X KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ „JA CIĘ KOCHAM, A TY

Komentarze

Transkrypt

X KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ „JA CIĘ KOCHAM, A TY
X KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ „JA CIĘ KOCHAM, A TY PISZ!”
im. Mariusza Kargula
Wychodząc z optymistycznego założenia, że w każdym z nas drzemie odrobina Casanovy i w
każdej z nas przemyka chociaż cień Julii, Krasnostawski Dom Kultury ogłasza dziesiątą edycję
Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mariusza Kargula.
Regulamin Konkursu znajduje się poniżej, a jego uroczyste podsumowanie odbędzie się 11
lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.
Regulamin Konkursu:
I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i
porywom twórczym.
2. Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie.
3. Wiersze muszą być oryginalne (niepublikowane nigdzie wcześniej i nienagradzane w innych
konkursach), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.
4. Uczestnik może złożyć maksymalnie trzy wiersze.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – młodzież do 18. roku życia
- Kategoria II – dorośli.
6. Na Konkurs należy nadsyłać utwory powielone w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego,
opatrzonego godłem, czyli pseudonimem.
7. W oddzielnej kopercie muszą znajdować się dane Autora (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
wiek oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu – numer telefonu, adres e-mail). Powyższe dane
będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu.
8. W zgłoszeniu prosimy o wyraźne zaznaczenie kategorii.
II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Utwory należy przysyłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora:
Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: „JCKATP!”).
2. Ostateczny termin dostarczenia utworów do siedziby Organizatora to 24 stycznia 2017 r. godz.
18.00.
3. Utwory nadesłane po terminie nie będą oceniane.
III.
JURY I WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
1. Prace oceni profesjonalne trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
3. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród według własnego uznania.
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali podsumowującej Konkurs, która
odbędzie się 11 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.kultura.krasnystaw.pl
8. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o dokładnym miejscu
i godzinie uroczystego rozdania nagród.
IV. NAGRODY
1. Pula nagród finansowych w tegorocznym Konkursie to 1600 zł.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu przez uczestnika Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.
Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
5. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w przypadku uzyskania nagrody lub
wyróżnienia, na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji – w
całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w
publikacjach promujących Konkurs lub działalność Organizatora.
6. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w
szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, dóbr osobistych lub innych praw
chronionych prawem, osoba, która zgłosiła pracę do konkursu, zrekompensuje Organizatorowi, jako
wyłącznie odpowiedzialna, ewentualne koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.
7. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w szczególności koszty związane
z przyjazdem na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
8. Informacji o Konkursie udziela instruktor KDK Stanisław Kliszcz, tel.: 82 576 22 18 lub 665 437 017.
9. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji
postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Podobne dokumenty