Cele i obszary działania

Komentarze

Transkrypt

Cele i obszary działania
Celem działań Żandarmerii Wojskowej jest:

Rozpowszechnianie prawdziwych i realnych informacji o zjawisku, którego
profilaktyka dotyczy,

Kształtowanie i pogłębianie świadomości odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej
żołnierzy i pracowników wojska,

Wspieranie dowódców jednostek i instytucji w kształtowaniu dyscypliny wśród
podwładnych żołnierzy i pracowników wojska,

Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności jako właściwego wzorca ról do naśladowania
przez innych (obejmujący np. styl życia, postawy wobec używania środków
odurzających),

Kształtowanie klimatu społecznego potępienia negatywnych zjawisk i trendów
przenikających do wojska ze środowiska cywilnego,

Umożliwienie wczesnego rozpoznania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania
strategii przeciwdziałania patologiom społecznym,

Prowadzenie kontroli systemów ochrony mienia, sprzętu bojowego oraz środków
walki.
Obszary prowadzenia działalności profilaktycznej przez Żandarmerię Wojskową:

Przeciwdziałanie zażywania substancji psychoaktywnych,

Profilaktyka zachowań związanych z przemocą emocjonalną w miejscu pracy,

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i użytkowników sieci,

Przeciwdziałanie korupcji,

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

Zabezpieczenie i ochrona obiektów imienia wojskowego,

Wydawanie pozwoleń na broń oraz nadzór nad sposobem jej przechowywania.

Podobne dokumenty