specyfikacja techniczna - Uni

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja techniczna - Uni
Oprogramowanie Facility Net oferuje
możliwość monitorowania w czasie
rzeczywistym. Urządzenia podłączone
do systemu przekazują dane do
oprogramowania. W ramach systemu
oprogramowanie może być
zainstalowane na wielu komputerach,
umożliwiając podgląd i wykonywanie
działań z wielu miejsc.
SPECYFIKACJA
Oprogramowanie systemu monitoringu
Oprogramowanie Facility Net to kompleksowe
rozwiązanie do monitorowania liczby cząstek,
warunków otoczenia i przebiegu procesu.
Umożliwia użytkownikowi zbieranie, wyświetlanie,
analizowanie, zachowywanie i raportowanie
danych pobranych z systemu monitoringu.
ZALETY
Kompatybilne urządzenia: wszystkie urządzenia firmy Particle Measuring
Systems, a także wszelkie dodatkowe urządzenia nie produkowane przez
PMS, takie jak TOC, czujniki różnicy ciśnień, prędkości przepływu powietrza i
wiele innych.
Minimalne wymogi komputera: patrz wymogi dotyczące systemu
operacyjnego.
Zalecane wyposażenie komputera: 1GB RAM, 80GB HDD, CD-ROM.
System operacyjny: Windows XP Professional, Windows Server 2003.
Lepsza kontrola
 Wyświetlacz w czasie rzeczywistym natychmiast alarmuje o
zaistniałym problemie
 Określanie krótkotrwałych i długotrwałych trendów
 Alarmowanie w czasie rzeczywistym z funkcją wysyłania
wiadomości SMS/pager/e-mail
Łatwość użytkowania
 Rozbudowany system pomocy online
 Okna ustawień konfiguracji, warunków alarmowych i
raportów
 Proste ikony oferujące dostęp do kluczowych funkcji
APLIKACJE
OPCJE







Monitorowanie warunków
Sprawdzanie filtrów
Monitorowanie warunków w cleanroomach
Monitorowanie ultra-czystej wody i chemikaliów
Centralizacja zarządzania danymi środowiska
Komunikacja OPC z systemami BMS, SCADA lub innymi
Zdalna obróbka danych z cleanroomu
UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA
Mickiewicza 48, 05-220 Zielonka
tel/fax. (22) 771-86-01
e-mail: [email protected]; www.uni-export.pl
FUNKCJE









Zgodność z Windows XP i
Windows Server 2003
Łącze Ethernet z TCP/IP
Eksportowanie do serwera SQL
2005
Konfiguracja urządzeń na bieżąco
Działania matematyczne i
statystyczne
Wyświetlanie danych w czasie
rzeczywistym i zachowanych w
różnorodnych formatach
Możliwość integracji z systemem
rozsyłającym SMSy
Możliwość ustawienia różnych
języków
Elastyczny system zabezpieczeń
oferuje różne poziomy dostępu i
indywidualne loginy/hasła
Ekran stanu czujników
Histogram
Oprogramowanie zawiera podgląd stanu
czujników, umożliwiający użytkownikowi
wyświetlanie bieżącej liczby cząstek w
czasie rzeczywistym, dla pojedynczego
czujnika, wszystkich lub dowolnej
kombinacji. Podczas sytuacji alarmowej,
zmienia się kolor wyświetlenia czujników.
Podobnie, przy pomocy innego koloru
sygnalizuje się problemy z zasilaniem,
przepływem powietrza czy komunikacją.
Dla każdego punktu pomiarowego jest
prowadzony w czasie rzeczywistym
histogram statystyczny. Na jednym ekranie
użytkownik może podejrzeć nazwę
urządzenia, jego stan, bieżące wartości,
liczbę próbek, a także wartości minimalne,
maksymalnie i średnie oraz odchył
standardowy. Histogram umożliwia
przeglądanie zachowanych danych.
Mapa pomieszczenia
Event log i automatyzacja czynności
Do oprogramowania można wprowadzić
mapę pomieszczenia z naniesionymi
urządzeniami monitorującymi. Na ekranie
dane są wyświetlane w czasie
rzeczywistym, przedstawiają stan
urządzenia i bieżące wartości. Dodawać
można wiele map i odpowiednio aranżować
sposób wyświetlania.
System audytu rejestruje wszelkie sytuacje
alarmowe, błędy komunikacji, stan
urządzenia, zmiany konfiguracyjne czy
działania operatorów. Operator ma
możliwość przeglądania wydarzeń i
umieszczania komentarza do nich.
Generator zadań pozwala zaplanowanie
zadań, które będą wykonywane
automatycznie. Oprogramowanie generuje
raporty w formie wydruku i elektroniczne,
tworzy zapisy w bazie danych, uruchamia
‘receptury’ i zewnętrzne programy.
Alarmy i pager
Wykresy czasowe
Do wygenerowania wykresów w czasie
rzeczywistym lub zachowanych danych
użytkownik ma do dyspozycji 10 kolorów.
Wykresy można generować dla wybranych
cząstek i punktów pomiarowych, wartości
sytuacji ostrzegawczych i alarmowych,
stanu urządzeń. Wielokrotne wykresy
można wyświetlać na ekranie jednocześnie,
można je także zachować do późniejszej
analizy.
Oprogramowanie umożliwia ustawienia
alarmów dźwiękowych i wizualnych, gdy
przekroczone zostaną wartości krytyczne.
Istnieją cztery poziomy alarmów, które
stopniowo, po przekroczeniu limitu
powodują uruchomienia alarmu.
Informacja o stanie alarmu jest dostępna na
ekranie stanu, wykresie i w event log.
Priorytety alarmów można ustawiać tak,
aby te mniej ważne były podporządkowane
tym ważniejszym. Istnieje także funkcja
wysyłania informacji na pager, gdy dojdzie
do sytuacji alarmowej.