Znajd¼ pomys³ na siebie w wykonaniu Full Power Spirit

Komentarze

Transkrypt

Znajd¼ pomys³ na siebie w wykonaniu Full Power Spirit
Znajd¼ pomys³ na siebie w wykonaniu Full Power Spirit
Miejski Dom Kultury zaprasza serdecznie m³odzie¿ ze szkó³ ¶rednich oraz gimnazjów na program artystyczno-edukacyjnoprofilaktyczny pn. Znajd¼ pomys³ na siebie w wykonaniu Full Power Spirit w dn. 25.09.2008r. Program zaprezentowany
bêdzie dwukrotnie o godz. 11.00 i 12.30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.
Full Power Spirit to m³ody zespó³, graj±cy muzykê trafiaj±c± do m³odzie¿y, dziêki sposobowi przekazu jakim jest hip
hop. Zespó³ zaprezentuje program, który nie tylko bêdzie prezentacj± w³asnej muzyki, ale niesie ze sob± równie¿ wa¿ne
tre¶ci. Porusza problemy bezpo¶rednio dotycz±ce m³odych ludzi jak np. egzamin maturalny, poszukiwanie szczê¶cia,
problem akceptacji samego siebie, czy próba odnalezienia w³asnego miejsca na ziemi. Wa¿nym elementem programu
jest równie¿ profilaktyka uzale¿nieñ, na które niejednokrotnie nara¿ony jest m³ody cz³owiek.
Koncert zosta³ dofinansowany przez Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ w Malborku.
Bilety na koncert, w cenie 5 z³ sztuka, szko³y mog± rezerwowaæ w MDK. Liczba miejsc ograniczona ze wzglêdu na
miejsce, w którym odbywa siê koncert sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury.
Full Power Spirit - BIO.
Zespó³ Full Power Spirit (www.fps.kdm.pl) istnieje od 2001 roku. W ci±gu 6 lat swojej dzia³alno¶ci stal siê jednym z
najprê¿niej dzia³aj±cych zespo³ów polskiej sceny CCM. Cechuje go olbrzymia energia towarzysz±ca wystêpom na
¿ywo oraz bardzo dobry kontakt z publiczno¶ci±. Tworz± go Miru, Picia i Dzyrooo, a na co dzieñ wspomagaj±: 4
osobowy zespó³ instrumentalistów, Warszawski Dj Grubaz (nale¿±cy do czo³ówki Polskich Dj`i graj±cych czarn± muzykê),
Olga Szomañska-Radwan oraz cz³onkowie ekipy break-dance SPASIBA BREAKERS. Ca³o¶æ uzupe³nia bit-boxer
PRYK. W sumie koncertowy sk³ad FPS liczy 12 osób.
W ci±gu 7 lat swojej dzia³alno¶ci zespó³ zagra³ ponad 550 koncertów na terenie ca³ego kraju - wystêpuj±c m.in. trzy
krotnie na najwiêkszym w Europie Wschodniej festiwalu muzyki tworzonej przez chrze¶cijan: Miêdzynarodowym
Festiwalu Song of Songs w Toruniu w 2004 2006 i 2007 roku oraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej graj±c koncert
który, zosta³ wyemitowany przez 3 Program Polskiego Radia. FPS koncertowa³ tak¿e poza granicami Polski w
Niemczech (podczas ¦wiatowych Dni M³odzie¿y), w Austrii na Europejskim Spotkaniu M³odych w Mariazell w Bu³garii
na Miêdzynarodowym festiwalu w Be³ozem oraz w Belgii.
We wrze¶niu 2004 r. ukoñczono zdjêcia do teledysku promuj±cego singiel Wojownik. Aran¿acjê opracowali wspólnie
Marcin Pospieszalski i Dj HaeM. Tê sam± wersjê utworu wraz z innymi piêcioma piosenkami mo¿na us³yszeæ na
wydanym w sierpniu 2004 roku maxi-singlu: dobry bit + dobry przekaz. Poza muzyk± do p³yty zosta³a do³±czona
prezentacja multimedialna zespo³u.
Na zaproszenie Caritas Polska FPS w listopadzie 2004 roku przygotowa³ specjalny utwór oraz klip promuj±cy Wigilijne
Dzie³o Pomocy Dzieciom (jedn± z najwiêkszych akcji charytatywnych w Polsce). Utwór nosi tytu³ Rozpal serce i w
okresie adwentu mo¿na by³o zobaczyæ go w TVP oraz TVN i MTV Classic. W listopadzie 2004 roku ukaza³ siê
wyj±tkowy projekt pt.:Hip-hop dekalog, który powsta³ z inicjatywy ³ódzkich Salezjanów. Na p³ycie znalaz³o siê 10
piosenek o dziesiêciu przykazaniach. W projekcie, na zaproszenie FPS, wziêli udzia³ bardzo znani arty¶ci
reprezentuj±cy ro¿norodne style muzyczne. We wrze¶niu 2005 FPS pod wodz± Mateusza Pospieszalskiego nagra³
piosenkê Raz w roku zapraszaj±c do wspó³pracy zespó³ ZAKOPOWER, jak te¿ primadonnê Teatru Narodowego
Katarzynê Susk±. Piosenka promowa³a w 2005 i 2006 roku 2 edycje akcji Caritas Polska - Wigilijnego Dzia³a Pomocy
Dzieciom .
Od ponad 2 lat FPS wspó³pracuje z fundacj± Anny Dymnej Mimo wszystko co wyrazi³o siê pojawieniem zespo³u w 2
edycjach programu Kolêdy zaczarowane wyemitowanych w wigilijny wieczór 2005 i 2007 roku w TVP2 oraz w dorocznej
uroczysto¶ci wrêczenia nagród najbardziej zas³u¿onym wolontariuszom 2005 i 2007. W czerwcu ubieg³ego roku FPS
wyst±pi³ podczas fina³u konkursu Piosenki zaczarowanej, który jest organizowany tak¿e przez fundacjê Mimo wszystko.
Poza wspomnianymi wy¿ej wydarzeniami zespó³ wielokrotnie pojawia³ siê na telewizyjnym ekranie bior±c udzia³ w
wielu programach m.in. Od przedszkola do Opola, Kawa czy herbata, Pytanie na ¶niadanie, Raj, Miedzy ziemi± a
niebem
Bie¿±cy czas jest bardzo pracowitym okresem. FPS razem z Marcinem Pospieszalskim przygotowuje soundtrack do
filmu Popie³uszko. Piosenka Nie¶miertelni nagrana wspólnie z Olg± Szomañsk±-Radwan swoj± premierê mia³a
podczas koncertu Solidarni z Rud± ¦l±sk± po¶wiêconego pamiêci 23 górników tragicznie zmar³ych w czasie katastrofy w
kopalni Halemba.
Obecnie Full Power Spirit pracuje nad p³yt± 8 B³ogos³awieñstw, która bêdzie kontynuacj± projektu Hip-Hop dekalog i
tak jak w przypadku wspomnianej p³yty na nowym kr±¿ku nie zabraknie znakomitych go¶ci. P³yta ma siê ukazaæ wiosn±
2008 roku.
Materia³y multimedialne obrazuj±ce dzia³alno¶ci zespo³u (teledyski piosenki i zdjêcia) znale¼æ mo¿na pod adresem
www.myspace.com/fullpowerspirit do odwiedzenie którego serdecznie zapraszamy.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 1 March, 2017, 23:22
Miejski Dom Kultury
Plac S³owiañski 18
82-200 Malbork
tel.(055) 272-38-52
fax (055) 272-46-01
e-mail: [email protected]
www.mdk.malbork.pl
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 1 March, 2017, 23:22

Podobne dokumenty