Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Komentarze

Transkrypt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
WÓJT GMINY WIERZBINEK
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 14
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1.
Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej
oraz katastru nieruchomości
2.
3.
Łączna powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
4.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
5.
6.
Termin zagospodarowania nieruchomości
Cena nieruchomości
7.
8.
9.
10.
11.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Wysokość opłat z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy
Terminy wnoszenia opłat
Zasady aktualizacji opłat
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
12.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2
Cena wywoławcza
Obciążenia nieruchomości
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość
Termin przeprowadzenia I przetargu
Termin II przetargu
Miejsce przetargu
Wysokość wadium
Forma wniesienia wadium
Termin wpłacania wadium
Miejsce wpłacenia wadium
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
OBRĘB GEODEZYJNY CHLEBOWO
KN1K/00052090/7
39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22
0,2331 ha
Lokal mieszkalny nr 14
o pow. ogólnej 57,19 m2, pow. użytkowa 44,95 m2 w budynku wielorodzinnym, nie podpiwniczonym, składający
się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości
wspólnej.
Z tytułem własności lokalu związana jest służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę numer 39/23
o pow. 0,2567 ha z obrębu Chlebowo
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy
Wierzbinek nieruchomość przeznaczona jest na teren zabudowy usług nieuciążliwych z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Odwrotny
130 841,00 zł netto
Do osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8%
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Sprzedaż w trybie przetargu
Lokal można oglądać w terminie wcześniej ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy w Wierzbinku
(P. Joanna Szczepankiewicz, pok. nr 108, tel. 63 2611380 wew. 181)
Nie dotyczy
130 841,00 zł netto
Brak
Brak
23 listopada 2012r.
28 lutego 2013r. o godz. 13:30
Urząd Gminy w Wierzbinku – Sala Konferencyjna
5% ceny wywoławczej tj. 6 542,05 zł
W gotówce
Najpóźniej do dnia 22 lutego 2013r.
Bank Spółdzielczy w Wierzbinku
konto nr: 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873
Nie dotyczy
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
Wywieszono na tablicy ogłoszeń ....................................... Zdjęto z tablicy ogłoszeń ...............................................

Podobne dokumenty