KOMUNIKAT - ATRYBUTY PUNKTÓW Na podstawie załącznika nr

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT - ATRYBUTY PUNKTÓW Na podstawie załącznika nr
KOMUNIKAT - ATRYBUTY PUNKTÓW
Na podstawie załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz.U. 2015.542), część Katalog
Obiektów EGiB, punkt nr 6 Punkt Graniczny, dodanego do rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków zgodnie z §1 pkt 60 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29
listopada 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1551), który zastąpił załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków uchylony paragrafem 1 pkt. 63 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
informujemy, że w operatach geodezyjnych przekazywanych do PODGiK w Giżycku, zawierających
dane o punktach granicznych należy zamieszczać wykaz zgodny z poniższym przykładem.
Wartość atrybutów (wyciąg z rozporządzenia):
STB – kod stabilizacji punktu granicznego
brak informacji - 1
niestabilizowany - 2
znak naziemny - 3
znak naziemny i podziemny - 4
RZG – kod rzędu granicy
rząd granicy działki ewidencyjnej - 1
rząd granicy obrębu ewidencyjnego - 2
rząd granicy jednostki ewidencyjnej - 3
rząd granicy gminy - 4
rząd granicy powiatu - 5
rząd granicy województwa – 6
rząd granicy państwa - 7
BPP – błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej I klasy
błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.00 - 0.10 m - 1
błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.11 - 0.30 m - 2
błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.31 - 0.60 m - 3
błąd średni położenia punktu względem osnowy 0.61 - 1.50 m - 4
błąd średni położenia punktu względem osnowy 1.51 - 3.00 m - 5
błąd średni położenia punktu względem osnowy powyżej 3.00 m - 6
ZRD – źródło danych o położeniu punktu granicznego
geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości,
wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem
ich położenia w innym trybie - 1
geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości,
wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem
ich położenia w innym trybie - 2
pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych i ich sygnalizacją lub pomiary fotogrametryczne jednoznacznie
zidentyfikowanych punktów granicznych uprzednio ustalonych w formie prawem
przewidzianej - 3
pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych i ich sygnalizacją - 4
zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości - 5
zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów - 6
ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem
wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych) - 7
ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników
geodezyjnych pomiarów terenowych - 8
ekranowa wektoryzacja innych niż mapa ewidencyjna opracowań kartograficznych - 9
Jednostka ewidencyjna ……………………..
nazwa i identyfikator
Obręb ewidencyjny
……………….……………….
nazwa i numer obrębu
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH
Identyfikator Oznaczenie
punktu
punktu
w materiale
źródłowym
(numer)
NRP
Nr roboty :
Wykonawca :
Data :
Podpis:
OZR
Wartość atrybutów
Współrzędne
X
Y
STB – kod stabilizacji punktu granicznego
RZG – kod rzędu granicy
BPP – błąd średni położenia punktu granicznego względem
osnowy geodezyjnej I klasy
ZRD – źródło danych o położeniu punktu granicznego
STB
RZG
BPP
ZRD

Podobne dokumenty