MATEMATYKA W BUDOWIE

Komentarze

Transkrypt

MATEMATYKA W BUDOWIE
MATEMATYKA W BUDOWIE
KWOTA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA: 4280,00 ZŁ
Projekt ma za zadanie zaprezentowanie istoty matematyki w budownictwie oraz
projektowaniu budynków. Uczniowie będą pracowali wspólnie z rodzicami w 10 grupach.
Warsztaty rozpoczną się od spotkania z przedstawicielami form budowlanych, projektantem
oraz pracownikiem gminy odpowiedzialnym za infrastrukturę. Uczniowie zapoznają się
z praktycznym zastosowaniem obliczeń matematycznych w budownictwie. Warsztaty będą
odbywały się dwa razy w tygodniu
po godzinie w dwóch zespołach
zadaniowych. Uczniowie wspólnie
z rodzicami zaprojektują budynek
szkoły, wykonają kosztorys oraz
makietę budynku. Wykonane
makiety
wezmą
udział
w
konkursie, którego jury będą
przedszkolaki
z
gminnego
przedszkola. Trzy wyróżnione
projekty będą zaprezentowane
podczas grudniowej sesji rady
gminy.
Zajęcia
będą
przeprowadzane
w
wykorzystaniem
projektu
edukacyjnego, aktywnych metod
nauczania matematyki oraz z wykorzystaniem TIK, tablicy multimedialnej i języka
programowania, Scratch. Rodzice oraz nauczyciele będą brali udział we wspólnych
czterogodzinnych warsztatach, podczas których dowiedzą się jak ważne jest nauczanie
matematyki poprzez aktywizujące metody nauczania (TIK, program Scratch, programy
multimedialne). Rodzice i nauczyciele opracują cztery gry planszowe z wykorzystaniem
rachunku pamięciowego oraz zestaw gier edukacyjnych, bajek matematycznych, quizów.
Opracowane materiały zostaną powielone i przekazane rodzicom w celu wspólnej zabawy
matematycznej w domu z dziećmi. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana
konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane działania w projekcie. Opracowany
zostanie album fotograficzny prezentujący wspólne działania.
Adresatami będą uczniowie kl. IV-VI szkoły wiejskiej w wieku 10-13 lat, którzy pragną
pokonywać trudności matematyczne i ci, którzy chcą rozwijać umiejętności matematyczne.
Uczniowie ci mają utrudniony dostęp do tego rodzaju zajęć. Rodzice uczniów, którzy pragną
pomóc dziecku w zrozumieniu matematyki, wszyscy nauczyciele szkoły, którzy będą
stosować umiejętności matematyczne na innych przedmiotach.
Przy realizacji projektu będziemy współpracowali z firmami budowlanymi, projektantem,
osobami pracującymi w urzędzie gminy Stare Kurowo nadzorującymi rozwój infrastruktury.
W pracę zostanie zaangażowany Gminny Ośrodek Kultury w St. Kurowie, gdzie zostanie
zorganizowana wystawa opracowanych projektów szkoły oraz makiet. Do współpracy
zostaną zaproszone dzieci z przedszkola, które wezmą udział ocenianiu wykonanych makiet
budynku szkoły. Głównym punktem realizacji projektu jest współpraca uczniów, rodziców i
nauczycieli w celu wyzwolenia twórczości matematycznych.

Podobne dokumenty