Regulamin promocji „Kawiarnia też może być FIT”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji „Kawiarnia też może być FIT”
Regulamin promocji „Kawiarnia też może być FIT”
1.Organizatorem promocji jest Kawiarnia LILICAFFE Anita Kalyciok w Rybniku
2.Promocja skierowana jest do Klientów kawiarni LILICAFFE.
3.Promocja trwa od 01-03-2016 do zakończenia emisji spotu reklamowego tematycznego w
Radiu 90.
4.Klient zamawiając dowolną pozycję z asortymentu w lokalu otrzymuje rabat w wysokości
20% wartości rachunku na hasło „Radio 90”.Rabat może być przyznany jedynie przed
wydrukowaniem rachunku.
5.Rabat obowiązuje tylko pod warunkiem zapisania się do newslettera KLUBU LILICAFFE.
Formularz dostępny jest w lokalu oraz na stronie internetowej Organizatora.
6.Rabat przyznawany jest jednorazowo dla każdego jednego klienta.
7. Ewentualne reklamacje Uczestników Promocji w zakresie jej przebiegu i organizacji są
przyjmowane do dnia zakończenia Promocji. Reklamacje powinny być składane w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem.
8.Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane
.
9..Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10.Organizator powiadomi Uczestnika Promocji o wyniku rozpatrzenia reklamacji
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
11.Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.lilicaffe.pl
oraz w lokalu.
.
12.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do
wyłącznej jego interpretacji.
13.Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy
powszechne dla miasta Rybnik.

Podobne dokumenty