawna
8151192349
690416430
150202
160213
NZOZ "Ośrodek
Haczów"
6861038295
370046840
180103
BESTER Sklejki Sp.
J.
8151548740
690672854
030105
080410
170402
269
0,0070
0,0060
0,0400
0,0360
29,0000
3,5000
0,2800
FHU "TRIO" WIESŁAW GULIS
NZOZ Trio-Med s.c.
Bogumiła Nowak,
Renata Leyko, Ewa
Szymańska
8191535809
8172093888
371186201
180366827
160118
Metale nieżelazne
0,0120
170402
Aluminium
0,0080
170405
Żelazo i stal
1,1830
180103
0,0060
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0640
150103
Opakowania z drewna
0,4000
170405
Żelazo i stal
1,7640
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,4500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2700
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,1050
180104
TERMAR B. Chlebicki,
M. Wróbel Sp. j.
8131232577
690405892
008032519
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Montażow
e KLIMAWENTEX Sp.
z o.o.
G51.54.Z
170405
BLUMAR SP. Z O.O.
8133301561
691741400
130208
150102
150202
160213
270
0,0050
0,4200
99,8000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0710
0,0000
0,0045
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych
8190002293
000467100
A01.41.B
120101
170401
NZOZ DOM-MED
8132289993
690317930
180103
Gabinety
Stomatologiczne
GADOMSCY s.c.
8171406397
690446744
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
DOM-MED
8671448832
830317007
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
6861205994
370046751
180103
"DREWSPAN" PPHU
SKORUPSKI-WÓJCIK
S.J.
8181006995
690353184
030105
N85.12.Z
180103
030199
100101
271
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Miedź, brąz, mosiądz
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
46,7790
0,9570
0,5000
0,0530
0,0390
0,0240
4,3000
55,7000
0,0600
0,3500
190801
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,1700
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne niewymienione odpady
784,0000
185.44
1,3600
1.06
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
800,0000
170380
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
130208
150202
160213
190810
Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej w
Zaleszanach z/s w
Dzierdziówce
8652325488
831314198
E41.00.A
190999
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWE
"AWPOL" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
OFICYNA
WYDAWNICZA
PRESS-MEDIA
6570236843
8130000089
290537287
005132410
150102
272
0,0300
0,0200
0,0400
0.04
0,6600
4,8800
35,0500
113,4050
0,0180
285,0000
150202
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK.STOM. IWONA
MATERNA
8191234781
690528614
Firma RAF-KOLTRANS
Sp. o.o.
6842224016
370500300
180103
I60.10.Z
150202
170503
NZOZ DORMED Dorota
Walicka - Jakubiec
690359910 00026
180103
180103
SPECJALISTYCZNY
GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY
8161085081
690491816
Can-Pack FIP Sp. z
o.o. (dawniej
General-Line)
8722228478
180017966
DJ28.71.Z
080112
120101
273
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,3500
0,0400
1,6800
1,8400
0,0500
0,0240
0,2500
735,7200
120103
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
14,8680
150104
Opakowania z metali
37,5700
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
1,5700
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0064
180103
0,5670
0,0100
130205
160213
170402
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im.
św. Brata Alberta w
Sanoku Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuń
czy
274
6871584160
180822780 00025
98,4010
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
Powiatowy Urząd
Pracy w Sanoku
6871259655
370487260
160216
PRO-ARS Firma
Usługowa
6020023705
180036484
120102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,4500
24,7200
6,8200
0,0220
0,0000
0,0221
0,0300
0,0100
170405
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
201,1000
150107
Opakowania ze szkła
403,1000
160104
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Żelazo i stal
120121
150110
160213
ZEM Technika Sp. z o.
o.
8181681946
180410400
150203
160213
650185134
Maciej Marek Firma
Usługowo-Handlowa
Usługi Komunalne
EKO-LINE
O90.02.Z
170405
191212
Laboratorium
Protetyczne Adaś
Jerzy
8181418290
691783202
160509
180106
275
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0360
0,0020
0,0200
0,0020
1,0200
40,6000
5,2000
801,5000
0,0001
0,0001
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Marta
Wnęk-Stala
8671180743
830150659
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Tomasz Stachacz
MPEC- Rzeszów Sp. z
o.o.
6851647489
180035361
8133527259
180279488
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0230
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
0,0930
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,1000
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Inne niewymienione odpady
0,0050
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0390
180103
180104
E40.30.A
130110
130205
130206
150102
150202
160113
160114
160199
160213
160214
276
0,0000
0,1990
0,1060
0,2000
0,0000
0,0010
0,1000
0,8000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4510
170101
0,0000
170380
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpadowa papa
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,2000
170402
Aluminium
0,1000
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,1000
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
125,0000
170601
170604
Praktyka Lekarska
Ewa Zimka
6841224735
370454378
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ W DĘBICY
Sp.z o.o.
8720008382
850490090
180103
E40.30.A
100180
160213
160604
Gabinet
Stmatologiczny lek.
stom. Jadwiga Bogusz
- Gosztyła
277
6861134372
370346743
180103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0000
22,7000
6,4400
21,7000
2 352,0000
0,0280
0,0060
0,0240
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna Ewa
Frydrych
6861038326
370186771
180103
Alfred Reguła Skup i
Sprzedaż Drewna
Klocowego i
Opałowego
Tartacznictwo,
Produkcja i Wyrób,
Stacja Paliw
SAG ELBUD Gdańsk
S.A.
8181303032
690447608
160103
9571045638
221156840
160216
Firma
Usługowo-Handlowa
Alfa-Trans Jacek
Kokoszka
8720012449
850047733
130208
* BIMEX-BOLLHOFF
SP. Z O.O
278
0,0210
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
13,9800
4,7000
0,0300
0,0060
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
150202
Apteka "Remedium"
W. Jucha, A. Kusior
Spółka jawna
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANITA NOWOTARSKA
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,0050
7921906621
650966104
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
6891113529
370825981
180103
0,0360
690284537
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,7900
7,7000
NIepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"DAR"
7921170568
650897745
Zakład Obsługi
Gospodarki
Wodno-Ściekowej w
Haczowie
6861419933
370321588
180103
O90.01.Z
190801
190805
0,0260
76,4210
Poradnia
Stomatologiczna
lek.stom. Eleonora
Puchała-Szydłowska
8131432253
690446827
180103
"MELISA" SPÓŁKA
CYWILNA
DUDEK-GRZEŚKIEWI
CZ I SŁABY
8631600943
292854514
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
APKON Sp. z o.o. (do
14-02-2006 EXTUR
Sp. z o.o.)
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej,
Poradnia
Alergologiczna
279
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
8133231889
691554476
6861102320
370046952
DA15.32.Z
180103
1,8300
0,0480
0,0050
0,0020
2 325,3000
0,0110
23.00
280
Krystyna Dudek,
„Indywidualna Praktyka
Położnej
ŚrodowiskowoRodzinnej"
7921032228
650970117
180103
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska W
Dziedzinie Stomatologii
Ogólnej Krystyna
Kubicz
7951418926
650043500
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Husejka Stabiszewska
7951812155
650976806
180103
prywatny Gabinet
Stomatologiczny Zofia
Stopyra-Wszołek
8721422994
850061325
180103
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
zdrowotnej w Zagórzu
6871687109
370478657
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
0,0100
0,0140
0,0380
0,0620
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Laboratorium
Diagnostyczne
Pracownia
cytologiczna mgr
Barbaraa Szczerba
8721013913
850061905
N85.14.F
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0010
160506
0,0030
070213
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
170201
Drewno
0,5000
170402
Aluminium
0,0850
170405
Żelazo i stal
1,1900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0600
160507
180103
ATE-OKNA
T.SROKA,B.RODZEŃ,
U.DREWNIAK
SPÓŁKA JAWNA
GABINET
GINEKOLOGICZNO
-POŁOŻNICZY
LEK.MED.PAJĄK-JAC
HIM JOLANTA
SPEC.GIN.POŁOŻN.
281
6020095159
8151046412
180401558
690246382
0,0020
0,0120
2,6990
690725734
Tyczyńska Fabryka
Urządzeń
Wentylacyjnych
TYWENT Sp. z o.o.
Odpady proszków powlekających
100101
110105
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Kwasy trawiące
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,3500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady tworzyw sztucznych
0,1000
120105
130205
150101
150202
160213
200301
Zakład Pracy
Chronionej
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
DREMEX Spółka z o.o.
5170018639
691680034
DJ28.73.Z
070213
120101
120102
120105
282
0,0300
080201
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
22,0000
0,2500
0,2000
94,5000
0,2000
0,2000
0,8000
0,0090
3,0000
12,0000
15,0000
195,0000
2,4000
2,4000
150101
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0000
150203
0,8500
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6560
150103
Opakowania z drewna
0,8000
120109
120121
130205
160213
160305
Studio Urody
"GLAMOUR" Natalia
Kida
6020034258
Piekarnia Jan Wątroba
180599543
180103
370239214
020304
160216
First Company Sp. z
o.o.
8170008039
690262866
040222
080318
130507
283
0,2500
2,6000
2,2000
0,0288
0,1650
0,0070
0,2200
0,0030
50,7720
0,0130
0,0930
7,1370
P.T.H.U. TransWit
Witold Wańczycki
7920004448
650239605
150107
Opakowania ze szkła
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0340
130205
150202
160213
284
PRYWATNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
LESZEK BAUMAN
7931008220
650505389
180103
Samodzielny Publiczny
Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej
6842128637
370441909
180103
ZAKŁAD PRODUKCJI
WYROBÓW
BETONOWYCH"BETB
UD"STANISŁAW
NENUTIL , MICHAŁ
NENUTIL , MATEUSZ
NENUTIL SPÓŁKA
JAWNA
8671821231
830360115
130205
1,1000
0,0600
0,0050
0,0030
0,1080
0,0750
0,0400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0140
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1800
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
7,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0350
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
12,0000
150202
170405
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Apteka Prywatna A.
Jasińska-Bojakowska
R-K GLASS s. c. R.
Świstak, K. Tylec
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny i
Chirurgi
Stomatologicznej lek.
stom. Andrzej Małek
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Boguchwale
285
8721398184
850059883
180103
690021424
180109
8722195980
691779933
101112
6851034870
370048425
180103
8132869489
690007571
160214
0,6000
2,3000
0,0120
0,0630
0,0100
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Ośrodek Zdrowia"
6861225933
370516429
N85.12.Z
180103
Gabinet
Stomatologiczny E.P.
Urzędowscy
7921995375
651499900
N85.13.Z
180103
WISTADENT Witold
Stąpor
8141473578
180054938
180103
CEGIELNIA POLOWA
ŁABUDA ADAM
8671023742
830160149
100101
101208
130205
160107
ARTINO Sp. z o. o. w
likwidacji
7952524760
180813901
080112
100101
120101
120102
286
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0680
0,0620
0,0330
30,7000
45,0000
0,0200
0,0010
0,0020
0,2500
0,1300
1,0500
0,0040
140601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Freony, HCFC, HFC
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0040
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150104
Opakowania z metali
0,0060
150203
0,0020
170401
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,0260
170405
Żelazo i stal
0,0510
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0070
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0060
150202
160213
160214
REST
Przędsiebiorstwo
Usługowo-Handlowe
Ryszard Gryzło
8651114619
830266451
F45.33.A
160211
NZOZ Centrum Opieki
Pielęgnacyjnej LIBRA
287
6851546707
370428866
0,0030
0,0120
0,0090
0,0090
0,0010
288
Anna Kozioł
8171896266
180589697
180103
Przychodnia
Weterynaryjna Małych
Zwierząt „AMOR” Jan
Dacko
7951485911
650178111
180202
KRYNICKI
RECYKLING SPÓŁKA
AKCYJNA
7393340652
519544043
0,0030
191202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Metale żelazne
416,3500
191203
Metale nieżelazne
264,7200
191205
Szkło
6 017,2800
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
4 438,9600
191212
3 322,7700
Gabinet Weterynaryjny
lek.wet. Szeląg Marian
i Zofia s.c.
8671033367
830155562
180202
FIRMA
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWO-USŁUGOWA
"ERSTAL" ERAZMUS
JAN
8721297750
180021956
170401
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
0,0160
0,0110
0,0020
0,1820
P.P.H.U.
"KOMPLEKS"
7931313549
650024715
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0100
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0150
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
160107
Filtry olejowe
0,0200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0350
130110
130205
150202
160107
160213
SALON
KOSMETYCZNY
"PRESTIŻ" JOLANTA
RYCHLEWSKA
7931472236
651539367
180103
Dystrybucja Gazu
Propan - Butan
"LASZKŁO"
6851001468
370375845
130208
Indywidualna Praktyka
Lekarskalek.med.
Jerzy Gruca
289
8151005732
690366382
0,1500
0,0200
0,0400
0,0002
0,0700
BAAS-PANEL P.W.
8650002054
830097267
150110
160213
170407
170604
0,0015
44,4740
1,8400
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,8000
150103
Opakowania z drewna
0,9000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
7,6900
8671131087
830150406
180103
Gabinet
Stomatologiczny Marta
Zawół-Brulińska
8652065544
831312443
180103
"GREINPLAST" Sp. z
o.o.
8133225363
691552684
160213
160214
290
0,3260
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
Prywatny Gabinet
Lekarski Adam
Dziamba
CB14.21.Z
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,0900
0,0090
15,6000
0,0110
0,0400
160216
160304
190814
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK ZDROWIA
w Nozdrzcu
7951413389
691676564
180103
Prywatna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Lek. Med. Krzysztof
Marcinkowski
8731964811
651545557
180103
Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Anna Mroczka
8651057608
830097617
180103
NZOZ "Jarosław"
Spółka Cywilna
7922274169
180613310
180103
ASKO Sp. z
o.o.Wielopole
Skrzyńskie
8181424735
690509628
DC19.30.A
040108
040199
291
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
Inne niewymienione odpady
0,0480
52,9600
99,9000
0,0350
0,0230
0,0360
0,0340
0,0170
0,0120
59.90
PRYWATNY
SPECJALISTYCZNY
GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY LEK.
MED. Marek Olszówka
7122307312
771255119
180103
Przedsiebiorstwo
Budowlane RESBEX
Sp. z o.o.
7941711748
180054536
170107
170904
"PANMAR" S.C.
FIRMA
TRANSPORTOWOHANDLOWO-USŁUGO
WA
370009017
130205
0,0370
1,5000
1,0600
0,4000
21,5100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
0,0150
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2700
160112
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0170
160214
160216
170405
292
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,9100
0,0780
0,0530
2,8000
WYTWÓRNIA
ZESPOŁÓW
KOOPERACYJNYCH
Sp. z o.o.
8171912930
831311254
DM35.30.A
070104
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
0,0150
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0100
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Inne niewymienione odpady
0,0100
0,0400
170402
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
3,9600
080111
080112
120101
120103
120199
130205
150110
150202
293
0,0150
0,0100
2,7100
5,3100
2,0000
0,0400
0,1700
1,7400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0760
0,0400
160107
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1230
170407
Mieszaniny metali
5,1100
190801
Skratki
9,0000
190802
Zawartość piaskowników
8,1000
190805
110501
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Marta
Wojnarowicz
6851095067
370477296
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Ryszard Prasoł
8721050251
850341065
180103
San-Glass Firma
Handlowo-Usługowa
Andrzej Skulich
6871502015
370371505
130208
140603
Zakład Gospodarki
Wodno - ściekowej w
Trzebownisku
STELMET Sp. Jawna
Stec i Gątarski
5170337764
8191558897
180643072
371110184
DJ27.53.Z
110106
110109
294
0,0240
0,7200
0,1200
1 255,0000
251.00
132,1340
7,2330
127,7300
111,5700
2,5310
6.29
200121
200301
GABINET
STOMATOLOGICZNY
EWA RATAJEWSKA
6881249670
180293637
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Aneta Bobińska
8652069111
180218877
180103
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Endokr
ynologiczny Janusz
Hydzik
8132325128
690239809
180103
Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
7952045083
650890980
I60.21.A
080318
130205
150110
295
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0010
1,9325
0,0370
0,1650
0,0070
0,0690
1,4000
0,0750
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,8860
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
8,4600
0,9200
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,2550
160199
Inne niewymienione odpady
0,7040
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Żelazo i stal
0,1490
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0360
150202
150203
160103
160106
160107
160112
160214
160708
170405
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Nozdrzcu
296
6861192872
370340249
180103
0,4570
3,0000
0,3350
0,0980
0,3740
0,3900
2,2950
0.39
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Fitas
Bogumiła
8141131381
690572118
OLSTART Firma
Handlowo-Usługowa
8671070635
831207700
N85.13.Z
0,0230
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
0,0120
130701
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Olej opałowy i olej napędowy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1060
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1200
180103
130205
BURYŁO KRYSTYNA
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
7921211149
650260580
180103
Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna Sp. z o.
o.
8161033894
690354278
130205
130507
150202
297
0,3400
0,7500
0,1280
0,1300
0,3110
0,4450
150203
160213
160214
160601
160602
170407
170604
190902
190905
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MARCIN GRZESIUK
9462424147
180275148
180103
ZAKŁAD RZEŹNICZY
HOS-POL GUSTAW
HOŁOWICKI SPÓŁKA
JAWNA
"AKPIL"
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWO-HANDLOWE
8722384215
180635641
020202
005709453
DK29.32.A
080117
080120
120102
120103
120109
298
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,2540
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Mieszaniny metali
0,0020
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Osady z klarowania wody
0,2500
Nasycone lub zużyte żywice
jonowymienne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,0450
0,0620
0,0300
0,0820
680,5640
4,7070
0,0600
76,1000
7,6340
1,1340
10,6460
0,6600
1,0330
8.85
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0650
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3120
150104
Opakowania z metali
2,2000
150110
0,0380
170380
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,0200
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,2100
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
2,5700
150202
Zakłady Mechaniczne
RUFUS Sp. z o.o.
8722216699
691794074
DJ28.62.Z
120109
120114
130111
140603
150101
150202
160213
299
24,0700
120199
7,2240
0,1700
608,0100
0,8000
2,0400
0,6800
0,2300
0,0260
1.60
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,6360
170402
Aluminium
0,6800
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0450
0,0390
Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Renata Myszor
7941019656
650241068
180103
Monster Print Janusz
Mordec
8171573563
180849477
080312
150102
150110
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Barbara Staniszewska
- Struga
6871056053
370145370
180103
Mariusz Zając i Maciej
Zając Centrum
Rolniczo-Ogrodnicze
Sp.J.
7921416271
650210100
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
NZOZ ORTHO - DENT
Anna Bardowska Szura
300
8171901636
831379111
52,0800
0,0200
2,4400
0,0580
1,8000
20,5000
0,1060
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
6841485364
370506164
180103
Prywatny gabinet
stomatologiczny
Ortodent Agnieszka
Banaś - Mohsin A&T
Dental Solutions
Agnieszka Banaś Mohsin
7951634908
690709758
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
AGNIESZKA
JĘDRZEJCZYK
8161099522
180096026
180103
Pracownia Protetyki
Stomatologicznej
ALUTEC Sp.z o.o.
8151045364
691554810
160509
8652067187
830392380
DJ27.53.Z
080111
101003
101008
110111
110113
120103
120104
120109
301
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Zgary i żużle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,5830
0,0760
0,0004
2,0370
577,8700
4 905,4300
62,9500
14,0190
531,7450
175,2400
137,7350
120121
150101
18,6300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
277,9400
150103
Opakowania z drewna
136,4200
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
130110
130205
160216
160601
161104
302
Stomatologia Krzysztof
Karasiński
8722297918
180375832
RAKOCZY STAL Sp.j.
8652418681
180066692
1,8800
1,9560
10,8930
0,0240
5,4000
8,5000
170402
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Aluminium
198,0800
170405
Żelazo i stal
240,7800
190810
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady proszków powlekających
180103
DJ28.22.Z
1,1500
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
080201
3,5700
0,0560
1,6700
0.28
100101
120102
1,6370
82,6800
0,1100
150101
Zużyte materiały szlifierskie
zawierające substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0650
150103
Opakowania z drewna
0,8000
150104
Opakowania z metali
0,0310
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,2520
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
0,0080
120120
120121
130110
150202
150203
160107
160213
160215
170604
303
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0950
0,1700
0,5000
0,3900
0,0720
0,0040
0,0150
0,1140
0,0410
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0910
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0150
Gabinet Dentystyczny
Ewa Janeczko
8720011852
850491942
180103
Beata Zubrzycka
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
7951391096
650958240
180103
Centrum Medycyny
Rodzinnej Sp. z o. o.
8172172688
180871548
180103
Dom Pomocy
Społecznej im. Józefa
Gawła
8652224994
830410729
N85.31.B
160213
180103
FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA
"MAZUR&MAZUR"
JANUSZ
MAZUR,PIOTR MAZUR
SPÓŁKA CYWILNA
304
8171969290
831378910
0,0140
0,0720
0,0090
0,5960
0,6500
305
150107
Opakowania ze szkła
0,5500
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,5350
0,0670
Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Teresa Hess
8132666680
370471419
180103
WILUSZ BOGUSŁAW
Firma
Handlowo-Usługowa
WILUX
FABRYKA WÓDEK
"POLMOS ŁAŃCUT"
SA
6861282919
180268728
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
8150002890
690009127
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150107
Opakowania ze szkła
170405
Żelazo i stal
5,2000
1,1000
125,4000
43,0000
247,4000
Apteka Janiga Spółka
Jawna
NZOZ MIRO-MED s.c.
Zofia Misiak, Dorota
Rogowska
8721912793
851653016
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0340
8172105686
180403037
180103
0,0040
Gabinet
Stomatologiczny lek.
den. Tomasz Gajewski
7931606352
180666564
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0285
Samodzielny Publiczny
Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
6871726134
370517305
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"ZDROWA RODZINA"
w Pobiednie
6841507516
370473424
180103
Praktyka
Stomatologiczna Bogusław Igielski
6871171558
370344968
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
INA-DENT Gabinety
Stomatologiczne
8191570757
180484432
180103
"DIESEL-TRACZ" S.C.
RYSZARD, PIOTR,
WOJCIECH TRACZ
8133248217
691564322
130208
150203
160107
160213
306
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0960
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0420
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0030
0,0400
0,0820
0,0160
0,8000
0,0870
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0400
0,0300
120102
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5100
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5200
160214
0,0630
170402
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
Gabinet Stomatologii
Zachowawczej lek.
stom. M. Maresch Lewandowska
8131048069
690069796
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Janusz
Szczęś
8651374823
830326319
180103
NZOZ "REUMA-MED"
Sp.J.
8172146679
180610150
180103
TOMCZUK SPÓŁKA
JAWNA
Metal Process Sp. z
o.o.
5242506645
015774632
180109
8133499681
180225831
020104
120101
160216
307
0,0110
0,0010
0,0110
0,4280
0,3520
0,0150
0,0640
68,9630
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4800
160107
Filtry olejowe
0,0020
160213
0,0340
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
2,7870
101112
150101
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,6000
150104
Opakowania z metali
2,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1000
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
1,7000
170604
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA "SCH"
LEŻAJSK
8160001627
000379991
130208
160216
SANGLASS S.A.
8171829726
830470453
DI26.12.Z
130110
130205
160214
160216
160601
190814
308
0,0100
0,0110
0,0100
815,4000
0,0320
0,0400
0,2000
0,0600
0,0100
0,0200
1.40
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Barbara
Tłuczewicz
8651047314
830120670
180103
Starostwo Powiatowe
w Jaśle
6852140829
370443854
160213
160214
"ADMA" s.c. Adela
Siewierska, Małgorzata
Babiec Grupowa
Praktyka Pielęgniarska
8171852234
831161240
180103
"HSW" Zakład
Ciągarnia Sp. z o.o.
8652442828
180154226
100210
120101
120102
120114
130208
150202
150203
160213
309
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zgorzelina walcownicza
0,0540
0,0880
0,3670
0,0100
22,1400
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1 249,5000
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
43,2500
139,3530
8,5900
2,5100
0,0300
0,2000
31.79
160214
160216
190206
371029507
Konsorcjum Olejów
Przepracowanych-Orga
nizacja Odzysku SA
080318
0,0800
0,0090
230,7900
0,0200
160103
Zużyte opony
0,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0510
160214
160216
168001
310
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 02
05
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Zofia Rybka
8721436855
850459803
180103
Wiesław Niemiec
"Alergia"
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"KRO-MED" lek. med.
Anna Kropiwnicka
7951109616
650042943
180101
8141063515
690233451
180103
0,0250
0,0160
0,0100
0,0360
0,0020
126.94
Hurtownia DOMATOR
Beata Sokół
7951935900
650956956
9,4000
030199
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2100
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Sole i roztwory zawierające metale
ciężkie
0,0500
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0,0200
030105
160213
160216
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Rzeszowie
8131736272
000291641
L75.12.Z
060313
150110
160213
160214
160303
160305
160506
160507
311
2,9000
0,0050
0,0060
0,0020
0,0850
0,1000
0,0020
0,0010
0,6090
0,0090
160508
160509
160601
160602
180103
180104
Samodzielny Publiczny
Gminny Osrodek
Zdrowia
6851950727
370444138
160213
180103
NZOZ "DWÓJKA"
8721228401
691759445
N85.12.Z
180103
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "R&S"
RĄCZKA Spółka Jawna
8170005710
690036058
DJ28.75.B
110105
110113
312
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1700
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Kwasy trawiące
0,0050
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
1,4000
0,0080
0,0090
1,2130
0,0510
0,0020
0,0960
0,0540
2,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
0,0360
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
160103
Zużyte opony
0,0240
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
2,8433
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Maria Motyka
8721278244
490636238
180103
MARIO-RES Usługi
Transportowe Miedlar
Mariusz
8131563937
690467108
080111
130205
130206
Zakład Opieki
Zdrowotnej R-36 Sp. z
o.o.
7931399717
650933205
180106
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
dent. Krystyna Kapitan
313
8651436688
830120180
180103
0,0040
0,0060
0,0060
0,0100
0,0180
0,0720
0,0005
160601
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,0471
170405
Żelazo i stal
0,1905
200301
0,2500
PRYWATNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
KOZIŃSKA EWA
8131250836
690444260
180103
Zakład Wielobranżowy
"METAL" Jan Bożek
8191001232
690322433
F.H.U. "MARGOS"
JÓZEF WALICKI,
MARIA WALICKA
ZPH TARMOT Paweł
Tarapata
Niepubliczny
Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia
Alergologiczna s.c.
8132968435
690651770
150102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
8171776562
180240517
170405
Żelazo i stal
6,3600
8652319602
831310208
180103
0,0870
"DOBIS" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Handlowe
8133165359
690723072
160213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
5,1750
160216
ABL-TECHNIC Sp. z
o.o. (do 31.07.2007
ABL-TECHNIC
POLSKA Sp. z o.o.
REGON: 180052477)
180228901
DJ28.51.Z
080116
080118
314
0,2280
0,0560
0,0661
0,0170
3,9350
Salon Kosmetyczny
AWANGARDA Monika
Kotula
8171866704
180600246
180103
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"ANT-MAR" Antoni
Szewczyk
7940000117
651052079
030105
130502
170402
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Aluminium
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
150110
150202
160213
Przedsiębiorstwo
Termicznej Utylizacji
Odpadów "Ratar" sp. z
o.o.
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Urszula
Żołędziowska
315
8671969198
7941225781
830842860
650052522
E40.30.A
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
130205
0,0000
555,0300
0,0250
0,0030
0,0010
0,0015
2,2000
3,0000
715,1620
0,0570
PPD Massiv-Holz Sp. z
o.o.
8180003405
690001522
DD20.30.Z
030105
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
HIPOKRATES
E.Wenzel-Sowa,
A.Suchorzepka s.c.
7952113614
650949583
N85.12.Z
160213
180103
23,0000
0,0360
0,0005
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Nisku
8652082353
830413840
180202
Tadeusz Załuski Firma
Handlowo-Usługowa
Mechanika Pojazdowa
7931005434
650165479
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0760
150203
0,0460
160119
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,4500
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT
BUDOWLANO-MONTA
ŻOWYCH
"EURO-BUD" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ W ORGANIZACJI
316
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
8672148888
180241250
0,0120
0,0610
0,1020
234,0000
Firma Henryk Ruszel
7921001529
650081794
170405
Żelazo i stal
1,3300
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3440
0,0780
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0400
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0250
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0300
0,1400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3750
150102
150202
AUTO-WATKEM Sp.z
o. o
8133298847
691705366
G50.10.B
080117
130205
130206
130208
150106
150202
317
0,0180
0,5000
0,1100
0,3700
0,2300
0,3600
0,2400
0,1100
Centrum Opieki
Medycznej
7921805707
000304496
N85.11.Z
160113
Płyny hamulcowe
0,0550
160114
0,1200
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,2300
060404
Odpady zawierające rtęć
0,0050
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,1400
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,1340
150203
160107
160213
170405
180102
180103
180109
200301
APTEKA "GALIUM"
S.C.
P.H.U. "BAJS-BIS"
Małgorzata Bania,
Bogusław Bania s.c.
7931526268
651551196
180109
7921790101
650890915
030105
150101
318
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,3500
0,0200
0,0360
18,2000
0,5960
25,0330
0,0000
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
149,4200
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
1,2000
0,0110
0,0000
Cukiernicza
Spółdzielnia
"ROKSANA"
8190002117
000455195
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
100101
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2000
150202
0,0070
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170202
Szkło
0,2000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0160
160213
160214
190801
Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Janusz Wojtys
319
8721398830
850063666
0,2000
020680
180103
18,5000
2,4000
0,0140
0,1000
0,0150
0,4000
NZOZ "ZDROWIE" s.c.
8171856290
831199165
180103
EXALO DRILLING
SPÓŁKA AKCYJNA
5272681258
146228632
010505
010506
010508
130205
130208
150102
0,0780
232,0100
181,4200
1 182,3900
6,8260
3,0400
0,2200
0,2040
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2850
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
1,5400
150110
150202
150203
320
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Płuczki i odpady wiertnicze
zawierające ropę naftową
Płuczki i odpady wiertnicze
zawierające substancje niebezpieczne
Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i
odpady inne niż wymienione w 01 05
05 i 01 05 06
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3250
0,2100
0,5600
23.20
160199
Inne niewymienione odpady
0,9050
160213
0,0010
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
NZOZ „DLA RODZINY”
8151297048
690135010
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.dent. Anna Kielar
6871805632
180525042
180103
NZOZ DENT MED lek.
stom. Joanna Kijowska
8131613641
690051603
N85.13.Z
180103
Dębickie Zakłady
Komulne "DEZAKO"
Sp. z o.o.
8720003657
850007171
O90.02.Z
130205
130502
130507
321
0,0310
0,0360
0,0100
0,4400
0,4000
0,2300
0,3000
150202
160103
160106
160213
160216
160601
160708
160709
170405
322
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MARIA KOSZ
7931010033
650059978
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W
WÓLCE GRODZISKIEJ
8161152222
690729264
180103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0500
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
3,1000
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Żelazo i stal
0,9450
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0260
1,4000
0,0020
0,0040
0,4000
0,2000
6,7000
0,0950
0.12
NZOZ Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
"LABOX" Paweł
Świerczyński
8171824781
180000730
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA SUCH
8191415910
371004186
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Medycyny
Rodzinnej s.c. Robert
Miazga, Jan Gaweł
690497635
180103
ANTONIO &
STANLEY-KŁOSOWS
KI Antoni Kłosowski
Producent Konstrukcji
Stalowych i Wyrobów z
Metali kolorowych
831203790
100101
120101
120121
150102
150202
323
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,8300
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0750
0,0320
0,0280
0,2500
0,1600
0,0900
150203
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Drogowego i
Specjalistycznego
„BUDINSTEL” Beata
Kalamarz
FHU WIKI-GAZ
Grzegorz Buś
0,1000
0,0042
7941055103
650190974
160216
8171393832
690549496
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150203
0,0150
160116
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zbiorniki na gaz skroplony
160118
Metale nieżelazne
0,0150
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0100
0,0700
6,8000
Powiatowy Urząd
Pracy w Przemyślu
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"AKSiS"
7951057859
650027464
080318
6891002089
370454310
180103
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Gorzycach
8670003482
001093618
190801
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
190902
324
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,1000
0,0960
6,7000
59,0000
18.00
1,5500
0.09
Witold Błaż Gabinety
Weterynaryjny
VETmed
6861647597
180663399
180202
Praktyka
Stomatologiczna Ewa
Sorys-Makowska
6851914944
278225479
180103
WS KOOPERACJA
"PZL-MIELEC" Sp. z
o.o.
8171953337
831367740
120101
0,0310
0,0540
32,7020
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
4,0250
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,6250
0,5830
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0750
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0450
120104
130110
160214
325
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0640
0,6010
0,0013
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
SPECJALISTYCZNYC
H "TERMATEX"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6630001820
001322266
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
4,6400
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1,2600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0860
170904
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Małgorzata
Kocznur
8141158552
690268403
180103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
LEK.STOM. MARIUSZ
DEREŃ
8161409081
690532930
160213
180103
ANNA KRUK
''PANTERA'' Salon
Kosmetyczny
326
8652382486
831375857
180103
6,0500
0,0240
0,0010
0,0070
FHU GOSMAR Józef
Walicki
KFM - Furniture Sp. z
o.o.
8140000441
690165258
8140002486
690245974
DN36.14.A
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
070213
080112
080121
4 583,3000
0,0300
29,9860
42,6810
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne
niż wymienione w 08 04 15
Odpady spawalnicze
0,9850
0,0490
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
15,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,5200
150103
Opakowania z drewna
3,5000
150104
Opakowania z metali
3,1000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0520
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1890
080416
120113
120117
120121
130205
150203
160107
160213
327
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Zmywacz farb lub lakierów
0,1120
0,0280
9,2000
0,2500
0,1200
0,0090
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4800
170405
Żelazo i stal
0,4000
190112
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Pyły z kotłów inne niż wymienione w
19 01 15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
190116
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Przeworsku
7941262836
650223633
L75.12.Z
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
MIROSŁAW KUMIEGA
6782564902
371161313
180103
Prywatny Gabinet
Okulistyczny Ewa
Dąbrowska
8131231804
690299250
180103
Szpital Wojewódzki Nr
2
8131502114
690697529
N85.11.Z
180103
060404
9,0480
0,1740
0,0240
0,0010
0,0180
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,3000
1,0000
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
080318
090101
090104
090107
328
17,3360
1,8880
1,6640
38,5000
3,0000
150203
160213
160214
160601
160604
170407
180102
180103
190809
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Alina
Such
329
8721261338
850063034
180103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5000
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Mieszaniny metali
0,1000
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,9700
0,0770
1,4000
0,0250
8,3000
320,1050
1,0000
0,0630
Gabinet Weterynaryjny
lek.wet.Paweł Kwolek
6871439475
690645260
0,0110
160119
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
1,5000
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0090
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
9,5000
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,2300
180103
180202
REG BENZ Działo,
Leś, Żelazko Sp. j.
8170003390
690034906
G50.10.B
020304
130205
330
APTEKA LEKÓW
GOTOWYCH MGR
FARM. MARTA
SMOŁA
Plastsystem Rzeszów
Sp. z o. o.
AMER-POL Sp. zo. o.
8131039998
690373560
5170046788
691751917
6891168832
370995418
020680
Firma Budowlana "ir
MIX" Jan Szlachetka
SYRIUSZ Sp. z o.o.
8721482358
180644338
170605
8133187378
691529283
DH25.24.Z
G51.84.Z
160214
0,0080
0,4000
1,3000
0,2000
17,8400
0,0390
331
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY ANDRZEJ
KWIATKOWSKI
8671037773
830249524
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"DERMAMED"
7952216900
651432830
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny s.c.
Beata
Borcz-Dyzia,Paweł
Dyzia
8671032296
830259988
180103
NZOZ "SANUS"
5170003684
691578034
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Rafał Rejman
8151502689
180039927
180103
Anetta
Cieszyńska-Lepak
Specjalistyczna
Praktyka lekarska
8621396671
830957310
180104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0240
0,0320
0,0240
0,0190
0,0120
0,0005
690030831
"ROBI" A. Ziarko, K.
Ziarko Sp.j.
0,1600
190801
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
5,0000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady tworzyw sztucznych
130208
160213
160216
ZAKŁAD
WODNO-KANALIZACY
JNY W CZUDCU
FIRMA
DYSTRYBUCYJNA
"RAVI" Sp. z o.o.
8191654537
8722149075
180643095
691691339
DK29.56.A
070213
080318
0,0175
5,2000
266,8000
0,1800
0,0400
150101
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
51,1200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,4800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
160214
160216
332
0,0010
SIWIEC PAWEŁ
VETMEDICA
6842448170
180263694
180102
"PULS" s.c. K .Cibior,
M. Ochalik, K. Burczy,
K. Krupa
8171852240
831197640
180103
0,2680
0,1910
0,0470
0,0140
45.20
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
LIDER Sp. z o. o.
8181717383
180916713
180103
Cegielnia - Marianna
Sołtys, Trześń
8671411705
180217240
100101
101208
130110
130208
150103
150203
160107
APTEKA "MALWA"
SPÓŁKA CYWILNA
LIDIA KINDELSKA,
AGNIESZKA
KINDELSKA-DUDA
6840013539
371148956
333
8141024969
690577340
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
180106
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
180107
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
01 06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180109
Gabinet Lekarski
Krzysztof Lenart
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z drewna
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0740
13,5000
36,5000
0,0020
0,0100
0,1500
0,0100
0,0020
0,0060
0,0030
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Niwiskach
8141563318
831351160
Stacja Paliw "ARTEL"
Czarniecki Sp. J.
7920010615
650126309
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ w
Rzeszowie S.A.
8130266982
000617025
O90.01.Z
G50.50.Z
190801
Skratki
1,4100
190802
Zawartość piaskowników
7,5000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
150202
080111
130205
160103
0,0030
0,0850
9,0300
15,2280
0,6000
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
6,6500
160119
Tworzywa sztuczne
1,1250
160199
Inne niewymienione odpady
0,4300
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0300
160106
160216
160601
334
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
76,5000
0,5300
0,0600
5,4000
6.40
Gabinet
Stomatologiczny
lek.dent. Helena Musz
8151012318
690454614
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Teresa
Trelińska - Nowosad
8132287681
180215376
180101
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska Marzena
Czernicka-Gawrońska
8721563111
850506750
Zakład Kuźnia
Matrycowa Sp.z o.o.
8651002837
830209855
180103
DJ28.40.Z
100210
120101
0,0240
0,0020
0,0020
0,0240
552,6800
163,1600
120102
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120301
Wodne ciecze myjące
9,5000
130110
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z drewna
7,7800
150103
150110
335
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zgorzelina walcownicza
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
3 152,1140
16,7800
0,2200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
4,5200
0,8400
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
191204
Tworzywa sztuczne i guma
4,7200
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0800
160118
Metale nieżelazne
4,4700
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6690
160380
3,8700
150101
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4300
150202
150203
160103
160216
REGENC Marcin
Niedbała
PIOTR I PAWEŁ
POŁUDNIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Szkoła Podstawowa w
Nosówce
8171122257
8992687983
8132186359
690584162
021180135
001131916
DD20.30.Z
160216
200301
ROMCAR Zakład
Ślusarski Żołądź
Roman
336
8720001049
005697900
0,2200
0,7400
1,7100
15,0500
0,0010
1,2000
0,4600
160213
Apteka Prywatna
"VIOLA" mgr Ewa
Sieńko
PKS Tarnobrzeg Sp. z
o.o.
8651411984
831311610
8672056844
831370127
I60.21.B
170402
170405
Żelazo i stal
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0530
130205
0,5500
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0940
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0090
150202
337
0,0160
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Aluminium
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI KOPER
JAN
8671249392
830454780
180103
Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Iwona Kozub
8721537361
691552224
180103
2,0510
16,9400
0,0300
1,5000
0,0150
0,0360
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0850
160103
Zużyte opony
0,1500
160117
Metale żelazne
2,8000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0250
160120
Szkło
0,0700
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1150
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0280
Gabinet
Stomatologiczny
lek.med. Anna
Magda-Urbaczka
8671037419
830308920
180103
Andel Polska Sp. z
o.o.
FUDKOP A.K. Fudali
Sp.j.
9452029923
120018429
130507
8170003183
690034496
Auto - Bazar Tadeusz
Grzywna
NZOZ S.C.
J.Rutkowski, U.Pintal,
Z.Olbrycht M.
Cynarska J. Cynarski
8161041273
8191489972
690491839
370478611
DJ28.51.Z
G50.30.B
120101
180103
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Internistyczny
Artur Kozłowski
338
6341098411
690583004
180103
0,2000
5,0000
0,8450
0,0100
0,0060
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Stefania Lembryk
8131700529
690641612
180103
Stella Zit Zdzisław
Gawęcki
8650008720
830216683
080318
Barbara Dołęga-Nalepa
lekarz stomatologii
ogólnej
8651365155
830120411
180103
Ewerest Mirosław
Jachym
8171113100
830443781
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0180
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0008
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0202
070213
Odpady tworzyw sztucznych
4,3500
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
160216
200121
PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEG
O "CEFARM-KIELCE"
SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA
STYROPIANU ARBET
S.J.
Zakład Stolarski Bronisław
Kochanowicz
339
0,0060
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
6571027260
6690306262
7951305470
290558600
003818801
650902363
0,0068
0,0056
0,0054
0,0200
1,3850
18,7370
2,8640
15,1680
0,5000
100103
150110
160213
FERM- LIDER s.c.
E.Pomprowicz, J.
Styczyńska - Bućko
Z.U.H. "ROLPIAS"
T.Sus, Z. Lis
6772216559
356746896
7921136850
650189327
180109
CB14.21.Z
010102
130205
150202
340
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Grażyna
Kaczmarek
8171648634
830460839
Cell-Fast Słabik i
Słabik Sp. j.
Gabinet Położnej
Srodowiskowo-Rodzinn
ej Krystyna
Kockowska-Micek
8652248983
831199290
7931204487
180403540
180103
DE22.21.Z
170405
180103
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0500
Odpady z wydobywania kopalin innych
niż rudy metali
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
375,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
0,0005
0,0005
0,0100
0,0880
0,0400
0,0190
1,0000
Zakłady Chemiczne
ANSER-TARNOBRZE
G Sp. z o.o. Janusz
Miszewski
8671918574
830446160
DI26.64.Z
080410
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
2,9000
130208
0,1500
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7400
150104
Opakowania z metali
0,0100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0110
0,0010
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
2,7500
180103
0,0370
130703
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5650
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1200
150203
160107
160213
341
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna lek.
dent. Marcin Skóra
7952503344
180771462
ORLEN Petro Tank Sp.
z o.o.
8141019514
690387770
G51.51.Z
3,3200
0,1100
0,0090
0,0480
1,8000
0,7920
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0100
168001
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Tworzywa sztuczne
0,0080
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
2,8550
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
150202
160213
160214
170203
170204
Praktyka
Stomatologiczna Marta
Kluz
Apteka Prywatna
Grażyna Kućma
SOMED sp. z o.o.
8651098814
6851995144
231228098
180103
690264440
180109
370477617
160213
180103
342
0,0360
0,1250
0,1000
0,2610
0,0240
0,0170
0,0990
CELPAP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
9451840480
351549501
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,9700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,5300
150103
Opakowania z drewna
5,5000
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0550
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0004
160103
160213
160216
343
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy Jadwiga
Gdula-Krowicka
7941024019
180370591
180103
NZOZ DENTICA
Gabinet
Stomatologiczny
Urszula Żołądek
8131998351
690347031
180103
PRACOWNIA
PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ
AGATA I WOJCIECH
ŚNIEŻEK
8671834802
830351435
180103
0,0500
0,0050
0,0060
0,0400
0,0100
UTIRES
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Sp. z
o.o.
8130335499
690032646
DA15.11.Z
020204
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
100102
344
PRYWATNY GABINET
INTERNISTYCZNY
LEK.MED. JANINA
NIEMCZYK-KULA
8161016022
690169256
180103
Prywatny Gabinet
Okulistyczny lek. med.
Lucyna Krzemień Królikowska
8171399088
690192485 00017
180103
Usługi
Lekarsko-Weterynaryjn
e Wacław Skoczylas
8651374941
830016145
180202
PRZEDSIĘBIORSTWO
PETRUS Iwona Kufel
8651504668
180789829
080318
3,2000
163,0000
0,1200
0,0120
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9600
170405
Żelazo i stal
4,1500
0,0120
0,0080
0,0200
60,1300
0.48
0,5150
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3700
160113
Płyny hamulcowe
0,0600
160114
0,2000
160119
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,0400
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0120
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
GABINETY
STOMATOLOGICZNE
"DENTIMED" SPÓŁKA
CYWILNA
8191486413
370468966
180103
"Auto-Jakubowscy Sp.
J. Marta Jakubowska,
Stanisław Jakubowski
8132698160
690506452
130205
150110
150203
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Endokrynolog lek.
med. Małgorzata
Pulter-Krawczyk
345
8651037184
830446992
3,5300
0,0750
0,2100
0,0800
0,1000
NDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
KRYSTYNA PERZ
6841160231
370393346
Salon Kosmetyczny
Edyta Dul
8652425480
180830259
Giża i Kotek Spółka
Jawna
7952341611
180004604
N85.12.Z
180103
180103
G50.50.Z
150110
150202
346
NSZOZ DZIECI I
MŁODZIEZY "MAJA"
Por. Alergologiczna
6842277917
371032188
ERGOS sp.c. Janusz
Śledziona, Paweł
Woźniak
8133373069
691796788
N85.12.Z
180103
020304
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0120
0,0050
0,0004
0,0003
0,0120
0,4850
FRESENIUS
NEPHROCARE
POLSKA Sp. z o.o.
7831559498
634254014
180103
180106
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
8652143882
830431619
E41.00.A
130208
150106
12,1830
0,0690
0,0100
49,1000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0100
0,0000
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
190801
Skratki
0,3200
190805
53,9800
191201
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Papier i tektura
191202
Metale żelazne
24,9600
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191205
Szkło
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
150202
160107
160213
347
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0100
0,0000
29,3400
2,5200
82,6000
195,3700
14 175,1700
7.66
0,0210
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
150110
0,0140
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"POMOCNA DŁOŃ"
S.C.
7922089029
180043142 00029
180103
Blacharstwo
Lakiernictwo
Samochodowe Piotr
Lenar
7951012466
650135662
080113
080117
100101
120121
150202
348
0,0090
0,0190
0,0700
0,0100
0,0040
0,0070
0,1300
N85.12.Z
0,1720
060404
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady zawierające rtęć
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8000
070299
Inne niewymienione odpady
3,2000
080111
090104
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
100903
Żużle odlewnicze
Okulistyczna Spółka
Partnerska Lekarzy
Klaudiusz Gerke, Anna
Popik-Szybist
8133634914
180613102
NZOZ Ortodent Ayham
Mohsin, Ortodent
Intrnational Ayham
Mohsin A&T Dental
Solutions Ayham
Mohsin
8133280557
691797871
180103
Gabinet weterynaryjny
s.c. Marta Rybińska
Jarosz, Krzysztof Łoza
8171973699
831381177
180202
Zakład Metalurgiczny
WSK Rzeszów Sp. z
o.o.
8133378658
180000109
DJ27.51.Z
180103
030105
080112
090101
349
0,8940
0,0490
6,6000
0,0010
18,4220
0,1000
0,4700
0,4800
328,0000
100906
100908
100912
101003
101006
101008
120101
120102
120103
120104
120109
120114
120118
120121
120301
130208
350
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10
09 11
Zgary i żużle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy z obróbki metali zawierające
oleje (np. szlamy ze szlifowania,
gładzenia i pokrywania)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Wodne ciecze myjące
1 130,0000
11 880,0000
2 785,0000
246,0000
559,5000
3 711,4000
218,7000
30,9000
260,6000
40,0000
96,1090
3,0330
2.24
1,0980
5,0000
97,5260
4,1860
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,5000
150103
Opakowania z drewna
5,8000
150104
Opakowania z metali
4,6000
17,7000
4.68
150110
150202
150203
160103
160213
160216
160306
160506
161104
170101
170106
351
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3460
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające
substancje niebezpieczne
0,0580
9,1050
8,2000
0,5000
0,1000
0,4000
0,0180
54,0000
55,9000
0,6860
3,8000
170201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
1,6000
170402
Aluminium
0,7000
170405
Żelazo i stal
170601
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
0,0060
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3120
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0200
170107
170904
NZOZ EM DENTIKA
8652493719
180346210
180103
Auto-Serwis Audi,
Seat, VW, Skoda
Tomasz Gondek
8651698164
180190021
130206
130208
150102
150110
150202
352
1,8000
20,8000
3,4000
0,7560
0,0000
0,3560
0,0580
0,5080
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
3,4750
160119
Tworzywa sztuczne
0,1710
160199
Inne niewymienione odpady
0,1110
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0000
1,1900
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2420
160113
Płyny hamulcowe
0,0330
160114
0,2000
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
6,0390
160119
Tworzywa sztuczne
5,6700
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
4,2860
150203
160601
AUTO CZęści s.c.
Woźniak, Osmala
180286175
130205
150202
353
0,5770
0,0000
0,0700
15,0020
626,3030
NZOZ "Lekarz
Rodzinny" Krystyna
Osuch
8721332765
850312744
"SPOŁEM"POWSZEC
HNA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W
STALOWEJ WOLI
8650003757
000980180
180103
G52.11.Z
020304
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8300
160211
1,4400
170405
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
200125
Oleje i tłuszcze jadalne
0,7100
070213
Odpady tworzyw sztucznych
2,3000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
15,1000
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
88,0000
160216
170101
180897068
120103
120109
120199
130208
130703
354
0,0300
15,4000
160213
8172173009
0,0150
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania z papieru i tektury
020603
R & G PLAST Sp. z
o.o.
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
32,8400
0,0300
0,0300
16,1200
0,3600
0,5000
3,2000
0,7000
0,2000
0.77
WOMAR FOOD
W.GUZIK
,M.WINIARSKI
SPÓŁKA JAWNA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Machów Sp. z o.o.
6842042083
8672145370
370395463
180227190
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,4000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
150110
0,0050
160107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
1,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,8200
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,3200
090104
Roztwory utrwalaczy
0,3200
160506
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,1000
180103
180106
355
0,4500
0,3900
0,0500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0370
170405
Żelazo i stal
6,7000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,8200
Prywatny Gabinet
Lekarski Stanisław
Plata
6792169969
180106061
N85.12.Z
180103
ETC Plus S.A.
6611003060
290541449
DL31.40.Z
160601
NZOZ ANADENT
8131432626
690529111
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁOWO-HAN
DLOWE "PROBUS"
PIETRYKA LESZEK
8170002019
005135590
160213
MOTO - CAR Sp. J.
Mirosław Drożdż, Piotr
Niemiec
8133328844
691760566
150110
150202
150203
160107
356
6,7800
0,0050
0,0010
0,0780
0,0390
0,2250
APTEKA PRYWATNA
MGR FARMACJI
APTECZNEJ
BARTŁOMIEJ SZEWC
Paged Meble S.A.
8651468234
830312501
5732425575
151559470
DN36.11.Z
160119
Tworzywa sztuczne
0,1120
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0010
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
080112
080410
100101
160213
170405
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE"
TRANSDŹWIG"
KONIECZNY LESZEK
8671015004
830011580
6,4200
0,7800
13,4000
0,0200
5,6000
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,2200
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
1,0450
150110
150202
150203
160103
357
1 420,0000
0,0350
0,0250
0,2100
2,0000
160107
Filtry olejowe
0,0500
160117
Metale żelazne
1,2000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
020201
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
7,4000
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
73,4400
020299
Inne niewymienione odpady
0,8000
100103
0,5000
150101
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
160213
0,0050
030399
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1210
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0030
160601
Przedsiębiorstwo
Handl-Prod-Usług
"MAŁOPOLSKA" S.C.
Gorący,J.A. Jodłowski
Urząd Gminy Nowy
Żmigród
8141423729
6851651551
690527224
000549387
080318
160213
160214
Zakład Produkcji
Opakowań
"TARNOPAK" Sp. z
o.o.
6852007616
370484907
DB17.21.Z
170405
358
0,6000
0,5000
0,1000
0,0560
0,1000
125,0620
20,1600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0260
5,6800
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5900
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0700
0,1600
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
0,2950
Centrum Stomatologii
Rodzinnej Katarzyna
Dąbkowska
8651473229
830348120
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Marek Wawrzkiewicz
7921047750
650059292
180103
180110
HONDA
Przedsiebiorstwo
Usługowo-Handlowe
SIGMA-CAR Sp. z o.o.
8130336990
690135955
G50.20.A
130205
150203
160107
160112
359
0,0430
0,0001
1,7000
0,1400
1,8600
0,8550
0,0200
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
4,8020
0,0910
160216
Niepubliczny ZOZ
Przychodnia Medycyny
Rodzinnej s.c.
J.Dziurzyńska
8671923492
830451190
180103
PRYWATNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA MAŁGORZATA SZPILA
8161674854
180651077
180103
650017282
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180099160
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0150
9581527209
220249893
190904
Zużyty węgiel aktywny
7,0400
7952064011
010647722
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0190
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0190
090107
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
Piotr Karmazyn
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"KARPIO"
"SINAPIS" S.C. Apteka
Prywatna Iza
Aleksandrowicz-Gorcz
yca, Andrzej Gorczyca
DESOTEC POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Obwód Lecznictwa
Kolejowego-Samodziel
ny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
N85.12.Z
150102
360
0,7750
0,0660
0,0100
0,0110
1,0920
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0420
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0630
180103
Powiatowy Urząd
Pracy w Przeworsku
7941251583
650959908
160213
160214
160216
"PIĘKNY OGRÓD"
MAŁGORZATA
NADZIAKIEWICZ
6841007535
370240045
Specjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy
8721162010
850075675
180103
"PILKINGTON
AUTOMOTIVE
POLAND" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
8641393724
830321776
070213
080409
101112
101114
361
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Szlamy z polerowania i szlifowania
szkła inne niż wymienione w 10 11 13
0,0900
0,0100
0,0400
0,0550
117,1200
21,7200
9 958,3500
52,5300
130205
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
4,5200
150105
Opakowania wielomateriałowe
6,5400
150110
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0510
140603
150202
150203
ZELMER MARKET
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Paweł Binda
362
8133639662
8171900648
180633547
180110559
N85.13.Z
0,2200
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,4670
105,4500
43,7100
295,2700
22,0600
9,5630
1,2500
12,1820
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA
PAWEŁ BOROŃ
5170144723
180605054
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK. STOM.
MAŁGORZATA
DOMINO-MIERZWA
8161007968
690561014
ASSECO POLAND SA
5220003782
010334578
0,0340
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,3090
150107
Opakowania ze szkła
0,0350
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0290
0,0050
170203
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Tworzywa sztuczne
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0020
150101
Opakowania z papieru i tektury
180103
N85.13.Z
180103
160213
160214
160216
160601
160604
168001
GRAFMAR Sp. z o.o.
363
8141419389
690521664
DE22.22.Z
0,0560
0,4600
0,1760
0,8630
0,0480
0,0350
0,1450
0,3550
18,9400
150110
150202
170402
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
JOLANTA
ŁOWIEC-ZAJĄC
7931034134
650505395
POLIMEX-Mostostal
S.A.
8210014509
710252031
180103
DJ28.11.C
010409
080111
080112
080118
101015
110105
0,0369
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowe piaski i iły
0,0201
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Odpady środków do wykrywania
pęknięć odlewów
Kwasy trawiące
0,0910
2,6000
12 800,0000
1,9650
0,7000
25,2740
0,0240
186,0400
13,9600
110501
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Cynk twardy
110502
Popiół cynkowy
55,1000
110503
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
110113
120101
120102
364
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Aluminium
69,3000
0,8280
25,3200
135,2540
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,1800
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
2,0300
2,0400
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
1,9200
150104
Opakowania z metali
5,9190
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150107
Opakowania ze szkła
150110
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0750
160120
Szkło
0,3000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0395
120113
120121
130208
140603
150202
150203
365
0,6550
0,8000
3,1500
5,1830
14,4360
35,0500
4,4100
15,2540
2,5190
5,7740
0,9500
0,0310
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
6,0000
170203
Tworzywa sztuczne
2,2300
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,3900
170503
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
3,5600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa serwatka
0,0640
160214
190814
POWIATOWY URZĄD
PRACY
8671028490
830462198
160216
PIEKARNIA Stefan
Buś
8670002005
830002189
Apteka "Maja" Aldona i
Jacek Szlaga S.C.
PRYWATNE
GABINETY
LEKARSKIE
S.C.RENATA
KACZMAREK,ANDRZ
EJ KACZMAREK
6881295115
180601010
180109
8671579250
830309692
180103
OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W
JASIENICY
ROSIELNEJ
6860000942
000440153
DA15.81.A
DA15.51.Z
100101
020580
100101
100102
366
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
0,0100
791,6460
7,0000
0,1500
5,4000
0,0070
3 580,7000
51,1000
13,0000
7.00
130205
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,8000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0630
160213
160214
170405
180202
367
Katarzyna Antosz-Rut
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
7941359783
180022571
NZOZ FEMINA Sp. z
o.o.
8133176825
690727503 00026
180103
N85.12.Z
0,3600
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
180103
2,1000
15,2000
0,0080
0,4000
0,3000
0,0550
0,4870
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Kołaczycach
NZOZ MA-DENT M.
Łazorko
8133185333
370444463
180103
691798327
180103
180106
Przedsiębiorstwo
Handlowo-ProdukcyjnoUsługowe ZAGRODA
Sp. z o.o. Elzbieta
Maciejczyk
8191559477
371113490
150105
170107
368
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Opakowania wielomateriałowe
0,1695
0,0117
0,0010
35,3200
22,2600
191201
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Papier i tektura
112,4100
191202
Metale żelazne
101,3900
191204
Tworzywa sztuczne i guma
113,2600
191205
Szkło
303,6600
191207
191209
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
121,5700
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
598,3500
47,9400
191212
Zbigniew Pusz Zakład
Mechaniki
Samochodowej I
Blacharstwa
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
150104
Opakowania z metali
0,0150
150202
0,0070
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160119
Tworzywa sztuczne
0,0360
180362829
160216
0,0070
8131766698
690318259
180103
8652214553
830482137
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Kwasy trawiące
0,1200
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,3000
7951014904
650140054
130205
150203
Zespół Szkolno Gimnazjalny w
Pantalowicach
NZOZ KARDIODENT
MCS - METAL
CLEANING Sp. z o.o.
DJ28.51.Z
110105
130208
369
2 276,8800
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,0270
0,0500
0,0120
0,0170
0,0400
1,6160
2,5000
0,8500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0330
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0060
150202
150203
170405
190813
Prywatny Gabinet
Dermatologiczny Lek.
medycyny Barbara
Tutka
8651116742
830219724
180103
Przedsiebiorstwo
Robót
Telekomunikacyjnych
Sp. zo.o.
6840013315
691698620
160216
NZOZ GUMNISKA
Anna
Zielińska-Śmietana
8721106796
850524989
N85.12.Z
0,0500
2,0800
501,9600
0,0020
0,0000
170203
Tworzywa sztuczne
0,6200
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0700
200301
370
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,9500
1,1000
125.49
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jadwiga Morawiec Antosiewicz
371
8651035995
830097735
Gabinet
Stomatologiczny
Monika
Dobrowolska-Zabawa
7921846043
651555120
Firma Transportowo
Usługowa POL-TRANS
Bogdan Dubas
8721562270
690659291
0,0690
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
180110
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0010
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0125
160103
Zużyte opony
0,6000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0120
180103
G52.24.Z
130208
Agata Farion,
„Indywidualna Praktyka
Położnej
ŚrodowiskowoRodzinnej"
7921273831
180377966
180103
Ewa Zabrowarna
Praktyka Pielęgniarska
7951645912
650251612
180103
ZBIGNIEW SŁOMA,
ROMAN KRUK,
MARIAN LIS POLKUS
S.C.
7941001751
650143207
160213
0,0020
0,1600
0,0070
0,0180
PHU HURT-DETAL
JÓZEF DUL
690067337
130205
Gabinet
Stomatologiczny Jakub
Rudak
6871876827
180770920
180103
Urząd Miasta i Gminy
8650004219
000544131
160104
160213
160214
160216
" NASZE ZDROWIE
"Sp. z o.o.
8671995557
831221350
180103
180106
180110
Naprawa Urządzeń
Przepływowo-Pomiaro
wych Henryk Jaroch
Bank Spółdzielczy w
Głogowie Młp.
3,0900
0,0140
1,1000
0,0380
0,0260
0,0500
0,1960
0,2620
0,0006
7950003212
650077090
160708
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
0,1000
8130268969
000507443
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0430
160213
372
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,2152
0.01
160214
160216
170202
200121
0,3000
0,0022
0,0506
0,2000
Prywatny gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Barbara
Biajgo
8151083502
690504460
180103
Polsaros Sp. z o.o.
6793047004
121331619
160216
Salon Fryzjerski W i G
s.c. Wiesława Jurek,
Grzegorz Król
8171068049
690333550
150101
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, inne niż wymienione w 18
02 05
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0220
150104
Opakowania z metali
0,0160
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,7800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2050
ENERGIA EURO
PARK Sp. z o.o.
8172172671
180866889
130307
Gajda Jacek
Przychodznia
Weterynaryjna
"FENIKS"
7921469735
650170724
180202
180206
Cerny Studio 21 Sp. j.
373
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Szkło
8652504133
180388875
0,1800
0,0230
0,0010
0,0440
0,0390
0,0200
180103
200125
374
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Oleje i tłuszcze jadalne
0,0010
0,0070
0,2500
NZOZ SZOJA - MED
Przemysław Szoja
6020068429
060711036
180103
Apteka mgr farm. Maria
Gazda
Apteka "ARNIKA"
Stanisława Jarosińska
ANIDENT ANNA
ZŁOTORZYŃSKA
8651007013
830143458
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8721052511
180489346
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0400
8672020869
180575324
180103
0,0240
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
DOROTA LORFING
8161005691
690438868
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0075
0,0220
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0880
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9860
150103
Opakowania z drewna
0,4740
150202
0,0010
160601
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,8000
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna
Jarosław BordaSieczkowski
6851937388
371184768
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„MAR - MED”
6891062393
370468854
180103
Firma
Handlowo-Usługowa
ATUS Leszek Barnaś
8171051497
690575996
DN37.20.Z
130208
160213
375
0,0310
0,0600
0,0040
0,0210
202,4400
CELINA
GUMIŃSKA-LEKARZ
STOMATOLOG
8651723927
830120061
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY MARTA JANIK
LUXDENTAL
7122133409
431230806
180103
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-Połozni
czy
8651014875
830313736
180103
Zakłady Tworzyw
Sztucznych "LERG"
S.A.
8720003568
850022800
DG24.16.Z
060404
070208
376
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
0,0200
0,0100
0,0520
0,0090
9 132,6260
150101
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
31,4100
150104
Opakowania z metali
39,8800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
47,4600
14,9900
150202
160213
160306
160507
160601
377
17,3800
1,3140
0,0000
9,0240
190801
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
190107
6842127052
0,1380
316,6000
170405
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWY "BET-WIT"
BEATA JAŚKIEWICZ
0,2400
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Żelazo i stal
160709
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Maria
Tylczyńska
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
830270642
180103
180128045
150101
74,5200
1,3000
13,4600
982,4000
0,0150
0,1800
225.85
170107
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
8131230176
000162412
L75.11.Z
160213
160214
160216
170405
200133
200135
378
"MEDICUS-DUKLA"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6842294169
371091400
Indywidualna Praktyka
Położnicza Iwona
Wacek
6861214674
371107584
N85.12.Z
180103
180103
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
1,3000
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0050
0,0060
0,5700
0,0700
0,7400
0,1410
0,2950
0,0090
0,0280
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
101003
Zgary i żużle odlewnicze
0,2000
120101
6,9000
120102
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
2,0000
120109
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne niewymienione odpady
1,5000
0,4800
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0140
Prywatny Gabinet
Lekarski, Ryszard
Szymański
8671030765
830150636
180103
"Praktyka Lekarska Magdalena i Robert
Wydra" Spółka
Partnerska
7952344302
180014991
180103
ZAKŁADY
ELEKTRONIKI I
MECHANIKI
PRECYZYJNEJ "R&G"
sp. z o.o.
8170011550
690020465
DL31.62.A
120199
130208
379
0,1200
6,0000
3,7000
0,3000
3,2000
0,1500
170401
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
4,8000
170405
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,3210
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0280
150103
Opakowania z drewna
0,0980
170405
Żelazo i stal
191207
0,1900
180109
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
191201
Papier i tektura
0,1350
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
200101
Papier i tektura
0,8600
180103
0,0060
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
160213
160214
160216
Zakład Produkcyjny
"ROLMET" Piotr Frycz
POLIFARM Sp. z o.o.
EDEN s.c.
380
8141000325
5252306037
9661309006
690297505
015778825
DJ28.62.Z
G52.31.Z
690697759
Specjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-położni
czy Sławomir Mitera
8821772245
180045610
"Wtór-Eko" Karol Pajda
7921848740
180217056
O90.02.Z
0,6000
0,0200
0,4000
17,6000
15,7400
0,0470
595,3560
86,6120
Salon Fryzjerski
Bogumiła Pająk
8651029799
830149076
180103
Samodzileny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Brzyskach
6851950182
370444457
180103
NZOZ
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA
PERIOCENTRUM
ANNA SKIBA
8131165119
180349007
180103
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
8161123924
001059372
160213
160604
180103
381
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
0,0380
0,2020
0,0100
0,0015
0,0120
FLESZAR JADWIGA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
7921034279
650897892
180103
KOLTEX Sp. z o.o.
8141566854
831312851
120101
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
120109
130208
150202
382
Wiesław Kowski
8651039697
830199559
180103
Gabinet Lekarza
Rodzinnego
Przychodnia Lekarska
os. Dzików
8671338167
830427167
180103
0,0120
0,0300
0,0100
0,0850
0,0240
0,0000
20,6500
0,0088
0,0120
0,0500
Przedsiębiorstwo
Robót Melioracyjnych i
Inżynieryjnych "RPM
MIELEC" Sp.z o.o.
8171201933
690409938
F45.24.B
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0600
120113
Odpady spawalnicze
0,0100
130111
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,1250
130206
0,1350
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150202
0,0100
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160122
Inne niewymienione elementy
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0040
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0120
160601
Katarzyna Warzocha "VIDEOLAN"
8941419362
180196124
160214
161001
383
Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Anna
Popiel-Wachowska
7951677711
650246462
180103
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe Tagormet
Tadeusz Gorgosz
6850003301
370010612
120101
0,0100
0,0270
0,0400
1,8900
0,0210
7,3000
1.89
Irzyk Danuta Gabinet
Dentystyczny
8191173536
690468846
Bągard Bogumił
Gospodarstwo
Ogrodnicze
Zakłady Magnezytowe
ROPCZYCE S.A.
8191270222
690246844
A01.12.A
8180002127
690026060
DI26.26.Z
0,0132
020103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
101299
Inne niewymienione odpady
1,1000
130105
0,8000
150101
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
49,0000
150103
Opakowania z drewna
40,2000
150110
0,0700
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
1,6000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,4000
180103
130110
150202
150203
384
3,7000
16,5800
8,7000
5,5090
3,2000
3,1000
0,2000
170303
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Smoła i produkty smołowe
170405
Żelazo i stal
8,5000
170604
0,1000
070213
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
0,1000
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Mieszanki popiołowo - żużlowe z
mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
0,0020
160216
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
6850004967
370373355
E40.30.A
080409
100180
130110
130205
150101
150110
150111
385
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
0,8650
0,2000
0,0080
1 806,0000
0,3810
0,6000
0,0700
0,0060
150202
160103
160107
Filtry olejowe
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
0,0200
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0530
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Żelazo i stal
0,0010
0,1000
190801
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Osady z klarowania wody
150203
160117
160213
160214
160506
160601
160602
170405
170604
190901
190902
386
0,2020
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,1000
0,2000
64,0000
0,1000
0,1000
0,0150
0,1060
0,8000
31,1000
124,3000
5 327,2000
1,075.40
15,0000
362,8000
11.10
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
8161452585
000306650
N85.11.Z
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,7800
090104
Roztwory utrwalaczy
0,8000
090107
0,2320
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,8800
150107
Opakowania ze szkła
0,9400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0350
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,4770
160214
170405
180102
180103
180106
180109
200301
UZDROWISKO
IWONICZ S.A.
6840000809
000872042
030105
150102
160213
387
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
9,9100
2,9400
2,3600
39,7430
0,0180
0,0130
145,4400
0,1400
0,5810
0,0800
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żelazo i stal
0,4920
0,1670
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte kąpiele lecznicze aktywne
biologicznie inne niż wymienione w 18
01 80
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
inne niż wymienione w 08 04 13
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0086
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0520
160214
160506
170405
180103
180181
Zakład
Usługowo-Naprawczy
Andrzej Ochalski
7951313920
650200394
080111
080410
080414
120121
140603
388
0,0500
0,0350
9,9000
0,0026
0,0046
0,0160
0,0130
0,0710
0,0860
0,0735
160117
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0017
160119
Tworzywa sztuczne
0,1630
160120
Szkło
0,0760
160122
Inne niewymienione elementy
0,0690
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i
odpady inne niż wymienione w 01 05
05 i 01 05 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0080
150202
Gabinet Lekarski Lek.
Med. Stanisław
Szpunar
8132261173
690531094
180103
HYDROGEOTECHNIK
A Sp. z o.o.
6570308784
290526131
010508
170503
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe
"MEBLOMIX" Jerzy
Misiak
7941097171
180039590
030105
080111
080115
389
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
0,4500
0,1800
1 654,9200
2 290,1200
3,4000
0,0870
0,4520
0,3000
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0920
150104
Opakowania z metali
0,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Drewno
0,4440
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0230
100101
150202
150203
160213
160216
170201
ZAKŁAD STOLARSKI
"MASTER" DOLECKI
GRZEGORZ
8161027422
180564094
030105
150102
Lidia
Wołoszczak-Radochoń
ska Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
"Wyszatyce"
390
7951481089
651310825
180103
0,0400
0,0740
0,0470
0,0030
0,0700
0,8700
0,0050
650154837
P.H.U WILK-S-AUTO
Stanisław Wilk
2,3000
160107
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,3500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0120
150101
Opakowania z papieru i tektury
6,4420
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,6030
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0030
191201
Papier i tektura
100101
150110
150202
160601
391
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy lek. Tadeusz
Chmielecki
8151194495
690215192
180103
KOLPORTER SIECI
HANDLOWYCH SP. Z
O.O.
9591452482
291770790
080318
0,0000
0,0900
0,0100
0,0100
0,0140
1 151,9350
0,0030
170402
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Aluminium
170405
Żelazo i stal
4,4650
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,6200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2200
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,3200
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych
146,4000
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
20,0000
Prywatny Gabinet
Dentystyczny lek.
stom. Ewa Zielińska
8651361281
830314865
180103
NZOZ PROXIMUS
7941045636
650052953
180103
KARS So. z o. o.
8171992082
180050923
120109
PIOTR I PAWEŁ
ZACHÓD SP.Z O. O.
Apteka
Ogólnodostępna "Pod
Jesionem" Kotowska i
Wspólnicy Spółka
Jawna
Firma "TRANS" S.C.
Bogusław I Janusz
Pasiecznik
Podkarpackie Centrum
Produkcyjno-Wdrożeni
owe "EKO-KARPATY"
Jan Pąprowicz
8542174261
634453624
G52.11.Z
7922171593
180200966
180109
7952229759
651438459
030105
6850004571
370200873
040221
040222
100101
392
0,0280
0,1000
0,8670
0,0030
0,1100
8,1000
0,0400
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4900
150110
0,0040
170405
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Żelazo i stal
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2,2080
020199
Inne niewymienione odpady
1,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3900
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Opakowania z papieru i tektury
120101
120105
120121
130110
130208
150203
160213
160215
Rolniczy Zespół
Spółdzielczy im.
Ludwika Waryńskiego
w Młynach
MAKARONY POLSKIE
S. A.
7920003176
8133278856
000479735
691674708
A01.11.A
DK29.56.A
150101
393
0,0020
0,0020
0,0200
0,0030
0,5000
0,0060
0,0060
0,0050
0,0600
121,2300
15,5200
"KROFAM" Sp. z o.o.
6842148663
370448283
DN36.14.A
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
030104
030105
030199
0,0193
0,2000
440,4200
0,4200
3,7850
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 17
Zawiesiny wodne farb lub lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,9200
150103
Opakowania z drewna
2,4200
150104
Opakowania z metali
0,6400
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,7300
080111
080112
080117
080118
080119
100101
394
24,3500
0,2400
0,9000
0,5500
1,2000
4,6200
3,9700
0,3400
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0250
0,0260
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,6860
150203
170405
Zabiegi i Usługi
Pielęgniarskie, Barbara
Rębisz i Marzena
Kozdęba
8671883640
830406076
180103
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
lek.med. Andrzej
Zeman
8651035381
830120813
180103
Mechanika Pojazdowa
Marian Boczar
8131093437
690557930
130205
150203
395
0,2400
4,7100
0,0070
0,5400
0,0270
0,1480
WOJCIECH ORĘZIAK GABINET
WETERYNARYJNY
"MAMUT"
8671962144
180179999
180202
Huta Stali
Jakościowych S.A.
1181234296
012859760
100201
100210
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle z procesów wytapiania
(wielkopiecowe, stalownicze)
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych inne niż wymienione w 10
02 07
Zgorzelina walcownicza
100299
Inne niewymienione odpady
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
100208
120104
120109
42 990,4400
2 307,5600
4 738,1100
130,3000
20 668,5100
1,2230
21,7570
1,3400
150101
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
68,1000
150104
Opakowania z metali
54,9400
150107
Opakowania ze szkła
1,9200
120114
120117
120121
130205
396
0,0700
4,6000
59,5200
3,8200
11,9200
7,8000
4,2800
4.14
4,4200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
2,5200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1220
1 318,2600
191201
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Papier i tektura
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,3600
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,6000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0390
170402
Aluminium
0,0320
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
150202
150203
160214
160601
161104
170101
170107
170604
ENESTA Sp. z o. o.
397
8652135842
830453070
E40.13.Z
0,7000
2,0200
0,4220
0,3400
439,2000
215,7600
1,0200
6,9400
68,9500
0,8850
200101
Papier i tektura
0,1500
0,0030
PRAKTYKA
INDYWIDUALNA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ MARIA
BUĆ
6891092394
370759497
180103
Zakład
Piekarniczo-Cukiernicz
o-Garmażeryjny " DUL"
Sp. z o.o.
8171856870
831202051
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2250
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0360
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,2640
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0480
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1150
Niepubliczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej nr 2
8651667436
830311743
180103
Apteka "REMEDIUM"
s.c.
BUDO-TRANS Sp. z
o.o.
8652363098
831362560
180109
8652078825
830413455
F45.21.A
130208
150202
160103
160112
160113
160115
160214
398
1,1100
0,0050
0,0630
0,5280
0,0250
0,0140
0,0180
170203
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0040
170402
Aluminium
0,0070
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0030
170604
0,2750
160103
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1700
160213
0,0130
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
1,0850
200136
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0200
160604
Miejska Komunikacja
Samochodowa Sp. z
o.o.
6842363982
371175031
I60.21.A
130205
160216
Gabinet
Stomatologiczny
Michał Wojciechowski
399
8172166618
180899529
180103
1,6720
21,6550
0,7200
1,2500
0,0030
0,5160
0,0170
Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med.
Dariusz Śliwa
Specjalista Ginegologii
i Położnictwa
8131059831
690236194
180103
NZOZ Ośrodek Zdrowia
w Domaradzu
6861231187
180325716
180103
TerMed Sp z o.o.
8672237675
180952270
180103
EXTRADENT ANNA
WILK
8141076268
831314637
180103
180104
TRANS-WIERT Sp. z
o.o.
6852073240
371031355
I60.24.A
120101
130205
130208
400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0550
0,0360
0,0230
0,0620
0,0660
1,5060
1,5200
0,7200
0,1100
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1240
160112
0,1200
160113
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
160117
Metale żelazne
3,9400
160118
Metale nieżelazne
0,0200
160119
Tworzywa sztuczne
0,2160
160120
Szkło
0,0300
160121
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Inne niewymienione odpady
0,1450
0,0360
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
150110
150202
150203
160199
160213
160214
160216
401
1,7700
0,1650
3,1760
0,0060
0,2400
0,0490
0,0100
1,3000
20,9900
AGMAR S.A. (dawniej
Agmar-Telecom Sp. z
o.o.)
8171001134
690304062
DL32.20.A
030308
Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu
6,8000
080112
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Kwasy trawiące
7,4400
110105
110106
120102
120103
120104
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
238,0000
147,5300
0,2270
45,8800
0,2150
150101
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6260
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,7400
120105
120121
130205
150203
160213
160214
160216
402
Odpady zawierające kwasy inne niż
wymienione w 11 01 05
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
10,0000
1,0400
0,4000
1,4850
0,0400
0,1300
0,3720
0,0100
SFM Sp. z o. o.
8191605450
180193114
DN36.14.A
160605
Inne baterie i akumulatory
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
070213
460,3000
36,5700
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
Odpady spawalnicze
0,0320
0,0110
150104
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z metali
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
080410
100101
101112
120113
120117
120121
130110
130205
150202
160213
403
0,0100
1,0000
0,5000
0,0020
0,0170
0,0500
0,0250
0,0110
52,3020
0,0290
0,0250
0,0070
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0200
0,1000
150101
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
1,7380
15,0000
160107
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
160214
170405
190814
BP EUROPA SE
SPÓŁKA
EUROPEJSKA
ODDZIAŁ W POLSCE
KRAKÓW
1060002279
121117429
690691060
Liceum
Ogólnokształcące
Im.Ks.Piotra Skargi W
Sędziszowie
Małopolskim
G50.50.Z
080318
200301
Specjalistyczny
Gabinet
Dermatologiczny
lek.med. Marian Kyc
Specjalista Chorób
Skóry
7921463572
650090149
180103
F.H.U.PROMETEUSZ
Chrzan Teresa
8151186426
691534189
130205
150202
404
7,9500
1,7930
343,0000
0,0171
0,0170
0,4000
0,0500
0,1000
0,4340
0.06
Centrum Zdrowia DR
Mastej s.c.
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Dom Pomocy
Spolecznej w
Moszczanach
6851942320
7921882435
370430981
650959624
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0060
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,3460
0,1190
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
3,1600
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
080317
180103
405
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Rudak
6871056722
370155411
Gmina Majdan
Królewski Gminny
Zakład Wodociągów
Kanalizacji i
Oczyszczania
8141560952
831315039
180103
E41.00.A
0,0160
0,0120
0,9720
24,0000
4.56
0,0420
0,0470
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
56,0100
170401
Miedź, brąz, mosiądz
17,6100
170402
Aluminium
36,6400
170403
Ołów
1,2900
170404
Cynk
0,5100
170405
Żelazo i stal
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
8181346165
691297826
180103
AUTO-PLUS Sklep
Motoryzacyjny Spólka
Cywilna A. Wojdyła,
Z.Kiciliński
GABINET
STOMATOLOGICZNY
6852178588
180079186
160601
8151199392
690577239
180103
Firma Handlowa
"ALMETAL" Krzysztof
Jezuit
8720007371
850003256
Agnieszka Matuszczyk
NZOZ AGA-MED
406
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Baterie i akumulatory ołowiowe
NZOZ Prywatny
Gabinet
Stomatologiczny
Sylwina Żak-Pieprzak
6891179178
180373945
2,6260
121,6500
3,9200
716,2300
0,0100
Agnieszka Picur
TRENDY Studio Fryzur
7951198531
651431411
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w
Krośnie Sp. z o. o.
6840001341
370374107
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowa masa roślinna
0,0480
2 236,1700
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
39,3000
150107
Opakowania ze szkła
1 107,7100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
150110
E40.30.B
020103
100101
100103
130205
130508
150203
160103
160104
160107
407
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Filtry olejowe
2,0000
207,0000
1,3000
0,2000
211,4000
330,2200
0,1400
0,0400
13,4000
1,1460
0,1260
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Płyny hamulcowe
0,0010
0,0005
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,0200
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
160120
Szkło
0,0100
160122
Inne niewymienione elementy
0,2000
160213
0,0400
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
1,7600
170101
170401
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
1,1000
170504
1 096,8000
190599
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 02
05
Nieprzekompostowane frakcje
odpadów komunalnych i podobnych
Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do
wykorzystania)
Inne niewymienione odpady
190801
Skratki
160112
160113
160115
160214
190206
190501
190503
408
0,0005
0,8000
0,3750
0,0120
76,5000
0,4000
0,0030
71,3600
12 911,1000
302,4000
8,4000
4 401,9000
1 273,8000
493.20
190802
Zawartość piaskowników
1 607,7000
190805
9 456,8000
1,879.07
36,6000
3.60
190999
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Inne niewymienione odpady
3,8000
3.49
191201
Papier i tektura
10,5000
191202
Metale żelazne
176,7000
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
191209
Minerały (np. piasek, kamienie)
191212
200139
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Tworzywa sztuczne
200201
Odpady ulegające biodegradacji
200306
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307
Odpady wielkogabarytowe
6,4400
0,3374
190814
13,7000
4 260,8000
26 380,9000
0,0400
0,1000
78,9000
NZOZ AVEE-med s.c.
8133525088
180270599
180103
NEUCA LOGISTYKA
Sp. z o.o.
9562128282
871711896
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0010
180109
409
0,8000
3,1000
0,2000
71.60
0,0620
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0080
180103
0,0010
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6842551666
180386190
180103
Gabinet Weterynaryjny
lek.wet.Stefan
Sochacki
6851073025
370205422
180202
Apteka Prywatna s.c.
Bogusława
Surmacz-Złotek,
Bożena Potylińska
8191001812
690342460
160214
NZOZ PULM-MED
Poradnia
Pulmonologiczna
8171016331
690037276
NZOZ "Centrum
Medycyny
Specjalistycznej" Sp. z
o.o.
8171885446
831224437
SPRZEDAŻ I SKUP
SUROWCÓW
WTÓRNYCH PATI PET Łukasz Czapla
410
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
"PRIMUM" SPÓŁKA
CYWILNA Gabinet
Dentystyczny
B.M.Tatrzańscy
180450597
N85.12.Z
180103
0,0050
0,0170
0,0240
2 354,1000
318,9000
Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny w
Rzeszowie
8132927169
690561132
Opakowania ze szkła
170405
Żelazo i stal
89,3000
191201
Papier i tektura
24,1000
191202
Metale żelazne
7,5000
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0310
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0420
0,2010
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
160215
180103
180106
AUTO-SERWIS S.C.
SKLEP
PEUGEOT-RENAULT
ANTONI ZAKIELARZ,
PAWEŁ ZAKIELARZ
8132128681
690449576
130208
140603
150102
150203
ZPH WELDMENT Sp.
z o. o.
411
8161589367
691789558
180,4000
150107
0,0490
7,1410
0,1800
0,4400
0,2600
0,2660
45 500,0000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Joanna
Kujałowicz - Kluz
8131087454
690571455
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"BANIMEX" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
LOTNICZE
POGOTOWIE
RATUNKOWE
6291858847
273388343
5222548391
016321074
180172164
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Węgrzyn
180103
F45.21.B
150105
180103
N85.13.Z
180102
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"INMED" S.C.
412
7952194127
651418416
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania wielomateriałowe
0,0480
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0810
0,4700
0,0060
0,0180
0,0230
Piotr Lewek, Prywatny
Gabinet
Stomatologiczny,
6871026371
370141225
180103
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna Beata
Kobiela
6871302380
370344610
180103
Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki
Chorzelów Sp. z o.o.
8171864013
831207479
A01.11.A
020182
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
5,1320
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0089
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0350
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpadowa tkanka zwierzęca
3,0520
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,4500
020181
150102
160213
160214
170405
200301
UBÓJ ZWIERZĄT
ORAZ SPRZEDAŻ
WYROBÓW
MIĘSNYCH - Mirosław
Zając
8170004076
690041214
020102
020201
020202
413
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
0,0240
9,0820
17,0910
4,4000
0,2500
7,8160
9,6000
87,3300
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Inne niewymienione odpady
0,2300
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,0070
1,3200
150102
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
1,1100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0120
0,3000
150101
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 13
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne
niż wymienione w 08 01 19
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,2900
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0200
020204
020299
150203
160213
170407
200301
PPHU "SUPICO"
8151000025
690292442
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ EWA
SZYSZKA
6861280062
371107087
AKSIL Fabryka
Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych
Sp. zo.o.
8722336742
180382298
DG24.30.Z
080112
080114
080120
414
0,4900
0,0007
3,8500
0,7300
0,1500
0,1500
1,5100
0.02
150203
160103
160214
160216
200399
Firma
Produkcyjno-Usługowa
Zbigniew Stachowicz
8171247734
690895991
DA15.11.Z
020201
0,6050
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
0,0350
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
150203
415
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
NZOZ Zakład
Pielęgnacyjno Opiekuńczy
PRZYSTAŃ
8171860185
831203754
180103
ESTETIKA
Cierplikowski &
Delmaczyński Sp. J.
8133579517
180405496
180103
B.N.S. RECYKLING
Paweł Stelmach
8722217888
691795850
191212
0,0800
0,0100
0,3200
168,9300
15,8000
0,0900
0,0150
0,2970
0,1950
33,3400
Leskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
FHU GABŁO Sp. jawna
Zakład Drzewny Zofia
Maślach Sp.j.
6881292619
6840008053
8652356566
180482670
004021499
831358161
F45.11.Z
DD20.10.A
190801
Skratki
5,6300
190802
Zawartość piaskowników
9,7800
190805
160103
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3090
160119
Tworzywa sztuczne
0,0320
160120
Szkło
0,0280
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z drewna
0,0200
130206
030105
100101
120101
130208
150103
2,7200
0,4510
1 650,0000
0,3200
0,0120
0,9000
0,0980
0,0070
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0010
160213
0,0010
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,4280
150202
416
523,0000
0,0820
0,0150
136.50
BUDIMEX S.A.
5261003187
010732630
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0100
4 490,6000
170201
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170203
Tworzywa sztuczne
170303
Smoła i produkty smołowe
170380
Odpadowa papa
170405
Żelazo i stal
170504
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
130206
150110
150202
160107
170101
170506
200301
Trans-Turbo
Regeneracja s.c.
Barbara Pląder,
Bogdan Pląder
8172080638
180332857
120104
140603
150101
150202
417
4,2610
0,0100
0,0020
4,6000
16,4800
1,6200
15,8650
2,5000
591 187,8000
92 500,0000
12,9300
0,0300
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,1500
0,0250
Wytwórnia Urządzeń
Chłodniczych
"PZL-Dębica" S.A.
8720000021
850331718
DK29.23.Z
170405
Żelazo i stal
0,2000
080117
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady
0,1000
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
50,5000
100101
110302
120101
120102
0,2580
35,1000
0,2000
120113
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
120199
Inne niewymienione odpady
0,2000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Drewno
0,6150
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
1,2000
120103
120105
120109
150202
150203
160213
170201
190805
418
5,5000
0,1000
0,5800
0,1000
0,1950
0,3000
0,0050
0,2000
0.42
Inne niewymienione odpady
0,5000
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0170
NZOZ GOLDENT Beata
Kożak
7921556397
651438809
FHPU JARPOL
Jarosław Białek
8132811722
691740351
APTEKA RODZINNA J.
DOROTA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA IM. DR
MICHAŁA MARCZAKA
W TARNOBRZEGU
7931590993
180350789
180109
8671023185
830454425
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
160214
0,0040
020103
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpadowa masa roślinna
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
0,0200
Gospodarstwo
Ogrodnicze Artur Haba
419
190999
8132803987
690537808
DN36.62.Z
A01.12.B
030105
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
„ALIDENT” lek.dent.
LISOWSKI PAWEŁ
8512926101
180198057
180103
Spółdzielnia pracy w
Studzianie-Dolne
7940002091
650039243
080111
12,0000
0,0220
14,0000
0,0260
0,0010
0.20
160213
170405
Ceramit Art
Laboratorium
Protetyczne Edyta
Pastucha
Houghton Polska Sp. z
o.o.
Praktyka Pielęgniarek i
Położnych Zofia
Ćwikła
GEOFIZYKA Kraków
Sp. z o. o.
7151579964
180711780
G51.55.Z
0,0020
10,2800
070217
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
0,0050
101399
Inne niewymienione odpady
0,0100
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0010
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0010
5272218827
014893872
120109
7921475523
650261958
180103
351451268
130208
150102
150110
150111
420
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
10,0000
0,0120
1,0870
0,3000
0,0720
0,0010
0,3100
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
1,6000
160121
0,0070
170203
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
6,7000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0570
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
150202
691532440
Hurtownia GTO Sp. z
o.o.
6871822895
180401529
180103
PRZEDSIĘBIORSTWO 8172034271
USŁUGOWO
HANDLOWO
PRODUKCYJNE
"DOM-EKO" Sp. z o.o.
GABINET MEDYCYNY 8151476762
RODZINNEJ SZPUNAR
ANDRZEJ
180183162
150106
690041711
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Lekarz Dentysta
Katarzyna Skoczyńska
421
0,2900
0,8000
3,8200
PKP ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W
WARSZAWIE ZAKŁAD
LUBELSKI
5262542704
017301607
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
130306
0,0510
170203
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła zawierające związki
chlorowcoorganiczne inne niż
wymienione w 13 03 01
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Gazy w pojemnikach inne niż
wymienione w 16 05 04
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,2500
170402
Aluminium
0,0280
170405
Żelazo i stal
2,9400
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0510
150110
150202
160214
160304
160505
170103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Danuta Lamot Piechota
422
8171033938
180489116
0,0380
0,1100
0,1250
0,1150
0,0950
0,9000
0,0360
UNISERVICE Witold
Domański
Opieka
Stomatologiczna
Teresa Oberc
7950000805
650008188
G51.85.Z
080317
6861204799
370439870
N85.12.Z
180103
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna
Małgorzata Łęgowik
6851468060
370517133
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.
z o. o.
8171667258
690515014
180103
E40.30.B
080317
080318
150110
160213
160601
160604
170405
170604
423
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0090
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0080
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,0300
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
6,7700
0,0240
0,0460
0,0060
0,1100
0,0680
0,0250
0,2300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0040
0,3440
160103
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0230
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0910
NZOZ MODEL SMILE
Rafał Wróblewski
9161325226
180016754
180103
"Gospodarstwo
Rybackie w Starzawie"
Sp. z o. o.
7951799934
650232129
080318
130208
150110
150202
150203
160214
160601
424
0,0020
0,0120
0,0150
0,0720
0,3800
0,1250
0,1950
Gabinet
Stomatologiczny
Lucyna Madejczyk
6851257618
370054213
N85.13.Z
831303935
CARLO BOSSI
PARFUMES SP. Z
O.O.
0,0340
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
150104
Opakowania z metali
2,1000
150107
Opakowania ze szkła
0,4000
180103
0,0470
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
4,7600
180103
Gabinet
Stomatologiczny w
Tarnobrzegu Alicja
Stankiewicz
8671450415
830257660
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ESKULAP s.c.Gorzyce
8671883114
830411960
N85.12.Z
180103
POLDIM DĘBICA S.A.
8722175948
691757950
F45.23.A
070103
130205
425
6,0000
0,0600
0,3450
0,7650
0,1900
Schlumberger Oilfield
Eastern Limitet Sp.z o.
o.
426
1070016308
142309180
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0480
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
2,4180
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY MARZENA
SZCZĘBARA-DŁUGOS
Z
8161541722
180058764
180103
Gabinet Kosmetyczny
Beata Bielańska Pypeć
5170009586
180183914
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Beata
Morawczyńska-Wielgu
s
8721417036
850246154
N85.13.Z
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"PROMED" s.c. Marian
Mac, Bożena Kurzydło
- Mac
6861545046
371123420
N85.12.Z
180103
AUTO-GUM
Wytwarzanie Artykułów
z Gumy
8171102668
690428551
DH25.13.Z
070280
0,0540
0,0040
0,0600
0,1330
0,4550
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0360
090104
Roztwory utrwalaczy
0,3600
160213
0,0038
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
23,0000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
12,6000
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Baterie i akumulatory ołowiowe
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Marek Gerka
8131538968
690372945
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
DILAB- Diagnostyka
Medyczna
8650002456
830481416
090101
180103
Carrefour Polska Sp. z
o. o.
9370008168
070569406
020680
160213
160214
160380
160601
427
0,3200
0,5060
3,7000
362,1000
0,1190
2,7430
0,4000
45,4000
0,4880
Zespół Szkolno Gimnazjalny w
Siedleczce
7941771437
180362841
160213
150101
25,7800
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,2600
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
36,5000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
160214
160216
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom.Jerzy Mrozek
Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.
7740001454
370346252
180103
610188201
020304
160380
MARTA
ZATHEY-OZIMEK
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
428
7931060976
650020692
0,0610
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
180103
0,0720
0,0045
0,0410
0,1420
2,7030
0,8530
0,0450
Indywidualna Praktyka
Lekarska, Gabinet
Okulistyczny Julita
Sabeł
8671348734
830312033
Zakład Produkcyjny
PIAST Stanisław
Kardyś
8181292073
691571173
N85.12.Z
180103
120101
120103
120105
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Lipińska - Blezień
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych i
Mostowych Sp. z o.o.
8721032856
850077237
370456325
180103
F45.23.A
130208
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0130
19,1300
14,0300
0,1700
0,0240
0,0000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,1700
150202
0,7800
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,0000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0110
150203
429
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,1100
0,0000
Przedsiebiorstwo
Handlu Metalami
PEHAMET Sp. z o.o.
"MEDIA MARKT
POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ PRZEMYŚL"
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
8133198548
1132722216
691536248
141420448
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,1000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,3000
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
1,7000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,1000
170405
Żelazo i stal
0,3000
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2000
150103
Opakowania z drewna
0,6000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0040
161001
Zakład Mechaniki
Precyzyjnej SARD
Roman Duszkiewicz
8141533524
831204736
DL31.62.A
120101
120103
120109
130110
430
0,1200
160601
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
26,4400
11,7000
0,7000
46,4700
16,6600
0,1980
0,1830
0.07
150202
Transport Handel
Usługi Artur Biliński
8132661702
690499210
150203
160107
431
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
6871612353
180014206
180103
"CENTRUM SŁUCHU I
MOWY" - SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5222595396
017194940 00057
180103
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna
Małgorzata Michalska
8721067748
850075310
180103
Studio kosmetyczne
"INES" Justyna Sroka
7941681036
180883936
180103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0350
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
0,0280
0,1360
0,0240
0,0340
0,0020
0,0340
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
150104
Opakowania z metali
0,1000
150110
0,0200
191202
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
191204
Tworzywa sztuczne i guma
22,7600
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
28,6530
CENTRUM
MEDYCZNE A.J.
GINEKOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY
GABINET JANUSZ
SŁOWIK
6841051424
370311733
180103
Zakład
Remontowo-Budowlany
ORGANIKA Sp. z o.o.
8160003460
690270883
080111
150203
R-STAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁU
GOWO-HANDLOWE
Sp.j. B.Kamerduła, J.
Olszewski
432
8132968719
690651148
G51.57.Z
0,0100
0,1000
0,1000
671,3400
7,2470
Specjalistyczny
Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy
8651380628
830078867
180103
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
IWONA HOLCMAN
6891036303
370481659
180103
Rehamed-Center Sp.
zo.o.
8133670910
180801460
180103
FPHU MIKROTEK
M.Decowska
KOMENDA
WOJEWÓDZKA
POLICJI w Rzeszowie
690797030
690316970
DB17.21.Z
191201
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8760
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,2330
130205
130206
130502
433
0,0120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0600
0,0220
42,1000
0,9500
0,6240
0,8500
0,2380
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2850
160113
Płyny hamulcowe
0,0020
160119
Tworzywa sztuczne
0,3700
160120
Szkło
0,4200
160213
0,3500
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
1,3090
150110
150202
150203
160214
160306
160507
160508
160509
434
0,0820
3,1430
8,7790
0,6520
0,0120
0,0200
0,1370
0,0100
5,2900
170405
Żelazo i stal
1,8680
180102
0,0100
Salon fryzjersko kosmetyczny
"DOMINIQUE" Agata
Czekaj
8133156768
180634512
180103
Przedsiębiorstwo Usług
komunalnych
"EMPOL" Sp. zo.o.
7352497196
492841416
150102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
1 008,7000
150107
Opakowania ze szkła
453,0000
160103
Zużyte opony
190503
Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do
wykorzystania)
Metale żelazne
180104
180106
190809
191202
191207
435
0,0360
0,0520
8,0000
0,0060
86,1000
9,5000
9 968,4000
86,9000
56,5000
191209
Drewno inne niż wymienione w 19 12
06
Minerały (np. piasek, kamienie)
8 870,3000
191210
Odpady palne (paliwo alternatywne)
13 084,0000
191212
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
4 385,6000
SAIP Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe NANI Sp.j.
Marek Sarzyński
6852187340
8161512212
180118638
690702779
G50.50.Z
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
150103
Opakowania z drewna
0,0100
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0300
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0130
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0010
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,3200
0,0420
160601
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170201
Drewno
0,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
8,2500
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
5,3300
160107
Zakład Usług
Komunalnych w
Przemyślu
7952299659
651541051
O90.02.Z
160107
160214
Pack System M.
Piwowar Sp. J.
8181653677
180248737
160216
436
0,0150
0,0300
0,0440
0,0050
PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWO RODZINNA
ZDZISŁAWA HALWA
7921064292
650895901
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Wioletta
Wojtanowska
8141125630
690584239
180103
180110
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Helena Wała
8131104313
691545098
180103
Zakład Usługowo
Remontowy BORIMEX
2 Arkadiusz Krupa
8171009207
690251874
150101
150202
150203
160214
Gminny Zakład
Komunalny we
Frysztaku
437
8191572928
371166078
E41.00.B
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0120
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0120
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Skratki
0,0150
0,0430
0,0000
0,0260
0,0550
3,1300
2,6500
"LEAR
CORPORATION
POLAND II SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ"
6462117219
273391026
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył
ze szlifowania skór)
040108
040222
070213
120101
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150105
Opakowania wielomateriałowe
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
130110
150202
150203
160213
438
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
Odpady tworzyw sztucznych
0,2000
146,0000
39,6400
1 240,4400
0,9500
10,3500
0,2600
384,2100
25,5700
105,8130
14,4600
126,1400
0,1200
0,3600
0,0800
0,3090
65.00
160214
160601
170405
Żelazo i stal
191201
Papier i tektura
200199
070213
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
070299
Inne niewymienione odpady
9,1000
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,4000
160216
160304
160306
AUTOSAN S.A.
6870004315
004022027
DM34.10.C
030105
080409
120101
120102
120103
120105
120109
120121
130502
439
0,3800
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,1520
333,5630
134,5840
1,9080
3,4800
22,1600
106,5500
0,3000
6,9000
0,0800
136,4000
0,4000
1,2000
6,6000
4,6200
9,3000
5,4200
150101
Opakowania z papieru i tektury
9,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,2000
150202
0,3100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,2000
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
3,7000
160119
Tworzywa sztuczne
3,8000
160120
Szkło
0,0200
160213
0,0680
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
190117
Odpady z pirolizy odpadów
zawierające substancje niebezpieczne
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki
odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
160214
190205
ATM SYSTEMY
INFORMATYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA
MISIEK Sp. Jawna
440
9542357358
276930771
160601
8130067834
005137620
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
17,4000
4,0000
29,4000
0,0100
1,2400
260,3000
0,0210
10,3100
2,4940
0,0140
6.19
0,0010
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
190801
Skratki
0,3000
190802
Zawartość piaskowników
0,8000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
7,0000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,4100
Marta Hubacz
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
8651320000
830461980
180103
ITALCOLOR Sp. z o. o.
7711832827
590517594
150110
PUNKT APTECZNY IWONA CZERWIEC
ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
8722154834
180510968
8651004374
830215235
200301
"IMPRESJA" - Robert
Jaśkowiec (dawniej
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
7941010282
650108530
G50.30.B
130208
150202
160103
160106
441
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
0,0650
0,0080
0,5000
9,3000
41,6200
1 308,4000
0,4900
0,1850
3.50
160114
442
160117
160118
Metale nieżelazne
160119
Tworzywa sztuczne
160120
Szkło
24,7700
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
24,1720
160801
Zużyte katalizatory zawierające złoto,
srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
1,9600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
Anna Ciesielska Dryżałowska Gabinet
Stomatologiczny
8652106504
180042378
180103
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA MARIOLA
STAPIŃSKA
6841259001
370473430
"KAMGUM" Produkcja
Wyrobów Gumowych
Karmelita Piotr
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Domowa Opieka
Pielęgniarska w
Rzeszowie
8171959647
831373858
070280
8131610200
691671928
180103
N85.12.Z
4,8000
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
180103
1 108,4900
104,3930
4,1700
0,0180
0,0230
0,3000
0,0410
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0070
170101
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
1,8000
160103
Zużyte opony
8,1900
160107
Filtry olejowe
1,0260
691791176
180103
PRYWATNY GABINET 8721345118
LEKARSKI
OTOLARYNGOLOGICZ
NY LEK.MED.
JAROSŁAW
JANKOWSKI
850421841
180103
8671386344
830153267
120121
USŁUGOWY ZAKŁAD
BETONIARSKO-KAMI
ENIARSKI
BŁACHOWICZ
KRYSTYNA
443
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
8151232528
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
VITAE
NZOZ Laboratorium
Analiz Lekarskich
8651183767
830268830
180103
Firma TransportowoPrzewozowa
"TRANS-BIESZCZADY
" Sp J.
6840013568
370019010
130208
0,0130
0,0150
0,0720
2,4830
Gabinet Lekarski
Laryngologiczny Lek.
Med. Marek Struś
8181016060
690131348
N85.12.Z
Gabinet Weterynarynjy
8131943746
690680233
180202
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Danuta Musialik
- Barnaś
8171030644
690250461
180103
Firma Jaj -Res Bożena
Szalony
RAF-BIT Sp. z o. o.
8132114207
691694906
150101
6842298032
371096478
WALMER S. Walas,
W. Walas s.c.
8172036324
180198181
K72.10.Z
180103
080318
120101
120105
444
Praktyka
Stomatologiczna
DENTYSTA
8131633885
180206621
180103
APTEKA "ARNICA"
M.KŁAK,
A.KŁAK-SKUBIS
SPÓŁKA JAWNA
9191335057
950308194
180109
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0120
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0851
0,0030
0,0780
0,0910
9,5600
0,8000
0,0320
0,0026
NZOZ Studencka
Przychodnia
Stomatologiczna s.c.
8133079364
690677952
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0760
0,0300
160103
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0080
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,1500
180103
180104
830199619 00011
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"TRANSDŹWIG" Zofia
Konieczna
130208
150110
150202
150203
160601
Małopolska Hodowla
Roślin - HBP Sp. z o.o.
Stacja Hodowli Roślin
445
6751000015
350712689 00072
070280
0,1770
0,2720
0,0200
0,3500
1,0000
0,2000
150110
160601
170405
Żelazo i stal
17,4800
170605
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny
Aluminium
59,9600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0114
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
6,5000
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
6,0000
200199
Firma Handlowo Usługowa- Produkcyjna
Iwona Suwaj
Gabinet
Stomatologiczny
Teresa Czajewska
8132077417
690066007
170402
8671013519
830355433
180103
I-BS.PL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Cegielnia OTAŁĘŻ
Stanisław Głowacki
8672150141
180241681
160214
8170000747
830468290
100101
100102
101208
130110
130208
150101
446
0,4500
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3000
0,9000
0,0480
0,0200
0,0020
0,0020
0,0010
0,0030
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0010
0,3500
150102
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
0,0600
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
1,0300
160216
0,0170
110105
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Kwasy trawiące
110108
Osady i szlamy z fosforanowania
6,0000
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,5100
150202
370275888
Zakład Drzewny
"Meblo-Sklejka" s.c.
Bolesław Woźniak,
Józef Woźniak
030105
100101
REST Usługi
Remontowo-Budowlane
i Specjalistyczne
M.Jamróz,J.Nowak
Sp.j.
Firma
Handlowo-Usługowa
"ANPOL" s.c.
8130203622
6842251875
690228763
371000805
F45.25.A
DN37.20.Z
130502
130508
150202
447
0,8500
0,0200
24,0000
38,9600
4,1000
0,1100
160103
Zużyte opony
0,2300
160107
Filtry olejowe
0,0900
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
0,0010
160709
160799
Iwona Majkut Prywatny
Gabinet
Stomatologiczny
691554080
180103
Indywidualna Praktyka
Położnicza Położna
Środowiskowo-Rodzinn
a Małgorzata Stec
6861124008
180244828
180103
POWIATOWY
INSPEKTORAT
WETERYNARII W
JAŚLE
6851955848
370445161
160214
180201
180202
180208
Catermed S.A.
448
6772164383
357938830
180182
31,4700
4,9000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0740
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0120
Pozostałości z żywienia pacjentów
oddziałów zakaźnych
1,1990
0,0160
0,0000
0,0030
Apteka Prywatna im.
W. Zajączkowskiego
Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
"PZL-Mielec" Sp.z o.o.
690283970
8171000962
690302896
DH25.24.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0100
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,8710
070280
0,3570
120199
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7850
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0400
150104
Opakowania z metali
0,6200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,0760
0,0690
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,6400
160103
Zużyte opony
0,7510
080111
150203
160117
160213
160214
160216
Piekarnia Galicyjska
Spółka z o. o.
449
8652400178
180021904
020680
0,1210
0,0430
0,0720
0,0510
0,2150
0,0060
1,0500
1,7300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Odpady tworzyw sztucznych
0,0147
4,4790
080201
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpady proszków powlekających
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0470
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
1,5250
160213
190809
Lis Poland Sp z o. o.
7952401508
180183328
070213
080111
080113
150203
160214
450
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
den. Grzegorz Herba
8171037882
690382470
180103
Monika Łącka-Pawluś,
Tomasz Pawluś
Apteka "REMEDIUM"
Spółka Cywilna
6852145904
371181132
180109
0,1460
0,6990
6,6530
2,3340
0,0240
0,1030
0,0780
0,0510
0,0120
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150103
Opakowania z drewna
0,0500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0200
3,1000
Gabinet Lekarski
Internistyczny Maria
Styczeń
8721229317
850432827
180103
F.H.U. REPETOWSKI
ROMAN
REPETOWSKI
8132860672
180257370
160213
160214
451
Praktyka Lekarska lek.
med. Maria Kucharzyk
6891005389
370477876
180103
Zakład Usługowy
"TRANSPRZĘT"
Jolanta Cielecka
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
EKO-PLUS S. C.
Lesław Okoń, Błażej
Stal, Maciej Stal
7951369961
650202743
130208
6831727185
351495308
130501
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
130507
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
0,0200
0,0020
0,0010
0,0150
0,8400
21,3300
0,2200
150101
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda inne niż
wymienione w 19 08 09
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,9100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0210
190810
371147856
"AES" S.A.
452
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK.STOM. RENATA
KRAJEWSKA
7161380603
370448633
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
NOVO-MED
8171852180
830842877
180103
Pielęgniarka
Środowiskowo-Rodzinn
a Maria Chain
8621209634
432304837
180103
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska lek.
med. Ewa Ossadnik
6871051096
370341125
N85.12.Z
180103
5,7200
0,0730
0,0180
0,0360
0.03
453
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Adam
Jaworski
8151292074
690679804
180103
Prywatny Gabinet
Dermatologiczny
8721669370
850510757
180103
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Rossowska
7951066083
650044741
180103
Prywatny Punkt
Apteczny Marta Kusza
Kamil Górski Gabinet
Weterynaryjny
8181054600
691684925
180109
7922176337
180898151
180202
MED-BAR
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska
8151222317
180623684
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0440
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0150
0,0120
0,0200
0,0220
0,0130
Urząd Gminy Czarna
8151205454
000538797
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0030
129,0000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160213
160216
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Alicja Winiarz
7921734226
651434088
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Katarzyna
Jucha-Jabłońska
7921508984
650059783
180103
Gminny Zakład
komunalny w Osieku
Jasielskim
6852271721
180410630
190801
190805
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Maria Pocztar
7951238609
650167981
180103
DREWNO-REX Janusz
Żuczek, Barbara
Żuczek Sp. J.
8181703748
180609170
030105
100101
454
0,0070
0,0630
0,0460
7,8000
0,0110
0,0014
2,9100
0,0160
0,0130
21.60
150104
Opakowania z metali
0,0450
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Szkło
0,0540
1,0400
160107
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,8200
170405
Żelazo i stal
2,5000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
200102
EMTOR LOGISTYKA
Sp. z o. o. Toruń
9562179279
340201637
130208
140603
150110
150202
455
JOLA-MED Gabinet
Profilaktyki Zdrowotnej
i Pomocy
Przedlekarskiej przy
SOSW Jolanta
Kociańska
8171358830
180689890
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Stanisław Wiktor
8171016319
690314735
180103
0,0860
0,1770
0,0500
0,1000
0,3050
0,0770
456
PUBLICZNE
GIMNAZJUM NR 1 IM.
ŚW. KRÓLOWEJ
JADWIGI
NZOZ "ALERGO-MED"
Poradnia
Alergologiczna ul.
Wolności 66a, 39-300
Mielec
7921849171
650948112
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0900
8171016029
690224021
180103
0,0240
FHU "PROMAT"
MATEUSZ
WALKOWICZ
8151660483
180985306
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
0,2700
0,0060
0,0300
Bank Spółdzielczy w
Jasionce
8130268998
001122857
160216
ARC - INVEST
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
MARBET-PPHU Maria
Grzesiakowska
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Kwiecień - Koziuk
7010352885
146278914
180109
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
8721627354
690649128
160103
Zużyte opony
0,7000
8131439999
690455766
180103
0,0220
NZOZ s.c. Irena
Lorenc, Piotr Lorenc
8171884286
831221456
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
DI26.61.Z
0,1390
0,0590
Przedsiębiorstwo
Surowców Wtórnych
"WTÓRSTAL" Sp. j.
K.Sarna.St. Sarna,
J.Jarosz
8650005874
830012650
G51.57.Z
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
3,5640
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Zużyte opony
6,3600
140603
160103
160106
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
8141468382
000304504
N85.11.Z
51,1670
9 772,3400
160107
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy niezawierające
cieczy i innych niebezpiecznych
elementów
Filtry olejowe
160113
Płyny hamulcowe
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
79,1870
160119
Tworzywa sztuczne
48,3410
160120
Szkło
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
20,5090
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,5300
090104
Roztwory utrwalaczy
0,4300
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0050
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,3100
170405
180102
457
0,0340
0,5490
3,1550
2 326,3930
6,0670
4,1600
180103
180109
191201
Papier i tektura
200108
150101
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,2000
180104
200301
Gminna Spółdzielnia
"SCh"
8150002921
000917589
020304
160216
458
36,9400
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
CWALINA KRYSTYNA
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ
7921401192
180061045
180103
Punkt Apteczny
Danuta Kluska
6871332814
371111410
180109
1,2400
0,0060
2,2000
12,0000
63,8100
0,3000
0,5000
0,0105
0,0120
0,0050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,0580
6,9400
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2540
160213
0,0140
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
0,2810
100103
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
0,2000
190801
Skratki
0,7000
190802
Zawartość piaskowników
0,8000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Monika
Maciałek-Sobień
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
MODDENT
7941643797
180511206
180103
ASSA FIRMA
HANDLOWA
USŁUGOWA
PRODUKCYJNA
BARBARA LISOWSKA
Firma ITS Sp. z o.o.
6871371234
371012783
010499
8151595627
691516872
G51.90.Z
030105
130205
130502
Zakład Usług
Komunalnych Sp. z
o.o.
8652143735
180768425
E41.00.B
200301
459
0,2340
0,7170
5,1800
3,9000
0,4000
38,3000
0,8000
9.97
NZOZ dental plus s.c.
8133257363
691569940
Rafineria Nafty Jedlicze
S.A .
6840000761
370284568
180103
DF23.20.A
050103
100101
0,3210
476,8200
577,0000
130899
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,8600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4500
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,7870
130307
150202
150203
160213
460
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z dna zbiorników
0,9600
798,5280
1,0450
0,1200
0,1400
160506
160507
160508
160708
160802
170405
0,1180
0,0070
0,0880
4,0200
147,6000
1,6600
190801
190802
Zawartość piaskowników
6,3000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z biologicznego
oczyszczania ścieków przemysłowych
Szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Osady z klarowania wody
190811
190812
190813
190814
190902
4.02
10,9800
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB)
Skratki
170503
461
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Zużyte nieorganiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Zużyte organiczne chemikalia
zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Zużyte katalizatory zawierające
niebezpieczne metale przejściowe lub
ich niebezpieczne związki
Żelazo i stal
2,0400
68,8400
10.30
100,9400
22.21
254,2200
55.93
481,9000
106.02
346,3800
76.20
43,1000
43.10
UNIDEZ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
9372458504
240132164
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,0380
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
4,8240
120102
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
1,2730
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne niewymienione odpady
0,1450
0,0000
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0180
150103
Opakowania z drewna
0,0000
150104
Opakowania z metali
0,0000
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,0090
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0540
120103
120104
120117
120121
120199
130110
130205
150202
462
11,6600
1,4110
0,0700
0,1300
0,3150
0,9450
0,0950
0,1740
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0050
160213
0,0020
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
3,9220
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Aluminium
0,0570
090101
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0100
090104
Roztwory utrwalaczy
0,0100
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0690
150203
160216
WF PZL Zakład
Doświadczalny Sp. z
o. o.
8181598375
691790840
DM34.30.A
160214
170402
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
SPÓŁKA CYWILNA
463
8652220476
830501679
0,0000
0,0360
0,0000
17,8100
0,0280
0,3780
FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA STACJA PALIW
TADEUSZ
RZESZUTKO
Prywatny Gabinet
Urologiczny
6550002378
850328952
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0015
8131122357
690450792
180103
0,0120
Offset & Flexo Studio
s.c. T. Przyłucki, G.
Przyłucka-Lis
NZOZ PULS-MED
8131006734
690309533
070104
690287872
180103
LAFARGE
KRUSZYWA I BETON
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5210411806
010415851
130208
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0220
160213
160214
464
0,9700
0,0290
0,0620
0,0140
0,1350
170107
691698198
"ŚRUBTEX" PPH SP.
Z O.O.
170203
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0010
0,1813
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych (z
wyłączeniem opakowań)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
160604
BANK HANDLOWY W
WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"SUMED"D. Piechota,
J. Skopek, M. Haber Bałabuszek, Z.
Bronikowski Sp p.
5260300291
000013037
160216
8722333123
180369725
180102
180103
ADFORM Sp. z o.o.
8171973707
831380858
DE22.22.Z
020104
030105
080318
120105
465
297,0000
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Tworzywa sztuczne
0,0250
0,0006
0,0076
0,0498
8,6200
0,1200
0,0005
23,6300
2,1000
9,1600
160213
170203
170402
Aluminium
0,0600
170405
Żelazo i stal
0,3300
191204
Tworzywa sztuczne i guma
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z tworzyw sztucznych
160216
Brud, Ściłowicz
"REZIN" Spółka Jawna
7941651271
651500804
DN37.20.Z
100101
150102
150202
160213
Salon Fryzjersko Kosmetyczny "Joanna"
8652392823
180064606
180103
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"MBM" Serwis
Ogumienia Marian,
Bogumiła Mazur, S. j.
8731015380
850386783
150202
160103
466
0,2300
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Tworzywa sztuczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0020
16,4800
16,9000
115,8000
24,4000
2,5000
0,0230
0,0009
0,0040
0,0450
6,5150
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA
CUPRYK-BUDZIAK
6851615070
370409410
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1200
180101
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,0120
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0360
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,1370
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0510
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0440
150103
Opakowania z drewna
0,7630
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Żelazo i stal
0,8710
180110
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWE-USŁUGI
POGRZEBOWE
JAYKO BERNARD
6870001096
370160406
FME Food Machinery
Europe Sp. z o. o.
Czudec
5272117546
013022299
180103
DK29.53.Z
120109
160216
160604
170405
467
0,0050
0,0450
0,0030
0,0010
5,3760
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"HAT-BUD" s.c.
A.W.Cz.Korbecki
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
JUTRZENKA W
SARZYNIE
6841746818
370338034
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
48,1400
8161005716
690638538
180103
0,0340
Zakład Pracy
Chronionej
"DREWLUX"
8671866908
830444480
030101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady kory i korka
576,7000
150101
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
150103
Opakowania z drewna
1,2000
150107
Opakowania ze szkła
0,0050
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Żelazo i stal
0,0035
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0220
030105
100101
130208
170405
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. arkadiusz Lecnar
468
8171389894
831350194
180103
5,0000
2,5000
0,0600
0,0900
3,1000
0,0510
120102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,2050
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0520
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Osady z klejów i szczeliw inne niż
wymienione w 08 04 11
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
0,4040
NZOZ DENIDENT I.
Kochman, B.
Kosior-Liptak
5170268253
180359997
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarstwa
Środowiskowo-Rodzinn
ego Danuta Niemczak
8151099503
691106690
180103
EURO MAG Sp. z o.o.
8171003707
690327873
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"Nis-Med" S.C. W.
Gołacki, J. Madoń,
M.Samulak, W.
Mazur-Gołacka
8652269459
831223337
G51.57.Z
180103
180106
180109
FIN S.A.
690505257
070280
080412
120101
150101
469
0,0120
2,3230
0,0730
0,0020
0,0005
0,0010
0,0250
7,8900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6080
150103
Opakowania z drewna
1,2000
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0200
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Żelazo i stal
0,0100
200135
Firma Biomedyczna
"AL-BO DENT" Aldona
Kalukin
Zakład Narzędziowy
"PZL-Dębica" sp. z o.o.
8181485323
690685420
180104
8721537958
850476440
080318
120101
120103
120117
130205
170405
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Renata Skoczek
8131223851
690371302
Firma Handlowa OLEJ
Zbigniew Ciebień z/s w
Dębicy
8721454416
850465956
180103
G51.51.Z
130205
130208
470
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2670
0,0370
13,0500
0,1190
0,0800
0,2000
1,4000
0,0290
8,8400
60,6300
150202
160107
Gabinet
Ortodontyczno-Stomat
ologiczny Danuta Bara
8651129360
830344116
180103
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska dr
nauk med.
Włodzimierz Krygowski
6871214351
370140295
180103
Gabinet Weterynaryjny
Lek.Wet. Marek
Florczak
8191224044
690128530
180202
690020070
070213
ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HAN
DLOWY JANUSZ
POGODA
120101
120103
150203
471
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,0050
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
0,6400
1,0900
0,0110
0,0310
0,0200
0,4960
0,0100
Zakład Metalowy
Stefan Drozdowski
8170000523
690001031
DL31.40.Z
170405
Żelazo i stal
3,1200
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Żelazo i stal
2,4500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne zużyte sorbenty i osady
pofiltracyjne
0,0065
120103
170405
GABINET
KOSMETYCZNY
"VIOLA" DOMAGAŁA
WIOLETTA
8671036549
180035272 00012
180103
Centrum Medyczne
"DIABETOLOGIA"
wiesław Kedzierski
Stolarnia Kapinos
Bronisław Kapinos
8131614267
180246030
180101
8171070603
690399890
DD20.30.Z
030105
100101
NZOZ "AKA-DENT" w
Rzeszowie Anna Krzos
8131570676
690689211
Zakład Doświadczalny
"ORGANIKA" Sp. z
o.o.
8160002650
690325153
180103
DG24.20.Z
070110
070408
070413
150102
472
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady stałe zawierające substancje
niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
2,0500
0,0033
12,5000
0,2500
0,0240
0,4700
3,8820
1,5800
0,0840
150110
150202
160213
160214
170405
200301
SEPARATOR
SERVICE Sp. z o.o.
9511022183
011598888
120301
130502
130507
130508
190802
190805
190809
190814
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe "DO-MET"
Dominik
Wyciszkiewicz
6871176923
370342076
080317
120101
473
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
2,8900
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Wodne ciecze myjące
4,5000
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Zawartość piaskowników
96,6400
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,1270
0,0100
0,0100
0,5000
9,5000
18,7030
661,7990
11,9100
27,0000
167,3090
31,5000
0,2100
516,3600
120103
120109
150101
150110
150202
160117
8131086710
690379060
DH25.23.Z
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,5280
1,7290
0,3750
1,7490
12,7650
0,0100
170401
170402
Aluminium
0,4160
170405
Żelazo i stal
17,5190
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
31,2000
070213
080112
0,9220
133,5000
0,6000
22,4000
150101
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
12,0000
150103
Opakowania z drewna
080318
120101
120103
474
12,1160
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Miedź, brąz, mosiądz
160213
VIDOK Sp. z o.o.
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z papieru i tektury
0,0000
8,6000
13,9000
1,0000
150110
160213
160214
NZOZ HELIOS
8171372646
831306945
Samodzielny Publiczny
Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Jedliczu
6842128643
370441890
180103
N85.12.Z
160213
180103
180110
PPHU DOMOSTAL
S.C. Janusz Domka,
Adam Moskal
8652234573
831206764
0,0600
0,0250
0,1000
0,0570
0,0100
0,2530
0,0000
154,0600
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
1,0200
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,7200
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,0300
120104
120114
120121
475
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0500
0,0200
0.02
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0750
0,0500
160107
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
120105
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne oleje hydrauliczne
109,8860
0,2000
150101
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
5,2130
150105
Opakowania wielomateriałowe
4,4100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
1,2750
130110
130205
160216
Fabryka 4x4 Serwis
Samochodów
Terenowych Paweł
Majka
6841963154
370998457
100101
120121
130208
150202
P.F."COBI" S.A.
8171410192
690434238
130113
140603
476
0,0750
0,0040
0,6000
0,1200
0,0600
0,0150
16,0000
2,0000
8,0350
160216
170405
Gabinet Weterynaryjny
"URTICA" Lek. Wet.
Michał Szustak
8671903348
180082834
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z
o.o. w PRZEMYŚLU
7950200728
650024129
180202
E40.30.A
100101
150110
477
6870006142
000659012
3 536,3000
0,0820
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte opony
3,9570
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0000
160103
O92.61.Z
0,0050
170405
200136
180006833
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
1,4390
170203
160214
8131032393
0,0250
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Tworzywa sztuczne
160213
Auto Karnas Karnas
Roman
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
130205
0,1400
0,0315
0,0380
38,7570
0,0555
0,3690
150110
Urząd Skarbowy w
Nisku
8652368718
831364983
160213
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
GAJEWSKA
ELŻBIETA
6841600919
370068511
180103
Katarzyna Bieńkowska
"Green-vet" Gabinet
Weterynaryjny
8652452838
180835498
180202
MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W
LUBACZOWIE
7930003769
650021533
190801
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
160213
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
PIOMAR
478
8181533884
690727220
180103
0,0000
0,0165
0,0105
0,0360
0,1100
17,2000
43,6000
1 382,0000
1,0700
366.00
479
KRZYSZTOF
MAJCHER
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
"POL-MAX"
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta
Siudym-Sołtysiak
8730000301
850046277
100115
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z
kotłów ze współspalania inne niż
wymienione w 10 01 14
1,0000
8651050523
830120530
180103
0,0690
MED-DENT Gabinety
Lekarskie Agnieszka
Jakubowicz
8132686406
691565847
180103
Szram Łoś Irena
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
7921010362
650168087
180103
EKO-BRYKIET Sp. zo.
o.
6861569199
371181675
100101
ZAKŁAD
MECHANICZNY
"TASTA" Sp.z o.o.
8651006597
830225682
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
DJ28.52.Z
120101
0,0120
0,0110
59,5600
109,0000
59,3000
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
150202
Przedsiębiorstwo
Usługowe ''EKOKAN"
Sp. z o. o.
KOSSOWSKI MAREK
- PRAKTYKA
LEKARSKA W
MIEJSCU WEZWANIA
9930278763
852540337
170405
8171053355
180114379
180103
POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETY
CZNE -WSCHÓD
SPÓŁKA AKCYJNA
GROJZ Zbigniew
Sitarz, Dariusz
Domarski Sp.j.
7962129663
670131536
160213
8130068093
690108243
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Szczepan
Chudzik
8171370386
690350731
MiDan Sp. z o.o.
6761004888
350716374
G51.51.Z
O90.02.Z
1,7000
11,3700
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0290
5,0000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
160103
Zużyte opony
0,7500
160107
Filtry olejowe
2,9860
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Żelazo i stal
0,0720
130205
130205
170405
480
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
0,0235
0,1650
31,8700
34,1500
Prywatny gabinet
lekarski Janusz Kalisz
7351487221
371019213
SACAR J.Cerna,
Z.Cerny Sp.J.
8651801165
830330858
0,0240
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4200
160113
Płyny hamulcowe
0,0130
160114
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Tworzywa sztuczne
0,0200
0,0750
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,2000
170405
Żelazo i stal
0,2900
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0420
180103
G50.10.B
130206
150110
160119
160213
160214
160216
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA
BOGUSŁAW NOWAK
481
6841434786
370070956
N85.13.Z
5,5700
0,0050
1,1500
1,0700
0,1350
0,0050
0,6130
"DACHLUX" ROMAN
KUMOR Sp.j.
NZOZ VITAL Lucyna
Pawlaczyk Poradnia
Gruźlicy i Chorób Płuc
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Małgorzata
Płotkowska
830194579
150104
Opakowania z metali
6,7180
8571054973
810164973
180103
0,0460
8131716246
690449688
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
3,3400
150101
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0180
150104
Opakowania z metali
0,0570
N85.13.Z
180102
180103
ZAKŁAD OPTYCZNY
ALICJA BRZUZAN,
IRENA STEPANIAK
S.C.
8161641501
180208933
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Stalowej Woli S.A.
8650003680
000617054
180103
I60.21.B
130208
130508
482
0,0000
0,0150
0,0060
2,5700
0,0480
0,4300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1000
160120
Szkło
0,2000
160213
0,0370
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170405
Żelazo i stal
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Odpady ulegające biodegradacji
150202
Urząd Miejski w
Boguchwale
8131473909
000536083
160214
170101
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA w
Przeworsku
7940002978
000489202
K70.32.Z
160213
170101
170504
200201
PPHU INOX-METAL
Dariusz Dybowski
BUTYŃSKI
SEBASTIAN EKOBUT
8721425805
6391756916
691740210
240927573
1,8100
27,9290
0,0940
0,1154
250,0000
0,0110
5,0000
5,0000
5,5000
0,3000
170402
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Aluminium
170405
Żelazo i stal
0,9900
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
1,5000
150110
130507
483
7,1130
2,7400
5,0000
DAT-SCHAUB
POLSKA SP. Z O.O.
9721018408
634218432
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
020281
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Skratki
190801
Przedsiębiorstwo
STALNEY Stanisław
Lenio
KROŚNIEŃSKIE HUTY
SZKŁA "KROSNO"
S.A. w upadłości
likwidacyjnej
6871218099
6840009294
370169382
004015122
F45.21.A
DI26.11.Z
80,7000
14,2400
0,1400
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0220
160113
Płyny hamulcowe
0,0220
160114
0,0930
160117
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
0,5840
160119
Tworzywa sztuczne
1,0840
160120
Szkło
0,4370
160122
Inne niewymienione elementy
0,9150
160199
Inne niewymienione odpady
1,6350
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4350
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
070213
Odpady tworzyw sztucznych
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
130205
080318
101112
484
0,7600
0,7020
22,2540
129,1000
43,8000
0,7200
0,1000
2 335,7000
101114
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,2000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Filtry olejowe
9,3610
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,4200
369,4000
170405
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
120101
130208
130508
160107
160213
160214
160216
160601
161106
170107
485
54,4000
Szlamy z polerowania i szlifowania
szkła inne niż wymienione w 10 11 13
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
40,0000
2,1000
11,4300
244,4000
3,5000
80,4000
0,2400
0,4000
0,1300
7,0000
786,6000
204,0000
1,1000
170409
0,2550
GABINET
STOMATOLOGICZNY
BARBARA
WNĘK-PIENIAK
7811091419
831105193
180103
Firma Produkcyjno Usługowo - Handlowa
CZAJEN Krzysztof
Czaja
AKOR Adam Kuchta
8171004262
690243194
150101
6851445107
370417680
170402
Aluminium
170405
Żelazo i stal
170604
6,4200
160103
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0000
160119
Tworzywa sztuczne
0,0330
NZOZ
"STOMATECH"s.c.
8132936286
690429993
AUTO KRZYSZTOF
Ledniowski Krzysztof
8131238284
690047234
F45.21.A
180103
G50.20.A
140603
150110
150203
486
0,5850
Odpady metali zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
0,0225
0,0200
13,2480
0,0220
0,1150
0,0000
0,0260
0,0050
NZOZ "Sanitas" Paweł
Pakla
8133284153
180472618
180103
O-I Jarosław Centrum
Serwisowe Maszyn Sp.
z o.o.
7922241690
180440363
130502
130507
150202
170407
200301
AHC POLSKA Sp.z
o.o
8672139866
180152552
DJ28.51.Z
110105
130205
150102
150110
150202
160213
487
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,0560
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Mieszaniny metali
25,3700
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Kwasy trawiące
2,0000
1,8280
2,5000
23,2200
59,7500
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1,3600
0,1200
1,6500
0,0050
0,0030
150101
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0180
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,5600
160506
"Ubój i Przetwórstwo
Mięsa" Władysław
Giża
PRZYCHODNIA
MOLMEDIC
PRAKTYKA
LEKARSKA BMM
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
BLUXCOSMETICS Sp.
z o.o.
8721022527
850077929
DA15.11.Z
100101
0,0350
180806002
180103
8130335660
690024173
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2400
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0930
200301
488
0,0150
8672236641
160216
Gabinet Chirurgii
Szczekowo -Twarzowej
i Chirurgii
Stomatologicznej dr
med. Bogumił
Lewandowski
0,2200
8131048023
690069307
180103
16,4800
0,0100
120,5000
0,0500
APTEKA RODZINNA
S.C. SZEWC
DOMINIK,WITEK
AGNIESZKA
UTC CCS
Manufacturing Polska
Sp. z o. o.
8652443348
180152919
5241027606
011260630
DK29.24.A
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0180
070213
Odpady tworzyw sztucznych
8,4000
070299
Inne niewymienione odpady
2,9000
080111
0,4700
120102
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Wody popłuczne zawierające
substancje niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120110
Syntetyczne oleje z obróbki metali
0,0800
120113
Odpady spawalnicze
0,1000
130206
0,6610
150101
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Opakowania z papieru i tektury
77,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
13,6000
150103
Opakowania z drewna
10,6000
150104
Opakowania z metali
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
080318
110111
150202
160213
489
0,1000
173,7080
0,3000
380,2000
1,1760
7,6390
0,0550
160214
170401
170402
Aluminium
1,1000
190904
Zużyty węgiel aktywny
0,4000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,2500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9000
030105
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
115,7200
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,1000
160304
161001
161002
Grupa Albatros Sp. z
o.o.
ZAKŁAD
USŁUGOWO-PRODUK
CYJNO-HANDLOWY
STANISŁAW CIUBA
490
8722310837
8191026166
180287364
690030682
0,1000
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Uwodnione odpady ciekłe zawierające
substancje niebezpieczne
Uwodnione odpady ciekłe inne niż
wymienione w 16 10 01
Miedź, brąz, mosiądz
Indywidualna Praktyka
Lekarska w miejscu
wezwania Katarzyna
Kopeć-Gajek
8171838642
180364923
180103
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno Lek.
Med. Marek Kania
8161119147
650949755
180103
36,0000
151,1290
7.56
2,0000
0.10
2,9000
0,0060
0,0500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,1800
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0990
7952178565
650971967
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poradnia Stomatologii i
Protetyki
"EURO-DENT" Barbara
Woś
7951205596
650226620
180103
Info-Projekt IT Sp. z o.
o.
8133563203
180361439
160216
SKRZYPEK EWA
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNEJ
7921290806
650896504
180103
PPHU ASFOL Adam
Szajer
8150007775
690208424
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ARTMED" ARTUR
SIWIEC
491
0,0640
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
NZOZ „OPTIMA" Sp. z
o. o.
6842190398
370477735
DH25.21.Z
0,1230
0,0128
0,0120
6,3000
NZOZ
"OTOLARYNGOLOG"
8171372847
830444326
180103
URSZULA
NASPIŃSKA
Indywidualna Praktyka
Lekarska
7921357870
650897863
180103
850333315
100101
CEGIELNIA
PODBORZE Miękoś
Urszula, Miękoś Jan,
Miękiś Roman
Podborze
101208
492
23,0000
20,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0100
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Metale żelazne
0,0100
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,2630
160117
830463022
0,0120
150101
150203
8651530619
0,0490
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
130110
Powiatowy Urząd
Pracy w Stalowej Woli
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
080318
0,0100
0,0200
0,2500
0,0500
160213
160214
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Nisko
8651668335
830297888
180103
MARMA-PLAST II Sp.
z o.o. Spółka
Komandytowa
8671972349
831200900
070213
830005443
DK29.52.A
0,0660
55,3350
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,6540
150103
Opakowania z drewna
0,0200
150104
Opakowania z metali
0,1000
150203
0,0200
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0020
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
0,0460
070108
080112
493
0,1300
0,0030
130205
8650004194
0,0220
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
080318
Huta Stalowa Wola
-HSW S.A.
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,1000
0,8700
0,1000
0,0940
2,1000
080113
090101
090104
110113
120101
120102
1,5500
Odpady z odtłuszczania zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,2270
0,2200
0,2400
683,6000
8,4000
5,0000
150101
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,4000
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
3,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0300
120103
120109
120114
120121
130205
140603
494
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
4,4400
2,8000
1,7000
1,3900
0,4930
5,8000
35,7000
2.24
3,5000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,3000
160119
Tworzywa sztuczne
0,7000
160213
1,6640
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Drewno
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
2,1000
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,4000
150202
150203
160215
160216
170101
190814
200301
WOBI-STAL Sp.z o. o.
180291897
120102
120121
495
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,9000
1,6000
0,1500
4,9000
30,4000
40,7000
800,8000
5,1000
159,3000
136,3500
0,2500
4.60
150202
170405
AL-Stal Sp. z o.o.
Rzeszów
496
8133240500
691561980
0,1000
510,5300
0,0068
170402
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Aluminium
170405
Żelazo i stal
7,6800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0380
0,0180
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0070
160216
Szczygielski Tomasz
NZOZ HEX
8512728861
180436373
180103
Apteka Leków
Gotowych
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Teresa
Sabat
6841407341
370355848
180109
8651107335
830399933
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGO
WE "SBS" S.C.
DANIEL
BOLANOWSKI,
TOMASZ SMUSZ
BOLANOWSKI,SMUS
Z
6842358780
371171406
N85.14.C
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Żelazo i stal
180103
2,0200
0,0090
0,5600
0,0100
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7560
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Wodne ciecze myjące
0,0150
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI - (LESZEK
GLIWSKI)
6881004968
370185790
180103
INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
GRZEGORZ
STABRYŁA
6871410218
371011973
180103
Firma
Handlowo-Budowlana
Janik Sp. z o.o
8161529632
691533913
DUL MAR S.J.
8172015925
180114712
120101
120103
120301
0,6440
27,0710
0,7340
0,5200
0,2300
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0450
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0000
130110
160213
160214
497
0,0360
0,5080
0,0030
0,0000
0.00
498
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,6760
170405
Żelazo i stal
9,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0160
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nieprzydatne do
spożycia i przetwórstwa
0,0480
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7000
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Marta
Doraczyńska - Machaj
7951585162
650941529
180103
Gabinet
Stomatologiczny A&J
DENTAL Agata
Jasińska
7122972742
061387106
180103
"EURO-MED” Gabinet
Fizjoterapii Maciej
Niżański
NZOZ Przychodnia
Lekarska "Życie" s.c.
8133287080
180492532
180104
7941612182
651419580
180103
Piekarnia HENPOL
s.c. Zdzisław
Maliczowski, Barbara
Maliczowska
8131022897
690351682
020601
0,0125
0,0080
6,1000
NZOZ "MaGa"
Poradnia Lekarska
POZ
8722273266
180156685
Gospodarstwo
Ogrodnicze EKO-III
Agnieszka Bogdan
8172058225
180269604
N85.12.Z
180103
020103
55,0000
020183
Odpady z upraw hydroponicznych
14,7000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,9600
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0600
200102
Szkło
3,1000
PRYWATNY GABINET
OKULISTYCZNY
LEK.MED. IRENA
HUBERT
GABINET
STOMATOLOGICZNY
KOŻUSZEK-SIDOR
HALINA
8131294578
690393500
180104
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0005
8161005969
690446773
180103
0,0150
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Andrzej
Warias
8171786589
830433392
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Inne niewymienione odpady
0,0130
DA15.13.B
020202
020203
020299
0,4700
45,0400
0,0340
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0120
100101
499
0,0940
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
0,0100
150203
190809
Prywatny Gabinet
Specjalistyczny
lek.med. Dariusz
Sobieraj
6841086173
370344320
180103
NZOZ „BIOSMED”
8131616071
180146480
180103
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska Gabinet Lekarski
Lesław Zoła
6851525148
370055253
180103
POLSKIE
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM KOŁO
W JAROSŁAWIU
7921019877
650886776
160214
160216
170204
500
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
0,0080
0,0200
0,0340
0,0020
0,0260
360,0000
0,0150
1,1360
EKO-TECH Sp. z o.o.
PPHU POM Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Folii
"Efekt-Plus" Sp. zo.o.
8160002957
8133193433
170405
Żelazo i stal
4,4190
180103
0,0420
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
17,0900
070213
Odpady tworzyw sztucznych
72,4070
130205
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
30,3200
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
72,8290
150104
Opakowania z metali
0,0030
160115
4,2200
170401
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
0,1090
170405
Żelazo i stal
200140
Metale
192814498
160708
690261938
130205
691533340
160213
160214
501
1,0000
0,2250
0,1540
0,6280
0,1860
0,1250
0,0140
23,5410
0,5000
0.03
Zakład Betoniarski
ZOF-BET Zofia i
Bolesław Puterla Sp. j.
w Świlczy
8132908870
690583323
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,5300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0500
150202
0,0450
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0600
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0010
150203
Firma HandlowoUsługowa "ORIMED"
Jacek Rusin
Reno Dach Prync
Spółka Jawna
8131040300
690067633
180104
6860002088
370071594
170107
170380
170604
502
GABINET
STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA
WAWRZONEK-TĘCZA
8191102737
690487476
EBA Sp. z o.o.
6842512123
180260030
180103
DJ28.75.B
080201
0,0600
1,6000
0,0629
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Odpadowa papa
35,0000
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady proszków powlekających
1,0000
21,7000
0,0600
10,0000
Alkalia trawiące
110109
150101
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż
wymienione w 11 01 09
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,3000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0090
110110
120101
120103
120109
120121
130208
150202
160213
160214
170405
170604
503
13,6600
110107
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
0,9600
0.29
4,9000
1.47
45,9000
2,0000
0,0900
0,2000
0,1600
8,0000
0,3690
18,6670
0,1000
35,5000
0,1000
180103
504
Gabinet Lekarski
Bartosz Korczowski
8131420557
180252800
180103
Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuń
czy SPZOZ w Stalowej
Woli
8652158501
830466262
Lecznica Dla Zwierząt
"ADA" Lek. Med. Wet.
Andrzej Fedaczyński
7951092146
650501049
180202
KINGA RAMUT
SALON
KOSMETYCZNY
"KINGA"
6842344625
180639900
180103
N85.14.C
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0010
0,0010
0,3040
0,0680
0,0020
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA
POLSKIEGO
SANATORIUM
UZDROWISKOWE
"PIAST"
6840012020
010393256
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,1470
168101
Odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Metale
0,0020
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
180103
180106
200140
Ośrodek
Wypoczynkowy
Arłamów S.A
6891093258
370333500
160214
160604
DENTIMED
Specjalistyczne
Gabinety Lekarskie
Gabinet Internystyczny
505
8651390199
831365712
180103
0,0290
0,0010
0,0060
0,0020
0,0010
0,0070
6341980422
277573600
180103
P.DUSSMANN"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5260028535
010259888
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0120
52,8000
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ ALINA
WALAWENDER
7921267167
650260539
180103
Szkoła Podstawowa
im. Króla Jana III
Sobieskiego w
Kańczudze
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologi
czna w Leżajsku
7941105551
000601828
160216
8161454176
690462447
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1200
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
Opakowania z papieru i tektury
2,2500
180109
ZPOM "AGRO-FRUCT"
Aneta GAZDA Zakład
Pracy Chronionej
8191425127
370451517
DA15.33.A
020380
150101
506
0,1330
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
LEKARSKA
GRZEGORZ
KARCZMARCZYK
0,0010
0,0020
0,6300
Apteka Prywatna mgr
Wieńczysław Szwed
Firma Handlowo Usługowa Stacja Paliw
Józef Smołucha
Zakład Metalowo Usługowo Produkcyjny Aneta i
Mirosław Głowa
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3300
150104
Opakowania z metali
0,4000
150107
Opakowania ze szkła
0,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0040
0,0000
650118132
180109
8721411571
850443498
160213
690537435
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
150104
Opakowania z metali
0,0460
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0510
160216
170405
PHUP "SDS" Sp. z
o.o.
507
0,0270
7931000218
8171975304
180004366
G51.57.Z
0,0200
0,0005
23,3000
0,0020
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,6000
170402
Aluminium
4,1000
170403
Ołów
0,8000
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
2,5000
191202
Metale żelazne
9,4000
160216
0,0860
481,0000
Gabinet
Stomatologiczny
"ESTETICA" Katarzyna
Jasińska
5381711573
180176274
180103
Praktyka
Stomatologiczna Reiss
Marzena
6871055591
370251681
N85.13.Z
180103
ZAKŁADY
PORCELANY
ELEKTROTECHNICZN
EJ "ZAPEL" S.A.
8130335803
690031084
DI26.23.Z
030105
070217
0,0700
0,4200
16,5750
3,0800
150101
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Odpady z przygotowania mas
wsadowych do obróbki termicznej
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,0600
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,0520
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
2,5350
101201
101208
130205
508
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
438,4000
2 286,8300
1,1000
2,2000
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
2,0440
0,3200
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
niemetalurgicznych inne niż
wymienione w 16 11 05
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
0,1250
170380
Odpadowa papa
1,4040
170405
Żelazo i stal
170604
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Papier i tektura
0,2500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady powstające przy płukaniu i
oczyszczaniu kopalin inne niż
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
0,0120
150203
160103
160213
160214
160216
161106
170107
191201
509
Specjalistyczny
Okulistyczny Gabinet
Lekarski Marta
Dąbrowska - Cios
8721163794
850067724
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o.
6851949581
370441559
180103
F45.23.A
010412
0,9260
0,0520
0,0300
27,3000
156,0000
0,0440
81,9240
1,8400
300,0000
0,1600
160103
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,4100
160111
Okładziny hamulcowe zawierające
azbest
Niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,
16 01 13 i 16 01 14
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1800
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0010
080111
120101
120103
130205
150202
160121
160213
160215
160601
DIMENSA ARKADIUSZ
ŚLĘZAK
8672021685
180558780
080318
160216
510
0,2000
0,0200
1,2600
0,2200
0,2000
0,1800
0,0040
0,0650
0,3000
0,0002
Prywatny Gabinet
Lekarski - Zbigniew
Kochanowski
Specjalista Chorób
Wewnętrznych,
Specjalista Kardiolog
8721082759
850491758
C+N Polska Sp. z o. o.
6842190470
370477149
180103
DH25.24.Z
070213
080111
370185814
6,1350
150101
Opakowania z papieru i tektury
4,2450
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady zawierające rtęć
1,8680
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0470
060404
180103
511
263,4150
110107
150202
6841031723
0,0070
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Alkalia trawiące
080113
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"NASZE ZDROWIE"
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
27,8360
0,1700
0,1420
0,0010
ZAKŁAD WYROBÓW
GUMOWYCH
MACHAŁA JAN
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE
,,KIEŁKOWIANKA"
WALDEMAR
KWAŚNIOWSKI
8171002151
690196247
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
0,1100
8171224153
830433920
020380
Wytłoki, osady i inne odpady z
przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81)
0,6000
020399
Inne niewymienione odpady
0,4000
020680
0,0950
150101
Nieprzydatne do wykorzystania
tłuszcze spożywcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1400
160213
0,0020
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,0000
160213
0,0100
170405
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
070108
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione w 07 02 16
Ziemia bieląca z rafinacji oleju
370000200
PRZEDSIĘBIORSTWO
PROD-HANDL-USŁUG
OWE "EXTRANS"
inż.R.Dyrkacz i s-ka
sp.j
"PLASTBUD" Sp. z
o.o.
8722123816
691670320
DG24.30.Z
070217
070680
080111
080116
512
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
1,3500
4,0000
60,0000
3,0000
61,6810
1,2500
3,5680
0,3200
11,9850
0,0600
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
8,8610
150104
Opakowania z metali
0,5530
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
2,8760
3,9560
170180
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Odpady inne niż wymienione w 16 81
01
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
130208
130508
150202
160103
160303
160306
160506
168102
FIRMA "ELBA" ELŻBIETA MITAŁ
Podkarpackie Centrum
Handlowe AGROHURT
S.A.
3,9930
1,5660
0,0300
16,7000
0,3580
72,4900
0,3450
8161116048
690492550
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0190
8131015130
690330131
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0100
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
2,5000
170405
190814
513
2,3000
0,6400
514
CLINIC VITA Sp. zo.o.
Sp. K.
8133643072
180651025
180103
PIECHOTA ANNA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
8671173683
830409034
180103
Urszula Paczkowska
Zakład Leczniczy
ULA-MED
6891034882
370455478
180103
ZOFIA ALEKSANDRA
MILARSKA
8671462542
830399198
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Anna
Bojarczuk-Smolińska
8651047596
830311690
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0800
0,0690
0,0020
0,0060
0,0300
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Ewa
Bronikowska
8721036541
850094129
180103
Gabinet
Ginekologiczno-Polożni
czy Maria Madoń
8651662516
830452596
180103
ALMA MARKET S.A.
6760016731
350511695
G52.12.Z
150101
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,8000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
3,6600
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Oleje i tłuszcze jadalne
4,9200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,0050
020203
200125
NZOZ "ZORZA"
LUCYNA
ANUSZEWSKA-JEMIO
ŁO
8171426879
180074993
SPÓŁDZIELNIA
NIEWIDOMYCH
START
7950200059
000455344
180103
DL31.30.Z
120104
120105
515
0,0150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
Opakowania z papieru i tektury
0,0330
12,0590
18,1900
0,5900
0,0280
17,3500
120199
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne niewymienione odpady
150101
Opakowania z papieru i tektury
2,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
0,3540
0,0200
150101
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3750
150107
Opakowania ze szkła
0,0430
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,1920
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
0,0400
160213
180103
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki
000514348
080318
130502
150203
160103
160211
160213
160214
160216
160306
516
0,0240
0,0350
4,0000
4,1570
7,7250
0,2420
0,6075
1,6230
0,0160
4,0900
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2388
0,0001
160605
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne baterie i akumulatory
170203
Tworzywa sztuczne
0,1560
170405
Żelazo i stal
1,6790
170904
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0840
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z czyszczenia ulic i placów
0,4000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania z papieru i tektury
0,0090
160506
160601
160604
180103
191201
200301
200303
NZOZ "Remedium
Plus" Dominik
Godlewski
5261584480
180014790
180103
TURBO-REG Andrzej
Kapinos
8171668246
831357948
140603
150101
517
0,0200
0,0006
0,0110
1,4050
0,0800
0,0400
0,0250
0,0300
170401
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Miedź, brąz, mosiądz
170405
Żelazo i stal
1,6930
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0130
191201
Papier i tektura
0,0750
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Osady z dna zbiorników
0,0120
150202
Apteka "Pod
Modrzewiami"
Magdalena
Rymanowska Miłek
8171224443
831351578
Sabina Szumska
Gabinet Weterynaryjny
8982165102
180932215
RAF-EKOLOGIA SP. Z
O.O.
6842198750
370484149
O90.02.Z
050103
130205
130802
150202
150203
160303
160708
518
0,0620
19,1600
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne emulsje
0,6000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady zawierające ropę naftową lub
jej produkty
0,6000
1,9200
154,7600
0,8300
138,5000
110.80
160709
170405
190107
190111
190813
200301
Gabinet
Dermatologiczny lek.
med. Nycek-Jer Jolanta
8171370593
Areszt Śledczy w
Nisku
690523315
180103
000321075
160213
160214
160601
180103
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Ortopedia i
Traumatologia D.
Hudzik
519
7381403625
291870267
180103
Odpady zawierające inne substancje
niebezpieczne
Żelazo i stal
244,7400
Odpady stałe z oczyszczania gazów
odlotowych
Żużle i popioły paleniskowe
zawierające substancje niebezpieczne
Szlamy zawierające substancje
niebezpieczne z innego niż biologiczne
oczyszczania ścieków przemysłowych
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
137,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
31,8400
870,0000
1,8200
3,2600
0,0060
0,0880
0,1400
0,0130
0,0130
0,0020
Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej
5222838321
140886771
I63.23.D
160213
160601
160602
520
"PODKARPACKI
OŚRODEK
PULMONOLOGII I
ALERGOLOGII PROF.
ANDRZEJA M.FALA"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
NZOZ DENTUS
Monika Horak
8133616572
180548132
180103
7951247583
812619260
180103
Księżycowe Day SPA
s.c. iwona Kubica i
Jakub Kubica
8652549377
180700232
180103
Lek.med. Krzysztof
Paśko
8651039220
831312727
180103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0360
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0020
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0800
0,0210
0,0580
0,0080
0,0080
0,0240
180110
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
190801
Skratki
2,9000
190802
Zawartość piaskowników
3,3000
NZOZ "WZROK-MED"
8171370311
831220570
180103
Przychodnia
Weterynaryjna lek,
wet. Andrzej Zielonko
8721029558
850077680
180202
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Senczak
6851359773
370826450
NZOZ Przychodniz
Lekarsko Stomatologiczna
"Sternberg - Med"
8131077094
690235361
N85.13.Z
180103
180102
180103
Zakład Usług
Komunalnych Sp. z
o.o. w Cieszanowie
521
7931552260
180083006
H55.51.Z
0,0360
0,0240
0,0001
0,0500
0,0001
METRO Properties
Services Sp. z o.o.
7010340439
146101334
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,4390
0,0620
020106
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odchody zwierzęce
415,7900
020182
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
1,7600
030182
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
1,5700
0,4940
070213
Inne pozostałości podestylacyjne i
poreakcyjne
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
3,6900
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,0300
150105
Opakowania wielomateriałowe
0,2950
160213
160214
Urząd Miejski w
Tyczynie
8131013906
000530502
Powiatowy Inspektoriat
Weterynarii w Łańcucie
8151646922
691770530
L75.11.Z
160216
180106
180109
180202
Rafał Dzień
8151477402
180834040
150110
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Stanisław Kolak
POLIMARKY Sp.
zo.o.o
522
8133680156
850284373
160601
181014616
070208
0,4820
0,0300
0,0410
0,0030
0,0020
0,5700
60,2490
0,0060
150101
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5500
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0240
150110
PPH GRAN-PIK Piotr
Wójtowicz
6861474122
180963641
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
LEK. WET. JERZY
KOPEĆ
8171106442
831313520
PPH
"TRANSSYSTEM"
S.A.
8150003317
690023050
DJ28.11.B
080111
120102
120109
120121
150102
150110
150202
150203
160103
523
1,8800
18,8370
42,5000
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
1,4960
0,5700
0,8270
1,2840
0,4120
0,1590
0,0000
170202
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
0,1500
170405
Żelazo i stal
200101
Papier i tektura
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady zawierające rtęć
160213
160214
160216
168001
"FROTON" Danuta
Frodyma
7941041199
180998444
160216
NZOZ DENTECH
Centrum Stomatologii
8151134300
690712016
090101
180103
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Przeworsku
7941527016
000304510
N85.11.Z
060404
090101
090104
130208
150101
524
0,0000
0,0330
0,0000
0,1280
317,9090
3,7600
50,4000
0,0150
0,2100
0,0130
0,0120
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
0,1500
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
0,0490
0,1500
0,8570
160213
160601
160602
170407
180102
180103
180104
190801
190805
200301
525
Fizjo-Med Łukasz
Woźnica
9222616924
180510773
180103
Specjalistyczny
Gabinet
Stomatologiczny
lek.dent. Grzegorz
Porębski
8651734500
830363013
180103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0490
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Mieszaniny metali
0,0160
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Skratki
0,6120
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0320
1,5300
41,6010
14,5910
1,0610
100,0000
347,1500
0,0040
0,0360
2.56
0,0370
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,2000
101003
Zgary i żużle odlewnicze
63,2800
120101
21,9600
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
0,1250
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
stom. Jolanta Moskal
8141064199
690577251
180103
Cegielnia Polowa Jan i
Stanisław Zawolski
8670006196
830339233
130208
IWAMET Sp. z o. o.
8652362199
932902830
DJ28.52.Z
120103
120109
160117
526
830168694
83,9580
1,1900
1,8000
67,4800
0,0040
160601
170405
Żelazo i stal
4,7700
160216
8651002429
0,0010
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160213
ZAKŁAD OBSŁUGI
TECHNICZNEJ
"TECH-PLAST"
MOLAWKA JANUSZ
0,0250
0,0030
0,0150
650215303
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"SEGPOL" Zofia Segiet
6,4000
030199
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
070213
Odpady tworzyw sztucznych
6,3100
080409
0,0270
150101
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,6800
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0050
0,0120
170405
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,5200
080111
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,5280
030105
080410
170405
650937090
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Lek.
Stom. Stanisława
Mazurkiewicz
KAM SERWIS
Sylwester Jarosz
MAZUR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
STAL-SYSTEMS S.A.
8641573656
180419080
5591975999
340362240
5170203992
180203485
180103
DJ28.62.Z
DH25.11.Z
100101
120101
120102
527
0,3800
0,0600
3,8400
2,3800
0,4000
0,6000
0,6500
540,0000
120113
Odpady spawalnicze
0,4600
120121
0,3010
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2700
150104
Opakowania z metali
0,6100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0530
0,0030
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Drewno
170405
Żelazo i stal
122,6800
170405
Żelazo i stal
1,0300
130205
150202
150203
160103
160213
160216
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe AmTech Sp.
z o.o.
528
8171005149
690339681
F45.21.A
0,0150
0,5300
0,2360
0,0250
0,4270
0,0620
0,4100
6871088633
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ
DARIUSZ TRZCINIECKI
7951849750
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Małgorzata Misiewicz
370315820
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,2000
650043003
180103
0,0070
8651742439
180227818
160303
8130335772
690022547
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5000
170202
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Szkło
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0980
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0230
Klęk Marcin Pracownia
Protetyczna Mar-Dent
ZETO - Rzeszów Sp. z
o.o.
K72.30.Z
150102
160211
160213
160214
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CENTRUM
MEDYCZNE PULS
S.C. MICHAŁ SZEWC,
WŁODZIMIERZ
KOSTRZEWA
529
8672215768
180598526
0,1130
0,0600
0,1200
0,2000
0,6000
Indywidualana
Praktyka Położnej
Lucyna Chomiak
FABRYKA ARMATUR
"JAFAR" SPÓŁKA
AKCYJNA W JAŚLE
8151151184
180841889
180103
370195988
100903
100906
0,0040
421,1000
9,2100
100999
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 09 09
Inne niewymienione odpady
101003
Zgary i żużle odlewnicze
0,4940
101006
Rdzenie i formy odlewnicze przed
procesem odlewania inne niż
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3500
100908
100910
101008
120101
120121
150102
150110
150111
530
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle odlewnicze
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
756,6000
16,6700
150,0000
24,4000
107,1900
0,3420
0,0600
0,1800
0,0450
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,3500
0,0220
170201
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Drewno
170405
Żelazo i stal
2,3600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpady tworzyw sztucznych
0,0060
150202
150203
160103
160213
161104
Prywatny Gabinet
Dermatologiczny lek.
med. Marta Zając
8161007129
690448795
PASS-POL Sp. z o.o.
6870005415
004013494
DH25.13.Z
070103
070213
070280
080409
080499
120101
531
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Inne niewymienione odpady
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,2300
0,0600
20,7500
17,7000
0,1790
10,9000
362,2000
0,0600
2,6270
0,4850
130205
150101
75,4400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
19,8700
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
150202
160117
12,5500
7,1000
0,0420
160601
170402
Aluminium
1,6150
170405
Żelazo i stal
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0160
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0800
170405
Żelazo i stal
0,2900
160216
532
0,1860
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160213
Terenowe Usługi
Weterynaryjne Lekarz
Weterynarii Janusz
Filip
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC
CHŁOPSKA w
Komańczy
0,6200
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
8151020192
690685220
180102
6870005622
000382852
100101
0,2450
0,0000
10,2000
2,0000
Praktyka położnej
środowiskowo rodzinnej Janina
Czarny
8131144784
180429120
"RES-DENTAL"
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
8131197875
690442628
APS Sp. z o. o.
6612211406
260013509
180103
N85.13.Z
180103
020102
180201
Gabinet
Stomatologiczny Beata
Jakóbska
7951081734
650183460
"FALLKLANDY"
Stanisław i Edward Fal
Spółka Jawna
6871763520
371103698
180103
DD20.51.Z
030105
100103
130208
150110
533
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0040
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,3600
0,0590
4,5800
0,0360
5 405,2300
0,0990
0,0300
0,0190
0,0100
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0140
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0200
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
0,0500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0360
150202
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w
Tarnobrzegu
8671819168
830366490
160107
534
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta Ćwikła
8651037907
830119900
N85.13.Z
180103
Gabinet
Stomatologiczny Maria
Matczyńska
6871416681
370300971
180103
Ewa Rak Praktyka
Stomatologiczna
6772278483
180659179
180103
0,1290
0,1500
0,0440
0,0140
PRYWATNY GABINET
LEKARSKI BM
Sarzyńscy s.c.
8652426025
180093996
180103
Prywatny Gabinet
Dentystyczny, lek.dent
Katarzyna
Wawro-Frączek
6852298217
180787925
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAJEWSKA
WIOLETTA
8171399355
690444917
180103
Marcin Jaszczyszyn
BIOBIT Komputery,
Domowe Systemy
Alarmowe
"Medicsan" Sp. z o. o.
7952054805
650944249
160214
6871956503
180808136
180103
650044066
180103
Alicja Blusiewicz
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
535
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0630
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,2370
0,0070
0,0170
0,0300
0,0130
536
0,0320
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150103
Opakowania z drewna
0,0600
170203
Tworzywa sztuczne
0,6540
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Urobek z pogłębiania zawierający lub
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
0,0449
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0290
Dubident Prywatny
Gabinet
Stomatologiczny
Wojciech Dubiel
8133064196
180824224
180103
BDS INSTAL Sp. z o.o.
Sp. K.
5170240622
180290113
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO-LECZNI
CZY "OSTOJA" W
PODEMSZCZYŹNIE
WACŁAW REJMAN
7951011685
650226531
180103
Zakład
Produkcyjno-Usługowy
Urządzeń Sanitarnych i
Gazowych
"PROMONT"J.Kaczor
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "ADAM
I EWA" SOKOLNIKI
6850001118
004010544
170505
8671601110
830400435
180103
"DENTINOX" Gabinet
Stomatologiczny
Jadwiga Wszołek
8181265745
690511973
180103
0,0300
2,1180
0,0950
0,0240
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0600
150202
0,0600
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,1390
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0050
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1300
GABINET
STOMATOLOGICZNY
MAŁGORZATA
FRANKÓW-CZEKAJ
6841316420
370088270
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski i
Ginekologiczny
Tomasz Klar
8171028707
831201376
180103
F.H.U SMARPOL
Grzegorz Salamon
8191420006
180026310
G50.30.A
130205
130208
"MEDICARE" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
537
9542184194
273701432
0,0140
2,8800
2,9000
0,1400
1,6230
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Położni
czy
8151166346
690467798
180103
"PREMA" SPÓŁKA
AKCYJNA
5251551237
012195247
160103
160216
0,0600
0,1000
0,1000
NZOZ "DENTES"
P.Bandasiewicz s.j.
8652459846
180221023
180103
0TRUST Bogusław
Babuśka
6850008787
370400610
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,2600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0120
Studio Urody
Magdalena Cienki
7922003714
180917581
180103
URZĄD GMINY
NIEBYLEC
8191030009
000538857
160213
690690378
180103
Dom Pomocy
Społecznej im. Jana
Pawła II
538
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte opony
0,0720
2,9600
0,1670
0,2170
Wiesława Lesik Leśniak L-MED
Kołaczyce Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
6851073924
370217075
N85.12.Z
180103
PPUH "BONUS" Sp. z
o. o.
2220009659
008134438
030105
MARPOL-TRANS M.
Kubit TRANSPORT,
SPEDYCJA,
AUTONAPRAWA
6841531911
370503250
130205
130206
130701
8171001789
690314238
DK29.13.Z
115,6200
23,3100
3,5300
0,1600
0,2100
160103
160107
Filtry olejowe
0,2600
160110
0,0180
160113
Elementy wybuchowe (np. poduszki
powietrzne)
Płyny hamulcowe
160117
Metale żelazne
0,5000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
0,0080
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
3,0730
120101
120102
120103
120104
539
0,1720
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
150202
Zakład RPOL Roman
Polit
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Olej opałowy i olej napędowy
3,0000
0,0160
1,4110
0,1420
0,3120
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2890
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3820
170402
Aluminium
0,0730
170405
Żelazo i stal
0,4660
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0600
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0100
NZOZ GAB MED
8151613762
691572882
180103
MEDICODENTAL
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Anna Skowron
8171034234
690445101
180103
"METYANEX"
Przedsiębiorstwo
Produkcy
Handlowo-Usługowe
Jan Przygoda
8170008536
690161912
DJ28.75.B
120101
120107
120109
120114
150202
540
0,0220
0,2000
0,0100
0,0020
0,0050
0.00
Gabinet
Stomatologiczno-Chirur
giczny Katarzyna
Pawłowska
6871570100
180470520
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Markowej
8151485330
690515876
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
0,0300
69,0000
150101
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1000
150104
Opakowania z metali
3,0000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,9090
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0010
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
4,0400
180103
O90.02.Z
190801
190805
SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
STANISŁAW KUCZA
6841465640
370214697
PROMIS P. Misiura
SP. J.
8151612596
691570512
N85.12.Z
180103
130208
160601
160604
170101
170405
170904
541
4,7400
0,0150
0,0100
0,2300
0,0700
6,5000
0,4000
24.00
Zakład Usług
Energetycznych
WOD-REM Sp. z o.o.
8161439455
690568950
E41.00.B
020705
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
0,2000
070101
Wody popłuczne i ługi macierzyste
0,1000
080111
0,0320
150101
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0840
160103
Zużyte opony
0,0360
160602
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
0,0015
Emulsje olejowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0050
130501
160604
170904
Zakład Wyrobów
Metalowych Inż.
Wacław Baran
7950006558
650054863
120101
130105
130205
150110
150202
542
2,4800
0,0720
0,0190
0,0860
1,0000
0,0050
0,0030
0,0200
0.04
0,0010
130802
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Inne emulsje
160103
Zużyte opony
3,2000
160107
Filtry olejowe
0,0400
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
2,7000
0,5000
160213
SURET Sp. z o.o.
8722088646
691547192
DL31.62.B
130208
0,7600
GABINET
KOSMETYCZNY
"BEAUTY SECRET"
ANNA BRZOZOWSKA
8161348735
180750810
180103
Przedsiębiorswto
Handlowo-Usługowe
E.Michalik "MICHALIK"
7920000692
650004629
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
150107
Opakowania ze szkła
0,9600
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
0,0300
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
1,4000
Anna Głuszko Gabinet
Stomatologiczny
7951258954
650043641
Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny
6861441430
000304473
180103
N85.11.Z
080317
090101
543
0,5200
0,8000
0,0270
0,0800
090104
Roztwory utrwalaczy
1,1600
090107
0,0000
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,2610
150107
Opakowania ze szkła
0,2200
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
0,6570
0,0000
160601
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Baterie i akumulatory ołowiowe
170407
Mieszaniny metali
4,4790
180102
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
2,7960
130208
160103
160104
160213
160214
180103
180104
180106
544
0,0100
3,9780
0,0000
0,0220
0,0800
0,0000
68,8500
0,0200
1,9390
P.P.H i U."H-GAZ"
M.Haliniak, W.Haliniak
Sp.j
8130014476
690061180
F45.33.C
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200301
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady zawierające siarkę
135,4540
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne niewymienione odpady
0,2040
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
2,4010
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady spawalnicze
0,0210
0,0910
150101
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,4270
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0800
050702
080111
080318
080499
120101
120102
120103
120113
120117
120121
130206
130208
150202
545
5,7060
180108
0,0010
0,0100
0,0050
2,2320
0,1370
0,0170
0,0010
0,0030
0,9150
0,0760
150203
160213
160214
170405
170604
170903
FABRYKA MEBLI
"MEBLO-SYSTEM"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5170018697
691680360
030105
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE
"JAREXS" SP.Z O. O.
546
6910204607
690037448
004040858
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Inne odpady z budowy, remontów i
demontażu (w tym odpady zmieszane)
zawierające substancje niebezpieczne
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,4300
0,0070
0,0070
3,3940
0,3200
12,0000
0,0100
170203
170405
Żelazo i stal
0,0800
120301
Wodne ciecze myjące
4,4900
160213
8311010167
0,1260
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
150203
Zakład automatyki,
ogrzewania i
klimatyzacji
"JAN-GAZ"
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
0,0000
0,0100
1.35
NZOZ Ośrodek Zdrowia
"PROMYK"
8141007830
690497279
180103
SOBIESŁAW ZASADA
AUTOMOTIVE
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
6772338280
121131458
130205
0,7000
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
1,1050
160119
Tworzywa sztuczne
0,7150
160120
Szkło
0,0800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady amalgamatu dentystycznego
0,0300
150202
370513260
180103
180110
547
10,4800
1,2250
150102
6861011712
0,0450
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Opakowania z tworzyw sztucznych
130502
Gabinet
Stomatologiczny Agata
Strzewkowska - Jakiel
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,2850
0,5110
0,0770
0,0001
ZAKŁAD MECHANIKI
POJAZDOWEJ JERZY
LEŚNIAK
6851219233
180618016
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0100
150103
Opakowania z drewna
0,0100
160117
Metale żelazne
0,0800
160119
Tworzywa sztuczne
0,0200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
0,0040
0,1000
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150104
Opakowania z metali
9,5000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
1,8000
150107
Opakowania ze szkła
160103
Zużyte opony
0,8000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0700
190801
Skratki
29,5000
190802
Zawartość piaskowników
23,2000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
SPECJALISTYCZNY
GABINET
LARYNGOLOGICZNYMARIAN KURZYŃSKI
6771091713
830309551
180103
MATAR-PLUS UZAR
MAREK
8171880093
180651775
080318
150101
PGKiM w Strzyżowie
Sp. z o.o. (Zakład
Pracy Chronionej)
8190002146
690314362
E41.00.A
130205
191212
548
0,0100
0,0500
37,0000
116,8000
220,3000
1 443,0000
328,0000
190.98
"VITA - FRUIT" Sp. z o.
o.
8132899906
690577771
200303
Odpady z czyszczenia ulic i placów
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
130502
160216
ALPHA TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
6772350714
121351036
120101
120102
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby
160213
160216
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
KRYSTYNA FRĄCZEK
8651668482
830410126
180103
INSTAL BIAŁYSTOK
SPÓŁKA AKCYJNA
5420201920
050330856
170107
GRUPA SILIKATY Sp.
z o. o.
7582016208
551182827
DI26.40.Z
100101
101382
549
97,8000
0,6210
5,0000
0,0160
263,1650
23,2700
2,1080
0,0000
0,0000
0,0360
3,2600
17,0000
72,4180
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0400
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
0,0052
0,0010
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady tworzyw sztucznych
150101
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,2100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0470
150202
160103
160216
170405
GABINET
PODOLOGICZNO-KOS
METYCZNY
ORCHIDEA S.C.
ANNA
MIĘCIKIEWICZ-KASIŃ
SKA, ŻANETA
AUGUSTYN
Wiesław Kępczyński
Usługi Stolarskie
6842637652
181050262
180103
7951448666
651533927
030104
PRZETWÓRSTWO
TWORZYW "KOMA"
S.C.
6852127757
371165653
Wodociągi Dębickie
Sp. z o.o.
8720004272
850489543
DH25.24.Z
E41.00.A
160214
550
0,1050
0,1000
0,1000
0,0700
0,5200
0,1000
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Tworzywa sztuczne
0,1200
0,0720
190801
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Osady z klarowania wody
160506
160602
160604
170203
180103
190902
CENTURION-R Sp. z
o.o.
6871759010
371096930
030105
0,0000
0,0000
40,6000
150,6000
4 836,9000
1,143.80
134,0000
74.20
815,0000
030199
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
070213
Odpady tworzyw sztucznych
0,2660
080116
3,2200
150101
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z
kotłów ze współspalania inne niż
wymienione w 10 01 14
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
080410
100115
551
0,0030
9,4800
2,8900
10,8200
4,4000
2,0700
0,2000
170202
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Szkło
170405
Żelazo i stal
4,2400
150203
160104
160213
Apteka "Na
Węgierskiej II" mgr
farm. Ryszard Nalepa
EKOPRINT Teresa
Kozik
0,0670
4,5000
8722045424
691775869
G52.31.Z
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0070
6851470364
371107740
DN37.20.Z
080314
0,0000
150101
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy farb drukarskich inne niż
wymienione w 08 03 14
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0000
080315
080318
150202
150203
160213
552
1,7500
0,1350
0,7800
3,0400
0,0000
0,0260
0,0000
0,0000
191202
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Metale żelazne
191203
Metale nieżelazne
0,0180
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,1200
0,0360
070299
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
Inne niewymienione odpady
130111
Syntetyczne oleje hydrauliczne
0,4050
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7100
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
1,0920
160214
160216
553
WIOLETTA
SZYMULA-SZELĄG
LEK.STOM.
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNOORTODONTYCZNY
8651454427
830462413
180103
Zarząd Dróg
Powiatowych
8652095657
830414064
160213
Usługi Weterynaryjne
Łukasz Paczkowski
7952195859
651232083
180202
TRI (POLAND) Sp. z
o.o.
6371873808
357045888
070280
0,0990
0,0530
0,0900
0,0230
26,2900
1,1200
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Organiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
2,9640
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0100
130205
0,5200
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2400
150202
0,9000
160107
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
150202
150203
160305
170405
Zakład Zadrzewień
Zieleni i Rekultywacji
Sp. z o.o.
554
8670010192
830188633
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LEK.STOM.
ZDZISŁAWA
JASKÓLSKA-MRÓZ
8131415384
690451076
180103
Bank Spółdzielczy w
Tyczynie
8130269041
000507503
160216
0,3980
2,6720
2,2100
1,7000
0,2200
79,2000
0,0240
0,0060
PRACOWNIA OZDÓB
CHOINKOWYCH
WASZKOWSKA
ALICJA
6840002317
370010026
080199
Inne niewymienione odpady
0,3200
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
0,0300
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0200
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0150
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ GABINETY
STOMATOLOGICZNE
"DENTIMED"
JADWIGA KUJAWSKA
8191032416
370487656
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Urszula Rachwał
8171069913
690401300
180103
SODEXO POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
1180038498
010275657
120109
160214
Prywatna Praktyka
Pielęgniarska Danuta
Dziuba
555
8651733860
180384392
180103
0,0120
1,3200
0,0500
0,0170
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno-Połozni
czy
8721208462
690708115
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"RES-FUNGIS" Sp. z
o.o.
8132957101
690648784
180103
A01.12.B
130208
150202
160107
160213
NOWOSADZKI
WOJCIECH NOMA
TRIDENT Stomatologia
7132850957
060302266
180103
FUHP "BRATEX" S.C.
K. Kazimierski, A.
Wesołowski
8181432031
690526733
130508
150110
150202
556
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0140
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0500
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
0,0050
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0050
0,4800
0,0260
0,0030
0,0270
0,0040
0,0150
190801
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,4200
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i
skratki
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte lub nienadające się do
użytkowania pojazdy
28,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Odpady spawalnicze
0,0020
160213
Gminny Zakład Usług
Wodnych w Medyce
7951296386
650092088
E41.00.A
190901
Gabinet Weterynaryjny
Małgorzata Choma
8721323068
691783840
180202
Zakład Usług
Elektroenergetycznych
"EL-CHEM" Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie
Zespół
Konferencyjno-Rekreac
yjny "Gościnne
Wzgórza" Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielnarowej
8161407165
690494789
160104
8133476160
180167393
180103
Przedsiębiorstwo
Prod-Usł-Handl.
"BORIMEX" Imp-Exp.
Zygmunt Krupa
8170001391
690000451
080117
080318
120101
120103
120109
120113
557
0,5000
0,5400
0,0760
2,3400
0,3600
0,0089
25,2200
0,8300
0,3000
0,0970
6.70
0,0700
150101
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0720
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
1,1650
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0000
120121
130208
150202
150203
160213
Bożena Chojnacka
Salon Kosmetyczny
"HEBE"
7921610151
180939364
180103
"AUTO-AS"
Blacharstwo I
Lakiernictwo Marek
Rymut
8181010181
690496050
080111
150110
558
0,0950
0,4900
0,1950
0,0980
0,0179
0,0090
0,0040
0,0700
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0430
180108
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
0,0010
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0080
170203
Tworzywa sztuczne
2,5600
170402
Aluminium
0,3500
170405
Żelazo i stal
0,8000
0,0720
150202
Apteka "Lawenda" mgr
farm. Małgorzata
Trzebuniak
DREBUD Sp. z o.o.
7921002279
8141560739
650108599
831314258
Gabinet
Stomatologiczny i
Usługi Protetyczne
Zbigniew Doliński
8651038752
830119968
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny Anna
Puzon
7921427837
650098100
180103
Janusz tomoń
ESCULAP Gabinet
Rehabilitacji Zdrowotnej
6871245860
370417526
130701
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Olej opałowy i olej napędowy
130702
Benzyna
1,9500
180104
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,1000
200301
559
0,0080
0,0060
1,0500
0,4000
200399
ZAKŁAD
ROLNICZO-PRZEMYS
ŁOWY "FARMUTIL
HS" SPÓŁKA
AKCYJNA
7641023748
570210990
100101
100102
Popioły lotne z węgla
4,3000
170405
Żelazo i stal
0,5000
190210
94,0000
3 144,5000
Prywatny Gabinet
Lekarski Tadeusz
Pasierb
8671020169
830150524
N85.12.Z
180103
APTEKA Mgr Róża
Oleksy
8150001672
005147883
G52.31.Z
150101
Odpady palne inne niż wymienione w
19 02 08 lub 19 02 09
Szlamy z biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0130
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0370
190812
Apteka "W Rynku"
Henryk Szczęch
8131670567
691558072
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Urszula
Długosz
7921053472
650209685
180103
STAROSTWO
POWIATOWE W
LEŻAJSKU
8161453662
690586468
160213
160214
560
4,6500
Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
8,0000
0,0100
0,1380
0,0350
0,0650
1.20
160216
Firma Usługowa
Roman Strzelec
7921367466
180215494
180103
GABINET LEKARSKI
LEK.MED.
GORZKOWICZ
ALFREDA
SPEC.CHORÓB
WEWN.DIABETOLOG
9221014100
690494542
180103
691788688
180109
191201
Papier i tektura
0,0560
0,0445
Apteka Św. Franciszka
Anna Jasek
0,0120
0,0080
0,0130
Prywatny Gabinet
Lekarski Ewa
Zioło-Dziopak
ginekolog-położnik
8141275111
690495151
180103
3D Dystrybucja
Budowlana S.A.
6412479943
241268500
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,9550
180202
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0240
Anna Duliban-Kisiel
Gabinet Weterynaryjny
FILEMON
561
0,0500
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
7941680723
180768951
0,0250
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,1060
0,0100
150102
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
191201
Papier i tektura
69,3870
191202
Metale żelazne
7,5100
NZOZ Duodent
8132998979
180467534
180103
SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
LEK.MED.MARIAN
KAMIŃSKI
2.NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"KAM-COR"
8161119124
690407997
160213
160604
180103
562
Studio Urody
"IMPERIUM" Dorota
Kuzio
7951504784
650958493
150110
Gabinet
Stomatologiczny
Urszula Zasowska
8651296885
830306216
180103
P.P.H.U. "ERGPET"
Sp. z o. o.
8722051815
690714080
DN37.20.Z
0,0030
0,0080
0,0100
0,0360
0,8800
Tworzywa sztuczne i guma
0,0240
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Monika
Tukendorf-Możysz
8671228680
830289831
180103
GRZEGORZ
SARAKUN "LEŚNIK"
ZAKŁAD PRODUKCJI
DRZEWNEJ
6871766435
180515670
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2700
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
1,7030
100101
0,7100
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0290
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0030
S.J. MASARNIA
J.Kowalski,
R.Kowalski,
M.Kowalski,
A.Kowalska
7952056879
650900080
DA15.11.Z
150202
160213
170405
563
456,2600
191204
0,2800
0,0570
0,0020
0,0130
0,3050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0240
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,9600
140603
0,0580
160103
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0920
160112
0,2510
160119
Okładziny hamulcowe inne niż
wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,5200
170405
Żelazo i stal
3,4700
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7200
160103
Zużyte opony
0,7600
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0300
Usługi i Zabiegi
Pielęgniarskie Renata
Tomczyk
8671287441
180268987
180103
Miejska Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska" w
Lubaczowie
P.P.H.U.
"MAL-CAR-S" s.c.
J.G.T.OCHAŁ
7930002149
000380439
100101
8181512043
690692940
K71.21.Z
150110
150202
FUH PRO-DENT
JACEK KUŹNIAR
564
8151159487
690462967
5,4000
0,2590
0,0060
0,3400
1,2470
0,0150
160605
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne baterie i akumulatory
200101
Papier i tektura
1,9400
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0100
160216
F.P.C. "SAN"-Pajda
sp. z o.o.
7922007712
651533301
DA15.82.Z
200301
565
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ZLEP-MED im. dr
Juliana Maja s.c.
8171852197
830787859
N85.12.Z
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"MEDICINAE" W
CZUDCU
8191219126
691568739
180103
RYSZARD CHUDZIK,
CANVET AMBULATORIUM
WETERYNARYJNE
8151173659
690456607
180202
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Osieku
Jasielskim
6851950785
370444339
180103
0,0010
5,0000
0,0910
0,0200
0,0050
0,2390
566
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA ALINA
KOTIUSZKO
6841167121
370270371
180103
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna lek.
stomatologii ogólnej
Arkadiusz Brzęcki
6871072856
370345637
180103
"DOLINA RUCHLINU"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
MAŁGORZATA
KOSZYKOWSKA
GABINET
WETERYNARYJNY
"SALAMANDRA"
6881281202
180226575
170405
7952431751
180572314
180202
Gabinet
Chirurgiczno-Profilakty
czny lek. Kazimierz
Płecha Specjalista
Chirurg
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO
USŁUGOWE
SZLIFIERNIA
KRYSZTAŁÓW
"ANITA" A.PĘKAŁA
E.PĘKAŁA SPÓŁKA
CYWILNA
8651283747
830449520
200101
8672206284
180516356
101112
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żelazo i stal
0,0190
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0270
Szkło odpadowe inne niż wymienione
w 10 11 11
0,3610
0,0500
1,6300
0,0500
101114
150101
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
POŁOŻNICZA
POŁOŻNA
ŚRODOWISKOWO-R
ODZINNA ANNA
GAŁUSZKA
6841031692
370210179
180103
NZOZ HOMED
Poradnia
ginekologiczno położnicza
8131464253
180255826
180103
ZAKŁAD PRODUKCJI
OPAKOWAŃ
TEKTUROWYCH
-Krzysztof Decowski
TRANSEXPRESS
LESZEK ŚWIDNIAK
8151000539
690300383
7930002451
650139648
DB17.21.Z
191201
0,2500
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0050
1,3800
0,0900
40,3400
2,3500
160103
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,1450
160113
Płyny hamulcowe
0,2000
160117
Metale żelazne
0,5000
160119
Tworzywa sztuczne
0,2000
130205
150202
567
Szlamy z polerowania i szlifowania
szkła inne niż wymienione w 10 11 13
Opakowania z papieru i tektury
0,1090
1,0000
0,0000
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0400
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0400
170201
Drewno
0,0500
160213
FORGIS Piotr
Czyżowicz
6851076325
370304970
SOLVO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska
Pielęgniarka
Środowiskowo-Rodzinn
a Elżbieta Tabisz
7950008037
650010357
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,2000
7941166788
650261415
180103
0,0130
Cegielnia Polowa Artur
Śpiewak, Ewa Śpiewak
s.c.
8652540560
180600938
100101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
101208
130205
160107
568
0,8500
Maria
Burnatowicz-Koszykow
ska Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
7951414822
650219927
180103
MotoPlast Zakład
Pracy Chronionej Jerzy
Stasiak
6840000502
008160973
070213
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
29,0000
57,0000
0,0200
0,0010
0,0110
4,6200
0,1700
150101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
0,0300
020181
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka
zwierzęca stanowiące materiał
szczególnego i wysokiego ryzyka inne
niż wymienione w 02 01 80
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,4420
100101
Zakład Mięsny
Dobrowolscy Sp. z o.o.
8171882229
831222119
DA15.11.Z
020202
020204
150101
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpadowa tkanka zwierzęca
stanowiąca materiał szczególnego i
wysokiego ryzyka, w tym odpady z
produkcji pasz mięsno-kostnych inne
niż wymienione w 02 02 80
Odpadowy toner drukarski zawierający
substancje niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
020281
080317
130110
130205
150203
160107
569
0,0100
88,0000
278,0000
2,0000
0,0772
0,0010
0,0900
37,1890
59,4440
0,0610
0,0300
0,0490
75.99
0,1750
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
170402
Aluminium
0,1850
170405
Żelazo i stal
2,6290
190801
Skratki
2,8940
190809
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zbiorniki na gaz skroplony
5,2600
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,7520
160213
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Pediatryczno Alergologiczny dr.n.
med. Karolina
Węgrzyniak
8721367060
850524950
180103
BANK SPÓŁDZIELCZY
W RADYMNIE
Niepubliczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
"ARS MEDICA"
7920003762
000506739
160116
7921940954
651257048
180103
PAK-HURT Sp. z o.o.
8133250220
691566350
070213
080314
570
0,0300
0,0430
0,0520
245,1000
22,0780
150101
Szlamy farb drukarskich zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150104
Opakowania z metali
4,9000
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
1,2130
6,0000
ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH I
OGÓLNOKSZTAŁCĄC
YCH IM. MARII
DĄBROWSKIEJ W
JAROSŁAWIU
Praktyka
Stomatologiczna lek.
stom. Małgorzata Kołt
"SEKWOJA" Maria
MARCZAK Spółka
Jawna Dąbków 16
7921881967
7951620059
650956169
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0038
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0020
650172960
180103
651430274
030105
080111
080409
100101
120121
150110
571
0,0490
96,0000
0,1800
0,0200
0,7700
0,0500
0,3000
150202
160213
Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Krystyna
Kaczka
8722132270
180580408
180103
Salon Urody "Wizaż"
Magda Słabak
7921883481
180134330
180103
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ESKULAP S.C.
8141490625
830448436
180101
180103
572
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01
03)
0,1000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0430
0,0170
0,0210
0,0000
0,0000
573
N85.13.Z
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Papier i tektura
0,0240
0,0260
150102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z tworzyw sztucznych
200101
Papier i tektura
0,9100
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Jadwiga Lesiak - Juras
8721063911
850416018
180103
BIURO
RACHUNKOWE ANSI
B.BRYCKA G.BRYCKI
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
ANNA MAJ
8133298422
691698873
6841170382
370186819
Aneta Daraż Gabinet
Stomatologiczny
A-DENT
7951801418
180125064
180103
Usługi
Weterynaryjne-Gabinet
Weterynaryjny
8722214594
180243131
180103
P.H.U. JAGIENKA Jan
Świętoniowski
8151098886
690799260
200101
N85.12.Z
180103
0,6100
0,0210
0,0290
0,4400
GABINET
STOMATOLOGICZNY
ŁUCJA
MACNAR-KARASIŃSK
A
8721215083
850073736
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
SAGAN-KLEJMENT
IZABELA
8161119271
690319282
180103
ZIELONE FERMY
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
7122864573
016231477
A01.23.Z
020102
160213
170407
180201
Biuro
Prawno-Rachunkowe
CERTUS
8141000727
690305854
080318
160213
Pracownia Protetyczna
574
8151228573
690461264
160509
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa tkanka zwierzęca
0,0720
0,0240
17,3680
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mieszaniny metali
0,0700
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02
02)
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,8100
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
0,0010
4,4000
0,0150
0,0004
Gabinet
Dermatologiczny
Marek Haslinger
Specjalista
Dermatolog-Wenerolog
8721052801
850330328
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Krzysztof Świętek
8131348653
690442717
180103
Wiktor Szybist
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
9452024593
122532277
180103
CIARKO Sp. z o. o.
6852210122
180188544
DJ28.75.B
080112
110108
120101
0,0120
0,0220
0,0190
34,1160
1,2150
1 118,9500
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,1790
150103
Opakowania z drewna
0,4500
150104
Opakowania z metali
0,1260
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0020
120121
575
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Osady i szlamy z fosforanowania
1,5700
35,1350
150203
160213
160214
160216
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Teresa Łukasik
8131887396
690443349
N85.13.Z
BZDĘGA
DANUTA-INDYWIDUAL
NA PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA,
NZOZ "TROSKA" S.C.
CENTRUM USŁUG
PIELĘGNIARSKICH
7921290025
650897886
180103
WOJCIECH KWIECIEŃ
FIRMA HANDLOWA
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski
Grzegorz Świader
9451224226
351044847
180109
8131420244
690460394
180103
Fabryka Maszyn w
Leżajsku Sp. z o.o.
8161483309
690677739
DK29.22.Z
180103
080111
100101
576
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,3800
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
0,0100
0,0380
0,0640
0,2376
0,0700
0,0120
0,0890
0,0430
43,0000
120101
120103
150202
160103
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA "SCH"
Głogów Młp.
ZPUH VERTIPOL S.C.
A.Kopaczyński,
K.Wojton
9462507867
8130268886
8181563951
060173892
000381982
691686338
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA LEKARZ
TOMASZ STAPIŃSKI
OTOLARYNGOLOG
6841807572
370507560
Przedsięboirstwo
AGAT Sp. z o.o.
7730007403
004705192
N85.12.Z
19,1840
0,0330
0,4000
0,0290
150101
150103
Opakowania z drewna
0,0200
160216
0,0016
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,3900
170402
Aluminium
0,6310
170405
Żelazo i stal
0,1600
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
0,0240
170101
170102
577
662,0000
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
160213
JK Sp. z o.o. w
Lublinie Zakład
Produkcyjny ZM
"Jasiołka"
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0100
13,6000
9,1000
52,0000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0360
0,0300
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3000
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0730
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Andrzej Paleń
8652166392
180612025
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
"ZGRYZ" Jerzy
Błotnicki
7921058972
650058690
160213
180103
INDYGO Sp. z o. o.
578
5170314993
180518958
Specjalistyczna
Praktyka Chirurgiczna
Henryk Kasperski,
Lech Pyzik, Barbara
Kasperska, Spółka
Cywilna
7952217928
651433108
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Maria
Pikuła
7941105769
650261600
180103
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BETA
Mirosław Biernat,
Andrzej Faron Sp. J.
8671002757
830212219
030105
0,0002
1,0000
0,0120
5,6200
Małgorzata Paź
"KAMIL"
8671528293
180058221
DN37.10.Z
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2600
160213
0,0042
160103
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0100
160113
Płyny hamulcowe
0,0200
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
1,1820
160119
Tworzywa sztuczne
3,9000
160120
Szkło
0,1000
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2540
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0240
130205
130208
579
Spółdzielnia Inwalidów
"Spójnia"
6870004404
000455189
180103
NZOZ MARCIN
PIENIĄŻEK
8151651372
180490846
180103
0,1750
0,1200
1,8000
53,5880
0,0010
580
Praktyka
Stomatologiczna Paweł
Pawlik
8151622583
691780362
180103
ORTO. DENTS
ELŻBIETA CZABAN GRABARZ
8161009157
690475183
180103
Prywatna Praktyka
Lekarska Aldona
Michalska - Żołyniak
8132657681
690506713
180103
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY
KRZYSZTOF
SZPEJANKOWSKI
7941496385
930805092
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Marzena Grad
8131198685
690447755
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0690
0,0204
0,0780
0,0180
180716457
TOP SERWIS S.C.
Bogdan Lewko, Robert
Jedynak, Waldemar
Florek, Mariusz
Szydełko
130205
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
1,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0830
150104
Opakowania z metali
0,0110
150203
0,0920
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,6160
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2470
160602
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,1510
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0750
AQA USŁUGI
WIELOBRANŻOWE
SC.RADOSŁAW
GOLA I PARTNERZY
8652386219
831376437
180103
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MEDYCYNA
RODZINNA
8161526800
690729407
180103
ROBERT BEŁKO
działający pod firmą
F.H.P.U. "WEKTOR
STYL"
8191413331
180072474
030105
100101
150106
581
0,6000
0,0660
0,0720
4,6430
0,1500
150202
160213
NZOZ Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Maria Kluz
7951712577
651536179
Stacja Paliw LEŚNA
POLANA Świąder Sp.
J.
8170004509
005135756
180103
G50.50.Z
130208
150110
150202
160107
160213
160216
582
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0150
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0010
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
0,0030
0,0160
0,0150
0,0210
0,0080
0,0010
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
STOMATOLOGIA
SZKOLNA
6842269674
AUTO MERC Sp. z o.
o
160107
Filtry olejowe
0,5540
0,0600
160107
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Filtry olejowe
160117
Metale żelazne
0,1000
160118
Metale nieżelazne
0,1000
070299
Inne niewymienione odpady
0,4640
180103
180091135
150203
PRYWATNY
SPECJALISTYCZNY
GABINET
LARYNGOLOGICZNY
LEK. MED. ROBERT
MATERNA
8191234775
690479761
180103
NZOZ "AGAMED"
6841560692
370474197
180103
Auto-Serwis Robert
Czachor
8671379290
180561026
130206
FENICE POLAND
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
583
0,0720
160103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
371021983
5471838076
072144757
0,0940
6,0000
0,0220
0,0700
0,0080
080112
100101
100102
110109
0,0610
9 786,5000
2 330,0000
367,8800
150101
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1300
150103
Opakowania z drewna
1,8000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,6640
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,4010
110198
130205
130206
130208
150202
150203
160103
160213
584
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
13,9400
10,4800
0,5000
15,5000
0,2830
0,1200
0,4370
0,0550
145.31
0,1220
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
160605
Inne baterie i akumulatory
0,0200
170101
2,0000
170202
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
0,5000
170401
Miedź, brąz, mosiądz
0,0430
170402
Aluminium
0,0400
170405
Żelazo i stal
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0820
170601
0,4120
150101
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Tłuszcze i mieszaniny olejów z
separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2300
170402
Aluminium
0,8500
170405
Żelazo i stal
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1000
160103
Zużyte opony
0,4800
160107
Filtry olejowe
0,0100
160117
Metale żelazne
160118
Metale nieżelazne
160216
170604
190809
Firma Handlowo
Usługowo Produkcyjna
"ROMCAR 3" Piotr
Żołądź
Kasacja Pojazdów
Skup Złomu i Metali
Kolorowych Janusz
Strycharz
585
8722073828
8671067604
180169096
180928225
0,0040
0,1760
86,0400
2,2510
1,5000
0,5400
14,4400
23,8600
0,2600
Poradnia
Skórno-Wenerelogiczn
a Joanna Przeorska
6871258348
370332630
AGRO-MAL Jan
Pokrywka i Wspólnicy
Sp. j.
Zakład ProdukcyjnoHandlowo - Usługowy
"DAN-JA" Jan
Światowiec
7930001687
650028015
8130133413
690081290
GPR GUMA i PLASTIK
RECYCLING Sp.z o.o.
Zarzecze
7940003819
650020410
G51.55.Z
160119
Tworzywa sztuczne
0,2100
160120
Szkło
0,1900
160601
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,2200
180103
0,0080
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
040199
Inne niewymienione odpady
5,2000
070213
Odpady tworzyw sztucznych
3,2000
080112
0,3000
150101
Odpady farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 11
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6000
070280
Odpady z przemysłu gumowego i
produkcji gumy
120101
13,0090
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
36,9850
150103
Opakowania z drewna
130110
130205
586
1,1200
2,3000
3 336,9350
1,9600
0,9900
9,8800
1,0000
150202
170201
170405
Żelazo i stal
170407
Mieszaniny metali
191001
Odpady żelaza i stali
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0450
150107
Opakowania ze szkła
0,0300
150202
0,0100
170401
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady drewna, szkła i tworzyw
sztucznych zawierające lub
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
19,6580
170405
Żelazo i stal
22,9440
160213
160216
TAURON
DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA AKCYJNA
6110202860
230179216
160213
160214
170204
587
0,2500
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Drewno
0,0210
0,1000
6,5000
122,2710
11,4560
873,4400
34,0540
0,0100
0,0550
0,0660
588
170407
Mieszaniny metali
4,6150
170411
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
0,0930
160216
0,0090
0,1200
SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO
-KREDYTOWA PIAST
GABINET
WETERYNARYJNY
LEK. WET.
BARTŁOMIEJ
MIERZWA
6461030947
272592538
8161088553
690637562
INDYWIDUALNA
Specjalistyczna
PRAKTYKA Lekarska
Irena Socha
6841728795
180363929
180103
INDYWIDUALNA
Praktyka Pielęgniarska
Bernadeta Folta
6841581205
370475328
180103
GMINNA
SPÓŁDZIELNIA
"SAMOPOMOC
CHŁOPSKA" W
CZERMINIE
8170005035
000380706
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
N85.20.Z
180202
0,0030
0,0110
2,7200
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
0,0019
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,1020
070213
Odpady tworzyw sztucznych
120105
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Materiały izolacyjne zawierające
azbest
Materiały konstrukcyjne zawierające
azbest
Lekarz Dentysta
Agnieszka Szymańska
8133406159
180767414
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Bogusław
Warzecha
8171366226
690480043
180103
PUNKT APTECZNY
"TWOJE ZDROWIE"
BOŻENA KOPEĆ,
APTEKA "TWOJE
ZDROWIE" BOŻENA
KOPEĆ
8671384925
180105392
180106
Przedsiębiorstwo
Usługowo-ProdukcyjnoHandlowe ELTEX T.R.
Tylus Roman
8671005939
830229214
NZOZ „Lekarz
Rodzinny” s.c.
7941772715
180373974
180103
SPE-BAU Sp. z o. o.
8942751880
932885511
170601
170605
589
0,0105
0,1020
11,3900
1,7100
0,0450
4,0600
25,8610
Samodzielny Publiczny
Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Zaleszanach z/s w
Zbydniowie
8652143037
830457866
180103
TEDOM POLAND SP.
Z O. O.
5482423172
072919951
130206
160107
020202
Odpadowa tkanka zwierzęca
170405
Żelazo i stal
0,5250
130502
Szlamy z odwadniania olejów w
separatorach
0,3300
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8000
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
150203
Masarnia Zofia Ilasz
7941058768
650197396
STS-BERG SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane
REMBUD Sp. z o.o.
7342640657
491940926
8190001879
005135207
DA15.11.Z
F45.21.A
160215
200301
GABINET
STOMATOLOGICZNY LEK.STOM.
WALDEMAR
MADEJSKI
590
8161278182
690515770
0,3050
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Syntetyczne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
180103
0,5350
0,0600
0,0480
10,0000
12,5000
0,0390
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,0140
090104
Roztwory utrwalaczy
0,9700
090107
0,1000
150101
Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub związki srebra
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
3,3000
150107
Opakowania ze szkła
3,4000
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
0,0210
Gabinet
Ginekologiczny
Lek.Med. Krzysztof
Zadzimski
7951087323
650111331
180103
DL-DENT s.c.
Dziedzicki Wojciech,
Dzidzicki Tomasz
6851054111
371028407
180103
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital
Specjalistyczny w
Stalowej Woli
8652075413
000312567
N85.11.Z
090101
130208
150202
591
0,0130
0,8500
0,0520
3,9000
0,0530
160103
Zużyte opony
0,1000
160107
Filtry olejowe
0,0050
160199
Inne niewymienione odpady
0,0000
160211
Zużyte urządzenia zawierające freony,
HCFC, HFC
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0500
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Mieszaniny metali
0,1000
160213
160214
160216
160601
160604
170407
180102
180103
180104
200108
EBS S. A.
592
5262316161
014941536
140602
Części ciała i organy oraz pojemniki na
krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01
03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Inne chlorowcoorganiczne
rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników
0,4670
0,0000
0,2000
0,0300
14,4000
0,6220
54,9660
1,7000
1,7000
0,3900
0,0640
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0050
150202
0,0050
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0500
160117
Metale żelazne
2,8500
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0020
150202
160213
NZOZ STOM-MED
J.&E. Mierzwa
5170052725
691755938
180103
RAFINERIA JASŁO
Zakład Kontroli i
Napraw Pojazdów Sp.
z o.o.
6851865619
370377092
130205
130507
150203
593
0,0020
0,0150
0,1500
0,1000
0,0050
0,0250
0,0350
Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
594
8671816595
830339457
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,0150
200128
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0010
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0530
"KIPPER"
HYDRAULIKA
SIŁOWA MACIEJ
GRUSZECKI,TOMASZ
GRUSZECKI S.C.
Specjalistyczna
Praktyka
Stomatologiczna
Stanisław Ceglarski
8172015115
180122203
130208
6861219909
370143201
180103
SZCZEPANIK-GÓRSK
A BARBARA FIRMA
HANDLOWO-USŁUGO
WA
7922075180
180235663
180103
Katarzyna Kowal
Niepubliczny Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Psychiatryczny
7922287982
180836500
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Piekoś
Krzysztof
8131299570
690440701
180103
0,8350
0,0020
0,0180
0,0320
Bartłomiej Horak
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
"DENTUS II"
7952215208
651442395
180103
Usługi Weterynaryjne
lek. wet. Jerzy
Łobaszewski
7941014558
650032583
180202
690461117
"SZEL - TECH" Szeliga
Grzegorz
DJ28.52.Z
120101
120103
120109
130205
150202
Specjalistyczna
praktyka pielęgniarska
INFIRMARIUS
Mirosław Paszek
595
8181103416
180815082
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0250
0,0290
23,5500
3,2900
0,0120
0,0150
0,0090
0,0240
180202
BRAMEX Waldemar
Pałka
8651090304
831270992
100101
120101
120113
150203
INTERCARD Sp. z o.
o.
6772247459
120040222
180103
180104
Ośrodek Chirurgii Oka
Prof. Zagórskiego Sp. z
o.o.
8133423399
180067243
N85.11.Z
160213
160214
180103
596
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady spawalnicze
0,0120
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0650
0,4000
3,0000
0,0140
5,4750
1,5960
0,0240
0,0040
1,7000
597
ENDO - GSK s.c.
Marek Kossowski,
Witold Żurawski
8172063781
180278158
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Adam Pelc
7941119636
650255372
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Elżbieta
Poniewierska-Labuda
8671176865
830427138
180103
Indywidualna Praktyka
Pielęgniarska Alicja
Rybińska
8651368107
830449950
180103
Apteka Słoneczna mgr
farm. Małgorzata Tchoń
Monika Sowa "LEJDIS"
8721131920
121138160
180109
7952405564
180828009
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0330
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0060
0,0330
0,0225
0,0280
0,0120
Zakład Handlowo
Usługowy "SKOMAR"
s.c. Marian Jarecki,
Mariusz Jarecki
Handel Hurtowy i
Detaliczny Stanisław
Dymek Serwis
Samochodowy
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ W
RUDZIE
RÓŻANIECKIEJ
6851860504
370374350
8720001434
850015549
7931377727
180196029
G51.57.Z
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,0020
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,7200
160103
Zużyte opony
160 107,0000
160107
Filtry olejowe
0,2270
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
0,1300
Roztwory utrwalaczy
0,0050
200136
Prywatny
Specjalistyczny
Gabinet Lekarski Jacek
Radoń Lekarz Chorób
Wewnetrznych
7951829492
691688372
180103
Gabinet
Dermatologiczno Wenerologiczny Witold
Frąckiewicz
8171093113
690412828
180103
ZNOZ Centrum
Stomatologiczne
MADENTAL M. Mager,
K. Mager s.c.
8133652800
180695821
090101
090104
598
0,0450
0,0090
0,1100
0,0050
180103
272115620
Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-AZOT S.A.
100101
160216
170405
Prywatna Praktyka
Lekarska Lek. Med.
Ryszard Sarzyński
9461560380
650885647
180103
Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna Ewa
Dąbrowiecka
6871758884
180399212
180103
P.H.U. STAKOV
Zbigniew Stachów
7931023099
650173987
080318
100115
120117
130205
599
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z
kotłów ze współspalania inne niż
wymienione w 10 01 14
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,2170
52,6500
0,0021
1,5000
0,0330
0,0470
0,0050
0,2500
0,0100
0,3000
0,0500
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0900
160113
Płyny hamulcowe
0,0300
160117
Metale żelazne
0,1500
160119
Tworzywa sztuczne
0,0100
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0050
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,6900
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,0200
150103
Opakowania z drewna
0,0400
150203
0,0300
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,0020
150202
160601
PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO-BUD
OWLANE BCJ
A.BŁYSKAL,J.CYGAN,
J.JANIEC SPÓŁKA
JAWNA
8670004547
830001913
160214
170101
170405
600
2,8000
0,0300
0,9500
0,0150
505,1600
0,2000
170504
NZOZ LEKARZ
5170003632
691577508
180103
Replas Recycling
Plastics Sp. z o. o.
6762448676
122409571
130205
150102
601
0,0480
0,6800
2,8200
0,0610
160605
191201
Papier i tektura
1,8060
191202
Metale żelazne
3,9800
191205
Szkło
0,0020
191212
190801
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
0,0000
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
3,5000
160213
000544148
30,0000
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne baterie i akumulatory
150202
GMINA KRZYWCZA
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0030
0,0010
33,9550
0,3000
3.05
ZŁOMHUT Sp. z o.o.
6612017905
291115720
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
0,0280
0,0250
090104
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów
Roztwory utrwalaczy
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0080
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
1,2750
150202
160103
INDYWIDUALNA
PRAKTYKA
PIELĘGNIARSKA
BEATA URBANEK
6841598358
370435240
180103
Wojewódzki ośrodek
medycyny Pracy
8132876101
690697009
090101
Gabinet
Stomatologiczny
Mastej Anna
602
6852279875
180636936
180103
0,2400
0,5000
0,5500
0,5150
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Szlamy i osady pofiltracyjne
zawierające substancje niebezpieczne
0,0340
170405
Żelazo i stal
0,1900
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
0,0080
"Animalvet" Lecznica
dla zwierząt
6861067836
370133272
180202
Usługowo-Produkcyjny
Zakład
Ślusarsko-Galwaniczny
Wiesław Węgrzyn
7951041870
650163871
110109
PRYWATNY GABINET
INTERNISTYCZNO-RE
UMATOLOGICZNY
LEK.MED. IRENA
SZCZEPAŃSKA
8721234548
850061880
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Jolanta Zwolińska
7941240094
650232336
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Beata Urbańska
- Piechota
8651069818
830435965
180103
ZESPÓŁ SZKÓŁ W
OLESZYCACH
7931268079
651498616
100101
130205
603
0,4000
0,0940
0,0400
10,4400
0,0280
0.25
160216
160604
604
Praktyka
Stomatologiczna
Mariusz Pogorzelski
8721081441
850445899
N85.13.Z
"SPOŁEM"POWSZEC
HNA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W
NOWEJ DĘBIE
NZOZ
"TGC-DENTYŚCI"
8670003045
000980151
160213
8651030822
830009719
180103
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Barbara Żak
7921698298
650103047
180103
SALON
KOSMETYCZNY Maria
Szkaradek
6842077302
180439638
180103
Gospodarstwo
Ogrodnicze Spółka z
o.o. w Trzebownisku
8133115605
690701870
A01.12.A
180103
020103
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16
06 03)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpadowa masa roślinna
0,0510
0,0040
0,1340
0,0050
0,0290
0,0020
40,0000
SMAK Serwis Sp. z
o.o.
EKO-CENTRUM Sp. z
o. o. (oddział w Nowej
Dębie)
8151512446
5492074827
690563562
357189883
G51.33.Z
020199
Inne niewymienione odpady
4,0000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7100
160120
Szkło
1,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
28,3500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
18,2000
160380
Produkty spożywcze przeterminowane
lub nieprzydatne do spożycia
Zgary i żużle odlewnicze
101003
101010
101099
1 509,0400
108,3400
602,6300
0,1760
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0040
150103
Opakowania z drewna
0,0250
150104
Opakowania z metali
0,0450
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0180
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0010
130110
150203
160103
160213
160601
605
Pyły z gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 10 09
Inne niewymienione odpady
4,5200
0,0180
0,0030
0,0910
0,0200
Okładziny piecowe i materiały
ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione
w 16 11 03
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Żelazo i stal
0,2500
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
0,0880
160216
0,0060
150101
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,0900
120101
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
2,5800
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Filtry olejowe
0,0850
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0690
161104
170107
170405
ORLEN EKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
Firma Handlowo
usługowa "AGA"
Ruman Antoni
"FIRMA
TARAPATA"Sp. z o.o.
7742816522
8130006620
8171863002
611418838
690695832
831206184
DJ28.75.B
120116
160107
160213
200301
606
0,0030
0,0160
3,1300
1 584,2290
0,1300
1,9950
0,0050
25,8340
Indywidualna Praktyka
Lekarza Rodzinnego
Fryderyk Urban
6851262890
371159285
N85.12.Z
160213
180103
NZOZ
NOSTRADAMUS
Poradnia
Otolaryngologiczna
690479761 00027
180103
GABINET
STOMATOLOGICZNY
JUSTYNA
PIEKŁO-KOCHEL
8161499285
180011515
180103
ELBUD Sp. z o.o.
Przedsiębiosrwtwo
Prefabrykatów
Elektroenergetycznych
7952088572
650903397
030105
100101
130205
150102
150110
607
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
0,0000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2800
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
0,0100
0,0240
0,0200
0,0270
1,4300
0,3200
0,1400
150202
150203
160103
160213
160214
170101
170405
370014314
"Beef-San" S.A. w
Sanoku Zakłady
Mięsne
608
DA15.11.Z
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
0,0600
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
0,8200
0,0100
0,8200
0,4200
62,9000
69,4400
020203
Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa
0,0210
160216
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0041
Dom Pomocy
Społecznej im. Ks.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
8171847457
830482730
180103
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Alina
Nowak-Grzesiuk
8131233447
690445740
180103
0,1150
0,0600
Zakład Artykułów
Ściernych "ARMES"
Sławomir Zadrużniak
005664035
120101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
38,6590
120103
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania
tworzyw sztucznych
Odpady spawalnicze
0,1790
Odpady poszlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 16
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje hydrauliczne
0,1080
0,3400
150101
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6370
150104
Opakowania z metali
0,0720
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
1,9120
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0910
120105
120113
120117
120121
130113
130205
150202
150203
160107
160213
609
0,0880
0,0940
0,2900
0,1000
5,1480
0,2100
2,0190
0,0080
160216
160601
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
170405
Żelazo i stal
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
160304
"Lombard Gabinet"
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Barbara Biały
8181143077
690645700
180103
Iwona Wojdyło
Indywidualna Praktyka
Lekarsko-Dentystyczn
a
5222923564
180624933
180103
Zakład Produkcji
Listew Ozdobnych
WER-RAMA Roman
Wierzbowski, Anna
Wierzbowska-Wichers
ka Sp. j.
8652424919
180088707
DD20.51.Z
030105
080117
080410
080499
100101
150101
610
0,0160
34,8500
0,0010
0,1620
28,1120
0,0630
0,0200
215,0000
Odpady z usuwania farb i lakierów
zawierające rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Inne niewymienione odpady
0,1000
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
0,9800
0,0500
0,6000
0,7000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,1000
150103
Opakowania z drewna
1,3000
150104
Opakowania z metali
0,1200
150107
Opakowania ze szkła
0,6000
160103
Zużyte opony
0,1000
160107
Filtry olejowe
0,0200
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,0060
8,0000
170405
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Żelazo i stal
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,3800
191201
Papier i tektura
080318
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
0,1050
120113
Odpady spawalnicze
0,0800
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1800
160103
Zużyte opony
0,2800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne niewymienione odpady
0,1200
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
0,7400
160216
160601
170101
PPH "RADO" Sp. J.
St. Dominiak, B.
Rączka
Zakład Gospodarki
Komunalnej Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.
6851602860
8161660987
370335047
180349467
DE21.21.Z
190999
200136
200201
611
0,0040
0,0250
0,6500
104,2300
2,0000
11,3000
1.20
BRODMED Gabinet
Stomatologiczny Dr N.
Med. Robert Brodowski
8181023143
690306842
CEGIELNIA Kazimierz
Grot, Jarosław Bierut,
Anna Bierut
8650004768
830208703
180103
DI26.40.Z
100101
101208
130205
160117
Natalia Kołodziejczyk,
NZOZ "ADENT" w
Gminie Sanok
6871822872
180529169
PPUH "BOMARK"
Mariusz Więckowiak
8171200201
831304188
Samodzielny Zakład
Diagnostyki
Laboratoryjnej
612
7951398690
651427243
0,0500
50,0000
56,0000
0,0200
0,1000
0,0500
060199
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,8840
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0040
180103
G50.30.A
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Wybrakowane wyroby ceramiczne,
cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej)
Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Metale żelazne
180103
0,0200
0,3320
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
"ZDROWIE" W
GRODZISKI DOLNYM
8161142330
690964769
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,0010
180103
0,0480
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w
Brzózie Królew
8161120506
690269029
180103
NZOZ PALOMED 2;
Prywatny Gabinet
Neurologiczny Grażyna
Bednarczyk
8131230791
690447229
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
0,0001
150203
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0001
180103
613
0,0360
0,0010
0,0510
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych
Chemikalia, w tym odczynniki
chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Tworzywa sztuczne
0,0940
130208
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
0,1289
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Filtry olejowe
0,0878
0,9643
160601
Płyny zapobiegające zamarzaniu
zawierające niebezpieczne substancje
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
Baterie i akumulatory ołowiowe
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1500
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,3400
P. Maria Nocko
Jaśkiewicz - Pryw.
Praktyka Stomat.
"NOMADENT"
7921420775
650210760
180103
Pracownia Protetyczna
Ruszała Magdalena
8191585629
180165862
160506
180106
200139
Centrum Elektroniki
Stosowanej CES Sp. z
o. o
6790028986
350553452
150203
160107
160114
160215
F.P.H.U. VIS-MAR
MAREK RĘPALSKI
614
6852072884
180606160
0,0001
0,0005
0,0005
0,0234
0,0549
0,0050
0,3120
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"JAGUAR" Zenon
Wójcik
ELEKTROSKANDIA
POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
6870010534
7820032899
370020310
630164320
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,2000
170405
Żelazo i stal
0,1000
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,5280
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,5300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z mycia i przygotowywania
surowców
Mieszanina odpadów z piaskowników i
z odwadniania olejów w separatorach
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
0,0410
Prywatny Gabinet
Lekarski Lek.Med.
Marta Gilewicz
Ginekolog-Położnik
8181090949
690438294
180103
Usługi Weterynaryjne
"SKIWET" Szymon
Skiba lekarz
weterynarii
6891176719
371034678
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med.
Małgorzata Tyśnicka
8131972311
690252543
180103
"IVS PROJEKT - 25"
Sp. z o.o.
8722288500
180217837
020201
130508
PPUH Autopart Jacek
Bąk Sp. z o.o.
615
8172017315
180105883
DL31.40.Z
100402
0,0230
0,0060
0,2000
0,0700
193,7930
Pyły z gazów odlotowych
100405
Inne cząstki i pyły
120101
150101
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,7900
150104
Opakowania z metali
0,3150
150202
3,4700
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte opony
160119
Tworzywa sztuczne
160213
160601
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Nieorganiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe
170203
Tworzywa sztuczne
0,8800
170405
Żelazo i stal
1,0200
0,0170
160304
44,7790
0,1850
12,4850
0,0320
13,0780
0,0900
2,9100
106,9640
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Teresa
Matuszek
8151190801
690445710
180103
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Żurawicy
7950008310
000776278
150101
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
160214
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
1,5200
Towarzystwo
Finansowe SKOK S.A.
616
163,5820
100404
5851352500
191760145
0,3400
0,1600
190801
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Skratki
190802
Zawartość piaskowników
1,1800
190805
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Inne rozpuszczalniki organiczne,
roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Odpady z toczenia i piłowania metali
nieżelaznych
Wodne ciecze myjące
131,0000
0,0000
150101
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,8500
150202
0,3550
170201
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Drewno
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
1,8270
170405
Żelazo i stal
1,6130
160216
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Krempnej
Kisan Sp. z o.o.
6852105810
5252411544
371150806
141189318
O90.02.Z
070104
080318
120103
120301
130110
130208
160213
617
2,5800
19.65
0,0270
0,0070
103,2210
8,6700
1,5000
4,8000
0,0060
5,1000
10,0990
0.15
SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
DOROTA
PIWOŃSKA-DUBIEL
6841478482
FIN Sp. z o.o.
0,0520
120102
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
120104
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
0,0590
120107
0,1088
150101
Odpadowe oleje mineralne z obróbki
metali niezawierające chlorowców (z
wyłączeniem emulsji i roztworów)
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki
metali niezawierające chlorowców
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0140
150103
Opakowania z drewna
1,5000
150202
0,0443
150101
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16 02
15
Organiczne odpady inne niż
wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
370346944
180103
831370400
120109
160216
160306
MARGO PACK J.
Gondek & M.Pelc Sp.
JawnaProducent
Opakowań
Kartonowych
618
7941731863
180153043
0,5970
0,2263
0,2800
0,0300
0,0900
59,3900
0,1385
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Knapik-Michalska
8651015372
830299692
"PLASTWAG" Sp. z o.
o.
8172019840
180141815
180103
DH25.24.Z
070213
0,0200
170405
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
Żelazo i stal
150101
Opakowania z papieru i tektury
0,1400
160107
Filtry olejowe
0,2870
160199
Inne niewymienione odpady
0,2370
170405
Żelazo i stal
0,4700
191204
Tworzywa sztuczne i guma
0,0100
200121
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0024
160214
"DERMA-MED"
TUTKA,
ZAJĄC-LEKARZE
DERMATOLODZY
SPÓŁKA
PARTNERSKA
619
8161562322
690276727
691697425
153,8000
0,0200
150101
8140004404
0,0300
Odpady farb i lakierów zawierających
rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
080111
F.H. WALOR A.
NOWAK, W. FRYC
SP.J
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
180103
2,6000
4,8000
0,0240
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
Aleksander Doniec
6851189147
370049590
180103
Centrum Medyczne
PULS1 Grupowa
Praktyka Lekarska s.c.
8671969235
831105201
180103
MEDICOR- Centrum
Medyczne Tadeusz
Mazurek
8131196568
690090098
180103
180109
PRYWATNY
SPECJALISTYCZNY
GABINET
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY
LEK.GINEKOLOG
MAREK ŁOŚ
7921118208
650091982
180103
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
PRInż-1 Sp. z o.o.
6440515639
271235569
170101
170504
620
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,0330
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
0,0360
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
0,0870
1,6150
0,0150
3 734,8000
226 080,0000
621
NZOZ ANIDENT
Gabinet
Stomatologiczny Anna
Oczko
8131406250
690673196
180103
PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
LIDIA JAGUSZTYN
8161287933
691800478
180103
Studio Fryzur JC
8132129982
691593298
150110
NZOZ PRIMADENTAL
Specjalistyczna
Praktyka Dentystyczna
Michał Iwanek
7121998308
430828743
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Małgorzata
Sroczyńska-Stachacz
Prywatny Gabinet
Stomatologiczny
lek.stom. Skorus
Adam
6841750493
180254867
180104
8151054044
690577216
180103
N85.13.Z
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady niż wymienione w 18 01
03
0,0100
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0470
0,0220
0,0050
0,0210
0,0000
Gabinet
Otolaryngologiczny Dr
Nauk Med. Andrzej
Szpiech
7951101891
650940346
180103
Indywidualna Praktyka
Lekarska lek.Elżbieta
Inglot-Ulman
8151031669
690167033
180103
Gabinet
Stomatologiczny
Leszek Ujda
5991069804
831203560
180103
"TRANSHANDROL"
Sp. J. Marek Kiełb
8170004478
690021022
G51.52.Z
070213
080318
130208
150102
0,0040
Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,0030
0,0250
0,0130
0,0010
0,1000
18,0850
0,0010
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte opony
160107
Filtry olejowe
0,0010
160115
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne
niż wymienione w 16 01 14
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
0,0150
150203
200301
622
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady tworzyw sztucznych
0,2000
2,4000
Stanisław Rowiński
AUTO SERWIS
7951052796
650046823
Odpady poszlifierskie zawierające
substancje niebezpieczne
Zużyte materiały szlifierskie
zawierające substancje niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
0,0110
0,0040
160117
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Metale żelazne
160119
Tworzywa sztuczne
0,1350
160120
Szkło
0,0730
040222
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
2,7600
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
Opakowania z papieru i tektury
5,8830
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
3,3200
120116
120120
150101
150110
150202
SPÓŁDZIELNIA
INWALIDÓW"ZRYWP
OL"
8652015865
000455172
150101
150203
160213
180103
623
0,0080
0,0300
0,0620
0,3900
0,1680
0,0200
0,0120
PRYWATNY GABINET
GINEKOLOGICZNY
LEK.MED. PAWEŁ
ZAJĄC SPECJALISTA
GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWA
8161425269
180227161
Prywatna Indywidualna
Praktyka
Stomatologiczna
Praktyka Lekarska
Elżbieta Guzek
7921327165
180173092
SANDO
BUDOWNICTWO
POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚC
IĄ
5252392114
140913812
180103
N85.13.Z
180103
170101
170504
624
Dzwonnik Józef Apteka
"Pod Orłem"
Gabinet
Stomatologiczny lek.
stom. Elżbieta
Zawiła-Żródłowska
7951077052
650071873
8651731387
830383926
"DELFIN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCI
Ą
6612115217
292646483
180109
N85.13.Z
180103
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
170403
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Ołów
170405
Żelazo i stal
0,0220
0,0360
671,0000
23 750,0000
0,0050
0,0470
13,8600
399,8700
Indywidualna
Specjalistyczna
Praktyka Lekarska lek.
Anna Pająk
6871159474
370470302
180103
Prywatny Gabinet
Lekarski Krystyna
Stępień
8671071020
830150530
180103
Firma
Produkcyjno-UsługowoHandlowa ELKAR
Elżbieta Wojtaszek
8191241077
371097874
150202
GABINET
WETERYNARYJNY
lek. wet. Janusz Mach
7920000841
650084189
180202
180208
WP-TRANSFER Witold
Puskarczyk
830345245
100908
120101
120102
120121
625
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
0,0660
Rdzenie i formy odlewnicze po
procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07
Odpady z toczenia i piłowania żelaza
oraz jego stopów
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
272,4700
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
0,0240
0,0220
0,0320
0,0020
8,1700
0,0600
0,1300
150202
JEDYNKA"
E.GAWLIK-URYASZ,
M.FABROWICZ,
M.NOWOTARSKA-DU
L LEKARSKA
SPÓŁKA
PARTNERSKA
8722359967
180496808
180103
Zakład
Produkcyjno-Handlowy
"PRO-HAN" Roman
Krauz
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
6841036643
180017430
040222
8652078794
830194697
180103
180202178
180103
180103
Podkarpackie Centrum
Medyczno-Logistyczne
"KLIKMED" Sp. z o. o.
626
Prywatny Gabinet
Ginekologiczno Połozniczy lek. med.
Jadwiga Homa
8131464299
690672653
"KWARCSYSTEM"
Sp. z o.o.
5170003690
691577543
CB14.21.Z
070799
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Odpady z przetworzonych włókien
tekstylnych
0,0300
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne niewymienione odpady
0,2440
0,0420
5,3000
0,0020
0,0720
16,5000
150101
Opakowania z papieru i tektury
1,5000
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
4,9000
150104
Opakowania z metali
1,7000
150106
Zmieszane odpady opakowaniowe
160103
Zużyte opony
1,8000
190110
1,9000
150101
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania
gazów odlotowych
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,1800
160213
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Tworzywa sztuczne
0,0250
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Inne niewymienione odpady
0,0160
Dom Pomocy
Społecznej
8671866860
005670633
180103
Zakład Stolarski "
MIRAF" Józef
Osetkowski
8180004847
690076106
030105
170203
170604
MASONITE PL Sp. z
o.o.
6731695652
330925952
DD20.30.Z
030105
030199
080116
080416
100101
627
Szlamy wodne zawierające farby i
lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne
niż wymienione w 08 04 15
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04)
15,2000
0,8800
0,9400
0,6800
0,0500
798,7700
80,3300
10,3400
29,5200
1,0900
Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20
Inne oleje hydrauliczne
0,3300
0,0180
150101
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Mineralne oleje i ciecze stosowane
jako elektroizolatory oraz nośniki
ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
150103
Opakowania z drewna
150104
Opakowania z metali
0,7200
150202
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Żelazo i stal
0,0940
120121
130113
130208
130307
150203
160213
170405
190112
200102
200301
SZKODNY JANUSZ SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
GINEKOLOGICZNO-P
OŁOŻNICZY
628
7921387546
650117240
180103
Żużle i popioły paleniskowe inne niż
wymienione w 19 01 11
Szkło
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
0,0480
0,0360
20,7700
7,4600
177,3300
1,9000
0,3320
47,3700
5,5400
14,5000
17,8300
0,0480
004010024
FABRYKA MEBLI
"SANCRO"Sp. z o.o
030105
070213
61,2000
28,2000
0,9500
150101
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż
wymienione w 08 04 09
Popioły lotne z torfu i drewna
niepoddanego obróbce chemicznej
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Opakowania z papieru i tektury
150102
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,6300
150110
Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności
- bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Opakowania z papieru i tektury
0,0150
0,0100
0,0050
080410
100103
130110
150202
160213
629
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04
Odpady tworzyw sztucznych
JERONIMO MARTINS
DROGERIE I
FARMACJA Sp.z o.o.
PHU"ANIX" Anita
Barbara Czokało Ostapowicz
2090001776
301002718
150101
8650006922
830173608
180103
APTEKA JADWIGA
SZCZERBA
6850011016
370184677
180108
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
180109
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
0,2200
0,0700
4,4000
0,0120
0,0050
0,3000
0,0010
0,0250
160103
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwi
Inne odpady, które zawierają żywe
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których
istnieją w