Co to jest NGO

Komentarze

Transkrypt

Co to jest NGO
Co to jest NGO*?
* non-governmental organization/ organizacje pozarządowe
W skrócie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
SEKTOR PRYWATNY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(SPOŁECZNE)
W prawie każdym kraju świata istnieją 3 sektory działalności społeczno-gospodarczej:
sektor publiczny, prywatny i pozarządowy. Trzeci sektor daje ludziom szansę tworzenia
organizacji pozarządowych, które opierają się na potrzebach i interesach
społeczności.
Definicja NGO
Według (ONZ):
Organizacja pozarządowa to dobrowolna grupa
obywateli działająca w celu niekomercyjnym,
zorganizowana na szczeblu narodowym lub
międzynarodowym. Za NGO uznaje się:
stowarzyszenia zawodowe, fundacje, związki
zawodowe, organizacje religijne, grupy kobiece
i młodzieżowe, stowarzyszenia spółdzielcze,
stowarzyszenia mające na celu rozwój i ochronę
praw człowieka, organizacje ochrony
środowiska, instytuty badawcze zajmujące się
sprawami międzynarodowymi oraz
stowarzyszenia parlamentarzystów.
Przykłady światowych
organizacji pozarządowych

Czerwony Krzyż

WWF (World Wildlife Fund)


Podaj przykłady organizacji pozarządowych działających w Twoim regionie
wspólnotowe
obywatelskie
ekologiczne
wolontariackie
zawodowe
powołane
przez sektor prywatny
charytatywne
powołane przez sektor publiczny
ORGANIZACJE
Typy NGO
Dlaczego ludzie angażują się
w działalność NGO?








dla doświadczeń
aby być użytecznymi społecznie
aby zadbać o środowisko
aby chronić (ludzi, przyrodę, itd.)
by zdobyć doświadczenie zawodowe
by znaleźć przyjaciół i pozyskać kontakty
aby mieć wpływ na decyzje rządowe
aby ich życie było ciekawsze itd………..
Z czego utrzymują się
organizacje pozarządowe?
składki
członków
darowizny/ wsparcie
od biznesu, sektora
publicznego i osób
prywatnych
fundraising (w tym:
PISANIE
PROJEKTÓW)
przedsiębiorczość
społeczna
Wnioski: NGO
Niekomercyjne
Powstają
z inicjatywy
społeczności/jednostki
Mogą działać na poziomie lokalnym,
regionalnym i międzynarodowym
Ich działanie niesie różne korzyści dla
społeczeństwa

Podobne dokumenty