sylwetki prowadzących

Komentarze

Transkrypt

sylwetki prowadzących
Sylwetki prowadzących warsztaty w ramach
Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych
Krystyna Korneta – doktor nauk pedagogicznych. Wieloletni wykładowca pedagogiki, nauczyciel matematyki.
Posiada również doświadczenie zawodowe jako dyrektor liceum oraz wizytator kuratorium oświaty, doradca
metodyczny, egzaminator egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z matematyki. Autorka kilkudziesięciu artykułów
o tematyce pedagogicznej . Koordynatorka programów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak: „Opracowanie
krajowych standardów zawodowych dla zawodu nauczyciel matematyki”, „Opracowanie krajowych standardów
zawodowych dla zawodu animator kultury” (2007r). Obecnie udział w programie „ Najlepsze programy praktyk
pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Moderator kursów i warsztatów zarówno dla nauczycieli jak i szerszego grona odbiorców: uczniów,
rodziców, działaczy społecznych.
Katarzyna Zaremba – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister z zakresu pedagogiki
resocjalizacyjnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Funkcjonariusz Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Społeczny kurator rodzinny przy Sądzie
Rejonowym w Radomiu. Interesuje się funkcjonowaniem współczesnej rodziny w kontekście implikacji zachowań
patologicznych dzieci i młodzieży; resocjalizacją młodzieży w środowisku otwartym; zagadnieniami związanymi
z demoralizacją i przestępczością młodzieży. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki i patologii społecznych.
Barbara Borowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Edukacji
Literackiej i Teatralnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki w Instytucie Kultury
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Université Paris Sorbonne – Paris IV – UFR d`Etudes Slaves.
Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1999-2004 pełniła funkcję doradcy
metodycznego języka polskiego. Nauczyciel dyplomowany posiadający licencję z glottodydaktyki ojczystojęzycznej
i kwalifikacje do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. B. Rocławskiego. Zainteresowania naukowe:
pedagogika kultury; edukacja literacka, teatralna i językowa dzieci i młodzieży; badania komparatystyczne; socjologia
literatury i kultury; kultura czytelnicza, preferencje i czas wolny młodzieży w środowiskach lokalnych (wieś, małe
i duże miasta); uczestnictwo młodzieży w kulturze (kino, teatr, muzea); komunikacja społeczna i korzystanie ze
środków masowego przekazu przez młodzież (komputer, Internet, telewizja, czasopisma); aspiracje edukacyjne
i zawodowe młodzieży.
Katarzyna Kozłowska - magister wychowania przedszkolnego. Nauczyciel w przedszkolu z wieloletnim
doświadczeniem, trener metodyczny, wykładowca przedmiotów metodycznych na kierunku Pedagogika w Wyższej
Szkole Handlowej w Radomiu. W pracy dydaktycznej z małym dzieckiem bazująca na sprawdzonych metodach,
sięgająca równocześnie po nowatorskie rozwiązania współczesnej pedagogiki. Współautorka programów własnych
opracowanych dla potrzeb macierzystej placówki oraz materiałów przeznaczonych dla nauczycieli, publikowanych
w czasopismach pedagogicznych. Współautorka przewodników metodycznych dla nauczycieli do pakietu ,,Zgaduję,
rysuję, maluję” wyd. Olesiejuk. Autorka i ekspert w pracach nad projektem ,,Mamo, tato co wy na to? innowacyjny
program wychowania przedszkolnego” którego założeniem jest wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości,
ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki wśród dzieci przedszkolnych oraz jego kontynuacji ,,Staś i Zosia
w szkole” – programu dla klas I – III. Autorka pakietów diagnostycznych dla dzieci 3- i 4- letnich opracowanych dla
wydawnictwa PWN, współautorka ,,Pewnego startu” (PWN).

Podobne dokumenty