praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej

Komentarze

Transkrypt

praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU
DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ
Z okazji 70. rocznicy
śmierci założyciela
Związku Młodzieży
Przemysłowej
i Rękodzielniczej
Ks. Mieczysława
Kuznowicza SJ
ORGANIZATORZY
***
Budynek Związku
wybudowany z inicjatywy
Ks. M. Kuznowicza SJ
***
MIEJSCE
Akademia
Ignatianum
w Krakowie
TERMIN
9-10 kwietnia 2015 r.
PATRONAT HONOROWY
PPA
ATTR
RO
ON
NA
ATT H
HO
ON
NO
OR
RO
OW
WY
Y
***
K
KO
OM
MIITTEETT N
NA
AU
UK
KO
OW
WY
Y
***
PPR
RZZEEW
WO
OD
DN
NIIC
CZZĄ
ĄC
CY
YK
KO
ON
NFFEER
REEN
NC
CJJII
***
1
• PRACA I TOŻSAMOŚĆ OSOBY W WYMIARZE NATURALNYM I RELIGIJNYM
(wychowanie przez pracę; wychowanie do pracy; praca i autorealizacja; stawanie się
dorosłym przez pracę; praca w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej; etos pracy).
2
• WIELOKULTUROWY WYMIAR PRACY
(filozofia pracy; kultura i antropologia u podstaw wartości pracy ludzkiej; pedagogika pracy
– historia i teraźniejszość; środowiska wychowawcze).
3
• UDZIAŁ INSTYTUCJI W AKTYWIZOWANIU OBYWATELI
(praca i społeczeństwo obywatelskie; rynek edukacyjny a rynek pracy; szkoła wychowuje
do pracy; praca społeczna – czas wolny – ekonomia – etyka).
4
• BRAK PRACY – ZAGROŻENIEM ROZWOJU OSOBY
(przyczyny i konsekwencje; praca jako wyraz indywidualizmu prawdziwego i fałszywego;
praca jako przywilej; emigracja – poszukiwanie pracy).
K
KO
OM
MIITTEETT O
OR
RG
GA
AN
NIIZZA
AC
CY
YJJN
NY
Y
***
W
WA
AŻŻN
NEE TTEER
RM
MIIN
NY
Y // W
WA
AR
RU
UN
NK
KII ZZG
GŁŁO
OSSZZEEN
NIIA
A // K
KO
ON
NTTA
AK
KTT
***
***
***
---< SERDECZNIE ZAPRASZAMY >---

Podobne dokumenty