I POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO pod nazwą

Komentarze

Transkrypt

I POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO pod nazwą
II POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO pod nazwą
DEUTSCHMEISTER
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas V i VI z terenu powiatu
polkowickiego.
REGULAMIN:
1. Konkurs odbywa się w trzech etapach. Etap pierwszy – eliminacje – będzie miał miejsce
w poszczególnych szkołach dnia 06 marca 2015 (piątek). Etap drugi (pisemny) –
27 marca 2015 (piątek) o godz. 09.00 w Gimnazjum nr 2 w Polkowicach.
Etap finałowy (ustny), odbędzie się w tym samym dniu około godz. 10.15.
2. Etap pierwszy polegać będzie na rozwiązaniu testu z języka niemieckiego sprawdzającego
umiejętność czytania ze zrozumienie, poziom opanowania materiału leksykalnogramatycznego oraz elementy wiedzy o Niemczech. Zgłoszenie szkoły do konkursu
należy przesłać faksem bądź mailem na adres Powiatowego Ośrodka Doradztwa
Metodycznego Polkowicach ([email protected]) do dnia 23 lutego 2015.
Do etapu drugiego szkoła wstępnie kwalifikuje 6 uczniów z najlepszym wynikiem.
Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego zostanie sporządzona
na podstawie rankingu po otrzymaniu wyników ze wszystkich szkół uczestniczących
w konkursie. Lista uczniów zostanie przesłana do szkół oraz opublikowana na stronie
PODM w Polkowicach do dnia do dnia 18 marca 2015r.
3. W trakcie drugiego etapu uczestnicy rozwiązywać będą test sprawdzający umiejętność
czytania ze zrozumieniem, poziom opanowania materiału leksykalno-gramatycznego oraz
elementy wiedzy o Niemczech.
4. W etapie ustnym weźmie udział 5 uczniów z najwyższymi wynikami. Etap ten polegać
będzie na przeprowadzeniu rozmowy w języku niemieckim na temat wylosowany z listy.
Jury oceniać będzie płynność wypowiedzi, bogactwo słownictwa i struktur językowych,
poprawność, wymowę oraz treść wypowiedzi, przyznając w każdej kategorii od 0 do 6
punktów. Szczegółowe tematy do wypowiedzi ustnej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Ja i moja rodzina
Mój najlepszy przyjaciel
Moje mieszkanie (mój dom)
Mój dzień
Mój plan lekcji
Moje ulubione zwierzątko domowe
Moje hobby
Miejscowość, w której mieszkam
Moja ulubiona pora roku
Moje ferie zimowe
Moja ulubiona dyscyplina sportowa
5. Testy uczniów wstępnie zakwalifikowanych do etapu II prosimy dostarczyć do PODM
w Polkowicach do 16 marca 2015r.
6. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody i dyplomy w trakcie uroczystej gali
laureatów, organizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
w maju 2015 r.
Załączniki:
1/ karta zgłoszeniowa do konkursu
2/ protokół z eliminacji szkolnych
II POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA
DEUTSCHMEISTER
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko koordynatora,
Telefon, adres mailowy
Adres e-mail szkoły
Podpis dyrektora szkoły
PROTOKÓŁ JURY Z ELIMINACJI SZKOLNYCH
II POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DEUTSCHMEISTER
1.
Data eliminacji
2.
Nazwa szkoły – pieczęć
3.
Adres szkoły
4.
Telefon/faks szkoły
5.
Adres elektroniczny szkoły
6.
Skład Juty – podpisy Jury
7.
Ilość uczestników przystępujących do eliminacji
8.
Nazwiska, imiona uczniów zakwalifikowanych wstępnie do następnego etapu wraz
z uzyskaną ilością punktów oraz imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących
do konkursu
9.
Dane koordynatora

Podobne dokumenty