System monitoringu ryzyka powodziowego

Komentarze

Transkrypt

System monitoringu ryzyka powodziowego
„System monitoringu ryzyka
powodziowego”
jako element nowoczesnego
zarządzania ryzykiem
powodziowym
Andrzej Ryński
RZGW w Gdańsku
29 maja 2012 r.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce
Strzałki ciągłe – zależność bezpośrednia,
Strzałki przerywane – powiązania pośrednie lub współpraca
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce
Art. 88a.
1.Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji
rządowej i samorządowej.
2. Użytkownicy wód współpracują z organami administracji rządowej i
samorządowej w ochronie przed powodzią, w zakresie określonym w
przepisach ustawy oraz w odrębnych przepisach.
3. Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map
zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Kompetencje dyrektora RZGW w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Kompetencje dyrektora RZGW w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej
Prowadzenie ośrodka koordynacyjno- informacyjnego
– Gromadzenie, przetwarzanie informacji dla potrzeb planowania
przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego,
– Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zwolnień z zakazu
zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią,
– Opiniowanie inwestycji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego,
– Opinie wydawane w oparciu o „specustawę powodziową”
– Dyrektywa powodziowa – przekazywanie map zagrożenia i ryzyka
powodziowego do podmiotów wskazanych w ustawie prawo wodne,
opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w
regionie wodnym,
– Realizacja zadania: System monitoringu ryzyka powodziowego
(SMoRP) w ramach „Projektu Żuławskiego”,
– Obsługa systemu informatycznego (IT-GIS OKI) wspierającego
przekazywanie danych związanych z zagrożeniem powodziowym.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
(SMoRP)- zadanie integrujące
•
Rozpoznanie i wstępna ocena ryzyka powodziowego
na obszarze Żuław (współudział RZGW).
•
Mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego
na obszarze Żuław (współudział RZGW).
•
Założenia i rekomendacje
do planu zarządzania ryzykiem powodzi dla obszaru Żuław.
•
Scenariusze działań
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru Żuław
(zagrożeń, zabezpieczeń i programowania inwestycji).
•
Działania edukacyjno-informacyjne
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
Cel zadania:
• Narzędzie wspomagające RZGW w Gdańsku w
zarządzaniu ryzykiem powodziowym Żuław,
• Identyfikacja słabych obszarów ze względu na
ochronę przeciwpowodziową,
• Lista działań priorytetowych, mających zasadnicze
znaczenie dla poprawy stanu ochrony
przeciwpowodziowej Żuław, analiza porównawcza oraz
założenia i rekomendacje do programu działań, dane do
planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Etapy wdrożenia:
wstępna ocena ryzyka powodziowego
12.2011
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 12.2013
• obowiązek wprowadzenia do planów
zagospodarowania przestrzennego
(w ciągu 18 miesięcy)
plan zarządzania ryzykiem powodzi
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
12.2015
Wstępna ocena ryzyka powodziowego
opracowane przez IMGW PiB
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Wstępna ocena ryzyka powodziowego
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
opracowane przez IMGW PiB
Wstępna ocena ryzyka powodziowego i Natura 2000
opracowane przez IMGW PiB
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Etapy wdrożenia:
wstępna ocena ryzyka powodziowego
12.2011
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 12.2013
• dla obszaru Żuław zgodnie z porozumieniem z
IMGW
12.2012
• obowiązek wprowadzenia do planów
zagospodarowania przestrzennego
(w ciągu 18 miesięcy)
plan zarządzania ryzykiem powodzi
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
12.2015
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Modelowanie hydrauliczne - podstawowe dane wejściowe do modelu
Ortofotomapa
Numeryczny model
terenu
(NMT)
Numeryczny model
pokrycia terenu (NMPT)
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
Lotniczy skaning laserowy LIDAR - chmura punktów, przekrój
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
Lotniczy skaning laserowy LIDAR – statyczne wyznaczenie strefy zalewu
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Wzrost
poziomu
wody
[m]
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Modelowanie hydrauliczne - podstawowe dane wejściowe do modelu
Przekroje poprzeczne doliny rzeki
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Modelowanie hydrauliczne - podstawowe dane wejściowe do modelu
Przekroje poprzeczne doliny rzeki
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Modelowanie hydrauliczne - podstawowe dane wejściowe do modelu
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Etapy wdrożenia:
wstępna ocena ryzyka powodziowego
12.2011
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 12.2013
• obowiązek wprowadzenia do planów
zagospodarowania przestrzennego
(w ciągu 18 miesięcy)
plan zarządzania ryzykiem powodzi
12.2015
• rekomendacje do planu zarządzanie ryzykiem
powodziowym na Żuławach
12.2013
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
Elementy wchodzące w skład planu zarządzania ryzykiem
powodziowym:
1) mapa obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
2) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
wraz z opisem wniosków z analizy tych map;
3) opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
4) katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania
ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem
powodziowym uwzględnia się w szczególności:
koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów zarządzania
ryzykiem powodziowym;
2) zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o
potencjalnej retencji wód powodziowych;
3) cele środowiskowe;
4) gospodarowanie wodami;
5) sposób uprawy i zagospodarowania gruntów;
6) stan planowania i zagospodarowania przestrzennego;
7) ochronę przyrody;
8) uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie
zlokalizowane na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, wraz ze związaną z
nimi infrastrukturą;
9) prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami;
10) infrastrukturę krytyczną.
1)
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
SMoRP a Dyrektywa Powodziowa
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu – odpowiedzialny
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym –
odpowiedzialny Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Obecnie na zlecenie KZGW opracowywane są metodyki opracowania
planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i
regionów wodnych (realizacja koniec 2012r.)
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
• Działania
– Analityczno- informatyczne - pozyskanie danych
dotyczących ukształtowania terenu (numeryczny model
terenu, przekroje mokre)
– Wykonanie bazy GIS prezentującej lokalizację i stan
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej Żuław w formie
serwera danych geoprzestrzennych
– Prezentacja danych w formie geoportalu i strony
internetowej, na bieżąco aktualizowanych
– Przeprowadzenie analizy porównawczej zebranego
materiału, określenie obszarów wymagających inwestycji,
rekomendacje do planu zarządzania ryzykiem
powodziowym
– działania edukacyjno - informacyjne
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
•
•
•
•
•
Geoportal i strona internetowa do prezentacji informacji o zagrożeniu
powodziowym Żuław
– Interaktywność - możliwość logowania się interesariuszy
– Publikacja informacji o zagrożeniu powodziowym, w tym map zagrożenia i
ryzyka
Cele:
monitorowanie stanu ryzyka powodziowego na obszarze objętym projektem,
poprzez analizę tego stanu i jego zmian w czasie, w tym identyfikacja słabych
miejsc ochrony przeciwpowodziowej,
szczegółowa analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych, przewidzianych do
realizacji w ramach „Projektu Żuławskiego” na poprawę stanu ryzyka
powodziowego na Żuławach,
ocena stopnia osiągnięcia właściwego poziomu ochrony przeciwpowodziowej na
tym obszarze,
identyfikacja niedoborów wraz z określeniem planu działań ochrony
przeciwpowodziowej do realizacji w kolejnych etapach „Programu Żuławskiego –
2030”.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
• Rekomendacje do planu zarządzania ryzykiem
powodziowym
– Analiza zebranego materiału
– Określenie obszarów wymagających inwestycji zgodnie z
wytycznymi krajowymi
– Analiza kosztów korzyści
– Katalog działań do przyszłej perspektywy finansowej
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
• Działania edukacyjno- informacyjne
– Zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz administracji o
zagrożeniu powodziowym,
– określenie grup społecznych i sposobów dotarcia z informacją
do tych grup (założenie ogólne - dotarcie z informacją do
250.000 osób zamieszkujących Żuławy),
– Określenie koncepcji działań,
– Wyłonienie wykonawców poszczególnych komponentów.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
Powiązanie zadania z innymi projektami:
• ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju
• IT GIS OKI – System Informatyczny opracowany na potrzeby
działań ośrodków koordynacyjno – informatycznych RZGW
Współpraca instytucjonalna:
–
–
–
–
–
–
–
CMP IMGW
ZMiUW
Państwowa służba ds. bezpieczeństwa obiektów piętrzących
CODGiK, GUGiK
KZGW
Urząd Morski
Samorządy, CZK
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”
System Monitoringu Ryzyka Powodziowego
Dziękuję za uwagę!
Andrzej Ryński
[email protected]
www.gdansk.rzgw.gov.pl
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”

Podobne dokumenty