Dr inż. Paweł Piotr Orłowski Starszy wykładowca Kontakt Szkoła

Komentarze

Transkrypt

Dr inż. Paweł Piotr Orłowski Starszy wykładowca Kontakt Szkoła
Dr inż. Paweł Piotr Orłowski
Starszy wykładowca
Kontakt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego
Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
E-mail: [email protected]
Tel: 48 22 5935145
Wykształcenie
Doktor nauk technicznych - „Analiza możliwości wykorzystania modelu
stereoskopowego terenu w projektowaniu sieci wodno-melioracyjnej”
SGGW Warszawa 1986 r. specjalność geodezja
Magister inżynier - „Próba wykorzystania modelu stereoskopowego
terenu w projektowaniu sieci wodno-melioracyjnej” SGGW Warszawa
1975r.
Wykształcenie uzupełniające
Podyplomowe Studium Teledetekcji – Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej 1981.
Kurs zawodowy „Fotogrametryczne opracowania cyfrowe” Instytut
Fotogrametrii i Kartografii ,Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej 1995.
Tempus Course Application of GIS – SGGW 1995
Uprawnienia zawodowe
rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich NOT ( 1991)
w zakresie:
- pomiary sytuacyjno –wysokościowe
- fotogrametria naziemna
uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii (Minister
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) 1991, w zakresie:
- Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne,
- Rozgraniczenie, podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
Dydaktyka
Geodezja
Geodezja i Kartografia
Geodezja i fotogrametria w inżynieryjnym procesie inwestycyjnym
Geodezyjne urządzanie terenu
Obszar naukowy
Zastosowania nowoczesnych metod geodezji, fotogrametrii i teledetekcji
oraz systemów informacji przestrzennej dla budownictwa i inżynierii
środowiska
Lista publikacji
1. ORŁOWSKI P., WYSOCKI J.,: 1979 Próba wykorzystania instrumentu
Topoflex przy projektowaniu sieci odwadniających Melioracje Rolne 18
2. ORŁOWSKI P., WYSOCKI J.,: 1980 Fotointerpretacja i fotogrametria w
opracowaniach
wysokościowych
dla
celów
projektowych
Fotointerpretacja w geografii t. IV ( 14 ) Prace naukowe Uniwersytetu
Śląskiego Nr 342 Katowice
3. BUCZEK W., HAŁKOWSKI J., ORŁOWSKI P., 1981 Fotogrametryczna
inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Przegląd Geodezyjny 7/8
4. ORŁOWSKI P., WYSOCKI J.,: 1982 Evaluating the possibility of use of
Topoflex to supplement maps for the maps aims of land reclamation
Annals of Warsaw Agricultural University
5. W. BUCZEK, J. HAŁKOWSKI, P.ORŁOWSKI, PREUSS R.,: 1983
Badanie metodą fotogrametrii dwuobrazowej zjawiska wypierania
kożucha torfowego spod nasypu próbnego Przegląd Geodezyjny 7/83
6. PRACA ZBIOROWA.,1985 Ćwiczenia laboratoryjne z geodezji i
fotogrametrii z fotointerpretacją. Wydawnictwo SGGW - AR
7. W. BUCZEK, J. HAŁKOWSKI, P.ORŁOWSKI: 1986 Applying of two
graph photogrammetry in investigations into failure of organic sub soil
from experimental embankment”; Annals of Warsaw Agricultural
Uniwersity SGGW- AR Nr 22
8. W. BUCZEK, J. HAŁKOWSKI, P.ORŁOWSKI : 1986 Photogrammetric
method of measuring deformations of soil sample sheared in triaxial
apparatus”; Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity SGGW- AR Nr 22
9. PRACA ZBIOROWA.,1985 Ćwiczenia laboratoryjne z geodezji i
fotogrametrii z fotointerpretacją. Wydawnictwo SGGW - AR
10.ORŁOWSKI P., HAŁKOWSKI J., BUCZEK W., 1995:
Fotointerpretacyjna metoda oceny stanu technicznego obwałowań.
Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska
Zeszyt 7 str. 107-110
11.BUCZEK W., HAŁKOWSKI J., ORŁOWSKI P., 1996: Wykorzystanie
techniki GPS w pracach związanych z kształtowaniem i ochroną
środowiska. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii
Środowiska Zeszyt 10 str. 347-350
12.BUCZEK W., HAŁKOWSKI J., ORŁOWSKI P., 1996: Zastosowanie
zdjęć lotniczych w badaniach stanu brzegów i obwałowań rzek nizinnych.
Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska
Zeszyt 12 str. 13-19
13.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 1998: Zagadnienie dokładności
digitalizacji w procesie transformacji map ewidencyjnych dla potrzeb
katastru. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr. 166 Tom II
s.517 referat na konferencję „Geodezja inżynieryjna i kataster w
gospodarce narodowej. Lwów 1998
14.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P.,: 1998„O dokładności digitalizacji w
procesie transformacji map ewidencyjnych na potrzeby katastru” –
Przegląd Geodezyjny Nr 11
15.WYSOCKI J., BUCZEK W. , HAŁKOWSKI J., ORŁOWSKI P.
,2000„Rozwój edukacji w zakresie teledetekcji oraz systemów informacji
przestrzennej na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” – s.418 - 421
16.ORŁOWSKI P., CHORMAŃSKI J.,: 2000 Zastosowanie metody GPS w
pomiarach wysokościowych na obszarze trudno dostępnym basenu
środkowej Biebrzy”XV Konferencja katedr i zakładów geodezji na
wydziałach niegeodezyjnych pt.: Metody geodezji fotogrametrii i
teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa –s.274 –277
Warszawa 25-26 wrzesień.
17.BUCZEK W. ,ORŁOWSKI P. , PREUSS R. , SOBALA D. , ZOBEL
H.,2001: Fotogrametryczny pomiar odkształceń termicznych mostów
stalowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 11.
Kataster, fotogrametria, teledetekcja – nowoczesne technologie i
perspektywy rozwoju – Materiały Trzeciej Międzynarodowej Konferencji
26–28 wrzesień 2001r. s.3-7 – 3-18. Kraków
18.ZOBEL H., PREUSS R., BUCZEK W., ORŁOWSKI P., SOBALA H.,
2002: Pomiar odkształceń termicznych mostów stalowych metodą
fotogrametryczną. Inżynieria i Budownictwo 3-4/2002, str. 208-213
19.ORŁOWSKI P., PACHUTA K., 2003: Możliwości wykorzystania
fotointerpretacji do oceny obszarów o charakterze naturalnym . Zeszyty
Naukowe Politechniki Lwowskiej Nr. 63 s.162 – 164. referat na IV
Międzynarodową konferencję „Kataster, fotogrametria, geoinformacja –
nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju” Wydawnictwo
Narodowego Uniwersytetu „Lwowska Politechnika”
20.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2003: Działalność naukowa i edukacyjna
w zakresie fotogrametrii – teledetekcji oraz systemów informacji
przestrzennej na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego -SGGW . Zeszyty Naukowe
Politechniki Lwowskiej Nr. 63 s.167 – 170. referat na IV
Międzynarodową konferencję „Kataster, fotogrametria, geoinformacja –
nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju” Lwów.
21.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2003: Kształcenie w zakresie geodezji,
fotogrametrii – teledetekcji i systemów informacji przestrzennej (SIT –
GIS) na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
.Przegląd Geodezyjny nr1 2003 s.20-21.
22.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2007: Kataster trójwymiarowy (3D) i
numeryczne modele terenu w urządzaniu terenów niezurbanizowanych.
Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej Nr. 68 s.14 – 17. ( monografia)
Międzynarodowa konferencja „Cadastre, Photogrammetry,
Geoinformatics”Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Lwowska
Politechnika”
23.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2012 Analiza wpływu dokładności
numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas
ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich. Przegląd Naukowy
– Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2012 Vol.21(2) nr 56, str.58-64
24.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2012 Wpływ dokładności numerycznego
modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy
projektowaniu obiektów inżynierskich. Przegląd Geodezyjny 2012, Nr 5,
str. 9-11
25.WYSOCKI J., ORŁOWSKI P., 2013 Wpływ numerycznego modelu
terenu na dokładność wyznaczenia aproksymowanej powierzchni obiektu.
ACTA Scientarum Polonarum Architectura 12(2) 2013, str. 3-16

Podobne dokumenty