Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
Szkoła Podstawowa nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku
III edycja
Festiwalu piosenki z czasów Babci
i Dziadka
Miejski konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 0-III.
Cele konkursu:
•
Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i
wokalnych.
•
Wzmacnianie więzi z rodziną, dziadkami,
•
Odczuwanie uczuć i pragnień bliskich sobie ludzi,
•
Okazywanie szacunku do dawnej kultury i zwyczajów,
•
Ukazywanie wartości odległych czasów.
Kategorie wiekowe:
•
I kategoria – klasy 0 i I
•
II kategoria - klasy II i III
Kryteria oceniania:
Jury oceniać będzie: walory głosowe, dykcję, interpretację, muzykalność,
poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz
artystyczny(przebranie, akompaniament).
Termin eliminacji:
18.02.2014r. godz. 11.00- dolna świetlica (schodami w dół i na prawo)
Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 0 – III.
2. Każda szkoła może zgłosić do 5 solistów (karta zgłoszeniowa)
3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę śpiewaną kiedyś przez
dziadków lub z ich czasów (mile widziane piosenki z 20-lecia
międzywojennego).
4. Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak
i podkładem muzycznym na płycie CD - na karcie zgłoszeń prosimy o podanie
informacji na ten temat (Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz sprzęt
do odtwarzania płyt).
5. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia
konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach
uczestnicy zostaną poinformowani.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach
internetowych SP 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.
8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
Nagrody
Nagrodzeni i wyróżnieni soliści otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy, a także podziękowania dla opiekunów nagrodzonych i wyróżnionych
uczniów.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane do 24.01.2014r. Prosimy wysyłać je na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
UL. PALMOWA 28 W BIAŁYMSTOKU
(z dopiskiem „FESTIWAL PIOSENKI Z CZASÓW BABCI I DZIADKA”)
elektronicznie lub telefonicznie
Ewa Wojciuk [email protected] tel. 669429105
Agnieszka Myszkowska [email protected] tel. 607703830
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………………
Wiek dziecka………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………..
Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………….
Adres szkoły i nr telefonu……………………………………………………….……….
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………………
Wiek dziecka………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………..
Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………………….
Adres szkoły i nr telefonu……………………………………………………….……….

Podobne dokumenty