Description of an extreme sport

Komentarze

Transkrypt

Description of an extreme sport
Description of an extreme sport - Opis sportu
ekstremalnego
Extreme sports are some special sport disciplines that only a small
number of people in the world participate in. The reason for this are the
special conditions under which the sports are done. Extreme sports are
much more dangerous than ordinary sports. They are done in extreme
conditions, for example in places that are remote and inaccessible, or in
bad weather. There is a big risk of injury for the sportspeople. They
often risk their lives if something goes wrong. However, this is exactly
why some people find extreme sports so attractive.
There are many kinds of extreme sports. Some of them take place in
the air, some in water and others on land. One example of an extreme
sport is bungee jumping. The jumper gets on a very tall building, a
bridge or a special tower, gets tied to a special long elastic rope, and
jumps from very big height. Other example is extreme skiing or
snowboarding when people choose very steep slopes to go downhill at
very high speed. Some people have been killed while trying extreme
skiing. An example of extreme sport done in water is freediving, in
which people dive as deep as they can or as long as they can without
any equipment, just holding their breath. This is dangerous, because a
diver may loose his or her consciousness and fail to re-emerge.
Extreme sports are done only by a small number of people because
they demand a lot of courage, special equipment and often a lot of
money. The people interested in extreme sports like them because they
like the excitement and adrenalin rush that they feel while doing the
sports. They love the thrill that the activities give them. They are often
young, adventurous people. There are many people who love this sort
of activities but there are also many people that think that extreme
sports mean risking one’s life and are a very foolish way of spending
time. Certainly, extreme sports are not for everyone.
Tłumaczenie
Sporty ekstremalne to specjalne dyscypliny sportowe, które uprawia
tylko mała liczba ludzi na świecie. Powodem tego są specjalne warunki,
w których uprawia się te sporty. Sporty ekstremalne są dużo
niebezpieczniejsze od zwykłych sportów. Są uprawiane w
ekstremalnych warunkach, na przykład w miejscach, które są odległe i
niedostępne albo w złych warunkach pogodowych. Istnieje duże ryzyko
zranienia sportowców. Często ryzykują własnym życiem, jeśli coś
pójdzie nie tak. Jednak to właśnie dlatego dla niektórych sporty
ekstremalne są tak atrakcyjne.
Istnieje wiele rodzajów sportów ekstremalnych. Niektóre z nich mają
miejsce w powietrzu, inne w wodzie, a inne na lądzie. Przykładem
sportów ekstremalnych jest skakanie na bungee. Skaczący dostaje się
na bardzo wysoki budynek, most albo specjalną wieżę, zostaje
przywiązany do długiej elastycznej liny i skacze z dużej wysokości. Inny
przykład to ekstremalne narciarstwo lub snowboarding, kiedy ludzie
decydują się na zjechanie po bardzo stromym zboczu z dużą
prędkością. Niektórzy ludzie zginęli próbując ekstremalnego
narciarstwa. Przykład sportu ekstremalnego mającego miejsce w
wodzie, to freediving, w którym ludzie nurkują jak głęboko, lub jak długo
są w stanie, bez żadnego sprzętu, jedynie wstrzymując oddech. Jest to
niebezpieczne, ponieważ nurek może stracić świadomość i nie
wynurzyć się.
Sporty ekstremalne są uprawiane jedynie przez nielicznych, ponieważ
wymagają wiele odwagi, specjalnego sprzętu i często dużej ilości
pieniędzy. Ludzie zainteresowani sportami ekstremalnymi lubią je, bo
lubią podekscytowanie i przypływ adrenaliny, który odczuwają podczas
uprawiania sportów. Uwielbiają dreszcz podniecenia, który daje im ta
aktywność. Często są to ludzie młodzi, lubiący przygody. Jest wiele
osób, które kochają takie sporty, ale jest też wiele takich, którzy sądzą,
że sporty ekstremalne to ryzykowanie własnego życia i bardzo głupi
sposób spędzania czasu. Sporty ekstremalne na pewno nie są dla
wszystkich.

Podobne dokumenty