SCHRACK 4 HOME – Budynkowa multimedialna instalacja

Komentarze

Transkrypt

SCHRACK 4 HOME – Budynkowa multimedialna instalacja
2015
Schrack 4 Home
Toolless-Connection
Budynkowa multimedialna
Miniclic
2015
instalacja telekomunikacyjna
Amparo
Leuchtmelder
Telekomunikacyjne
LED Technologie tablice mieszkaniowe
Instalacje
telekomunikacyjne
miedziane i światłowodowe
Vollflächige
Ausleuchtung
Instalacje
telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej SAT
Hohe Leuchtkraft
www.schrack.at
ZAKUPY ONLINE!
ENERGIE
INDUSTRIE
GEBÄUDE
ANLAGEN
DATEN
KABEL
LICHT
INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
PHOTOVOLTAIK
z Centrum
Logistycznego
10.12.14 12:56
w Warszawie
W biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone
141210_schrack_katalogcover_2b.indd 1
www.schrack.pl
www.schrack.at
ENERGIA
PRZEMYSŁ
ENERGIE
BUDOWNICTWO
INDUSTRIE
GEBÄUDE
BEZPIECZEŃSTWO
ANLAGEN
DANE
DATEN
KABLE
KABEL
OŚWIETLENIE
LICHT
FOTOWOLTAIKA
PHOTOVOLTAIK
w SCHRACK STORE
Get Ready. Get Schrack.
SCHRACK 4 HOME
WW ROZPORZĄDZENIE
W dniu 23.02.2013 zaczęła obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
strona
2
Głównym celem rozporządzenie jest zmiana i usystematyzowanie przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych
i teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Nieprecyzyjne przepisy, bądź ich brak
był przyczyną wielu braków i ograniczeń w dotychczasowo powstających instalacjach. Ograniczenia dostępu do szerokopasmowego Internetu, utrudniony dostęp do usług telewizyjnych,
powstające bez zgody i nadzoru instalacje indywidualne były
zjawiskiem popularnym, czasami niebezpiecznym dla budynków i mieszkańców.
Omawiana nowelizacja przewiduje kilka zmian w przepisach
budowlanych obowiązujących dla budynków zamieszkania
zbiorowego.
Wprowadzono obowiązek budowy budynkowej instalacji
światłowodowej FTTH (ang. Fiber to the Home), która rozpoczyna się w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym
na przełącznicy światłowodowej (punkt styku) i doprowadza
dwa włókna światłowodowe do każdego lokalu. Realizowane
jest to dwuwłóknowymi kablami jednomodowymi 9/125 OS2
ze złączami SC/APC.
FTTH pozwala na dostarczenie wszelkich usług szerokopasmowych jak szybki Internet, transmisja danych, video i dźwięk.
Wymagane jest również wyposażenie budynków w instalację do zbiorowego odbioru sygnałów telewizji satelitarnej,
cyfrowej naziemnej i radia. Instalacja ma zawierać wszystkie
niezbędne urządzenie pozwalające na odbiór tych transmisji,
od zestawu antenowego dla w/w mediów, poprzez wzmacniacze, rozdzielacze, kable do każdego lokalu. Poprawna instalacja
pozwoli na transmisję w/w sygnałów jednym kablem koncentrycznym. Wymagania stawiane rozporządzeniem to dla
tej instalacji kabel kategorii RG-6 lub wyższej, wykonany
w klasie A, zawierający podwójny ekran – folie aluminiową oraz oplot o gęstości co najmniej 77%. Ponadto kabel
musi posiadać miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie
mniejszej niż 1 mm. Tłumienie każdego z torów utworzonych
z kabli koncentrycznych nie może przekraczać 12 dB.
Zgodnie z nowelizacją obowiązkowa jest również instalacja
drugiego kabla koncentrycznego (okablowania) od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną
siecią telekomunikacyjną (punkt styku), do zakończeń kabli
w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej. Instalacja ta,
jest przewidziana do doprowadzenia do każdego lokalu sygnałów sieci kablowej (dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych, czy platformy cyfrowe), lub drugiego sygnału
TV-SAT i DVB-T. Kabel ten, jako drugi przewód koncentryczny
wprowadzony do szafki mieszkaniowej musi spełniać wyżej
wymienione parametry dla kabli koncentrycznych.
Wprowadzono obowiązek budowy okablowania miedzianego
wykonanego z dwóch skrętek czteroparowych UTP kategorii 5
lub wyższej do każdego lokalu. Jedna skrętka jest przewidziana na potrzeby Internetu, a druga do instalacji dzwonkowej,
domofonowej lub przyzywowej.
Obie skrętki muszą być doprowadzone do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i powinny być zakończone
na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić
dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D. Rozporządzenie mówi, że jedno z tych łączy przeznaczone dla
usług szerokopasmowego dostępu do internetu powinno być
doprowadzone do punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną.
Na potrzeby wymienionych systemów należy montować
skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane blisko drzwi wejściowych do lokalu, które koncentrują wszystkie omawiane przyłącza w mieszkaniu i umożliwiają odpowiednie zakończenie kabli.
Od mieszkaniowych skrzynek telekomunikacyjnych są rozprowadzane wszystkie kable do gniazdek w lokalu (gniazda RJ 45,
gniazda TV).
Obowiązkowe jest również wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego w budynku, w którym skoncentrowane będą wszystkie omawiane systemy i sprzęt do ich
obsługi. Jest to tzw. punkt styku, który służy do połączenia
instalacji telekomunikacyjnej z publiczna siecią telekomunikacyjną. Pomieszczenie takie powinno być zlokalizowane na kondygnacjach -1, lub 0 i zapewniać całkowite bezpieczeństwo
zainstalowanego tam sprzętu. Musi również zapewniać łatwy
dostęp dowolnym operatorom telekomunikacyjnym (łatwość
przy i odłączania), oraz zapewniać pełną kontrolę dostępu.
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW SCHRACK 4 HOME – BUDYNKOWA MULTIMEDIALNA
INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
SCHRACK 4 HOME jest to system skupiający sygnały z anten
i zewnętrznych przyłączy telekomunikacyjnych, dostarczający
media takie jak telefon, Internet, TV kablowa, TV naziemna,
TV‑SAT oraz radio do mieszkania. Pozwala zrealizować dowolną
transmisję telekomunikacyjna i multimedialną wewnątrz lokalu.
Integruje wszystkie media telekomunikacyjne i multimedialne
w jednym punkcie mieszkania oraz umożliwia ich dystrybucję
w obrębie całego lokalu.
Centralnym elementem mieszkaniowego systemu multimedialnego SCHRACK 4 HOME jest telekomunikacyjna skrzynka
mieszkaniowa.
W niej znajdują się przyłącza wszystkich systemów zewnętrznych (TV-SAT, TV-naziemna, TV-kablowa, radio, Internet,
telefon, komunikacja wewnętrzna). Są tam również zakończenia wszystkich kabli przychodzących do mieszkania oraz
przychodzące ze wszystkich pomieszczeń mieszkania. Poprzez
odpowiednie krosowanie realizuje się indywidualne potrzeby
mieszkańców.
Aby mieć dostęp do zasobów systemu, niezbędne jest poprawne rozprowadzenie kabli w mieszkaniu (skrętka do telefonów
i Internetu, skrętka do rozwiązań multimedialnych, kable koncentryczne do systemów radiowo-telewizyjnych, światłowody).
SCHRACK 4 HOME
Odbiornik satelitarny
Telewizja kablowa
kabel RG-6
kabel RG-6
Instalacja dzwonkowa
kabel
kat. 5 U/UTP
Inter net
kabel
kat. 5 U/UTP
Router
kabel 9/125 OS2
Multiswitch
SCHRACK 4 HOME
Mieszkaniowa szafka telekomunikacyjna
Sterowanie ogrzewaniem
Sterowanie domem
Komputer
Kamera IP
Telefon
Konsola do gier
Serwer
TV
Lodówka
Tuner satelitarny
Drukarka sieciowa
Radio internetowe
System Audio / Video
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
Odtwarzacz Blu-Ray
strona
3
SCHRACK 4 HOME
WW SCHRACK 4 HOME – MEDIA TRANSMISYJNE
strona
4
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do każdego lokalu mieszkalnego do skrzynki mieszkaniowej muszą
być doprowadzone następujące kable:
• kabel światłowodowy tj. dwa włókna
jednomodowe 9/125 OM2 zakończone wtykami
SC/APC (nr kat. PPHSEFT029)
• dwa kable współosiowe (koncentryczne) kategorii RG6
o podwójnym ekranie (nr kat. XC1609401)
• dwa parowe kable symetryczne UTP (skrętki) kategorii
5 lub wyższej (nr kat. HSEKU424P1)
WWPARAMETRY KABLA FTTX (PPHSEFT029)
włókna:
9/125 OS2
powłoka:
LSOH odporna na UV
pręt wzmacniający:
FRP (Fibre Reinforced Plastic)
siła naciągu:
80 N
zakres temperatury:
– instalacyjna:
od -20 do +60°C
– pracy:
od -30 do +70°C
włókna:
G.657A umożliwiają małe promienie gięcia
WWDLACZEGO TYLE KABLI?
Włókna światłowodowe mogą obsługiwać wszystkie aplikacje
współczesne, oraz stanowią rezerwę do przyszłych zastosowań. Są one prowadzone z panela krosowego zlokalizowanego w szafie 19" (z punktu połączenia z publiczna siecią
telekomunikacyjną) do każdego mieszkania do szafki mieszkaniowej. W rozwiązaniu Schrack miedzy szafą 19" (punkt
styku) a telekomunikacyjną tablicą mieszkaniową dla budynków z wieloma klatkami można zastawać światłowodową
przełącznicę naścienną.
Kable koncentryczne odpowiadają za transmisję sygnałów
telewizyjnych i radiowych. Do mieszkania schodzą dwa kable koncentryczne. Jeden kabel jest doprowadzany od anten
(poprzez system wzmacniaczy i multiswitchy) do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, natomiast drugi kabel musi
być poprowadzony od przełącznicy kablowej (szafy 19") zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczna siecią telekomunikacyjną do zakończenia kabli telekomunikacyjnej w skrzynce
mieszkaniowej.
Kable skrętkowe kat. 5 UTP służą do transmisji szerokopasmowego Internetu, telefonii oraz do komunikacji wewnątrzbudynkowej. Jeden kabel skrętkowy musi być poprowadzony z szafy
19" (z punktu połączenia z publiczna siecią telekomunikacyjną)
do każdego mieszkania do szafki mieszkaniowej. Jest on przeznaczony do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym
usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Drugi kabel skrętkowy kat. 5 UTP jest przeznaczony do instalacji wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub do sygnalizacji
alarmowo-przyzywowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
Kabel światłowodowy 9/125 OS2
PPHSEFT029
Kabel koncentryczny RG-6,
oplot o gęstości 80%, kl. A, 95 dB
XC1609401
Skrętka U/UTP kat. 5, PVC
HSEKU424P1
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Kabel U/UTP kat. 5e, 4x2xAWG24/1, PVC niebieski
HSEKU424P1
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8 mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC, szpula 100 m
XC1609401
Kabel światłowodowy FTTX 2x9/125 OS2, wewnętrzny
PPHSEFT029
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK 4 HOME
WW SCHRACK 4 HOME – MIESZKANIOWA INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
Schemat instalacji multimedialnych w budynku z jedną klatką
maszt do usług
radiowych
TV SAT
TV DV-BT i radio
4
4
2
S4H
3 PIĘTRO
S4H
2 PIĘTRO
S4H
S4H
S4H
S4H
1 PIĘTRO
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
Skrzynka mieszkaniowa S4H:
PARTER
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
• 2 x kabel UTP kat. 5E 1Gb/s
• 2 x kabel koncentryczny
• 1 x kabel światłowodowy
S4H
S4H
Sygnał z instalacji antenowych
zlokalizowanych na dachu
doprowadzany jest do każdego
mieszkania poprzez zespół
wzmacniaczy i multiswitchy
zlokalizowanych w szachtach
telekomunikacyjnych.
Wzmacniacze i multiswitche
umieszcza się w dedykowanych
szafkach
S4H
2x U/UTP
x ilość mieszkań
U/UTP kat. 5
PIWNICA
do masztu
do usług radiowych
RG6
x ilość mieszkań
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
Punkt styku z siecią publiczną
szafa 19'' np. DS426060-A
z panelami miedzianymi
i światłowodowymi
SCHRACK
SCHRACK
SCHRACK
SCHRACK
Przyłącza operatorów
telekomunikacyjnych
(punkt styku) – telefony,
Internet, TV kablowa
przepusty kablowe – kanały
publicznej sieci telekomunikacyjnej
Od punktu styku (piwnica) do telekomunikacyjnej
skrzynki mieszkaniowej:
• włókna światłowodowe 9/125 – PPHSEFT029
• kable skrętkowe 2x U/UTP kat. 5
(telefon, internet) – HSEKU424P1
• kabel współosiowy RG6 (TV kablowa) – XC1609401
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
Od anten na dachu do mieszkań – instalacja TV-SAT
i TV DV-BT, radio:
• kabel współosiowy RG poprzez system wzmacniaczy
i multiplekserów – XC1609401
strona
5
SCHRACK 4 HOME
WW SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI W BUDYNKU
Schemat instalacji multimedialnych w budynku z wieloma klatkami schodowymi
maszt do usług
radiowych
TV SAT
TV DV-BT i radio
4
S4H
S4H
3 PIĘTRO
S4H
2 PIĘTRO
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
1 PIĘTRO
S4H
2
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
PARTER
6
U/UTP kat. 5
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
2x U/UTP kat. 5 x ilość mieszkań
S4H
S4H
S4H
S4H
2xRG6 x ilość mieszkań
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
TV-SAT / DV-BT / radio
S4H
TV-SAT / DV-BT / radio
SCHRACK
2x U/UTP kat. 5 x ilość mieszkań
2x U/UTP kat. 5 x ilość mieszkań
SCHRACK
PIWNICA
strona
4
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
HDFO900LCT
RG6 x ilość mieszkań
RG6 x ilość mieszkań
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
SCHRACK
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
SCHRACK
Punkt styku z siecią publiczną szafa 19''
np. DS426060-A z panelami
miedzianymi i światłowodowymi
SCHRACK
SCHRACK
HDFO900LCT
344x245 mm
344x245 mm
HDFO900LCT
344x245 mm
24x9/125 – HSEAIBH249
24x9/125 – HSEAIBH249
HDFO900LCT – światłowodowa rozdzielnia
naścienna z adapterami SC/APC
SCHRACK
24x9/125 – HSEAIBH249
S4H – szafka multimedialna SCHRACK 4 HOME
przepusty kablowe – kanały
publicznej sieci telekomunikacyjnej
Od punktu styku (piwnica) do telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej:
Od anten na dachu do mieszkań – instalacja
TV-SAT i TV DV-BT, radio:
• kabel światłowodowy uniwersalny 24x9/125µm, OS2, FRNC/
LSOH-3, antygryzoniowy – HSEAIBH249
• kabel współosiowy RG poprzez system
wzmacniaczy i multiplekserów – XC1609401
• włókna światłowodowe 9/125 – PPHSEFT029
• kable skrętkowe 2x U/UTP kat. 5 (telefon, internet) – HSEKU424P1
• kabel współosiowy RG6 (TV kablowa) – XC1609401
Sygnał z instalacji antenowych zlokalizowanych
na dachu doprowadzany jest do każdego
mieszkania poprzez zespół wzmacniaczy
i multiswitchy zlokalizowanych w szachtach
telekomunikacyjnych. Wzmacniacze i multiswitche
umieszcza się w dedykowanych szafkach
WWELEMENTY ŚWIATŁOWODOWE INSTALACJI SCHRACK 4 HOME
Adapter SC/APC do światłowodowej
rozdzielnicy i panelu krosowego
HMOL000107
Kaseta światłowodowa na spawy
światłowodów z pigtailami
HLZPZCC005
Uniwersalny kabel światłowodowy
24x9/125 OS2 – HSEAIBH249
Pigtaile światłowodowe z wtykami
SC/APC do spawania z kablem
światłowodowym – PPHLP9CAPC
Światłowodowa rozdzielnica
naścienna – HDFO9000LCT
Światłowodowa rozdzielnica
naścienna – HDFO9000LCT
Produkty i rozwiązania w zakresie
kabli symetrycznych UTP kat. 5,
kabli światłowodowych, kabli
koncentrycznych, paneli krosowych,
szaf teleinformatycznych, gniazd,
adapterów i akcesoriów znajdziecie
Państwo w katalogu Systemy
Okablowania Strukturalnego.
KOMPETENCJA ŁĄCZY.
SYSTEMY OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO
WYGODNE ZAKUPY ONLINE
poprzez
aplikację
LiVE-PHONE
w sklepie
internetowym
sklep.schrack.pl
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
w SCHRACK STORE
z Centrum Logistycznego w Warszawie
z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKA
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI W BUDYNKU
Schemat instalacji multimedialnych w budynkach dla 3 klatek
maszt do usług
radiowych
TV SAT
TV DV-BT i radio
4
4
2
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
3 PIĘTRO
S4H
2 PIĘTRO
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
1 PIĘTRO
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
PARTER
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
S4H
TV-SAT / DV-BT / radio
2x U/UTP kat. 5
x ilość mieszkań
2x U/UTP kat. 5 x ilość mieszkań
SCHRACK
2x U/UTP kat. 5
x ilość mieszkań
U/UTP kat. 5
PIWNICA
RG6
x ilość mieszkań
SCHRACK
RG6 x ilość mieszkań
SCHRACK
PPHSEFT029 x ilość mieszkań
RG6
x ilość mieszkań
SCHRACK
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
PPHSEFT029
x ilość mieszkań
Punkt styku z siecią publiczną szafa 19''
np. DS426060-A z panelami
miedzianymi i światłowodowymi
przepusty kablowe – kanały
publicznej sieci telekomunikacyjnej
Od punktu styku (piwnica) do telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej:
• włókna światłowodowe 9/125 – PPHSEFT029
S4H – szafka multimedialna SCHRACK 4 HOME
Od anten na dachu do mieszkań – instalacja
TV-SAT i TV DV-BT, radio:
• kabel współosiowy RG poprzez system
wzmacniaczy i multiplekserów – XC1609401
• kable skrętkowe 2x U/UTP kat. 5
(telefon, internet) – HSEKU424P1
Sygnał z instalacji antenowych zlokalizowanych
na dachu doprowadzany jest do każdego
mieszkania poprzez zespół wzmacniaczy
i multiswitchy zlokalizowanych w szachtach
telekomunikacyjnych. Wzmacniacze i multiswitche
umieszcza się w dedykowanych szafkach
• kabel współosiowy RG6 (TV kablowa) – XC1609401
WWPUNKT DYSTRYBUCYJNY
Centralnym punktem instalacji logicznej jest budynkowy punkt
dystrybucyjny (punkt styku), budowany w szafach 19".
Do szafy wprowadzane są przyłącza operatorskie, dostarczające instalacje telefoniczne, Internet, kablówkę. Następnie poprzez systemy rozdzielcze (centrale telefoniczne, switche, multiswitche,) są rozdzielane na pojedyncze sygnały abonenckie.
Takie sygnały są wpinane w system budynkowej instalacji poprzez 19" panele rozdzielcze, następnie kablami wewnątrz­
budynkowymi (skrętka, kabel koncentryczny) dostarczane są
do wszystkich mieszkań i zakańczane w skrzynkach mieszkaniowych.
HSELS249CG
HSEMRJ5UWS
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
HSER0240GS
strona
7
SCHRACK 4 HOME
WW INSTALACJA ANTENOWA
Antenowa instalacja zbiorowa rozpowszechniana
w sposób rozsiewczy – radio, TV-SAT, TV-cyfrowa
naziemna:
• kabel koncentryczny RG-6
Kryteria projektowania instalacji antenowej:
Odpowiadając na poniższe pytania, możemy nakreślić wstępny
kształt projektowanego systemu:
strona
8
Projektując instalację zbiorową rozpowszechnianą w sposób
rozsiewczy, należy brać pod uwagę odległości gniazd końcowych od skrzynek multimedialnych, oraz odległości między
multiswitchami, wzmacniaczami itp. Długość kabla wpływa
na tłumienie budowanych linii. Dla zapewnienia prawidłowej
pracy systemu tłumienie linii nie może wykraczać poza 12 dB.
1. Ile i jakie satelity (np. Astra, Eutelsat, TURKSAT)
chcemy udostępnić użytkownikom (uwaga:
realizowane z jednej lub większej liczby anten)?
2.Sposoby montażu anteny (ściana, komin, krokiew,
powierzchnia dachu, balkon, grunt)?
3. Montaż innych anten (DVBT, FM) na tym samym
uchwycie?
4. Długość kabla od konwertera do pierwszego
multiswitcha/urządzenia?
5. Długości kabli od pierwszego do drugiego lub
kolejnych punktów dystrybucyjnych?
6. Długości między punktem rozdzielczym, a gniazdami
abonenckimi?
7. Ilość połączeń/gniazd użytkowych?
8.Podział na pojedyncze lub podwójne gniazda
(3-otworowe lub 4-otworowe gniazda)?
gniazdo potrójne radio / TV SAT
gniazdo poczwórne radio / TV / 2 x SAT
Multiswitch
kaskada pasywna
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW INSTALACJA Z JEDNĄ ANTENĄ SAT I DVB-T ORAZ KASKADĄ PASYWNĄ
Antena SAT 100/95 cm, aluminiowa sygnał 40,3dB/12GHz,
uchwyt do konwertera, 2x mocowanie do masztu, szara
HSATA100AA
Konwerter Quattro do multiswitcha
HASATLSA
strona
9
Listwa z 5 zabezpieczeniami
przepięciowymi
HSZUEU05A
Multiswitch 5 wejść 10 wyjść,
do konwertera Quattro z zasilaczem
HSATS510KA
Kaskada pasywna SAT 5 wejść, 12 wyjść
HSATSK512A
Gniazdo SAT potrójne radio/TV/SAT,
klasa A, 1,3 dB tłumienia
HSATD3A
WW INSTALACJA Z DWIEMA ANTENAMI SAT I JEDNĄ ANTENĄ DVB-T
Antena SAT 100/95 cm,
aluminiowa sygnał 40,3 dB / 12 GHz,
uchwyt do konwertera,
2x mocowanie do masztu,
szara
HSATA100AA
Antena cyfrowej telewizji naziemnej
+ radio, aluminiowa
HSATATT11A
Listwa z zabezpieczeniami
przepięciowymi
HSZUEU09A
Multiswitch dla
2 konwerterów, 9 wejść,
16 wyjść z zasilaczem
HSATS916KA
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW OBUDOWY DLA URZĄDZEŃ DO INSTALACJI ANTENOWEJ
Sygnał z instalacji antenowych zlokalizowanych na dachu
doprowadzany jest do każdego mieszkania poprzez zespół
wzmacniaczy i multiswitchy zlokalizowanych w szachtach telekomunikacyjnych.
strona
10
Instalacja wzmacniaczy i multiswitchy odbywa się w dedykowanych szafkach. W zależności od ilości multiswitchy, a ta
zależy od ilości mieszkań i gniazd w mieszkaniach, dobiera się
odpowiednie szafki natynkowe.
OPIS
WYM. (S×W×G)
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035
300x400x200 mm
HSATG432M
SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035
400x400x200 mm
HSATG442M
SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035
600x600x200 mm
HSATG662M
SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035
600x800x200 mm
HSATG862M
SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035
800x800x200 mm
HSATG882M
HDZA0003
Szczotkowy przepust kablowy do szaf DW/HSATG, 300x70 mm, czarny
WWSAT LINE TO PEŁNA OFERTA DO BUDOWY INSTALACJI TV SAT I DV-BT
Anteny SAT
Konwertery satelitarne do anten
Multiswitche
Kable koncentryczne RG-6
Ochronniki przeciwprzepięciowe
HSZUEU05A
Narzędzia do zarabiania
HSZU WFC48
Gniazda SAT TV, radio
Produkty i rozwiązania w zakresie
telewizji naziemnej DVB-T
i satelitarnej SAT znajdziecie
Państwo w dedykowanym katalogu
SAT Line.
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK 4 HOME
WW TELEKOMUNIKACYJNA TABLICA MIESZKANIOWA SCHRACK 4 HOME
W telekomunikacyjnej tablicy mieszkaniowej znajdują się zakończenia 5 typów kabli dochodzących do mieszkania.
Wszystkie kable są zakończone w panelu krosowym:
• kabel światłowodowy 9/125 OS2 – zakończony
adapterem SC/APC w panelu krosowym (połączony
pigtailem w kasecie światłowodowej)
• kable skrętkowe kat. 5 UTP lub wyższej kategorii –
moduł keystone RJ45, kat. 5e, UTP – HSEMRJ5UWS
• kable koncentryczne RG-6 – moduł keystone TV/Audio
typu F-F – HSEMRKFFWS
Mieszkanie = szafka multimedialna SCHRACK 4 HOME
do zakończenia pięciu kabli:
• dwa włókna jednomodowe 9/125 zakończone
wtykami SC/APC – PPHSEFT029
• kabel współosiowy (koncentryczny) kategorii RG-6
o podwójnym ekranie – np. XC1609401
• kabel współosiowy (koncentryczne) kategorii RG-6
o podwójnym ekranie – np. XC1609401
• parowy kabel symetryczny UTP (skrętki) kategorii 5 lub
wyższej – HSEKU424P1
• parowy kabel symetryczny UTP (skrętki) kategorii 5
lub wyższej – HSEKU424P1
Ze względów
bezpieczeństwa
(groźba utraty wzroku)
nie wolno kierować
zakończeń kabli
optycznych w stronę
oczu.
Moduł keystone RJ45, kat. 5e,UTP
HSEMRJ5UWS
Adapter SC/APC do pigtaili
z wtykiem SC/APC
HMOL000107
Urządzenia aktywne montowane w mieszkaniowej
tablicy telekomunikacyjnej:
• switche
• routery do Internetu i telewizji kablowej
• mediakonwertery
Przełącznik – switch
Mediakonwerter
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
Moduł keystone TV/Audio typu F-F
HSEMRKFFWS
Urządzenia te wymagają zasilania. Dlatego tez w naszej
tablicy mieszkaniowej przewidzieliśmy wiele miejsca
na gniazda zasilające. Szczególnie zwróciliśmy uwagę
na fakt, iż większość urządzeń aktywnych posiada duże
zasilacze i wymagają dużo miejsca.
Router
strona
11
SCHRACK 4 HOME
WW TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA MIESZKANIOWA SCHRACK 4 HOME
WWWYBRANE CECHY UŻYTKOWE SKRZYNEK SCHRACK 4 HOME
strona
12
• drzwi czołowe plastikowe – (cała reszta
metalowa) – brak problemów z propagacją
sygnału Wi-Fi!
• dużo przestrzeni montażowej pozwala na łatwy
i bezpieczny montaż urządzeń aktywnych oraz
zapewnia swobodną wentylacje powietrza
• możliwość wyboru wersji natynkowej i podtynkowej
oraz wersji z drzwiami płaskimi lub wypukłymi
• w zależności od wersji szafki, możliwość
zainstalowania do 4 gniazd elektrycznych 230V
• możliwość bardzo elastycznego wykorzystywania –
maks. 44 portów do montażu dowolnych keystonów:
RJ-45, adapterów światłowodowych czy keystonów
TV/Audio typu F-F
• umieszczone po prawej i lewej stronie panele
na zawiasach ułatwiają bezpieczny i szybki dostęp
do gniazd transmisyjnych i gniazd elektrycznych
• wytrzymała płyta montażowa z tworzywa (grubość
ok. 10 mm) do swobodnego zagospodarowania
miejsca montażowego
• opcjonalna kaseta na spawy światłowodowe
mocowana z tyłu płyty montażowej – oszczędność
miejsca, ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem
• elastyczne i łatwe wprowadzanie kabli do szafki
umożliwiają osłabione miejsca do wyłamywania
do wprowadzania kabli i przewodów
• możliwość integracji z rozdzielnicą elektryczną,
co pozwala na optymalizację zasilania urządzeń
w szafce i sterowanie wszystkimi instalacjami
mieszkaniowymi z jednego miejsca
OPIS
WYM. (S×W×G)
Skrzynka mieszkaniowa – drzwi wypukłe
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H3,
d.wypukłe, (44 portów keystone, 4 gniazda 230V), RAL9003
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H2,
d.wypukłe, (26 portów portów keystone, 3 gniazda 230V), RAL9003
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H1,
d.wypukłe, (8 portów keystone, 1 gniazdo 230V), RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 3x22 modułów,
d.wypukłe, RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 2x22 modułów,
d.wypukłe, RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 1x22 modułów,
d.wypukłe, RAL9003
Skrzynka mieszkaniowa – drzwi płaskie
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H3,
d.płaskie, (44 portów keystone, 4 gniazda 230V), RAL9003
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H2,
d.płaskie, (26 portów portów keystone, 3 gniazda 230V), RAL9003
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa S4H1,
d.płaskie, (8 portów keystone, 1 gniazdo 230V), RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 3x22 modułów,
d.płaskie, RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 2x22 modułów,
d.płaskie, RAL9003
Elektryczna skrzynka mieszkaniowa, natynkowa/podtynkowa 1x22 modułów,
d.płaskie, RAL9003
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
500x500x110 mm
DW4HD344
500x333x110 mm
DW4HD226
500x166x110 mm
DW4HD108
500x500x110 mm
DW4HE322
500x333x110 mm
DW4HE222
500x166x110 mm
DW4HE122
500x500x110 mm
DW4HD344F
500x333x110 mm
DW4HD226F
500x166x110 mm
DW4HD108F
500x500x110 mm
DW4HE322F
500x333x110 mm
DW4HE222F
500x166x110 mm
DW4HE122F
Ramy montażowe do skrzynek mieszkaniowych
Ramka do montażu podtynkowego skrzynki mieszkaniowej typu S4H1 (1x22), RAL9003
DW4HR1
Ramka do montażu podtynkowego skrzynki mieszkaniowej typu S4H2 (2x22), RAL9003
DW4HR2
Ramka do montażu podtynkowego skrzynki mieszkaniowej typu S4H3 (3x22), RAL9003
Ramka do montażu podtynkowego kilku skrzynek mieszkaniowych
np. S4H1 (1x22) + S4H3(3x22), RAL9003
Ramka do montażu podtynkowego kilku skrzynek mieszkaniowych
np. S4H2 (2x22) + S4H3(3x22), RAL9003
Ramka do montażu podtynkowego kilku skrzynek mieszkaniowych
np. S4H3 (2x22) + S4H3(3x22), RAL9003
DW4HR3
DW4HR4
DW4HR5
DW4HR6
Akcesoria
DW4HZAK1
Zestaw do łączenia skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK 4 HOME
WW MIESZKANIOWA SKRZYNKA SCHRACK 4 HOME:
ELEKTRYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA – DRZWI PŁASKIE
strona
13
Prawa strona – pusty panel krosowy
Lewa strona – do gniazd 230V
Górna część – skrzynka telekomunikacyjna
Dolna część – skrzynka elektryczna
4
1
2
5
6
3
Górna część – skrzynka telekomunikacyjna
1. Perforowana rama płaskich drzwi po obu stronach
ułatwia oddawanie ciepła generowanego przez
urządzenia aktywne.
2. Przednie drzwi częściowo wykonane z „dymionego”
tworzywa plexi – brak problemu z Wi-Fi!
3. Możliwość łatwego utworzenia wejścia kablowego
w każdym z boków szafki poprzez wyłamanie zaślepek
w blasze.
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
4. Odchylany na zawiasach panel na gniazda 230V – łatwy
montaż.
5. Płyta montażowa z plexi – swobodna konfiguracja
otworów montażowych.
6. Odchylany na zawiasach panel na gniazda keystone –
łatwy montaż.
SCHRACK 4 HOME
WW MIESZKANIOWA SKRZYNKA SCHRACK 4 HOME:
ELEKTRYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA – DRZWI WYPUKŁE
strona
14
Prawa strona – pusty panel krosowy
Lewa strona – do gniazd 230V
Górna część – skrzynka elektryczna
Dolna część – skrzynka telekomunikacyjna
4
1
2
3
Dolna część – skrzynka telekomunikacyjna
1. Perforowana rama płaskich drzwi po obu stronach
ułatwia oddawanie ciepła generowanego przez
urządzenia aktywne.
2. Przednie drzwi częściowo wykonane z „dymionego”
tworzywa plexi – brak problemu z Wi-Fi!
3. Możliwość łatwego utworzenia wejścia kablowego
w każdym z boków szafki poprzez wyłamanie zaślepek
w blasze.
5
6
4. Odchylany na zawiasach panel na gniazda 230V – łatwy
montaż.
5. Płyta montażowa z plexi – swobodna konfiguracja
otworów montażowych.
6. Odchylany na zawiasach panel na gniazda keystone –
łatwy montaż.
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA MIESZKANIOWA PODTYNKOWA
AMPARO BK085
WWSCHRACK INFO
• Rama i drzwi z blachy stalowej
powlekanej o grubości 6mm w kolorze
RAL9003
• Część wewnętrzna szafki wykonana
z tworzywa ABS bezhalogenkowego.
• Wnętrze wykonane z tworzywa ABS
ułatwia propagację sygnału Wi-Fi
• Dogodny dostęp do wprowadzania kabli
poprzez możliwość wyłamania zaślepek
w obudowie ABS
BK085002 – część przednia
BK085002 – część tylna
• Wewnętrzna płyta montażowa wykonana ze stali
z perforacją na śruby
• Wyprofilowany, przykręcany panel na 9 gniazd
keystone ułatwia terminację złącz
• Możliwość użycia dwóch paneli (góra i dół szafki)
zwiększa pojemność modułów keystone
BK085002 – wnętrze
OPIS
WYM. (S×W×G) DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa podtynkowa AMPARO 2-rzędowa do ścian ceglanych 346x442x96
BK085002
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa podtynkowa AMPARO 2-rzędowa do pustaków
346x442x96
BK085052
Płyta montażowa perforowana, metalowa
230x260x2
PPBKMP02
Wyprofilowany, przykręcany panel na 9 gniazd keystone
PPBKPP01
Gniazdo elektryczne 2x230V
PPBK1230
Adapter SC/APC Simplex
HMOL000107
Moduł keystone TV typu F-F
HSEMRKFFWS
Moduł keystone RJ45, kat.5e, UTP
HSEMRJ5UWS
Moduł keystone pusty do SC/APC
HSEMRLLLWS
Panel pusty na 9 x keystone
Płyta montażowa
Kaseta na 24 spawy
światłowodowe
HLZPZCC005
Pigtail SC/APC
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
strona
15
SCHRACK 4 HOME
WW TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA MIESZKANIOWA PODTYNKOWA MVM I MVH
WWSCHRACK INFO
• Obudowy 3, 4-rzędowe do ścian
ceglanych (BK073…) lub ścian z pustaka
(BK074…)
strona
16
• Rama i drzwi wykonane z blachy
stalowej
• Drzwi perforowane w celu zapewnienia
właściwej wentylacji urządzeń
aktywnych
• Klasa ochrony IP30
• Szyna montażowa w górnej części
na 12+2 modułów
• Perforowana, metalowa płyta
montażowa do przykręcenia urządzeń
aktywnych i pasywnych
• Akcesoria: m.in. wygodny uchwyt
do mocowania urządzeń aktywnych,
gniazdo elektryczne
OPIS
WYM. (S×W×G)
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Skrzynka telekomunikacyjna MVM (ściany ceglane), MVH (ściany z pustaka)
Rama płaska, drzwi stalowe, 3 rzędy po 12/14 modułów, MVM
359x589x95
BK073003
Rama płaska, drzwi stalowe, 4 rzędy po 12/14 modułów, MVM
359x714x95
BK073004
Rama wysoka, drzwi stalowe, 3 rzędy po 12/14 modułów, MVM
359x589x99
BK073003-F
Rama wysoka, drzwi stalowe, 4 rzędy po 12/14 modułów, MVM
359x714x99
BK073004-F
Rama płaska, drzwi stalowe, 3 rzędy po 12/14 modułów, MVH
359x589x95
BK074003
Rama płaska, drzwi stalowe, 4 rzędy po 12/14 modułów, MVH
359x714x95
BK074004
Rama wysoka, drzwi stalowe, 3 rzędy po 12/14 modułów, MVH
359x589x99
BK074003-F
Rama wysoka, drzwi stalowe, 4 rzędy po 12/14 modułów, MVH
359x714x99
BK074004-F
Akcesoria
Uchwyt do trzymania kabli
BK071050
Komplet gniazda 2x230V z mocowaniem
BK071055
Uchwyt do mocowania urządzeń np. przełącznika
BK071056
Uchwyt do prowadzenia kabli w poziomie
BK071057
Uchwyt do prowadzenia kabli w pionie
BK071058
Zamek z dwoma kluczami
BK071059
Puszka do spawania 2 włókien światłowodowych z polem komutacyjnym 2xSC, pusta
PPHBOX0002
WWAKCESORIA
BK071056
BK071055
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
BK071050
Adapter do mod. keystone na TH35
HSERH010GS
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK 4 HOME
WWAKCESORIA
strona
17
Adapter SC/APC Simplex
HMOL000107
Moduł keystone TV typu F-F
HSEMRKFFWS
Moduł keystone RJ45, kat.5e, UTP
HSEMRJ5UWS
Moduł keystone pusty do SC/APC
HSEMRLLLWS
PPHBOX0002
Pigtail SC/APC
Kabel Fttx 2x 9/125µm OS2
PPHSEFT029
Kabel koncentryczny RG-6,
oplot 80%, kl. A, 95dB
XC1609401
Symbol
Rama płaska
Rama wysoka
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Rzędy
Moduły
BK073003--
BK073003-F
559
589
87,5
315
359
95
3
12+2
BK073004--
BK073004-F
559
589
87,5
315
359
99
4
12+2
BK074003--
BK074003-F
684
714
87,5
315
359
113
3
12+2
BK074004--
BK074004-F
684
714
87,5
315
359
117
4
12+2
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
WW INSTALACJA W MIESZKANIU
O funkcjonalności systemu w mieszkaniu decyduje ilość i sposób rozprowadzenia kabli wewnątrz mieszkania. O tym decyduje deweloper i użytkownik mieszkania.
strona
18
Telekomunikacyjna
Mu
Multimedia
ultimedia V
Verteiler
erteiler
skrzynka
mieszkaniowa
Poprawnie zaprojektowany i wykonany system instalacji teletechnicznej i SAT w mieszkaniu pozwala na elastyczne korzystanie z niego w przyszłości. Całe zarządzanie systemem i dokonywanie zmian w jego kształcie/funkcjonaliści odbywa się
poprzez przepinanie kabli krosowych w szafce mieszkaniowej.
Odpowiednio nadmiarowe ułożenie kabli wewnątrz mieszkania pozwala realizować wszystkie funkcje w kilku lokalizacjach
mieszkania, bez konieczności instalacji dodatkowych kabli.
Gniazdo 2x RJ45
Doppeldose
mit 2xx RJ45
Doppeldose
mit 1x
x RJ45
Gniazdo 1x RJ45
i 1x
TV und 1x Koax
Gniazdo 2x TV
Doppeldose
mit 2xx Koax
teiler
WWGNIAZDA KOŃCOWE SAT RADIO/CATV/2XSAT I RADIO/CATV/SAT
Doppeldose mit 2xx RJ45
Doppeldose mit 1xx RJ45 und 1x Koax
Multimedia
Mu
ultimedia Verteiler
Verteiler
HSATD4A
HSATD3A
Doppeldose mit 2xx Koax
HSATD4M
HSATD3M
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
SCHRACK 4 HOME
Dla zapewnienia poprawnej pracy systemu TV w mieszkaniu
niezbędna jest poprawna instalacja kabli i gniazd.
Ilość gniazd (i kabli) powinna być nadmiarowa i nie powiązana z planowaną aranżacją wnętrz. Takie podejście pozwala
na zmianę aranżacji (remont) mieszkania, bez konieczności
przebudowy instalacji kablowych.
Kabel koncentryczny RG-6,
oplot o gęstości 80%, kl. A, 95 dB
XC1609401
Skrętka U/UTP kat. 5, PVC
HSEKU424P1
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
Ramka podwójna do kesytonów
HSED01UW2S
Ramka potrójna do kesytonów
HSED02UW2S
Moduł keystone RJ45, kat. 5e,UTP
HSEMRJ5UWS
Ramka pojedyncza do kesytonów
HSED03UW2S
strona
19
SCHRACK 4 HOME
WW ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU S4H
1. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe
strona
20
Schrack 4 Home
KVM/KVH
AMPARO
BK085002
NR KATALOGOWY
NR KATALOGOWY
NR KATALOGOWY
DW4HD344
BK073003
BK085002
DW4HD226
BK073004
DW4HD108
BK073003-F
DW4HD344F
BK073004-F
DW4HD226F
BK074003
DW4HD108F
BK074004
BK074003-F
BK074004-F
2. Akcesoria do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych
DOSTĘPNOŚĆ STORE
OPIS
NR KAT.
Moduły do paneli krosowych w skrzynce mieszkaniowej
Moduły keystone RJ45 kat. 5e UTP Toolless Line
HSEMRJ5UWS
Moduły keystone TV/Audio typu F-F (SFA)
HSEMRKFFWS
Modyły keystone puste do adaptera światłowodowego LC Duplex/SC Simplex (SFA)
HSEMRLLLWS
Adapter simplex SC/APC do pigtaili z wtykiem SC/APC
HMOL000107
Gniazda elektryczne 230V AC do zasilania urządzeń aktywnych w skrzynkach typu DW4HD
Gniazdo 2P+Z z przesłonami, zaciski śrubowe
EV101052
Puszka podtynkowa śr 60 / gł 45 mm
GTDU10625
Punkt spawu włókien światłowodowych
Kaseta światłowodowa do spawania z kablem i pigtailami na 24 spawy
HLZPZCC005
Pokrywy kaset na spawy
HLZPZCD-02
Pigtaile światłowodowe SC/APC 9/125 μm, OS2 2 m
PPHL9SCAPC
Osłony spawów światłowodowych 60 mm, opakowanie 100 szt.
HCLSPHSCHR
Puszka do spawania 2 włókien światłowodowych z polem komutacyjnym 2xSC (opcjonalnie)
PPHBOX0002
Adapter na szynę TH35
HSERH010GS
Adapter 17,5 mm TH35 do montażu modułów typu keystone
3. Instalacja gniazd w mieszkaniu
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Gniazda RJ 45
Moduły RJ45 kat. 5e UTP Toolless Line
HSEMRJ5UWS
Ramka 80x80 mm skośna dla 2 modułów (SFA) (SFB), RAL9010
HSED02UW2S
Puszka podtynkowa
GTDU10625
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK 4 HOME
WW ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU S4H
3. Instalacja gniazd w mieszkaniu
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Kable instalacyjne kat. 5 U/UTP i koncentryczne RG-6
Kabel U/UTP kat. 5e, 4x2xAWG24/1, PVC niebieski
HSEKU424P1
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030, 75Ω, 1,02/4,6/6,8mm CU, 100 dB, Klasa A, PVC, szpula 100 m
XC1609901
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030, 75Ω, 1,02/4,6/6,8mm CU, 100 dB, Klasa A, PVC, bęben 500 m
XC1609903
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC, szpula 100 m
XC1609401
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC, bęben 500 m
XC1609403
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000, 75Ω, 1,0/4,6/6,6mm CU, 95 dB, Klasa A, LSOH, szpula 100 m
XC1608911
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000, 75Ω, 1,0/4,6/6,6mm CU, 95 dB, Klasa A, LSOH, bęben 500 m
XC1608913
Gniazda światłowodowe SC
Moduły keystone pusty dla adaptera światłowodowego LC Duplex/SC Simplex
HSEMRLLLWS
Adaptery światłowodowe SC/APC Simplex, jednomodowe
HMOL000107
Ramka 80x80 mm skośna dla 2 modułów (SFA) (SFB), RAL9010
HSED02UW2S
Puszka podtynkowa śr 60 / gł 45 mm
GTDU10625
Kabel światłowodowy
PPHSEFT029
Kabel światłowodowy FTTX 2x 9/125 OS2, wewnętrzny
Gniazda TV
Gniazdo przelotowe 2xTV Radio/CATV, Klasa A
HSBKDDA22
Pokrywa gniazda 2xTV Visio biała
EV104009
Ramka Visio biała
EV105001
Puszka podtynkowa śr 60 / gł 45 mm
GTDU10625
Gniazdo przelotowe 2xTV, Radio/CATV, klasa A zawiera puszkę natynkową i ramkę
HSBKDDM08
Gniazdo końcowe 4xTV, Radio/CATV/2xSAT, 2 dB straty
HSATD4A
Płytka czołowa 55x55 mm i ramka 75x75 mm dla gniazd Serie A
HSZUD4R77A
Puszka podtynkowa śr 60 / gł 45 mm
GTDU10625
Kable przyłączeniowe/krosowe
Koncentryczny kabel krosowy 1 m 2xF>90 dB, klasa A
HS4HC01K0
Koncentryczny kabel krosowy 2 m 2xF>90 dB, klasa A
HS4HC01K5
Światłowodowy kabel krosowy Duplex SC/SC, 9/125µ m, OS2, LSOH-3, żółty 2 m
HLP29CC02F
Światłowodowy kabel krosowy Duplex SC/SC, 9/125µ m, OS2, LSOH-3, żółty 3 m
HLP29CC03F
Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, PVC, 1 m, niebieski
H5ULB01K0B
Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, PVC, 2 m niebieski
H5ULB02K0B
Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, PVC, 3 m niebieski
H5ULB03K0B
4. Okablowanie pionowe
OPIS
DOSTĘPNOŚĆ STORE
NR KAT.
Kable światłowodowe
Kabel światłowodowy uniwersalny 24x9/125µm, OS2, FRNC/LSOH-3, antygryzoniowy
HSEAIBH249
Światłowodowa przełącznica naścienna, niewyposażona, 32xSC, IP 40
HDFO900LCT
Kabel światłowodowy Fttx wewnętrzny 2x9/125 µm
PPHSEFT029
Kable miedziane
Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1,LSOH niebieski
HSEKU424H1
Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC
XC1609401
Punkt styku z siecią zewnętrzną
Szafa stająca 19" 42U 600/600/1970 (S/G/W), drzwi przeszklone
DS426060-A
19" panel światłowodowy 1U, 24xSC 9/125 µm, OS2, z pigtailami i kasetą
HSELS249CG
19" panel krosowy 24-portowy, do modułów SFA i SFB, niewyposażony, 1U
HSER0240GS
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 40x40 mm
DBS14805
Dostawa w 24h z Centrum Logistycznego w Warszawie
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
Produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
Produkty dostępne w Schrack STORE
strona
21
SCHRACK 4 HOME
WW OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY VISIO DO KAZDEGO MIESZKANIA
Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1
29.11.2012
12:38 Uhr
Seite 6
Osprzęt elektroinstalacyjny VISIO to najwyższa jakość i nowoczesność w twoim domu.
29.11.2012 12:38 Uhr Seite 6
Osprzęt elektroinstalacyjny VISIO 29.11.2012
jest częścią
systemu
SCHRACK
4 HOME.
Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1
12:38
Uhr Seite
5
Visio_Folder_AT_neu:KabelPreisliste_2006_1
strona
22
6
6
VISIO 50
5
Pełna oferta osprzętu
elektroinstalacyjnego dla każdego
mieszkania znajduje się w katalogu
Osprzęt elektroinstalacyjny
VISIO.
2015
VISIO 50
VISIO 50
WWVISIO 50
Toolless-Connection
VISIO
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
Miniclic
ZAKUPY ONLINE!
INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
z Centrum
Logistycznego
w Warszawie
W biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone
www.schrack.pl
www.schrack.at
ENERGIA
PRZEMYSŁ
ENERGIE
BUDOWNICTWO
INDUSTRIE
GEBÄUDE
BEZPIECZEŃSTWO
ANLAGEN
DANE
DATEN
KABLE
KABEL
OŚWIETLENIE
LICHT
FOTOWOLTAIKA
PHOTOVOLTAIK
w SCHRACK STORE
Get Ready. Get Schrack.
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
VISIO 45
30
SCHRACK 4 HOME
WW OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY VISIO DO KAZDEGO MIESZKANIA
Osprzęt elektroinstalacyjny VISIO to najwyższa jakość i nowoczesność w twoim domu.
Osprzęt elektroinstalacyjny VISIO jest częścią systemu SCHRACK 4 HOME.
WWVISIO 45
strona
Pełna oferta osprzętu
elektroinstalacyjnego dla każdego
mieszkania znajduje się w katalogu
Osprzęt elektroinstalacyjny
VISIO.
2015
23
Toolless-Connection
VISIO
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
Miniclic
ZAKUPY ONLINE!
INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
z Centrum
Logistycznego
w Warszawie
W biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone
www.schrack.pl
www.schrack.at
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
ENERGIA
PRZEMYSŁ
ENERGIE
BUDOWNICTWO
INDUSTRIE
GEBÄUDE
BEZPIECZEŃSTWO
ANLAGEN
DANE
DATEN
KABLE
KABEL
OŚWIETLENIE
LICHT
FOTOWOLTAIKA
PHOTOVOLTAIK
w SCHRACK STORE
Get Ready. Get Schrack.
DASFIRMA
UNTERNEHMEN
ZENTRALE
CENTRUM LOGISTYCZNE
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN
CENTRALA WIEDEŃ SCHRACK TECHNIK GMBH
I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI KÄRNTEN
STEIERMARK, BURGENLAND
OBERÖSTERREICH
FAX
TIROL
Seybelgasse 13, 1230 Wien
Ledererstraße 3
SCHR ACH85-5900
TECHNIK GMBH
TEL
+43(0)1/866
9020 Klagenfurt
Seybelgasse
13, a-1230 Wien
FAX
+43(0)1/866
85-98800
TEL
+43(0)463/333 40-0
E-MAIL [email protected]
FAX
+43(0)463/333 40-15
TEL.
+43 (01) 866 85-5900
E-MAIL [email protected]
[email protected]
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL
+43(0)732/376 699-0
FAX
+43(0)732/376 699-5151
E-MAIL [email protected]
WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
Kärntnerstraße 341
BURGENLAND
SCHR ACK TECHNIK POLSK A SP.
Z O.O.
Seybelgasse 13
8054 Graz
ul. Staniewicka
5, 03-310
1230 Wien
TEL
+43(0)316/283
434-0 Warszawa
+43(0)1/866 85-5700
FAX
+43(0)316/283
434-64 II, BudynekTEL
Prologis
Park Warszawa
2
FAX
+43(0)1/866 85-98805
E-MAIL [email protected]
TEL.
+48 22 / 205 31 00
E-MAIL [email protected]
+48 22 / 205 31 01
Richard
Bergerstraße 12
[email protected]
6020 Innsbruck
TEL
+43(0)512/392 580-5300
FAX
+43(0)512/392 580-5350
E-MAIL [email protected]
BIURO HANDLOWE
BIURO HANDLOWE
STORE KIELCE
SALZBURG
VORARLBERG
Bachstraße
59-61 WIELKOPOLSK A Wallenmahd
23 33 lok. C
& STORE WARSZAWA
& STORE
ul. Klonowa
SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
5023 Salzburg
6850 Dornbirn
ul. Staniewicka
Prymasa Augusta
25-553
Kielce
Seybelgasse
13, 1230 Wien5
TEL ul. +43(0)662/650
640-0Hlonda 5 TEL
+43(0)5572/238
33-0
03-310 Warszawa
Poznań640-26
TEL. +43(0)5572/238
+48 41 / 33533-5514
55 60
TEL
+43(0)1/866
85-5058
FAX 61-008
+43(0)662/650
FAX
E-MAIL [email protected]
[email protected]
E-MAIL
TEL. +48 22 / 205 31 10 E-MAIL
TEL.
+48 61 / 652 33 62
FAX [email protected]
+48 41 / 335 55 61
FAX +48 22 / 205 31 11
FAX +48 61 / 652 33 61
NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL
+43(0)1/866 85-5880
FAX
+43(0)1/866 85-98802
E-MAIL [email protected]
BIURO
HANDLOWE
LICHTTECHNIK
13, 1230ŚL
Wien
& Seybelgasse
STORE DOLNY
ĄSK
TEL
+43(0)1/866 85-5953
ul.FAX
E. Kwiatkowskiego
15
+43(0)1/866 85-98807
52-326
E-MAIL Wrocław
[email protected]
TEL. +48 71 / 716 45 30
FAX +48 71 / 716 45 31
SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN
STORE BIAŁYSTOK
BIURO HANDLOWE
DEUTSCHLAND
10
& STORE
POMORZE
SCHRACK
TECHNIK
GMBH
Twaalfapostelenstraat
14
Thomas-Wimmer-Ring
17 613
15-351 Białystok
al. Grunwaldzka
BE-9051 St-Denijs-Westrem
D-80539 München
TEL. +48 85 / 745 64 80 E-MAIL
80-337
Gdańsk Oliwa
TEL
+32 9/384 79 92
[email protected]
FAX
+48
64 81
TEL. +48 58 / 342 28 20
FAX
+32
9/384
87 85 / 745
69
KROATIEN
E-MAIL [email protected]
FAX +48 58 / 342 28 21
BELGIEN
ul.TECHNIK
WiejskaB.V.B.A
65 lok.
SCHRACK
BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL
+387/36 333 666
FAX
+387/36 333 667
E-MAIL [email protected]
BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX
+359/(2) 890 79 30
E-MAIL [email protected]
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL
+385 1/605 55 00
FAX
+385 1/605 55 66
E-MAIL [email protected]
POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 01
E-MAIL [email protected]
BIURO TECHNICZNE
RUMÄNIEN
SZCZECIN
SCHRACK
TECHNIK SRL
Str.
Barnutiu25B
nr. 15
ul.Simion
Południowa
RO-410204 Oradea
pokój +40
420259/435 887
TEL
71-001
FAX
+40Szczecin
259/412 892
E-MAIL
[email protected]
KOM.+48
600 336 141
SERBIEN
TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL
+38 1/11 309 2600
FAX
+38 1/11 309 2620
E-MAIL [email protected]
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL [email protected]
SLOWAKEI
UNGARN
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
SCHRACK TECHNIK KFT.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL [email protected]
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL
+36 1/253 14 01
FAX
+36 1/253 14 91
E-MAIL [email protected]
WWW.SCHRACK.PL
WWW.SCHRACK.AT
K-S4H-PL15
K-USV-AT15
BIURO
HANDLOWE
SLOWENIEN
& SCHRACK
STORE ŚL
ĄSK D.O.O.
TECHNIK
17543
ul.Pameče
Żeliwna
SLO-2380 Slovenj Gradec
40-599
Katowice
TEL
+38 6/2 883 92 00
TEL.
FAX +48
+3832 / 363
6/2 884 3459
71 60
E-MAIL+48
[email protected]
FAX
32 / 363 59 61

Podobne dokumenty