Francuski jest łatwy

Komentarze

Transkrypt

Francuski jest łatwy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
TYTUŁ/NAZWA
„Dobrej praktyki”
Francuski jest łatwy
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Gimnazjum Nr 1 w Zamościu
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
TELEFON
84 638 44 71
FAKS
84 638 44 71
E-MAIL
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
http://www.gim1zamosc.strefa.pl/
DYREKTOR SZKOŁY
ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD
mgr Alicja Dubel
„Dobrej praktyki”
OSOBA UPOWAŻNIONA
DO KONTAKTU
(imię, nazwisko, telefon, e-mail)
mgr Bożena Siekierda
[email protected]
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
Wprowadzenie innowacyjnego projektu „Francuski i kontaktujesz”
- „Le français - c`est branché” jest kontynuacją działań podejmowanych
OPIS DOBREJ PRAKTYKI
przez Ambasadę Francji w celu popularyzacji języka francuskiego
(opis przesłanek, problemów,
w województwie lubelskim. Polega on na połączeniu nauki języka
potrzeb, które zainspirowały
francuskiego z tak ważnymi obecnie kompetencjami informatycznymi
realizację projektu, a także krótka uczniów. Nauka języka odbywa się przy użyciu nowoczesnych
charakterystyka podjętego
technologii (tablica interaktywna, laboratorium językowe, Internet,
działania)
komputery).
Projekt ma za zadanie zachęcenie uczniów szkół podstawowych do
wyboru nauki języka francuskiego w gimnazjum.
Jego celem jest też zachęcenie rodziców do wspólnych, otwartych lekcji
z ich dziećmi.
Przeprowadzane są lekcje otwarte dla rodziców, w celu pokazania, w jaki
sposób wykorzystywane są nowoczesne technologie w nauce języka
francuskiego.
Przeprowadza się lekcje języka francuskiego dla uczniów klas VI szkół
podstawowych w Zamościu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
REZULTATY/KORZYŚCI
Uczniowie
naszego
gimnazjum
biorą
udział
z
sukcesami
w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Ambasadę Francji
w Polsce:
•
„Narysuj mi Szopena”
•
„Uczę się języka francuskiego, ponieważ…”
PROBLEMY I PRZESZKODY
Zwalczanie stereotypów wśród młodzieży i rodziców, że język francuski
W REALIZACJ
jest językiem trudnym.
Zachęcanie uczniów i ich rodziców do uczenia się jednego z najczęściej
RADY I WSKAZÓWKI
używanych języków europejskich. Nie chodzi o to, by „konkurować”
z językiem angielskim, lecz by wykorzystać naturalne w tym wieku
zdolności uczniów i otworzyć ich na inne kultury.
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE
WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji
działania
Ambasada Francji w Polsce, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Francuskiego
ZAŁĄCZNIKI
(dodatkowe materiały
uzupełniające)
-

Podobne dokumenty