szef kuchni - pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

szef kuchni - pobierz plik
p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W POLKOWICACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO: SZEF KUCHNI
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach,
ul. mjr Hubala 1a
Wymiar pracy: 1 etat (od 1 września 2011r.)
Wymagania wobec kandydatów:
wykształcenie średnie zawodowe w danym kierunku lub zasadnicze zawodowe i tytuł
mistrza;
co najmniej 4 lata praktyki w zawodzie;
umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu.
Obowiązki szefa kuchni:
1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków.
2. Punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami
Ŝywieniowymi, dbanie o najwyŜszą jakość i smak wydawanych posiłków.
3. Pobieranie produktów spoŜywczych z magazynu w ilościach przewidzianych
recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach Ŝywieniowych, zabezpieczenie
pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem i dbanie o ich racjonalne zuŜycie.
4. Porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami Ŝywieniowymi.
5. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
6. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów bhp, ppoŜ., higienicznosanitarnych.
7. Prowadzenie magazynu podręcznego.
8. Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposaŜenia kuchni.
9. Mycie naczyń i sprzętu kuchennego z obowiązującą instrukcją.
10. Utrzymanie w stanie uŜywalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań
ochronnych, natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości kierownikowi
gospodarczemu.
11. Dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych.
12. Pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupowaŜnione.
13. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami
instytucji sanitarnej.
14. Współpracowanie z dyrektorem, pomocą kuchenną i woźnymi.
15. Po zakończonej pracy - wyłączanie oświetlenia i urządzeń elektrycznych,
zabezpieczenie okien przed otwarciem - w przydzielonym regionie.
16. Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.
17. Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów
spoŜywczych pobranych z magazynu.
18. Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami Ŝywienia.
19. Oszczędne gospodarowanie produktami spoŜywczymi i sprzętem.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) Ŝyciorys (CV);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
Wymagane dokumenty naleŜy dostarczać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko szefa kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach” w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 5
w Polkowicach (ul. Kolejowa 14) w terminie do 06 czerwca 2011 roku do godziny 16:00 lub
wysłać w ww. terminie poleconą przesyłką pocztową na adres: Przedszkole Miejskie nr 5, ul.
Kolejowa 14, 59-100 Polkowice. Aplikacje, które wpłyną po wyŜej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
“WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn.zm)”.
p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach
mgr Magdalena Jedlecka