2016-2020 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Komentarze

Transkrypt

2016-2020 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik
Do Uchwały nr 0007.XII.96.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2016 - 2020
Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa narkotykowego jest ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa ta reguluje m. in.:
1. Kompetencje w przeciwdziałaniu narkomanii poszczególnych służb oraz instytucji na
stopniu centralnym i samorządowym,
2. Działalność w zakresie edukacji, wychowania oraz informacji,
3. Sposób postępowania z osobami uzależnionymi,
4. Reguły oraz tryb postępowania z prekursorami, środkami odurzającymi i substancjami
psychoaktywnymi.
Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy
należą zadania obejmujące :
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej ;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobą uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Aktem wykonawczym wskazującym kierunki priorytetowe jest Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii, który obejmował lata 2011-2016. Celem głównym Programu
jest „ Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych
i zdrowotnych”. Osiągnięcie tego celu realizowane jest poprzez profilaktykę, leczenie
i ograniczenie podaży.
Już na początku 2009 r. dyskusje na temat praw narkotykowych został zdominowany
przez problem tzw. „dopalaczy”, który uwydatnił lukę istniejącą w procedurach dopuszczenia
produktów na rynek oraz kontroli produktów o działaniu psychoaktywnym słabszym niż
narkotyki.
Mieszkańcy Złotoryi chcąc wyjść z nałogu mają możliwość zgłoszenia się do Szpitala
Psychiatrycznego na oddział odtruć po czym mogą kontynuować leczenie w dowolnym
Ośrodku gdzie terapia może potrwać do dwóch lat. Pomoc odnośnie miejsc leczenia
otrzymują też w Punkcie Konsultacyjnym oraz u Pełnomocnika ds. uzależnień przy Urzędzie
Miejskim. W 2015 roku z oddziału odtruć skorzystało 11 osób z miasta Złotoryja.
Celem będzie przede wszystkim prowadzenie działalności profilaktycznej
i edukacyjnej , propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, podjęcie
szerszej współpracy z pedagogami szkolnymi oraz aktywizacja rodziców poprzez udział
w cyklu spotkań pt. „Nowe Zagrożenia”.
§ 1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem, w tym w szczególności :
a) Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących
z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii
i ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków,
b) Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemem
narkomanii.
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej.
3.Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia przymusowego
nieletnich narkomanów oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się
rodzinom .
4.Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie przyjmowania na terapię
i detoksykację mieszkańców miasta wymagających leczenia.
5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą Powiatową Policji
w Złotoryi w zakresie wczesnego wykrywanie i kierowania na leczenie osób uzależnionych
od narkotyków
6. Wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych szczególnie w okresie ferii i wakacji szkolnych poprzez :
1). obóz terapeutyczny dla dzieci
2). nieobozową akcję letnią
3). realizację zadania „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”.
7. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie terapii współuzależnienia
w ramach prowadzonego przez miasto Punktu Konsultacyjnego.
§ 2.
Obszar działalności profilaktycznej i edukacyjnej zawłaszcza wśród dzieci i młodzieży
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
2.Organizacja konkursu ofert i wybór najlepszych programów profilaktycznych do realizacji
w placówkach oświatowych na terenie miasta.
3.Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
4.Stała informacja o pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i istniejących możliwościach szukania pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków i ich
rodzin w lokalnych mediach.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
6.Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
7.Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie zwiększania dostępności informacji
o uzależnieniach i współuzależnieniach.
§ 3.
Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia.
1.Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi.
3.Współpraca z organizacjami społecznymi i religijnymi w zakresie przeciwdziałania
narkomanii .
4.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnienia wśród korzystających z pomocy społecznej.
§ 4.
Obszar kontroli przestrzegania prawa, monitorowania.
1.Upowszechnienie informacji o realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w prasie lokalnej.
2.Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji przez udział w szkoleniach.
3.Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy dla
osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.
§5.
Źródła finansowania
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Podobne dokumenty