Przedmiot: PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO Kod: Kierunek

Komentarze

Transkrypt

Przedmiot: PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO Kod: Kierunek
Przedmiot:
PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO
Kierunek:
Turystyka i rekreacja
Specjalność:
Kod:
Rok/Semestr: II/4
wszystkie
Tryby: S/NS
Liczba godzin / semestr: 45/32
Wykłady:
15/8
Ćwiczenia:
30/24
1. Wykładowca/y:
kierownik przedmiotu:
e-mail:
prowadzący:
e-mail:
Laboratoria: Projekty:
Seminaria:
Punkty ECTS: 6
prof. dr hab. Wiesław Siwiński
dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
[email protected]
2. Katedra: Turystyki i Rekreacji
e-mail: [email protected]
3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
4. Miejsce przedmiotu w programie studiów (rodzaj przedmiotu): grupa treści
kierunkowych
5. Wymagania wstępne i dodatkowe: podstawowa wiedza z zakresu wcześniej
wykładanego przedmiotu: podstawy rekreacji
6. Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z teorią pedagogiki czasu wolnego oraz
moŜliwością wykorzystania jej w praktyce
7. Efekty kształcenia
Wiedza:
1. Definiowanie podstawowych pojęć związanych z pedagogiką czasu wolnego
2. Omówienie historii problematyki czasu wolnego
3. Omówienie zaleŜności między przemianami społecznymi a zmianami w sferze
rekreacji
4. Znajomość funkcji czasu wolnego
5. Omówienie róŜnorodnych form spędzania czasu wolnego
6. Znajomość zadań intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych
w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym
7. Przedstawienie edukacji ustawicznej w kulturze fizycznej
8. Znajomość zasad animacji czasu wolnego w turystyce
9. Omówienie przejawów niewłaściwego spędzania czasu wolnego
10. Omówienie elementów andragogiki
11. Omówienie sylwetki absolwenta kierunku turystyka i rekreacja i jego roli
w zarządzaniu czasem.
12. Omówienie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w turystyce i rekreacji.
Umiejętności:
1. Dobór metod wychowania i przygotowania do racjonalnego spędzania czasu wolnego
2. Organizacja czasu wolnego dla róŜnych grup wiekowych
3. Interpretacja podstawowych aktów prawnych obowiązujących w turystyce i rekreacji
Inne kompetencje (personalne i społeczne)
1. Aktywna postawa względem racjonalnego spędzania czasu wolnego (swojego
i innych)
2. Łatwość nawiązywania kontaktów z rekreantami
3. Motywacja do przyjęcia roli lidera
4. Świadomość odpowiedzialności za racjonalne spędzanie czasu wolnego (swojego i
innych)
8. Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna,
ćwiczenia terenowe,
9. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a takŜe formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu: egzamin
pisemny z wykładów, prezentacja multimedialna na zaliczenie ćwiczeń, tygodniowy
program animacyjny wg wytycznych z pkt. 12 na zaliczenie ćwiczeń terenowych
10. Elementy składowe oceny końcowej: egzamin z wykładów – 100%, ćwiczenia:
wykonanie prezentacji multimedialnej – 75% oraz aktywność na zajęciach – 25%,
ćwiczenia terenowe: 100%.
11. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach:
czas na lektury i przygotowanie się do zajęć – 20 godzin, czas na wykonanie
prezentacji – 5 godzin, czas na przygotowanie się do egzaminu 20 godzin, czas na
przygotowanie programu animacyjnego w ramach ćwiczeń terenowych: 15 godzin.
razem: 60 godzin)
12. Treści merytoryczne przedmiotu:
WYKŁADY:
1. Podstawowe zadania i pojęcia pedagogiki czasu wolnego
2. Historia problematyki czasu wolnego
3. Rola intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych w procesie
wychowania i socjalizacji w czasie wolnym (Uniwersytety Trzeciego Wieku, zakłady
poprawcze, Kluby seniora, środki masowego przekazu, biuro podróŜy, hotele)
4. Edukacja ustawiczna w kulturze fizycznej
5. Animacja czasu wolnego w turystyce
6. Elementy andragogiki
7. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja
ĆWICZENIA:
1. Pojęcie czasu wolnego oraz jego znaczenie wychowawcze, zdrowotne
i kulturotwórcze.
2. Przemiany społeczne a zmiany w sferze rekreacji – makdonaldyzacja czasu wolnego
(cz.1)
3. Przemiany społeczne a zmiany w sferze rekreacji (cz. 2):
a. Zabawy i gry miejskie
b. Centra handlowe i ich rola w zakresie animacji i organizacji rodzinnego
spędzania czasu wolnego
c. Internet i gry komputerowe jako sposób spędzania czasu wolnego
d. Wolontariat jako forma spędzania czasu wolnego. Motywy i bariery
wolontariatu
4. Rola intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych w procesie
wychowania i socjalizacji w czasie wolnym:
a. Czas wolny w rodzinie
b. Szkoła instytucją wychowania do rekreacji
c. Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma poŜytecznego
zagospodarowania wolnego czasu
5. Animacja czasu wolnego w hotelu:
a. Animacja dla dzieci,
b. Animacja dla młodzieŜy,
c. Program wieczorny dla dorosłych.
6. Wypoczynek jako funkcja rekreacji
a. SPA
7. Socjalizacyjna funkcja rekreacji
8. Ludyczna funkcja rekreacji
9. Formy spędzania czasu wolnego o ograniczonej popularności
10. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego:
a. Przemoc i agresja wśród młodzieŜy,
b. Subkultury młodzieŜowe,
c. Sekty
d. Wychowanie do wczasów jako czynnik zmniejszenia agresji
11. Podstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji i turystyce
12. Rola absolwenta kierunku turystyka i rekreacja w zarządzaniu czasem
ĆWICZENIA TERENOWE:
NaleŜy stworzyć tygodniowy program animacji hotelowej i zaprezentować jego wybrane
elementy.
Dokumentacja winna zawierać:
• Dokładny scenariusz tygodniowej animacji,
• Tablicę informacyjną,
13. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu:
Literatura obowiązkowa:
1. Pięta J.: Pedagogika czasu wolnego. Almamer WSE, Warszawa 2008.
2. Siwiński W.: Pedagogika czasu wolnego, rekreacji i turystyki. PDW „Ławica”,
Poznań 1999.
3. Siwiński W.: Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, PWN i AWF, Warszawa i
Poznań 2000.
Literatura uzupełniająca:
1. Bączek J.: Animacja czasu wolnego w turystyce. Wydawnictwo Stageman Polska,
Warszawa 2009.
2. Beer U.: Czas wolny w rodzinie. Z planem w ręku. Wydawnictwo „BestPress”,
Warszawa 2005.
3. Błacha R., Bigiel W., Wiesner W. (red.): Obozy letnie. AWF, Wrocław 2011.
4. Czajkowski K., Wychowanie do rekreacji. WSiP, Warszawa, 1979.
5. Dąbrowski Z.: Czas wolny dzieci i młodzieŜy. PZWS, Warszawa 1966
6. Gieremek K., Dec L.: Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Katowice
2007.
7. Kwieciński Z., Śliwierski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. PWN,
Warszawa 2004.
8. Kwilecka M. (red.) Bezpośrednie funkcje rekreacji. WSE „Almamer”, Warszawa
2006.
9. Ligęza A.: Vademecum wychowawcy kolonijnego. Wydawnictwo Espe, Kraków
2010.
10. Litwicka P.: Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego. Wydawnictwo
Proksenia, Kraków 2011.
11. Lubowiecki-Vikuk A., Paczyńska-Jędrycka M.: Współczesne tendencje w rozwoju
form rekreacyjnych i turystycznych. Wydawnictwo Naukowe „Bogucki”, Poznań
2011.
12. Osiński W.: Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.
13. Ritzer G.: Magiczny świat konsumpcji. MUZA S.A., Warszawa 2009.
14. Ritzer G.: Mcdonaldyzacja społeczeństwa. MUZA S.A., Warszawa 2009.
15. Szymański K.: Bezpieczna turystyka i rekreacja. AWF, Poznań 2009.
14. Język wykładowy: polski
15. Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu: -