wskazówki redakcyjne dla autorów publikacji wydawnictwa

Komentarze

Transkrypt

wskazówki redakcyjne dla autorów publikacji wydawnictwa
WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU
Należy dostarczyć kompletny tekst publikacji w wersji elektronicznej, z następującymi
informacjami:

imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, stanowisko, pełnione funkcje, miejsce pracy
oraz e-mail i nr telefonu;

oświadczenie autora, że tekst nie był dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji;

jeśli artykuł jest częścią przygotowywanej do druku książki, należy podać jej dane oraz

proponowany termin publikacji.
Pliki należy przesłać na adres: [email protected] Dalej są przekazywane do recenzenta
(jeżeli jest taka konieczność, autor dokonuje zmian w tekście i ponownie oddaje tekst w formie
elektronicznej). Następnie tekst podlega redakcji i korekcie językowej. Teksty niespełniające wymogów
redakcyjnych będą odsyłane do poprawki. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i
przeredagowywania tekstu.
Artykuły do Roczników Naukowych WSB w Toruniu:

artykuł o objętości 12–15 stron, zaopatrzony w streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim
oraz tłumaczenie streszczenia, tytułu i słów kluczowych na j. angielski; streszczenia zawierające
nie więcej niż 6–8 wierszy, dotyczą podstawowych tez i problemów zawartych w artykule;

preferowane są teksty w języku polskim i angielskim;

aby tekst był czytelny, powinien być podzielony na numerowane wprowadzenie,
śródrozdziały i podsumowanie;

teksty są przyjmowane do końca stycznia.
Artykuły do prac zbiorowych (np. materiałów konferencyjnych):

artykuł o objętości 10–15 stron, zaopatrzony w streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim
oraz tłumaczenie streszczenia (wraz z tytułem) i słów kluczowych na j. angielski; streszczenia
zawierają nie więcej niż 6–8 wierszy, dotyczą podstawowych tez, problemów zawartych w
artykule;

preferowane są teksty w języku polskim i angielskim;

aby tekst był czytelny, powinien być podzielony na numerowane śródrozdziały (bez
wprowadzenia i podsumowania);

teksty do roczników oraz materiałów konferencyjnych są przyjmowane do końca stycznia.
Książki (monografie, podręczniki, skrypty):

struktura w odpowiedniej kolejności: karta tytułowa (tłumaczenie tytułu na j. angielski), spis
treści (oraz w j. angielskim), wykazy skrótów, wstęp, przedmowa (jeśli jest przewidziana),
tekst główny z przypisami automatycznymi numerowanymi w sposób ciągły, zakończenie,
tablice, ilustracje (jeśli są wyłączone z tekstu głównego), dodatki (załączniki), bibliografia,
słownik użytych terminów (jeśli jest przewidziany), indeksy, wykazy ilustracji i tablic (jeśli
są), streszczenie (zasady jak wyżej) i słowa kluczowe w j. polskim i angielskim.
WSZYSTKICH AUTORÓW PROSIMY O SKRUPULATNE TRZYMANIE SIĘ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK!
CZĘŚĆ I. WSKAZÓWKI REDAKCYJNE
1. Tekst należy pisać w pliku-szablonie. Tabele, rysunki, schematy, wykresy – wyłącznie czarno-białe,
w wersji edytowalnej, maks. wysokość 170 mm, maks. szerokość 125 mm, pliki w Excelu i Corel Draw
należy dosłać dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
2. Tytuły i akapity
Tytuły rozdziałów (artykułów) powinny być wytłuszczone, wyjustowane, śródtytuły wytłuszczone,
numerowane, do lewej. Należy stosować akapity z wcięciem oprócz pierwszego po tytule (śródtytule).
3. Wyróżnienia
Kursywą wyróżnia się cytaty oraz tytuły, np. książek, sprawozdań, aktów prawnych, artykułów. Tytuły
czasopism w tekście podaje się w cudzysłowie. Kursywą należy wyróżniać terminy, które się wyjaśnia
(definiuje) w tekście po raz pierwszy, wtrącone obcojęzyczne wyrażenia. Inne wyróżnienia w tekście
należy zaznaczać wytłuszczeniem, jeśli to konieczne.
4. Wyliczanie i numerowanie
Wyliczenia krótkie kończy się przecinkami i kropką, wyliczenia dłuższe w formie zdań średnikami i
kropką albo kropkami. Stosuje się nie więcej niż dwa rodzaje wyliczeń w tekście, numerowane i
nienumerowane, według wzoru:
1. Uniwersytety:
a) Uniwersytet Warszawski,
b) Uniwersytet Jagielloński,
lub
· Uniwersytet Warszawski,
· Uniwersytet Jagielloński,
5. Tabele, ilustracje
Przy tytułach tabel i ilustracji obowiązuje numeracja oraz konsekwentne stosowanie równoważników
zdań. Podpisy do tabel, tablic umieszcza się nad nimi (ale nie w tabeli), stosując skróty typu: Tab. 1.
Podpisy do ilustracji (rysunków, schematów) zamieszcza się pod nimi, stosując skróty: Wykr. 1., Rys. 1.
Zawsze podaje się pełne informacje o źródle (czcionka 9) pod tabelami, ilustracjami. Tabele i ilustracje
należy umieścić w tekście najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa.
6. Pisownia nazw instytucji, nazwisk
Przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekście poprzedza się całym imieniem, po raz kolejny
inicjałem. Spolszczać można nazwy instytucji, które mają polskie odpowiedniki, na początku podaje się
spolszczoną nazwę (w nawiasie oryginalną ewentualnie skrót). W całym tekście należy posługiwać się
konsekwentnie jedną nazwą (np. spolszczoną).
7. Wzory matematyczne – symbolika używana przez autora musi być jednoznaczna, jednolita w
obrębie całego dzieła i możliwie jak najprostsza. Wszelkie użyte ze wzorach oznaczenia literowe
powinny być wyjaśnione w pierwszym miejscu ich występowania. Kursywą składa się: litery
oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne i oznaczenia funkcji, cyfry –
pismem prostym. Numer wzoru podaje się w nawiasach po prawej stronie wzoru.
CZĘŚĆ II. PRZYPISY I LITERATURA
Każdy cytat powinien być opatrzony poprawnym przypisem z podaniem stron. Należy stosować opcję
automatycznego wstawiania przypisów w edytorach na dole strony. Po przypisie kończącym zdanie
zawsze stawia się kropkę.
Stosuje się polskie skróty, np.
– tamże (zamiast ibid.)
– dz. cyt. (zamiast op. cit.)
– W: (zamiast In)
– i nast. (zamiast passim)
– i in. (zamiast et al.)
Literatura w j. niełacińskim powinna podlegać transliteracji. Każdy artykuł powinien być zaopatrzony
w przypisy i literaturę. Poniżej podajemy przykłady opisów dla poszczególnych typów dokumentów:

Dokumenty drukowane tradycyjnie
PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. W bibliografii
powinny się znaleźć wyłącznie przykłady: 1, 3, 4, 5, 6 (oraz 2 z ISBN, ze stronami od do).

Książka (całość)
1. Fedorowicz Z. i in., Finanse: praca zbiorowa. Warszawa: Difin, 2003. ISBN 83-7251-347-3.

Książka – fragment
2. Fischer P., Begleitübungen zur Grundstuffe 2. Ismaning: Max Hueber Verlag; Warszawa: Warszawski
Dom Wydawniczy, 1990, s. 37–38.

Artykuł w książce (całość)
3. Ćwiekowa J., Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej.
Warszawa: Wydaw. SBP, 1995, s. 36–46.

Czasopisma, zeszyty naukowe (całość)
4. Nauka i przyszłość. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki, grudzień 1990, nr 1- .
Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki, 1990- . ISSN 0867-2687.

Artykuł w czasopiśmie, zeszycie naukowym (całość)
5. Wisłowska M., Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość 2001, r. 12, nr 3, s. 18–19.
6. Ciak J., Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s. 189–200.

Dokumenty elektroniczne
Jeśli w tekście przywołuje się strony WWW (bez cytatu i powołania na treść), to na końcu listy
przypisów dodaje się przypis ogólny typu:
[3] Wszystkie podane odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn.
02.12.2009 r.
W pozostałych przypadkach (gdy cytuje się fragment tekstu ze strony internetowej) należy podać
dokładny adres strony, na której znajduje się cytowany fragment, oraz sporządzić przypis. Podczas
sporządzania przypisów dla dokumentów elektronicznych należy kierować się zasadą, że obowiązkowe
są tylko te elementy opisu, które odnoszą się do cytowanego dokumentu, a informacja jest łatwo
dostępna z samego dokumentu lub dokumentacji towarzyszącej. Dla dokumentów dostępnych on-line
zawsze należy podawać datę dostępu (czyli datę, kiedy otwierano stronę) oraz warunki dostępu (np.
Dostępny w World Wide Web).
PN-ISO 690-2 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. W bibliografii powinny się
znaleźć wyłącznie przykłady: 1, 2, 5, 6, 7 (oraz opisy całości 3 i 4).

Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW – całość
Nazwisko, imię, Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania. Data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu].
Warunki dostępu. ISBN/ISSN.
1. Paryska Z., Paryski W. H., Wielka encyklopedia tatrzańska [CD-ROM]. 1999. ISBN 83-01-12863-4.
2. Centrum Informacji Europejskiej [on-line]. [Dostęp 12 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.cie.gov.pl.

Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW – fragmenty
Nazwisko, imię, Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania/wersji. Data wydania. Data aktualizacji [Data
dostępu]. Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (np. rozdział). Warunki
dostępu. ISBN/ISSN.
3. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM]. 2003. 4.2 Bilans.
4. Ubezpieczyciel.pl [on-line]. 2000–2006 [Dostęp 16 lutego 2008]. Porady dla agenta. Dostępny w
World Wide Web: http://ubezpieczyciel.pl/site.php3?content=rady.inc&title=PORADY+DLA+AGENTA.

Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW – artykuły
Nazwisko, imię autora artykułu, Tytuł artykułu. W: NAZWISKO, imię autora/autorów książki. Tytuł [typ
nośnika]. Kolejność wydania. Data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]. Lokalizacja w obrębie
dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. ISBN/ISSN.
5. Buzdygan D. i in., Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich z wykorzystaniem
programu Libra: raport z badań. W: Derfert-Wolf L., Bednarek-Michalska B. (red.), Międzynarodowa
konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej [on-line]. 2000 [Dostęp 15 lutego
2003]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html.

Czasopismo elektroniczne – całość
Tytuł czasopisma [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data ukazania się czasopisma
[Data dostępu]. Warunki dostępu. ISSN.
6. Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000[Dostęp
15
lutego
2008].
Dostępny
w
World
Wide
Web:
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/. Kwartalnik. ISSN 1641-750X.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Nazwisko, imię autora artykułu, Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika]. Wydanie.
Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu], lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego.
Warunki dostępu. ISSN.
7. Huczek M., Socha I., Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki.
Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [Dostęp 15 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web:
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. ISSN 1507-7187.
Część III. LITERATURA
Spis wykorzystanych źródeł (literatura) powinien:
– zostać sporządzony w porządku alfabetycznym;
– obejmować pozycje przytoczone w tekście;
– składać się z 1) książek i artykułów, 2) aktów prawnych, 3) innych źródeł, np. elektronicznych,
kserokopii, korespondencji, zapisów archiwalnych, dokumentów, materiałów wewnętrznych
organizacji, protokołów (jeżeli je przytoczono w pracy); w Rocznikach i pracach zbiorowych wystarczy
podział na literaturę (pkt. 1 i 3) oraz akty prawne.
– zawierać pełen opis danej pozycji – jeśli opis dotyczy całej książki lub czasopisma, należy podać ISBN
lub ISSN (przykłady poniżej), przy artykułach należy podać ich objętość (strony od–do).
W przypisach:
3 Santorski J., Niemczycka K. Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek Santorski & Co.,
2004, s. 7.
4 Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009]. Cel i
obszar
rachunkowości
zarządczej.
Dostępny
w
World
Wide
Web:
http://www.rachunkowosczarzadcza.pl/cel-i-obszar-rachunkowosci-zarzadczej.php.
W bibliografii:
Santorski J., Niemczycka K., Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek Santorski & Co.,
2004. ISBN 83-88875-87-6.
Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009].
Dostępny w World Wide Web: http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl.
Spis może (ale nie musi) być numerowany. Przy sporządzaniu wykazu aktów prawnych warto pamiętać,
że powinny być one uporządkowane: według rangi, chronologicznie, czyli według daty uchwalenia (od
najnowszych).
Przykład: Literatura
Książki i artykuły
Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN 978-83-0114548-4.
Allarie Y., Firsirotu M. E., Myślenie strategiczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-0113232-9.
Batóg J., Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na GPW w latach 19971998. Nasz Rynek Kapitałowy 1999, nr 5, s. 5–6.
Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne
Rady Naukowej SK w Polsce 1998, nr 46, s. 21–26.
Controlling i Rachunkowość Zarządcza: miesięcznik dla kadry zarządzającej, red. nacz. Joanna NowickaGorzelańczyk. Warszawa: „Infor”, 2000-. ISSN 1428-8117.
Dragun-Gertner M. (red. nauk.), Studia ekonomiczne i finansowe. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w
Toruniu, 2006. ISBN 978-83-7285-301-1, 83-7285-301-1.
Jarugowa A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego. Controlling i
Rachunkowość Zarządcza w Firmie 2000, nr 1, s. 9–11.
Tokarski A., Kapitał jako kategoria rachunkowości. W: Dragun-Gertner M. (red.), Studia ekonomiczne i
finansowe. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2006, s. 225–234.
Urbańczyk E. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczecin: Uniwersytet
Szczeciński, 2001. ISBN 83-7241-170-0.
Akty prawne
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst jednolity: Dz.
U.2000, Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Dz.
U. 1999, Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz
przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania
oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. Dz. U. 1997, Nr
64, poz. 408 z późn. zm.
Inne źródła [w rocznikach i materiałach konferencyjnych te źródła należy podać z książkami i
artykułami i całość nazwać Literatura]
Analiza finansowa. W: Wikipedia [on-line]. Ostatnia aktualizacja: 12:08, 5 lipca 2008 [Dostęp 14
listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_finansowa.
Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
2000-2008
[Dostęp
12
marca
2009].
Dostępny
w
World
Wide
Web:
http://kangurold.uek.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/. ISSN 1641-750X.
Europejski Bank Centralny, Raport Roczny 2008. Frankfurt am Main: Europejski Bank Centralny, 2009.
ISSN 1830-2912.
Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009].
Dostępny w World Wide Web: http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl/.
Szczegółowa instrukcja sporządzania przypisów dla dokumentów drukowanych i elektronicznych –
http://www.wsb.torun.pl/wwwTorun/bibliotekaTor_przypisy_bibliografia.xml.
Zasady opracowała: Beata Antczak-Sabala
Biblioteka Główna WSB w Toruniu
Toruń 2009

Podobne dokumenty