QAD Enterprise Applications 2011

Komentarze

Transkrypt

QAD Enterprise Applications 2011
QAD Enterprise Applications 2011
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Spis treści
I.
QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011 ......................................................... 3
II.
BRANŻOWE MAPY PROCESÓW ....................................................................... 9
III.
QAD DLA PRZEMYSŁU ............................. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
IV.
OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW .............................................................. 16
V.
QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH ................................................. 19
VI.
KORZYŚCI Z QAD ENTERPRISE APPLICATIONS ............................................ 21
VII.
PAKIET QAD ENTERPRISE APPLICATIONS ................................................. 22
1. QAD FINANCIALS ............................................................................................. 23
2. QAD CUSTOMER MANAGEMENT ........................................................................ 29
3. QAD MANUFACTURING ..................................................................................... 33
4. QAD SUPPLY CHAIN ......................................................................................... 44
5. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM KADROWO-PŁACOWYM –
SYSTEM PRO/PERS ............................................................................................... 48
6. QAD ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT – MODUŁ OPCJONALNY ...................... 52
7. QAD ANALYTICS ............................................................................................... 55
8. QAD INTEROPERABILITY.................................................................................. 59
9. QAD ON DEMAND .............................................................................................. 61
VIII.
QAD COMMUNITY ...................................................................................... 62
IX. WSPARCIE I OBSŁUGA SERWISOWA UŻYTKOWNIKÓW QAD
ENTERPRISE APPLICATIONS ................................................................................ 65
STRONA 2 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
I.
QAD Enterprise Applications 2011
QAD Enterprise Applications 2011 (QAD 2011) jest
nowym wydaniem zintegrowanego pakietu ERP dawniej
funkcjonującego pod nazwą MFG/PRO. Zbudowany na
sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i
zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy
przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona
produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany
wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD 2011
łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz
wyszukaną
funkcjonalność
w
obszernym
pakiecie
wyspecjalizowanych modułów.
QAD Enterprise Applications stanowi kompletny zestaw produktów i funkcjonalności
wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o
rozproszonej, wielozakładowej strukturze. QAD 2011 wspiera wizję QAD „The
Effective Enterprise” stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych.
Główne obszary systemu QAD 2011

QAD Finanse – pełny pakiet finansowo-księgowy obejmujący swoim zakresem
całość zagadnienia; zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi polski i Unii
Europejskiej, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych
oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu.

QAD Zarządzanie Klientami & Sprzedaż – całościowe podejście do
zarządzania danymi o produktach i klientach; wsparcie przygotowywania ofert,
zaawansowane cennikowanie, zarządzanie dystrybucją. Również obsługa
nowoczesnych kanałów sprzedaży typu B2B, EDI i filozofii CRM.

QAD Produkcja – zarządza całościowo procesem produkcji; wiele typów
produkcji: na magazyn, zleceniowa, seryjna, projektowa, Lean. Rejestracja
robocizny on-line, obsługa dokumentacji produkcyjna i kodów kreskowych;
Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować
zgodność ze specyficznymi regulacjami branżowymi i jakościowymi; integralną
częścią pakietu jest kompleksowe planowanie: od ogólnego poziomu poprzez
mechanizm
MRP,
poprzez
szczegółowe
harmonogramowanie
zasobów
produkcyjnych.

QAD Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – zawiera moduły, które
pomagają usprawnić zarządzanie dostawami i dostawcami poprzez współpracę w
czasie rzeczywistym; zarządzanie magazynem od prostego modelu do
zaawansowanego wysokiego składu. Wszelkie dostawy i zapotrzebowania są
ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi, które z kolei są
powiązane z deklarowanymi terminami realizacji poszczególnych zamówień
handlowych; Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty
testów inspekcyjnych dostaw do systemu, aby spowodować właściwą kontrolę
współpracy z dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z
wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do
godzin dostaw i automatycznie aktualizują plany długoterminowe.

QAD Remonty i Utrzymanie Ruchu – zapewnia pełną obsługę cyklu
zarządzania aktywami, począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie
STRONA 3 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
i naprawy; oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek
trwały, takich jak linie produkcyjne, instalacje, budowy – zarządzanie projektami;
określa i śledzi wymagane przeglądy okresowe, buduje ich harmonogramy. Moduł
QAD Enterprise Asset Management pozwala precyzyjnie zarządzać częściami
zamiennymi i narzędziami specjalnymi (np. formy do wtryskarek, matryce do
pras, noże do obrabiarek, etc), jak i optymalizować czasy użytkowania
krytycznych urządzeń i maszyn. Pozwala efektywnie zarządzać operacyjnie
naprawami i wymianą części.

QAD Serwis Posprzedażny – zapewnia możliwość wsparcia i serwisu produktów
po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę
telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. Dane o produktach specjalnie
skonfigurowanych albo posiadających specyficzne dane (np. nr partii/serii) mogą
być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM w celu monitorowania ich
cyklu życia i obsługi posprzedażnej.

QAD Raporty i Analityka – pozwala firmom analizować dane w celu pomiaru
wyników biznesowych w kluczowych obszarach działalności. Zawiera proste
narzędzia raportujące, jak i zaawansowane narzędzie klasy Business Intelligence.

QAD Interoperability – zapewnia całkowite bezpieczeństwo baz danych oraz
elastyczność systemu operacyjnego, a także umożliwia dostęp do wszystkich
elementów QAD Enterprise Applications poprzez efektywną szynę danych;
wdrożenie filozofii SOA – otwarta architektura na wymianę danych z innymi
systemami.
Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications (QAD 2011) to:
Dostęp do gotowych analizy biznesowych i wskaźników kontrolingowych
QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane
transakcyjne do analiz, raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy
decyzyjne w wielu kluczowych obszarach działania.
STRONA 4 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz
System posiada wbudowane narzędzia do tworzenia w prosty sposób własnych
raportów i analiz. Każdy użytkownik ma swój zestaw takich raportów zapisany w
folderze Ulubione. QAD podczas wdrożenia dostarcza pełny opis bazy danych co
ułatwia tworzenie takich analiz.
Wydruki dokumentów
Pakiet QAD daje także możliwość tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami
i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste
– oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwość
obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźć w raportach, np. wykresy, dane
czy często dziś wykorzystywane kody kreskowe w zasadzie we wszystkich
dostępnych i używanych przez Państwa formatach.
STRONA 5 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Workflow
Różnego rodzaju dokumenty typu opisy tekstowe, rysunki, etykiety mogą być
dołączane do dowolnego rekordu bądź ekranu. Dzieje się to poprzez zwykłe
przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Pozwala to na łatwą
integrację katalogów produktów, szkiców inżynieryjnych, instrukcji roboczych, faktur,
umów, itp. z odpowiednimi kartotekami systemu.
W drugim kroku pewne grupy dokumentów (z załącznikami) mogą być grupowane
np. do zatwierdzenia, albo do specjalnego nadzorowania, etc i przesłąne do
konkretnej osoby. System posiada wewnętrzną skrzynkę pocztową, dzięki któ®ej w
obrębie systemu można przesyłac sobie wiadomości, zadaniam dokumenty i linki do
raportów.
QAD .NET UI oferuje możliwość załączania dokumentów, zdjęć lub rysunków
bezpośrednio do rekordów w systemie
STRONA 6 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Wielowalutowość
Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w
dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w
miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży,
rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu,
raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala
przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane
raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane
zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do
konsolidacji i raportowania dla zarządu.
Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo
QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez
firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić
wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz
managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również
naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting
Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek
kapitałowy.
Połączenie z aplikacjami partnerów
Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających
łączyć aplikacje partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten
silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala
integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych.
Skalowalność rozwiązania – wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej
wielkości, od małych i średnich przedsiębiorstw (sektor SMB) po międzynarodowe
korporacje.
Obsługa wymagań prawnych – spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe
i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu
bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania.
STRONA 7 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Przyjazny interfejs użytkownika
QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika opartą o Microsoft
.NET. Wraz z funkcjonalnością QAD .NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy
interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo
menu, możliwości drążenia „drag-and-drop” i inne. W QAD .NET UI programy
transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów
- są dostępne jako ekrany .NET z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser
.NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz
z
możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako
miejsca wprowadzania danych, np. takich jak prognozy finansowe, a następnie
importu do QAD Enterprise Applications. Oprócz tego QAD 2011 dostarcza mapy
procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR), by stworzyć
możliwość dokumentowania najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej
organizacji oraz śledzić dokładnie ich przebieg.
STRONA 8 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
II.
Branżowe mapy procesów
Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie
rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm
produkcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności firmy, dedykowanej
określonym branżom. Zawiera obecnie ponad 70 modułów – funkcjonalności ściśle
dostosowane do potrzeb naszych klientów. Łatwy do utrzymania i modyfikowania,
uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm analitycznych najwyższe, w
gronie rozwiązań konkurencyjnych, oceny pod względem czasu wdrożenia, kosztów
utrzymania oraz szybkości otrzymania znaczących korzyści z jego wdrożenia.
Pakiet QAD wspomaga 6000 firm w 90 krajach świata, specjalizujemy się w 6
branżach produkcyjnych, dla których stworzone zostały mapy procesów, oparte o
najlepsze doświadczenia firm produkcyjnych z całego świata.
Wizualizacja branżowych procesów oraz nawigacja aplikacji
Wielu wytwórców kładzie nacisk na spójność procesów, dla zapewnienia
odpowiedniej jakości i efektywności. QAD Enterprise Applications wspiera osiąganie
tego celu poprzez dostarczenie map procesów - potężnego narzędzia, które służy
zarówno
wizualizacji
i
dokumentacji
procesów
biznesowych,
charakterystycznych dla danego sektora, jak również pełni funkcję nawigatora
aplikacji, dostarczając użytkownikom odpowiednie funkcjonalności.
Mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR)
umożliwiają dokumentowanie najlepszych, współdzielonych praktyk w ramach
swojej organizacji oraz dokładne śledzenie ich przebiegu. Mapy te nie tylko sprzyjają
pełnej kastomizacji – dostosowania do własnych potrzeb, ale także pozwalają na
organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją „Lean”.
STRONA 9 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Mapy procesów oparte na standardzie branżowym SCOR
Odkryj mapy procesów
Mapy procesów to graficzne przedstawienie przepływu informacji w trakcie realizacji
procesów biznesowych, które mogą zawierać linki do programów, przeglądarek,
dokumentacji i innych map. Dostępne w całym pakiecie QAD, mapy procesów
ułatwiają szybki rozwój oraz wdrażanie najlepszych praktyk w firmie. Mapę procesu
można utworzyć dla dowolnego segmentu organizacji, modelować unikalne
środowisko biznesowe, dokonywać przeglądu przebiegu procesów na różnych
poziomach - od ogólnego, aż po bardzo szczegółowe.
Dzięki mapom procesów możliwe jest:

Zwiększenie wydajności użytkowników końcowych – tworzenie
instrukcji procesu nigdy wcześniej nie było tak łatwo dostępne, możliwe jest
zwiększenie świadomości na temat standardowych procedur i rutynowych
zadań w danej branży, Redukcję błędów - użytkownicy mogą szybko
uzyskać dostęp do informacji dotyczących procedur postępowania,
szczegółowej dokumentacji oraz instrukcji.
STRONA 10 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest uszczegółowienie przebiegu procesu – od
poziomu ogólnego do istotnych detali
Dzięki branżowo zorientowanym mapom procesów, dostępnych dla
użytkowników na całym świecie, w wielu językach, można ustalić wspólne procedury
zapewniające zgodność całej firmy i przyjęcie najlepszych praktyk biznesowych.
Mapy procesów mogą być w każdej chwili edytowane, tak, by dostosować je do
aktualnych potrzeb biznesowych. Aplikacja zawiera edytor do tworzenia nowych
procesów, usuwania tych, które nie są już stosowane oraz konfigurowania
pozostałych, np. poprzez dodawanie dokumentacji czy adnotacji.
Cechy map procesów:
 możliwość połączenia wielu działań,
 połączenia mogą zawierać każdy rodzaj dokumentu obsługiwany przez
przeglądarkę, a informacje mogą być wyświetlane w bieżącym lub nowym
oknie przeglądarki,
 śledzenie ścieżki odpowiedniej funkcjonalności w oparciu o proces,
 łatwe do nauki, umożliwiają szybki rozwój firmy,
 wsparcie poprzez „wyskakujące” podpowiedzi-instrukcje,
 obsługa wielu języków.
STRONA 11 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Przykład zastosowania map procesów
Procesy klientów > Obsługa zobowiązań
STRONA 12 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
III.
Przyjazna obsługa systemu przez
każdego użytkownika
Pakiet QAD zbudowany jest w oparciu o nowoczesną technologię .NET. Użytkownicy
mogą w prosty sposób posługiwać się menu, poprzez drążenie drzewa folderów, aż
do uzyskania określonego programu. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po
fragmencie nazwy. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna - nakład na szkolenie
nowych pracowników bądź przesuwanie ich pomiędzy stanowiskami pracy jest
zminimalizowany.
Raportowanie i wizualizacja
Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem
raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków bazy danych,
na których możemy wykonywać określone operacje, m.in. sumować i grupować
rekordy, a także tworzyć ich graficzną reprezentację w postaci wykresów
kolumnowych, kołowych i innych dowolnych, w celu łatwiejszego zarządzania
danymi, analizowania oraz podejmowania lepszych decyzji. Z poziomu przeglądu
danych użytkownicy mogą łatwo przenieść się do kartotek systemu, gdzie dane są
rejestrowane. Pozwala to bardzo szybko schodzić od poziomu ogólnego (raport,
przegląd) na poziomy szczegółowej analizy (poszczególne dokumenty, zdarzenia).
STRONA 13 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handboo
Pełna integracja z aplikacjami Microsoft Office
Użytkownicy mają możliwość drążenia danych, tj. zagłębiania się od rekordów o
bardziej ogólnej charakterystyce do bardziej szczegółowych, np. zapotrzebowań
materiałowych. Istnieje również możliwość bezpośredniego eksportu tych danych do
arkusza Excel, dzięki czemu mogą być dalej przetwarzane i analizowane.
Obok eksportu do Excela, zastosowanie znajduje również eksport do popularnego
formatu pdf. W ten sposób uzyskujemy pliki raportów, o właściwościach
umożliwiających ich drukowanie, a następnie ich przedstawianie wewnątrz firmy w
ramach papierowego obiegu dokumentów. Alternatywną może być także wewnętrzny
‘workflow’, tj. możliwość przesyłania wewnętrzną systemową pocztą do innych
użytkowników pakietu informacji o określonych przeglądach wraz z prośbami i
dokonanymi ustaleniami.
Bezproblemowa integracja przeglądarek QAD .NET UI z aplikacjami Microsoft Office,
takimi jak np. Excel
STRONA 14 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Panele zarządcze - wskaźniki
Zarządzanie firmą przy pomocy pakietu QAD to także możliwość korzystania ze wskaźników,
czyli wizualnych indykatorów tego, co dzieje się w danym obszarze biznesu. Użytkownicy
widząc kolorowy wskaźnik mają możliwość drążenia danych i szukania tych obszarów
biznesu, gdzie występuje określony problem. W ten sposób bardzo szybko docieramy do
źródła problemu, mamy możliwość szybkiego reagowania, co zwiększa efektywność
prowadzonej działalności.
Połączenie QAD .NET UI oraz modułu QAD Business Intelligence pozwala na stworzenie
paneli obrazujących kluczowe wskaźniki wydajności
STRONA 15 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
IV.
Opinie klientów i analityków
1. Opinie użytkowników aplikacji QAD
Przedstawiamy Państwu wybrane opinie kadry zarządzającej z firm produkcyjnych różnych
branż na temat korzyści związanych z użytkowaniem systemu QAD Enterprise Applications:
„System daje narzędzia, które pozwalają na przeprowadzenie dogłębnej analizy wydajności,
dzięki usystematyzowaniu norm technologicznych, prawidłowemu zarządzaniu czasem pracy
oraz optymalnemu wykorzystaniu parku maszynowego. Inną zaletą systemu jest praca w
czasie rzeczywistym, co przy sprawnie funkcjonującym systemie ewidencji zdarzeń
gospodarczych, który w wielu obszarach jest automatycznie dekretowany, daje możliwość
efektywnego zarządzania Spółką. W konsekwencji możliwe jest szybkie raportowanie
danych finansowych i niefinansowych oraz optymalizacja procesów w firmie.”
Piotr Wielesik, Zetkama
„Integracja danych i przejrzystość transakcji umożliwia przygotowanie dla Zarządu aktualnej
informacji o aktywności firmy i stanie realizacji planów sprzedażowych i produkcyjnych.
Sprawne funkcjonowanie i nieustannie doskonalenie systemu umożliwia dalsze działania w
zakresie optymalizacji poziomu zapasów, kosztów działalności wytwórczej, efektywności
procesów gospodarczych.”
Jarosław Jędrzejczyk, John Cotton SA
„Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą firmę bez systemu informatycznego.
Podstawowa korzyść wynika z zapewnienia sprawności operacyjnej procesów wewnętrznych.
Działania są realizowane szybciej i przy mniejszych nakładach pracy. Nie mamy poczucia
głodu informacji, ponieważ jest ona dostarczana na czas, do odpowiednich osób i we
właściwym miejscu. Zwrot z inwestycji w system można mierzyć sumą takich korzyści, jak
na przykład redukcja reklamacji w dziale obsługi klienta, skrócenie procesu wytwórczego czy
szybszy raport umożliwiający podjęcie decyzji.”
Monika Kaliszuk, Browary Lubelskie
„Obok usprawnienia procesów produkcji zwracamy również szczególną uwagę na
wprowadzenie systemów kontrolnych i budżetowych. W związku z tym, że system
informatyczny powinien przedstawiać faktyczny stan działalności firmy, zależy nam na
możliwości wyceny produkcji w toku. Potrafimy dzięki systemowi przyporządkować pozycje
kosztowe do konkretnych nosików i znamy strukturę kosztów, natomiast kluczowa w
przypadku działalności w naszej branży jest wycena produkcji niezakończonej.”
Tomasz Śniatała, Wielton SA
„AB jest spółką dystrybucyjną, stąd system informatyczny obsługuje całość procesu
dystrybucji, od przyjęcia towaru, poprzez jego sprzedaż, aż po wysyłkę do klientów.
Oczywiście system wspiera również procesy poboczne, takie jak np. serwis. Firma AB to
spółka wystawiająca rocznie ponad 300 tys. faktur stąd całkowicie niemożliwe byłoby
działanie bez sprawnych narzędzi informatycznych. System wspiera również automatykę
magazynową działającą w czasie rzeczywistym i to jest również jeden z powodów, dla
których jesteśmy w stanie skutecznie wspierać naszych klientów i współpracować z naszymi
dostawcami.”
Bartosz Budrewicz, AB SA
STRONA 16 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
„Na tym etapie najbardziej zależy nam na przeniesieniu produkcji na wyższy poziom
organizacyjny i planistyczny. Chcemy, aby kontakty z działem handlowym i finansowym
przebiegały sprawniej i były bardziej przewidywalne. Wdrożenie systemu ERP w naszej
firmie na pewno będzie miało przełożenie na śledzenie przepływu materiałów w procesie
produkcyjnym oraz skrócenie czasu produkcji. Eliminacja tzw. „wąskich gardeł” zbliży nas
do optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz pozwoli na realizację zleceń w
terminie.”
Jerzy Totko, Drumet SA
„Obecna sytuacja ekonomiczna wymaga od nas błyskawicznej reakcji na sygnały płynące z
rynku i elastycznego dostosowania do wymagań klientów. System informatyczny powinien
zapewnić szybszą reakcję na zmiany oczekiwań nabywców oraz doprowadzić do mniejszej
pracochłonności przy obsłudze sprzedaży. Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest
optymalizacja magazynu, który stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania naszej
firmy. Niezmiennie, bardzo istotnym kierunkiem usprawnień są działania w zakresie
poprawy rentowności produkcji oraz redukcji kosztów działalności wytwórczej.”
Waldemar Ścigała, Jelenia Plast SA
„W związku z tym, że aktywnie rozwijamy produkty i wchodzimy na rynek z nowymi
modelami pojazdów Melex, kluczowa jest dla nas szybkość technicznego przygotowania
produkcji. QAD aktywnie działa w obszarze Automotive, stąd najlepiej wpisuje się w
potrzeby branży – jest to szczególnie zauważalne w obszarze produkcji. System
wspomagający zarządzanie klasy ERP zapewnia nam wsparcie w kluczowych obszarach
działalności, ale z pewnością najistotniejsze korzyści dostrzegamy w sferze produkcyjnej.”
Dariusz Gujda, Melex A&D
„Zadaniem systemu informacyjnego jest uporządkowanie procesów i zapewnienie wysokiej
jakości danych używanych do obsługi działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
Zdecydowana korzyść wynika z wyeliminowania problemu ciągłego przepisywania danych,
co przyspiesza prowadzenie analiz i tworzenie raportów. Mamy dzięki temu nie tylko
bardziej przejrzysty obraz stanu przedsiębiorstwa, ale również więcej czasu na
podejmowanie właściwych decyzji zarządczych.” Dariusz Wierzbicki, Farm Frites SA
STRONA 17 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
2. Opinie firm analitycznych
QAD udowadnia swoje zaangażowanie we wsparcie producentów przemysłowych
i koncentruje się na wyselekcjonowanej liczbie gałęzi przemysłu, takich jak: branża
motoryzacyjna, produkty konsumenckie, przemysł, elektronika, branża spożywcza
i medyczna. Firma umocniła swą pozycję lidera w tzw. segmencie „lean enterprise” poprzez
rozwijanie aplikacji wspierających szczupłą produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw.
AMR Research
QAD traktuje grupy rozwojowe dedykowane konkretnym gałęziom przemysłu jako
integralną część procesu rozwoju, testowania i podnoszenia wartości produktu. MFG/PRO
stanowi globalne rozwiązanie charakteryzujące się szybkim procesem implementacji
i optymalną ceną dla dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
Gartner Inc.
Sztandarowe rozwiązanie QAD oferowane producentom przemysłowym jest jednym
z najbardziej funkcjonalnych i jednocześnie najłatwiejszych w instalacji i utrzymaniu
systemów, zachowujących niskie koszty posiadania (TCO). Wielu klientów QAD jest
zadowolonych i zainteresowanych dalszą współpracą.
Technology Evaluation Centers, Inc.
W badaniu wskaźników efektywności użytkowania rozwiązań ERP – kosztów i uzyskanych
korzyści biznesowych – według miar opracowanych przez renomowaną światową firmę
analistyczną Aberdeen Group, QAD uplasowała się na pierwszej pozycji. Analiza większości
kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wykazała, że
użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki.
Aberdeen Group
Korzyścią rozwiązania jest niezaprzeczalna pomoc w skuteczniejszym zarządzaniu firmą.
Foster’s zdecydował się na wprowadzenie aplikacji QAD jeszcze przed rozpoczęciem procesu
produkcyjnego, co dało nam dużą przewagę nad konkurencją. Mamy w firmie surowe
wymagania dotyczące raportowania. Potrzebujemy danych z każdego działu firmy za
miniony miesiąc w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia następnego okresu. Jest to możliwe dzięki
wykorzystaniu rozwiązań QAD.
Foster’s Group
QAD – najlepszy dostawca IT dla przemysłu
QAD Polska zdobyła również nagrodę w organizowanym
przez redakcję miesięcznika MSI Polska konkursie
„Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2007”, w
kategorii „ERP/MRP II (system zagraniczny) –
reprezentant producenta w Polsce”. Użytkownicy
rozwiązań oceniali stopień dopasowania oferty do ich
potrzeb, jakość usług, stosunek jakości usług do ceny,
współpracę na etapie wdrażania, obsługę posprzedażną
oraz szkolenia użytkowników.
STRONA 18 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
V.
QAD w badaniach firm analitycznych
Przewagę konkurencyjną QAD pokazują badania niezależnych firm analitycznych. Według
badań Aberdeen Group, w analizie wskaźnika kosztów uzyskania korzyści
biznesowych QAD osiągnęła najlepszą pozycję. Natomiast w opinii META Group
rozwiązania QAD charakteryzują się najniższym kosztem posiadania systemu
mierzonego według wskaźnika Total Cost of Ownership oraz najszybciej uzyskiwaną
stopą zwrotu z inwestycji (Return on Investment). Średni czas wdrożenia wśród
analizowanych firm również plasuje QAD na wiodącej pozycji.
Aberdeen Group
W 2006 roku firma analityczna Aberdeen Group przeprowadziła badania wśród 1100
międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, porównując wykorzystanie dostępnych
na rynku systemów ERP1. Według deklaracji respondentów podstawowe kryteria wyboru
systemu to jego funkcjonalność oraz poziom wskaźnika Total Cost of Ownership (TCO).
Badania wśród użytkowników systemu ERP wykazały, iż rozwiązania QAD uzyskały
najlepszy wynik w zakresie korzyści biznesowych osiągniętych po wdrożeniu
systemu. Analiza większości kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance
Indicators) wdrożenia wykazała, że użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki.
W opinii użytkowników QAD osiągnęło najlepszy wynik w zakresie redukcji kosztów
operacyjnych związanych z procesem wytwórczym. Firma uplasowała się na drugiej
pozycji w kategorii „redukcja kosztów magazynowych”. QAD okazała się zdecydowanym
liderem w opinii użytkowników w zakresie obniżenia kosztów administracyjnych
oraz poprawy jakości prowadzonych wysyłek i zgodności harmonogramów
produkcyjnych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki (źródło: „The Total Cost
of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies”, Aberdeen Group, August 2006).
Procentowa poprawa wyników wg dostawców
QAD
Infor
Lawson
Oracle
SAP
Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania
13,40%
(#1)
11,90%
8,50%
11,60%
10,60%
Redukcja kosztów administracyjnych
15,70%
(#1)
13,90%
11,90%
14,70%
14,90%
Poprawa terminowości przesyłek
23,80%
(#1)
17,90%
17,90%
15,10%
19,10%
Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych
20,10%
(#1)
16,80%
12,10%
16,50%
13,80%
Redukcja kosztów magazynowych
17,40%
(#2)
12,10%
17,80%
16,00%
14,00%
Średnia wartość
18,08%
14,52%
13,64%
14,78%
14,48%
W 2009 roku Aberdeen Group przeprowadziła badania dotyczące korzyści biznesowych
osiągniętych wśród 1400 średniej wielkości przedsiębiorstw poprzez implementację
systemów ERP2 poszczególnych dostawców IT. Ponownie badania wykazały, iż rozwiązania
QAD uzyskały najlepszy wynik wśród konkurentów. Warto zauważyć, że QAD wśród
respondentów okazała się liderem także w redukcji kosztów związanych z zapasami
magazynowymi. Jak stwierdziła Aberdeen Group użytkownicy systemu QAD osiągnęli
1
„The Total Cost of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies”. Aberdeen Group, August 2006.
2
„The Total Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies”. Aberdeen Group, June 2008.
STRONA 19 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
największe korzyści, dzięki najniższym kosztom, znacząco zredukowanym dzięki
wdrożonemu oprogramowaniu. W tym samym raporcie została również określona
wydajność, jaką osiągają przedsiębiorstwa przy pomocy poszczególnych systemów ERP, jeśli
chodzi o kluczowe kwestie w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych jak również
całkowity koszt wdrożenia oprogramowania. Oto szczegółowe wyniki (źródło: „The Total
Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies”, Aberdeen Group, June 2009):
Koszty związane z systemami ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości
QAD
164
$3,991
$2,961
Średni koszt
3-letniego
utrzymania
systemu
przypadający
na jednego
użytkownika
$1,855
Epicor
130
$5,029
$3,308
$1,197
$9,797
Infor
182
$4,675
$3,825
$2,428
$11,317
SAP
331
$4,972
$6,549
$2,343
$13,674
Dostawca
Średnia liczba
użytkowników
Średni koszt
oprogramowania
przypadający na
jednego
użytkownika
Średni koszt
serwisu
przypadający na
jednego
użytkownika
Średni całkowity koszt
przypadający na jednego
użytkownika
$8,828
Nietrudno zauważyć, że poszczególne, a przez to również całkowite koszty związane z
wdrożeniem i użytkowaniem systemu ERP są w przypadku produktu QAD najniższe
wśród dostawców oprogramowania.
STRONA 20 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
VI.
Korzyści z QAD Enterprise Applications
Najczęściej notowane korzyści firm, które wdrożyły pakiet QAD to m.in.:




Wysoka wydajność eksploatacji systemu
o
Niski koszt utrzymania systemu – mierzony wskaźnikiem TCO (Total Cost of
Ownership) w porównaniu z innymi dostawcami.
o
Krótki czas wdrożenia aplikacji – mierzony wskaźnikiem TTI (Total Time to
Implement).
o
Wysoki poziom zwrotu z inwestycji – mierzony wskaźnikiem ROI (Return on
Investment).
o
Błyskawiczny czas uzyskania korzyści biznesowych z wdrożenia.
o
Wysoka elastyczność i łatwość adaptacji do specyfiki wybranych sektorów.
Bezpośrednie korzyści finansowe
o
Obniżenie kosztów produkcji.
o
Redukcja zapasów.
o
Redukcja kosztów magazynowych.
o
Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania.
o
Redukcja kosztów administracyjnych.
o
Szybsze ściąganie należności.
Wzrost wydajności działań wytwórczych
o
Poprawa efektywności produkcji.
o
Poprawa procesów biznesowych.
o
Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych.
o
Poprawa jakości analiz i raportów.
o
Poprawa obsługi zamówień.
o
Poprawa terminowości dostaw.
o
Poprawa planowania sprzedaży.
Wzrost skuteczności IT
o
Większe dostosowanie do potrzeb firmy.
o
Poprawa jakości obsługi użytkowników.
STRONA 21 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
VII.
Pakiet QAD Enterprise Applications
STRONA 22 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
1. QAD Financials
Rozwiązania finansowe QAD są przeznaczone zarówno dla dużych,
jak i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Poprawiają kontrolę
finansową firm działających w kompleksowych środowiskach
biznesowych oraz pozwalają przestrzegać regulacji i wymagań
prawnych.
QAD
Financials
stanowi
potężne
narzędzie
umożliwiające śledzenie i kontrolę finansów w różnego typu
przedsiębiorstwach operujących dowolną ilością walut. Rozwiązanie
zostało zaaprobowane przez czołowe międzynarodowe firmy.
1.1 QAD Standard Financials
QAD Financials obejmuje w pakiecie Standard podstawowe funkcjonalności, m.in.:

General Ledger

Multi Currency

Accounts Receivable

Accounts Payable

Banking/Cash Management

Cost Management
Wielonarodowy charakter, wielozakładowy zasięg
QAD Enterprise Applications został stworzony w celu zapewnienia firmom najwyższego
poziomu elastyczności, w szczególności dzięki obsłudze wielu walut. System jest w stanie
adaptować się do dowolnego sposobu produkcji, wybranej lokalizacji zakładu produkcyjnego
oraz charakterystycznego dla kraju sposobu raportowania finansowego takiego, który
najlepiej odpowiada biznesowi. Aplikacja zapewnia wsparcie obrotu różnymi walutami.
Transakcje finansowe mogą być zawierane w każdej walucie i raportowane albo w walucie
transakcji, albo przewalutowane po właściwym kursie na podstawową walutę operacyjną.
Różnego rodzaju operacje finansowe realizowane w oparciu o tę samą bazę danych mogą
być prowadzone w różnych walutach. Różni użytkownicy tej samej bazy danych mogą
używać dowolnego dostępnego języka w oparciu o zdefiniowany wcześniej interfejs
użytkownika.
W dynamicznym, nieprzewidywalnym środowisku QAD Enterprise Applications zapewnia
funkcjonalności pozwalające sprostać restrykcyjnym regułom bezpieczeństwa określonym
przez wewnętrzną politykę korporacji, jak również przez organy państwowe, takie jak U.S.
Securities and Exchange Commission, International Financial Reporting Standards IFRS oraz
U.S. Food and Drug Administration (21 CFR Part 11).
General Ledger
Pozwala na śledzenie transakcji finansowych, monitorowanie stanu kont, przygotowywanie
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań porównawczych. Zawiera także cechy diagramu
struktury rachunków, by ułatwić raportowanie i płynność transakcji. Ponadto umożliwia
raportowanie wielowalutowych transakcji w walucie podstawowej oraz wsparcie wszystkich
transakcji prowadzonych w obcych walutach z uwzględnieniem zysków i strat. Dodatkowo
wspiera różnego typu przedsiębiorstwa (operujące różnymi walutami), jak również dostarcza
narzędzia służące konsolidacji.
STRONA 23 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Multi Currency
Stanowi kompletny zestaw funkcji wspierających różne kwoty wyrażone w walucie
podstawowej lub obcej. Mogą być używane w zagranicznych walutach przy wystawianiu
zleceń zakupów, ofertach sprzedaży, zamówieniach, cennikach, należnościach, operacjach
księgowych, jak i przy obsłudze klienta.
Accounts Receivable
Zapewnia wsparcie wezwań obciążeń/kredytów, procesu płatności, kalkulacji obciążeń
finansowych, śledzenie stanu kont klientów i wezwań do zapłaty.
Accounts Payable
Pozwala na zarządzanie kontami dostawców, monitoring rozległych płatności dotyczących
dostaw oraz procesów płatniczych. Faktury wystawiane przez dostawców mogą być
automatycznie zestawiane z fakturami zakupów/zamówień (three-way match).
Banking/Cash Management
Umożliwia realizację różnorodnych raportów dotyczących przepływu gotówki opartych na
należnościach, procesie płatności oraz ilości gotówki. Cash Management wspiera
wielowalutowość oraz automatyczną zgodność z formatami większości banków.
Cost Management
Cost Management wspiera tworzenie oraz utrzymywanie różnego typu GL, prowadzenie
aktualnych zestawów kosztów w siedzibach przy użyciu różnych metod: ustalania zestawu
kosztów i uściślania daty, by rozpoznać materiał lub inne zamiany kosztów.
QAD dostarcza również dodatkowe rozwiązania finansowe, które kompleksowo uzupełniają
QAD Standard Financials w zakresie bezpieczeństwa operacji finansowych oraz obsługi
procesu dynamicznego wzrostu firm globalnych. Są to:

QAD Fixed Assets - funkcjonalność do zarządzania i administrowania aktywami
trwałymi, od nabycia aktywów poprzez amortyzację, aż do zużycia lub sprzedaży

QAD Enhanced Controls – zapewnia ścisłe
integralności i poufności zapisów elektronicznych

QAD Vertex Sales and Use Tax Interface – wspiera spełnianie wymagań, jeśli
chodzi o amerykańskie regulacje podatkowe, przy użyciu Vertex Sales Tax

QAD Logistics Accounting - zapewnia większą przejrzystość i kontrolę płatności
wysyłanych dostawcom za otrzymany towar przesłany pomiędzy zakładami.
egzekwowanie
autentyczności,
1.2 QAD Enterprise Financials
QAD Enterprise Financials rozbudowuje pakiet modułów finansowych o funkcjonalności,
które wspomagają działalność zwłaszcza firm międzynarodowych. To wydajne rozwiązanie
umożliwiające zarządzanie i kontrolę przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i
globalnym. Zapewnia elastyczną sprawozdawczość oraz dokładny przegląd sytuacji
finansowej. Pakiet w pełni zintegrowany z takimi modułami, jak sprzedaż, dystrybucja,
planowanie oraz produkcja, co ma swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych.
Pakiet składa się z następujących, specjalnie dedykowanych funkcjonalności:

Financial Analytics
STRONA 24 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook

Management Reporting

Multi-GAAP

Budgeting

Govermance, Risk & Compliance

Consolidations

Allocations

Financial Shared Services

Credit Management

Tax Management
Financial Analytics
Financial Analytics jest zaawansowanym narzędziem analizy finansowej, przeznaczonym do
określenia ogólnego stanu firmy, jako przegląd strategicznych aspektów organizacji. Dzięki
temu naczelne kierownictwo posiada najważniejsze informacje i może znacznie łatwiej
podejmować kluczowe decyzje biznesowe.
Financial Analytics umożliwiają analizę działalności, plany rozwoju i budżetów oraz śledzenie
wyników. Prezentuje w sposób klarowny, w jaki sposób zwiększyć szanse firmy na rozwój i
zmierzać w swej działalności w dobrym kierunku. Umożliwia dokonywanie prognoz
wykorzystania środków pieniężnych, jak również analizy porównawcze aktualnych i
planowanych wydatków, często z wykorzystaniem analizy „what if”.
Management Reporting
Umożliwia generowanie dziennych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów
korporacyjnych wymaganych do analizy stanu firmy. QAD oferuje solidne narzędzie
zaawansowanej sprawozdawczości, które jest połączone z wiodącym produktem
raportowania - Crystal Reports. Obszerne funkcje raportowania w połączeniu z
konfigurowalnymi przeglądarkami i podglądami oraz możliwość łatwego eksportowania
danych do programu Excel, spełniają wszystkie potrzeby biznesowe i zapewniają
maksymalną elastyczność i efektywność zarówno na poziomie naczelnego kierownictwa, jak
i operacyjnym.
Multi-GAAP
Zapewnia zgodność sprawozdań finansowych z ogólnie akceptowanymi zasadami
rachunkowości, czyli tzw. standardem GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
Wykorzystując odpowiednie poziomy sprawozdawczości w QAD Enterprise Financials, każda
jednostka przedsiębiorstwa może również prowadzić sprawozdawczość zgodnie z zasadami
rachunkowości, ustalonymi przez lokalne regulacje prawne. Istnieje także możliwość
konsolidacji korporacyjnych wymogów wraz z wytycznymi GAAP. Zdecydowanie usprawnia
proces rejestracji i raportowania transakcji, ułatwia tworzenie elastycznych struktur
sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wielu aspektów, w tym: struktury organizacyjnej
czy lokalizacji regionalnej.
Budgeting
QAD Budgeting zapewnia szybkie i elastyczne narzędzie ułatwiające proces budżetowania na
poziomie strategicznym i bardziej szczegółowym. Wykorzystuje bieżący lub przewidywany
budżet i tworzy wiele prognoz budżetów w oparciu o unikalne scenariusze „what if”.
Doskonałe rozwiązanie dla firm wielozakładowych, z możliwością wykorzystania metody rollup, a więc bardziej szczegółowej analizy budżetu na niższych poziomach. Poprawia
dokładność i skraca czas przygotowywania budżetu. Wpływa także na większą wydajność
operacyjną poprzez automatyzację transakcji. Jako niezwykle elastyczne rozwiązanie
STRONA 25 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
pozwala pobrać i aktualizować budżet w programie Excel lub innym zewnętrznym systemie,
możliwy jest także import/eksport danych w obie strony. QAD Budgeting zapewnia obsługę
wielu wersji budżetów (np. okresy budżetowe mogą być różne od okresów rozliczeniowych).
Jest niezwykle przydatny w wielopoziomowym budżetowaniu, również przy wykorzystaniu
danych z wielu oddziałów przedsiębiorstwa.
Govermance, Risk & Compliance
To obszerny zestaw rozwiązań do zarządzania, ryzyka i zgodności. QAD GRC wpływa na
znaczącą poprawę, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, spełnianie wymogów regulacyjnych
(prawnych) we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ułatwia zarządzanie
poprzez odpowiednio wczesną identyfikację ryzyka, prowadzenie analiz, monitorowanie i
dokładną sprawozdawczość. Zapewnia centralne repozytorium dla wszystkich dokumentów
związanych z GRC dla całej organizacji, jak również odpowiednie bezpieczeństwo i kontrolę
dostępu do systemów informatycznych w celu zapobiegania oszustwom. Minimalizuje koszty
zgodności z regulacjami rządowymi, takimi jak np. Sarbanes-Oxley, MSSF, FDA. Oferuje
rozległe ścieżki audytu do śledzenia zmian w całym QAD Enterprise Applications
Consolidations
Funkcjonalność ta zapewnia szybki i właściwy przebieg procesu konsolidacji dla
międzynarodowej organizacji przede wszystkim w zakresie dokładności i terminowości
raportów finansowych dla wielu podmiotów w organizacji, łącząc je w jeden zestaw
skonsolidowanych sprawozdań. Oferuje przejrzysty przegląd dokumentacji finansowej w
odstępach miesięcznych, co stwarza także możliwość natychmiastowego dokonania
wieloletnich podsumowań działalności organizacji. Sprzyja dokonywaniu konsolidacji
finansów na różnych poziomach hierarchii – np. regionalnym czy korporacyjnym. Zapewnia
pełną elastyczność, jeśli chodzi o uwzględnienienie podmiotów zależnych, które zostały
przejęte przez macierzystą organizację. Poprawia wydajność operacyjną poprzez
automatyzację, redukując zbędne formalności i błędy.
Allocations
Moduł Allocations dostarcza możliwość kontrolowania alokacji kosztów, zwłaszcza dla
średnich, międzynarodowych organizacji
Wspomaga proces księgowania kosztów i
przychodów na odpowiednie konta, subkonta, centra kosztów i projektów wymaganych
przez organizację. Nie tylko uproszcza proces alokacji, ale także poprawia wydajność
operacyjną poprzez automatyczne wiadomości dotyczące transakcji co eliminuje błędy i
czasochłonne, ręczne procesy.
Financial Shared Services
Financial Shared Services sprzyja zarówno centralizacji, jak i uszczegółowieniu danych
dotyczących finansów wewnątrz organizacji oraz między jej oddziałami. Uwzględnia również
koszty związane z wsparciem rozbudowy organizacji. Financial Shared Services zapewnia
spójność w sprawozdawczości finansowej za pomocą udostępnionych planów kont. Financial
Shared Services obsługuje standardowe procedury i procesy finansowe, które są obecnie
powszechnie stosowane na świecie, tworząc zestaw kluczowych elementów, takich jak np.:
plan kont czy dane na temat transakcji klientów i dostawców. Oprócz tego oferuje sprawne
zarządzanie
przepływem
dokumentów,
jak
również
możliwość
przechowywania
elektronicznych wersji dokumentów papierowych, np. faktur.
Credit Management
Credit Management zapewnia pełną kontrolę i wsparcie, jeśli chodzi o przegląd faktur i
płatności zarówno dla średnich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw. Oferuje
systematyczne monitorowanie zaległych płatności i salda rachunku, co umożliwia łatwe
zlokalizowanie klientów, których limit kredytowy został przekroczony. Credit Management
STRONA 26 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
weryfikuje wszystkie należności wszystkich podmiotów w bazie danych. Aktywny panel
klienta oferuje możliwość elastycznego operowania limitem kredytowym w zależności od
konkretnych relacji biznesowych. Automatycznie sprawdza wszystkie transakcje dla danego
klienta, a w razie potrzeby sygnalizuje zbliżenie się do granicy limitu kredytu. To
profesjonalne narzędzie kontroli kredytowych funkcjonujące także w oparciu o procent
obrotów lub ustaleniem maksymalnego czasu opóźnienia płatności. Istnieje również
możliwość wygenerowania sprawozdania z transakcji z konkretnym klientem w danym
okresie.
Tax Management
Tax Management wspiera proces obliczania podatków od transakcji handlowych w
przedsiębiorstwach międzynarodowych. Oferuje on precyzyjny i elastyczny sposób obliczenia
podatku oraz odpowiednią ich konfigurację dla wielu krajów, w obrębie tej samej bazy
danych. Dzięki Tax Management nieograniczona liczba podatków i opłat, z którymi związany
jest każdy podmiot gospodarczy może być łatwo ustalona zgodnie z wymogami dla
poszczególnych krajów, w którym dana działalność jest prowadzona. Tax Management
zapewnia zatem pełną elastyczność w zakresie obliczeń podatkowych, ich formuły i kwoty
podlegającej opodatkowaniu w stosunku do wymogów każdego kraju i regionu. Wspiera on
także spełnianie prawnych wymogów sprawozdawczych w różnych państwach na całym
świecie.
1.3 Dodatkowe funkcjonalności QAD Financials
Accounts Receivable, Self Billing – polega na inicjowaniu płatności przez rejestrowanie
odpowiednich dokumentów i zastosowaniu kredytu płatności w celu otrzymania rachunku
opartego na szczegółach spedycyjnych(line-item).
Accounts Receivable, Retro Billing – umożliwia klientowi fakturowanie nawet po zmianie
ceny artykułów, które już zostały wysłane i zafakturowane po innej cenie.
Accounts Payable, Evaluated Receipts Settlement (ERS) – służy do automatycznej
rejestracji zobowiązań wobec dostawców na podstawie otrzymanych ilości towaru i po cenie
wynegocjowanej z dostawcą w długoterminowym kontrakcie handlowym.
STRONA 27 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
1.4 Podstawowe korzyści biznesowe

natychmiastowy dostęp do kluczowych danych finansowych przedsiębiorstwa;

pełna ewidencja zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie;

pełna integracja z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi systemu, tzn. z produkcją,
sprzedażą, dystrybucją oraz zarządzaniem serwisem i obsługą klienta;

sprawne i efektywne zarządzanie finansami średniego lub dużego przedsiębiorstwa,
także złożonego z wielu firm i/lub oddziałów;

zgodność z ustawodawstwem oraz wymaganiami systemów podatkowych Polski, Unii
Europejskiej i wielu innych krajów;

wielowalutowość i konwersja walut, w tym możliwości konwersji waluty PLN na euro;

elastyczne procedury zamykania roku/okresu księgowego;

zaawansowane raporty, m.in. stan kredytów, przepływów pieniężnych, cash flow,
raporty wiekowania należności i zobowiązań, stan walutowych środków pieniężnych
w walucie i PLN według dowolnego kursu;

możliwość wyceny walutowych środków pieniężnych na koniec roku finansowego;

możliwość przypisywania różnych kosztów tym samym indeksom w ramach
zakładów, niezależnie od miejsca ich produkcji lub przechowywania, możliwość
symulacji i analizy kosztów oraz badanie zależności między nimi w przekroju miejsc
ich powstawania w wybranych okresach;

integracja realizowanych w firmie projektów ze strukturą kont księgowych;

duża przejrzystość raportowania operacji finansowych w KG dzięki szczegółowym
zapisom transakcji zakupu, sprzedaży, produkcji na kontach;

możliwość zarządzania kosztami zakładów, oddziałów, dywizji oraz możliwość ich
łączenia w ramach jednej lub wielu firm;

określanie domyślnych źródłowych miejsc powstawania kosztów dla indeksów
utrzymywanych w wielu zakładach;

kontrolowanie kosztów logistyki i śledzenie jednostkowych kosztów związanych
z transportem towarów do i z magazynów firmy;

definiowanie opłat logistycznych dla
transportowych związanych ze sprzedażą.
dostawców
spoza
firmy
oraz
opłat
STRONA 28 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
2. QAD Customer Management
Moduł QAD Customer Management zapewnia prostą w użytkowaniu
funkcjonalność pozwalającą na realizację pełnego procesu
zarządzania współpracą z klientem, w tym wprowadzania
zamówień, prowadzenia wysyłek, fakturowania i analizy sprzedaży.
Dzięki wysokiej elastyczności, dostępowi do kluczowych danych i
spełnieniu unikalnych wymagań nabywców, pozwala na sprawną
realizację procesu obsługi klientów.
Moduł QAD
podstawowe:
Customer
Management

Customer Relationship Management

Sales Quotations

Sales Orders

Sales Analysis

Pricing
zawiera
następujące
funkcjonalności
Dodatkowo QAD Customer Management obejmuje:

QAD Customer Self Service

QAD Demand Management

QAD Relationship Management

QAD Trade Management

QAD Configurator.
2.1 QAD Customer Relationship Management
W konkurencyjnych i niestabilnych warunkach rynku, utrzymanie silnej relacji z klientami
jest równoznaczne z nieprzerwanym sukcesem. Stojące przed wyzwaniem zarówno
utrzymania, jak i rozszerzenia bazy klientów firmy potrzebują zaawansowanych narzędzi do
pozyskiwania, obsługi i wsparcia ich najważniejszych partnerów.
Wartość oferowana przez Customer Relationship Management:






Niższe koszty przy jednoczesnym pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów.
Generowanie większego zaufania i lojalności klientów.
Zwiększenie sprzedaży typu cross-sell i up-sell
Poprawa prognoz sprzedaży.
Poprawa reakcji klientów wraz z dostępem do odpowiednich i aktualnych danych.
Konsola klienta - dostęp do szczegółowych informacji – zleceń, faktur, należności,
historii sprzedaży.

Panel sprzedaży - cztery predefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży
(KPI) dostarczają obraz wyników sprzedaży, analizę przeszłych i przyszłych działań
związanych ze sprzedażą.
Perspektywa utrzymania i profil klienta - utrzymuje listę kontaktów, charakterystykę
działalności, lokalizacji, informacje finansowe, historię sprzedaży

STRONA 29 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook


Sprawne zarządzanie kontaktami z klientami – tworzenie kalendarzy spotkań w
trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, zarządzanie pocztą mailową – m.in.
synchronizacja z Microsoft Outlook
Analiza skuteczności kampanii - monitorowanie kosztów, etapy i działania, podgląd
historii działań związanych z kampaniami, które zostały zakończone.
2.2 Sales Quotations
Wspiera proces generowania ofert sprzedaży, wykorzystując złożone systemy tworzenia cen
(ceny promocyjne, czasowe redukcje cen, cenniki pod konkretnych klientów etc)
i wspierając kompleksowe środowisko o wysokim wolumenie obrotu.

Umożliwia tworzenie odpowiedzi na zapytania klientów i zarządzanie informacjami
historycznymi na temat ofert sprzedaży dla klientów,

Zapewnia tworzenie zamówień poprzez przerzucanie ofert na zamówienie i fakturę,

Pozwala na analizę przegranych i wygranych kontraktów.
2.3 Sales Orders
Zapewnia różnorodne metody tworzenia i potwierdzania zamówień determinowane stanami
magazynowymi,
zgodne z
obiecaną
datą,
wysyłką
produktu,
automatycznym
fakturowaniem. Moduł obejmuje wszystkie opcje rejestrowania popytu klienta w wielu
formach – harmonogram klienta, standardowe zamówienia, wydanie, EDI (w trybie
scentralizowanym lub nie). Dostępna jest również funkcja zarządzania rachunkiem
kredytowym klienta oraz możliwością detalicznego przeglądu.

Zamówienia i faktury mogą być przetwarzane wprost z
automatycznie, za pośrednictwem EDI lub wpisywane ręcznie.
ofert
sprzedaży
–

Umożliwia tworzenie cenników obejmujących różnorodne opcje cenowe, pozwala na
dostosowywanie cen.

Advance shipment notices (ASN) może być dostarczany za pośrednictwem EDI,
faksu, e-maila lub inną metodą.

Umożliwia automatyczny transfer zaksięgowanych faktur na rachunek należności,
raportowanie w przedziałach czasowych, wgląd w kartoteki płatności oraz integrację
z księgą główną.
2.4 Sales Analysis
Pozwala na monitorowanie produktywności i efektywności służb sprzedaży, jak również
zapewnia większą przejrzystość w zakresie sprzedaży w podziale na linie produktów lub
artykułów.

Tworzy ranking artykułów według sprzedaży, marży, ilości.

Integruje się z zamówieniami i fakturami.
2.5 Pricing
Pricing w QAD Enterprise Applications oferuje dwa modele wyceny: najlepszych cen i
listę/tabelę rabatów. Dzięki temu można dostosować model wyceny do własnych wymagań,
uwzględniając szereg sytuacji handlowych, tak, by osiągnąć maksymalną rentowność.
Zamiast dopasowywać cenniki ściśle według przedmiotów lub produktów, system może
określić najlepsze ceny za pomocą elastycznych elementów np. według kategorii klientów.
Lista dyskontowa umożliwia daleko idącą automatyzację, cenną dla usprawnienia realizacji
zamówień powtarzających się lub powracających. Oprócz tego możliwe jest prowadzenie w
pełni skonfigurowanych obliczeń dotyczących zarówno kosztów wytwarzania, jak i cen
produktów. Pricing oferuje również możliwość tworzenia scenariuszy cenowych typu „what
STRONA 30 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
if”. Dodatkowe moduły zapewniają szerokie wsparcie cenowe, jeśli chodzi o specyficzne
gałęzie przemysłu, m.in. w zakresie zarządzania cennikiem i wydatkami promocyjnymi na
produkty medyczne.
2.6 QAD Customer Self Service
QAD Customer Self-Service (CSS) jest kompletną witryną WWW, a jednocześnie
samoobsługowym portalem, który może być bezpośrednio zintegrowany ze stroną
internetową przedsiębiorstwa i z powodzeniem wspierać śledzenie zamówień klientów w
trybie 7x24 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). Cechy i funkcje QAD CSS umożliwiają
optymalną realizację zamówień i szybsze reagowanie na pojawiające się potrzeby w całym
łańcuchu dostaw. Poszczególne pozycje zamówienia, informacje o kliencie i ceny można
uzyskać bezpośrednio z istniejących w QAD Enterprise Applications zapisów, istnieje również
możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu i zawartości portalu. Spersonalizowane ekrany
mogą być zaprojektowane indywidualnie dla każdego klienta i każdego typu użytkownika,
wraz z możliwością sprecyzowania wyświetlanej treści, tak, by zmaksymalizować sprzedaż i
usprawnić obsługę nabywców. QAD Customer Self Service zwiększa zatem szanse na
dochody przedsiębiorstwa poprzez rozszerzony kanał sprzedaży, a także zadowolenie klienta
poprzez bardziej efektywne kanały komunikacji.
2.9 QAD Configurator
Służy do obsługi konfiguracji i sprzedaży produktu konfigurowalnego w jej momencie (lub
finalnego zestawu do montażu). Produkty takie można wyceniać i dostarczać jako
standardowe indeksy.

Umożliwia definiowanie standardowych konfiguracji przy użyciu struktur normy
materiałowej.

Obsługuje planowanie na poziomie rodziny produktów oraz prognozowanie.
STRONA 31 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
2.10 Podstawowe korzyści biznesowe

wygodny dostęp do informacji o sprzedawanych i serwisowanych produktach;

przejrzysta informacja;

sprawne zarządzanie kontraktami serwisowymi;

optymalny czas obsługi zgłoszeń serwisowych;

sprawne i efektywne zarządzanie kolejnością obsługi;

optymalizacja przydzielania personelu serwisowego;

sprawna rejestracja i fakturowanie czynności serwisowych;

skuteczne zarządzanie zwrotami.
STRONA 32 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
3. QAD Manufacturing
Moduł QAD Manufacturing służy do sterowania wytwórczością, oferuje
innowacyjne aplikacje zarządzania gospodarką własną wiodącym
przedsiębiorstwom produkcyjnym w świecie. Aplikacje QAD są
tworzone w celu uproszczenia zarządzania i poprawy efektywności
zasobów produkcyjnych i procesów w przedsiębiorstwie oraz poza
jego granicami. Oprogramowanie obejmuje gamę modułów
tworzących kompletny pakiet aplikacji QAD, a jego sercem jest
program QAD Manufacturing.
QAD współpracuje z innymi znaczącymi graczami w branży, którzy stawiają sobie za zadanie
przede wszystkim rozszerzenie rozwiązań QAD tak, aby spełniały indywidualne potrzeby
każdego klienta. Program QAD Product Partner, czyli Partnerstwo Produktowe QAD,
zapewnia najlepszą ofertę produktową w obszarach, w których program QAD nie dysponuje
dedykowanym rozwiązaniem. Program Partnerstwo Produktowe gwarantuje klientom QAD
najlepszą funkcjonalność w obsłudze dowolnej funkcji biznesowej. Następujące produkty
partnerskie obsługujące funkcje biznesowe stanowią dodatkowe moduły w ramach
programu QAD Manufacturing:

Realizacja Produkcji (Manufacturing Execution) – firmy MDSS Factivity;

Automatyczna Rejestracja Danych (Automated Data Collection) – producentów
Eagle, Freedom;
3.1 Product Data Management
Pozwala na zachowanie ciągłości wytwarzania produktu, zapewniając terminową realizację
wyznaczonych celów zarządczych, innowacyjne podejście i jednoczesną maksymalizację
zysków i efektywności. W jego skład wchodzą:

Struktury Produktów

Technologie/Gniazda Produkcyjne

Receptury/Procesy

Produkty Konfigurowane

Zarządzanie Kosztami

Sterowanie Zmianami Produktów
Struktury Produktów
Dodaje i prowadzi rejestr materiałowy dla każdego produktu, montażu, montażu
dodatkowego, produktów pośrednich i gotowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.

Obsługiwany jest metodą „przeciągnij i upuść” z interfejsu użytkownika QAD .NET UI.

Obsługuje przemienne rejestry materiałowe.

Rozpoznaje wielość kolejnych projektów i wersji (prototypy i kolejne zmiany projektu
dla poszczególnych pozycji).

Uwzględnia wielość identyfikatorów dla identycznych komponentów (np. R1 i R2
mogą być takimi samymi opornikami jak 10k, monitorowanymi oddzielnie,
a jednocześnie będą planowane razem).

Obejmuje kontrolę procesów i montażu zleconego „na zewnątrz”.
STRONA 33 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Technologie/Gniazda Produkcyjne
Określa obszary, gdzie prowadzone są czynności produkcyjne (wydziały, gniazda) i przebieg
procesu produkcji (czynności i technologie).

Obsługuje trasy zagnieżdżone.

Drukuje trasy na wykazach materiałów zamawianych.
Receptury/Procesy Przetwarzania
Określa i utrzymuje relacje pomiędzy produktami a elementami wchodzącymi w ich skład
w zmiennym procesie produkcyjnym oraz sam proces ich wytworzenia.

Umożliwia użytkownikom zdefiniowanie procesu i połączenie formuły danej partii lub
partii otrzymanej z procentem wykorzystania dostarczonej partii podzespołów.

Umożliwia łączenie w serie i modyfikacje produkcji wyrobów farmaceutycznych
oznaczanych dla celów etycznych i co do gatunku.

Obsługuje produkcję według właściwości zadanych, w tym zmianę ilości i wielkości
skalarnych, zgodnie z wymaganiami występującymi w niektórych procesach
produkcyjnych w przemyśle spożywczym.
Produkty Konfigurowane
Umożliwia konfigurację zespołu do montażu (lub zespołu ostatecznie zmontowanego), który
można wycenić i oferować do dostawy w standardzie.

Podaje skonfigurowane opisy produktów i wyświetla podpowiedzi wyboru opcji
w trakcie wprowadzania Ofert Sprzedaży i Zamówień Sprzedaży

Tworzy zlecenia do realizacji bezpośrednio z Zamówień Sprzedaży z zestawem
wykazów zadań dla szczegółowej konfiguracji produktu wskazanej przy
wprowadzaniu zamówienia

Monitoruje wymagania dostawców systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
co zapewnia końcową konfigurację systemów jedynie w konfiguracjach realnych
Zarządzanie Kosztami
Daje możliwość obsługi praktycznie nieograniczonej liczby konfiguracji kosztów
w różnorodnych kategoriach określanych przez użytkownika, z zastosowaniem różnych
elementów (materiały, praca, obciążenie itd.). Możliwe jest naliczanie kosztów według
pozycji lub miejsca powstawania, można też korygować koszty standardowe dla wybranego
dnia.

Umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o alternatywne wyceny kosztów,
a jednocześnie szybkie wprowadzenie zmian do standardów.

Umożliwia tworzenie i prowadzenie różnych zestawów kosztowych z pozycji
kosztorysowych i kosztów bieżących w różnych miejscach z zastosowaniem różnych
metod wyceny.

Umożliwia tworzenie różnych konfiguracji kosztów dla prognozowania zmian kosztów,
takich jak wahania sezonowe czy potencjalne zmiany cen.

Pozwala na różnorakie symulacje kosztów, każdej zidentyfikowanej za pomocą kodu
zestawu kosztowego.
STRONA 34 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Sterowanie Zmianami Produktów
Daje pełną kontrolę nad wszelkimi zmianami produktów – od projektu do wdrożenia.
Narzędzia w nim zawarte umożliwiają analizę skutków zmian, a także zarządzanie wpływem,
jaki wywierają one na stare zapasy i na działalność bieżącą.

Obsługuje wszelkie czynności – od zamówień, poprzez konfigurację, tworzenie, po
wyprodukowanie.

Wprowadza modyfikacje do właściwości projektowych produktu, struktury produktu,
trasowania, formuły produktu, procesów oraz właściwości technicznych produktu, bez
naruszania plików sterujących operacjami bazy danych

Steruje zmianami produktu, które dopiero mają zostać wprowadzone, a także
nowymi, jeszcze niedostarczonymi projektami, z zabezpieczeniem przed ingerencją
w aktywną bazę danych.

Wprowadza elektronicznie dane o pozycji, strukturę produktu, trasowanie oraz
definicje właściwości technicznych produktu po uzyskaniu wymaganych aprobat.
3.2 Manufacturing Planning
Obejmuje czynności rozplanowania produkcji, ogólny harmonogram procesu produkcji,
planowanie potrzeb materiałowych i planowanie mocy produkcyjnych. Z przebiegu kolejnych
czynności otrzymywana jest informacja zwrotna, dzięki czemu planowanie może być
aktualizowane przez cały przebieg prac. W skład programu wchodzą:

Planowanie Linii Produktowej

Prognozowanie

Harmonogram Ogólny

Planowanie Zasobów

Planowanie Potrzeb Materiałowych

Planowanie Mocy Produkcyjnych.
Planowanie Linii Produktowej
Pozwala na wprowadzanie prognoz przyszłych dostaw, zamówień i produkcji jako
oddzielnych planów dla grup podobnych pozycji lub produktów, które następnie można
poddawać weryfikacji i modyfikacjom na podstawie stwierdzonych ich wzajemnych relacji.

Umożliwia planowanie dla linii produktów, nie dla pojedynczych pozycji.

Pozwala na planowanie wysyłek, produkcji, stanów magazynowych, opóźnień
i rezerw brutto – wszystko to mierzone wartością sprzedaży ogółem i według
kosztów, co gwarantuje uwzględnienie całości potrzeb finansowych przedsiębiorstwa.
Prognozowanie
Stosuje metody statystyczne i techniki ekstrapolacji dla identyfikacji prawidłowości
występujących w danych dotyczących historii sprzedaży w celu prognozowania przyszłego
zapotrzebowania. Prognozy są wykorzystywane do sporządzania ogólnego harmonogramu
produkcji i planowania potrzeb materiałowych (komórkę MRP).

Obsługuje prognozowanie pozycji na poziomie zakładu.

Umożliwia sporządzanie harmonogramów wieloszczeblowych poprzez prognozowanie
pozycji i planów pokrewnych poziomów pozycji możliwych do wyboru.

Pozwala na obliczanie symulowanych prognoz drogą analizy danych historycznych
dotyczących wysyłek danej pozycji i sporządzanie szczegółowego zapisu prognozy
STRONA 35 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
ilościowej sprzedaży danej pozycji (symulacja możliwych zdarzeń dla analizy
konsekwencji ewentualnych ich skutków).
Harmonogram Ogólny
Uruchamia ogólny proces planowania, tworzenia i prowadzenia prognoz wysyłek
i harmonogramów głównych procesów wytwarzania. Zapotrzebowanie zgłaszane z różnych
źródeł, takich jak prognozy długoterminowe, oddzielne Zlecenia Sprzedaży bądź
zapotrzebowania cykliczne jest każdorazowo uwzględniane w procesie planowania.

Analizuje plany produkcyjne w celu ustalenia możliwości i ograniczeń bieżącego
załadunku przed zakończeniem pełnej restytucji potrzeb materiałowych przez MRP.

Sporządza harmonogramy główne i zarządza nimi
zautomatyzowany, wyłącznie ręczny lub komputerowo.

Obsługuje wieloszczeblowe harmonogramy główne.

Synchronizuje zapotrzebowanie z planem w celu zmniejszenia stanu zapasów.
w
sposób
w
pełni
Planowanie Zasobów
Daje możliwość oceny wykonalności planu produkcyjnego lub harmonogramu głównego, co
stwarza podstawy do modyfikacji planu lub dodania zasobów.

Sprawdza obciążenie
głównego.
zasobami
planu

Sprawdza, czy istnieje
przewidywanych ilości.

Weryfikuje plan produkcji i harmonogram główny przed przekazaniem ich do MRP
w celu sporządzenia planu szczegółowego.
wystarczająca
linii
produktowej
ilość
zasobów
oraz
do
harmonogramu
wyprodukowania
Planowanie Potrzeb Materiałowych
Określa wymogi definiowane czasowo dla produkcji i zamówień w oparciu o zapotrzebowanie
stwierdzone i prognozowane. Narzędzia tego podmodułu pozwalają zarządzać procesem
planowania materiałowego poprzez wyjątki i automatyzację zamówień i zmian wersji
produkcji.

Oblicza prognozy zapasów, tworzy harmonogramy i plan zamówień z uwzględnieniem
harmonogramu głównego danego zakładu oraz wszelkich innych źródeł popytu
i podaży.

Wykonuje czynności z zakresu planowania potrzeb materiałowych (MRP) dla danego
zakładu – całkowicie niezależnie od stanów zapasów, popytu i podaży w pozostałych
zakładach.

Generuje komunikaty o podejmowaniu czynności w celu automatyzacji procesów
zakupu i zmian wersji produkcji.
Planowanie Mocy Produkcyjnych
Monitoruje harmonogram planowanych czynności produkcyjnych i porównuje go do
wymogów stawianych gniazdom roboczym w procesie produkcji. Porównanie ustalonych w
planie wymogów z dostępnymi mocami pozwala ustalić poziom wykonalności planu
produkcji. Jeśli w punkcie obróbki jest niedobór mocy, podmoduł wskaże tę część procesu
produkcji, która jest przyczyną problemu, co ułatwi modyfikację harmonogramu lub
zwiększenie mocy w danym punkcie obróbki.
STRONA 36 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook

Ustala obciążenie danego gniazda produkcyjnego i oblicza wymagany poziom mocy
dla wydziału, gniazd lub maszyny na podstawie planowych potrzeb materiałowych
(MRP), pozostałych zamówień i harmonogramów czynności cyklicznych.

Ustala wymogi dla gniazd produkcyjnych/maszyn w danych godzinach i generuje
raporty w ustalonych przez użytkownika okresach w cyklu dziennym, tygodniowym
lub miesięcznym.
3.3 Manufacturing Execution
Monitoruje całość zróżnicowanych środowisk produkcyjnych za pomocą zintegrowanych
modułów śledzących przebieg poszczególnych czynności w hali produkcyjnej – od określenia
braku części do rejestrowania wykonanej pracy. Generuje na bieżąco informacje o stanie,
brakach, problemach z jakością lub innych sprawach istotnych dla realizacji produkcji.
W jego skład wchodzą:

Kontrola Zapasów

Inwentaryzacja

Zlecenia Produkcyjne

Czynności Cykliczne

Zarządzanie Jakością

Sterowanie Produkcją.
Kontrola Zapasów
Monitoruje zakup materiałów, pozycje magazynu, produkcję w toku i produkcje gotową
w pojedynczym zintegrowanym środowisku gospodarki zapasami i zarządza nimi. Generuje
transakcje gospodarki magazynowej takie, jak zdarzenia nieplanowane, wpływy i wypływy
zapasów, na podstawie których można bilansować stany dla sporządzanych planów i wycen
finansowych.

Monitoruje międzyzakładowy
finansowych.
transfer
i
automatyczną
rejestrację
transakcji

Śledzi partie/serie i numeracje serii.

Zarządza cyklem przechowalności i stanami w poszczególnych lokalizacjach.
Inwentaryzacja
Pozwala na zarządzanie stanami ręcznie lub z wykorzystaniem skanerów.

Spisy z natury są rejestrowane ręcznie w postaci notek spisowych, po czym spisane
wartości z notek zostają wprowadzone do systemu w celu aktualizacji stanów
bieżących

Działa obok ustalonego obrazu stanów zapasów, dzięki czemu spisywanie może być
prowadzone bez przerywania prowadzonych czynności.
Zlecenia Produkcyjne
Zarządza składanymi pracownikom zleceniami i realizacją przez nich konkretnych zamówień
produktów.

Pozwala na stosowanie różnorakich technik składania zleceń i ich kontroli.

Umożliwia rozdział i rekombinację zadań do realizacji.
STRONA 37 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook

Szczegółowe zapisy Zadań do Realizacji pozwalają na śledzenie na bieżąco przebiegu
pracy i zapisywanie improwizowanych zmian w toku produkcji.

Porównuje i raportuje warianty kosztów produkcji odzwierciedlające rzeczywisty
koszt wykonania z planowanym kosztem standardowym i z zamrożonym kosztem
standardowym.

Tworzy zlecenia dla konfiguracji pozycji bezpośrednio z Zamówień Sprzedaży.

Obsługuje wytwarzanie jednoczesne innych produktów i produktów ubocznych.

Generuje raporty dotyczące produkcji i wykonywanej pracy tylko na życzenie.

Obsługuje numerację partii i serii, zużycie materiałów zastępczych oraz alternatywne
trasy obiegu i gniazda produkcyjne.
Czynności Cykliczne
Obsługuje harmonogramy zadań cyklicznych lub o zmiennym natężeniu dla pozycji
wielkoseryjnych poprzez skupiska gniazd produkcyjnych ustawionych w wirtualne linie
produkcyjne. Metoda ta pozwala na tworzenie harmonogramów zadań o zmiennym
natężeniu i prowadzenie wyprzedzającego ustalania mocy produkcyjnych z jednoczesną
zmianą linii i harmonogramu serwisowania.

Na bieżąco planuje prace i raportuje zasoby materiałów dla produktów wytwarzanych
w długich seriach.

Steruje procesem wytwórczym z zastosowaniem harmonogramu
materiałowych na podstawie natężenia ilościowego produkcji.
potrzeb
Sterowanie Produkcją
Śledzi czynności i rejestruje ich stan oraz czas poświęcony na wykonanie poszczególnych
zleceń. Steruje produkcją w oparciu o technologie, oblicza zmienność obciążenia, poziomy
efektywności i faktycznego wykorzystania. W przypadku produkcji seryjnej poziomy
zmienności natężenia, wykorzystania i metod rejestrowane są w momencie, gdy dana praca
jest wykonywana i mogą być wprowadzone natychmiast bądź przetrzymane do chwili
potwierdzenia zrealizowania zlecenia. Obsługuje raportowanie pracy z poziomu urządzeń
zainstalowanych na hali produkcyjnej.
3.4 Quality Management
Określa i rejestruje jakość produktu, łącznie z inspekcją i testami w trakcie procesu
produkcyjnego, inspekcją zakupionych pozycji przy ich przejmowaniu oraz próbkowaniem
zapasów.
Obejmuje definicje standardowych procedur testowych, testy zadań i harmonogramy
czynności cyklicznych, przechowuje wyniki testów jakościowych i zarządza planami
próbkowania zapasów i zadań jakościowych. Procedury testowe można tworzyć i prowadzić
wraz z produktem poprzez cały proces produkcji.

Pozwala na szybkie i łatwe włączanie instrukcji testowych do dokumentacji zadań
i harmonogramów czynności cyklicznych.

Umożliwia monitorowanie wyników testów, jednocześnie z bieżącą informacją
dotyczącą przebiegu produkcji.

Umożliwia prowadzenie testów w oparciu o standardowe definicje procedur testowych
wbudowane w systemie.

Zarządza planami próbkowania zapasów i zadań jakościowych.

Pozwala
na
tworzenie
i
trasowanie
procedury
testowej,
z przechodzeniem produktów przez cały cykl procesu produkcji.
jednocześnie
STRONA 38 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook

Obsługuje Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu (APQP), Proces Planowania
i Akceptacji Produktu (PPAP), jakość dostawcy, jakość pracy wykonywanej oraz
transakcje sprzedaży i wpływu Zamówienia Sprzedaży.

Zapewnia podstawy do bieżącej rejestracji wyników jakościowych dla aktualnie
obowiązujących wymogów Najlepszych Praktyk Wytwórczości (cGMP).
3.5 Funkcje zaawansowane
Outsourcing/Podwykonawstwo
Umożliwia wykorzystanie czynności cyklicznych (w tym również operacji wysyłki)
powiązanych z harmonogramami dostawców do ustalenia wyprzedzająco chwili, w której
konieczne będzie podjęcie czynności przetwórczych na zewnątrz i zaplanowanie ich według
konieczności wykorzystania ich dla pozostałych zakupionych podzespołów.
Śledzenie Partii/Serii
Zapisuje całość danych historycznych dotyczących numeracji partii i numeracji serii od
produktu gotowego wstecz do partii otrzymanej od dostawcy.
Poszerza funkcjonalność Produkcji w Toku (WIP) o dodatkowe funkcje śledzenia
i raportowania oraz generuje informacje bieżące na poziomie operacyjnym, gdy
rejestrowane zasoby zostają zużyte lub wyprodukowane.

Kontroluje zgodność z przepisami w obszarach obrotu odpadami – Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE) czy Recycling of Hazardous Substance (RoHS).

Zapewnia najistotniejsze funkcje odtworzenia ścieżki pochodzenia towaru wymagane
na mocy przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów żywnościowych
wykrywania potencjalnych skażeń i szybkiego ich ogłaszania lub w razie potrzeby
wycofania skażonych produktów. Obsługa odtwarzania tej ścieżki wymagana jest
w regulacjach Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Tworzy zasadniczą podstawę dla funkcji odtworzenia ścieżki pochodzenia produktu
wymaganej dla zapewnienia zgodności ze standardami – Najlepszymi Praktykami
Wytwórczymi (cGMP) wraz z możliwością jej kontroli i określania statusu partii
(w tym również poddawania partii kwarantannie czy nadawania jej statusu
niedopuszczonej).

Tworzy podstawę do ustalenia odpowiedzialności za produkt w celu wycofania go na
bazie gwarancji oraz przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie.
Kody Kreskowe i Technologia RFID
Umożliwia zdalny odczyt etykiet i ich rejestrację w rzeczywistym czasie trwania transakcji
(przyjęcia na Zlecenia Zakupu, przyjęcia na Zlecenia produkcyjne i wg Harmonogramów
produkcji itd.). Dane zeskanowane z kodu kreskowego zostają zweryfikowane, co eliminuje
ręczne wprowadzanie danych.

Obsługuje wszystkie występujące w świecie standardy etykietowania, a także
integruje dane w składnice bazodanowe, takie jak GS1 (uprzednio EANnet i UCCnet).

W miarę rozwoju technologii RFID firma QAD na bieżąco stwarza narzędzia do jej
obsługi i oferuje rozwiązanie korzystające z aktualnie najlepszej praktyki.

Odpowiada na potrzeby posprzedażowe producentów, w tym także obsługuje
gospodarkę kontenerami zwrotnymi składowanymi pionowo.
STRONA 39 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
3.6 QAD Lean Manufacturing
Dzięki pakietowi narzędzi, daje możliwość oszczędnej produkcji, planowania przepływu
produkcji, zaopatrzenia oraz zarządzania zapasami magazynowymi Korzystając z danych
istniejących w systemie przedsiębiorstwa, można utworzyć bardziej skomplikowane
strumienie wartości, a za pomocą mapy strumieni wartości stworzyć modele dostawców,
procesów produkcji i przepływów oraz supermarketów i klientów.

Poprawia wydajność dostawy poprzez skrócenie czasu trwania cyklu produkcyjnego.

Zwiększa wykorzystanie kapitału obrotowego poprzez redukcję zapotrzebowania na
przestrzeń produkcyjną.

Zwiększa wydajność ogólną kontroli jakości dzięki wbudowaniu formalnych procedur
kontroli jakości w każdą instrukcję produkcyjną.
Moduł Szczupłego Wytwarzania (Lean Manufacturing) umożliwia rejestrację obrotów
magazynowych poprzez skanowanie numerów Kart Kanban.
Zarządzanie supermarketami
Moduł zawiera wiele metod obliczania i ustalania wielkości supermarketów, bazujących na
danych historycznych lub parametrach wprowadzonych ręcznie przez użytkownika.
Obliczanie średniego popytu
Ułatwia automatyczne określanie zalecanej wielkości supermarketu, liczby Kart Kanban,
ilości wyrobów na Karcie Kanban oraz zapasów bezpieczeństwa.
Obliczanie EPEI (Every-Part-Every-Interval)
Wartość EPEI pomaga w określeniu wielkości partii produkcyjnej oraz zapasów każdego
z indeksów w supermarkecie, a także liczby Kart Kanban dla komponentów zasilających
dany proces produkcji.
Obliczanie zapasów bezpieczeństwa
Moduł Lean Manufacturing posiada wiele metod określania zapasów bezpieczeństwa, w tym:
 podanie wielkości i liczby dni, jako wartości wykorzystywanych przez system do
obliczeń, wraz ze średnim popytem;
 możliwość wykonywania automatycznych obliczeń na podstawie wymaganego
poziomu obsługi oraz wyliczonej zmienności popytu (odchylenia standardowego).
Symulacyjne obliczenia Kanban
MFG/PRO posiada funkcję pozwalającą na jednym ekranie symulować wstępne obliczenia
ilości Kart Kanban. Funkcja ta służy również do bieżącego nadzorowania ilości kart, pozwala
odejmować nadmiarowe i dodawać nowe karty do procesu.
Poziomowanie produkcji i ustalanie sekwencji produkcji
Narzędzia te pozwalają realizować pięć głównych funkcji dla procesów nadających tempo
produkcji (tzw. pacemakers):
 Obliczanie sumarycznej ilości wszystkich wyrobów, które są produkowane każdego
dnia.
 Określanie różnorodności indeksów produkowanych w ramach danego procesu.
 Obliczanie sugerowanego harmonogramu dziennego dla danej zmiany i każdego
indeksu, na podstawie sumarycznej ilości wyrobów do wyprodukowania, pozycji
STRONA 40 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook


asortymentowych produkowanych w danym procesie, minimalnej uruchamianej partii
oraz EPEI.
Szacowanie poprawności harmonogramu i zapasów buforowych dla każdego indeksu,
przy wykorzystaniu funkcji oceny wielkości supermarketu.
Aktualizacja głównego harmonogramu produkcji.
Obliczanie czasu taktu
Obliczony czasu taktu odzwierciedla dynamikę popytu klienta i służy do synchronizacji
tempa produkcji z tempem sprzedaży.
Planowanie i realizacja ciągłego przepływu
Moduł wspierający planowanie ciągłego przepływu
sekwencyjnych harmonogramów produkcyjnych.
daje
możliwości
generowania
Powiadamianie o statusie Kart Kanban w obrębie całego łańcucha dostaw poprzez
funkcję wizualizacji dostaw
Funkcjonalność wizualizacji Kart umożliwia wytwórcom oraz dostawcom ścisłe
monitorowanie zużycia komponentów oraz reagowanie na sygnały o konieczności ich
uzupełnienia.
3.7 QAD Just-In-Time Sequencing
Umożliwia planowanie i zarządzanie w odpowiedniej kolejności operacjami w zakładach,
w których są produkowane, pakowane lub, z których są wysyłane części montażowe.
Gwarantuje dostarczenie w odpowiednim czasie i odpowiedniej kolejności indeksów do linii
produkcyjnych klientów. Pomaga realizować dostawę konfigurowanych składników na czas,
jednocześnie koordynując popyt i podaż w celu zminimalizowania poziomu zapasów
magazynowych oraz redukcję dodatkowych kosztów związanych ze spedycją w łańcuchu
dostaw.

Gwarantuje, że przesyłki są wysyłane we właściwym czasie i właściwej kolejności.

Umożliwia skrócenie czasu realizacji dostawy poprzez udoskonalone planowanie
produkcji.

Zwiększa
wydajność
dzięki
integracji
zaopatrzenia, planowania i finansowania.
procesów:
projektowania,
wyceny,
Dynamiczne przetwarzanie sekwencyjnych zamówień klienta
JIT/S przetwarza sekwencyjne zamówienia klienta zarówno w systemie ciągłym (broadcast
messages) jak i dyskretnym (sequenced schedule releases) typu DELJIT i 866.
Planowanie i realizacja produkcji
JIT/S pozwala na emisję Zleceń Produkcyjnych, których kolejność zgodna jest z sekwencją
podaną przez klienta.
Drukowanie etykiet i dokumentacji
JIT/S umożliwia drukowanie etykiet wysyłkowych i oznaczeń poszczególnych części oraz
wymaganej przez Klienta dokumentacji produkcyjnej i wysyłkowej.
Ekran Kontrolny (Factory Dashboard) oraz Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Ekran Kontrolny pokazuje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) firmy w oparciu
o monitoring w czasie rzeczywistym następujących procesów: przyjmowania i przetwarzania
zamówień klientów, planowania, uruchamiania i zakończenia produkcji, przygotowania,
planowania i realizacji wysyłek.
STRONA 41 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Pakowanie i wysyłki zgodnie z numerami sekwencyjnymi
Proces obsługi wysyłki obejmuje: tworzenie list załadunkowych dla wybranych numerów
sekwencji, tworzenie struktur wysyłkowych (opakowania-wyroby), weryfikację poprawności
pakowanych wyrobów, ewentualne przepakowania, tworzenie etykiet i dokumentów
wysyłkowych, zatwierdzanie wysyłek/konsumpcję zamówień.
Integracja JIT/S
JIT/S jest w pełni zintegrowane z systemem MFG/PRO. Do integracji wykorzystany jest
moduł QXtend, który realizuje wymianę danych w oparciu o format XML. Wykorzystanie
modułu QXtend do komunikacji otwiera JIT/S na współpracę z innymi aplikacjami
zewnętrznymi np. systemami typu MES (Manufacturing Execution Systems), czy ALC
(Assembly Line Control).
3.8 QAD Production Scheduler
Umożliwia wgląd w cały harmonogram produkcji oraz we wszystkie informacje mające na
niego wpływ, dzięki czemu możliwa jest szybka ingerencja w harmonogram produkcji
seryjnej lub dyskretnej. Wychodzi naprzeciw potrzebom producentów przemysłowych, dla
których kluczowe jest ciągłe bilansowanie zmieniającego się popytu poprzez tworzenie
takiego harmonogramu produkcji, który pozwala w jak największym stopniu terminowo
realizować zamówienia odbiorców.




Skraca i upraszcza planowanie produkcji.
Redukuje działania nieprzynoszące wartości dodanej, dzięki czemu można poświęcić
więcej czasu na aktywne planowanie.
Umożliwia szybką reakcję na zmiany popytu, dostaw i zdolności produkcyjnych.
Skraca cykl produkcji.
3.9 QAD PRO/PLUS
Rozszerza możliwości QAD Release Management (w pakiecie QAD Supply Chain) i zwiększa
możliwości QAD 2011 w wielu funkcjach, takich jak: harmonogramowanie produkcji,
kontrola partii, księgowość, zakupy i wysyłki.
Wśród dodatkowych funkcjonalności QAD Manufacturing można wymienić:
 QAD Execution Tools – narzędzia wykonawcze, wśród nich zaawansowane narzędzia
planowania i harmonogramowania - QAD Advanced Planning and Scheduling –
składające się z dwóch komponentów: QAD Master Scheduling Workbench (QAD
MSW) oraz QAD Production Scheduling Workbench (QAD PSW).
QAD MSW jest używany przez projektantów do tworzenia głównego harmonogramu lub
planu produkcji na poziomie oddziału równoważąc popyt, podaż i możliwości dostaw w
średnio-i długoterminowej perspektywie w zależności od czas realizacji zleceń.
QAD PSW umożliwia planistom przypisanie zleceń produkcyjnych z harmonogramu głównego
do określonych maszyn lub urządzeń. Harmonogram będzie korzystać z PSW, by
"zoptymalizować" zdolności produkcyjne przy użyciu jego zdolności do hierarchizacji zleceń
produkcyjnych, aby wytwarzać jak najbardziej wydajnie.
 QAD Automated Data Collection – automatyczne zbieranie danych
 QAD Compliance Quality – jakość zgodności danych
 QAD Product Lifecycle Management – zarządzanie cyklem życia produktu, umożliwia
klientom realizację skróconych cykli projektowania swoich wyrobów, znacznie
STRONA 42 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
ograniczając koszty, jednocześnie wpływając na poprawę jakości produktów, zwiększenie
satysfakcji klientów i wzmocnienie pozycji na rynku. Rdzeniem Product Lifecycle
Management jest Windchill – aplikacja szybka, bezpieczna i wymagająca tylko
przeglądarki internetowej, aby uzyskać do niej dostęp. Oprogramowanie to pozwala
firmom usprawnić procesy rozwoju produktu i dostarczać na rynek najwyższej jakości
towary.
Wartość Product Lifecycle Management:
 Jedno źródło informacji o produkcie umożliwia zwiększenie wydajności, zmniejsza
błędy i ilość przeróbek,
 Kompletny opis produktu, możliwość współpracy wszystkich jednostek organizacji i
odpowiedniego przetwarzania informacji,
 Profesjonalne wsparcie projektowania i automatyzacja
pojawienie się produktu na rynku i zmniejsza koszty,
procesów
przyspiesza
 Standardowa, typowo branżowa architektura zapewniona przez bezpieczną platformę
technologiczną o wysokiej wydajności,
 Automatyczne udostępnianie danych o produkcie zarówno dla inżynierówprojektantów i działu produkcyjnego redukuje odpadki przemysłowe i przeróbki
3.10 Podstawowe korzyści biznesowe

skuteczne i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi w różnych rodzajach
środowisk: produkcji ciągłej, seryjnej, produkcji na magazyn, produkcji na zlecenie,
produkcji w systemie Kanban;

sprawna i efektywna reakcja na zdarzenia w procesie produkcyjnym oraz precyzyjne
planowanie zdolności produkcyjnych;

sprawne i skuteczne planowanie potrzeb materiałowych (MRP), także w firmach
o strukturze wielozakładowej;

bilansowanie zapotrzebowania na wyroby gotowe i towary wynikające z zamówień
i prognoz sprzedaży z zapotrzebowaniem na surowce i komponenty;

prognozowanie harmonogramu głównego;

bilansowanie zdolności produkcyjnych stanowisk pracy i linii
z wymaganiami oraz z aktualnym i spodziewanym obciążeniem;

skuteczne wsparcie wdrożenia koncepcji szczupłej produkcji (lean manufacturing);

eliminacja zbędnych działań i wprowadzanie usprawnień procesu produkcji;

sprawne tworzenie i obsługa
w środowisku produkcji ciągłej;

sprawne definiowanie zadań i egzekwowanie odpowiedzialności pracowników na
każdym etapie procesu produkcji za spełnienie wymagań określonych w standardach
jakości zarówno względem bieżących zadań, jak i poprzednich kroków procesu;

szybkie i dokładne informacje dla kierowników linii produkcyjnych pozwalające na
wybór optymalnych scenariuszy gospodarki zasobami w celu efektywnego
przestrzeganie harmonogramów produkcji i osiągania jak największej wydajności;

efektywne wykorzystanie metody Kanban;
harmonogramów
produkcji
produkcyjnych
wykorzystywanych
STRONA 43 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
4. QAD Supply Chain
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw prowadzi do znaczącego
wzrostu zysków, poprzez systematyczną redukcję kosztów
związanych z przepływem towarów i usługami towarzyszącymi.
Rozwiązanie QAD Supply Chain pozwala uzyskać wyższą stopę
zwrotu z inwestycji, dzięki poprawie jakości, przyspieszeniu
produkcji oraz redukcji kosztów w ramach kompleksowej sieci
dostaw. Moduł zapewnia współpracę z dostawcami w czasie
rzeczywistym i prowadzi do poprawy relacji i zarządzania całym
łańcuchem dostaw.
QAD Supply Chain obejmuje:

Zakupy

Wyniki dostawców (Supplier performance)

Zarządzanie jakością.
Poprawa komunikacji w ramach
i długoterminowych relacji
łańcucha
dostaw:
budowa
wartościowych
Sprawne organizacje tworzą skuteczną sieć relacji z zaufanymi dostawcami działającymi
w ramach kompleksowego łańcucha dostaw. Ich celem jest organizacja procesu zakupu,
dostaw materiałów i usług bez uszczerbku na jakości i ryzykowania niezgodności
z wymaganiami prawnymi i handlowymi. Skuteczny łańcuch dostaw pozwala osiągnąć
następujące efekty:

Zapewnia sprawny proces zaopatrzenia, pozwalając na połączenie z partnerami
handlowymi, systemem planowania, realizowanymi operacjami, wspierając szybkie
i wiarygodne podejmowanie decyzji.

Dostosowuje proces dystrybucji do systemu zakupów, zamówień, odbioru płatności
w celu spełnienia unikalnych i zmiennych wymagań związanych z lokalnymi
i globalnymi operacjami. Optymalizuje działania dostawcy poprzez monitorowanie
i ewaluację wyników operacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Automatyzuje i zarządza eksportem, importem i wymaganiami dostaw, przy
zachowaniu niskich kosztów operacji i wymagań transportowych.

Obejmuje globalną wiedzę potrzebną do wykonywania operacji między krajami przy
zachowaniu regulacji prawnych i handlowych.

Zapewnia błyskawiczną redukcję kosztów i poprawę efektywności operacyjnej,
poprzez użycie właściwego systemu zarządzania zapasami.

Wspiera współpracę w ramach łańcucha dostaw, udostępniając autoryzowanym
dostawcom wgląd w czasie rzeczywistym w stan zapasów, harmonogramy, sygnały
Kanban i informację o zakupach za pośrednictwem Internetu.
QAD Supply Chain stanowi narzędzie służące do monitoringu zakupów, przepływu towarów
i zarządzania zapasami w całym łańcuchu dostaw, dla efektywnej interakcji z partnerami
handlowymi.
STRONA 44 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
4.1 Purchasing
Umożliwia zarządzanie całym procesem zakupu – począwszy od identyfikacji popytu, po
tworzenie zleceń zakupu, odbiór, płatność faktur i śledzenie rezultatów działań dostawcy.
Zapewnia obsługę wysokiego wolumenu powtarzalnych dostaw w uzgodnieniu
z harmonogramem dostawcy, określając datę i godzinę dostawy. Istnieje możliwość
wymiany długoterminowych planów z dostawcą, tak by mógł on zamówić surowe materiały,
przygotować plany produkcji i zorganizować dostawy oparte na precyzyjnych i wiarygodnych
danych.
4.2 Supplier Performance
Współpraca z dynamicznie zmieniającą się siecią dostawców i zarządzanie relacjami między
partnerami to skomplikowane procesy. Wyzwanie rośnie jeszcze bardziej, jeśli dodamy do
tego nowe technologie, wymagania prawne, śledzenie dostaw i konieczność operacji
w ramach globalnego łańcucha dostaw. Współcześni producenci działający na
konkurencyjnym rynku są zmuszeni do ciągłej poprawy relacji z partnerami handlowymi
w ramach łańcucha dostaw, poprzez wykorzystanie aplikacji, które błyskawicznie
dostarczają informacji o popycie i podaży rynkowej oraz zapewniają precyzyjne i skuteczne
śledzenie zapasów i kosztów.
4.3 Quality Management
Moduł Zarządzanie jakością służy do definiowania i rejestrowania jakości produktów.
Obejmuje to kontrole i testy prowadzone podczas procesu produkcji, nadchodzące kontrole
zakupionych elementów oraz badanie próbek zapasów.




Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe dołączanie instrukcji testowych do
dokumentacji zleceń pracy.
Wyniki testów wraz z informacjami o postępie produkcji również mogą być
wprowadzane do systemu.
Zawiera definicje standardowych procedur testowych.
Zarządza planami próbkowania zapasów i jakością zleceń.
4.4 Opcje dodatkowe QAD Supply Chain Solutions
QAD zapewnia dodatkowe, zaawansowane i w pełni zintegrowane rozwiązania pozwalające
na uproszczenie wspólnych działań z partnerami handlowymi.
QAD Warehousing
Moduł do zarządzania magazynem, który umożliwia użytkownikom pełną kontrolę procesów
przyjęć, składowań, pobrań oraz wysyłek zapasów przy wykorzystaniu magazynów
widocznych dla systemu QAD Enterprise Applications 2011. Zawiera również zestaw
procedur i parametrów, które pozwalają użytkownikowi na pełną kontrolę sposobu
funkcjonowania magazynu.
QAD Release Management
Rozwija długookresowe kontrakty z klientami i dostawcami w przypadku stałego przepływu
towarów w ramach łańcucha dostaw. Prezentuje popyt (za pośrednictwem EDI) w postaci
harmonogramów, a nie indywidualnych linii zamówień. Klient wysyła harmonogram do
dostawcy, balansując popyt o to, co zostało wysłane. Dostawca, przetwarza harmonogram
od klienta, balansując zapotrzebowanie o to, co zostało wysłane.
STRONA 45 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
QAD Consignment Inventory
Umożliwia zarządzanie magazynami konsygnacyjnymi. Pozwala na sprawne planowanie,
zamawianie, wysyłanie, śledzenie i raportowanie powierzonych zapasów klienta przy użyciu
automatycznego systemu, który uzgadnia zapasy z dostawcami i klientami. Nie
przeprowadza się fakturowania i transakcji AR tak długo, dopóki klient nie zużyje zapasów.
QAD Supply Chain Portal
Korzysta z technologii internetowych w celu wymiany informacji pomiędzy klientami i ich
dostawcami w czasie rzeczywistym. Przyspiesza komunikację między partnerami
handlowymi, stanowi również narzędzie obsługujące takie procesy, jak Zarządzanie
Zapasami przez Dostawcę (VMI – Vendor Managed Inventory), nawet w sytuacji
niespodziewanych zmian poziomu zapasów.
QAD Supply Chain Portal pobiera dane z systemów ERP klientów, do których ma dostęp
poprzez przeglądarkę WWW w sieci Internet. Zapewnia dzięki temu aktualniejsze
informacje, jest łatwiejszy w użyciu i bardziej niezawodny niż tradycyjne metody. Dla
niektórych rodzajów informacji program ten dostarcza dostawcom aktualniejsze dane niż
system EDI. Tego typu współpraca, bez konieczności stosowania dokumentów papierowych,
rozszerza się na narzędzia, które umożliwiają dostawcom eksportowanie danych drogą
elektroniczną z programu SCP. Narzędzia te pozwalają na importowanie skróconych
dokumentów dostawy (SDD) do programu SCP oraz eksportowanie ich z aplikacji SCP do
systemu ERP klienta.
QAD Supply Chain Planning
QAD Supply Chain Planning składa się z następujących komponentów: Distribution
Requirements Planning (DRP), Enterprise Operations Planning (EOP)oraz Linked
Site Costing (LSC).
DRP to funkcja planowania przeznaczone dla firm, rozmieszczonych w kilku oddziałach, a
jednocześnie uzależnionych od siebie pod względem podaży i popytu. DRP tego typu
organizacjom pozwala na łatwe planowanie, zarządzanie i śledzenie przesyłek i
nadzorowanie kosztów finansowych związanych z przeniesieniem pozycji między lokacjami.
EOP pomaga planistom określić poziom zapasów i produkcji w celu zaspokojenia prognoz
sprzedaży, przy jednoczesnym spełnieniu własnych celów, takich jak np. odpowiednia
rentowność, wydajność, skrócenie czasu realizacji zamówienia i obsługi klienta.
LSC umożliwia rozliczanie całkowitych kosztów przedmiotów, które mogą być tworzone,
nabywane lub przechowywane w wielu miejscach, a posiadać unikalne elementy kosztów
ustanowione w każdej z tych lokalizacji.
QAD Transportation Management
Usprawnia procesy transportowe, zmniejsza koszty i zapewnia zgodność ze światowymi
normami. Trzy elementy systemu – Freight Management (zarządzanie przewozem), Global
Trade Management (zarządzanie handlem międzynarodowym) i Trade Compilance (obsługa
zgodności z normami handlowymi) – stanowią w pełni zintegrowany pakiet aplikacji do
zarządzania globalnym transportem.
QAD Freight Management – automatyzuje proces kosztorysowania oraz generuje etykiety
i elektroniczną dokumentację dla wszystkich typów wysyłki, od paczek po kontenery
okrętowe.
STRONA 46 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
QAD Global Trade Management – tworzy całą międzynarodową dokumentację wymaganą
podczas importu i eksportu, ponadto obsługuje preferencyjne umowy handlowe i cenniki,
a także umożliwia dołączenie plików komputerowych do dokumentacji przewozowej.
QAD Trade Compliance – pozwala uniknąć opłat i kar związanych z niespełnieniem
regulacji prawnych i handlowych, dzięki utrzymywaniu globalnej bazy wiedzy na temat
regulacji w obrocie międzynarodowym.
QAD Data Synchronization Interface
Aby sprostać potrzebom synchronizacji naszych globalnych klientów QAD dostarcza
funkcjonalność LANSA Dane Sync Direct. Jest to skalowalne i łatwe w implementacji
narzędzie, które dostarcza wszelkie potrzebne i zgodne z GDSN (Siecią Globalnej
Synchronizacji Danych) informacje. Umożliwia wprowadzanie na bieżąco aktualizacji do
zmieniających się danych na temat produktów wewnątrz organizacji, jak również relacji z
partnerami handlowymi.
4.5 Podstawowe korzyści biznesowe

efektywne planowanie głównych zasobów przedsiębiorstwa;

planowanie globalnego poziomu produkcji i zapasów w sposób spełniający
wymagania opłacalności, wysokości produkcji, redukcji zapasów, czasu realizacji oraz
jakości obsługi klienta;

przetwarzanie prognoz sprzedaży na zapotrzebowania produkcyjne oraz zakupu;

skuteczna i sprawna obsługa wielu partnerów handlowych, typów dokumentów
i standardów komunikacji w środowisku internetowym;

sprawna wymiana danych pomiędzy aplikacjami QAD a systemami używanymi przez
partnerów handlowych i innymi systemami biznesowymi;

sprawne kreowanie planu zapotrzebowań dystrybucyjnych;

bilansowanie podaży i popytu pomiędzy zakładami;

zarządzanie harmonogramami wysyłek i transportem.
STRONA 47 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
5. Nowoczesne zarządzanie obszarem
kadrowo-płacowym – system Pro/Pers
Jeżeli Państwo posiadają dobrze działający system Kadrowo-Płacowy sugerujemy jego
pozostawienie. Zapewnimy pełna integrację tego systemu z systemem MFG/PRO w zakresie
przepływu danych o kosztach pracowniczych.
PRO-PERS to rozbudowany system informatyczny przeznaczony dla dużych i średnich
przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest wspomaganie zarządzania personelem i kompleksowa
obsługa zobowiązań finansowych w stosunku do pracowników i instytucji zewnętrznych,
takich jak Urzędy Skarbowe, ZUS i inne.
System PRO-PERS posiada dedykowany moduł RCP zintegrowany na poziomie bazy danych
oraz jest przygotowany do integracji z systemem MFG/PRO w celu ułatwienia rozliczania
kosztów pracy na poszczególne zlecenia /produkty.
Podstawowe cechy systemu PRO-PERS:

Zintegrowany. System składa się z modułów w pełni zintegrowanych. Najbardziej
popularny zestaw wykorzystywany przez użytkowników to, „Kadry”, „Płace”, „Osłony
Socjalne”, „Przelewy Elektroniczne” i „Administracja Systemu”. Ponadto system jest
przystosowany do współpracy z programem „Płatnik”, systemami Finansowo-Księgowymi
i Rejestracji Czasu Pracy.

Uniwersalny. Zestaw kilkuset parametrów oraz dowolnie definiowane kartoteki
umożliwiają dostosowanie go do wyrafinowanych wymagań i realizację nawet bardzo
nietypowych potrzeb. Podczas wdrażania dopasowywany jest do indywidualnych
oczekiwań użytkowników. O uniwersalności systemu PRO-PERS świadczy fakt, że
skutecznie wspomaga on departament Kadr i Płac jednej z największych organizacji
przemysłowych w Polsce.

Bezpieczny. Bezpieczeństwo systemu jest gwarantowane dzięki zastosowaniu uznanej
technologii firmy Progress Software Corporation oraz wbudowanych mechanizmów
bezpieczeństwa. System haseł i uprawnień umożliwia łatwe i skuteczne zarządzanie
bezpieczeństwem danych i systemu jako całości. Umożliwia precyzyjne skonfigurowanie
uprawnień operatorów do danych konkretnych grup pracowników oraz możliwych do
wykonania funkcji. Wszyscy operatorzy i wszystkie terminale definiowane są przez
administratora, który również nadaje uprawnienia i monitoruje pracę użytkowników.

Wygodny. PRO-PERS umożliwia swobodne zarządzanie słownikami i podpowiedziami, co
ułatwia wprowadzanie danych, jak również posiada rozbudowany system pomocy, który
ułatwia korzystanie z systemu szczególnie początkującym operatorom.

Profesjonalne zarządzanie dokumentami i raportami. Wbudowany Generator
Dokumentów daje możliwość szybkiego tworzenia dowolnych dokumentów kadrowych i
płacowych. Przy jego wykorzystaniu można utworzyć i skutecznie zarządzać
usystematyzowaną i ujednoliconą biblioteką tych dokumentów. Generator Raportów i
Generator Zestawień Statystycznych dają możliwość uzyskiwania informacji niezbędnych
dla wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi.

Zgodność z aktualnymi przepisami polskiego prawa. PRO-PERS jest produktem
polskim i powstawał w zgodzie z przepisami polskiego prawa i jest na bieżąco do nich
dostosowywany, co pozytywnie go wyróżnia w kontekście systemów zachodnich.

Rozwojowość. Wszelkie zmiany przepisów prawnych są na bieżąco uwzględniane w
procedurach systemu. Doświadczony zespół konsultantów i programistów firmy dba o
STRONA 48 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
stałe rozszerzanie jego funkcjonalności, podnoszenie jakości i efektywności działania.
Ponadto, prowadzimy szeroki zakres prac rozwojowych mających na celu tworzenie
kolejnych wersji systemu PRO-PERS jak również innych, współpracujących z nim
aplikacji, takich jak RCP.
Szybkość i skuteczność wdrożenia.
Na bazie zebranych doświadczeń z dotychczasowych wdrożeń, dostarczamy system
PRO-PERS zawierający wstępnie przygotowane rozwiązanie kadrowo-płacowe. Jak się
okazuje w wielu wypadkach jest ono bardzo zbliżone do potrzeb klienta. Podczas
wdrażania system dopasowywany jest do indywidualnych oczekiwań użytkowników.
Zestaw kilkuset parametrów oraz dowolnie definiowane kartoteki umożliwiają
dostosowanie do wyrafinowanych wymagań i realizację nawet bardzo nietypowych
potrzeb.
MODUŁ KADRY
Moduł „Kadry” systemu PRO-PERS umożliwia gromadzenie wszelkich istotnych informacji o
pracownikach zatrudnionych, osobach współpracujących, byłych pracownikach, kandydatach
do pracy, emerytach i innych osobach związanych z przedsiębiorstwem.
System umożliwia chroniony uprawnieniami wgląd do danych oraz ich przetwarzanie zgodne
z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Wszelkie informacje gromadzone są w taki sposób, że możliwe jest uzyskiwanie nie tylko
bieżących danych, ale także danych obowiązujących na dowolny dzień.
Ponadto na szczególną uwagę zasługują rozwiązania następujących zagadnień

Kartoteki danych
Podstawowe informacje gromadzone są w Kartotece Pracowników, z którą powiązana jest
bardzo duża liczba kartotek dodatkowych, umożliwiających prawidłowe zarządzanie
personelem i monitorowanie okresowych wydarzeń, takich jak badania lekarskie, odbywanie
szkoleń, nabywanie uprawnień itp. Ponadto system zawiera mechanizm definiowania Grup
Funkcjonalnych i Kartotek Związanych opartych o predefiniowaną elastyczną strukturę dla
potrzeb bardziej wymagających użytkowników.

Grupy pracowników
Każdy pracownik przypisany jest do określonego miejsca w Strukturze Organizacyjnej
Przedsiębiorstwa, Strukturze Zatrudnienia oraz w Strukturze Płacowej a także przypisywane
są mu dodatkowe atrybuty tworzące definiowane przez użytkownika Grupy Klasyfikacyjne.
Grupowanie pracowników umożliwia wykonywanie operacji grupowych i zdecydowanie
ułatwia raportowanie.

Czas pracy
Szczegółowo gromadzone są informacje o czasie pracy. Do pracowników przypisane są
Kalendarze i Karty Pracy. System rejestruje nieobecności, zawieszenia, przeniesienia,
przeszeregowania i oddelegowania. Ponadto gromadzi informacje o wcześniejszych
zatrudnieniach, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne naliczanie staży, limitów urlopowych
oraz nagród jubileuszowych. System rejestruje plany urlopowe oraz nalicza limity urlopów
oraz ograniczenia w ich wykorzystaniu (korekty dla pracowników o krótkim stażu pracy).
Dzięki temu uzyskuje się monitorowanie procesu udzielania i rejestracji urlopów. Moduł
kadrowy współpracuje z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy.

Inne funkcje zarządzania kadrami
Dodatkowa funkcjonalność modułu „Kadry” umożliwia m.in.:
STRONA 49 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook






nadzór nad karierami pracowników,
szkolenia (ewidencja potrzeb szkoleniowych oraz harmonogram szkoleń)
przeprowadzanie akcji oceny,
opisywanie stanowisk pracy,
dopasowywanie zasobów ludzkich do konkretnych zleceń (etatyzacja),
gromadzenie ofert pracy i przeprowadzanie rekrutacji.
Mapę funkcji modułu zamieszczamy na kolejnej stronie.
MODUŁ PŁACE
Głównym zadaniem modułu „Płace” jest obsługa wszelkich zobowiązań finansowych
przedsiębiorstwa z tytułu zatrudniania pracowników. Do zobowiązań tych należą między
innymi:

Prawidłowe naliczanie wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w instytucji o
wielu systemach wynagradzania jak np. miesięczni, godzinowi, z rozliczaniem całości lub
części czasu pracy poprzez karty pracy lub z rejestracją kwotowych elementów
wynagrodzenia. Zasadą jest automatyczne generowanie list płac zapewniające naliczenie
wypłat dla wszystkich uprawnionych pracowników. Użytkownik ma do dyspozycji 999
składników płacowych. Każdy z nich może mieć przypisaną formułę obliczeniową lub
mieć charakter ręczny. Jeżeli w przedsiębiorstwie obowiązuje kilka regulaminów
wynagradzania (godzinowi, akordowi, miesięczni itd.) to do jednego składnika można
„podpiąć” osobne formuły obliczeniowe dla każdej grupy pracowników.

Generowanie wydruków takich jak listy płac, paski płacowe, przelewy na konta
osobiste, deklaracje PIT, zestawienia statystyczne, generowanie danych dla programu
„Płatnik”. Szczególną cechą modułu jest umiejętność drukowania list płac obszarami
płatniczymi, do których przypisani są pracownicy (kilka kas gotówkowych, pracownicy z
przelewami na ROR w określonym banku itp.)

Rozliczanie czasu pracy zgodnie z indywidualnymi kalendarzami czasu pracy
korygując zapisy w listach płac o okresy nieobecności, a nawet dokonując korekt
absencji rozliczonych wcześniejszymi listami płac. System daje również możliwość
zatrudniania i rozwiązywania umów w trakcie miesiąca oraz uwzględnia okresy
zawieszenia stosunku pracy.

Automatyczne naliczanie świadczeń i zobowiązań pracownika określonych w
module socjalnym. Potrącanie indywidualnych zobowiązań pracownika z uwzględnieniem
części poprzednio niezrealizowanej ze względu na wymogi minimalnych kwot
przysługujących pracownikowi.

Automatyczne księgowanie polegające na tworzeniu zbiorów (paczek księgowych)
opartych na definiowanych przez użytkownika, niekiedy bardzo rozbudowanych zasadach
tworzenia dekretów. Dalsze przetwarzanie paczek księgowych jest zależne od
posiadanego systemu finansowo – księgowego. Schematy księgowe mogą być
uzależnione od grup składników płacowych, usytuowania pracownika w strukturze
przedsiębiorstwa zleceń, dla których pracował, oddelegowania na inne stanowisko i wielu
innych czynników.

Obsługa Umów Cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami oraz osobami obcymi.
Umowy te działają w oparciu o wzorce umów definiowane przez użytkownika.
STRONA 50 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Indywidualny charakter instalacji systemu zgodny z wymaganiami użytkownika zapewnia
rozbudowana parametryzacja systemu PRO-PERS oraz łatwy dostęp do funkcji tworzonych
zgodnie ze szczególnymi potrzebami.
Szereg cech funkcjonalnych powstało w wyniku realizacji postulatów użytkowników
zgłaszanych w trakcie wieloletniej współpracy.
STRONA 51 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
6. QAD Enterprise Asset Management – moduł
opcjonalny
QAD Enterprise Asset Management (EAM) jest zestawem obejmującym trzy produkty:
Project Controls Management, Plant Maintenance i MRO Inventory and Purchasing. QAD
EAM. Wyposażony jest w funkcje: kontroli projektów i zarządzania nimi, utrzymywania
zakładu produkcyjnego, zasobów MRO oraz funkcję zakupów. Funkcje te usprawniają
utrzymanie zakładu oraz wyposażenia produkcyjnego przy zachowaniu najniższych kosztów.
QAD Enterprise Asset Management jest w pełni zintegrowane z modułem produkcyjnym
i finansowym.
Construct
Commission
Design
Equipment & Asset
Life-Cycle
Operate
Retire / Replace
Maintain
6.1 Project Controls Management
Rozszerzanie lub ulepszanie zdolności produkcyjnych jest jedną z najważniejszych
inwestycji, jakie corocznie podejmuje przedsiębiorstwo. Realizacja projektu „na czas” oraz
„zgodnie z zakładanym budżetem” jest pierwszym kluczowym krokiem zapewniającym zysk
z zainwestowanego kapitału. QAD EAM umożliwia inżynierom projektu śledzenie
i koordynacje wydatków budżetowych. Menadżerowie z dużym zasobem informacji zawsze
STRONA 52 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
wiedzą, jakie sumy zostały zainwestowane i jaki nakład finansowy jest wymagany do
ukończenia projektu.
STRONA 53 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
6.2 Plant Maintenance
W momencie ukończenia projektu, ulokowany kapitał zwraca się i jest ponownie
inwestowany w kolejne operacje. QAD EAM wspiera planistów w ustalaniu
najodpowiedniejszych projektów prewencyjnych, które mają na celu utrzymanie
odpowiedniego wyposażenia. Naprawy i związane z nimi koszty wyposażenia rejestrowane
są przez system zamówień – EAM Work Order System. Odpowiedni zasób informacji
pozwala menadżerom utrzymania ruchu odpowiednio rozdzielić zasoby.
6.3 MRO Inventory and Purchasing
MRO Inventory
Naprawa uszkodzonego sprzętu oraz uruchamianie linii produkcyjnej tak szybko, jak to tylko
możliwe wymagają składowania krytycznych części zapasowych. Ze względu na potrzebną
ilość miejsca i koszty, przedsiębiorstwo nie ma możliwości składowania wszystkich części
zapasowych, które mogą okazać się użyteczne. QAD EAM ułatwia kierownikom magazynów
określenie, które części powinny być składowane, a które nie, minimalizując tym samym
okresy przestoju w produkcji oraz usprawniają zarządzanie zasobami.
MRO Purchasing
Mały zakład produkcyjny może nabywać tysiące jednostek MRO od setek potencjalnych
dostawców. QAD EAM pomaga kupującemu w szybkim i łatwym zidentyfikowaniu
najodpowiedniejszych dostaw po najkorzystniejszej cenie. Elektroniczny proces autoryzacji
pozwala kierownikowi zapoznać się z wnioskiem zakupu oraz z aktualnymi wydatkami
przewidzianymi w budżecie, a także określić, na jakich warunkach wniosek powinien zostać
zrealizowany.
6.4 Podstawowe korzyści biznesowe

prowadzi do poprawy zarządzania środkami pieniężnymi poprzez ciągły monitoring
aktualnego stanu budżetu projektu inwestycyjnego;

poprawia wydajność produkcji poprzez ograniczenie
przestojów wykorzystywanych maszyn i urządzeń;

ogranicza koszty zakupu i magazynowania oraz poziom zaangażowania środków
pieniężnych w zapasy, dzięki lepszej kontroli nad magazynowanymi i kupowanymi
częściami zamiennymi oraz narzędziami;

zwiększa efektywny czas wykorzystania posiadanego parku maszynowego, dzięki
poprawie dostępności właściwych części zamiennych i usług.
czasu
nieplanowanych
STRONA 54 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
7. QAD Analytics
Moduł analityczny QAD zapewnia producentom możliwość wglądu
w kluczowe dane oraz ułatwia podejmowanie decyzji.

Zapewnia możliwość uporządkowania działań
strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.
według

Maksymalizuje rezultaty działalności biznesowej.

Minimalizuje ryzyko biznesowe.

Prowadzi do ujednolicenia i analizy danych pochodzących z
różnych źródeł.
QAD Enterprise Applications zawiera następujące funkcje:

Operational Metrics

Reporting and Analysis

Workflow Alerts

Business Intelligence
7.1 QAD Operational Metrics
Zarządzanie firmą przy pomocy pakietu QAD to także możliwość korzystania ze wskaźników,
czyli wizualnych indykatorów tego, co dzieje się w danym obszarze biznesu. Użytkownicy
widząc wskaźnik mają możliwość drążenia danych i szukania tych obszarów biznesu, gdzie
występuje określony problem. W ten sposób bardzo szybko docieramy do źródła problemu,
mamy możliwość szybkiego reagowania, co zwiększa efektywność prowadzonej działalności.
STRONA 55 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
7.2 QAD Reporting and Analysis
Wartość QAD R&A:

Lepsze dostosowanie działań w kierunku strategicznego rozwoju organizacji

Zwiększenie wydajność biznesu

Zminimalizowanie ryzyka biznesowego

Ujednolicenie i analiza danych z wielu źródeł w całym przedsiębiorstwie
QAD Reporting and Analytics obejmuje:

QAD. NET UI Browsers - zapewniają bardzo elastyczne przeglądanie danych ad
hoc.

Narzędzia do tworzenia raportów i formularzy.

Wskaźniki operacyjne - panele do wyświetlania różnych pomiarów parametrów
eksploatacyjnych.
7.3 QAD Workflow Alerts
QAD Workflow Alerts zapewnia możliwość szybkiej identyfikacji i reagowania na wyjątkowe,
często niespodziewane, zdarzenia biznesowe, które są na bieżąco monitorowane. Przy
pomocy wiadomości-alertów istotne informacje trafiają do wszystkich zainteresowanych
użytkowników. Komunikaty ostrzegawcze mogą być dostarczane do standardowego konta email lub do skrzynki odbiorczej, będącej elementem interfejsu użytkownika QAD .NET UI.
QAD Workflow Alerts
7.4 QAD Business Intelligence
QAD oferuje zaawansowane rozwiązanie, pozwalające w pełni wykorzystać aktywa
informacyjne – QAD Business Intelligence. QAD BI zapewnia przedsiębiorstwu unifikację
danych pochodzących z różnych źródeł oraz odpowiada za dostarczanie raportów
ułatwiających podejmowanie decyzji. QAD BI stanowi kompletne rozwiązanie przeznaczone
do analiz biznesowych, składające się z trzech głównych komponentów: QAD BI Data
Warehouse Designer, QAD BI Modules oraz BI Portal.
STRONA 56 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
QAD BI Data Warehouse Designer
Dojrzałe i solidne rozwiązanie, które wydobywa i przetwarza dane pochodzące z wielu źródeł
przy użyciu elastycznych reguł oraz przechowuje te informacje w dedykowanej hurtowni
danych. Umożliwia konsolidację danych, a także zapewnia wsparcie dla zadań związanych z
obsługą baz danych.
QAD BI Modules
Wzorce biznesowe zawierają predefiniowane szablony sprawozdawcze i analityczne oraz
ponad 150 kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które wspierają wykonywanie
skutecznej analizy w wielowymiarowej hurtowni danych. Zapewniają łatwy dostęp do
danych bez skomplikowanych zapytań. Klienci mogą nabyć tylko te moduły, które są im
szczególnie potrzebne. Takie podejście pozwala na obniżenie całkowitych kosztów
utrzymania
QAD BI Portal
QAD BI Portal
Stanowi zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością poprzez analizę, zapytania
ad-hoc, pomiarów i zaawansowanego raportowania. Pozwala to na szybkie podejmowanie
decyzji we właściwym czasie. Panele QAD BI Portal ułatwiają grupowanie wielu wskaźników
KPI na jednej stronie i ich wizualizację (tekst, wykresy, tabele, itp.) Panele są interaktywne i
pozwalają użytkownikom na dynamicznie filtrowanie danych oraz ich drążenie (różne
poziomy szczegółowości – od najbardziej ogólnego po szczegółowy).
STRONA 57 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
7.3 Korzyści biznesowe QAD Business Intelligence

Gromadzi informacje poprzez transferowanie danych z różnych systemów do
jednolitej i łatwo dostępnej bazy danych.

Usprawnia podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i taktycznym, dzięki
kluczowym wskaźnikom wydajności (KPI) oraz predefiniowanemu i sterowanemu
zdarzeniami (event driver) systemowi alertów dostępnych w czasie rzeczywistym.

Podnosi poziom kontroli i odpowiedzialności, dzięki ulepszonej wizualizacji danych.

Pomaga planować i łączyć działania taktyczne z kluczowymi celami strategicznymi
przedsiębiorstwa.
STRONA 58 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
8. QAD Interoperability
QAD dostarcza rozwiązania technologiczne, które ułatwiają przedsiębiorstwom dostępność
danych, umożliwiają kompatybilność z innymi aplikacjami przedsiębiorstwa oraz systemami
partnerów handlowych. QAD Interoperability zapewnia również pełną integrację z QAD
Enterprise Applications.

QAD QXtend Data Import/Export

EDI eCommerce

Product Information Management

ACOM Document Management

Optio Output Management

Sterling Integration Suite
Koncepcja technologiczna rozwiązania
QAD buduje architekturę aplikacji QAD Enterprise Applications 2011 na otwartych usługach
zgodnych ze standardami panującymi obecnie na rynku. Podstawowym, centralnym
produktem pozostaje system ERP, który dzięki dodatkowemu komponentowi QXtend został
wyposażony w obsługę architektury SOA (Service Oriented Architecture), dostarczając do
integracji ogromną liczbę opublikowanych standardowo usług. Dzięki wzrostowi wydajności
sprzętu i sieci, narzuty informacyjne i obciążenie wynikające z komunikacji SOA (koperta
SOA to często dodatkowe kilkaset bajtów w XML) przestają obecnie stanowić jakikolwiek
problem. Interfejs SOA (QXtend) jest wykorzystywany nie tylko do integracji z produktami
obcymi. Coraz więcej produktów własnych QAD wykorzystuje tę architekturę, zapewniającą
elastyczność i zgodność pomiędzy różnymi wersjami oprogramowania. Ze względu na
zapotrzebowanie na wysoką wydajność niektórych komponentów, w dalszym ciągu
specyficzne rozwiązania będą wykorzystywały dostępne technologie integrujące, m.in.
środowiska Progress, MS .NET, Java w wielowarstwowych architekturach z możliwością
rozdzielania funkcji motorów baz danych i serwerów aplikacji.
8.1 QAD QXtend Data Import/Export
Narzędzie typu A2A (application-to-application), które pomaga firmom w optymalizacji ich
procesów biznesowych i kontroli kosztów operacyjnych poprzez umożliwienie poprawnego
współdziałania pomiędzy QAD Enterprise Applications i innymi aplikacjami, bez użycia
kodowania. Dzięki automatyzacji zadań krytycznych, takich jak synchronizacja danych i
wyeliminowanie utrudnień związanych z niestandardowymi interfejsami i ręcznym
wprowadzaniem danych. QAD QXtend popiera strategię Enterprise Application Integration
(EAI), którą stosuje obecnie wiele przedsiębiorstw, poprzez otwarte standardy (WS-I),
zaakceptowane przez wszystkich głównych dostawców rozwiązań EAI.
Wartość QAD QXtend
 Rozszerza QAD
oprogramowania
Enterprise
Applications
o
zdolność
integracji
aplikacji
lub
 Zmniejsza koszty poprzez automatyzację procesów biznesowych, na przykład poprzez
wyeliminowanie błędów ręcznego wprowadzania danych
STRONA 59 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
8.2 EDI eCommerce
Umożliwia elektroniczną wymianę danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi
przy użyciu uzgodnionego standardu formatowania tych danych. Ułatwia komunikację
z partnerami handlowymi. EDI może być używany do transmisji wielu dokumentów, ale
najbardziej powszechne to: zlecenia zakupu, harmonogram dostawcy, zlecenia sprzedaży,
harmonogram produkcyjny, harmonogramy klienta, zlecenie wysyłkowe, faktury i skrócone
dokumenty dostawy (SDD). Takie dokumenty nie muszą być drukowane, lecz mogą być
przesłane do systemu komputerowego adresata i tam przetworzone automatycznie, bez
interwencji człowieka. QAD EDI eCommerce łączy się z Sterling Gentran Integration Suite,
platformą elektronicznego powiadamiania stworzoną na bazie architektury SOA.
8.3 Product Information Management
QAD Product Information Management (PIM QAD) gwarantuje, iż spójne informacje o
produkcie są bezpiecznie przechowywane we wszystkich kanałach informacyjnych
organizacji. Powoduje to automatyzację oraz sprawne zarządzanie procesem wewnętrznej
synchronizacji danych, tak, by umożliwić doskonałe relacje B2B.
8.4 ACOM Document Management
ACOM EZeDocs zmniejsza koszty robocizny, drukowania i przepływu dokumentacji
biznesowej. Jako alternatywa dla różnego rodzaju standardowych druków dokumentów,
formularzy, ACOM EZeDocs umożliwia firmom projektowanie i przechowywanie własnych,
elektronicznych form szablonów, takich jak np. zamówienia, faktury, deklaracje
8.5 Optio Output Management
Optio Output Management Solutions umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie
dokumentów, takich jak faktury, zamówienia i etykiety wysyłek, do rozpowszechniania
poprzez druk, e-mail, faks i stronę Web. Optio oferuje zestaw rozwiązań, które pomagają
przedsiębiorstwom łatwą integrację informacji z różnych działów, zwiększając tym samym
ich zdolność do osiągania celów korporacyjnych. Akcesoria te są istotne dla zastosowania
koncepcji „Lean” wewnątrz przedsiębiorstwa.
8.6 Sterling Integration Suite
Gentran Integration Suite (GIS) jest elastyczną platformą integracyjną, gwarantującą pełną
wizualizację i kontrolę nad procesami współpracy. Rozwiązanie dostarcza także
funkcjonalność EDI, a więc możliwość transformacji i wymiany danych związanych z
procesami biznesowymi, wszystko oczywiście w oparciu o architekturę SOA.
STRONA 60 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
9. QAD On Demand
QAD On Demand polega na dostarczeniu aplikacji na zasadach dzierżawy oprogramowania
w modelu Software as a Service (SaaS). Pozwala redukować całkowity koszt utrzymania
(Total Cost of Ownership), jak również w dużym stopniu ułatwia zarządzanie pełnym
pakietem QAD Enterprise Applications. QAD On Demand pozwala uniknąć niepewności
i ryzyka oraz nieprzewidzianych wydatków związanych z dostawą, utrzymaniem
i aktualizacją kluczowych aplikacji.
Oferta QAD w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) pozwala klientom na dostęp do
infrastruktury, zestawu operacji, integracji i wsparcia w zarządzaniu aplikacją w oparciu
o umowę Service Level Agreement (SLA), regulującą najwyższy poziom serwisu. Wiodące
firmy produkcyjne wymagają szybkiej instalacji oprogramowania, uproszczonych opcji
implementacji oraz bezzwłocznego udostępnienia funkcjonalności zawartej w pakiecie
aplikacji do wspierania codziennych operacji biznesowych. Klienci korzystający z rozwiązań
QAD On Demand w prosty sposób przechodzą przez proces definiowania ustawień
i powszechnych praktyk biznesowych. Model QAD On Demand zapewnia użytkownikom
aplikacji QAD pełne bezpieczeństwo, dostępność i skalowalność, tak by spełnić wszelkie
zmieniające się potrzeby w otoczeniu biznesowym.
9.1 Korzyści biznesowe

Przewidywalny
całkowity
przedsiębiorstwa.
koszt
posiadania

Najkorzystniejsze wśród dostawców
systemu na poziomie 99,9%.

Dostęp do ekspertyz QAD Enterprise Application w trybie 24x7x365.

Niewielkie inwestycje kapitałowe w fazie początkowej pozwalające na instalację
QAD Enterprise Applications.

Aktywne monitorowanie i utrzymanie systemu w trybie 24x7x365.
warunki
(TCO)
SLA,
kluczowych
zapewniające
aplikacji
dostępność
STRONA 61 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
VIII.
QAD Community
Portal QAD Community
Społeczność, witryna, blog - niezależnie od tego jak nazwiemy współczesne portale, widać
wyraźnie, iż w dzisiejszym świecie są one niezbędne w komunikacji, również w relacjach
biznesowych. Będąc zawsze w czołówce, jeśli chodzi o innowacje technologiczne i lojalność
klientów, QAD dostrzegło konieczność zbudowania biznesowego portalu jako kolejny
element zawodowego i osobistego sukcesu naszych klientów.
Celem wykreowania QAD Community jest rozszerzenie komunikacji i prowadzenie
wspólnych dyskusji pomiędzy QAD, a użytkownikami oprogramowania w celu osiągnięcia
wzajemnego wzrostu gospodarczego i innowacji w technologii ERP.
Będąc członkiem QAD Community, istnieje również możliwość współpracy z innymi klientami
QAD w zakresie innowacji, podobnie jak ze specjalistami i ekspertami z różnych branż.
Ponadto, QAD Community stanowi otwarte forum, na którym można publikować swoje
własne opinie i zadawać pytania w wybranych tematach.
STRONA 62 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
Przystępując do QAD Community, masz możliwość:
• nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami QAD Community,
• przyspieszenia rozwoju kariery i kontaktów biznesowych przy pomocy referencji innych
użytkowników QAD Community,
• dowiedzieć się więcej na temat swoich partnerów biznesowych - QAD Community
wyposażony jest w bogate profile zawodowe użytkowników,
• bycia w stałym kontakcie z partnerami biznesowymi, których miałeś okazję spotkać na
różnego rodzaju konferencjach, seminariach, spotkaniach grupy użytkowników lub w trakcie
innych zdarzeń związanych z QAD
Nie ulega wątpliwości, iż w dzisiejszych relacjach biznesowych ogromną wartość ma
doskonała komunikacja i współpraca, po to by wspólnie budować głębsze relacje biznesowe
i osiągać ciągły rozwój firmy. Portal QAD Community daje możliwość rozszerzenia swoich
kontaktów poprzez zapraszanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych zadań.
QAD Community składa się z następujących działów:
Wydarzenia związane z QAD odbywają się zarówno lokalnie, jak i na całym
świecie. Nie przegap szansy udziału w interesujących spotkaniach grupowych,
warsztatach szkoleniowych, konferencjach, seminariach czy regionalnych
dniach użytkowników przeznaczonych dla globalnych producentów.
QAD podejmuje współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie dostaw,
świadczonych usług czy najnowszych technologii, aby zaspokoić różnorodne
potrzeby klientów na całym świecie. Odwiedź zakładkę Partners, by
dowiedzieć się z kim współpracujemy i czy w Twojej okolicy są ulokowani nasi
partnerzy.
Tajemnicą sukcesu QAD jest umiejętność znajdywania właściwych, wysoko
wykwalifikowanych współpracowników – ludzi, którzy potrafią budować silne
relacje biznesowe w kontaktach handlowych, wspierają klientów w
najtrudniejszych wyzwaniach rynku, troszczą się o jaśniejszą przyszłość
globalnego przemysły wytwórczego. W zakładce Opportunity znajdziesz
aktualne oferty pracy w naszej firmie w oddziałach na całym świecie.
Korzystanie z zakładki edukacyjnej pozwala na znaczne zwiększenie
produktywności i wydajności swojej firmy. Odśwież wiedzę na temat
produktów QAD, a także skorzystaj z możliwości samodzielnej nauki, szkoleń
i kształcenia na odległość, które są dostępne w zasięgu Twojej ręki. Poznaj
najlepsze praktyki biznesowe i zmaksymalizuj wykorzystanie funkcjonalności
oprogramowania dla swojej organizacji.
QAD User Groups umożliwia kontakt z innymi użytkownikami produktów
QAD, często przedstawicielami różnych branż. Użytkownicy mają możliwość
wpływania na rozwój oprogramowania, tworzenia sieci połączeń handlowych z
najlepszymi partnerami biznesowymi
QAD Webinars stanowią potężne źródło informacji dla firm poszukujących
STRONA 63 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
możliwości wykorzystania dodatkowych funkcjonalności w QAD Enterprise
Applications. W zaledwie godzinę, dowiesz się, jak zwiększyć wykorzystanie
otrzymanych aplikacji w pakiecie QAD. Poznaj opinie czołowych ekspertów i
podziel się swoimi poglądami, zadawaj również pytania i odkryj innowacyjne
rozwiązania i usługi. Webinars oferuje możliwość uczestniczenia w sesjach na
żywo lub na żądanie, tak, by móc je dopasować do swojego kalendarza.
QAD Connect umożliwia szybkie nawiązanie kontaktów biznesowych. Dowiedz
się więcej o innych członkach grupy, dzięki bogatym profilom zawodowym.
Bądź w stałym kontakcie z kolegami poznanymi podczas konferencji QAD
Explore, spotkań grup użytkowników czy innych wydarzeń związanych z QAD.
QAD stale się rozwija swoje produkty i usługi, aby zaspokoić potrzeby
klientów na całym świecie, QAD Videos and Demos jest na bieżąco
aktualizowana, jeśli chodzi o prezentację nowych dodatków do oferty
produktów naszej firmy.
QAD wspiera swoich klientów m.in. poprzez:
 Czat on-line
 Wsparcie w trybie 24x7, w razie krytycznej awarii systemu
 Portal nauki i wiedzy
 Dokumentację produktów
 Web-konferencje
 Dyskusje on-line na forach
STRONA 64 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
IX. Wsparcie i obsługa serwisowa
użytkowników QAD Enterprise Applications
Celem QAD, dostawcy systemu QAD Enterprise Applications 2011, jest stałe wspieranie
klientów w usprawnianiu procesów biznesowych poprzez szybkie dostarczanie najlepszych
rozwiązań. Dążymy do tego, aby nasi klienci mieli pełną świadomość, jak czerpać korzyści
z użytkowania aplikacji QAD. W efekcie, QAD
buduje silną strukturę i silny zespół wsparcia
i obsługi
serwisowej,
opierający
swoją
działalność na następujących wartościach:



optymalnej
ochronie
przeciwko
okresom przestoju,
szybkiej reakcji,
możliwości uzyskania pełnych korzyści
z inwestowania w aplikacje QAD.
Centra QAD
priorytety:



Customer
Support
mają
trzy
Inwestowanie w przyszłość poprzez
ciągłe badania R&D.
Dostarczanie wsparcia serwisowego opartego na szybkich odpowiedziach
i rozwiązaniach.
Ciągle dostarczanie wartości dodanej w relacjach z klientem.
1. Serwis QAD Polska
W ramach Serwisu QAD Polska klienci otrzymują szeroki zakres profesjonalnych usług –
począwszy od instalacji nowych wersji, konsultacji, analizy danych, konserwacji programów,
dostosowywania aplikacji do aktualnych wymagań prawnych, dostępu do informacji
o wszelkich nowościach związanych z aplikacją, a skończywszy na zaspokajaniu wszelkich
innych potrzeb Klienta związanych z oferowanym przez QAD systemem do zarządzania
przedsiębiorstwem.
2. QAD Support – światowa organizacja serwisu
QAD Customer Support dostarcza swoim klientom wsparcie i serwis o każdej porze
i w każdym miejscu na świecie. Dzięki bogatej sieci Regionalnych Centów i autoryzowanych
partnerów, QAD jest w stanie zaoferować pełne wsparcie światowej klasy. Dział Serwisu
QAD Polska działa w ramach Światowej Organizacji Serwisu QAD Support – kilkunastu
połączonych siecią Centrów Globalnego Serwisu. Dzięki tej współpracy wszyscy klienci mają
dostęp do usług świadczonych przez całą organizację QAD Support, m.in. pilnej obsługi
7x24 na wypadek awarii poza roboczymi godzinami pracy i wielu innych narzędzi wsparcia.
3. Kluczowe usługi i narzędzia
Mając na uwadze najwyższy poziom wsparcia i serwisu, QAD oddaje do dyspozycji klientów
pełny pakiet narzędzi pozwalających na błyskawiczne rozwiązywanie problemów.
Dostęp i reakcja


Telefon, e-mail, strona www, chat, fax
24x7 wsparcie awaryjne
STRONA 65 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook



Globalny dostęp do wsparcia na żywo
Dostęp do zdalnej diagnostyki
Przyjęty czas reakcji na zgłoszenie bazuje na ważności problemu
Bezpośrednia samoobsługa






Tworzenie i śledzenie zgłoszeń
Baza wiedzy QAD
Portal edukacyjny QAD
Dokumentacje produktów
Centrum QAD Download
Forum dyskusyjne użytkowników
Nowe wydania i aktualizacje produktów




Większe i mniejsze ulepszenia
Pakiety serwisowe i system ECO
Przewodnik kompatybilności platform
Zawiadomienia o kluczowych problemach produktów
4. Wartość QAD Customer Support
Wszystkie opisane usługi i narzędzia QAD Customer Support zostały stworzone po to, aby
zapewniać klientom uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w aplikacje QAD. Nasi
konsultanci supportowi są dostępni dla klientów na całym świecie przez telefon, e-maila,
stronę www, chat oraz fax podczas normalnych godzin pracy. Jesteśmy cały czas gotowi
przyjąć nowe zgłoszenia, nawet jeśli Lokalne Centrum QAD Customer Support jest
nieczynne.
5. Usługi wsparcia użytkowników aplikacji QAD
Telefoniczne: +48 71 380 3030
Elektroniczne: [email protected]
Community: Centrum Serwisu OnLine
Emergency Support: pilna usługa na wypadek awarii systemu +1 (856) 273 8868
6. Baza wiedzy Online Support Center
QAD Online Support Center (https://support.qad.com) jest wygodnym, bezpośrednim
narzędziem wsparcia klientów. Poprzez rejestrację na stronie QAD, nasi klienci zdobywają
dostęp do obszernych opisów oraz narzędzi umożliwiających poszukiwanie rozwiązań i
dających odpowiedzi na pytania. Baza wiedzy QAD dostępna online umożliwia szybkie
wyszukiwanie właściwych rozwiązań. Baza umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania, a
także daje możliwość szybkiego i prostego znalezienia rozwiązania. Składa się na nią ponad
18000 haseł opracowanych na bazie setek tysięcy zleceń serwisu z całego świata, będących
wynikiem pracy i wspólnego doświadczenia analityków firmy QAD, naszych klientów oraz
członków firm stowarzyszonych.
STRONA 66 Z 67
QAD Enterprise Applications 2011
Services Management Handbook
QAD Polska Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55f,
54-203 Wrocław
tel. +48 71 380 30 00
fax +48 71 380 31 99
www.qad.com
©2011 QAD INC. ALL RIGHTS RESERVED

Podobne dokumenty