publikacje Swiecicka pl 10.2015

Komentarze

Transkrypt

publikacje Swiecicka pl 10.2015
Dr Paulina Święcicka
Lista publikacji
I.
Książki
 Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012, ss. 400
 Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego
procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 186
II.
Publikacje dydaktyczne
 Variae Quaestiones. Zbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego wraz z
wyborem źródeł, Oficyna Wydawnicza KNK, Kraków 2011, ss. 254
(współautorstwo z T. Palmirskim)
 Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss.
453
 Prawo rzeczowe. Repetytorium, red. M. Araszkiewicz, D. Mróz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010: Rozdziały 1, 2, 13, ss. 15-18, 19-59, 219-238
 Zestaw pytań testowych dla kandydatów na aplikacje prawnicze, t. 8, 9, 10,
Warszawa 2006
 Prawo rzymskie. Zeszyt ćwiczeń dla studentów prawa, red. (wraz z M.
Araszkiewiczem) i współautorstwo, KW Zakamycze - Seria Akademicka,
Kraków-Warszawa 2004, ss. 546
 Prawo rzymskie. Repetytorium, red. i współautorstwo, KW Zakamycze - Seria
Akademicka, Kraków-Warszawa 2003 (1 wyd.), ss. 278; Kraków-Warszawa 2004
(2 wyd.), ss. 332
III.
Redakcje
 ‘Latina Lingua’. Co to znaczy dla prawników?, red. P. Święcicka, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2014, ss. 240
 współredakcja: Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi
Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A.
Kremer, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
IV.
Przekłady
 Przekład angielski materiałów w: ‘Latina Lingua’. Co to znaczy dla prawników? =
‘Latina Lingua’. What Does It Mean for Lawyers?, red. P. Święcicka, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2014, ss. 240: ss. 6, 33-53, 82, 125-126, 152-153, 173, 195, 239240
 Księga 9 w: Digesta Iustiniani - Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, t. II, red.
T. Palmirski, wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2013, ss. 300-369 (język
łaciński i język polski)
 Przekład angielski: “Pro Patria et Scientia Vivere. 50 Years of Scientific Work of
Professor Janusz Sondel”, w: Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi
Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A.
Kremer, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 35-50
V.
Rozdziały w książkach
 Chapter Two: Between ‘Sermo and ‘Ius’: Parallels and Interferences between.
Language and Law in Thoughts of Authors of Antiquity, w: Explorations in
Language and Law. Language and Law in Academic and Professional Settings.
Analyses and Applications. 1/2014 (ISBN 978-88-97339-29-8), eds. V.K. Bhatia, G.
Garzone, R. Salvi, G. Tessuto, C. Williams, Aprilia 2014, ss. 45-58
VI.
Artykuły naukowe
1. ‘Suum cuique is our Roman justice’ (Shakesp. Tit. Andr. 1 1 284) - William
Shakespeare, Heiner Müller and Roman fundamenta, Krakowskie Studia z
Historii Państwa i Prawa 7 (2014) 1, pp. 169-180
2. ‘Praefatio’: Words, Words, Words, w: ‘Latina Lingua’. Co to znaczy dla
prawników?, red. P. Święcicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, Kraków
2014, ss. 14-32
2.1.publikowane także w j. angielskim: ‘Praefatio’: Words, Words, Words, in:
Latina Lingua. Co to znaczy dla prawników?, red. P. Święcicka, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2014, ss. 33-53
3. La controversia «ex legibus contrariis» e l’argomento cronologico nel discorso dei
giuristi romani, Index. Quaderni camerti di studi romanistici 42 (2014), ss. 104140
4. Iurisconsultus et Auditores. Dialektyczna formuła poznania i rozwoju prawa w
Rzymie republikańskim, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6 (2013) 3
[publ. 2014], ss. 193-227
5. Jus civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit – A
Phenomenon of Positivisation of Law in Dogmatic Discourse of Roman Jurists, w:
Constans et Perpetua Voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k. 75. Narodeniam, Trnave
2014, ss. 577–590
6. La colpa aquiliana e il ragionamento dei giuristi romani. Riflessioni sulla
struttura dell’argomentazione e delle regole di preferenza nel discorso dogmatico
giurisprudenziale in tema di danneggiamento, Journal of Juristic Papyrology:
Supplementum: Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice.
(Proceedings of the Seminar Held in Warsaw 17–19 February 2011), ed. J. Urbanik,
Warsaw 2013, ss. 201–240
7. Quaestio Novotestamentaria. Les sources pour la reconstitution du procès pénale
de Jésus deroulé dans la province romaine de Judaea au début du Principat, w:
Doctrines et pratiques pénales en Europe, Journées Internationales d’Histoire du
droit Montpellier 26-29 mai 2011, éd. J.-M. Carbasse, M. Ferret-Lesné, Montpellier
2013, ss. 25-44
8. Libertas scribendi – libertas philosophandi. Some Remarks on the method of
research in the field of legal history in relation to a book by Jerzy Kolarzowski,
Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji
praw człowieka = The Idea of individual rights in the writings of the Polish
Brethren. Birth of the Concept of Human Rights, Warsaw University Press,
Warsaw 2009), Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 5 (2012) 1 [publ.
2013], s. 67-84
9. Libertas scribendi – libertas philosophandi. Uwagi o metodzie badań historycznoprawnych (w związku z rozprawą Jerzego Kolarzowskiego, Idea praw jednostki w
pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 241),
Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2012) 2, ss. 223-239
10. „Przewroty Kopernikańskie” w dziejach europejskiej kultury prawnej - refleksja
romanistyczna, w: Regnare Gubernare Administrare. Prawo i władz na
przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Malcowi z okazji 40-lecia
pracy naukowej, t. 2, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012, ss. 207-219
11. Some Aspects of the Myth of ‘Communis Opinio Doctorum’ as ‘Ius Commune
Universale’, w: European Traditions: Integration or Disintegrations, eds. J.
Oosterhuis, E.G.D. van Dongen, Nijmegen 2012, ss. 63-84
12. Dyskursywnie dialektyczne poznanie i rozwój prawa w Rzymie republikańskim
(Przyczynek do dalszych rozważań), w: Consul est iuris et patriae defensor.
Księga Pamiątkowa dedykowana pamięci Doktora Andrzeja Kremera, red. F.
Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa 2012, ss. 217-229
13. Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar
europejskiej kultury prawnej, Czasopismo Prawno-Historyczne 64 (2012) 2, ss. 941
14. ‘... connectiones inter iura variorum observamus...’ En recherchant l’explication
de la notion d’”acculturation juridique”, w: Modernisme, Tradition et
Acculturation juridique. Actes des Journées internationaux de la Société
d’Histoire du Droit, Louvain 28 mai-1 juin 2008, éd. B. Coppein, F. Stevens, L.
Waelkens, Brussels 2011, ss. 7-32
15. Prawo jurysprudencyjne jako prawniczy dyskurs argumentacyjny (zarys
problematyki), Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 11 (2011) 1, s. 317-338
16. Źródła prawa i ich obowiązywanie – współczesność a prawo rzymskie, Forum
Prawnicze 4-5 (2011), ss. 65-84
17. Formalność topicznego myślenia. Problem “reguł proceduralnych” dyskursu
dogmatycznego rzymskich jurystów, Czasopismo Prawno-Historyczne 63 (2011)
2, ss. 209–240
18. Réflexions sur la structure de l’argumentation juridique basée sur la ‘naturalis
ratio’ s’après les jurists romains, w: Droit naturel et droits de l’homme, Actes des
Journées internationals de la Société d’Histoire du Droit, Grenoble-Vizille, 27-30
mai 2009, éd. M. Mathieu, Grenoble 2011, ss. 55-85
19. ‘Latinitas’ i greckie ‘humaniora’. O sceptycyzmie Rzymian okresu
republikańskiego wobec greckich obyczajów, myśli naukowej i kultury słowa, w:
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K.
Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, ss. 247-261
20. ‘Imperium Romanum’ – la Plus Grande Tour de Babel du Monde Antique. Autour
de la notion d’acculturation juridique, w: Vetera Novis Augere. Studia i prace
dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec,
A. Karabowicz, M. Stus, t. 2, Kraków 2010, ss. 1027-1041
21. ‘Communis opinio doctorum’ comme ‘ius commune universale?’ Réflections
autour de l’idée de la culture juridique commune dans l’Europe médiévale et
moderne, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 3, red. W.
Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Cracow 2010, ss. 237-253
22. Sinusoid of Legal History. Learning from Roman Law – a fascinating challenge for
our (post) modernity, w: Turning Points and Break Lines. Jahrbuch Junge
Rechtsgeschichte 4, München 2009, ss. 454-488
23. ‘Si de interpretatione iuris quaeratur...’? Refleksje na temat granic prawniczej
zasadności interpretacyjnej w starożytnym Rzymie, w: Świat, Europa, Mała
Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie
urodzin, red. M. Małecki, Bielsko-Biała 2009, ss. 119-143
24. D.9.2.30.1 – Le dilemme de Paulus sur la protection aquilienne du créancier
gagiste, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 54 (2007) [publ. 2008],
pp. 471-502
25. współautorstwo z: W. Uruszczak, A. Kremer: „Pro Patria et Scientia Vivere. 50 lat
pracy naukowej Profesora Janusza Sondla”, w: Leges Sapere. Studies dedicated to
Professor Janusz Sondel for 50th anniversary of his scientific work, red. W.
Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008, ss. 17-33
26. Uprawniona reakcja na czyn niedozwolony w starożytnym Rzymie na przykładzie
bezprawnego spowodowania szkody na mieniu. Szkic historyczny, w: Leges
Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w 50-tą
rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków
2008, ss. 595-620
24. D.9.2.27.30: mąż, żona i przedziurawione perły. Kilka uwag na temat stosunków
osobistych i majątkowych miedzy małżonkami w starożytnym Rzymie, w: Prawo
blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały
konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (7-8.03.2007),
Kraków 2008, ss. 15-36
25. ‘Lex Aquilia de damno’ – problemy z datacją ustawy, w: Krakowskie Studia
Prawnicze, t. 2: Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Stanisława Płazy, ,
Kraków, 2008, ss. 17-32
26. Reconstruction of the ‘lex Aquilia’ as an Example of Textual Reconstruction of
Ancient ‘leges’, w: Erinneern und Vergessen. Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte 2,
München 2007, pp. 447 -468
27. Głos w dyskusji nad Procesem Jezusa, Czasopismo Prawno-Historyczne 59 (2007)
1, ss. 247-284
28. Wybrane zmiany fragmentów dotyczących odpowiedzialności akwiliańskiej
dokonane w okresie poklasycznym i justyniańskim, których przyczyną mogła być
doktryna chrześcijańska – czy rzeczywiście była?, w: „Cuius regio, eius religio?”
Materiały pokonferencyjne ze Zjazdu Historyków Państwa i Prawa (Lublin, 20-23
IX 2006 r.), red. G. Gorski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, ss. 53-82
29. Ekonomiczna analiza odpowiedzialności akwiliańskiej – analityczny paradoks czy
nowa możliwość analizy antycznej regulacji prawnej?, w: „Prawo Rzymskie –
wczoraj, dziś, jutro” – Materiały ze Spotkania Romanistów w Suchej Beskidzkiej
9-12 czerwca 2005, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 6 (2006) 1, ss. 219-256
30. ‘Le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue’ - kilka uwag na temat
konstrukcji prawa własności w Kodeksie Napoleona, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ
13 (2004), ss. 11-20
31. Some remarks on the civil liability based on fault in Rome and contemporary civil
doctrine, in: The Feast of a Legal Thought, vol. 3: Conferences materials, Mykolas
Romeris University, Vilnius 2005, ss. 491-496
32. Kodeks Napoleona a prawo rzymskie, Kwartalnik Prawa Prywatnego 4 (2004), ss.
1095-1132
33. Oświadczenia woli składane przez Internet w świetle nowelizacji przepisów księgi
I. Kodeksu cywilnego, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 11-12 (2004), ss. 147-169
34. Metody rozumowania prawniczego w starożytności, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ
11-12 (2004), ss. 101-119
35. Lingwistyczne i nielingwistyczne koncepcje normy prawnej – rozważania z
dziedziny teorii norm, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 9-10 (2003), ss. 115-135
VII. Recenzje
 Rec. książki A. Stępkowskiego, L’institution du trust dans le système mixte du
droit privé écossai, w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 1 (2007), ss. 289-298
 Rec. książki S. Karolaka, Sprawiedliwość – Sens Prawa. Eseje, w: Gazeta Sądowa
10 (2007) nr 160, ss. 41-46
 Rec. książki J. Ciecieląga, Poncjusz Piłat prefekt Judei [=Pontius Pilatus - Prefect
of Judea], w: Nowy Filomata 1 (2004), ss. 71-74
VIII. Sprawozdania
 Europejskie Forum Młodych Historyków Prawa, Czasopismo PrawnoHistoryczne 61 (2009) 1, ss. 417-424 (wraz z M. Stusem)
 Jubileusz Profesora Janusza Sondla, Czasopismo Prawno-Historyczne 61 (2009) 1,
ss. 406-408

Podobne dokumenty