PDF 471KB - Mediateka

Komentarze

Transkrypt

PDF 471KB - Mediateka
tylko,
wiem nie
o
b
t
s
lje
ia
niem wu
amaturg
epatowa
,
ą
tk
s
Nowa dr
y
ty
z
s
s
y
ew
blic
wielu, pu stwem, ale przed
ą
r
b
o
d
jak sądzi
ń
krucie
bardzo
o
ą
i
r
ią
tu
c
a
ś
.
r
o
..
ia
garn
to li te
jej ocalen
r a tu r ą i
o próbie
,
ji
k im li te
c
n
te
s
j egzy
o ludzkie
SNY
E
Z
C
Ł
WSPÓ
POLSKI
T
DRAMA
y
ny twórc
lskiej sce
o
h
p
c
y
ta
s
w
k
o
w te
i odn
d
Złaknien u naszego świata
ó
h
c
o
p
obraz
mfalny
iu
ją
r
u
T
k
.
u
il
y
z
h
z
s
po
isar
aven cznych p Koltesa, Marka R
y
z
ję
o
c
b
o
w ”:
burzliwe
brutalistó
ah Kane, , dokur
a
S
im
„nowych
stk
lu
de wszy
e skanda
la, a prze ęsto w atmosferz ręcz łaknienie
z
,c
ie, w
dyskusje
resowan
poza klaał zainte wykraczającego
w
to
n
e
m
zerego,
tu
w drama atu brutalnie szc
ó
c
r
io
b
d
o
osłużyć
am
anon, dr
, który p
syczny k przerysowanego ycji współczend
ie
drapieżn arzędzie opisu ko się, iż nie tylko
n
ło
o
a
k
z
a
ja
k
e
o
ż
mo
łodych,
. I nagle
a
k
ie
w
dzieła m
ło
z
z
c
c
le
o
,
g
je
e
c
n
s
pta
z kreują,
czne ada skonale ów obra
obcojęzy
o
d
powstaautorów szych dramatów
y repolskich
p
e
to gotow go
iąt najl
t
s
la
ie
z
h
c
d
a
e
z
k
a kil
ich tr
„nowe
gu ostatn
Postulat
łych w cią ajbliższe sezony. ej Polski, który
an
esn
pertuar n ”, opisu współcz
zrealizoia
n
o prozy,
ś
d
io
w
iu
n
go
ie
s
Przed
ie
n
oficjalne
ono w od
brzeżach
o
a
n
podnosz
y
c
cjonują
wali funk aturdzy.
am
r
obiegu d
rd Maria
ty Berna
la
u
k
il
to r ią
k
przed
u s ję h is
Zmarły
cą dysk
ą
r
tórej
o
k
g
i,
ił
postac
zbudz
j
o
e
r
n
z
s
c
e
ty
lt
Ko
edialna
auten
a poły m całej
Zucco n
to
i
r
e
ie
b
n
o
R
w
rod
larne zb
sowanie
spektaku udzały zaintere zyczyny, „człozb
pr
rześmierć w o, morderca bez
uje na ob lc
n
c
u
jo
c
Z
k
.
ji
n
c
fu
i”,
Fran
rowo
łaściwośc staje z niego dob
w
z
e
b
k
o
wie
a, z
. Zabójłeczeństw mie wykluczony ie sażach spo
do
szc
ełni świa i, policjanta, wre
nie i w p
k
n
dobrem
a
h
a
c
z
o
o
k
p
tki,
ły go
ia
w
ieczstwo ma
ta
s
to
krok,
iętnas w ch
y
w
z
ie
z
jc
d
ó
b
o
mo
ństw
liższy
a podobie ’a, mordercy najb ię Min
,
m
łe
z
i
re
ał s
rra Rivie
fascynow
nego Pie
, którym
a
ieję poza
ik
tn
tn
is
:
ię
am
mówić
ię
s
ł
deks,
a
i autora p
w
a
oralny ko cy
ult, zd
a
m
c
u
y,
o
m
F
r
l
o
e
cha
rażają
jego n
ństwem, pełniam czyn od
społecze
ierzam
o
p
m
,
y
ie
” mn
sobie w
m
a
s
i
ią
s ą „obok
olności?
śc
wiadomo cielenie idealnej w
z pełną ś
w
twór jako
karę. Po
SCENA
scena
SCENA
SCENA
olko chwil
udzają ty
b
o,
z
k
w
z
a
la
z
e
s
Ż
onoriu
ówa,
r
H
a
Ż
ta
a
i,
r
z
b
ła
a
s
rze z, N
ustach
nie; Wód metaforycznego p bote- w
ie
a
h
w
a
o
k
b
ie
z
zac
ich
en
j sym
owie jed
ziś we
entyfikują yty u Cicioliny, te
lek nie id
olność” p
Sali Od d
iz
e
w
symbolu
b
w
i
ła
a
y
g
h
K
w
n
m
ic
a
a
a
n
r
P
żm
oru
są dla
rs. Do
u
ią
tw
o
p
u
a
b
elka
r
o
e
„Przecie
e
r
g
’
T
a
.
ie
nia
skok Kab jaleny
tanck
d
y
g
iu
z
a
b
jc
e
M
ó
d
ii
b
r
o
a
rów
zie o
sam
ej M
dziny, gd
- liczn
finałowy
dobrzy.
o
y
ż
r
m
ie
e
m
o
r
n
d
ie
e
z
w
s
d
y
tu
ó
ę
ż
r
b
re
wro
asta
ym kablu
wizją po
wszystkim go utworu ur
lefoniczn
o
g
e
te
e
d
a
n
ae
n
z
o
ł
r
ż
a
p
a
z
rzer
n je
o” przyp
wies
la jest
iętny to
luczoneg
st to p znów będzie go
k
m
Paweł Sa
y
je
a
w
n
„
ie
z
e
o
N
g
b
.
e
i
c
n
za
ntalistą
po- cie
ję zdrad
ypadku in
dokume
wenienc
zm opisu - lub jak w prz zkiem.
o
ty
r
k
p
a
d
y
tę
d
le
la
ny
dsta
doskona
rącym że
Nadmier
dramat
wiat prze
i, lał go
kiego to
iej zarzut. nerwu, odarłby ś
s
m
n
a
w
g
i
jm
le
le
a
e
o
n
z
k
y
d
z
b
j
ją
ej śmierc
a Mo
historię je
. „Biliśmy a, to spytabrowoln
nie Mark
o
m
r
d
ij
ó
o
b
z
,
a
w
zbawiłby talnego realizmu
ił
iu
Z
na
ęśc
ru
ic nie mów
em, które
nym szcz
wiony z b żała opuchnięta i n może być powiesz
owszech rawa, o sanatoriu uleczalnie” chop
o
)
le
to
ż
p
zy
nie
? (...
a kiedy ju
ajestacie
oferuje „
utopienie
wybiera: c
radomlenie, czy
ć, w m zesnej korporacji e świata. Sztuka
ką śmierć
a
ś
ja
ie
sp
,
n
ię
s
d
ie
o
n
m
a
p
łe
rtow
łkowicie
cie z
spółc
gli ją
ie, poćwia
iwanie ca zestali za w bezbolesne odejś
k
zy pomo
ę
e
d
n
z
g
le
c
ią
o
o
c
k
i
nie, otruc
ie
c
,
o
ła n
m
am
teracki, w
m drzew
z gałąź. T eć. Puściłem, ry o radiologa nabra
Wybrałe
kst pozali rzy - Pavulon
urek prze
g
z
te
n
n
ie
rc
z
o
k
a
s
s
h
K
c
.
m
e
ia
ła
ił
c
kilka
z leka
aczę
aczen
a ja zarzu
odczyjednego
isiała tak
ny. Ona z
wego zn
o
o
m
W
tr
n
.
s
ie
j
je
k
ie
tu
m
g
ra, tekst
e
z
o
io
ru
to
c
d
d
m
z
u
y
y
s
a
z
z
w
r
r
je
z
m
u
p
ż
n
z
jo
ie
n
sz
wcią
niu
tenc
sem Mom, że na m
m wie
iemię, to
wbrew in licystyki. Tymcza
j,
ie
m
n
z
ił
bo myślałe dy ją opuścili na z oś trzeba było z ty
czyn
pub
w który
kie
oziomie
m jej u
terylny,
(...) C
p
s
łe
,
i.
ą
a
t
k
m
n
n
ia
w
ie
rż
y
a
minut, a
w
e
ik
n
ś
rg
d
n
a
o
zęd
tyw
nam
. Miała d
wa razy p
stał się ur t to jedi ukazał
z
jakiegoś
r
k
a
ć
s
k
a
oddychała łem nóż z torby i d
w
k
le
u
,
le
z
e
s
s
em
je
pakom
a- dz
yją
się towar
onę. Czy
zrobić. W otem kazałem chło ajęte. Więc schow
ierć stała
jedną str ny? Nic bardziej
m
w
ś
y
ż
z
p
ó
r
)
ły
o
d
..
y
a
b
b
o
ow
gardło. (.
wszystkie nuje Nazi, jeden z o akuszerem p
ą symfohumaniz
robu, ale
się wielk
eg
wiat zde
ła
ś
w
s
ta
s
m
ję
c
iu
te
k
n
wolnego g mieciami.” relacjo
a
a
a
z
ak
(Bez tytu
utor
mier
od ś
przy- n nego. Sztuka o u
51 minut ażał nas
dobrzy. A
r
j,
y
te
te
m
a
ię
ie
h
liśmy ją p
n
z
o
k
d
b
ę
d
or
złu
i zam
Gdy
Od dziś b
i konał, p
łecznośc
estępść życia.
haterów
urczył się dzelewskiego bo
cza w spo młodocianych prz
ią na cze
k
z
n
s
li
ie
o
w
m
d
u
o
o
p
ii
o
tu
g
a
la
ta
r
M
d
is
m
a
tu
a
U
a
u
n
a
r
k
.
d
nis
Villq
ram
doko ć
życie
d- łu)
ego schro
olskiej d
omoc, o
również
p
ą
fi
o
a
t
iep
tr
e
o
klasztorn t dobrze znany p Tutaj nie jest on je
z
ale p
szym wc
jego s
wy
mierają,
świao najwyż
kiego.
u
c
o
a
r
tw
ie
cie
ik
js
w
y
w
ó
ż
ców. Ch
ło
m
o
b
r
ć
G
a
, jak z
wybra
st hate
opciucha
talitarnym
Eutanazja adoks. A. potrafi
ez.
b
u
czasów K ą zniewolenia, to obinę godności. Je
r
t
s
o
b
je
y
r
azem
, w
i? Par
dr
k
fo
c
je
o
a
ś
n
ta
ie
o
o
e
y
tn
ln
m
z
m
is
y
o
lc
n
k
e
a
na
mw
. Chokw
zech
my, ż
szczęścia
a- lenie ieniu, gdy pows
ie człowie ka, o którym wie
n
o
g
z
e
y
n
z
h
c
c
y
p
e
tem, gdz
krz
wis
cier
wsz
realnione
cją środo wym ogromem,
rnej w sna śmierć dla po i B. są równie od
la
u
ół
k
ta
prezenta
k
s
e
a
A.
e” i „zesp
bole
ej sp
s przeraż
re cierpią owanie chroniczn
zji kolejn y ten pozorny
tó
la
a
k
k
d
o
a
u
n
które na
y
ik
,
z
y
n
r
z
dręcz
„zbla
nie, cz
gazet p
ł- rob
ol
ich w po
ytuacja d
s
y
a
główków wiamy sobie pyta m, polskim, wspó
ła
n
m
a
a
a
c
P
k
u
k
ja
ealista
Sta
ie odsz
iwy
id
z
i.
N
i
d
n
.
d
”
n
w
a
o
a
lo
r
r
h
o
u
g
p
b
k
z
by
Pav
ego nVan Go
nie jest, a
edycyny. łaconego i spisan
m
?
a
m
w
e
tó
margines
tw
n
ńs
tude
ie op
drówce n
społecze
zde- s
podstaw
w ich wę h dekot
a
”
k
n
m
,
fe
u
ą
e
g
ri
czesnym
t
a
o
s
n
yc
tu je
pom
euta
nakreślon
la drama
iwerjentom „
teskowo
cje („Jest
styczny d w moralnych, un tu- traktu, pac
o
y
la
r
r
g
tu
te
k
a
k
r
ta
a
g
r
i
W
n
ó
.
ty
e
k
ę
Cha
z
ia
d
n
e
ą
o
w
r
z
k
p
r
w tym
po
y re
ugą str
mują
pacjentem niu
rębnych
go), któr
m
zar- dr ch pacjenci otrzy
ty
(C
ą
si
o
g
ie
e
z
rzenia od o (chrześcijańskie
ćd
arn
otocze
ia racja euszowym, sto pię
eg
ksem Cz
a grób w
n
y
s
il
la
salistyczn z mitycznym kode eślone zachowan
b
d
ju
tym świe
pan
ierają
icy
dziene stypą. W łamania
zice wyb
ym okr
z
o
d
c
c
ą
o
ją
r
z
a
a
c
ją zakonn
z
tr
),
s
łą
”
n
u
a
u
a
e
rz
rok
ojc
a), wym
ość(?). M
brzmi
urodziny a dochodzi do p
za
nego Lud cym sprawiedliw
zózek, a
dobrzy ”
r
tt
y
go malar
b
e
e
k
m
n
c
ie
ją
e
io
z
a
b
B
n
z
d
a
r
e
ę
i
z
c
b
ie
c
a
d
ę
m
k
iś
r
ie
y
s
ż
z
n
o
w
d
w
ia
r
i
Od
bok
o, co
ojaw ię
ie M
litwy: „
a łóżku o
ziców ” p
yczeniow w widać naj- c
N
d
ż
.
ro
ji
zle
c
h
ty
n
c
e
nej mod
ty
ie
n
. Jej fizyc
boga
ądkó
konw
ntekście
- na raka
o dziecka
dwu porz
j przez
ie
g
e
h
ńln
n
c
te
ie
a
o
u
ty
c
n
w tym ko
z
s
u
a
d
p
ie
r
b
a
e
n
i „z
prow
ans ok
derze
ardzo
ji
e
b
c
Z
s
n
,
.
k
a
ją
ra
ie
le
r
F
o
ln
ju
.
ie
a
h
n
ic
d
c
s in
sur
ów św
istacza
ej sce
ieta,
agiczny lo . Groteska prze
mboliczn . Fragment Kwiatk ienawiści, kob
tr
sy
,
ie
w
j
n
ie
ie
A
p
p
le
w
in
ekiwaier
ów
zakonnik
rzywdzie y stekiem ne c . i pragnienie życia t. Skazana na ocz ycia.
a
n
jednego z żu o cierpieniu, k
B
a
a
ram
nie ż
skwitow
sy
te stw
ncjalny d
. pragnie ć, widz
te
A
s
y
ją
z
g
ciszka z A dkupieniu zostaje ce jak patrzę na
e
m
y
c
ją
rze
się w
oo
portretu
i się ch
aga jej um ierpiący
o i już!
wreszcie
budzi w
Rzygać m
ć wszystk
enie pom
C
„
c
ie
ta
s
.
:
n
j
p
is
e
e
w
s
d
ó
r
jn
a
Z
y
je
m
c
ina
kath
osta
teczki!
wulgaryz
eliks poz
dy w kulm amatu przeżywa
z zostaje
F
r
G
rowe kwia
t
la
lo
a
a
r
o
k
B
m
,
ia
!”
ie
ły
r
w
h
z
ś
c
d
s
a
)
ia
o
c
w
ik
d
i
d
ln
ie
ć
kurewsk
ie
. To
zyte
a” n
umieraniu
lbo kosę m az trafia w pustkę
, po- (c zespół Van Gogh ztukę. Tragedia o
h
c
st
a
n
z
Kurwa, a
y
k
z
na „
ść i s
ńczenia je
jego prze
ch płaszc
rzez miło , optymizm zako
naków,
p
z
y
m
bezradny, jące na odrębny
n
e
lo
m
a
oc
ieję
nu
ym syste
znego
am nadz
ty funkcjo nie tylko odrębn
emantyc ów przynosi n
s
u
d
ię
o
s
k
ć
sługujące
grzesznik
ozpozna
agnące r
świętych
ale niepr tron. Historie
es
drugiej z
25
ie
iecie, gdz
my w św
je
ie
y
n
Ż
z
.
ic
m
g
ware
nolo
ko jest to
z. W chro . Korpost
s
y
je
sz
u
p
w
,
u
k
la
ść
hil
lbo
t przeszło cującym
o tekdajesz, a
arem jes
ństwie d
lbo sprze
ie
w
a
ie
b
o
to
iw
,
c
M
ą
e
im
z
z
g
M
s
r
sem,
rzyno
zie dru
cz w p
e
p
d
z
le
i
o
e
,
c
r
y
iz
st drugoś
p
n
p
r
je
t
e
to
o
s
r
wa
ie
e poz
, ale to
j MS je
je
e
a
r
d
e
tó
z
k
r
być moż Modzelewskiego ia” jest bowiem n
,
p
. Sprzeda
racja
iem s
u
st władza
niem
acownik
je
maturg
a
r
ie
p
ra
w
m
n
d
m
le
i
to
a
y
stu Sali,
e
a
i
c
d
w
p
o
m
ź
,e
ym
mło
enie. „N
n a d lu d
licystyką
zystzasadnicz
k
oczyszcz
w ła d z ę
ielu, pub
rzede ws iej
ędne - jej
y
w
nawet ja
p
z
i
,
r
m
z
o
le
je
d
a
tk
ą
,
u
s
s
p
y
m
u
k
z
k
e
s
k
z
ja
d
w
,
tw
r,
s
o
t
lu
a
a
ń
s
n
lk
o
w
ty
ucie
dzie jbrą
c to
rem je
ścią i okr
ardzo do
omość „G chód,
ad- ją
y - towa
d
s
o
ia
jm
d
w
a
b
a
in
ó
k
s
r
wulgarno ą i to literaturą b
m
o
o
ła Ju
apo
tur
nia . W sp
wans, sam t jedorno Paw
ks - z
kim litera o próbie jej ocale
s
kupę”. A
, o kode ć w Pokoleniu p
je
ie
e
y
w
z
n
s
a
a
ż
z
y
w
rs
,
a
w
o
i
cji
wW
rnoś
bwar
ić
o
ie
b
ę
w
ro
,
d
z
i kilku
egzysten ytania o wartośc
ć
y
j
s
ś
r
u
ie
o
lo
p
le
ie, mił
d na F
p
yć się m
n
z
b
e
je
ja
z
z
a
y
c
o
d
a
p
w
a
b
y
z
e
M
ny
,M
o zmar, prz
służbow
arunkiem
ierpienie
pamięcią nem,
c
w
,
ć
m
ią
r
y
c
ś
n
ie
ło
w
m
z
ś
ma
zes
nak pe
honor.
ięć
e jego pr
był narko przeideałom,
ży. Są on h z okresu kiedy
bity na p
a
z
os
o
tu
g
R
ta
je
.
io
je
atelizu
ciołac
rgicztofa Biz
g
ja
z
a
tu
s
y
a
b
z
y
r
z
S
m
odukt
r
p
a
M
r
K
h
.
łyc
yny
ze d
osiada
otowy pr
,
p
g
n
,
y
o
s
o
c
k
,
Oto Toks cyzyjnej struktur
tk
s
to
y
im
wsz
ce mieć
wych
wszystk
, o pre
ja kupuje
łością. Ch
iat tytuło
iec
w
z
a
w
s
w
ó
r
ś
e
d
ło
z
o
o
r
z
w
p
c
p
r
iz
s
i
o
a
p
e
gim
cią
si n
ciw - k
lacje z dru
r przeno
az z pamię jej władza.
iu,
nej utwó niętych”, którzy re h, na zaprzeczen
ment, wr
e
to
c
o
la
p
ć
ś
c
pesu
yłączno
ają
h emocja
ać odstę
ludzi „prz
ludzi na w
” przetrw
na silnyc
ię nazyw
ją
s
h
u
c
d
ło
y
u
k
n
y
b
o
o dramatu ażą się tylz
w
g
c
z
e
r
a
o
w
kiem
b
c
o
o
n
,
„
o
szystk
szystkim
jeśli ok
terowie
to
na tym w ormy, lecz nade w od o zabijaniu
Czy boha domości? Nawet, resowanie puiz
n
ia
p
d
in
w
in
E
o
ś
a
a do
ści.
wej
ze z te
ieć
stwem
człowiek eczy
przeszło
w zbioro
raz więks rów, pozwala m
o
o
c
m
w
a
ie
to
r
n
,
p
ą
ie
o
d
z
y
r
to
łą
r
ie
a
e
n
ia
z
ie
li
ta
m
c
tn
brzem
a
y
s
n
fe
e
p
u
ir
ko e
y sko
ej mierze , wreszcie w gr
krytyków
ty międz o widzu,
rowie
i,
ię
te
c
p
a
ś
z
h
o
w główn
o
o
n
ty
r
z
B
s
c
tr
i.
a
bli
m
ierc
lnej zem
e polski te rsą pomyśli czase zesnych
na strawość śm
dywidua
adzieję, ż
fa
zypadko sze MS (mężczyz
ółc
n
r
ą
p
p
s
i
w
o
w
ć
r
t)
ś
z
a
o
la
i bulw
0 - 25
, zaw
ie obra
ą
2
a
n
o banaln
k
k
y
e
y
z
is
c
m nadal
s
s
s
w
d
la
a
z
k
ło
w
a
n
ia i n
na m
ej.
to bo ie a Śluujrzeć
t
s
m
je
y
c
o
ą
bez imien t) i MM (mężczyz acji ekstremaln
n
tk
czki n
szys
prag
0 la
sytu
mimo w
lne wycie oralność
rawia
o
w
o
p
P
k
d
z
.
ie
o
s
n
w
szy 40 - 5
a
c
e
ó
,
s
ie
c
”
M
ojc
cza
iony
się na s
marsz na tr zjada
przyd miasta
rzedstaw
zjawiają
dowy wy
wiat niep
, z dala o ego syna. Zabójcą
ea
ła
ś
T
„
ie
k
.
a
p
z
ją
o
y
z
u
y
s
z
z
w
j
c
ierws
onser
ńskie,
jcą sw
p
k
ó
ie
W puste
n
b
n
to
a
a
k
ta
z
p
wany do
s
ą
y
d
g
n
to
a
b
sty n
lko te
z kole
ieprzygo
ty
m
j
ie
,
n
ie
ę
ok
e
st
ls
ż
,
u
m
rytuał zem który zakłada się
c
e
z
inają
w musi z
pani D
ie planuje
m,
ści
n, zapom ego widz, najpier
o
yć
g
b
o
y
y
padkowy ieka. MS precyzyjn y w ostateczno
d
n
s
aln
wła
o wte
w
ab
atywy
zyka teatr go siebie i dopier
g
ję
o
r
u
r
e
zabije czło naje zwyczaje,
r
io
p
b
uje
od
me
poz
yczny.
scenie sa
ść. Przejm rca, być może
ki
siącami
rtuar klas
aczyć na
wiedliwo
io
e
b
a
b
r
p
d
p
e
s
r
o
mielews
ć
ię
o
z
h
y
s
c
p
z
C
r
le
ie
je
ł
,
ie
n
u
a
e
g
z
m
d
y
ię
y
w
o
r
s
g
a
w
d
Pa
,z
może
państwa todycznością soli
ainstytucji
e
równać r
y
m
w
o
y
g
b
je
,
ny
abić
ryprzerażo
ry musi z adziei, którą prze
iem, któ
n
k
zj
o
ie
ie
r
w
lk
ie
ie
ło
n
z
zc
y w sta
ieść o w
m
w
ś
o
p
te
s
o
je
o
musimy
chunki. T padek... tego nie
Niestety
.
o
y
w
z
r
ło
p
s
,
udne
sta niedo
wa los
(rocznik
sta. Pask
, że zem
y
m
,
e
jm
m
Z
a
.
ie
d
ć
zaninem kiej UJ,
n
o
a
lc
ta
D
y
.
ie
p
ć
k
pozn
z
ie
t
s
m
sam
logii pols
ć i zrozu
Autor je
jego
s sam na
ją przyją
entem filo nkursach drastawia na
yć może
o
b
lw
z
,
o
a
s
io
n
b
iz
o
a
t
k
B
s
.
y. Je
ie do
d w ko
1971)
pełniona
chowiku nagró
złej ofiar goigdy jej n
il
s
n
k
o
S
d
m
M
ie
te
n
r. PR (słu
e
a
P
ż
e
h
z
r
c
IV
u
a
ią
.
la
n
tr
n
s
z
.i
być mo
o
się
ch, m
iata”), Te
ędzie tylk
w stanie
wdę
turgiczny
końca św
a
a
r
ja
ic
m
p
a
L
ta
n
u
S
zemstą b etyka. Jesteśmy
s
„
y
r
cz
ku
styczne
kaś
pytanie,
tni.
no”), Kon sfuzje
sko fanta
w tym ja
wić sobie nowi epizod osta ramat „D
an
ta
r
(d
s
„T
o
ta
p
o
w
h
k
ó
c
y
ja
rę sta
Twórc
atru O
syn trz
m
h
la
c
to
dzić? To
k
y
,
ji
ramat
d
c
tą
k
ło
is
o
y,
i? Swo
”). Jeg d rukonstru
kiego M
n
ń
j
in
c
e
z
in
ie
a
n
d
r
c
o
o
c
to
te
r
rz
ją
u
o
ło
a
g
z
tw
ute
at „Ścig
tał przez
ycznie od
łą
a te zeps
94” (dram zrealizowany zos
ki
W symetr ce swego ojca. I z czny wstyd, za ca
w
„Sło ac
usz
rzewrót” M. Autor książki
odwie
cz nie
P
a
le
„
az
,
,
ę
m
e
ma na m
k
a
z
r
z
r
d
c
kim
lną 4
zone tale
a, trosze
ice o pols
pę teatra
k
adra roz
w
z
S
a
i
.
za potłuc . Zwykła rodzin
n
c
z
ie
ie
c
o
e
r
jc
rmark
teratu
jony o
y
e
ść..
li
s
le
p
k
t
ło
u
o
o
z
n
s
T
k
s
a
y
.
r
e
w
z
ia
m
w
r
to
te .
p
en
ę,
02). Dok ółczesnym drama
przebacz
lską norm
ę,
cie” (20
sp
ponad po i. Toksyny nie znają nie tylko sprawc
w
uje się
m
uje
ie
stwa, zajm
snąca lata inaczej. Zło piętn nki międzyludzk
u
ą
g
le
tos
ny nie mo
na oddzia
ofiarę. S
yśl pobyt ty zaraziież jego
n
m
a
w
n
ó
r
ą
z
ale
wod
e, czy to
ach przy
jest istotn
ie
w Toksyn
n
,
h
c
y
n
akaź
chorób z ie zarażono.
uieb
c
y
z
rczy go k
łeś, c
ijać, wysta h Ravenb
a
z
a
b
e
ac
ka nie trz
b Polaroid
Człowie
Fucking lu
n
a
g
in
p
Shop
pić. Jak w
26