Artykul Monika Maklakiewicz PUP Olecko

Komentarze

Transkrypt

Artykul Monika Maklakiewicz PUP Olecko
Program SPADOCHRON - narzędzie pracy doradcy
zawodowego.
Z dużym zainteresowaniem wzięłam udział w szkoleniu „Program SPADOCHRON metodą
skutecznej realizacji IPD zgodnie ze znowelizowaną Ustawą i nowymi standardami” w dniach
11 – 15 kwiecieo 2011 r.
Pracując jako doradca zawodowy wiele słyszałam o tej metodzie, zarówno pochwały,
jak i słowa krytyki. Dlatego postanowiłam wziąd udział w szkoleniu i przekonad się
o jego skuteczności. Wybrałam firmę CSS Tarnów ponieważ trener Paweł Ziółkowski, który
prowadzi te szkolenie uczył się od samego twórcy tej metody R. N. Bolles’a i posiada
zaktualizowaną licencję wydaną przez autora programu. Dodatkowym atutem tego szkolenia
było wykorzystanie metody do realizacji IPD, co zachęciło mnie jeszcze bardziej.
Pięciodniowe szkolenie obejmowało 38 godzin zajęd i był to naprawdę intensywnie
wykorzystany czas. Staliśmy się uczestnikami programu Spadochron. Krok po kroku
rozpoznawaliśmy swoje dokonania, pisaliśmy własne historie, aby dojśd do najważniejszego,
czyli do uświadomienia swoich talentów oraz odkrycia możliwości ich wykorzystania.
To właśnie słowo talent definiuje całą metodę. Pokazuje, że każdy z nas wyposażony jest
w talenty, dzięki którym pewne rzeczy przychodzą nam z większą łatwością niż innym,
w pewnych dziedzinach życia osiągamy ponadprzeciętne rezultaty i sprawia nam
to satysfakcję. Praca, która da nam zadowolenie to taka, która pozwoli na otwarcie się
i wykorzystanie naszych talentów. Musimy tylko je odkryd, a następnie określid pracę, która
pozwoli nam optymalnie je wykorzystad i wyznaczyd metody, aby do niej dotrzed.
Wydaje mi się, że kluczem w zrozumieniu tej metody jest zmiana sposobu postrzegania
znaczenia słowa talent i na początku nie było mi łatwo to zrobid. Moja dotychczasowa
wiedza i skojarzenia dotyczące talentu oznaczały w moim odczuciu umiejętności pięknego
śpiewu, rysunku, taoca czy też świetne wyniki sportowe itp. Jednak kolejne dwiczenia
i przykłady uświadomiły mi i pokazały, że każdy z nas ma dokonania, w których wykorzystuje
swoje talenty.
Ciekawym doświadczeniem było zadanie, które polegało na tym, że każdy uczestnik musiał
znaleźd osobę, która wykonuje zawód, który nas pasjonuje. Następnie musieliśmy
przeprowadzid z nią rozmowę i odkryd
talenty, które są niezbędne do wykonywania
tej pracy. Zadanie było trudne ponieważ nie znałam miasta (Toruo), nie wiedziałam gdzie
znaleźd odpowiednią osobę i jak zacząd rozmowę. Pomimo tych trudności udało mi się
wykonad to zadanie i dało mi to dużo satysfakcji.
Polecam udział w tym szkoleniu, ponieważ korzyści są obustronne. Możemy na sobie
sprawdzid ten program, odkryd swoje talenty i przekonad się czy wykorzystujemy
je w odpowiedniej pracy. Podobno niektórzy uczestnicy
(doradcy zawodowi również)
po udziale w tym szkoleniu zmienili zawód na inny – zgodnie z posiadanymi talentami.
Po drugie jest to dobre narzędzie do pracy, które wzbogaci nasz warsztat: wiele ciekawych
dwiczeo, które wymagają od naszego klienta dużego zaangażowania, ponieważ nie ma tam
gotowych odpowiedzi. To klient wypracowuje wszystko, odkrywa siebie przy pomocy
i wsparciu doradcy zawodowego. Należy pamiętad, że program Spadochron nie jest
dla każdego naszego klienta, ze względu na czasochłonnośd – długi proces, efekt widoczny
jest dopiero po przepracowaniu całego programu oraz jest to metoda trudna, wymagająca
wytrwałości i dokładności. Program Spadochron jest dla osób, które szukają swego miejsca
w świecie zawodów, którzy chcą z pasją przejśd przez życie zawodowe, którzy mają czas
i warunki, aby przejśd wspólnie z doradcą zawodowym cały program. Pełne zaangażowanie
klienta, przejście przez kolejne etapy metody zaowocują zwiększeniem motywacji
do poszukiwania pracy, odkryciem indywidualnych zainteresowao i predyspozycji
do wykonywania określonej pracy oraz zwiększą aktywnośd i samodzielnośd w poruszaniu się
po rynku pracy. Dodatkowo klient zbierze informacje niezwykle przydatne przy pisaniu
dokumentów aplikacyjnych oraz uzyska profesjonalne
przygotowanie do rozmowy
z pracodawcą. Program Spadochron jest przeznaczony dla osób, które są gotowe do podjęcia
pracy nad sobą. Poświecony czas należy potraktowad jako inwestycję w siebie.
Jeżeli chodzi o temat wykorzystania programu Spadochron jako metody przy realizacji
IPD nie został on przedstawiony w sposób satysfakcjonujący. Dosyd pobieżnie zostały
przekazane pewne informacje z tego zakresu, jednak nie wniosły one nic nowego. Program
można wykorzystad jako pomoc w realizacji IPD jednak nie jest to pomoc w takim zakresie
jakbyśmy tego oczekiwali. Połączenie programu Spadochron z hasłem IPD według mnie pełni
rolę reklamy i zachęty, zwłaszcza teraz gdy jest to nasz ustawowy obowiązek. Więc osoby,
których interesuje realizacja IPD w większym stopniu niż program Spadochron nie powinne
wybierad się na to szkolenie.
Dobrym uzupełnieniem szkolenia będzie lektura książki „Jakiego koloru jest twój
spadochron? – praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i zmieniających zawód”
Richarda N. Bolles’a (Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011). Jest to zaktualizowana
wersja amerykaoskiego „Spadochronu”, zawierająca dużo dwiczeo, przykładów i treści
pomocnych dla osób poszukujących pracy, jak również dla nas - doradców zawodowych
do wykorzystania w naszej pracy.
Monika Maklakiewicz
Doradca zawodowy
PUP w Olecku