Ustalenie ceny emisyjnej Akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby

Komentarze

Transkrypt

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby
Global Cosmed S.A. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych
w poszczególnych transzach
Zarząd Global Cosmed S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż cena emisyjna Akcji oferowanych będących
przedmiotem oferty publicznej, tj. 10 000 000 akcji nowej emisji serii D, została ustalona na poziomie 1,82 zł za
jedną akcję.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale
nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2012 r. w zakresie ustalenia ostatecznej sumy,
o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy.
Zarząd Spółki informuje, że ostateczna liczba akcji serii D oferowanych w ofercie publicznej w poszczególnych
transzach to:


w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 8 000 000 akcji serii D, o wartości
nominalnej 1,00 zł każda,
w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 2 000 000 akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł
każda.

Podobne dokumenty