Załącznik Paweł Adam Pitera

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Paweł Adam Pitera
RB 1/2016 – Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej
wiadomości w dniu 07 stycznia 2016 r.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. (Bank) z siedzibą w
Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 7 stycznia
2016 r. powołała:
- Pana Pawła Adama Piterę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
- Pana Sławomira Wojciecha Zawadzkiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Banku.
Wyżej wymienione osoby obejmą swoje funkcje z dniem 11 stycznia 2016 r.
W pozostałym zakresie skład Zarządu nie uległ zmianie.
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Zarządu Banku znajdują się w
załączniku do niniejszego raportu.
Załącznik
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Zarządu
BOŚ S.A.
Paweł Adam Pitera
Wykształcenie wyższe:
Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister ekonomii
Szkoła Główna Handlowa – Podyplomowe Studium Public Relations
Życiorys zawodowy:
 2009 – do chwili obecnej – BOŚ Eko Profit S.A. na stanowisku Wiceprezesa
Zarządu;
 2009 – do chwili obecnej – Bank Ochrony Środowiska S.A. na stanowisku
Eksperta ds. Analiz Rynkowych;
 2009 – Investgas S.A. na stanowisku Koordynatora Projektów;
 2007 – 2008 – Mostostal Warszawa S.A. na stanowisku Finance Manager;
 2006 – 2007 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na stanowisku
Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Dyrektora
Zarządzającego ds. Strategii oraz Doradcy Zarządu;
 2003 – 2006 – Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy;
ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału Komercjalizacji i Spółek
Strategicznych;




2001 – 2002 – Agencja Prywatyzacji/ Ministerstwo Skarbu Państwa; ostatnio
na stanowisku Głównego Specjalisty;
1998 – 2001 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; ostatnio na stanowisku
Głównego Specjalisty;
1997 – 1998 – Poczta Polska S.A. w Lublinie, indywidualna ścieżka rozwoju;
ostatnio księgowy;
1996 – 1997 – Bank Depozytowo-Kredytowy Grupa Pekso S.A. w Lublinie na
stanowisku stażysty.
Ponadto:
Udział w radach nadzorczych spółek:
 Bumar – Fablok S.A. w Chrzanowie (w latach 2001 – 2003);
 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie (w roku 2005);
 INVESTGAS S.A. Grupa Kapitałowa PGNiG w Warszawie (w roku 2006);
 Przedsiębiorstwo Robót Inż. Budownictwa Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie
(w latach 2005-2007);
 Izostal S.A. Grupa Kapitałowa Stalprofil w Zawadzkiem (w latach 2006 –
2007);
 Eco Power Plant Sp. z o.o. w Orzeszkowie (w latach 2014 – 2015);
 MS Wind Sp. z o.o. w Warszawie (od 2013 do chwili obecnej).
Dodatkowy udział w zarządach spółek:
 Królewski Port Żerań Sp. z o.o. w Warszawie (w latach 2003 – 2004 jako
Członek Zarządu);
 Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w Warszawie (w latach
2005 – 2006 jako Prezes Zarządu).
Praca dodatkowa:
 Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów KUL (w latach 1994 – 1996);
 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (w latach 2000 –
2005 jako Wykładowca);
 Szkoła Główna Handlowa (w latach 2001 – 2006 jako Wykładowca);
Prelegent wielu konferencji z branż: inwestycyjnej, finansowej oraz energetycznej.
Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa. Współpracował jako niezależny konsultant z firmami doradczymi oraz
organizacjami branżowymi.
Liczne szkolenia z zakresów: sprawozdawczość finansowa (sporządzanie i analiza),
Kodeks spółek handlowych, rachunkowość, zamówienia publiczne, Partnerstwo
Publiczno-Prywatne, kontrola i audyt projektów dofinansowywanych z funduszy
unijnych.
Zainteresowania: fotografia, turystyka, dobra muzyka, literatura historyczna.
Pan Paweł Pitera nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej.
Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec Banku.
W Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Pawła Pitery.
Sławomir Wojciech Zawadzki
Wykształcenie wyższe:
 Ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, Kolegium
Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 Stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European
Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown z
Waszyngtonu; studia MBA (zarządzania biznesem) w Uniwersytecie Wisconsin –
La Crosse, USA,
 MBA (magister zarządzania biznesem) oraz Certyfikat ukończenia studiów
zarządzania i finansów Uniwersytetu Georgetown,
 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – mgr
inż. mechanik,
 Podyplomowe Studium Wiedzy Europejskiej, Szkoła Głowna Handlowa,
Kolegium Gospodarki Światowej.
Ponadto:
 uczestnik licznych szkoleń, seminariów i konferencji z dziedziny IT,
bankowości i finansów oraz zarządzania - krajowych i zagranicznych, w tym w
wybranych amerykańskich instytucjach finansowych takich jak: Rada
Dyrektorów Systemu Rezerw Federalnych z siedzibą w Waszyngtonie, Bank
Światowy, Giełda Towarowa w Chicago, Giełda Pieniężna w Chicago;
 reprezentant polskiego sektora bankowego – 53rd International Banking
Summer School w Szwajcarii (Bazylea – rok 2000)
 ukończony kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa.
Życiorys zawodowy:
 1996 – 2007 Sektor finansowy:
 grudzień 1996 – luty 1997 - PKO BP S.A., Departament Instytucji
Finansowych, p.o. Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Zagranicznymi
Instytucjami Finansowymi;
 luty 1997 – listopad 1997 - Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych
Protektor S.A., Kierownik Działu Finansowego;
 czerwiec 1998 – styczeń 2001 – Bank Pocztowy S.A. – Wiceprezes ds.
Finansowych;
 lipiec 2007 – październik 2008 - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Członek
Rady Funduszu, Członek Zespołu ds. Gospodarki Finansowej;
 lipiec 2007 – maj 2011 - Narodowy Bank Polski, Doradca Prezesa NBP,
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej NBP,

2010 – do chwili obecnej sektor informatyczny:
 luty 2010 – maj 2013 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. spółka
Narodowego Banku Polskiego, Prezes Zarządu;
 grudzień 2013 – do chwili obecnej – FinCode Sp. z o.o., Prezes Zarządu.

maj 1995 – luty 2003 Sektor publiczny: praktyki w amerykańskich instytucjach –
Administracja Stanu Illinois, Departament Handlu i Spraw Społecznych –
Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Departament
Instytucji Finansowych, Chicago, USA. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
– Podsekretarz Stanu. Urząd Miasta stołecznego Warszawy – Dyrektor Biura
Inwestycji, Członek Rady Nadzorczej PRI BW Sp. z o.o.,

maj 2001 – styczeń 2002 Sektor paliwowy: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Naftobazy Sp. z o.o., Członek Zarządu Nafta Polska S.A., Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Orlen Petrogaz Płock Sp. z o.o..
Zainteresowania: makroekonomia, w szczególności polityka pieniężna oraz
funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych w globalizującym się świecie, historia,
turystyka górska, siatkówka.
Pan Sławomir Zawadzki nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej.
Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec Banku.
W Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym, nie występuje wpis dotyczący Pana Sławomira
Zawadzkiego.

Podobne dokumenty