Emisja spotów w TV i lokowanie w serialach

Komentarze

Transkrypt

Emisja spotów w TV i lokowanie w serialach
ZAPYTANIE OFERTOWE
dnia: 2015-09-22
INFORMACJE OGÓLNE: Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach wykonania na rzecz
Ministerstwa Zdrowia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Programu
Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w
zakresie zadania dotyczącego działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu
ogólnokrajowym upowszechniających w społeczeństwie wiedzę na temat transplantacji.
PRZEDMIOT:
Przedmiotem zamówienia jest emisja trzech 30 sekundowych spotów w TV
oraz emisja trzech 30 sekundowych spotów w radio oraz ulokowanie po
jednym wątku kampanii w trzech serialach telewizyjnych w roku 2016, takich
jak: „Pierwsza Miłość”, „Przyjaciółki”, „O mnie się nie martw” oraz realizacja
kampanii w internecie. Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza
1867900,81 netto (w tym: telewizja emisja 1093774,80, telewizja produkct
plecement 135000,00 netto, radio 290000 netto, internet 347516,26 netto).
ZAMAWIAJĄCY:
Fabryka Komunikacji Społecznej s.c.
WOJEWÓDZTWO:
Mazowieckie
POWIAT:
Warszawa
ADRES:
02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 75 lokal 22
TELEFON/FAX: 22 8236093, faks 22 8236093
OPIS:
Wyłonienie wykonawcy do realizacji kampanii w telewizji:
Termin składania ofert do 25 września 2015.
TREŚĆ:
SEKCJA I
ZAMAWIAJĄCY:
I.
1) NAZWA I ADRES: Fabryka Komunikacji Społecznej, ul Filtrowa 75
lokal 22, 02-032 Warszawa, woj. Mazowieckie, tel. 22 8236093, faks
22 8236093
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fks.com.pl
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Cywilna
SEKCJA II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
II.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Realizacja kampanii telewizyjnej:
Transplantologia (emisja dwóch 30 sekundowych spotów
telewizyjnych) w okresie 18.10.2015 -15.11.2015 o wartości
emisyjnej GRP 240, zasięg 1+*.
Transplantologia (emisja dwóch 30 sekundowych spotów
telewizyjnych) w okresie 01.01.2016 - 31.01.2016, GRP – 240, zasięg
1+ *.
Szpik kostny (emisja jednego spotu 30 sekundowego) w okresie
01.02.2016 -29.02.2016, GRP - 200,
zasięg1+* .
Product plecment: „Pierwsza Miłość”, „Przyjaciółki”, „O mnie się nie
martw” (po jednym wątku w każdym z seriali).
Realizacja kampanii radiowej:
Radio (łączna wartość kampanii) – 551 GRP zasięg 1+ * (3 spoty – 30”
sekund), emisja:
Transplantologia (emisja dwóch spotów 30 sekundowych), w okresie
01.10.2015 -15.11.2015.
Transplantologia (emisja dwóch spotów 30 sekundowych), w okresie
01.01.2016 - 31.01.2016.
Szpik kostny (emisja jednego spotu 30 sekundowego) w okresie
01.02.2016 -29.02.2016.
Realizacja kampanii w Internecie:
Stworzenie specjalnej dedykowanej sekcji kampanii na portalu, przez
trzy miesiące, działań z gwarancją ruchu poziomie 70 000 unikalnych
użytkowników (formaty: txt+link+grafika), estymowana liczba
mnimalnych odsłon 150000.
Google – GDN, model CPC, txt link, estymowana liczba odsłon
10 171 600, YouTube, model CPV, display 312.500. Estymowana
kliknięcia minimum 34 804.
SEKCJA III
KRYTERIA OCENY OFERTY:
1) Kryterium oceny oferty: NAJNIŻSZA CENA – 10%
2) Jakość zaproponowanego lokowania kampanii w serialach –5%
3) Doświadczenie w realizacji kampanii przedstawionego w formie
5% prezentacji portfolio:
a. Telewizyjnych
b. Radiowych
c. Internetowych
4) Ilość klików w kampanii internetowej - 10%
5) Proponowane zasięgi telewizyjne – (łącznie 60%)
a. Zasięgi w pierwszej odsłonie – 20%
b. Zasięgi w drugiej odsłonie -20%
c. Zasięgi w trzeciej odsłonie -20%
6) Proponowane zasięgi radiowe – (łącznie 10%)
SEKCJA IV
WZORY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW:
1) Kryterium oceny oferty
cena badanej oferty oferty/najniższa cena x100%
2) Jakość zaproponowanego lokowania kampanii w serialach
Jakość badanej oferty/jakość najlepiej ocenionej oferty x100%
Gdzie najlepsza oferta otrzymuje 5%.
3) Doświadczenie w realizacji kampanii przedstawionego w formie
5% prezentacji portfolio:
a. Telewizyjnych
b. Radiowych
c. Internetowych
Jakość badanej oferty/jakość najlepiej ocenionej oferty x100%
Gdzie najlepsza oferta otrzymuje 5%.
4) Ilość klików w kampanii internetowej - 10%
Gdzie najlepsza oferta otrzymuje 10%
Liczba klików badanej oferty/liczba klików z najlepszej oferty
x100%
5) Proponowane zasięgi telewizyjne – (łącznie 60%)
a. Zasięgi w pierwszej odsłonie – 20%
Zasięg badanej oferty/nażywszy proponowany zasięg z ofert
x100%
b. Zasięgi w drugiej odsłonie -20%
Zasięg badanej oferty/nażywszy proponowany zasięg z ofert
x100%
c. Zasięgi w trzeciej odsłonie -20%
Zasięg badanej oferty/nażywszy proponowany zasięg z ofert
x100%
6) Proponowane zasięgi radiowe – 10%
Zasięg badanej oferty/nażywszy proponowany zasięg z ofert
x100%
SEKCJA V
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Termin składania oferty: 25.09.2015 godzina 10:00, miejsce: ul.
Filtrowa 75 lokal 22, 02-032 Warszawa lub nadesłanie faksem na
numer 22 8236093, lub na adres e mail:
[email protected]
OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1) Zamawiający dokona oceny ofert w terminie do 25.09.2015
o godzinie 12:00
2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
Wykonawców drogą mailową.
SEKCJA VI
CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1) Jeden miesiąc od momentu złożenia oferty
BRANŻA:
1) Dom mediowy.

W przypadku zasięgu w TV, zamawiający, dopuszcza 2% tolerancji.

Podobne dokumenty