więcej na str. 6 więcej na str. 9

Komentarze

Transkrypt

więcej na str. 6 więcej na str. 9
więcej na str. 9
więcej na str. 6
Uczestnicy spotkania „Młodzież kibicuje bezpiecznie”. Więcej na str. 10.
Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków z Gołkowic
ROZŚPIEWANY
SKRZYSZÓW
fot. L. Dworok
Uczestnicy na trasie rajdu konnego
Uczestnicy III Gminnego Festiwalu Piosenki
w Skrzyszowie. Więcej na str. 11.
3
fot.arch.UGGodów
SZANOWNI
CZYTELNICY!
fot.arch.UGGodów
sprawy samorządowe
MAJ / CZERWIEC 2012
W 21 DNIU MAJA 2012 ROKU ODBYŁA SIĘ XIX
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GODÓW.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
• Nabycia nieruchomości w Godowie.
W związku z otrzymaną przez Gminę Godów umową notarialną
w sprawie warunkowej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 7,3982
hektara w Godowie przy ul. Piaskowej (teren piaskowni) oraz przysługującemu Gminie Godów prawie pierwokupu, Rada Gminy Godów po
zapoznaniu się z opiniami mieszkańców Naszej Gminy wyraziła wolę
nabycia przedmiotowych nieruchomości. Teren stanowi wyrobisko
po eksploatacji piasku i przeznaczony jest aktualnie do rekultywacji.
Opracowywany projekt nowego Planu Zagospodarowania Gminy
Godów przewiduje rekultywację przedmiotowego terenu w kierunku
leśnym lub wodnym z możliwością wykorzystania go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych z dopuszczeniem zabudowy z tym związanej. Mając na uwadze powyższe, z chwilą wejścia w życie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, teren ten będzie stanowił dla Gminy
Godów nową do zagospodarowania przestrzeń publiczną.
• Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w Godowie.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Godów nr XXI/188/08 z dnia 18.09.2008
roku, która stanowi miedzy innymi, iż nabycie nieruchomości niezabudowanych o wartości przekraczającej 50 tys. zł wymaga zgody Rady
Gminy. Wartość nabywanej nieruchomości opisanej w powyższej
uchwale przekracza kwotę 50 tys. zł. i dlatego była konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
• Zmiany w budżecie Gminy Godów.
Aby zabezpieczyć środki na zakup działek o łącznej pow. 7,3982 na terenie piaskowni w Godowie, należało dokonać przeniesień pomiędzy
działami klasyfikacji budżetowej.
W 28 DNIU MAJA 2012 ROKU Z INICJATYWY RADNYCH
RADY GMINY GODÓW W UZGODNIENIU Z DYREKTORAMI
SZKÓŁ W SALI OBRAD GMINY GODÓW ODBYŁA SIĘ XX
SESJA RADY GMINY GODÓW Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY
SZKOLNO-GIMNAZJALNEJ.
W trakcie sesji nagrodzono 36 uczniów z Gminy Godów za wynikiiosiągnięciawnauceisztuceorazreprezentowaniegminynazewnątrz.
LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW
1. KAROLINA KUBICA – Szkoła Podstawowa w Godowie
• ImiejscewMiędzyszkolnymKonkursieOrtograficznymwkategorii
klasIV-VIwGołkowicach;
• IIImiejscewVIIMiędzyszkolnymKonkursieOrtograficznym„Zdobywcazłotegopióra”;
• IIImiejscewPowiatowymKonkursieLiterackim„Pogromcysłowa”
wWodzisławiuŚląskim;
• IXmiejscewOgólnopolskiejOlimpiadzieWiedzyoUEwWarszawie;
• WyróżnieniewOgólnopolskimKonkursienaPracęLiterackąwKatowicach.
2. OLIWIA CUBER – Szkoła Podstawowa w Godowie
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Pogromcy słowa”
wWodzisławiuŚląskim.
3. JAKUB KUBICKI – Szkoła Podstawowa w Godowie
• ImiejscewetapiepowiatowymOgólnopolskiegoTurniejuBezpieczeństwawRuchuDrogowymwWodzisławiuŚląskim;
• ImiejscewetapiepowiatowymOgólnopolskiegoTurniejuBezpieczeństwawRuchuDrogowymwWodzisławiuŚląskimrazemzdrużyną.
4. RAFAŁ KŁOSEK – Zespół Szkół w Gołkowicach
• LaureatWojewódzkiegoKonkursuPrzedmiotowegozJęzykaPolskiegozElementamiHistorii;
• LaureatMiędzyregionalnegoKonkursuJęzykaAngielskiego2012;
• IVmiejscewVIIPowiatowymKonkursieJęzykaAngielskiego;
• ImiejscewRejonowymKonkursieBiblijnym.
5. ALEKSANDRA KRAS – Zespół Szkół w Gołkowicach
• FinalistkaWojewódzkiegoKonkursuPrzedmiotowegozJęzykaPolskiegozElementamiHistorii.
6. PAWEŁ WAWRZYCZNY – Zespół Szkół w Gołkowicach
• IImiejscewWojewódzkimKonkursieRecytatorskim;
• LaureatPowiatowegoKonkursuPiosenkiAngielskiej„SINGALONG”;
• IImiejscewIIIMiędzygminnymKonkursieKolędiPastorałek„Hej
kolęda,kolęda...”.
7. EMILIA KARASEK – Zespół Szkół w Gołkowicach
• IImiejscewPowiatowymKonkursieLiterackim„Pogromcysłowa”;
8. MAJA CZYŻ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach
• Laureatka I etapu Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej
„SINGITFORUS...”;
• IImiejscewPowiatowymKonkursiePiosenkiAnglojęzycznej„SING
ALONG”.
9. MARCIN RYBICA – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
• Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”.
10. KRYSTIAN FIRLA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku
• IIImiejscewOgólnopolskimTurniejuBezpieczeństwaRuchuDrogowego.
11. KONRAD LEŚNIAK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• wyróżnienie w XII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół
Podstawowych;
• IImiejscewVIIPowiatowymKonkursieRecytatorskim;
• II i III nagroda w V Wojewódzkim Korespondencyjnym Konkursie
PoezjiDziecięcej„RokCzesławaMiłosza”.
12. ROBERT MITKO – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• ImiejscewVIIPowiatowymKonkursieJęzykaAngielskiego;
• II miejsce w II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego HAVE
FUNWITHENGLISH.
13. JAKUB WĄS – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• III miejsce w II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego HAVE
FUNWITHENGLISH.
14. NIKOLA MIŁEK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• IImiejscewkategoriipoezjidlaszkółpodstawowychwXIPowiatowymPrzeglądzieTwórczościLiterackiejDzieciiMłodzieży„Złoty
Wawrzyn”.
15. MEGAN DURCZOK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• ImiejscewpowieciewKonkursieJęzykaAngielskiegoFOX2012;
• Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego CES
2012.
4
sprawy samorządowe
16. DOMINIKA KWAŚNICA – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• IIImiejscewIIIPowiatowymKonkursiePiosenkiAngielskiej„SING
ALONG”;
• IImiejscewpowieciewKonkursieJęzykaAngielskiegoFOX2012.
17. KLAUDIA KUBICA – Zespół Szkół w Gołkowicach
• laureatkakonkursuprzedmiotowegozfizyki;
• wyróżnieniewPowiatowymKonkursieJęzykaAngielskiego„Prove
our English” pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego
iPowiatowegoOśrodkaDoskonaleniaNauczycieli.
18. JAKUB HAJDUGA – Zespół Szkół w Gołkowicach
• laureatkonkursuprzedmiotowegozbiologii.
19. ALEKSANDRA SPIEŃ- Zespół Szkół w Gołkowicach
• laureatkakonkursuprzedmiotowegozbiologii.
20. PAULINA HAJDUGA – Zespół Szkół w Gołkowicach
• laureatkakonkursuprzedmiotowegozjęzykapolskiego;
• IIImiejscewIVKonkursieWiedzyoRepubliceCzeskiejorganizowanympodHonorowymPatronatemAmbasadoraRepublikiCzeskiej.
21. HANNA PALKA – Zespół Szkół w Gołkowicach
• finalistakonkursuprzedmiotowegozjęzykapolskiego;
• IIImiejscewpowiatowymetapieXIWojewódzkiegoKonkursuWiedzyBiblijnej;
• wyróżnieniewdiecezjalnymkonkursieliterackim„DziełorozkrzewianiawiaryPaulinyJaricot”.
22. KINGA TRAFIAŁ – Zespół Szkół w Gołkowicach
• laureatkakonkursuprzedmiotowegozjęzykaangielskiego.
23. PATRYCJA STUKATOR – Zespół Szkół w Gołkowicach
• finalistkakonkursuprzedmiotowegozmatematyki;
• II miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu BezpieczeństwaRuchuDrogowego;
• ImiejscewdrużyniewpowiatowymetapieOgólnopolskiegoKonkursuBezpieczeństwaRuchuDrogowego.
24. MIKOŁAJ WODECKI – Zespół Szkół w Gołkowicach
• finalistakonkursuprzedmiotowegozmatematyki;
• IIImiejscewkonkursiepowiatowymdlaklaspierwszychidrugich
„EKONOMAT”;
• wyróżnieniewpowiatowymkonkursiematematycznym„Cyferka”.
25. JACEK STOKOWY – Zespół Szkół w Gołkowicach
• finalistakonkursuprzedmiotowegozhistorii;
• ImiejscewpowiatowymetapieXIWojewódzkiegoKonkursuWiedzyBiblijnej.
26. ADRIAN KRAWCZYK – Zespół Szkół w Gołkowicach
• IIImiejscewpowiatowymetapieXIWojewódzkiegoKonkursuWiedzyBiblijnej.
27. ŁUKASZ JORDAN – Zespół Szkół w Gołkowicach
• IIImiejscewkonkursiepowiatowymdlaklaspierwszychidrugich
„EKONOMAT”.
28. ADRIAN GUBA – Zespół Szkół w Gołkowicach
• IImiejscewRegionalnymKonkursieInformatycznym.
29. MARTA ZELNER – Zespół Szkół w Gołkowicach
• III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Prove
you English” pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego
iPowiatowegoOśrodkaDoskonaleniaNauczycieli.
30. KATARZYNA CANIBOŁ – Zespół Szkół w Gołkowicach
• finalistakonkursuprzedmiotowegozjęzykaangielskiego.
31. JULIA CHODURA – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• ImiejscewWojewódzkimKonkursiePlastycznymnaplakatpodhasłem:„PolskadlaEuropy-PrezydencjawRadzieUniiEuropejskiej”.
32. EMILIA SZCZYPKA – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• Nagroda Główna w V Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów
„PiosenkawUniiEuropejskiej”wZabrzu;
• WyróżnieniewXXOgólnopolskimFestiwaluPiosenkiObcojęzycznejweWrocławiu;
• IImiejscewPowiatowymKonkursieGwarowym„Fedrowaniwgodce”;
• II miejsce w III Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „SING
ALONG”.
33. AGNIESZKA KRAWCZYK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• III miejsce w Powiatowym Konkursie Gwarowym „Fedrowani
wgodce”.
34. ANNA LEŚNIAK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• ImiejscewkategoriiprozydlagimnazjumwXIPowiatowymPrzeglądzieTwórczościLiterackiejDzieciiMłodzieży„ZłotyWawrzyn”
2012.
35. KAMIL SZCZODRY – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• finalistaWojewódzkiegoKonkursu„PowstaniaŚląskie1919-21”.
36. DAMIAN DURCZOK – Zespół Szkół w Skrzyszowie
• ImiejscewIIIPowiatowymKonkursieJęzykaAngielskiegodlaszkół
gimnazjalnychPROVEYOURENGLISH.
Ponadto w trakcie sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
• Zmiany budżetu Gminy Godów.
• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na
lata 2012-2016.
W 25 DNIU CZERWCA 2012 ROKU ODBYŁA SIĘ KOLEJNA
SESJA RADY GMINY GODÓW.
Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych w ostatnich dniach
czerwcaodbywająsięwgminachsesjetzw.absolutoryjne.XXIsesja
wnaszejgminiemiałaszczególnycharakterzuwaginato,iżwpierwszejczęścipodejmowaliśmyuchwałęwsprawieudzieleniaabsolutoriumWójtowiGminyGodów.Uchwałaabsolutoryjnazostałapoprzedzona:
–sprawozdaniemzwykonaniabudżetugminyza2011r.wrazzinformacjąostaniemienia;
–sprawozdaniemfinansowymgminyza2011r.;
– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdaniawójtaza2011rok;
– przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
–uchwałąKomisjiRewizyjnejwsprawiewnioskuoudzielenieabsolutoriumWójtowiGminyGodówza2011rok,uchwałąRegionalnej
IzbyObrachunkowejwsprawiezaopiniowaniawnioskuKomisjiRewizyjnejRadyGminyGodów.
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Godów:
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, sprawozdaniem Wójta Gminy Godów z wykonania budżetu za 2011 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Godów udzieliła Wójtowi Gminy – Panu
Mariuszowi Adamczykowi – absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2011. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Wdrugiejczęścisesjipodjętouchwaływnastępującychsprawach:
• Zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i turystyki
w Godowie.
• Zmiany treści Regulaminu określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
Rada Gminy w dniu 26.04.2012 r. przyjęła Uchwałą powyższy Regulamin, jednak Nadzór Prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził konieczność wprowadzenia korekt zapisów w ww. regulaminie.
• Przyjęcia Programu Zdrowotnego Gminy Godów na lata 2012
– 2016.
Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Rada Gminy, wychodząc
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, podjęła działania mające na celu polepszenia stanu zdrowia dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Przedmiotowy „Program…” skupia się
przede wszystkim na zasadach terapii i celach, które należy osiągnąć
dla poprawy stanu zdrowia dzieci niepełnosprawnych.
sprawy samorządowe
• Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
W zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dotychczas obowiązywała uchwała Nr XXXV/328/09
z 28 dnia grudniu 2009 r. Minister Środowiska w 14 dniu marca 2012 r.
wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określenia,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w związku z czym zaszła konieczność podjęcia powyższej uchwały.
• Zniesienia pomnika przyrody.
Powyższa Uchwała dotyczy zniesienia pomnika przyrody dwóch jesionów rosnących na działkach na terenie Godowa w obrębie Urzędu
Gminy, które Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z 12 dnia listopada 2007 r. zostały ustanowione pomnikami przyrody. Jedno z drzew rośnie w pobliżu pasa drogi powiatowej, natomiast drugie przy parkingu
dla samochodów. Drzewa te są w złym stanie zdrowotnym i stanowią
zagrożenie dla ludzi oraz innych użytkowników drogi i parkingu. Gmina uzyskała opinię specjalisty dendrologa, która stwierdza, że drzewa
obumierają i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i mienia.
Zniesienie ochrony prawnej z tych dwóch drzew jest niezbędne aby
uzyskać pozwolenie na ich usunięcie.
• Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, została podjęta Uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właściciela
nieruchomości zamieszkałych. Przyjęta w Uchwale metoda ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Powyższa Uchwała stanowi podstawę do przyjęcia dalszych Uchwał,
wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w Gminie Godów.
• Zmiany Uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.
Od nowego roku szkolnego 2012/2013 na terenie Gminy będą funkcjonowały przedszkola sześcio- i pięciooddziałowe, natomiast dotychczasowa Uchwała przewidywała przedszkola czterooddziałowe.
Ponadto dokonano zmian w wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawców, opiekunów stażu i doradców metodycznych oraz zmian
w wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych.
Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Godów w jej granicach administracyjnych ma na celu uaktualnienie
prawa miejscowego tworzonego przez dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego z 27 dnia marca 2002 roku. Plan uzyskał
wymagane prawem opinie i uzgodnienia.
• Przekazania skargi na uchwałę Nr X/76/11 w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIV/397/10 Rady Gminy Godów z 25 dnia października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wniosła skargę na przedmiotową
uchwałę, w związku z czym konieczne jest przekazanie tej uchwały za
pośrednictwem Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
• Zmiany budżetu Gminy Godów.
• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na
lata 2012-2016.
Szczegółowe treści uchwał oraz protokół sesji można znaleźć na
stronieinternetowejnaszejgminy<http://www.godow.bip.info.pl>.
Antoni Tomas
5
KULTURA I SPORT
NAS ZBLIŻA
GminaGodówrealizujeprojektpn.„Kulturaisportnaszbliża”,który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego–ProgramuOperacyjnegoWspółpracyTransgranicznejRepublikaCzeska–Rzeczpospolita
Polska2007-2013ibudżetupaństwazapośrednictwemEuroregionu
ŚląskCieszyński.PartneremprojektujestczeskagminaPetroviceuKarviné,zaśjegogłównymcelembędziewspieraniewspółpracytransgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich poprzez
organizację wspólnych spotkań, imprez sportowych i kulturalnych.
Celem szczegółowym będzie rozbudowa przygranicznej infrastrukturyturystycznejzsiłowniązewnętrznąigrillem,którabędziesłużyć
wzajemnej współpracy i stanowić innowacyjne zaplecze dla podejmowanychwspólniezGminąPetroviceuKarvineprzedsięwzięć.
Projektpostroniepolskiejobejmujenastępującedziałania:
• wycieczkę dla młodzieży wraz z opiekunami pn.
„Zwiedzamy Euroregion z Wszędobylem”,
• Bieg między Pomnikami Powstańców Śl.,
• festyn sportowo-biesiadny,
• VII Pokaz Konia Śląskiego,
• Międzynarodowy Rajd Rowerowy,
• spotkania integracyjne,
• powitanie nowego roku na granicy.
Beata Firla
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W7dniumajabr.zostałypodpisaneumowynawykonaniebudowy
oświetleniaulicznegonatereniegminyGodów.Przetargpodzielono
na4następująceczęści:
• część 1. – budowa oświetlenia ulicznego ulicy Wodzisławskiej
wKrostoszowicach;umowępodpisanozZakłademInstalatorstwa
ElektrycznegoAdamaSzymiczkazsiedzibąwPszowieul.Grota-Roweckiego,44-370Pszów,zacenę51.032,07zł;
• część 2.–budowaoświetleniaulicznegoodgałęzieniaulicyPiotrowickiejwSkrbeńsku;umowępodpisanozZakłademInstalatorstwa
Elektrycznego Adama Szymiczka z siedzibą w Pszowie ul. Grota-
-Roweckiego,44-370Pszów,zacenę20.386,27zł;
• część 3.–budowaoświetleniaulicznegoulicy1MajawGołkowicach; umowę podpisano z Zakładem Instalatorstwa ElektrycznegoAdamaSzymiczkazsiedzibąwPszowieul.Grota-Roweckiego,
44-370Pszów,zacenę10.822,12zł;
• część 4. – budowa oświetlenia ulicznego ulicy Powstańców Śl.
wSkrzyszowie;umowępodpisanozZakłademUsługElektrycznych
Antoniego Tomali z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Libowiec 20,
44-336Jastrzębie-Zdrój,zacenę11.407,13zł.
W11dniuczerwcabr.podpisanoumowęnawykonanienakładki
asfaltowejnaulicyZielonejwSkrbeńskuzPrzedsiębiorstwemRobót
DrogowychSp.zo.o.zsiedzibąwRaciborzuul.Adamczyka12,47-400
Racibórz,zacenę48.645,36zł.
Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
6
z życia gminy
NESTORZY
NASZEJ GMINY
ROZALIA KIPKA
Urodziłasię25maja1922rokuwKrostoszowicachjakonajmłodsza
córkazdziesięciorgadzieciJanaiMatyldyHesów.Pochodzizrodziny
chłopskiej.DoszkołypodstawowejchodziławKrostoszowicach.Pojej
ukończeniupracowałanaroli.W1941roku,wwieku19lat,wzięłaślub
zWilhelmemKipką.Po4miesiącachmążzostałwcielonydowojska.Na
wojniebył5lat.NagłowiepaniRozaliipozostałocałegospodarstwo.
Popowrociemęża,w1947roku,urodziłosiępierwszedziecko–córkaMaria.PięćlatpóźniejnaświeciepojawiłsięsynJózef.Zewzględu
napowiększeniesięrodzinywrazzmężempodjęlisiębudowydomu.
Abywspomócfinansowomęża,paniRozaliazatrudniłasięnakopalni,
gdzieprzepracowała3lata,ażdozakończeniabudowydomu.Domu,
w którym mieszka do dnia dzisiejszego. Mąż zmarł 21 października
2002rokuwwieku86lat.Odtamtejporyradośćzżyciazapewniają
MamieiBabcidzieci,wnukiiprawnuki.
KONKURS „GMINA GODÓW –
GMINĄ KWIATÓW I ZIELENI”
ROZSTRZYGNIĘTY
Dotegorocznegokonkursunanajładniejszyogródiobejścieprzydomowezgłoszono7ogrodówzkilkusołectwnaszejgminy.Komisja
26czerwcaoceniałazgłoszoneogrody,międzyinnymipodwzględem
różnorodnościnasadzeńroślinkwitnących,krzewówozdobnychoraz
drzew,oceniałarównieżunikatowośćipomysłowośćwaranżacjiogrodu,uciążliwośćipracochłonnośćwpielęgnacjiorazogólnewrażenie.
Wszystkieogrodyprezentowałysięniezwykleinteresującoiokazale.
Zaobserwować można było, jak wiele radości dają właścicielom ich
piękneposesje.Komisjawyróżniłatrzynajładniejszeogrodyiprzyznałąnagrody:
1.nagroda–Karina i Krzysztof LewiccyzeSkrzyszowa,
2.nagroda–Anna i Edward PrzybyłowiezŁazisk,
3.nagroda–Bronisława i Józef Kuszowie zeSkrzyszowa.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie
i upominek. Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkachwŁaziskach18sierpniabr.
Anna Brzemia
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
JESTEŚMY NR 3 (91)
55 LAT
GOŁKOWICKIEGO KGW
ZebraniezałożycielskietejnowejorganizacjiwGołkowicachodbyłosię13października1957r.iliczyło8osób.Zbiegiemczasukołorozrastałosięiwlatach70.liczyłook.120członkiń.Takliczneczłonkostwo
zawdzięczałotemu,żesprowadzałodochowukurczęta,kaczki,gęsi
i odpowiednie pasze, co w tamtym czasie było ogromnym ułatwieniem w hodowli. Jednak wskutek zmian strukturalnych w rolnictwie
małegospodarstwazaczęłyupadać,stawałysięnierentowne,dlatego
też znacznie zmniejszyło się zainteresowanie hodowlą,co wyraźnie
wpłynęłonazmniejszeniesięliczebnościkoła.Obecnienależydoniego60członkiń.
Wroku1966KGWzaczęłowspółpracęzKółkiemRolniczymwGołkowicach,którewspierałojefinansowo.Dziękitemuzostałyzakupionem.in.strojeregionalne,wktórychczłonkiniewystępujądodzisiaj.
Gołkowickiegospodyniebrałyudziałwróżnychkursach,np.kroju
iszycia,haftuczygotowania,pogadankachnatematzdrowia,świadomegomacierzyństwa,stosowaniaodpowiednichnawozówiśrodków
ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie, a także konkursach, odczytach,kabaretach,aobecniewwarsztatachtematycznychLokalnej
GrupyDziałania„MorawskieWrota”.
W kwietniu tego roku wzięły udział w konkursie kulinarnym pn.
”Kalejdoskopśląskichsmaków”obszaruMorawskichWrótwTworkowie.Uczestniczyłyteżwdożynkachtransgranicznychipowiatowych,
acorokubiorąudziałwdożynkachgminnych,godniereprezentując
sołectwo Gołkowice. Po nich spotykają się przy kołoczu, grochówce
bądź krupnioku, podsumowując bieżące sprawy i omawiając plany
działanianaprzyszłość.Systematyczniespotykająsięcomiesiąc,apod
koniec roku organizują spotkania andrzejkowe i opłatkowe. Kilkanaścieznichnależydomiejscowegochóru„Echo”.Stałąformądziałalnościkołajestteżodwiedzaniechorychistarszychwiekiemczłonkiń.
Ateraztrochęhistorii.
Pierwszy zarząd, wybrany w roku 1957, ukształtował się w następującymskładzie:Dorota Prachowski–przewodnicząca,Bolesława
Kubeczek–sekretarziAnna Binia–skarbnik.Następnewyboryodbyłysięwroku1960.Zarządukonstytuowałnastępująco: Maria Tomas –przewodnicząca,Marta Promny–zastępca,Adelajda Andrzejak–sekretarziMarta Nowak–skarbnik.Wkolejnychlatachfunkcje
przewodniczących pełniły: Łucja Prochasek (1962-1972), Leokadia
Mocz(1972-1974),Wanda Czyż(1974-1975),Małgorzata Tlołka(19751978), Krystyna Cichy (1978-1997), Aurelia Kubica (1997-2006). Od
roku2006funkcjętępełniIrena Popek,apozostałeczłonkiniezarząduto:Aurelia Kubica–zastępca,Małgorzata Serwotka–sekretarz
od1981r.,Helena Kubas–skarbnikod1986r.Głównymcelemdziałalnościobecnegozarządujestzwiększenieliczbyczłonkińizrealizowaniepodjętychinicjatywizamierzeń.
Wciągu55latdziałalnościczłonkiniamizarządówbyłytakże:Jolanta Hibner,Gertruda Cinciała,Elżbieta Mucha,Stefania Hetmaniok, Helena Bienia, Anna Czyż, Anna Szczerba, Irena Mołdrzykowska,Aniela Majer,Iwona Sikora,Adelajda Czyż,Anna Hibner,
Erna Larysz,Anna Wolny,Halina Tomas.
Swoje 55-lecie gołkowickie Koło Gospodyń Wiejskich świętowało
14 czerwca.Jego obchody rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną
w intencji wszystkich żyjących i zmarłych członkiń. Druga część obchodów tej pięknej rocznicy odbyła się w miejscowym ośrodku kultury. Wszystkich przybyłych na tę uroczystość – zarówno gości jak
i obecne koleżanki – przywitała Przewodnicząca i ona przedstawiła
teżhistorięorganizacji.Agośćmitejuroczystościbyli:Antoni Tomas
– przewodniczący RG w Godowie, Tomasz Kasperuk z małżonką –
zastępcaWójtaGminyGodów,Piotr Wrodarczyk–sołtysGołkowic,
Roman Foksowicz–dyrektorBiuraPoselskiegoposłaKrzysztofaGadowskiego,Dawid Prochasek–przedstawicielODRwWodzisławiu
Śl.,ks. Jan Ficek–proboszczparafiiiks. senior Teofil Lenartowicz,
Judyta Marcol–kierownikOK,Mirosław Wójciński–prezesmiej-
z życia gminy
fot.arch.UGGodów
MAJ / CZERWIEC 2012
scowej OSP, Ryszard Wachtarczyk – dyrygent Gminnej Orkiestry
Dętej, Maria Karasek – właścicielka firmy „MK Maryla”, chór „Echo”zdyrygentemKrzysztofem Strzelakiem,atakżedwuosobowedelegacjeKGWzGodowa,ŁaziskiSkrbeńska.
NaręcePrzewodniczącejgościezłożylipodziękowaniazawspółorganizacjędożynekipodejmowanieinnychdziałańnarzeczśrodowiska
lokalnego,awszystkimPaniomprzekazaliżyczeniazdrowia,wszelkiej
pomyślności,wytrwałościisatysfakcjizrealizacjiplanów.Byłykwiaty,
listygratulacyjneipamiątkoweupominki.Niezabrakłoteżdyplomów
uznaniaiodznaczeń.NawniosekposłaK. GadowskiegoKołoGospodyń Wiejskich w Gołkowicach otrzymało nagrodę i dyplom Ministra
RolnictwaiRozwojuWsiMarka Sawickiegozaaktywnądziałalność
narzeczpodnoszeniapoziomużyciaspołecznościlokalnejorazpopularyzacjętradycjiidziedzictwakulturowegopowiatuwodzisławskiego. Dyplom uznania z przekazem gratulacji dla wszystkich członkiń
kołaotrzymałateżIrenaPopek.Jesttopodziękowaniezacałokształt
dotychczasowejdziałalnościnarzeczrozpowszechnianiakulturyitradycjiŚląskanaziemiwodzisławskiej.Natomiastodznakami„Zasłużony
dlaRolnictwa”zostałyuhonorowaneI.Popek,K.CichyiH.Kubas.OdznaczeniawręczaliT.Kasperuk,A.TomasiR.Foksowicz.ByłyteżdyplomyprzyznaneprzezzarządKGW.OtrzymałyjeL.Mocz,M.Tlołka,
K.Cichy,A.Kubica,I.Popekoraz–jakopodziękowaniezawspółpracę
–kołozGodowa,ŁaziskizeSkrbeńska.
PrzewodniczącawimieniuKGWiwłasnympodziękowałagościom
za przybycie, za wszelkie formy uznania i życzliwości,a koleżankom
– za dotychczasową współpracę i wyrozumiałość. Wszystkich zaś
zaprosiłanapoczęstunekiwspólnąbiesiadę. Byływięcprzystołach
zróżnicowanetematyczniePolekrozmowy,byłśpiewiwesołynastrój,
wczymskuteczniepomagalichórzyściiinstrumentaliściPaweł Hajnisz(akordeon)iCzesław Tkocz(trąbka).
Świętowanie55-leciaKGWwGołkowicachprzeszłojużdohistorii.
A.T.
WYPOCZYNEK W KARPACZU
Wokresieod18do24czerwca57emerytówwypoczywałobardzo
aktywniewKarpaczu.Jużwdrodzedocelurozpoczęlizwiedzanieciekawychmiejsc.ZatrzymalisięwŚwidnicy,abyzwiedzićsłynnąświątynięPokoju.WybudowanawXVIIwiekumożepomieścićjednorazowo7000osóbima3500miejscsiedzących.Bardzobogatorzeźbione
wnętrzerobiogromnewrażenienazwiedzających.Kościółnależydo
ParafiiEwangelicko-AugsburskiejwŚwidnicy.
W drugim dniu pobytu w Karpaczu część uczestników zwiedziła
świątynięVang,perłęarchitekturynordyckiejzprzełomuXIIiXIIIwieku,którązbudowaliNorwegowiewmiejscowościVang.WKarkonosze
została przywieziona w 1842 roku przez króla pruskiego Fryderyka
WilhelmaIV.Całąkonstrukcjęwykonanobezużyciagwoździ.ŚwiątyniajestprawdziwymdziełemsztukipotomkówWikingów.WjejpobliżuznajdujesiępunktwyjściowynaŚnieżkęiinneszlakikarkonoskie.
Iwłaśnietamposzłaczęśćuczestników,abyzdobyćnajwyższyszczyt
Sudetów. Innych autobusem przewieziono pod wyciąg krzesełkowy
naKopę,ajeszczeinnipojechalidomiasteczkawesternowego.Byłto
dzieńpełenbogatychwrażeńiprzeżyć.Kolejnymmiejscemzwiedza-
7
CZERWCOWE SPOTKANIE
Kolejne spotkanie członków gołkowickiego koła PZERiI z okazji
DniaMatkiiDniaOjcaodbyłosię25czerwca,jakzazwyczaj,wmiejscowymośrodkukultury.Prowadziłjeiwszelkichinformacjiudzielałprzewodniczący zarządu – Paweł Grzonka. Przywitał obecnych,a wśród
nichksiężyparafii,ks. Jana Ficka–proboszczaiks. seniora Teofila
Lenartowicza.Przywitałrównież,zawszeprzychylnykołu,zespółmuzycznyBorowiankawstałymskładzie:Paweł Hajnisz,Czesław Tkocz,
Józef DróżdżiJacek Marek.
Poinformował zebranych o planowanych wyjazdach lipcowych
ipotwierdziłichterminy.Podałteżdowiadomości,żewycieczkadocelowodoWęgierskiejGórkizwcześniejszymwyjazdemnaSzyndzielnię
zaplanowanona9dzieńsierpnia,awczasywKrynicyMorskiejgołkowiccyemerycispędząwokresie01-13wrześniabr.Natomiastzebranie
sprawozdawcze połączone z wyborami nowego zarządu na kolejną
5-letniąkadencjęzaplanowanonapaździernikbr.
Rzadko się zdarza,by na spotkaniach brak było jubilatów.Na tym
było ich troje: Alojzy Hein świętował swoje 80. urodziny, Helena
i Leon Tkoczowie obchodzili Jubileusz Szmaragdowych Godów,
aks. proboszczJanosiągnąłwiek65latiodchodzinaemeryturę.Przewodniczący złożył wszystkim stosowne życzenia, wręczając im równieżkwiatyidrobneupominki,azebraniprzypieczętowalito,wspólnieśpiewając„Stolat”idodając:
Niech dobry los się kłania w pas,
Sto lat, sto lat jeszcze raz.
Niech ten jubileusz milowym będzie kamieniem,
Czekamy następnych z wielkim utęsknieniem.
SzczególnieciepłozwróciłsięPrzewodniczącydoks.Proboszcza.
Podkreślił Jego przychylność dla koła i to, że współpraca z Nim zawszeopierałasięnawzajemnymszacunku.Dodał,żeks.Janodejdzie
wprawdziezGołkowic,alewgroniegołkowickichemerytówzawsze
będzie miło wspominany a i mile widziany. Mamy też nadzieję na
spełnieniesiępowiedzenia,żegóra z górą się nie zejdzie, ale człowiek
z człowiekiem zawsze może.Awzwiązkuztymmożeniejesttoostatnie
wspólnespotkanie?
Tym trochę melancholijnym i refleksyjnym akcentem zakończyła
się ta poważniejsza część spotkania,a potem rozpoczęła się druga -
rozrywkowa:z toastami,tańcami,lokalnymi newsami, pogawędkami.
Trwałabardzodługo.
Organizatorzy dziękują pracownicom OK za przygotowanie sali,
bardzosmacznedaniaimiłąobsługę.
A.T.
niabyłaSzklarskaPoręba,awniejChataWalońska.WalonowieprzybyliwKarkonosze,abyzająćsięwydobywaniemminerałówiwytopem
srebra.Wroku1999powstałoSudeckieBractwoWalońskie,ajegosiedzibąjestwłaśnieChataWalońska.Tambractwowzabawnysposób
prezentujestareobyczajewalońskieorazwystawęminerałówikamieniszlachetnych.Skrzyszowscyemeryciodwiedzilirównieżgrotęsolną
ibasenyhoteluGołębiewskiwKarpaczu,abydalejpodziwiaćpiękne
dziełanatury–zwiedziliteżSkalneMiastowCzechach.
OstatnidzieńpobytuwKarpaczukażdyspędziłwedługwłasnych
pomysłów.Jedniposzliwgóry,innipowtórniezaliczylihotelzbasenamilubgrotęsolną,alenakoniecwszyscypodziwialipuszczaniena
zaporzewiankówzokazjinocyświętojańskiej.
WdrodzepowrotnejgrupazatrzymałasięwWambierzycach,gdzie
zwiedziłabazylikę–sanktuariumMatkiBożejKrólowejRodziniwzięła
udziałwemszyśw.wjejintencji.
Wycieczka do Karpacza i okolic była bardzo udana, ze świetnym
programemzwiedzania.JejuczestnicyskładająwyrazyuznaniaipodziękowaniakierownictwuskrzyszowskiegokołaPZERiIzazorganizowaniebardzoatrakcyjnegoiciekawegowyjazdu.
B.O.
8
z życia gminy
80 LAT LUDOWEGO KLUBU
SPORTOWEGO GWIAZDA
SKRZYSZÓW
Rok 2012 jest rokiem jubileuszu 80-lecia LKS Gwiazda Skrzyszów.
Ten największy w gminie Godów klub sportowy został założony
w1932rokuprzeznauczycielaStefana MikułęorazJana Stukatora.
PierwszymprezesemzostałJózef Damiec,sekretarzemJózef Oślizło,
askarbnikiemJózef Mizia.Postaranosięoterenpodboisko,którywydzierżawiłgospodarzMenżyk,aogromnymtrudemdziałaczyisportowców teren uporządkowano i doprowadzono do stanu, że można
gobyłonazwaćboiskiem.Boisko,októrymmowa,jestwtymsamym
miejscudodzisiaj.
Początkiistnieniaklububyłybardzotrudne,szczególniedladziałaczy,którzymusielizorganizowaćdrużynę,sprzętsportowyiimprezy.
Każdypiłkarzgrałitrenowałwewłasnychbutach,zaśzdecydowana
większość–poprostuboso.
Różne były koleje losu tego klubu. Wystartowano w klasie C, by
jeszczeprzedwojnąawansowaćdoklasyB.Jegodziałalnośćprzerwaławojna.Bezpośredniopowojnie,wroku1945,przystąpionodoreaktywowaniaklubu.ZgłoszonogopodnazwąPoloniaSkrzyszów,by
wroku1951wrócićdostarejnazwy.Pierwszymjegoprezesemzostał
Wiktor Skupień,którypiękniezapisałsięnakarciedziejowejskrzyszowskiegoklubu.Wtymczasiedrużynazaczęłagraćwkl.C,bypo
rokuawansowaćdokl.B,awroku1949 dokl. A. Ówczesnekierownictwoklubuwyszłojednakzzałożenia,żenieutrzymadrużynywkl.
A. Wtedy do Skrzyszowa przyjechali goście z Rybnika, dużo naobiecywali,kupiliklub,sportowcówisprzęt...isportwSkrzyszowieprzestałistnieć.Jednakrokpóźniejgrupadziałaczy:Drobczyk,Staszek,
Rduch,Oślizło,Skupieńzwołałamłodzieżiwspólnieodnowazaczęli
budowaćGwiazdę.NaczelezarządustanąłTeodor Rduch,którydla
ruchu sportowego w Skrzyszowie poświęcił ładny kawałek swojego
życia.Drużynazaczęłagraćwkl.C,późniejawansowaładokl.B,gdzie
grałaprzezwielelat.
W 1957 roku powstała sekcja tenisa stołowego istniejąca do dziś,
przez wiele lat przynosząca wiele chwały Skrzyszowowi. Zawodnicy
tejsekcji:Roman Sitek,Roman Szombierski,Bernard OślizłozdobyliMistrzostwoŚląskaJuniorówwdrużynie,anaMistrzostwachPolskiwŁodziwroku1964zdobylibrązowymedal.
W1961rokudrużynapiłkarskajuniorówGwiazdyzdobyłapuchar
ROW.Wroku1974zespółwywalczyławansdokl.A,gdziegrałdoroku
1985.Ponownyawansdokl.AdrużynawywalczyłapodwodząMarka Cudnowskiego w roku 1992, kiedy obchodziła 60-lecie swojego
istnienia.
Wciągunastępnychlatplasowałasięwczołówcekl.A,bywroku
jubileuszu 70-lecia awansować do ligi okręgowej, a w sezonach
2005/2006 i 2006/2007 występować nawet w lidze śląskiej. Duża
wtymzasługaofiarnejgrupydziałaczyisponsorówzLucjanem Wnukiem na czele. To w tych latach rozpoczął się nabór młodzieży do
sekcjitrampkarzyijuniorów.Towtychlatachdrugadrużynazłożona
zsamychwychowankówwywalczyłaawansdokl.A,gdziezpowodzeniem występowała. Po spadku do ligi okręgowej zespół Gwiazdy ze
zmiennymszczęściemgrałwniejdo2011roku,bywrokujubileuszu
spaśćdokl.A,gdziewsezonie2011/2012wywalczył3.miejsce.Obecniegrawnimsporowychowankówrodzimegoklubu.
Bardzo dobrze rozwija się praca z młodzieżą. Drużyna trampkarzy(rocznik1997)występowaławelitarnychrozgrywkachligiśląskiej
oboktakichdrużyn,jakGórnikZabrzeczyRuchChorzów.
Jakjużwspomniano,55latwklubiedziałasekcjatenisastołowego,
któranaswymkonciemawystępywIIlidze,aobecniegrawIII.Jej
wychowankowieR.SitekiB.Oślizłoprzezwielelatgralinastołachekstraklasy,zdobywającmedalenamistrzostwachPolski.
Wciągu80latistnieniaklubowiprezesowali:Józef Damiec,Alojzy Szkatuła,Jan Holesz,Józef Grobelny,Wiktor Skupień,Ludwik
Kopiec,Teodor Rduch,Ryszard Sitek,Stanisław Tront,Henryk Holesz,Tadeusz Madecki,Bernard Oślizło,Rajmund Durczok,Roman
JESTEŚMY NR 3 (91)
KAŻDE DZIECKO
POWINNO MIEĆ DOM
Rodzinazastępczajestjednązformrodzinnejopiekinaddzieckiemcałkowicielubczęściowopozbawionymopiekirodzicielskiej
(osieroconymbiologicznielubspołecznie),którąprzewidziałopolskieustawodawstwojakoalternatywędladomówdziecka.Dzięki
niej dziecko otrzymuje szansę na normalny rozwój - psychiczny,
intelektualnyispołeczny,atakżezaspokajaindywidualnepotrzeby
dzieckaioddziałujenaniewtakisposób,żedzieckoszybciejprzyswajanormymoralnegopostępowania
Na terenie powiatu wodzisławskiego funkcjonuje 170 rodzin
zastępczych,wktórychprzebywa250dzieci.Spośródtychrodzin
103 to rodziny spokrewnione (dziadkowie, rodzeństwo dziecka),
wktórychprzebywa117dzieci,59rodzinniezawodowych(dalsza
rodzinairodzinyniespokrewnionezdzieckiem),wktórychprzebywa85dziecioraz8rodzinzawodowych,wtym2zawodowepełniącefunkcjepogotowiarodzinnego,wktórychłącznieprzebywa
48dzieci.
Działalnośćopiekuńczo–wychowawcząprowadzonąprzezrodzinyzastępczewspieraPowiatoweCentrumPomocyRodzinie.TutejszeCentruminicjujeiwspomagazastępczeformyopieki,szkoli
ikwalifikujekandydatównarodzicówzastępczychorazudzielaporadnictwaspecjalistycznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
prowadzikampanięnarzeczrodzicielstwazastępczegopodnazwą
„Każde dziecko powinno mieć dom”. Na terenie powiatu wodzisławskiegoposzukiwanisąkandydacidopełnieniafunkcjirodziny
zastępczej,którzychcielibystworzyćciepłydomdladziecipozbawionychmiłościiopiekinajbliższych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
wydałoprzewodnikjakzostaćrodzinązastępcząpt.„Mójniesamowitysen”częśćI,wktórymmożnazaleźćwszelkieniezbędneinformacjejakzostaćrodzinązastępczą.Przewodnikmożnaznaleźćna
stronieinternetowejCentrumwww.pcpr-wodzislaw.pl.
Wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym
zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
wgodzinachurzędowania,tj.od7.30do18.30lubpodnumerami
telefonu:(32)4556059lub(32)4551430.
Pracownicy PCPR
Sitek. Obecnie prezesem jest Krzysztof Surowiec, który przewodzi
zarządowi LKS w składzie: Adam Kwiatkowski, Jarosław Szczęsny –
wiceprezesi, Piotr Obara – sekretarz, Henryk Sienkiewicz – skarbnik,
HenrykKruczek–kierowniksekcjipiłkinożnej,MarekSitek–kierownik
sekcjitenisastołowegoorazczłonkowie:MarekCudnowski,JerzyCudnowski, Edwafd Żurkowski, Tomasz Dróżdż, Mirosław Stabla, Marian
Chrobok.
OobchodachjubileuszuGwiazdypisaliśmyjużwcześniej.
B.O.
echa ze szkół
MAJ / CZERWIEC 2012
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
W GOŁKOWICACH
Trzeciego czerwca na boisku sportowym KS 27 Gołkowice zostałyrozegranegminnezawodysportowo-pożarnicze.Spotkałysiętam
jednostkiOSPzgminyGodóworazjednostkipożarniczezCzech:SDH
Dolni Lutyné Nérad 1, SDH Dolni Lutyné Nérad 2,SDH Dolni Lutyné
Střed,SDHZavadaiSDHDĕtmarovice.
Zawodnicy mieli do wykonania dwa zadania: pierwsze to pokonanie przez drużyny toru przeszkód, a drugie – ćwiczenie bojowe,
wktórymdrużynymusiałyrozwinąćdwielinygaśnicze.Kierownictwo
nadćwiczeniamisprawowałKomendantGminnyZwiązkuOSPdhZbigniew Radecki.ZawodomprzyglądałsięrównieżprzedstawicielPSP
wWodzisławiuŚl.st.kap.Bartosz Deberny.Popodsumowaniurywalizacjizwycięzcomwręczonodyplomyorazpuchary,awszystkichzaproszononatradycyjnągrochówkę.
DlajednostkiOSPwSkrzyszowiezawodybyłyszczególnieważne
zewzględunapodpisanieporozumieniaojejwspółpracyzjednostką
SDHDolniLutyné-Nérad.
Obujednostkomżyczymypartnerskiejwspółpracy,azwycięzcom
gratulujemy.
Klasyfikacjakońcowazawodów:
KOBIETY:
1. OSP Skrzyszów
135 pkt k.
SENIORZY:
1. OSP Skrzyszów 3
115 pkt k.
2. OSP Skrzyszów 1
116 pkt k.
3. OSP Godów
124 pkt k.
DRUŻYNY CZESKIE:
1. Dolni Lutyné Nérad 1 i SDH Zavada po 28 pkt k.
2. SDH Dĕtmarowice
41 pkt k.
Wiesław Dobrowolski
XI KONCERT PAPIESKI
W SKRZYSZOWIE
Tradycyjniejuż,coroku18maja,wskrzyszowskimkościeleodbywa
sięKoncertPapieski,poświęconypamięcipapieżaJanaPawłaII.Tegorocznyskładałsięzdwóchczęści.
W pierwszej swoje umiejętności zaprezentowali miejscowi wykonawcy:chórAbsolwentpoddyrekcjąMałgorzaty Tolarz,Skrzyszowski Zespół Kameralny,Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic pod batutą
Ryszarda WachtarczykaorazsoliściDanuta,EmilkaiPiotr Szczypkowie,atakżeMarta Sobik.NiezabrakłorównieżśpiewającejrodzinyWachtarczyków(Urszula,Mateusz,NataliaiKlaudia)zGorzyc.
Całośćzostałaspiętaklamrąliteracką–przemyśleniamiautorstwaks.
seniora Józefa Tatarczyka,aczytałajeNatalia Langrzyk.Wykonawcystworzyliwspaniałewidowisko,którezostałoprzyjęteprzezlicznie
zgromadzoną publiczność brawami na stojąco. Tę część zakończyło
wspólneodśpiewanie„Barki”,ulubionegoutworuPapieża-Polaka.
Proboszczparafii,ks. Witold Tatarczyk,bardzoserdeczniepodziękowałwykonawcomtejczęścikoncertu,która–wedługniego–była
pięknymwyznaniemwiarywszystkichśpiewającychwniejuczestników.
WdrugiejczęściwystąpiłmłodzieżowyzespółCapaxDei(otwarty
naBoga),działającyprzyparafiiwRudzieŚląskiej-Kochłowicach.Początekbyłtrochęnieśmiały,późniejjednakmłodziwykonawcyznaleźliwspólnykontaktzpublicznością.
Po występie ks. Proboszcz z serca podziękował wszystkim wykonawcomiorganizatoromtegojedenastegojużkoncertupoświęconegonaszemurodakowiJanowiPawłowiII.
XIKoncertPapieskiwSkrzyszowiezakończyłsięwspólnymodśpiewaniemApeluJasnogórskiego.
B.O.
ZS GOŁKOWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA
9
ZŁOTA JUBILATKA
Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki.
Leopold Staff
1 czerwca gołkowicka szkoła podstawowa obchodziła swój złoty
jubileusz. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 mszą świętą
wkościeleparafialnymwGołkowicach.Następnieuczniowie,nauczyciele,rodziceigościewbarwnymkorowodzieudalisiędoszkoły.TowarzyszyłaimGminnaOrkiestraDęta.
Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu znakomitych gości,
międzyinnymi:przedstawicielewładzkuratoryjnychigminnych,bylinauczycieleipracownicyszkoły,dyrektorzyszkółiprzedszkolinaszejgminyorazdyrektorkazaprzyjaźnionejczeskiejszkołyzLutyniDolnej,atakżeprzewodniczącyRadyRodzicówzminionychlatorazobecnyzarząd
RadyRodziców,delegacjaBankuSpółdzielczegowJastrzębiu-Zdroju.
PonadtozaszczyciłnasswojąobecnościąPrezesPowszechnejSpółdzielniSpożywców„Społem”wWodzisławiuŚląskim,gdyżspółdzielczośćpowiatuwodzisławskiegobyłajednymzfundatorówtejnowo
budującejsięplacówkioświatowej.
Po licznych, ciepłych przemówieniach nadszedł czas na występy
młodychartystów.
Na scenie pojawił się Odys (w tej roli Justyna Brzoza), który był
znudzony hymnem bałwochwalczym na cześć szkoły, wygłoszonym
przez chórek dziewcząt z klasy szóstej. Zapragnął odbyć podróż…
Wyruszył z Gołkowic, o których pięknie gwarą śląską opowiedziała
uczennicaklasypiątej–Martyna Warło.PozapoznaniusięzGołkowicamiusłyszałentuzjastycznyśpieworazenergicznytaniecdziewcząt
(równieżzklasyszóstej),którezmotywowałygodoodbyciapodróży.
NaswojejdrodzespotkałMałegoKsięciawrazzjegoróżą,którzy
ukazalimuprawdziwyobrazmiłości.Podczasswojejwędrówkiprzyłączyłsiędokolorowegoidynamicznegotańcauczniówklasydrugiej,
opracowanegopodczujnymokiemnauczycielkiGabrieli Kurpińskiej.
NatomiastnapotkanyprzezOdyseuszaPinokiootworzyłmuoczy,
wskazałkrainępozbawionązasadimoralności,wktórejznajdująsię
zniekształconemotyle.Zasiałwnimziarenkowątpliwości…Odyseusz,
poobejrzeniumagicznegotańcamotyli–grupydziewczątprzygotowanejprzeznauczycielkęKrystynę Kelner,postanowiłjednakwrócić
doswejItaki-szkoły.
NakoniecprogramuwszyscyuczestnicynaczelezMartą Kłosek
dumnieipiękniezaśpiewalipiosenkę:Niby nic, a jednak czasem…
Myśląprzewodniąprogramuartystycznego,któryopracowałanauczycielkaBeata Bienia,byłysłowaLeopoldaStaffa:Każdy z nas jest
Odysem, co wraca do swej Itaki.Sądzimy,żewieluspośródabsolwentów marzy o powrocie do swojego wyjątkowego miejsca, w którym
znajdzie miłość, bezpieczeństwo i mądrość. Mamy nadzieję, że jest
nimszkoła!WłaśnieSzkołaPodstawowawGołkowicach.
Poobejrzeniuczęściartystycznejkażdymógłzwiedzićmuryszkoły
i podziwiać wystawy jubileuszowe oraz niezwykłe prace plastyczne
wykonaneprzezwychowankówszkoły-jubilatki.
Uczniowie przez cały rok solidnie i rzetelnie przygotowywali się
dojubileuszu.Braliudziałwlicznychkonkursachliterackichiplastycznych,wykonaliciekawepracemultimedialnenatematszkołydawnej
iwspółczesnej.Nauczycielezaśstworzyliztejokazjigazetkęorazstronęinternetową<http://www.spgolkowice.godow.pl>,naktórejmożnazapoznaćsięzhistoriąszkołyipodziwiaćpracejubileuszowe.
Beata Bienia
10
echa ze szkół
JESTEŚMY NR 3 (91)
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PROFILAKTYCZNY POD HASŁEM:
ZS SKRZYSZÓW
„KIBICUJĘ FAIR PLAY”
ROZSTRZYGNIĘTY!
Organizatorem tego konkursu był Zespół Szkół w Skrzyszowie,
ajegocelem–aktywizacjaspołecznościszkolnychdozaangażowania
sięwdziałanianarzeczbezpiecznegokibicowaniaorazprzestrzegania
zasadfairplay.Wybórnajlepszychpracbyłniezmiernietrudny.Komisjakonkursowapoburzliwychobradachwyłoniłajednakzwycięzców.
KAMPANIA
„MŁODZIEŻ KIBICUJE
BEZPIECZNIE”
24majanaterenieobiektusportowegowGodowiezmierzyłysięze
sobądrużynygimnazjówzeSkrzyszowaiGołkowic.Zmaganiasportowemłodzieżyobejmowałymeczpiłkinożnejorazkonkurskibicowania. Impreza zorganizowana została przez Wójta Gminy Godów pod
patronatemKomendyPowiatowejPolicjiwWodzisławiuŚl.wramach
kampanii„Młodzieżkibicujebezpiecznie”.
Punktualnieogodzinie9:00naboiskowybiegłydrużynypiłkarskie,
anatrybunachzasiadłydwiegrupyubranychwkolorowestrojekibiców,gotowedogorącegodopingowaniaswoichkolegów.
Kibicom bacznie przyglądało się jury złożone z przedstawicieli
UrzęduGminywGodowie,GminnegoCentrumKultury,SportuiTurystykiwGodowieorazfunkcjonariuszypolicjizKPPWodzisławŚl.Jury
oceniałoprzedewszystkimstroje,śpiewy,okrzyki,transparenty,układytaneczneorazinnesposobyzachęcaniadogryswojejdrużyny.Najbardziejliczyłasięjednakinwencjaizaangażowaniemłodychkibiców.
Pogodzinnymmeczuzmaganianaboiskuzakończyłysięzwycięstwem drużyny z Gołkowic, która strzeliła swoim kolegom ze Skrzyszowa 4 bramki, nie tracąc ani jednej. Gole zdobyli: Kamil Szkatuła
–2,Karol Szkatuła–1,padłarównieżjednabramkasamobójcza.
Odmiennie ukształtowały się wyniki konkursu kibicowania, ponieważlepszaokazałasięgrupakibicówzeSkrzyszowa.Oceniającym
zaprezentowanezostałyśpiewyiokrzykiorazbardzociekaweukłady
tanecznedopingującezawodnikówdogry.Nieobyłosięrównieżbez
kolorowychtransparentówi specjalnychstrojów.
Impreza była podsumowaniem kampanii profilaktycznej, którą
przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w WodzisławiuŚl.wszkołachnatereniegminyGodów.
Wodzisławscypolicjanciprzeprowadziliszeregpogadanekizajęć
edukacyjnych na temat bezpiecznego kibicowania, a także eliminowania zachowań agresywnych oraz kulturalnego uczestnictwa
wwydarzeniachsportowych.Przekazaneuczniompodczasprelekcji
informacjemiałyniewątpliwiepozytywneodzwierciedleniepodczas
meczu finałowego kampanii. Zawody odbyły się w atmosferze fair
play,a uczniowiegimnazjówpokazali,jakkibicowaćkulturalniei bezpiecznie,aprzytymwdoskonałychnastrojach,nietracąniczdobrej
zabawy.
DlawszystkichuczestnikówimprezyGminaGodówprzygotowała
poczęstunek,atakżeupominki–nagrodyzwiązanezEURO2012oraz
pamiątkowe puchary. Dodatkowo Komenda Powiatowa Policji ufundowała specjalne dyplomy dla kibiców. Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczyli Krzysztof Justyński – Komendant Powiatowy Policji
w Wodzisławiu Śl. oraz Adam Fiedosiuk – Naczelnik Wydziału Prewencji.
Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia
Spośród uczestników kl. IV-VI szkoły podstawowej za wykonanie
plakatupt.„KIBICUJĘFAIRPLAY”nagrodzenizostali:
Kamil Mędrala, Jakub Łokaj, Denis Kołek –1.miejsce
–SzkołaPodstawowawKrostoszowicach,
Aleksandra Kuś, Konrad Leśniak–2.miejsce
–SzkołaPodstawowawSkrzyszowie,
exaequo Oliwia Cuber, Sabina Olszyk–3.miejsce
–SzkołaPodstawowawGodowieorazKarol Godula
–SzkołaPodstawowawSkrzyszowie.
W tej samej kategorii wiekowej za opracowanie „HYMNU KIBICA”
nagrodyotrzymali:
Aleksandra Kuś, Konrad Leśniak–1.miejsce
–SzkołaPodstawowawSkrzyszowie,
Justyna Wolny, Anna Wodecka–2.miejsce
–SzkołaPodstawowawGodowie,
Kamil Mędrala, Jakub Łokaj, Denis Kołek–3.miejsce
–SzkołaPodstawowawKrostoszowicach.
Spośród uczestników szkół gimnazjalnych za wykonanie plakatu
pt.„KIBICUJĘFAIRPLAY”nagrodzenizostali:
Katarzyna Domagalska, Anna Stręk –1.miejsce
–GimnazjumwSkrzyszowie,
Dominika Konopek–2.miejsce
–GimnazjumwGołkowicach,
Klaudia Czapka, Aleksandra Stręk–3.miejsce
–GimnazjumwSkrzyszowie.
Zazredagowanietekstu„HYMNUKIBICA”nagrodzenizostalinastępującygimnazjaliści:
Anna Leśniak, Natalia Gulak–1.miejsce
–GimnazjumwSkrzyszowie,
Paulina Zientek, Dominika Karas –2.miejsce
–GimnazjumwGołkowicach,
Karolina Szkatuła, Klaudia Kiełkowska, Justyna Matuła
–3.miejsce–GimnazjumwSkrzyszowie.
Zwycięzcomserdeczniegratulujemy!
Aleksandra Caniboł
echa ze szkół
MAJ / CZERWIEC 2012
ROZŚPIEWANY
SKRZYSZÓW
14 i 15 czerwca cały Zespół Szkół w Skrzyszowie żył śpiewem.
WczwartekodbywałsiętuXXIISzkolnyFestiwalPiosenki,wktórym
skrzyszowscy uczniowie konkurowali w trzech kategoriach wiekowych:klasy1-3i4-6szkołypodstawowejorazmłodzieżgimnazjum.
Jurywskładzie:Adriana Cudnowska–dyrektorZSorazMałgorzata
Tolarz, Danuta Szczypka, Paweł Sobik, Luiza Dworok i Grzegorz
Wolny wysłuchałomłodychwykonawcówiwydałowerdykt.Najwyższemiejscazajęli:
GRUPA MŁODSZA
1.MartaSobik
2.EmilkaSitek
3.KubaGąsior
wyróżnienia–DominikaKwaśnicaiDenisMarcisz;
GRUPA STARSZA
1.exaequoEmiliaKlapuchiIzaPalik
2.PaulinaTkocz
3.exaequoKlaudiaNajdaorazduetIzaPalikiKonradLeśniak
wyróżnienia–trioWiktoriaWija,MarzenaPolnik,DawidOślizło;
GRUPA GIMNAZJALNA
1.exaequoKlaudiaKiełkowskaiOlekDrobny
2.exaequoKarolinaPawlasiAniaCholcha
3.IwonaKopiec
wyróżnienie–AniaLeśniak.
NagrodępublicznościotrzymałKevin Rugorzklasydrugiejszkoły
podstawowej,któryporwałcałąpublicznośćpiosenkąpt.„Koko,Eurospoko”.
Następnegodniaodbyłasiętrzeciagminnaedycjategokonkursu.
WzięliwniejudziałlaureacizeSkrzyszowaorazichrówieśnicyzGołkowic,Skrbeńska,Łazisk,KrostoszowiciGodowa.Tymrazemwskład
juryweszły:IzabelaKlapuch,UrszulaWachtarczykorazBeataKlyszcz.
Poziomwykonawcówbyłbardzowysoki,więcjurymiałonieladaproblemzwyłonieniemzwycięzców.Podługichobradachogłoszonowynikiwtrzechkategoriachwiekowych:
OBCHODY ROKU KORCZAKA
Wzwiązkuztym,żerok2012nazwanyzostałRokiemJanuszKorczaka,tegorocznyDzieńDzieckapołączonozobchodamiDniaKorczaka.
Zarówno uczniowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej wcześniej
jużmielimożliwośćzapoznaćsięzsylwetkąpisarzaijegotwórczością.
Wychowawcy,nauczyciele,zwłaszczapoloniściprzeprowadziliszereg
lekcjipoświęconychtemuwielkiemuprzyjacielowidzieci,atakżetematycePrawDziecka.
Obchody Dnia Dziecka rozpoczęła akademia związana z osobą
pisarza,poktórejchętniuczniowiewzięliudziałwimprezachsportowych:gimnazjaliściwrozgrywkachpiłkinożnejisiatkowej,auczniowieszkołypodstawowejudalisiędosaligimnastycznej,gdzieczekałyichzabawysportowo-edukacyjne.Wtymdniuodbyłasięrównież
debatapoświęconaproblematycePrawDziecka,wktórejbraliudział
uczniowieinauczyciele.Debatapozwoliłasprawdzić,naileuczniowie
znająswojeprawainaile,ichzdaniem,sąonerespektowane.
Podebacieprzyszedłczasnakonkursy–plastycznyiliteracki,pod
tytułem: „Gdybyś był Królem Maciusiem...”. Każdy z uczniów mógł
zinterpretować i dokończyć temat na swój sposób i spróbować wyobrazić sobie świat pod swoimi rządami. Prace, zarówno plastyczne
jakiliterackie,byłyimponujące.Nakoniecwyróżnionoinagrodzono
najlepszeznich.
Aneta Witek
11
GRUPA MŁODSZA
1.MartaSobik(Skrzyszów)
2.ZuziaSkrzyszowska(Skrbeńsko)
3.ZuziaGłowacka(Godów)
wyróżnienie-EmiliaSitek(Skrzyszów);
GRUPA STARSZA
1.MajaCzyż(Łaziska)
2.IzaPalik(Skrzyszów)
3.EmiliaKlapuch(Skrzyszów)
wyróżnienie–PaulinaTkocz(Skrzyszów);
GRUPA GIMNAZJALNA
1.exaequoKarolinaKranc(Gołkowice)
iEmiliaSzczypka(Skrzyszów)
2.MartaForajter(Gołkowice)
3.KlaudiaMierzwa(Skrzyszów)
wyróżnienia–KamilaFiszer(Gołkowice),OlekDrobny(Skrzyszów),
KarolinaPawlas(Skrzyszów).
Nagrody dla zwycięzców obu konkursów ufundowało Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowe oraz Rada Rodziców
ZespołuSzkółwSkrzyszowie.Gratulujemyzwycięzcomizapraszamy
zarok!
Luiza Dworok
PRÓBNY ALARM
PRZECIWPOŻAROWY
W trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów, 9 maja
wobuskrzyszowskichszkołachprzeprowadzonyzostałpróbnyalarm
przeciwpożarowy.Ewakuowanouczniówwrazznauczycielamiiadministracjąszkoły.EwakuacjanadzorowanabyłaprzezprezesaZarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Jana SurmęiprezesaOchotniczejStrażyPożarnejwSkrzyszowie,Leona Wiesława Dobrowolskiego.
Przeprowadzony próbny alarm miał na celu sprawdzenie stopnia
opanowaniaumiejętnościzachowaniasięwsytuacjizagrożeniapożaremuczniówipracownikówszkołyorazzasadpostępowanianawypadekpożaru:poruszaniasięwbudynkuzgodniezdrogamiewakuacjiiprzejścianawyznaczonyterenzbiórki.Posygnaledźwiękowym
wszyscyuczniowieipracownicynatychmiastopuścilibudynekszkoły,
korzystajączwyjśćewakuacyjnych.
Po odwołaniu alarmu zostały wręczone nagrody i dyplomy
uczniombiorącymudziałwkonkursachzwiązanychzestrażąpożarną.
Otrzymalije:
Karolina Burdzik–IIImiejsce–grupawiekowakl.I-III,
Małgorzata Oślizło–IIImiejsce–grupawiekowakl.IV-VI,
Anna Stręk–Imiejsce–grupawiekowagimnazjum,
Beata Adamczyk–IImiejsce–grupawiekowagimnazjum;
Anna Stręk–Imiejsce–zaudziałwkonkursieplastycznym„Młodzieżzapobiegapożarom”naszczeblugminnym,
Klaudia Czapka–IIImiejsce–zaudziałwkonkursieplastycznym
„Zapobiegajmypożarom2012”naszczebluwojewódzkim.
Pozatymuczniowiemoglizapoznaćsięzpracąstrażakaorazobejrzećnowywózstrażacki.
Aneta Witek
12
JESTEŚMY NR 3 (91)
HISTORIA KRZYŻAMI ZNACZONA
KRZYŻÓWKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo:
A-1 kiedyś byłna niątelefon; A-10 zgrana grupa; B-6 kamea; C-1
starorzymskiokrętwojenny;C-10niekażdawieśgoma;D-6sługa;
E-1 ptak z ortograficzną pułapką; E-9 ozdoba wnętrza pałacowego;F-5...liberales;G-1podręcznikgramatykiłacińskiej;G-9rękopisyniewydanezażyciaautora;H-5nastrosz; I-1warkoczperuki
męskiej;I-10cynamonoweB.Schulza;J-6miastoweWłoszech;K-1
tworzywoceramiczne; K-10maestria;L-6stożekpolodowcowy.
Pionowo:
1-Egospodarczy,finansowy;2-Ajednozezbóż;2-Inapójalkoholowy z Azji; 3-E bezpieczeństwa; 4-A powieść F. Dostojewskiego;
4-I CO lub państwo; 5-E karcz; 6-A arabskie nakrycie głowy; 6-H
paryskirzezimieszek;7-Ddosuszeniasiana;8-Aimadło; 8-Hautor
„Nory”;9-Dodgłoskichania;10-Azamiłowanie;10-Ilirykaustriacki;11-Eignorant,profant;12-Aogniwo,element;12-Ijestwpełni;
13-EArdolino;14-Aprzezwisko;14-I miastowToskanii;15-Ecarskiedekrety.
Hasło:
L-9,D-7,G-2,E-15,L-4,E-3,B-4,I-6,A-2,C-3,J-7,L-6,H-11,F-13,G-12,
C-11,B-8,K-4,F-7,E-5,B-4,E-9,L-12,J-8,D-2,K-11,H-1,I-13.
WśródCzytelników,którzydo25lipcabr.nadeśląprawidłowo
rozszyfrowane hasło, rozlosowane zostaną nagrody książkowe.
JegotreśćnależyprzesłaćdoRedakcjinakartkachpocztowych.
Zaprawidłowoodgadniętehasłoznr2(90)nagrodywylosowali:
Janina OlszarzGołkowic,Bogumiła KrzystałazPodbuczaiBogdan Piprek zŁazisk.Gratulujemy!Hasłobrzmiało:Gdy rodzina żyje
w zgodzie,to jej bieda nie dobodzie.
Nagrody należy odebrać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach
wgodzinachjegopracy.
Krzyż przedstawiony w poprzednim numerze „Jesteśmy” usytuowanyjestwSkrzyszowie.
Krzyż–symbolludzkości,wiarychrześcijańskiej–uczypokory,szacunkudoludzkiejpracy,dożycia.Idącprzezżycie,wszyscypotykamy
sięoróżneżycioweproblemy.Wtedypatrzącnakrzyż,mamysiłę,aby
powstać,iśćdalejinieśćswójżyciowykrzyżzgodnością.
KrzyżprzyDomuSeniora„Gwarek”wSkrzyszowieprzyul.Dębowejmadaćprzebywającymtampensjonariuszompromykświatłana
jesień życia. Wykonany jest z drewna dębowego przez mieszkańca
SkrzyszowaJana Langrzyka,awykończonyblachąmiedzianąprzez
Sylwestra SalamonazPołomii.PostaćcierpiącegoJezusajestwyciętawdrewnianympotężnymkrzyżu,copowoduje,żeprzeztenkrzyż
widaćniebo.PatrzącnawizerunekJezusamamywyobrażeniełącznościczłowiekazniebemwłaśnieprzezkrzyż.
Pomysłodawcą i jego fundatorem jest Mieczysław Gąsior. Krzyż
zostałpoświęcony28.03.2012r.przezproboszczaSkrzyszowaks. Witolda Tatarczyka. W uroczystości uczestniczyli skrzyszowianie
imieszkańcyokolicznychwsi.
Ewa Gąsior
DoRedakcji wpłynęłatylkojednainformacjaodnośniedoprzedstawionego krzyża podana przez ww. autorkę. Nagrodę otrzymuje
więcpaniEwa.
POŁĄCZYŁA NAS PASJA
Zakończyła się realizacja wspólnego projektu trzech Lokalnych
GrupDziałania:„MorawskieWrota”,„ZiemiaPszczyńska”orazLYSKOR
podnazwąKREATOR,czylikreatywnierazemeksponujemyambitnie
tworzoneoryginalnerękodzieła.
Efektyrocznejrealizacjiprojektuprzedstawiono29majawTurzyŚl.
podczaskonferencjipn.„KREATOR–połączyłanaspasja”zamykającej
projekt.Wzięłowniejudziałok.100osób,głównielokalnychtwórców
z terenu partnerskich LGD, a także Jagoda Kulasiewicz z Pracowni
Haftu i Rękodzieła BAUBISA z Gliwic, Paweł Wierzbicki z Centrum
EdukacyjnegoRękodziełaCERBUDzWołczyna,klubPIKOTKIzRydułtóworazprzedstawicieleposzczególnychLGD.
Rok,wydawałobysiętakdługo,ajakbytobyłowczoraj.Byćmoże
szybkominęło,aleprzeztenczaswielesięwydarzyło….
OpracowanologoprojektuKREATOR,któregosymbolemjestcharakterystyczna dla Śląska róża. Róża ta często stawała się motywem
przewodnimwydarzeńpromocyjno-warsztatowych,afinalnie–finezyjniewykutymsymbolemokładkipublikacjiKREATOR Magia Pasji.
W tej autobiograficznej publikacji znajdują się sylwetki twórców,
którzyopisująswojąpasjętworzeniaorazprezentująwybranerękodzieła.Odrokudziałastworzonanapotrzebyprojektustronainternetowa<http://www.lgdkreatywni.pl>,naktórejmożnaznaleźćaktualnewydarzenia,relacje,kalendarzimprez,aprzedewszystkimsylwetki
twórców.Rękodzielnicymająokazjępromowaćswojepracezarówno
nastronieinternetowej,jakrównieżwwykonanychprzezlokalnego
rękodzielnikagablotkach,któresąrozmieszczonenatereniepartnerskichLGD(miejscapółekznajdująsięnastronieinternetowej).
W ciągu minionego roku wspólnie promowano lokalne rękodzieło na jarmarkach i dożynkach, m.in. na Ogólnopolskich Dożynkach
wCzęstochowieoraznatargachAGROTRAVELwKielcach.
Podczas 7 zajęć promocyjno-warsztatowych aktywnie tworzono
rękodzieła z kilkunastu dziedzin. Każde spotkanie nie tylko pozwoliło twórczo spędzić czas, ale było także okazją do integracji różnych
środowisk.Powstawałyprace,któreterazsąozdobąnaszychdomów,
miejscpracy,czyposłużyłyjakopodarunekdlanajbliższych.
Całejkonferencjitowarzyszyławystawapracrękodzielniczych.
Wszystkimuczestnikomdziękujęzaichpasję,energięizaangażowanie podczas trwania projektu i życzę, aby nawiązane znajomości
przetrwałyjeszczeprzezdługielata.
Hanna Kubica
13
MAJ / CZERWIEC 2012
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
WICEMISTRZ POLSKI
ZE SKRZYSZOWA
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GODOWIE
Wokresieod08do10czerwcawRadomiuodbyłysięMistrzostwa
PolskiwTenisieStołowymWeteranów.Startowałownichokoło300
zawodnikówzcałejPolski.Wkategorii65-69latwystartowałzawodnikGwiazdySkrzyszówBernard Oślizło,którywywalczyłdwatytuły
wicemistrza Polski weteranów.Indywidualnie dotarł do finału, gdzie
pozaciętejwalce(zkontuzjąkolana)przegrał3:2zEdmundemGóreckimzGdańska.BrązowemedalewywalczyliF.DulkowskizPoznania
iJ.PrzygodazOstrzeszowa.WgrzedeblowejpartneremBernardabył
MarekOfiarskizPrzemyśla.WtejkonkurencjirównieżwfinaleprzegralizparąE.Górecki–F.Dulkowski1:3,zdobywającwicemistrzostwo
Polski.Dlaskrzyszowskiegotenisistybyłtoszóstystartworganizowanychod18latmistrzostwachPolskiweteranówizdobytemedalenr11
i12.Gdybyniekontuzjakolana,towynikfinałowejrozgrywkimógłbyć
trochęinny.Aletakiesąurokisportu.
AmynaszemuredakcyjnemuKoledzeżyczymydalszychsukcesów
wsporcieikolejnychmedali.
A.T.
ISKIERKI WYTAŃCZYŁY
II MIEJSCE
• Konkurs fotograficzny Książkanawakacjach–„CzywMeksyku,
czyw Podgórnikumiejnasząksiążkę,Czytelniku”
• Wystawa fotograficzna zprojektu„zaKręceni–Amatorskie
WarsztatyFilmowe„
• Wystawa malarstwazCzechprzeniesionazOKwGołkowicach
• Oczytane Małolaty–zajęciadladzieci„CzytaniepodChmurką”
w poniedziałkiw godz.11:00–12:00głośneczytanie,praceplastyczne,zabawyruchowenaświeżympowietrzu
• Warsztaty fotograficzne:Nadrzekamipogranicza–plener,praca
zezdjęciami,wystawa/codrugiczwartek26.07.
i 9,23.08.wgodz.18:00–20:00
FILIA NR 1
GOŁKOWICE
Zajęcia wkażdąśrodęwgodz.11:00–12:00.
• W krainie baśni–głośneczytaniebaśnibraciGrimm
• Bajkowy przyjaciel –zajęciaplastyczne
• Zgaduj–zgadulaczytelnicza
• Moja mała biblioteczka–wakacyjnespotkaniazksiążką(bajki,
bajeczki,opowiadaniadladzieciimłodzieży)
• Zagadki Sówki dla mądrej główki–krzyżówki,rebusy,kalambury,zagadki
FILIA NR 3
SKRBEŃSKO
Wakacyjny konkurs czytelniczy wg zaproponowanej listy książek na
najaktywniejszegoczytelnika.
fot.W.Kolorz
FILIA NR 4
KROSTOSZOWICE
ISKIERKI podczas nagrodzonego występu
26majawMiejskimOśrodkuKulturywPszowieodbyłsięVPRZEGLĄDZESPOŁÓWTANECZNYCH.Wkategoriimłodszej(od6do14lat)
II miejsce zajął zespół ISKIERKI prowadzony przez instruktor Renatę
JakubowskązOśrodkaKulturywGołkowicach.
Gratulujemy!
Judyta Marcol
VII POKAZ KONIA
ŚLĄSKIEGO
StowarzyszenieHodowcówiMiłośnikówKoni„MUSTANG”22lipca
br.naterenieOśrodkaSportówKonnychwKrostoszowicach(obokOrlika)organizujeVIIPokazKoniaŚląskiego.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
wpokazie.Koniebędąpokazywaneprzezfachowegoprezentera,któryzapoznazebranychzróżnymiciekawostkaminatematichhodowli.
Możnabędziepojeździćwsiodleinabryczce.Będąróżneatrakcjedla
dzieci,kiełbasazgrilla,lodyitp.
Organizatorzyprzewidujązabawętanecznąprzydźwiękachorkiestrydopóźnychgodzinwieczornych.
Lidia Marcol
Imprezyczytelnicze„Latozksiążką”.
LIPIEC:
• Smakosz Literacki–zajęciadladzieci(głośneczytanie,quizyliterackie,tworzenieksiążkikucharskiej,zabawyruchowe)-wkażdą
środę
• Konkurs plastycznypt:Literackiepodróże SIERPIEŃ:
• Filmoteka–zajęciadladziecirozwijającezainteresowaniafilmem
iliteraturą,konkursnanakręceniefilmiku„Latoz książką”
FILIA NR 5
ŁAZISKA
• 17.07–Kalambury – Tytułyksiążekibajek
• 31.07–Konkurs plastycznypt.Wakacjemoichmarzeń
• 07.08 –Kalambury–częśćII
Adriana Piwońska
ZOSTAŃ REDAKTOREM
„JESTEŚMY”
Wszystkie osoby zainteresowane pisaniem artykułów do
dwumiesięcznika JESTEŚMY prosimy o kontakt.
Szczegółowe informacje dostępne są
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Godowie pod numerem tel. 32 47 65 630.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
14
będzie się działo
JESTEŚMY NR 3 (91)
WYCIECZKI
WAKACJE 2012 Z GCKSIT W GODOWIE
Tatralandia02sierpnia–65zł/os.
Wcenie:transportiubezpieczenie.Wstępwewłasnymzakresie.
Tarnowskie Góry09sierpnia–50-60zł/os.
KopalniasrebraiSztolniaCzarnegoPstrąga.60złdorośli,
50złdzieci.Wcenie:transport,ubezpieczenieorazwstęp.
Pszczyna31lipca–31-42zł/os.
MuzeumZamkoweorazzagrodażubrów.42złdorośli,
31złdzieci.Wcenie:transport,ubezpieczenieorazwstęp.
Sprawy organizacyjne:
*Osobydolat14mogąbraćudziałwwycieczkachtylko
iwyłączniezpełnoletnimopiekunem.
*Każdaosobado18rokużyciamusimiećzgodęnakażdywyjazd.
*WyjazddoTatralandiidlaosób,którenieukończyły18lat,
możliwytylkopodopiekąosobypełnoletniej.
*Dzieciorazmłodzieżkorzystającazwycieczekmusząposiadać
ważnąlegitymacjęszkolną.
Wszystkie zajęcia (poza wycieczkami) są bezpłatne i przeznaczone dla każdego – bez względu na miejsce zamieszkania.
ZAPRASZAMY
NA WAKACYJNE ZAJĘCIA
OK GODÓW
TEL. 32/47-65-630
LIPIEC
23. – 9:00 Zajęciaplastyczne
25. – 11:00 Zajęcia dla dzieci (gry, zabawy,
łamigłówki)
30. – 9:00 Zajęciaplastyczne
SIERPIEŃ
01. – 11:00 Zajęcia dla dzieci (gry, zabawy,
łamigłówki)
06. – 9:00 Zajęciaplastyczne
08. – 11:00 Zajęcia dla dzieci (gry, zabawy,
łamigłówki)
13. – 9:00 Zajęciaplastyczne
20. – 9:00 Zajęciaplastyczne
22. – 11:00 Zajęcia dla dzieci (gry, zabawy,
łamigłówki)
27. – 9:00 Zajęciaplastyczne
29. – 11:00 Zajęcia dla dzieci (gry, zabawy,
łamigłówki)
OK GOŁKOWICE
TEL. 32/47-27-532
LIPIEC I SIERPIEŃ
WSZYSTKIE PONIEDZIAŁKI
10:00 Warsztatyteatralne
WSZYSTKIE WTORKI
11:00 Zajęciaplastyczne
WSZYSTKIE ŚRODY
12:00 Bajkoweseansefilmowe
(brakseansu15.08.2012)
WSZYSTKIE PIĄTKI
10:00 Zajęciataneczne
OK SKRZYSZÓW
(ZAJĘCIA W SALKACH PARAFIALNYCH)
SIERPIEŃ
01. – 16:30Warsztatyceramiczneoraz18:00
Warsztatyceramiczne(zajęciadlazaawansowanych)
08. – 16:30Warsztatyceramiczneoraz18:00
Warsztatyceramiczne(zajęciadlazaawansowanych)
22. – 16:30Warsztatyceramiczneoraz18:00
Warsztatyceramiczne(zajęciadlazaawansowanych)
29. – 16:30Warsztatyceramiczneoraz
18:00 Warsztaty ceramiczne (zajęcia dla zaawansowanych)
02.09. – 16:00 Festyndladziecinazakończeniewakacji
ŚWIETLICA PODBUCZE
16:00 w każdą środę i czwartek
Zajęciaświetlicowedladzieci
OK SKRBEŃSKO
TEL. 32/47-27-050
LIPIEC
24. – 9:00 Zajęciaplastyczne
26. –10:00 Turniejwdwaognie
27. –10:00 Projekcjafilmudladzieci
31. – 9:00 Zajęciaplastyczne
SIERPIEŃ
02. –10:00 Warsztaty kreatywności (biżuteriainaczej)
03. –10:00 Poszukiwanieskarbów
21. – 9:00 Zajęciaplastyczne
23. –10:00 Warsztaty kreatywności (historie
pisanewierszem)
24. –10:00 Mecz koszykówki na boisku
szkolnym
28. –10:00 Dzieńpizzy
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Karina Skrzyszowska
WójtGminyGodówzapraszawszystkichMieszkańcówna
DOŻYNKI GMINNE 2012
18 sierpnia w Łaziskach
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Mszaśw.wkościeleparafialnymwŁaziskach
14:00 PrzejazdkorowoduulicamiŁazisk(Młyńską,PowstańcówŚl.,Skotnicką)
15:00 OficjalneuroczystościnaboiskuLudowegoKlubuSportowego„Polonia”Łaziska
16:00 Występygminnychzespołówfolklorystycznych
17:30 Występkabaretu„ToNieMy”
18:30 KoncertZbigniewaWodeckiego
19:30 ZabawatanecznazzespołemMETRON74
22:00 Pokazsztucznychogni
DODATKOWE ATRAKCJE:
IIIiostatnikonkurswprojekcieKalejdoskopŚląskichSmakówObszaruMorawskichWrót
pt.DOBRODZIEJSTWOLATA–naczelewjuryznanykucharzRemigiusz Rączka;
placzabawdladzieci;wystawadrobnegoinwentarzaimałagastronomia.
GOŚCIE HONOROWI:
ks. infułat Paweł Pyrchała,Franciszek Pieczka,Marian Dziędziel,Krystian
Tesarczyk,Zbigniew Wodeckioraz Józef Musioł.
PodczastegorocznychdożynekodbędziesiętakżepromocjaksiążkiDariusza
Domańskiegopoświęconejżyciuitwórczościnaszegowybitnegoaktora,Mariana
Dziędziela.
OpróczdożynekzMarianemDziędzielemmożnabędziespotkaćsięwsalikinowejOK
wGołkowicachwdniu19.08.2012r.ogodz.16:00.Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy.
Wszystkichmieszkańcówzapraszamydoprzyłączeniasiędokorowodu–początek
ogodz.14.oonaul.Młyńskiej.Wtymdniubędziekursowałautobus–2kursywgodz.
popołudniowychi2wgodz.wieczornych.Rozkładjazdyznajdziesięnaprzystankach,
tablicachogłoszeńistr.internetowej<http://www.godow.pl>.
Wszyscy uczestnicy IV Przeglądu Zespołów Tanecznych w Gimnazjum w Gołkowicach
Przejażdżka bryczką podczas majówki myśliwskiej
Fotografia przedstawia budowę autostrady A-1 w Skrzyszowie.Zdjęcie zrobiono wiosną 2008 roku,
a prezentujemy je dzięki uprzejmości mieszkańców gminy Godów.
Przedszkolaki z Godowa z Tygryskiem, Kubusiem Puchatkiem i Franklinem.
Uczestnicy podczas warsztatów filmowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie
Tatiana Stopyra i Dorota Welcel podczas konferencji podsumowującej rok
działalności KREATORA. Więcej na str. 12.

Podobne dokumenty