opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

opis przedmiotu zamówienia
Projekt „ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik Nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników
projektu ,,CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zakres zamówienia obejmuje:
Nr
Nazwa Zadania
Zadania
1
Fryzjer - kurs zawodowy
Liczba
Liczba
godzin kursu uczestników
250
3
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
materiałoznawstwa i technologii strzyżenia, ondulacji,
farbowania, stylizacji i pielęgnacji włosów damskich i
męskich z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
2
Kosmetyczka z umiejętnością stylizacji
paznokci – kurs zawodowy
250
7
250
4
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
materiałoznawstwa i technologii kosmetyki i pielęgnacji
twarzy oraz ciała, manicure, pedicure, techniki zdobienia,
przedłużania i modelowania paznokci z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
3
Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy
fiskalnej– kurs zawodowy
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
gastronomii (w tym podstaw żywienia, technologii
gastronomicznej, jakości i norm w zakresie obsługi
gastronomicznej, minimum HACCAP), przyrządzania
potraw, poznanie receptur, aranżacji, obsługa kasy fiskalnej
w związku z prowadzonym lokalem gastronomicznym
4
Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie – kurs zawodowy
200
3
150
10
210
w tym:
6
Tematyka: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
wewnętrznego wykończenia budynków (w tym kładzenie
płyt gipsowo-kartonowych, gładzi, paneli, glazury, terakoty,
malowanie, tapetowanie).
5
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
komputera – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, prowadzenia
dokumentacji handlowej, rozpoznawania znaków
pieniężnych, obsługa kasy fiskalnej i komputera w stopniu
podstawowym oraz średniozaawansowanym, obsługa
komputerowych programów sprzedażowych.
6
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i
dzieci – kurs
Tematyka:
1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu opieki,
anatomia i fizjologia człowieka, metodyka
wychowawcza dziecka w wieku 1-6 lat, choroby
wieku dziecięcego, rodzaje niepełnosprawności i
dysfunkcje, pielęgnacja i higiena osoby
niepełnosprawnej i starszej, podstawy geriatrii,
zasady żywienia osób chorych, aspekty
psychologiczne sprawowania opieki, pierwsza
pomoc przedlekarska.
2. Podstawy języka niemieckiego - kurs
7
Księgowość z obsługą kadr – kurs
150
60
250
2
250
3
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
rachunkowości (aktywa-pasywa, prezentacja majątku w
bilansie, operacje gospodarcze, dowody księgowe, księgi
rachunkowe, ewidencja operacji bilansowych i wynikowych,
kosztów i
przychodów,
rozrachunki,
księgowość
materiałowa i towarowa, aktywa trwałe, inwestycje i
zobowiązania finansowe, fundusze własne, rezerwy,
jednostkowe sprawozdania finansowe, prawo podatkowe –
ordynacja, podatek od osób fizycznych, prawnych, towarów
i usług, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
8
Grafika komputerowa – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
aplikacji Adobe i Corel.
9
Florystyka z obsługą komputera i kasy fiskalnej
– kurs
150
1
150
1
840
27
360
w tym:
40
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
materiałoznawstwa i technologii florystycznych (zasady
kompozycji, botanika, materiał roślinny, układanie i
dekoracje, florystyka ślubna, komunijna, żałobna), obsługa
komputera i kasy fiskalnej w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej w tym komputerowych
programów sprzedażowych.
10
Magazynier-hurtownik z obsługą wózków
jezdniowych – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
prowadzenia
magazynu
(gospodarka
magazynowa,
fakturowanie, obsługa kasy fiskalnej i komputera), uzyskanie
uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.
11
Prawo jazdy kat.B – kurs
Tematyka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu
prowadzenia pojazdów osobowych (kat.B) wraz z
przeprowadzeniem badań lekarskich kwalifikujących do
uczestnictwa w kursie.
W tym :
1. Zajęcia teoretyczne dla całej grupy – 30 godzin
2. Zajęcia praktyczne indywidualne
(27 uczestników x 30 godzin = 810 godzin)
12
Indywidualna terapia psychospołeczna z
treningiem kompetencji i umiejętności społecznych.
Tematyka: zmiana postawy w zakresie funkcjonowania w
środowisku rodzinnym i społecznym (minimalizowanie
zjawisk patologii społecznych, minimalizowanie postawy
roszczeniowej,
budowanie poczucia obowiązku i
odpowiedzialności za swoje życie) przyjmowanie i
realizowanie społecznie pożądanych norm, budowanie
poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności w
zakresie komunikacji interpersonalnej, nauka zastosowania
metod rozwiązywania konfliktów i sporów w zakresie
rodzinnym oraz w szerszej społeczności.
W tym:
1. Indywidualna terapia psychospołeczna
(40 czestników x 8 godzin = 320 godzin)
2. Trening kompetencji i umiejętności życiowych
(forma warsztatowa) z podziałem na 3 grupy:
a) I grupa 14 osobowa – 10 godzin
b) II grupa 13 osobowa – 10 godzin
c) III grupa 13 osobowa – 10 godzin
3. Wycieczka integracyjna (1-dniowa) z ciepłym
posiłkiem oraz zajęciami integracyjnymi dla
uczestników projektu wraz z rodzinami
(40 uczestników x średnio 2osoby = 80 osób)
320
30
10
1. Zadania 1-4 – przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego
zakończonego egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu
zawodowego w rozumieniu Rozporządzenia MEiN z dnia 3.02.2006r. w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31 poz.216 z 2006r.).
2. Zadania 5-10 - przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z uzyskaniem
zaświadczenia o jego ukończeniu w rozumieniu Rozporządzenia MEiN z dnia
3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr
31 poz.216 z 2006r.).
3. Termin wykonania – od daty podpisania umowy do 02.12.2011r. w dni robocze od
poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem:
a) Zadanie Nr 11 – zajęcia teoretyczne w godzinach popołudniowych
b) Zadanie Nr 12 – z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb uczestników
projektu (nie częściej niż 1 raz w tygodniu)
4. Miejsce realizacji:
a) Zadania nr 1 – 10 – na terenie Świdnika lub Lublina
b) Zadanie Nr 11 – zajęcia teoretyczne na terenie Świdnika, zajęcia praktyczne na
terenie województwa lubelskiego z zastrzeżeniem rozpoczęcia i zakończenia
każdorazowych zajęć w mieście Świdniku
c) Zadanie Nr 12 – na terenie miasta Świdnika
5. Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu, Zamawiający
zastrzega możliwość zmniejszenia grupy z zachowaniem ceny jednostkowej podanej
w formularzu cenowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom usługi cateringowej
(ciepły posiłek), ubezpieczenia, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.

Podobne dokumenty