zmiana treści siwz - Biuro Ochrony Rządu

Komentarze

Transkrypt

zmiana treści siwz - Biuro Ochrony Rządu
BIURO OCHRONY RZĄDU
Tel.
Tel.
Tel.
Fax
(+48 22) 606 50 00
(+48 22) 606 51 01
(+48 22) 606 51 36
(+48 22) 606 51 07
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail [email protected]
Warszawa, dnia 06.08.2015 r.
Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie
Działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ
w nw. zakresie:
Zmiana treści SIWZ:
W SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
1. Rozdział 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, a poniżej napis:
OFERTA
NA REMONT BUDYNKU NR 15 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ W OBIEKCIE PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE
NR SPRAWY 21/2015/ZP
„NIE OTWIERAĆ”
przed 11. 08. 2015 r. godz. 11:00
Konsekwencje złożenia oferty w kopercie oznaczonej w inny sposób ponosi
Wykonawca (np. potraktowanie tej przesyłki, jako zwykłej korespondencji i jej
otwarcie)
1
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne
powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiana oferty musi być zabezpieczona
i oznaczona jak w pkt. 9 i 10 oraz dodatkowo opisana „zmiana”.
12. Wykonawca powinien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinien
oznaczyć klauzulą „nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa”.
2. Rozdział 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w „kancelarii ogólnej” bud. 1 część B
pokój 7 nie później niż do dnia 11.08.2015 r. godz. 10:30 (kancelaria czynna w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15).
2.
Wszystkie oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
3.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 38,
00-463 Warszawa w dniu 11.08.2015 r. godz. 11:00, w budynku nr 10, pokoju nr 147.
3. W załączniku Nr 1 do SIWZ dodaje się pkt 1a o brzmieniu:
1a. Oferowany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie (max. 120 dni)
do dnia …………….
Jednocześnie, Zamawiający zmienia przedmiotową treść w ogłoszeniu o zamówieniu.
Ogłoszenie po zmianie oraz Załącznik Nr 1 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie
www.bor.gov.pl.
Przedmiotowe zmiany są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w
składanej ofercie.
2

Podobne dokumenty