OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA referent ds

Komentarze

Transkrypt

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA referent ds
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OPS.9/2011.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 31.03.2011 r.
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik socjalny
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja Pomocy Społecznej









4. Zakres obowiązków
4.1
podstawowe
praca socjalna
diagnozowanie środowiska
rozpoznawanie i ustalanie potrzeb, kwalifikowanie do świadczeń
pomocy społecznej
udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy; skuteczne
posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań
prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji
osób wymagających pomocy wspólnie z organami administracji
państwowej, instytucjami i organizacjami
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
inspirowanie nowych form pomocy
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań
samopomocowych
inne zadania wynikające z przepisów
pomoc i współpraca z rodzinami zgłaszającymi się do OPS;
rozeznanie sytuacji bytowej rodzin
pomoc w rozwiązywaniu problemów poszczególnych
środowisk oraz podejmowanie odpowiednich kroków
zaradczych;
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 znajomość oraz posługiwaniem się kodeksem postępowania
administracyjnego;
 gromadzenie
materiału dowodowego (kompletowanie
dokumentów niezbędnych w procesie przyznania pomocy),
współpraca z działami ośrodka;
 praca socjalna;
 ewidencja wyjść w teren;
 poradnictwo i informacja, kierowanie klientów do placówek
świadczących usługi specjalistyczne;
 pobudzanie aktywności społecznej klientów ośrodka oraz ich
rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania
samodzielności;
 prowadzenie analiz zjawisk społecznych;
 współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami,
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz



zakładami pracy w celu realizacji zadań;
 współpraca z urzędem gminy, sądem rodzinnym, policją,
GKRPO, kuratorami, pedagogami szkolnymi oraz instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 kierowanie się zasadami etyki zawodowej;
 kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin;
 dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochronę danych
osobowych;
 obsługa programu komputerowego w zakresie pomocy
społecznej;
 realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej;
 archiwizacja dokumentów;
 przestrzeganie regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
 dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochronę danych
osobowych.
4.2 Znajomość
przepisów prawa







znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej w tym :
ustawy o pomocy społecznej
ustawy o samorządzie gminnym
ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
ustawy o ochronie danych osobowych
ustawy o ochronie informacji niejawnych
aktów wykonawczych ww. ustaw
5. Przełożeni
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie –
Jeziornie
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków;
Współpraca.
- zastępowanie podczas nieobecności innych pracowników socjalnych;
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
- wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych


10. Wymagania
10.1
Wymagania
niezbędne

praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: dyplom
uzyskania tytułu zawodowego zawodzie pracownik socjalny, dyplom
ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom
wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub
ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z



10.2
Wymagania pożądane
kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia lub nauki o rodzinie.
znajomość ustawy o pomocy społecznej
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
oświadczenie kandydata o niekaralności
odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIK DS. ŚWIADCZEŃ POMOCY
SPOŁECZNEJ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
ds. świadczeń z pomocy społecznej
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja świadczeń
4. Zakres obowiązków
4.1 podstawowe
Praca na tym stanowisku obejmuje całość zadań związanych z realizacją
świadczeń pomocy społecznej
• Obsługa komputera w programach komputerowych związanych z
realizacją świadczeń pomocy społecznej, w
szczególności w programie POMOST, pocztowym Outlook Express,
biurowym OpenOffice ( dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz
LEX
• Sprawdzania poprawności dochodowej i planowanych świadczeń oraz
zgodności naniesionych danych w systemie POMOST
• Terminowe przygotowywanie i opracowywanie decyzji dotyczących
wszystkich rodzajów świadczeń i usług w systemie POMOST
• Terminowe przygotowywanie dokumentacji do wypłaty zasiłków
• Przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu pełnej dokumentacji do
kontroli
• Przygotowywanie poleceń przelewów zgodnie z wydanymi decyzjami
• Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dot. realizacji świadczeń
związanych z : realizacją programu: „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” przygotowywanie i opracowywanie decyzji, sprawdzanie
miesięcznego wykazu zrealizowanych świadczeń
• Przekazywanie kopii decyzji wraz z potwierdzeniem odbioru do akt
sprawy znajdujących się w sekcji pracowników socjalnych.
• Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych półrocznych i rocznych dot.
świadczeń pomocy społecznej.
• Opracowywanie dokumentów i korespondencji zgodnie z instrukcja
kancelaryjną
• Przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z
instrukcją Umiejętność stosowania przepisów prawa niezbędnych do
realizacji powierzonych zadań
• Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych
przez bezpośredniego kierownika w granicach właściwych dla
posiadanych kwalifikacji oraz zajmowanego stanowiska
ustawa o pomocy społecznej,
4.2 Znajomość
przepisów prawa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa ochronie informacji niejawnych,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
akty wykonawcze do w/w ustaw,
5. Przełożeni
6. Relacje do innych
pracowników
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w KonstancinieJeziornie.
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków;
Współpraca.
zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
- zastępowanie podczas nieobecności innych pracowników sekcji ;
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny

10. Wymagania
- wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;
- z wszystkimi sekcjami OPS
- z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.

10.1
Wymagania 
niezbędne





10.2
Wymagania pożądane
Wykształcenie wyższe umożliwiające
wykonywanie zadań na
stanowisku pracownika ds. świadczeń,
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
wiedza w zakresie prawa administracyjnego oraz pomocy społecznej,
dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP,
programu do obsługi świadczeń, Excel, Internetu, poczty
elektronicznej,
wysoka kultura osobista

wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pedagogika i resocjalizacja, administracja,

udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy
w jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - GŁÓWNA KSIĘGOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Główna Księgowa.
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja Ekonomiczno Finansowa
4. Zakres
obowiązków
4.1 podstawowe
Wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
Zastępowanie Kierownika podczas jego nieobecności przy jednoczesnej
nieobecności Zastępcy w całokształcie prac związanych z
funkcjonowaniem jednostki.
 Prowadzenie rachunkowości OPS.
 Opracowywanie i realizacja planów finansowych,
 Planowanie i czuwanie nad prawidłowością dokonywanych
wydatków na cele ubezpieczeń społecznych, płac i dodatków do
płac, kosztów podróży,
 Przygotowanie projektów, zarządzeń i decyzji w sprawach
finansowych,
 Czuwanie nad właściwym wykorzystaniem
środków przeznaczonych na cele pomocy społecznej
 Zatwierdzenie pod względem rachunkowym i formalnym po
uzgodnieniu z Kierownikiem OPS do wypłaty oraz kontrola
prawidłowości potrąceń podatku i opłaty skarbowej,
 Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 Kontrola rozliczeń inwentaryzacji rachunkowej z dłużnikami i
wierzycielami środków pieniężnych w rachunku bankowym,.
 Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie dyscypliny
księgowo - finansowej, a w szczególności: - kontroli książeczki
czekowej, okresowej kontroli kasy oraz prawidłowości
prowadzonej dokumentacji finansowej
 Przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 Kontrola pod względem prawidłowości zawierania
umów na wykonywanie robót oraz usług i dostaw.
 Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu
oraz sprawozdań statystycznych z zakresu działalności,
 Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem teczek
Korespondencyjnych z zakresu spraw finansowo księgowych,
 Prowadzenie księgowości, kalkulacji sprawozdawczości
Finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.2 Znajomość
przepisów prawa










5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorniei
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny

znajomość przepisów prawa związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej w tym :
ustawy o pomocy społecznej
ustawy o finansach publicznych
ustawy prawo zamówień publicznych
ustawy kodeksu pracy
ustawy o samorządzie gminnym
ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
ustawy o ochronie danych osobowych
* ustawy o ochronie informacji niejawnych
zastępowanie Kierownika podczas jego nieobecności przy jednoczesnej
nieobecności Zastępcy w całokształcie prac związanych z
funkcjonowaniem jednostki
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
10.1
Wymagania  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,
niezbędne
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych
oraz
samorządu
terytorialnego,
przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie
koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 spełnia jeden z poniższych warunków:
o ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie,
ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w
księgowości,
o ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę
ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w
księgowości,
o jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie
odrębnych przepisów,
o posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego
10. Wymagania
prowadzenia
ksiąg
rachunkowych
albo
świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
10.2
Wymagania 
pożądane
odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - KSIĘGOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Księgowa.
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja Ekonomiczno- Finansowa
4. Zakres
obowiązków
4.1 podstawowe
Celem stanowiska jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem
rozliczeń i nadzoru nad finansami Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstancinie-Jeziornie jak również współpraca z Skarbnikiem Gminy
oraz z Urzędem Gminy w Konstancinie-Jeziornie
 Obsługa finansowo – księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
 prowadzenie rachunkowości Ośrodka,
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 dokonywanie wstępnej kontroli:
 zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym.
 kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.
 realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji
i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 sporządzanie planów sprawozdawczego sprawozdań finansowych
jednostki.
 księgowanie środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych.
4.2 Znajomość
przepisów prawa
Wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa
na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza:
 ustawy o finansach publicznych,
 ustawy o rachunkowości,
 prawa zamówień publicznych,
 kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawa o pomocy społecznej.
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie;
Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
zastępowanie Głównej Księgowej podczas jej nieobecności;
wyznaczone przez Kierownika
Konstanicnie-Jeziornie;
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
7. Współpraca z
innymi podmiotami

8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
10. Wymagania
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
 nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych
oraz
samorządu
terytorialnego,
przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie
koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 spełnia jeden z poniższych warunków:
o ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie,
ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w
księgowości,
o ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę
ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w
księgowości,
10.1
Wymagania
niezbędne

z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
10.2
Wymagania 
pożądane


odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
znajomość podstawowych zasad funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego,
znajomość zasad księgowości budżetowej, ustawy o finansach
publicznych oraz rachunkowości
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - KASJER
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Kasjer.
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Sekcja Ekonomiczno-Finansowa
Celem stanowiska prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

4.1 podstawowe










dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat)
na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych opisanych
przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z
rachunków bankowych na wydatki,
prowadzenie gospodarki kasowej,
wykonywanie dokumentacji kasowej, (dokumenty operacyjne,
źródłowo – operacyjne, organizacyjne) oraz prowadzenie rejestrów
kasowych (rejestr depozytów, rejestr papierów wartościowych,
zestawienie niepodjętych poborów, druków ścisłego zarachowania),
wypełnianie formularzy i druków kasowych (czek gotówkowy, czek
rozliczeniowy, dowód wpłaty „kp”, kasa wypłaci, raport kasowy „rk”,
bankowy dowód wpłaty),
podejmowanie i odprowadzanie gotówki do bank,
sporządzanie przelewów bankowych,
przechowywanie gotówki
bieżąca kontrola innych dokumentów wpływających do kasy pod
względem wymaganych stwierdzeń formalnych i merytorycznych oraz
zatwierdzenia do wypłaty przez osoby upoważnione.
bieżące zapoznawanie się z zarządzeniami, instrukcjami i przepisami
prawnymi normującymi sprawy finansowe i kasowe oraz ich ścisłe
przestrzeganie.
inne obowiązki zlecone do realizacji przez przełożonych
4.2 Znajomość
przepisów prawa
Znajomość ustaw:
 o samorządzie gminnym,
 o finansach publicznych,
 o rachunkowości
 przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych,
 Umiejętność sporządzania dokumentacji kasowej oraz wypełniania
formularzy i druków kasowych.
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
-wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
aktywne
zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Konstanicnie-Jeziornie;
-wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny

praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
 Wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne
 Doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy na stanowisku kasjer lub
10.1
Wymagania
stanowiskach pokrewnych,
niezbędne
 Nie karalność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko
mieniu,
 Nienaganna opinia,
 Pełna zdolność do czynności prawnych,
 Praktyka w księgowości finansowej, na stanowisku kasjera lub
przeszkolenie w zakresie gospodarki kasowej.
 Znajomość ustaw:
 o samorządzie gminnym,
 o finansach publicznych,
 o rachunkowości
 przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych,
 Umiejętność sporządzania dokumentacji kasowej oraz wypełniania
formularzy i druków kasowych
10.2
Wymagania  odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
pożądane
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
 znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego,
 znajomość zasad księgowości budżetowej, ustawy o
 finansach publicznych oraz rachunkowości
10. Wymagania
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS. OSOBOWO-KADROWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik ds. osobowo-kadrowych
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Sekcja Obsługi Administracyjnej
4.1 podstawowe
4.2 Znajomość
przepisów prawa
Celem stanowiska Prowadzenie obsługi kadrowej na potrzeby Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia pracowników OPS,
pracowników zatrudnionych w ramach umów zawieranych z PUP
robót publicznych i wszelkich
 programów aktywizacji bezrobotnych, statystów,
 prowadzenie teczek osobistych,
 przygotowywanie świadectw pracy,
 prowadzenie ewidencji i sporządzanie dokumentacji związanej z
urlopami,
 prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników OPS,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia, kształcenia i
doskonalenia zawodowego pracowników OPS,
 dokonywanie zmian bieżących w zakresach czynności pracowników
OPS zgodnie z aktualnym stanem
 faktycznym,
 proponowanie przełożonym zmiany w regulaminie pracy OPS,
wynikające z prawa pracy,
 prowadzenie listy obecności pracowników.
 prowadzenie rejestru delegacji
Znajomość ustaw:
 o samorządzie gminnym,
 o pracownikach samorządowych
 kodeksu postępowania administracyjnego
 kodeksu pracy,
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych
obowiązków.
-wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;
-wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
Wykształcenie: wyższe
 Doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy na stanowisku lub
10.1
Wymagania
stanowiskach , pokrewnych,
niezbędne
 Nie karalność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko
mieniu,
 Nienaganna opinia,
 Pełna zdolność do czynności prawnych,
 Znajomość ustaw:
 samorządzie gminnym,
 pracownikach samorządowych,
 kodeksu pracy
 ochrony danych osobowych
 ochrony informacji niejawnych,
10.2 Wymagania
 odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
pożądane
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
 znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego,
12. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
10. Wymagania
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik ds. obsługi kancelaryjnej
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Sekcja Obsługi Administracyjnej
4.1
podstawowe
4.2 Znajomość
przepisów prawa
5. Przełożeni
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
Celem stanowiska Prowadzenie obsługi kancelaryjnej na potrzeby Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

prowadzenie sekretariatu Kierownika Ośrodka, w szczególności
prowadzenie kalendarza spotkań Kierownika, realizacja zadań
związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komórek
organizacyjnych ośrodka w zakresie czynności kancelaryjnobiurowych, prowadzenie obsługi sekretarskiej Zastępcy Kierownika i
Głównego księgowego, prowadzenie kancelarii ogólnej Ośrodka oraz
obsługa, zgodnie z przyjętymi zasadami, centrali telefonicznej
 prowadzenie archiwum – składnicy akt Ośrodka,
 realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych
 ewidencjonowane w rejestrach spraw wniesionych przez klientów
 obsługa interesantów w zakresie przyjmowania pism, wniosków,
udzielania podstawowych informacji
 dostarczenie oznakowanej korespondencji na poszczególne stanowiska
prac
 udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucjach,
kierowanie interesantów do poszczególnych komórek organizacyjnych
Znajomość ustaw:
 o samorządzie gminnym,
 o pracownikach samorządowych
 kodeksu postępowania administracyjnego
 instrukcji kancelaryjnej,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
- wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;
- wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
9. Warunki pracy
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
Wykształcenie: wyższe administracyjne lub pokrewne
 doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy na stanowisku lub
10.1
Wymagania
stanowiskach pokrewnych,
niezbędne
 niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko
mieniu,
 nienaganna opinia,
 pełna zdolność do czynności prawnych,
 Znajomość ustaw:
 o samorządzie gminnym,
 pracownikach samorządowych,
 instrukcji kancelaryjnej
 ochrony danych osobowych
 ochrony informacji niejawnych,
 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
10. Wymagania
10.2
Wymagania 
pożądane
odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego,
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - KIEROWCA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Kierowca
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja Obsługi Administracyjnej
4. Zakres
obowiązków

Celem stanowiska prowadzenie czynności związanych z transportem na
potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

4.1
podstawowe

wykonywanie czynności usługowych związanych z transportem na
potrzeby OPS,
bieżąca obsługa samochodu i utrzymywanie go w sprawności
technicznej
prowadzenie ewidencji związanej z pojazdem
4.2 Znajomość
przepisów prawa
Znajomość ustaw:
 Przepisów Kodeksu Drogowego,
 Ustawy o pracownikach samorządowych
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Samochód osobowy, komputer, karty drogowe,
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie;
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
Praca fizyczno- umysłowa,
Czas pracy jednozmianowy.
Wykształcenie: średnie
 Doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy na stanowisku lub
10.1
Wymagania
stanowiskach pokrewnych,
niezbędne
 Nie karalność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko
mieniu,
 Nienaganna opinia,
 pełna zdolność do czynności prawnych,
 Znajomość ustaw:
10. Wymagania
 o samorządzie gminnym,
 pracownikach samorządowych,
 kodeksu drogowego
10.2
Wymagania  odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
pożądane
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.
znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego,
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - KOORDYNATOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Koordynator ds. świadczeń rodzinnych
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
Zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres

Wydawanie druków dokumentów dotyczących przyznania
obowiązków
świadczeń

Przyjmowanie wniosków z pełną dokumentacją w celu przyznania
4.1 podstawowe
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:

urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 samotnego wychowania dziecka
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 rozpoczęcia roku szkolnego
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne;

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

Naliczanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Przygotowywanie decyzji

Przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń .
 - obsługa klientów składających wnioski o świadczenia rodzinne,
 - rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji,
przygotowanie decyzji administracyjnych, rejestrowanie podjętych
decyzji administracyjnych,
 -przygotowanie projektów decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych,
 - prowadzenie korespondencji i statystyki dotyczącej świadczeń
rodzinnych,
 - współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w
sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 - sporządzanie sprawozdań, wniosków, notatek i wszelkich innych
dokumentów dotyczących prowadzonych spraw,
 - prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych,
4.2 Znajomość
przepisów prawa
5. Przełożeni
ustawa o świadczeniach rodzinnych,
ustawa. o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa ochronie informacji niejawnych,
kodeks postępowania administracyjnego
akty wykonawcze do w/w ustaw,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny




wszystkich pracowników sekcji
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie
z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Koordynatora ds. świadczeń rodzinnych - samodzielność,
10.1
Wymagania  -umiejętność pracy w zespole,
niezbędne
 -dyspozycyjność,
 wiedza specjalistyczna w zakresie prawa administracyjnego
materialnego i formalnego oraz postępowania egzekucyjnego,
 dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP,
programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –,Excel,
Internet, poczty elektronicznej,
 -wysoka kultura osobista
10.2
Wymagania  wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pożądane
pedagogika i resocjalizacja, administracja,
 udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy w
jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
10. Wymagania
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
pracownik ds. świadczeń rodzinnych
Sekcja świadczeń rodzinnych
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
Zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
4.1 podstawowe
4.2 Znajomość
przepisów prawa
Wydawanie druków dokumentów dotyczących przyznania
świadczeń

Przyjmowanie wniosków z pełną dokumentacją w celu przyznania
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:
- urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
 samotnego wychowania dziecka
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 rozpoczęcia roku szkolnego
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne;
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

Naliczanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Przygotowywanie decyzji

Przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń .







5. Przełożeni
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
- ustawa o świadczeniach rodzinnych,
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa ochronie informacji niejawnych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
Koordynator Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.


wszystkich pracowników sekcji
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie
7. Współpraca z
innymi podmiotami

8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
10. Wymagania


z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
10.1
Wymagania 
niezbędne





10.2
Wymagania 
pożądane

Wykształcenie wyższe umożliwiające
wykonywanie zadań na
stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
wiedza specjalistyczna w zakresie prawa administracyjnego
materialnego i formalnego oraz postępowania egzekucyjnego,
dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP,
programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –
,Excela, Internetu, poczty elektronicznej,
wysoka kultura osobista
wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pedagogika i resocjalizacja, administracja,
udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy w
jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - KOORDYNATORA DS. FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Koordynator ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Sekcja świadczeń funduszu alimentacyjnego
4. Zakres
obowiązków
Zadania związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przez sekcję.



4.1 podstawowe











4.2 Znajomość
przepisów prawa






5. Przełożeni
wydawanie druków dokumentów dotyczących przyznania świadczeń
przyjmowanie wniosków z pełną dokumentacją w celu przyznania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
naliczanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przygotowywanie decyzji
przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń .
znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania
administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji,
rachunkowości, zasad księgowości, udzielania pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, udostępniania informacji gospodarczych,
prowadzenie dokumentacji dot. dłużników alimentacyjnych i
nienależnie pobranych świadczeń,
współpraca z komornikiem w sprawach egzekucji należności
alimentacyjnych,
współpraca z pup w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
przygotowywanie wniosków o ściganie dłużników za przestępstwo nie
wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych,
prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie wypłaconych
zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i
zwrotów należności z tego tytułu,
prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w
administracji,
sporządzanie raportów i sprawozdań
- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów ,
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie informacji niejawnych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
10. Wymagania

10.1
Wymagania
niezbędne

- wszystkich pracowników sekcji
- wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie

z wszystkimi sekcjami OPS

z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.








10.2
Wymagania
pożądane


Wykształcenie minimum wyższe umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku referenta ds. świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
-samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
-wiedza specjalistyczna w zakresie prawa administracyjnego
materialnego i formalnego oraz postępowania egzekucyjnego,
dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP,
programu do obsługi alimentacyjnych – SIGNITY, Excel, Internetu,
poczty elektronicznej,
wysoka kultura osobista
samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pedagogika i resocjalizacja, administracja,
udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy
w jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik ds. Funduszu alimentacyjnego
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Sekcja Funduszu alimentacyjnego
Zadania związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przez sekcję.


4.1
podstawowe











4.2 Znajomość
przepisów prawa





wydawanie druków dokumentów dotyczących przyznania
świadczeń
przyjmowanie wniosków z pełną dokumentacją w celu przyznania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
naliczanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych
przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń .
prowadzenie dokumentacji dot. dłużników alimentacyjnych i
nienależnie pobranych świadczeń
współpraca z komornikiem w sprawach egzekucji należności
alimentacyjnych,
współpraca z pup w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
przygotowywanie wniosków o ściganie dłużników za przestępstwo nie
wywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych
prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w
administracji,
sporządzanie raportów i sprawozdań
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o ochronie informacji niejawnych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Koordynator Sekcji Funduszu Alimentacyjnego
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.



zastępstwa
pasywne
wszystkich pracowników sekcji
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie
7. Współpraca z
innymi podmiotami

8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
10. Wymagania

10.1
Wymagania
niezbędne


praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.





10.2
Wymagania
pożądane
z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych


Wykształcenie wyższe wykonywanie zadań na stanowisku pracownika
ds. Funduszu alimentacyjnego,
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
wiedza specjalistyczna w zakresie prawa administracyjnego
materialnego i formalnego oraz postępowania egzekucyjnego,
dobra znajomość obsługi komputera i systemów Windows XP,
programu do obsługi alimentacyjnych – SIGNITY, Excel, Internetu,
poczty elektronicznej,
wysoka kultura osobista
wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pedagogika i resocjalizacja, administracja,
udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy
w jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
11. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Zastępca Kierownika.
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
4. Zakres obowiązków

4.1
podstawowe
















wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków
zastępowanie Kierownika w całokształcie prac związanych z
funkcjonowaniem jednostki.
współpraca z kierownikiem w zakresie koordynacji pracy
Ośrodka Pomocy Społecznej;
pełnienie zastępstwa pod czas nieobecności Kierownika
Ośrodka;
reprezentacja Ośrodka na zewnątrz;
prowadzenie postępowania oraz wydawanie, na podstawie
upoważnienia Burmistrza Konstancin-Jeziorna, decyzji
administracyjnych z zakresu zadań zleconych i własnych;
nadzór i kontrola nad działem świadczeń pomocy społecznej i
sekcja usług opiekuńczych, opiekunki Osrodka Pomocy
Społecznej, pracowników socjalnych, dodatków
mieszkaniowych;
określanie dodatkowych zadań dla pracowników podległych
Ośrodka w formie poleceń służbowych;
współpraca z Kierownikiem w zakresie tworzenia planów
finansowych i sprawozdań rocznych;
współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi,
wymiarem sprawiedliwości fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
przestrzeganie regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
nadzór i kontrola pracy pracowników socjalnych oraz
opiniowanie wywiadów środowiskowych;
wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej
przestrzeganie tajemnicy służbowej;
kontrola wewnętrzna, wykonywanych przez podległych
pracowników ośrodka, zadań i obowiązków
nadzór nad administrowaniem systemu Pomost
koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością
z zakresu pomocy społecznej oraz pozyskiwanych funduszy
zewnętrznych
4.2 Znajomość
przepisów prawa











znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej w tym :
ustawy o pomocy społecznej;
ustawy o finansach publicznych;
ustawy prawo zamówień publicznych;
kodeksu pracy;
ustawy o samorządzie gminnym;
ustawy kodeksu postępowania administracyjnego;
ustawy o ochronie danych osobowych;
ustawy o ochronie informacji niejawnych;
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. Przełożeni
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorniei
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z innymi
podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
8. Maszyny, narzędzia,
materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
10. Wymagania

10.1
niezbędne
Wymagania

zastępowanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie
z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich
obowiązków służbowych


praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.




obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,
wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe
magisterskie na jednym z kierunków: psychologia, socjologia,
pedagogika, polityka społeczna, prawo, administracja),
posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy w tym:
łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach
urzędniczych w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach
powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych,
urzędach gminy, jednostkach pomocniczych gminy oraz w
gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich
odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego
oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach
(ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek
samorządu terytorialnego, lub w służbie cywilnej, , z wyjątkiem
stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z







10.2
pożądane
Wymagania
11. Wynagrodzenie
inne świadczenia

wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na
kierowniczych stanowiskach państwowych,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym
rekrutacją,
znajomość problematyki społecznej,
umiejętność obsługi programów: POMOST, MS WORD, EXCEL,
znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o finansach publicznych,
prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o
samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
kodeksu pracy, o ochronie informacji niejawnych, o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
wysoka kultura osobista
odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na
stres, dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne,
umiejętność
współdziałania
z
ludźmi,
dyspozycyjność.
i Wg taryfikatora
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik ds. Dodatków Mieszkaniowych
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Podlega Zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstancinie-Jeziornie.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie
systemu dodatków mieszkaniowych.



4.1
podstawowe





4.2 Znajomość
przepisów prawa






5. Przełożeni
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne


8. Maszyny,
narzędzia, materiały
-ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa o ochronie informacji niejawnych,
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
Znajomość wiedzy z zakresu systemu dodatków mieszkaniowych.
Biegła znajomość obsługi komputera.
Znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w KonstancinieJeziornie
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy,
wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach
postępowania
o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
sporządzanie list wypłat i przelewów,
sporządzanie sprawozdań i analiz,
opracowywanie bilansu potrzeb w zakresie dodatków
mieszkaniowych, kontrolowanie bieżących wydatków..


wyznaczone przez Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstanicnie-Jeziornie.
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie.
z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny
9. Warunki pracy
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
10. Wymagania

10.1
Wymagania
niezbędne









12.1
Wymagania
pożądane










Wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds.
świadczeń dodatków mieszkaniowych,
-samodzielność,
-umiejętność pracy w zespole,
-dyspozycyjność,
-wiedza w zakresie prawa administracyjnego materialnego i
formalnego oraz postępowania egzekucyjnego,
znajomość wiedzy z zakresu systemu dodatków mieszkaniowych.
biegła znajomość obsługi komputera.
znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
wysoka kultura osobista
wykształcenie wyższe – preferowane kierunki praca socjalna,
pedagogika i resocjalizacja, administracja,
udokumentowanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy
w jednostce samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku
pracy,
umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych
regulujących sprawy na danym stanowisku.
łatwość w formułowaniu myśli w mowie i piśmie.
zdolności organizacyjne.
samodzielność, komunikatywność,
obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole.
łatwość w obsłudze programów komputerowych szczególnie pakietu
OpenOffice i MS-Office.
samokształcenie
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
OPIS STANOWISKA PRACY - PRACOWNIKA DS.PŁAC
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Stanowisko
Pracownik ds. płac
2. Lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej
3. Krótka
charakterystyka i cel
pracy
4. Zakres
obowiązków
Sekcja Ekonomiczno-Finansowa
Celem stanowiska Prowadzenie spraw płacowych pracowników na
potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie



4.1 podstawowe











4.2 Znajomość
przepisów prawa
naliczanie wynagrodzeń pracowników
naliczanie ekwiwalentów za urlopy,
nagród jubileuszowych,
odpraw grupowych,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
zasiłków chorobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy sporządzanie list wypłat i przelewów wynagrodzeń na rachunki
pracowników naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne
sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla osób pobierających
wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich
dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń za pracę za zgodą pracowników
i rozliczanie ich prowadzenie kart wynagrodzeń naliczanie kapitału
początkowego sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych
dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynikających z
obowiązku płatnika oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z
tytułu pobieranych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym
sporządzanie rozliczeń na obowiązujących drukach i dokonywanie
przelewów
gromadzenie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem
akt.
sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
sporządzanie wniosków do rent i emerytur w zakresie wynagrodzeń
stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie
informacji niejawnych
zastępowanie w razie konieczności Kasjera
prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w zakresie wypłacania i rozliczania pożyczek i innych
świadczeń wypłacanych z tego Funduszu.
Znajomość ustaw:

o samorządzie gminnym,

o pracownikach samorządowych

kodeksu pracy
 kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawy finansach publicznych,
 ustawy o ochronie danych osobowych, ordynacji podatkowej, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób
prawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
5. Przełożeni
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Głowna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Relacje do innych
pracowników

zastępstwa
aktywne

zastępstwa
pasywne
7. Współpraca z
innymi podmiotami
Bieżąca pomoc i wsparcie podczas codziennych obowiązków.
8. Maszyny,
narzędzia, materiały
9. Warunki pracy
Fax., ksero, komputer z drukarką, telefon stacjonarny




wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie.
wyznaczone przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Konstanicnie-Jeziornie.
z wszystkimi sekcjami OPS
z innymi instytucjami w zakresie wykonywania swoich obowiązków
służbowych
praca umysłowa, znaczna część czasu pracy w biurze, wyposażenie w
sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.
Czas pracy jednozmianowy.
 Wykształcenie: średnie lub wyższe charakter lub typ szkoły:
10. Wymagania
 szkoła średnia /liceum lub technikum ekonomiczno-administracyjne/
lub uczelnia
10.1
Wymagania
 wyższa/ekonomia lub administracja/ wymagany profil (specjalność)
niezbędne
ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja
 Doświadczenie zawodowe:
 Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na takim lub
podobnym stanowisku.
 Umiejętności zawodowe:
 Znajomość przepisów prawnych w zakresie: kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy finansach publicznych,
 ustawy o ochronie danych osobowych, ordynacji podatkowej, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób
prawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
dokładność, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
komunikatywność, łatwość przekazywania informacji, zdolności
organizacyjne, umiejętność współdziałania z ludźmi, dyspozycyjność.

znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego,
13. Wynagrodzenie i Wg taryfikatora
inne świadczenia
10.2
Wymagania
pożądane

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OPS.9/2011.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 31.03.2011 r.
II. URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA OD PRACY
§1
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa kodeks pracy.
2. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca w porozumieniu z pracownikiem.
Pracownik może skorzystać z urlopu po podpisaniu przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez
pracodawcę wniosku o udzielenie urlopu.
3. Do urlopu nie wlicza się dodatkowych dni wolnych od pracy.
4. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę,
uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w
każdym następnym roku kalendarzowym.
5. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
6. Zasady udzielania urlopów:
a) urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniem pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu
pracy pracownika w danym dniu,
b) przy udzielaniu urlopu zgodnie z pkt. a), jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy,
c) przepis pkt. a) i b) stosuje się odpowiednio do pracownika dla którego dobowa norma czasu
pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin,
d) udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części
dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała
do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który
ma być udzielony urlop.
7. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej
jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
8. Pracodawca jest obowiązany udzielić na
żądanie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza
żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
§2
Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie
wywiadów rodzinnych (środowiskowych), który przepracował nieprzerwanie na tym stanowisku co
najmniej 5 lat przysługuje, raz na 2 lata, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni
roboczych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§3
W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu pracodawca
może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane z odwołaniem pracownika
z urlopu.
§4
1. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
2. Zwolnienie przysługuje :
a) 2 dni – z okazji
ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu
małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika,
b) 1 dzień – z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków
oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.
3. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OPS.9/2011.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 31.03.2011 r.
III. POTWIERDZANIE OBECNOŚCI WPRACY, USPRAWIEDLIWIANIE
NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ
§1
1. .Pracownik potwierdza
obecność w pracy własnoręcznym podpisem złożonym na liście
obecności znajdującej się w miejscu uzgodnionych z Pracodawcą tj. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna
2. Pracownicy Usług Opiekuńczych, których miejscem świadczenia pracy jest miejsce
zamieszkania
świadczeniobiorcy – w karcie czasu pracy, potwierdzonej podpisem
świadczeniobiorcy specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu
§2
1. Nieobecność w pracy, opuszczenie miejsca pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają
ważne przyczyny, a w szczególności:
a) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika,
b) odsunięcie od pracy, na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego,
jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
c) choroba członka rodziny pracownika wymagająca osobistej opieki pracownika nad chorym,
d) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat.
e) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej – w granicach 8 godzin od zakończenia
podróży – jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających nocny wypoczynek.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając
niezwłocznie przyczyny nieobecności. Na żądanie pracodawcy, pracownik przedkłada
niezbędne dowody w tym zakresie. Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy uważa się:
a) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o
orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
b) decyzję właściwego, państwowego inspektora sanitarnego, wydaną zgodnie z przepisami o
zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi
przepisami,
c) pisemne oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z
powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza,
d) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, Sąd, Prokuraturę, Policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o
wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi
organami zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
e) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
zakończonej w takim czasie,
że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach
uniemożliwiających odpoczynek nocny.
§3
1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma obowiązek
uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień wcześniej.
2. W razie nieobecności w pracy w innych okolicznościach niż określone w ust. 1, pracownik ma
obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej
trwania, w pierwszym dniu nieobecności w pracy, a najpóźniej w dniu następnym po ustaniu
przyczyn nieobecności uniemożliwiającej zawiadomienie.
3. O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie, telegraficznie
za pośrednictwem innego środka łączności lub przez inne osoby.
4. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do
bezpośredniego
przełożonego,
celem
usprawiedliwienia
spóźnienia.
Decyzję
o
formie
usprawiedliwienia (ustna lub pisemna) podejmuje przełożony, któremu bezpośrednio podlega
pracownik.
§4
1. Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
2. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy.
3. Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o których mowa w ust. 2, jeżeli otrzymał
zgodę przełożonego lub wynika to z odrębnych przepisów.
4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie
tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach
nadliczbowych.
5. Pracownik może opuścić stanowisko pracy i teren OPS, po uprzednim powiadomieniu
przełożonego.
§5
1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika.
2. Karta ewidencji obejmuje: pracę w niedzielę i
święta, w porze nocnej, w godzinach
nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, inne
usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
3. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OPS.9/2011.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 31.03.2011 r.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW.
§1
1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się:
a) nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
b) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
c) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
d) wykonywanie na terenie zakładu prac nie związanych z zadaniami zakładu,
e) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń i materiałów,
f) niewłaściwy stosunek do współpracowników i osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej,
g) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy oraz
wnoszenie alkoholu na teren zakładu,
h) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków i
środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków oraz ich zażywanie w czasie pracy i
wnoszenie na teren zakładu pracy,
i) ujawnianie informacji prawnie chronionych.
2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych o których mowa w ust. 1 i nieprzestrzeganie
Regulaminu pracy, pracodawca może stosować kary:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany,
c) karę pieniężną – w granicach określonych w
rt. 108 § 3 kp. 12
§2
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu
obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy, pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
§3
1. Karę stosuje Kierownik OPS i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia
oraz informując o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się w aktach osobowych
pracownika.
2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu, pracownik może wnieść sprzeciw. O
odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Kierownik OPS.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został
uwzględniony.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa
się z akt osobowych pracownika.
4. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu,
Kierownik OPS może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OPS.9/2011.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 31.03.2011 r.
V.OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH.
§1
1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz
delegować poza stałe miejsce pracy.
2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie wolno, bez jego zgody, zatrudniać w
godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również oddelegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety w ciąży i karmiące nie mogą pracować we wszelkiego rodzaju pojazdach
mechanicznych, znajdujących się w ruchu.
4. Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w warunkach narażenia na działanie pola
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
§2
1. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
a) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
b) przedłoży orzeczenie lekarskie,
że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać
dotychczasowej pracy.
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy
wypłaca się dodatek wyrównawczy.
§3
1. Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy,
wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch
przerw po 45 min. każda. Przerwy na karmienie mogą być, na wniosek pracownicy, udzielane
łącznie.
2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4
godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej
jedna przerwa na karmienie.

Podobne dokumenty