Sp. z oo ul. Gen. T. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice - Eko

Komentarze

Transkrypt

Sp. z oo ul. Gen. T. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice - Eko
Stare Babice, dnia ......... / ......... / 201 ... r.
..............................................................
( Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy )
..............................................................
( Ulica, numer domu, numer mieszkania )
..............................................................
( Miejscowość i kod pocztowy )
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„EKO-BABICE” Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Kutrzeby 36,
05-082 Stare Babice.
..............................................................
(Telefon kontaktowy)
P O D A N I E
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza zwrotnego służącego do
pomiaru wody utraconej bezpowrotnie (podlewanie ogrodu, mycie samochodu, itp.) w nieruchomości
znajdującej się w:
.......................................... przy ul.......................................... nr* / nr ew. działki* .........
( nazwa miejscowości )
w gminie Stare Babice.
.....................................................
( podpis wnioskodawcy )
UWAGA!
Dobór przepustowości i klasy dokładności wodomierza zwrotnego powinien uwzględniać rodzaj
instalacji, która ma być zasilana i jej specyfikę (dot. systemów automatycznego nawadniania)
natomiast do podlewania z kranu zewnętrznego ogrodu można stosować wodomierze typu
J S 1 , 5 l u b J S 2 , 5 ( jednostrumieniowy, o przepustowości nominalnej 1,5 m3/h lub 2,5
m3/h ).
W przypadku montażu wodomierza we własnym zakresie, aby dokonać odbioru należy skontaktować
się z Panem Adamem Rutkowskim pod nr telefonu: 607-280-279 lub Biurem Obsługi Klienta –
nr tel. (22) 752-92-53 lub (22) 722-90-08.
Wypełnia Biuro Obsługi Klienta:
Opłatę w wysokości ............... zł. pobrano* / nie pobrano* dnia ...... / ...... / 201.... roku.
Wykonanie: we własnym zakresie* / zlecenie wykonania przez „EKO – BABICE” Sp. z o.o.*
* - niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty