Akt prawny - Urząd Gminy Jaktorów

Komentarze

Transkrypt

Akt prawny - Urząd Gminy Jaktorów
Interpelacja nr 33504
do ministra gospodarki
w sprawie budowy linii przesyłowej 400 kV Kozienice - Ołtarzew
Pruszków dn. 6.07. 2015 r.
Szanowny Panie Ministrze,
Na podstawie art.14 ust.1 pkt 7ustawy z dnia 09.05.1996 r. o wykonaniu mandatu Posła i
Senatora(tj. Dz.U.z 2011 r.nr 7,poz 29 ) w związku z art.191 i art.192 ust.1 i 2 uchwały Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej (tj.M.P.z 2009 r.Nr 5,poz.47 ) niniejszym wnoszę interpelację w sprawie
inwestycji, jaką jest budowa linii przesyłowej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.
W wyniku apelu mieszkańców gmin Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice i Jaktorów
postanawiam interweniować w sprawie planów realizacji inwestycji jaką jest linia 400kV Kozienice
– Ołtarzew oraz Poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Druk 3475).
Przedmiotowa inwestycja stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i
jest inwestycją celu publicznego. Prawa wynikające z takiej kwalifikacji przedsięwzięcia w
połączeniu z jego uciążliwością, oddziaływaniem na zdrowie ludzi i zwierząt oraz negatywnym
wpływem na warunki krajobrazowe, budzić muszą oczywisty niepokój społeczny. Jednocześnie
znamienne jest ogromne zaskoczenie mieszkańców, co wskazuje na brak przeprowadzonych
konsultacji społecznych lub ułomność ich realizacji.
Zlokalizowanie tego typu inwestycji w pobliżu siedlisk ludzkich powoduje znaczące spadki
wartości nieruchomości, w wyjątkowych przypadkach czyniąc je wręcz niesprzedawalnymi bez
zmiany charakteru i przeznaczenia posesji. Konsekwencje projektu uderzają w interes właścicieli
działek, przez które taka linia przebiega, ale dotyczą również nieruchomości sąsiednich, co jest
pomijane. W przypadku nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów, oznacza to dla
mieszkańców zapowiedź trudnych rozmów z bankami, wynikających ze spadku realnej wartości
zabezpieczenia.
Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając skalę protestu i determinację mieszkańców, proszę o
odpowiedź na następujące pytania:
1. Kiedy rozpoczęte zostały prace nad pierwszymi koncepcjami linii 400kV łączącej
Elektrownię Kozienice z Zachodnim Mazowszem, których skutkiem jest aktualnie
realizowany projekt linii Kozienice – Ołtarzew? Jakie jest uzasadnienie tego
przedsięwzięcia?
2. Jakie wersje przebiegu linii 400kV Kozienice – Ołtarzew zostały poddane konsultacjom
społecznym lub negocjacjom z samorządami gminnymi w okresie 2005-2015r.?
3. Analizując rozważany w 2007r., stosunkowo krótki przebieg linii 400kV Kozienice –
Ołtarzew (Gminy Lesznowola, Piaseczno, Pruszków), późniejsze jego wydłużenia oraz
nienaturalny bieg wokół gminy Grodzisk Mazowiecki, nie sposób nie zadać pytań o
algorytm wytyczania trasy linii. Jakie uwzględniane są przy takich pracach argumenty? Na
podstawie czyich wniosków, analiz i symulacji kosztów wytyczono wpisany ostatecznie w
PZPWM przebieg?
4. Jakie są każdorazowe koszty sporządzenia projektu i przeprowadzenia konsultacji
społecznych?
5. Jakiego rodzaju koszty, związane z pozyskaniem/służebnością gruntów i odszkodowaniami
dla właścicieli nieruchomości w tego typu projektach, są uwzględniane? Ile wynoszą dla
każdego z rozważanych dotąd przebiegów linii 400kV Kozienice – Ołtarzew?
6. Przebieg oparty na rzetelnych planach rozwoju i urbanizacji województwa mógłby być
pracą jednorazową, dodatkowo zawczasu uwzględnioną w planach, co zapobiegłoby
osiedlaniu się w pobliżu przebiegu nowej ludności. Dlaczego na przestrzeni minionych
dziesięciu lat nie zaprojektowano trasy, która byłaby akceptowalna społecznie?
7. Na kim spoczywa odpowiedzialność (organizacja) za brak możliwości dotrzymania
pierwotnych terminów realizacji budowy linii 400kV Kozienice – Ołtarzew, a komu
(organizacja) rozszerza w praktyce uprawnienia Poselski projekt ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Druk 3475)?
8. Proszę o wyjaśnienie przyczyn i podstaw prawnych do ujęcia w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego innego przebiegu linii 400kV Kozienice –
Ołtarzew, względem wskazanego w Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030r. przyjętej
Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011r., a następnie przez Sejm na
posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012r. oraz Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030r., przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr
158/13 z dnia 18 października 2013r.?
9. Polskie Sieci Energetyczne S.A. prowadziły rozmowy z samorządami w 2007r.
(Lesznowola), a więc w czasie znacznie poprzedzającym uchwalenie PZPWM. Obecnie
trwające rozmowy z mieszkańcami i samorządami prowadzone są po naniesieniu inwestycji
na plan wojewódzki. Czy PSE S.A., którym Państwo Polskie powierza realizację
strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, realizuje zdaniem Pana
Premiera te przedsięwzięcia w sposób wynikający z jasnych i spójnych procedur?
10.
Kiedy powstała pierwsza koncepcja budowy stacji Ołtarzew, która musi być
docelowym punktem każdego z rozważanych przebiegów przedmiotowej linii 400kV?
11.W jaki sposób o przedmiotowych planach informowane były władze samorządowe
poszczególnych gmin, czy uwzględniły tę inwestycję w miejscowych planach
zagospodarowania?
12.
Czy i w jaki sposób prowadzone były konsultacje z mieszkańcami dotkniętych
projektem gmin na etapie uchwalania PZPWM? W jaki sposób zbierane były opinie
lokalnych społeczności? Skuteczne działanie w tym zakresie pozwoliłoby przystąpić do
sprawnej realizacji inwestycji przy akceptowalnym koszcie społecznym. Protestu ponad 10
tys. mieszkańców za taki uznać nie można.
13.
Zakładając, że w zakresie konsultacji społecznych dochowano urzędowych procedur,
czy obserwując skalę protestów uważa Pan Premier stosowane metody komunikacji ze
społeczeństwem za skuteczne?
14.
Jaki, wg. szacunków Ministerstwa Gospodarki, wpływ na wartość domów
mieszkalnych ma linia 400kV zlokalizowana w zgodnej z przepisami odległości (35m od osi
linii)? Jaka jest maksymalna wysokość słupów dla linii 400kV?
15.
Jak w przypadku takich inwestycji obliczane są odszkodowania dla właścicieli
nieruchomości, przez które taka linia nie przebiega, ale znajduje się w bezpiecznej wg.
przepisów odległości, tj. od 35m wzwyż?
16.
Jakie jest stanowisko Pana Premiera w odniesieniu do obawy mieszkańców o utratę
istotnej wartości nieruchomości pozostającej jedynie w sąsiedztwie linii 400kV, a
stanowiącej zabezpieczenie kredytów bankowych, w kontekście ryzyka zachwiania
umownej proporcji wartości zabezpieczenia do kwoty zabezpieczanej wierzytelności? Czy
Rząd RP uwzględnił tego typu koszt społeczny i jakie jest ewentualnie pomysł
na przeciwdziałanie wypowiadaniu umów kredytowych przez banki w takiej sytuacji?
17.
Czy znane są Panu Premierowi treści przekazywane mieszkańcom przez Agencję
Promocji Inwestycji, w tym informacja o korzystnym dla zdrowia oddziaływaniu pola
elektromagnetycznego? Jakie w tej sprawie jest stanowisko Ministra Zdrowia?
18.
W obradach Komisji Nadzwyczajnej, dn. 23 czerwca 2015r., łączna długość polskich
sieci energetycznych porównana została do infrastruktury niemieckiej. Na jaki okres
przypada zasadniczy rozwój infrastruktury w Niemczech, jak potrzeby te pod względem
rozbudowy sieci energetycznych będą kształtowały się w nadchodzących dziesiątkach lat,
uwzględniając rosnący rozwój odnawialnych źródeł energii, powodujący istotne
rozproszenie i ograniczający zapotrzebowanie na sieci przesyłowe?
19.
Warszawa wdraża obecnie działania mające na celu podniesienie efektywności
energetycznej, prowadzące do zmniejszenie marnowania energii oraz podniesienie poziomu
produkcji lokalnej energii elektrycznej z OZE przez prosumentów (np. z użyciem miejskiej
fotowoltaiki). Czy projekt linii 400KV uwzględnia zmniejszenie popytu na import energii
elektrycznej i zwiększenie w przyszłości produkcji własnej energii odnawialnej przez
Warszawę?
20.
Czy projekt linii 400kV uwzględnia fakt, że elektrownia Kozienice będzie musiała w
najbliższych latach wyłączyć stare bloki energetyczne (zmniejszyć ogólną wielkość mocy
zainstalowanej) ze względu na ich wyeksploatowanie oraz konieczność spełniania norm
unijnych przez bloki energetyczne?
21.
Czy projektowana linia 400kV była rozważana także w postaci podziemnej linii
kablowej? Czy została przeprowadzona pełna analiza kosztów i korzyści (z uwzględnieniem
korzyści społecznych i ekologicznych) alternatywnego wobec linii napowietrznej projektu (z
uwzględnieniem także różnych scenariuszy ilości tWh dostarczanej tą linią energii)?
22.
Czy Parlament Europejski prowadzi jakiekolwiek prace nad przepisami, które
zaostrzałyby wymogi stawiane projektom linii elektroenergetycznych, w szczególności
wymuszałyby stosowanie większych odległości od siedlisk ludzkich lub nakazywałby tzw.
skablowanie linii (poprowadzenie pod ziemią)?
Z poważaniem,
Barbara Czaplicka
Poseł na Sejm