„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem – rola

Komentarze

Transkrypt

„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem – rola
KONKURS DLA UCZNIÓW
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają do udziału w konkursie na scenariusz filmowy i realizację krótkiej formy
dokumentalnej:
„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem
– rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu”
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorami konkursu są Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia oraz
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat roli i działalności Parlamentu
Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności PE związanej
z kształtowaniem praw przysługujących obywatelom UE, a także rozwijanie
umiejętności tworzenia krótkich form dokumentalnych.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie z wrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych, pod opieką szkolnego koordynatora konkursu. Warunkiem
udziału jest zgłoszenie do konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 1,2).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego (załącznik 2) i przesłanie tego formularza na adres organizatora,
(Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Formularz zgłoszeniowy musi
być wypełniony w sposób kompletny.
W przypadku nieprawidłowego
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, i /lub dokonania zgłoszenia po terminie,
jak również w przypadku złożenia pracy konkursowej do Organizatora po upływie
terminu składania prac lub pracy konkursowej niezgodnej z niniejszym
Regulaminem, praca nie będzie podlegała ocenie konkursowej.
6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, i ze złożeniem
przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż:
a) zgłoszona praca konkursowa (scenariusz, forma dokumentalna)
jest
autorstwa uczestników i przysługuje im do niej całość praw autorskich;
b) autorzy pracy konkursowej posiadają zgodę osób widocznych na filmie na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem,
c) uczestnicy udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej do scenariusza, formy
dokumentalnej na rzecz Organizatorów, bez żadnych ograniczeń, w tym
ilościowych, czasowych, oraz terytorialnych na następujących polach
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w
zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie przez Organizatorów zależnych
praw autorskich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
7. Za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły, zgłoszenie i przygotowanie
uczniów odpowiadają szkolni koordynatorzy konkursu.
8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza formy dokumentalnej
trwającej 5 min, do 4 stron maszynopisu A4 (czcionka Times New Roman 12 )
przez 5-o osobowy zespół (dopuszcza się przygotowanie scenariusza przez
osoby indywidulane, lub mniejszy zespół, który zostanie powiększony przez
autora/autorów do 5 osób podczas realizacji filmu)
9. Nie będzie podlegała ocenie konkursowej praca, której treść będzie sprzeczna
z prawem albo z dobrymi obyczajami lub też będzie naruszać prawa osób
trzecich albo będzie opisywać sytuacje lub też zdarzenia, których publikacja może
stanowić sobą zagrożenie dla zdrowia lub życia, ładu publicznego itp.
10. Każda szkoła wybiera maksymalnie 2 najciekawsze/ najlepsze scenariusze.
Wyboru dokonuje szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
11. Oceny prac konkursowych (scenariusza i formy dokumentalnej) oraz przyznanie
nagród dokonane zostanie przez Jury złożone z ekspertów powołanych przez
Organizatorów
12. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania
Konkursu.
14. Wyniki Konkursu na scenariusz zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu
24 września 2015 r., wyniki konkursu na najlepszy film dokumentalny zostaną
ogłoszone podczas wydarzenia finałowego 18 lutego 2016 r.
15. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę, jak
również na ekwiwalent pieniężny.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród
rzeczowych ani nie są odpowiedzialni za udzielenie gwarancji jakości.
zasady
1. Prace konkursowe, nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, muszą
odpowiadać zasadom pisania scenariusza filmowego
2. Prace (scenariusze) należy dostarczyć w formie elektronicznej (płyta CD, inny
nośnik elektroniczny ) oraz wydrukowaną wraz z kartą zgłoszenia w kopercie z
pieczęcią adresową szkoły. O formie dostarczenia form dokumentalnych
zwycięskie zespoły zostaną poinformowane osobnym pismem.
Karty zgłoszenia, scenariusze należy nadsyłać lub składać osobiście
w sekretariacie WCDN ul. Swobodna 73a ;
Konkurs Parlamentu Europejskiego.
50-089 Wrocław z dopiskiem
Organizacja konkursu:
1. etapy konkursu :
etap I – szkolny, wybór 2 najlepszych scenariuszy do II etapu;
etap II – międzyszkolny, wybór 10 najlepszych scenariuszy na
podstawie których 10 pięcioosobowych zespołów zrealizuje krótką
formę dokumentalną przy wsparciu profesjonalnych filmowców.
2. Harmonogram konkursu:
Do 16 września 2015 – zbieranie scenariuszy (maksymalnie 2
scenariusze ze szkoły)
24 września 2015 – wyłonienie 10 najlepszych scenariuszy
wrzesień/październik - praca zespołu nad filmem
do 9 listopada 2015 – zbieranie filmów konkursowych
18 lutego 2016 – ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja filmów
w Hali Stulecia,
3. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
Nagrodą główną dla 5 zwycięskich zespołów i ich szkolnych
koordynatorów jest wycieczka do Brukseli ufundowana przez Urząd
Miejski Wrocławia.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają
organizatorzy konkursu po otrzymaniu zgłoszenia problemu przez
szkolnego koordynatora.
5. Wszelką korespondencję związaną z konkursem, uwagi i wątpliwości
należy kierować do organizatorów konkursu z ramienia WCDN
Ewy Skrzywanek (tel. 600097541) [email protected]
.
Organizator konkursu z ramienia WCDN
Ewa Skrzywanek,
Załącznik 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
…………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej
73A oraz powierzenie ich przetwarzania w drodze umowy Gminie Wrocław - Urzędowi Miejskiemu
Wrocławia w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu:
„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem -
rola Parlamentu
Europejskiego w moim życiu”
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane
przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka, w
przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art.
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r
nr 80 poz. 904).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych
osobowych, informacji o miejscu nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii i opisu działalności
wolontarystycznej w publikacji na stronie internetowej WCDN i stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w
folderze okolicznościowym Konkursu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie filmów na Gali Konkursu pod
warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z pkt.
8 regulaminu.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych zapewnia ochronę
podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
……………………………………………….…………………………………
Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu
lub rodzica/opiekuna prawnego
załącznik 2
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU
„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem -
rola Parlamentu Europejskiego
w moim życiu”
Imiona i nazwiska uczniów (5-o osobowy zespół)
autor/autorzy scenariusza
pozostali członkowie zespołu
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu ...................................................................................
e-mail: …………………………………………………………...
Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora …………………………………………………
Wrocław dn. ...................................
Pieczątka szkoły
Załącznik 3
/pieczęć i adres e-mailowy szkoły/
Wrocław, dnia.......................
PROTOKÓŁ WYNIKÓW
eliminacji szkolnych konkursu na scenariusz filmowy
„I am European. Jestem Europejką, Europejczykiem - rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu”
Komisja w składzie:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na
etapie międzyszkolnym:
Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Klasa
Koordynator szkolny ………………………………………………………………
Liczba uczniów ogółem - biorących udział w konkursie szkolnym……………………..
Podpisy członków Komisji Szkolnej
................................................
Dyrektor szkoły
(pieczęć i podpis)
Dyrektor szkoły