regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Regulamin rekrutacji
Zespołu Szkół
PrzyrodniczoPrzyrodniczo- Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
na rok szkolny 201
2016/2017
/2017
§1
Kandydat składa dokumenty do wybranej przez siebie szkoły od 23 maja
do 10 czerwca 2016 r. O przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać
absolwenci gimnazjum. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech
różnych szkół ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się
szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. Uczeń
zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu
wskazuje kolejno, interesujące go oddziały, wyszczególnione w § 5 niniejszego
regulaminu. Wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
§2
może
napisać
osobiście
Podanie
do
szkoły
uczeń
z wydruku naboru elektronicznego. Podanie podpisane
i rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły.
lub
przez
skorzystać
kandydata
§3
W obecnym roku szkolnym można zgłaszać swoją kandydaturę do wybranej szkoły
elektronicznie. Konto to można założyć samodzielnie, za pośrednictwem nauczycieli
w obecnym gimnazjum lub w szkole, do której uczeń zamierza złożyć dokumenty.
Swoją kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą programu
elektronicznego naboru podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły
pierwszego wyboru. Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie
z obowiązującym regulaminem rekrutacji. Nasza szkoła jest do dyspozycji wszystkich
kandydatów i udzieli wszelkiej pomocy przy zakładaniu konta naboru elektronicznego.
§4
Rekrutację
do
szkoły
przeprowadza
Szkolna
na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
Komisja
Rekrutacyjna
1
§5
W bieżący roku szkolnym ogłaszamy nabór do szkół i oddziałów:
Nazwa
szkoły
Zawód
Klasa
Nauczane
języki obce
Przedmiot
punktowany
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
1M
angielski
niemiecki
Technik architektury
krajobrazu
1Ar
angielski
niemiecki
Technik weterynarii
1W
angielski
niemiecki
1O
angielski
niemiecki
1L
angielski
niemiecki
Technik technologii
żywności
1D
angielski
niemiecki
Technik agrobiznesu
1 Ag
angielski
niemiecki
Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
Technikum
Technik logistyk
Technik turystyki
wiejskiej
Technik analityk
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
Mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
1T
1A
1Z
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
Do wyboru:
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
fizyka
biologia
język polski
matematyka
biologia
geografia
język polski
chemia
biologia
matematyka
język polski
fizyka
geografia
matematyka
język polski
geografia
matematyka
fizyka
język polski
chemia
biologia
matematyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
geografia
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
fizyka
matematyka
geografia
2
1R
Rolnik
Do wyboru:
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Florysta
Szkoła Policealna Technik weterynarii
Technik masażysta
1 PF
nie dotyczy
nie dotyczy
1 PW
Do wyboru:
angielski
niemiecki
nie dotyczy
1 PM
nie dotyczy
nie dotyczy
§6
O przyjęciu na listę decyduje według kolejności suma uzyskanych punktów, zasady
przeliczania punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do wyczerpania limitu miejsc
w poszczególnych oddziałach.
§7
Wymagane
dokumenty
–
kandydat
składa
w
sekretariacie
szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 podanie, życiorys
(karta naboru), kserokopia lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografie.
§8
Terminarz rekrutacji zgodny z załącznikiem nr 2 Zarządzenia nr 110.1.4.2016
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych
terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok 2016/2017:
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
WE WRZEŚNIU
Lp.
Rodzaj czynności
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.
od 27 lipca 2016 r.
do 1 sierpnia 2016 r.
od 4 maja 2016 r.
do 18 maja 2016 r.
do szkół
3
2.
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej
3.
Przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych
4.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej lub pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
5.
6.
7.
8.
9.
ponadgimnazjalnych
przeprowadzających
próby sprawności
fizycznej lub sprawdzian
kompetencji językowych,
sprawdzian uzdolnień
kierunkowych
od 20 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.
2 sierpnia 2016 r.
do 3 czerwca 2016 r.
3 sierpnia 2016 r.
od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.
nie dotyczy
do 1 lipca 2016 r.
do 18 lipca 2016 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów
do 20 lipca 2016 r.
zakwalifikowanych, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(o ile nie zostały one złożone w
do 25 lipca 2016 r.
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej), a w
przypadku szkoły prowadzącej
do 4 sierpnia 2016 r.
do 22 sierpnia 2016 r.
(jeden dzień
po rozpatrzeniu
odwołania od
rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej; termin
wynika z art. 20zc
ustawy
o systemie oświaty)
do 24 sierpnia 2016 r.
do 25 sierpnia 2016 r.
4
10.
11.
kształcenie zawodowe - także
zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora
szkoły ponadgimnazjalnej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole
do 26 lipca 2016 r.
do 26 sierpnia 2016 r.
do 26 lipca 2016 r.
do 26 sierpnia 2016 r.
5