Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI sześcioletniej szkoły

Komentarze

Transkrypt

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI sześcioletniej szkoły
Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI sześcioletniej szkoły
podstawowej
Stopień
Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI
dopuszczający
o opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, rozwiązuje przy
pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
o próbuje budować zwarty tekst, myśli wyraża językiem nieporadnym,
lecz komunikatywnym
o z pomocą nauczyciela rozróżnia strony czasownika i potrafi rozpoznać
podstawowe części mowy
o potrafi wskazać zdania podrzędne i współrzędne
o umie zapytać o poszczególne części zdania
o potrafi wskazać wyraz podstawowy i pochodny
o poprawnie dzieli wyraz pochodny na podstawę słowotwórczą
i formant (proste przykłady)
o zna podstawowe zasady ortograficzne
dostateczny
o opanował podstawowe treści programowe i umie rozwiązać typowe
zagadnienia o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela
o w pracach pisemnych umieszcza próby własnych sądów, a błędy
składniowe, ortograficzne, interpunkcyjne nie utrudniają zrozumienia
myśli autora
o w wypowiedziach ustnych na ogół precyzyjnie stosuje poznane
słownictwo
o przy niewielkiej pomocy nauczyciela wypowiada się w poznanych
w klasie VI formach pisemnych
o wskazuje elementy świata przedstawionego
o umie wskazać postać mówiącą w wierszu i elementy wiersza
o zna wyznaczniki gatunkowe ballady, noweli, powieści, dramatu
o rozróżnia strony czasownika
o bezbłędnie wskazuje poznane części mowy
o potrafi dokonać analizy składniowej zdania pojedynczego, zna części
zdania
o rozróżnia zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
dobry
o opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem
nauczania, a jego wypowiedzi pisemne poprawnie analizują dany
temat (mogą zawierać nieliczne usterki, składnia prawidłowa, zapis
przejrzysty, bez rażących błędów ortograficznych i interpunkcyjnych)
o jego wypowiedzi ustne są w większości poprawne
o dobrze radzi sobie z ujęciem tematu w postaci poznanych w klasie VI
form wypowiedzi
o umiejętnie redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi
i dekompozycyjny utworu literackiego
o przy niewielkiej pomocy nauczyciela analizuje utwór poetycki
(określa postać mówiącą, obrazy, środki stylistyczne, rymy)
o zna wyznaczniki gatunkowe ballady, bajki, powieści, noweli, legendy,
dramatu
Stopień
Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI
o samodzielnie wyróżnia elementy świata przedstawionego, operuje
terminami: wątek, akcja, fabuła
o bierze czynny udział w lekcji
o dobrze rozróżnia części mowy
o potrafi zmieniać strony czasownika
o analizuje budowę składniową zdania pojedynczego
o zna rodzaje orzeczenia, podmiotu, przydawki, dopełnienia
o rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie
o rozpoznaje wyraz podstawowy i pochodny
o oddziela podstawę słowotwórczą i formanty, wypisuje oboczności
o zna większość zasady ortograficzne
bardzo dobry
o opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania w klasie VI
o wypowiedzi pisemne są bezbłędne, temat w pełni zrealizowany, język
pozwala w dużym stopniu wyrażać myśli i emocje autora, zapis jest
przejrzysty
o wypowiedzi ustne są poprawne i płynne
o biegle posługuje się poznanymi w klasie VI formami wypowiedzi
o samodzielnie realizuje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi oraz
ramowy i szczegółowy plan utworu
o biegle rozróżnia gatunki literackie: bajka, ballada, baśń, legenda,
nowela, powieść i jej odmiany, dramat
o opisuje i analizuje świat przedstawiony w utworze
o wskazuje fabułę, akcję, wątek
o rozpoznaje narratora (narracja pierwszo- i trzecioosobowa), podmiot
liryczny oraz postacie dramatu
o wskazuje w tekście środki językowo – stylistyczne
o rozróżnia rymy męskie, żeńskie, dokładne i niedokładne
o zna doskonale tworzywo filmowe, teatralne, radiowe, nazwy związane
z teatrem, sceną i autorem
o analizuje utwór literacki
o bierze czynny udział w lekcji
o zna poznane części mowy (czasownik – strona czynna, bierna,
zwrotna, związek czasownika z innymi częściami mowy; rzeczownik
w związku z wyrazami określającymi; zaimek rzeczowny,
przymiotny, przysłowny, liczebny; liczebniki złożone, przyimki proste
i złożone; przymiotniki i przysłówki)
o biegle analizuje budowę zdania pojedynczego
o rozróżnia orzeczenie czasownikowe i imienne
o zna i wskazuje rodzaje podmiotów
o rozpoznaje i nazywa przydawki
o rozpoznaje i nazywa dopełnienia
o odróżnia zdania podrzędne od współrzędnych oraz zna rodzaje zdań
złożonych współrzędnie
o świadomie operuje hasłami, wyraz podzielny i niepodzielny
słowotwórczo, wyraz podstawowy i pochodny (z uwzględnieniem
łatwych ciągów pochodności)
2
Stopień
Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI
o biegle wskazuje podstawę słowotwórczą i formant (przedrostek
i przyrostek, formant zerowy), potrafi wypisać oboczności
samogłoskowe i spółgłoskowe
o zna zasady pisowni ó, u, rz, ż, ch, h, stosowania wielkich i małych
liter, partykuły „nie” z poznanymi częściami mowy i zasady
interpunkcji
celujący
o posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania języka polskiego w klasie VI
o biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów wykraczających poza program nauczania języka polskiego
w klasie VI
o samodzielnie rozszerza swoje wiadomości, czyta książki z lektury
uzupełniającej, znajdujące się poza programem
o osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
o jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne
3

Podobne dokumenty