Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie

Komentarze

Transkrypt

Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie
Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych
Ćwiczenie laboratoryjne nr .5.
Temat: Cyfrowa Linia Abonencka w technologii ADSL
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktyczną realizacją Cyfrowego Asymetrycznego Łącza
Abonenckiego w technologii ADSL. Ćwiczenie obejmuje poznanie i konfigurację poszczególnych
elementów łącza zarówno od strony ISP jak i abonenta końcowego
2. Przygotowanie do ćwiczeń
Dokonaj prawidłowego przygotowania stanowiska laboratoryjnego. Sprawdź podłączenia kabli do
poszczególnych elementów stanowiska laboratoryjnego:
•
•
•
•
•
Router główny
Urządzenie Dostępowe DSLAM
Komputer zarządzający podłączony po porcie szeregowym z DSLAM
Modem ADSL
Router ADSL
Włącz komputer i zaloguj się do systemu Windows na konto:
UŜytkownik
Hasło
Zaloguj do
: telekom
: telekomunikacja
: (ten komputer)
3. Przebieg ćwiczenia
3.1 Konfiguracja routera głównego ISP
Korzystając z interfejsu WWW skonfiguruj pracę routera głównego ISP – „Vigor 2910” w zakresie:
Strona WAN – port aktywny, adres IP pobierany z serwera DHCP
Strona LAN – adres IP: 172.16.123.0/27, włączony serwer DHCP dla podsieci 1
3.2 Konfiguracja Urządzenia Dostępowego DSLAM
Podstawowa konfiguracja DSLAM obejmuje włączenie portu DSL dla abonenta oraz określenia przyznanego mu pasma.
Przykładowe kroki konfiguracyjne dla portu 1 (dsl-0).
Wyłączenie portu 1:
$modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
Limitowanie RX=1312000 (wartość szesnastkowa 0x140500)
$modify adsl line profile ifname dsl-0 atucintlmintxrate 0x140500
$modify adsl line profile ifname dsl-0 atucintlmaxtxrate 0x140500
Limitowanie TX=320000 (wartość szesnastkowa 0x4E200)
$modify adsl line profile ifname dsl-0 aturintlmintxrate 0x4E200
$modify adsl line profile ifname dsl-0 aturintlmaxtxrate 0x4E200
Włączenie portu 1:
$modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
Podobne czynności naleŜy przeprowadzić dla drugiego portu DSLAM, ale wybierając inne wartości przydziału pasma.
3.3 Konfiguracja Urządzeń Abonenckich
(Router ADSL – Vigor2700 / Modem ADSL Vigor120
Przejdź do zakładki Dostęp do Internetu>>MPoA w panelu konfiguracyjnym
Wypełnij następujące pola:
• Klient MPoA – zaznacz pole Włącz
• Kanał Multi-PVC – wybierz Kanał 2
• Enkapsulacja – wybierz 1483 Bridged IP LLC
• VPI – wprowadź wartość 8
• VCI – wprowadź wartość 35
• Modulacja - wybierz Multimode
• Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie
3.4 Weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń abonenckich
Korzystając z opcji Status sprawdzić poprawność pracy łączy DSL dla obu podłączonych urządzeń.
3.5 Konfiguracja IP podsieci abonenckiej.
Korzystając z interfejsów WWW urządzeń dostępowych (Vigor 2700 i Vigor 120) dokonaj konfiguracji styków LAN na dynamiczne przydzielanie adresów sieciowych z zakresu 192.168.x.0/24.
Ustawienia protokołu IP dla kart sieciowe komputerów klienckich zmień na pobieranie z DHCP.
Sprawdź poprawność przydziału adresu i jej zgodność z ustawieniami w urządzeniach dostępowych. W
przypadku poprawnej konfiguracji całości komputery te będą miały połączenie z Internetem za pośrednictwem łączy DSL.
3.6 Weryfikacja ograniczeń przyznanego pasma.
Pobierz z Internetu aplikację: FreeFTPD. Zainstaluj ją na komputerach klienckich. Dokonaj konfiguracji programu FreeFTPD tworząc uŜytkownika z dostępem pełnym, przydzielając mu katalog domowy.
Pobierz z Internetu instalacyjną wersję programu WireShark. (ok. 30 Mb). Dokonaj obserwacji
prędkości transmisji i porównaj ją z wielkością przyznanego pasma Download dla danego łącza DSL.
Po pobraniu całości pliku połącz się protokołem FTP z komputerem sąsiednim wykorzystując Utworzone konta FTP. Dokonaj przesłania pliku instalacyjnego WireShark do komputera sąsiedniego. Dokonaj
obserwacji prędkości transmisji i porównaj ją z wielkością przyznanego pasma Upload dla danego łącza
DSL.
Dokonaj zmian parametrów transmisyjnych portów DSL zgodnie z procedurami z punktu 3.3. Przeprowadź ponownie test szybkości transmisji pliku WireShark. Przedyskutuj zaobserwowane czasy i ich
zaleŜność z parametrami konfiguracji DSLAM.
4. Sprawozdanie
•
•
Sprawozdanie powinno zawierać opis przebiegu ćwiczenia wraz z wyjaśnieniem poszczególnych
kroków konfiguracyjnych poszczególnych elementów łącza DSL
Przedstawić wnioski i spostrzeŜenia z etapu kontroli przyznanego pasma transmisyjnego.
5. Literatura
1. Dokumentacja rozwiązań firmy DrayTek
2. Notatki z wykładów i wprowadzenia do zajęć laboratoryjnych z Przedmiotu „Telekomunikacja i
transmisja Danych”