(11) PL/EP 2327569 PL/EP 2327569 T3

Komentarze

Transkrypt

(11) PL/EP 2327569 PL/EP 2327569 T3
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO
(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
24.11.2010 10192417.3
(19) PL
(11) PL/EP
(13)
(51)
2327569
T3
Int.Cl.
B60B 37/10 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej
(54)
(97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono:
01.05.2013 Europejski Biuletyn Patentowy 2013/18
EP 2327569 B1
B60B 3/00 (2006.01)
Tytuł wynalazku:
Pojemnik do gromadzenia odpadów wyposażony w koło przednie
(30)
(43)
Pierwszeństwo:
25.11.2009 FR 0958377
Zgłoszenie ogłoszono:
01.06.2011 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/22
(45)
O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:
29.11.2013 Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/11
(73)
Uprawniony z patentu:
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Lyon, FR
PL/EP 2327569 T3
(72)
Twórca(y) wynalazku:
OLIVIER SCHMIDT, Saignes, FR
(74)
Pełnomocnik:
rzecz. pat. Izabela Ludwicka
PATPOL
KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O.
ul. Nowoursynowska 162 J
02-776 Warszawa
Uwaga:
W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący
udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za
sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

Podobne dokumenty