PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ
PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ
SYTUACJE SYMULOWANE
EGZAMIN
METODY/ŚRODKI
DYDAKTYCZNE
 Wykład
 Pogadanka
 Opis techniczny
do zaprezentowania których, jako środki
dydaktyczne służyć będą:
 Prezentacja multimedialna
 Film
 Plansze
 Modele
330 minut
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Wezwanie pomocy: uruchomienie systemu
ratownictwa medycznego, rola świadka
zdarzenia w łańcuchu przeżycia
Bezpieczeństwo własne, miejsca
zdarzenia, poszkodowanego
Poszkodowany nieprzytomny: zagrożenia
wynikające z utraty przytomności, pozycja
bezpieczna
RKO: dorosły, dziecko, niemowlę
Defibrylacja z użyciem automatycznego
AED
Zadławienia: pierwsza pomoc w
zadławieniu u osób dorosłych i dzieci
Urazy i skutki urazów: zasady udzielania
pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz
porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia,
użądlenia
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i
opatrywanie ran powierzchownych
Wstrząs: zasady postępowania
przeciwwstrząsowego
Unieruchomienie złamań i zwichnięć
Pierwsza pomoc w przypadku
wychłodzenia i przegrzania: działanie
wysokiej i niskiej temperatury na
organizm człowieka, oparzenia termiczne,
chemiczne, odmrożenia
Nagłe zachorowania i inne stany
zagrożenia zdrowotnego: omdlenia, zawał
serca, napad drgawek, udar mózgu, astma
oskrzelowa, reakcja alergiczna
Zatrucia: zasady udzielania pomocy w
zatruciach
Ewakuacja ze strefy zagrożenia
TEST SPRAWDZAJĄCY
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne(BLS)dorosły, dziecko, niemowlę
Resuscytacja z użyciem AED- dorosły,
dziecko, niemowlę
Postępowanie w zadławieniach: dorosły,
dziecko, niemowlę, ciężarna
Postępowanie z osobą nieprzytomną:
pozycja bezpieczna, obracanie z brzucha
do pozycji na wznak, pozycja HAINES
Postępowanie w stanach nieurazowych
( omdlenie, ból w klatce piersiowej,
drgawki, udar mózgu, duszność, astma
oskrzelowa, reakcja alergiczna)
Postępowanie w przypadku obrażeń:
głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej,
miednicy, kończyn
Postępowanie w przypadku masywnych
krwotoków, amputacji, wbitego ciała
obcego
Unieruchamianie podejrzeń złamań,
zwichnięć, skręceń za pomocą dostępnego
sprzętu
RAMY
CZASOWE
30 minut
360 minut
PRAKTYKA
TEORIA
ZAGADNIENIA
Test jednokrotnego wyboru
 Pokaz
 Metoda czterech kroków
 Metoda inscenizacji i symulacji
(słownej oraz praktycznej)
przy użyciu fantomów osoby
dorosłej- Ambu ManW, dziecka,
niemowlaka, defibrylatora
szkoleniowego, zestawu
opatrunkowego.
Szkolenie składa się z:
 części teoretycznej, aby uczestnik w sferze poznawczej posiadł odpowiednią wiedzę
teoretyczną, zrozumiał cele i zasadność ratowania życia i zdrowia;
 części praktycznej, aby w sferze psychomotorycznej oraz w sferze postaw, uczestnik
posiadł umiejętności samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy- dając za razem
przykład innym ludziom.
Środki dydaktyczne użyte do przeprowadzenia szkolenia to:
 wzrokowo-słuchowe (tablica, film, prezentacja multimedialna)
 automatyzujące (fantomy i modele, szkoleniowy AED, zestaw opatrunkowy, maseczki
do BLS)
Szkolenia te są:
 realizowane na podstawie autorskiego programu opartego na wytycznych
Europejskiej oraz Polskiej Rady Resuscytacji z 2015r.;
 odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej, oraz zagrożeń
występujących na stanowiskach pracy;
 prowadzone przez czynnych zawodowo ratowników medycznych z wieloletnim
doświadczeniem.
Z pośród narzędzi oceny i ewaluacji uzyskanych efektów kształcenia, ograniczają nas ramy
czasowe.
Mimo to opieralibyśmy się na kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej w formie pytań
ustnych i praktycznych zaliczeń konkretnych czynności.
Część teoretyczną kończyłby test sprawdzający składający się z dwudziestu pytań.
Opracował:
mgr Wiesław Poparda
Ratownik Medyczny

Podobne dokumenty